נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – פשיטת רגל

תוכן ענינים

 

חלק א': פרשנות ופרסום

Go

9

 

פרק א': הגדרות והוראות שונות

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 2

תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות ההוצאה לפועל

Go

10

 

פרק ב': פרסום

Go

10

סעיף 3

פרסום בידי הממונה

Go

10

סעיף 4

המצאה לממונה לצורך פרסום

Go

10

סעיף 5

העברת מידע לפרסום

Go

10

סעיף 6

המועד הקובע לפרסום

Go

10

סעיף 7

פרסום הנוגע לחייב שיש לו נושים מחוץ לישראל או שהציע תעודות התחייבות מחוץ לישראל

Go

10

 

חלק ב': הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד

Go

11

 

פרק א': תחולה, פרשנות והמצאה

Go

11

 

סימן א': תחולה והגדרות

Go

11

סעיף 8

תחולה על תאגיד

Go

11

סעיף 9

הגדרות לחלק ב'

Go

11

 

סימן ב': המצאה

Go

11

סעיף 10

חובת המצאה לממונה ודרכי ההמצאה

Go

11

סעיף 11

דרכי ההמצאה

Go

11

סעיף 12

מען להמצאה

Go

11

 

פרק ב': בקשה לצו לפתיחת הליכים והדיון בה

Go

11

 

סימן א': בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים

Go

11

סעיף 13

בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים

Go

11

סעיף 14

בקשת תאגיד להפעלתו במסגרת צו לפתיחת הליכים

Go

12

סעיף 15

הוראות בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים

Go

13

 

סימן ב': בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

Go

13

סעיף 16

המצאת דרישה לתשלום חוב

Go

13

סעיף 17

בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

Go

13

סעיף 18

פרטים ומסמכים נוספים

Go

13

סעיף 19

תגובת התאגיד לבקשה ותשובת הנושה מגיש הבקשה

Go

13

 

סימן ג': המצאה ופרסום

Go

13

סעיף 20

המצאת העתק מהבקשה לממונה

Go

13

סעיף 21

פרסום הודעה על הגשת הבקשה

Go

14

סעיף 22

המצאה של בקשת תאגיד

Go

14

סעיף 23

המצאה של בקשת נושה

Go

14

סעיף 24

דרישת העתק מהבקשה

Go

14

 

סימן ד': התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים

Go

14

סעיף 25

הגשת התנגדות

Go

14

 

סימן ה': הדיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים

Go

14

סעיף 26

הדיון בבקשה

Go

14

סעיף 27

חזרה מבקשה לצו לפתיחת הליכים וחילופי מבקשים

Go

14

 

פרק ג': סעדים זמניים עד למתן צו לפתיחת הליכים

Go

15

 

סימן א': בקשה לסעד זמני

Go

15

סעיף 28

בקשה לסעד זמני והדיון בה

Go

15

סעיף 29

תגובת התאגיד

Go

15

סעיף 29א

פרסום הודעה על מתן סעד זמני

Go

15

 

סימן ב': סעד זמני במעמד צד אחד

Go

15

סעיף 30

המצאת ההחלטה על מתן סעד זמני במעמד צד אחד

Go

15

סעיף 31

פרסום סעד זמני

Go

15

סעיף 32

המצאה של החלטה לביטול סעד זמני

Go

15

 

פרק ד': צו לפתיחת הליכים

Go

15

 

סימן א': צו לפתיחת הליכים

Go

15

סעיף 33

פרטים בחוות הדעת הראשונית של הנאמן

Go

15

סעיף 34

המצאת חוות הדעת הראשונית של הנאמן

Go

16

סעיף 35

פרסום הודעה על מתן הצו לפתיחת הליכים

Go

16

סעיף 36

המצאת העתק מהצו לפתיחת הליכים

Go

16

סעיף 37

המצאה ופרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

Go

16

סעיף 38

ציון הליכים באתר התאגיד

Go

16

 

סימן ב': הקפאת הליכים נגד אדם שלישי

Go

16

סעיף 39

בקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי

Go

16

סעיף 40

התנגדות לבקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי

Go

16

סעיף 41

סעד זמני בהקפאת הליכים נגד אדם שלישי

Go

16

סעיף 42

פרסום והמצאה

Go

16

 

פרק ה': ההליכים בבית המשפט

Go

16

סעיף 43

כותרת כתב בי הדין

Go

16

סעיף 44

צירוף צד להליך

Go

17

סעיף 45

הוצאות משפט

Go

17

 

פרק ו': תפקיד הנאמן וסמכויותיו

Go

17

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

17

סעיף 46

הממונה כנאמן

Go

17

סעיף 47

הנאמן כצד להליכים

Go

17

סעיף 48

מידע

Go

17

סעיף 49

הערה במרשם

Go

17

 

סימן ב': בקשה למתן הוראות ופנייה לבית המשפט

Go

17

סעיף 50

בקשה למתן הוראות

Go

17

סעיף 51

הדיון בבקשה למתן הוראות

Go

17

סעיף 52

תגובה ותשובה לבקשה למתן הוראות

Go

18

סעיף 53

פנייה לבית המשפט

Go

18

 

סימן ג': ניהול חשבונות ודוחות הנאמן

Go

18

סעיף 54

ספרי חשבונות

Go

18

סעיף 55

ביקורת הדוחות

Go

18

סעיף 56

אישור הוצאות

Go

18

 

פרק ז': הפעלת התאגיד ושיקומו הכלכלי

Go

18

 

סימן א': בקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד והדיון בה

Go

18

סעיף 57

בקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד

Go

18

סעיף 58

הדיון בבקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד

Go

18

 

סימן ב': הליכים לאחר מתן צו לפתיחת הליכים המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי

Go

18

סעיף 59

הגשת הצעות לבית המשפט

Go

18

סעיף 59א

המצאה ופרסום של הגשת בקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים

Go

19

סעיף 59ב

הגשת התנגדויות לתכנית לשיקום כלכלי של תאגיד

Go

19

סעיף 59ג

הבאת התוכנית לאישור הנושים

Go

19

סעיף 59ד

משלוח הודעה לנושים

Go

19

סעיף 59ה

פרטי ההודעה וצרופותיה

Go

19

סעיף 59ו

קביעת כוח ההצבעה

Go

20

סעיף 59ז

פנייה לבית המשפט

Go

20

 

סימן ג': הצבעה באסיפות סוג

Go

20

סעיף 59ח

זכות הצבעה

Go

20

סעיף 59ט

אופן ההצבעה

Go

20

סעיף 59י

ייפוי כוח לשלוח

Go

20

סעיף 59יא

כתב הצבעה

Go

20

סעיף 59יב

שליחת כתב הצבעה באמצעות מערכת מקוונת

Go

20

סעיף 59יג

הצבעות סותרות

Go

21

 

סימן ד': ניהול אסיפת הסוג

Go

21

סעיף 59יד

יושב ראש האסיפה

Go

21

סעיף 59טו

פרוטוקול של אסיפות הסוג

Go

21

סעיף 59טז

השתתפות באסיפה באמצעי טכנולוגי

Go

21

 

סימן ה': אישור אסיפות סוג ואישור בית המשפט את התוכנית לשיקום כלכלי

Go

21

סעיף 59יז

מניין חוקי

Go

21

סעיף 59יח

אסיפת סוג נדחית

Go

21

סעיף 59יט

בקשה לאישור התוכנית לשיקום כלכלי בבית המשפט

Go

21

סעיף 59כ

הגשת התנגדות לאישור תוכנית לשיקום כלכלי

Go

21

סעיף 59כא

פרסום והמצאה של החלטת בית המשפט

Go

22

 

סימן ו': הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק

Go

22

סעיף 60

הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק

Go

22

 

פרק ח': פירוק

Go

22

סעיף 61

קביעת מועד לדיון בחיסול התאגיד

Go

22

סעיף 62

בקשה להפעלת תאגיד בפירוק

Go

22

סעיף 63

בקשה להפסקת הפירוק ומעבר להליכי שיקום כלכלי

Go

22

 

חלק ג': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

Go

22

 

פרק א': תחולה והמצאה

Go

22

סעיף 64

תחולה על יחיד

Go

22

סעיף 65

דרכי ההמצאה לממונה

Go

22

סעיף 66

דרכי המצאה לנאמן

Go

22

סעיף 67

מען להמצאה

Go

22

 

פרק ב': בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים

Go

23

 

סימן א': בקשת היחיד לממונה

Go

23

סעיף 68

בקשת היחיד לממונה

Go

23

סעיף 69

חזרה מבקשה

Go

23

סעיף 70

מחיקה מחוסר מעש

Go

23

סעיף 71

זימון לדיון בבקשת יחיד

Go

23

סעיף 72

קבלת מידע לגבי יחיד

Go

23

 

סימן ב': צו לפתיחת הליכים

Go

23

סעיף 73

צו לפתיחת הליכים

Go

23

סעיף 74

פרסום הודעה על  מתן צו

Go

24

סעיף 75

העתק מהצו

Go

24

 

סימן ג': בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

Go

24

סעיף 76

בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

Go

24

סעיף 77

דיון בבקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

Go

24

סעיף 77א

פרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

Go

24

 

פרק ג': בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

Go

24

 

סימן א': בקשת הנושה והדיון בה

Go

24

סעיף 78

דרישה לתשלום חוב

Go

24

סעיף 79

בקשת נושה

Go

24

סעיף 80

משלוח העתק

Go

24

סעיף 81

תגובה ותשובה לבקשה

Go

24

סעיף 82

התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים

Go

25

סעיף 83

חזרה מבקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

Go

25

 

סימן ב': בקשה לסעד זמני

Go

25

סעיף 84

בקשה לסעד זמני והדיון בה

Go

25

סעיף 85

המצאת ההחלטה על מתן סעד זמני במעמד צד אחד

Go

25

סעיף 86

פרסום הודעה על מתן סעד זמני

Go

25

סעיף 87

המצאה ופרסום של החלטה לביטול סעד זמני שניתן במעמד  צד אחד

Go

26

 

סימן ג': צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה

Go

26

סעיף 88

דיון בבקשה

Go

26

סעיף 89

צו לפתיחת הליכים ופרסום הודעה על מתן צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה

Go

26

סעיף 90

המצאת הצו לפתיחת הליכים לבקשה נושה

Go

26

סעיף 91

דוח על מצבו הכלכלי של היחיד

Go

26

 

פרק ד': ההליכים בבית המשפט

Go

26

סעיף 92

כותרת כתב בי דין

Go

26

סעיף 93

צירוף צד להליך

Go

26

סעיף 94

הוצאות משפט

Go

26

 

פרק ה': תפקיד הנאמן וסמכויותיו

Go

26

 

סימן א': הנאמן וסמכויותיו

Go

26

סעיף 95

הנאמן כצד להליכים

Go

26

סעיף 96

מידע

Go

26

סעיף 97

הערה במרשם

Go

26

 

סימן ב': בקשה למתן הוראות ופנייה לבית המשפט

Go

27

סעיף 98

בקשה למתן הוראות

Go

27

סעיף 99

הדיון בבקשה למתן הוראות

Go

27

סעיף 100

תגובה ותשובה לבקשה למתן הוראות

Go

27

סעיף 101

פנייה לממונה או לבית המשפט

Go

27

סעיף 101א

גילוי מידע מרשות המסים או מתאגיד בנקאי

Go

27

 

סימן ג': ניהול חשבונות

Go

27

סעיף 102

ספרי חשבונות

Go

27

 

סימן ד': דוח ממצאי בדיקה והצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי

Go

27

סעיף 103

פרטי דוח ממצאי הבדיקה ואופן הגשתו

Go

27

סעיף 104

עיון בדוח ממצאי הבדיקה

Go

28

סעיף 105

הודעה ליחיד ולנושים על הגשת הדוח

Go

28

סעיף 106

התייחסות הנושים והיחיד לדוח ממצאי הבדיקה

Go

28

סעיף 106א

תגובה להצעת הממונה

Go

28

 

סימן ה': שכר הנאמן מקופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון לגבי יחידים

Go

28

סעיף 106ב

הגדרות לסימן ה'

Go

28

סעיף 106ג

תשלום מקדמת שכר

Go

29

סעיף 106ד

קביעת שכר סופי והוצאות

Go

29

סעיף 106ה

בקשת נאמן לקביעת שכרו על ידי בית המשפט

Go

29

סעיף 106ו

התנגדות לבקשות שכר טרחה

Go

29

 

פרק ו': דוחות על הכנסות והוצאות

Go

29

סעיף 107

הגדרה לפרק ו'

Go

29

סעיף 108

הגשת דוחות

Go

29

סעיף 109

תדירות הגשת הדוחות

Go

29

סעיף 109א

פרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

Go

29

 

פרק ו'1: סמכות בירור בידי הנאמן

Go

29

סעיף 109ב

הגדרה לפרק ו'1

Go

29

סעיף 109ג

אופן הזימון לבירור, מקומו וניהולו

Go

29

סעיף 109ד

הבירור ותיעודו

Go

30

סעיף 109ה

תחולת ההוראות על בירור בידי הממונה

Go

30

 

פרק ז': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חוב בסכום נמוך

Go

30

סעיף 110

תחולת הוראות התקנות

Go

30

סעיף 111

הגשת בקשה ותשלום אגרה

Go

30

סעיף 112

דרכי המצאה לרשם ההוצאה לפועל

Go

31

סעיף 113

סמכות רשם הוצאה לפועל שלא למנות נאמן

Go

31

סעיף 114

קבלת מידע

Go

31

סעיף 115

פרסום הודעה על  מתן צו

Go

31

סעיף 116

העתק מהצו

Go

31

סעיף 117

בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

Go

31

סעיף 118

חלוקת נכסי קופת הנשייה ת"ט תשע"ט 2019

Go

31

סעיף 119

צירוף צד להליך

Go

31

סעיף 119א

קביעת שכר טרחה בידי רשם ההוצאה לפועל

Go

31

 

חלק ד': הנשייה

Go

32

 

פרק א': תביעות חוב

Go

32

 

סימן א': הגשת תביעת חוב

Go

32

סעיף 120

הגשת תביעת חוב ובקשה להארכת מועד

Go

32

סעיף 121

תביעת חוב

Go

32

סעיף 122

בקשה להארכת מועד להגשת תביעות חוב

Go

32

סעיף 123

בקשה להשלמת פרטים

Go

32

סעיף 124

הוצאות התביעה

Go

32

סעיף 125

הודעה על קבלת תשלום על חשבון החוב

Go

32

 

סימן ב': תביעת חוב של נושה מובטח

Go

33

סעיף 126

נושה מובטח שוויתר על בטוחה

Go

33

סעיף 127

זכותו של נושה מובטח שבטוחתו לא מומשה לחלוקה על בסיס אומדן שווי

Go

33

סעיף 128

הודעה על מימוש הנכס

Go

33

 

סימן ג': טיפול הנאמן בתביעות חוב

Go

33

סעיף 129

ההכרעה בתביעת חוב

Go

33

סעיף 130

החלטת נאמן בבקשה לתיקון טעות בתביעת חוב או לעיון חוזר בה

Go

33

סעיף 131

ערעור על הכרעה בתביעת חוב

Go

33

סעיף 132

בקשת נאמן לבטל או להפחית סכום של תביעת חוב שאושרה

Go

33

 

סימן ד': הוראות מיוחדות לתביעות חוב של עובדים

Go

33

סעיף 133

הגשת תביעת חוב  של עובד

Go

33

סעיף 134

העברת מסמכים למוסד לביטוח לאומי

Go

34

 

סימן ה': הודעה על זכות קיזוז

Go

34

סעיף 134א

הודעה על זכות קיזוז

Go

34

 

סימן ו': אומדן שווי

Go

34

סעיף 134ב

תיקון אומדן שווי לבקשת נושה מובטח

Go

34

סעיף 134ג

תוצאות תיקון אומדן שווי

Go

34

סעיף 134ד

הגשת אומדן שווי לראשונה

Go

34

 

פרק א'1: מימוש נכסי קופת הנשייה

Go

34

 

סימן א': בקשה למימוש בטוחה

Go

34

סעיף 134ה

בקשת נושה למימו שנכס משועבד, לגיבוש שעבוד צף או לקבלת חזקה בנכס הכפוף לשיור בעלות

Go

34

סעיף 134ו

תגובה לבקשה למימוש בטוחה

Go

34

סעיף 134ז

החלטת בית המשפט והתנגדויות

Go

35

 

סימן ב': מימוש הבטוחה

Go

35

סעיף 134ח

מימוש בידי נושה מובטח

Go

35

סעיף 134ט

מימוש בידי הנאמן

Go

35

 

פרק ב': חלוקת נכסי קופת הנשייה

Go

35

סעיף 135

פרסום הודעה על חלוקות

Go

35

סעיף 136

אופן ביצוע החלוקות

Go

35

 

חלק ד'1: מעמד הנושים וזכויותיהם

Go

35

 

פרק א': ועדת הנושים

Go

35

 

סימן א': חברות בוועדת נושים והקמתה

Go

35

סעיף 136א

מספר חברי הוועדה

Go

35

סעיף 136ב

חברות בוועדה

Go

35

סעיף 136ג

הקמת הוועדה

Go

36

סעיף 136ד

פגם במינוי

Go

36

סעיף 136ה

פקיעת חברות בוועדה

Go

36

סעיף 136ו

התפטרות חבר בוועדה

Go

36

סעיף 136ז

הפסקת כהונה של חבר ועדה

Go

36

סעיף 136ח

פינוי מקום של חברי הוועדה

Go

36

סעיף 136ט

כינוס הוועדה

Go

36

 

פרק ב': אסיפות נושים

Go

36

 

סימן א': זימון אסיפת נושים

Go

36

סעיף 136י

משלוח ההודעה

Go

36

סעיף 136יא

נמעני ההודעה

Go

36

סעיף 136יב

פרטי ההודעה

Go

36

 

סימן ב': זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים

Go

37

סעיף 136יג

מועד הזכאות להגשת תביעות חוב לצורך הצבעה

Go

37

סעיף 136יד

בחינת תביעת חוב לצורך הצבעה

Go

37

סעיף 136טו

המצאת החלטת הנאמן בקשר לזכות הצבעה של נושה

Go

37

סעיף 136טז

פניית נושה לבית המשפט בעניין החלטת הנאמן

Go

37

סעיף 136יז

אופן ההצבעה

Go

37

 

חלק ה': הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

Go

37

 

פרק א': המצאה

Go

37

סעיף 137

הגדרה לחלק ה'

Go

37

סעיף 138

חובת המצאה לממונה

Go

37

סעיף 139

דרכי המצאה מהנאמן לממונה

Go

37

סעיף 140

דרכי המצאה מהממונה לנאמן

Go

38

סעיף 141

המצאה לנמען

Go

38

סעיף 142

שינוי מען

Go

38

סעיף 143

המצאה בידי בעל עניין בהליכים

Go

38

סעיף 144

חזקת המצאה

Go

38

סעיף 145

המצאה בין בעלי עניין בהליכים המתנהלים אצל הממונה

Go

38

 

פרק ב': הליכים בבית המשפט

Go

38

סעיף 146

פנייה לבית המשפט למתן הוראות

Go

38

סעיף 147

הממונה כצד להליכים

Go

38

סעיף 148

הוצאות הממונה

Go

39

 

פרק ג': בקרת חשבונות

Go

39

סעיף 149

בקרת חשבונות

Go

39

 

פרק ד': בקשות המוגשות לממונה והטיפול בהן

Go

39

סעיף 150

הגשת בקשות לממונה

Go

39

סעיף 151

בקשות הנאמן

Go

39

סעיף 152

הוראות להגשת בקשה והדיון בה

Go

39

סעיף 153

טיפול הממונה בבקשות

Go

39

סעיף 154

פרסום החלטות הממונה

Go

39

סעיף 154א

הגבלה על העברת מידע מהממונה

Go

40

 

פרק ה': פגרות בהליכי חדלות פירעון אצל הממונה

Go

40

סעיף 155

תקופות פגרה

Go

40

סעיף 156

דיון בימי הפגרה

Go

40

סעיף 157

סוגי עניינים שיידונו בפגרה

Go

40

סעיף 158

יום ו' כפגרה

Go

40

 

חלק ו': אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון

Go

40

סעיף 159

בקשה להטלת אחריות

Go

40

 

חלק ו'1: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים

Go

40

 

פרק א': פרשנות והמצאה

Go

40

סעיף 159א

הגדרות

Go

40

סעיף 159ב

המצאה ומען להמצאה

Go

40

 

פרק א'1: הגשת בקשה להסדר חוב

Go

40

 

סימן א': הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

Go

40

סעיף 159ב1

הגשת בקשת תאגיד להסדר חוב

Go

40

סעיף 159ב2

הגשת בקשה להסדר חוב דידי נושה של תאגיד

Go

41

סעיף 159ב3

הוראת בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים

Go

41

 

סימן ב': המצאה ופרסום של בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

Go

41

סעיף 159ג

המצאה לצורך פרסום

Go

41

סעיף 159ד

פרסום הודעה על הגשת בקשה להסדר חוב

Go

41

סעיף 159ה

המצאה של בקשה להסדר חוב

Go

41

סעיף 159ו

המצאה של בקשת נושה להסדר חוב

Go

41

סעיף 159ז

דרישת העתק מהבקשה להסדר חוב

Go

42

 

פרק ב': הגשת תגובה והתנגדות לבקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

Go

42

סעיף 159ח

תגובת התאגיד לבקשה להסדר חוב ותשובת הנושה מגיש הבקשה

Go

42

סעיף 159ט

הגשת התנגדות לבקשה להסדר חוב

Go

42

 

פרק ג': אישור הסדר חוב לגבי תאגיד

Go

42

סעיף 159ט1

הגשת תביעות חוב

Go

42

סעיף 159ט2

ניהול אסיפות סוג

Go

42

סעיף 159י

הדיון בבקשה להסדר חוב

Go

42

סעיף 159יא

החלטה להביא את הסדר החוב לאישור הנושים

Go

42

סעיף 159יב

אישור הסדר החוב בבית המשפט

Go

42

סעיף 159יג

הגשת התנגדות לאישור הסדר חוב

Go

43

סעיף 159יד

פרסום והמצאה של החלטת בית המשפט

Go

43

 

פרק ג'1: הגשת בקשה להסדר חוב בידי יחיד

Go

43

סעיף 159יד1

הגשת בקשת יחיד להסדר חוב

Go

43

 

פרק ד': הליכים לאחר הגשת בקשה להסדר חוב לגבי יחיד

Go

43

סעיף 159טו

העתק מהבקשה להסדר חוב

Go

43

סעיף 159טז

הדיון בבקשה להסדר חוב

Go

44

סעיף 159יז

הליכים לאחר החלטה להביא את הסדר החוב לאישור בעלי העניין בהסדר החוב

Go

44

סעיף 159יז1

הגשת תביעות חוב וניהול אסיפות סוג

Go

44

סעיף 159יח

דוח הנאמן

Go

44

 

פרק ה': הוראות לעניין מנהל הסדר

Go

44

סעיף 159יט

בקשה למתן הוראות

Go

44

סעיף 159כ

פנייה לבית המשפט בידי מי שנפגע ממנהל ההסדר

Go

44

סעיף 159כא

המצאה למנהל ההסדר

Go

44

סעיף 159כב

ערובה

Go

44

סעיף 159כג

תפקידים נוספים של מנהל ההסדר

Go

44

 

חלק ז': ניהול משא ומתן מוגן בידי תאגיד

Go

45

סעיף 160

אישור דירקטוריון

Go

45

סעיף 161

נוסח הודעת הפתיחה במשא ומתן מוגן

Go

45

 

חלק ח': הוראות שונות

Go

45

סעיף 162

ערעור על החלטות

Go

45

סעיף 163

הארכת מועדים

Go

45

סעיף 164

דרישת מסמכים נוספים

Go

45

סעיף 165

עריכת טופס

Go

45

סעיף 166

השתתפות רשות ניירות ערך בהליכים

Go

45

סעיף 167

שמירת דינים

Go

45

סעיף 167א

החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור

Go

45

סעיף 168

הוראת שעה

Go

45

סעיף 169

היקף מסמכים

Go

45

סעיף 170

הצמדה למדד

Go

46

 

תוספת

Go

46

 


תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ג), 12, 13(א), 14(ב), 21(ב), 24(ב), 26(א), 82(ג), 84(ה), 104(ב), 106(א), 108(ה), 111, 113(ב), 117(א), 128(א), 152(ד), 153(ו), 155, 210(ד) עד (ו), 227, 239(ב), 240(ג), 241, 256, 262(ה), 263(ה), 286(ד), 321(ב), 326(ג), 338(ד), 356 ו-357 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – החוק), ולעניין תקנות 59ג עד 59יח, 106ב עד 106ו, 109ב עד 109ה, 119א, 134ב עד 134ד, 134ט, 136י עד 136יז, 159ב1 עד 159ב3, 159ט1 עד 159ט2, 159יד1, 159יז1, 159יט עד 159כג ו-170, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3198

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ג), 12, 13(א), 14(ב), 21(ב), 24(ב), 26(א), 82(ג), 104(ב), 106(א), 108(ה), 111, 113(ב), 117, 153(ו), 155, 210(ה) עד (ו), 239(ב), 240(ג), 241, 286(ד), 338(ד), 356 ו-357 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, אני מתקין תקנות אלה:

חלק א': פרשנות ופרסום

פרק א': הגדרות והוראות שונות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אתר הנאמנים" – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים בין הממונה לנאמן;

          "בלא דיחוי" – בתוך פרק זמן שאינו עולה על 24 שעות;

          "היוועדות חזותית" – תקשורת בין שני מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3198

הוספת הגדרת "היוועדות חזותית"

          "מנהל מערכת ההוצאה לפועל" – לפי סעיף 4 לחוק ההוצאה לפועל;

          "מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל" – מערכת מקוונת של מערכת ההוצאה לפועל;

          "מערכת הממונט" – מערכת מקוונת המשמשת את הממונה בניהול הליכי חדלות פירעון;

          "מערכת מקוונת" – אתר הנאמנים או מערכת הממונט, לפי העניין;

          "מרשם חברי תאגיד" – לגבי חברה, מרשם בעלי המניות לפי סעיף 127 לחוק החברות, מעודכן ליום הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי שותפות – רשימת השותפים מעודכנת ליום הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ובשותפות מוגבלת ציבורית כמשמעותה בפרק ו'1 לפקודת השותפויות – גם מרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות כמשמעותו בסימן ז' בפרק ו'1;

          "נושה מהותי" – נושה של תאגיד שמתקיימים בו אחד מאלה:

(1)   נושה מובטח;

(2)   מי שבמועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, התאגיד חב לו סכום העולה על 75,000 שקלים חדשים או סכום העולה על 10% מסך כל חובות התאגיד שאינם חובות מובטחים, לפי הנמוך מביניהם;

(3)   נאמן לסדרת תעודות התחייבות של התאגיד, אחת או יותר, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה יתרת הערך של סדרת תעודות ההתחייבות כאמור אינה נמוכה מהסכומים המפורטים בפסקה (2);

          "נסח תאגיד" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   תמצית מידע ממוחשב מרשם החברות אם התאגיד הוא חברה;

(2)   תמצית מידע ממוחשב מרשם השותפויות אם התאגיד הוא שותפות;

          "תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך, שהנפיק תאגיד;

          "תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)" – תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981;

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3198

הוספת הגדרת "תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)"

          "תקנות ההוצאה לפועל" – תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979;

          "תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

"תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות ההוצאה לפועל

2.    (א)  תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכים בבית המשפט לפי החוק ולפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

          (ב)  תקנות ההוצאה לפועל יחולו על הליכים המתנהלים לפני רשם ההוצאה לפועל לפי החוק ולפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

פרק ב': פרסום

פרסום בידי הממונה

3.    (א)  פרסום הודעות שעל הממונה לפרסם לפי תקנות אלה ייעשה בידי הממונה באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

          (ב)  הנהלת בתי המשפט תפנה באתר האינטרנט שלה, באמצעות קישור, לפרסום באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

          (ג)   הרשם יפנה באתר האינטרנט שלו, באמצעות קישור, לפרסום באתר האינטרנט של משרד המשפטים הנוגע להליך חדלות פירעון של תאגיד.

          (ד)  רשות האכיפה והגבייה תפנה באתר האינטרנט שלה, באמצעות קישור, לפרסום באתר האינטרנט של משרד המשפטים הנוגע להליך חדלות פירעון של יחיד.

          (ה)  ניתן צו לפתיחת הליכים לגבי תאגיד שעיקר עסקיו מתנהלים במגזר הערבי, רשאי בית המשפט להורות שהממונה יפרסם הודעה על מתן הצו בשפה הערבית, בדרך שבה מפרסם הממונה הודעות לגבי מתן צו לפתיחת הליכים.

          (ו)   נתן הממונה החלטה הטעונה פרסום או שהיה עליו לפרסם הודעה, יפרסמה בתוך 7 ימים מיום שנתן את ההחלטה או מיום שהומצאה לו ההודעה, לפי העניין, אלא אם כן נקבע בתקנות אלה אחרת.

המצאה לממונה לצורך פרסום

4.    בית המשפט ומנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, ימציאו לממונה בלא דיחוי ובאופן מקוון כל החלטה שנתנו שעל הממונה לפרסם לפי החוק או לפי תקנות אלה.

העברת מידע לפרסום

5.    מגיש בקשה או נאמן שחלה עליו חובה להעביר מסמך או הודעה לממונה לצורך פרסום, יעבירם לממונה בלא דיחוי.

המועד הקובע לפרסום

6.    נקבע בתקנות אלה כי הודעה תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובדרך נוספת, יהיה המועד שבו פורסמה ההודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים מועד הפרסום הקובע.

פרסום הנוגע לחייב שיש לו נושים מחוץ לישראל או שהציע תעודות התחייבות מחוץ לישראל

7.    נוסף על האמור בתקנות אלה, פרסום הנוגע לחייב שיש לו נושים מחוץ לישראל או שהציע תעודות התחייבות מחוץ לישראל ייעשה באופן שיורה בית המשפט, הממונה או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, בשים לב למקום הימצאם של רוב הנושים ולשפה הרשמית במדינה שבה מתבצע הפרסום.

חלק ב': הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד

פרק א': תחולה, פרשנות והמצאה

סימן א': תחולה והגדרות

תחולה על תאגיד

8.    חלק זה יחול על הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד לפי סעיף 5 לחוק.

הגדרות לחלק ב'

9.    בחלק זה –

          "צד מעוניין" – התאגיד, נושה של התאגיד, חבר בתאגיד;

          "תצהיר הסתבכות כלכלית" – לגבי תאגיד, פירוט הנסיבות שהובילו לחדלות פירעונו של התאגיד או לצורך בצו למניעת חדלות פירעונו, לפי העניין.

סימן ב': המצאה

חובת המצאה לממונה ודרכי ההמצאה

10.  (א)  המגיש בקשה, כתב בי-דין או מסמך אחר לבית המשפט, ובכלל זה בקשה שהוגשה במעמד צד אחד, ימציא העתק ממנו לממונה בלא דיחוי.

          (ב)  מסמכים שיש להמציאם לממונה לפי חלק זה יומצאו לו בהמצאה מקוונת באמצעות מערכת הממונט; מי שאינו מיוצג רשאי להמציא מסמכים למשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

          (ג)   העתק כתב בי-דין שיש להגישו לבית המשפט בעותק מודפס, יש להגיש לממונה נוסף על ההגשה המקוונת, גם בדרך שבה הוגש לבית המשפט.

דרכי ההמצאה

11.  (א)  המגיש כתב בי-דין לבית המשפט לפי חלק זה, שלא נקבע לגביו אחרת, ימציא העתק ממנו לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית; נקבע מועד לדיון, ימציא המגיש את העתק כתב בי-הדין ואת ההזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, ובה יצוין מועד הדיון כפי שהורה בית המשפט.

          (ב)  המצאה כאמור בתקנת משנה (א) תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הגשת כתב בי-הדין.

מען להמצאה

12.  (א)  מען להמצאת כתבי בי-דין ומסמכים אחרים לחייב שהוא תאגיד יהיה –

(1)   בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש תאגיד – הכתובת שציין התאגיד בבקשה לצו לפתיחת הליכים או מען אחר שיספק הנאמן לצורך המצאה לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים;

(2)   בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש נושה – הכתובת הרשומה לפי הדין החל על התאגיד או מען אחר שיספק הנאמן לצורך המצאה לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים.

          (ב)  מענם של נושי התאגיד יהיה המען שציין התאגיד בדוח שצירף לבקשה לצו לפתיחת הליכים או כל מען אחר הידוע למי שמוטלת עליו חובת ההמצאה לפי החוק ולפי תקנות אלה; לאחר שהוגשו תביעות החוב או שהודיע הנושה על מען אחר, המען יהיה המען המצוין בתביעת החוב או המען שמסר הנושה.

          (ג)   מענו של הממונה לצורך המצאה שאינה באמצעות מערכת הממונט יהיה משרדו שבאזור שיפוטו של בית המשפט שבו מתנהל ההליך, ובהליך לפני בית המשפט העליון – משרדו הראשי של הממונה בירושלים.

פרק ב': בקשה לצו לפתיחת הליכים והדיון בה

סימן א': בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים

בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים

13.  תאגיד המגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים יפרט בבקשתו כי התקיימו בו התנאים למתן הצו; התאגיד יצרף לבקשה את כל אלה:

(1)  תצהיר הסתבכות כלכלית;

(2)  דוח מפורט בדבר נכסי התאגיד וחובותיו, ערוך לפי טופס 1 שבתוספת, הכולל רשימה של ההליכים המשפטיים המהותיים והליכי הגבייה שהתאגיד צד להם;

(3)  נסח התאגיד; אם יש בנסח פרטים שאינם תואמים את פרטי התאגיד או מרשמיו, ימלא התאגיד את הפרטים המתוקנים בחלק א' לטופס 1 לתוספת – "דוח מפורט בדבר נכסי התאגיד וחובותיו";

(4)  שם כונס הנכסים ופרטיו, אם התמנה לתאגיד או לנכסיו לפי החלטה של בית המשפט או של רשם ההוצאה לפועל, ומספר התיק שמינויו בתוקף ביום הגשת הבקשה ותאריך מינוי;

(5)  רשימה של נושאי המשרה בתאגיד ביום הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ושל נושאי המשרה שסיימו את תפקידם בתאגיד בתוך השנה שקדמה ליום הגשת הבקשה, המפרטת את שם בעל התפקיד, תיאור תפקידו, תאריך מינויו וסיום מינויו, כתובתו, פרטי ההתקשרות עמו ושיעורי החזקותיו בתאגיד אם ישנם;

(6)  דוחות כספיים שנתיים של התאגיד לרבות הדוחות המאוחדים, לשנתיים שקדמו לשנת הגשת הבקשה, מבוקרים כדין בידי רואה חשבון, אם ישנם; קדם תאריך המאזן הכלול בדוח הכספי השנתי האחרון ביותר משלושה חודשים למועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, יצורפו גם דוחות סקורים אחרונים אם ישנם; התאגיד רשאי להגיש את הדוחות הכספיים במעטפה סגורה או באמצעי טכנולוגי אחר המבטיח את סודיות המידע לעיון בית המשפט ולממונה אם לעמדתו יש בהם סוד מסחרי או שגילוים עלול לפגוע בטובת התאגיד; נושה מהותי רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל את המידע.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1302

(3) נסח התאגיד; אם יש בנסח פרטים שאינם תואמים את פרטי התאגיד או מרשמיו, ימלא התאגיד את הפרטים המתוקנים בחלק א' לטופס 1 לתוספת – "דוח מפורט בדבר נכסי התאגיד וחובותיו";

בקשת תאגיד להפעלתו במסגרת צו לפתיחת הליכים

14.  נוסף על האמור בתקנה 13, ביקש התאגיד במסגרת בקשתו לצו לפתיחת הליכים להפעילו לצורך שיקומו הכלכלי, יפרט בה גם את כל אלה:

(1)  מתווה ראשוני לשיקומו הכלכלי של התאגיד, הנוגע לפעולות הנדרשות לשיקומו הכלכלי של התאגיד, ובכלל זה שינויים במבנה התאגיד, במבנה פעילותו העסקית, בחוב, בתחומי פעילות התאגיד ובמבנה כוח האדם;

(2)  הערכת העלויות הצפויות של מימון הפעלת התאגיד במשך תקופת הקפאת ההליכים ופירוט אמצעי המימון;

(3)  פרק הזמן שלגביו מבוקשת הפעלת התאגיד;

(4)  תיאור התאגיד ועסקיו בפירוט הפעילות המשתקפת בדוחותיו הכספיים, לרבות דוחותיו המאוחדים; כמו כן יפורטו, בין השאר, עניינים אלה:

(א)   הענפים שבהם פועל התאגיד, מאפייני רישוי, מיסוי ופיקוח ממשלתי עליהם, אם הם מיוחדים לתאגיד;

(ב)   אפיון הלקוחות של התאגיד וכן מידת התלות בהם, ותיאור התקשרויות מהותיות של התאגיד עם לקוחות שהיקף המכירות עמם עולה על 10% מסך כל המכירות בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה; ניתן לתאר את ההתקשרויות בלי לציין את שמות הלקוחות;

(ג)    תלות בספקים, לרבות במשווקים או תלות במקורות חומרי גלם;

(ד)   המאפיינים הייחודיים וגורמי הסיכון בפעילותו של התאגיד בכל ענף שבו הוא פועל;

(ה)   שמו של היחיד השולט בתאגיד במישרין או בעקיפין, שיעור החזקותיו בתאגיד, סוג ניירות הערך שהוא מחזיק ועיסוקו העיקרי, לרבות פירוט התאגידים שבאמצעותם הוא מחזיק בניירות הערך של התאגיד, שיעור החזקותיהם בתאגיד, סוג ניירות הערך שהם מחזיקים ועיסוקם העיקרי, תאגידים נוספים שבהם שולט היחיד האמור שיש להם קשר עסקי לתאגיד נושא הבקשה; באשר להחזקות של התאגיד מגיש הבקשה בתאגידים אחרים, שהם תאגידים מהותיים, יפורטו שיעורי החזקותיו בתאגידים המהותיים, סוג ניירות הערך המוחזקים ועיסוקם העיקרי של התאגידים המהותיים; כמו כן יפורטו תאגידים שהתאגידים המהותיים שולטים בהם, שיעורי החזקותיהם, סוג ניירות הערך המוחזקים ועיסוקם העיקרי;

בפסקת משנה זו –

"השולט", בחברה – בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות; בשותפות מוגבלת ציבורית – בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 65נא לפקודת השותפויות;

"תאגיד מהותי" – תאגיד מוחזק שעסקיו מהותיים לעסקיו של התאגיד מגיש הבקשה;

(ו)    מרשם חברי התאגיד;

(ז)    רשימה מפורטת של ההסכמים המהותיים שהאתגיד צד להם;

(ח)   מידע בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות שבוצעה בשלוש השנים האחרונות;

(ט)   מספר המועסקים בתאגיד, ומספר המועסקים לאורך השנה שקדמה להגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים;

(י)    עמדת הנושים המהותיים לבקשה, אם ידועה לתאגיד.

הוראות בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים

15.  בית המשפט רשאי, לבקשת תאגיד, להורות על הפעלת התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי, אף על פי שלא פירט חלק מהפרטים המנויים בתקנה 14 או להורות כי יימסרו פרטים או מסמכים אחרים במקומם או נוסף עליהם, או שיימסרו במועד מאוחר יותר, ובלבד שהתאגיד פירט את הפרטים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) בתקנה האמורה.

סימן ב': בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

המצאת דרישה לתשלום חוב

16.  דרישה לתשלום חוב כאמור בסעיף 10(א)(1) לחוק תומצא למענו של התאגיד בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית.

בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

17.  נושה המגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים יפרט בבקשתו כי התקיימו התנאים למתן הצו; הנושה יצרף לבקשתו את הפרטים או את המידע שלהלן:

(1)  נסח התאגיד;

(2)  ביקש הנושה להסתמך בבקשתו על חזקת חדלות פירעון לפי סעיף 10(א) לחוק, יצרף לבקשה אסמכתאות מתאימות לקיומה של החזקה, לפי העניין;

(3)  לעניין חזקה המבוססת על דרישת חוב לפי סעיף 10(א)(1) לחוק, יצרף הנושה לבקשה את דרישת החוב שהומצאה לתאגיד, כולל האסמכתאות שצורפו אליה לגבי החוב וכן את תגובת התאגיד לדרישת החוב אם ניתנה;

(4)  צירף הנושה לבקשה הצעה בעניין פירוק התאגיד או שיקומו הכלכלי – יפרט הנושה את הנימוקים והאסמכתאות להצעתו, ואם הציע להפעיל את התאגיד לצורך שיקומו, יפרט את המתווה הראשוני המוצע לשיקומו הכלכלי של התאגיד כאמור בתקנה 14(1), ככל האפשר.

פרטים ומסמכים נוספים

18.  בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש נושה רשאי בית המשפט להורות כי יוגשו מסמכים ויפורטו פרטים אחרים, נוסף על המסמכים והפרטים המנויים בתקנה 17 והכול כפי שיורה.

תגובת התאגיד לבקשה ותשובת הנושה מגיש הבקשה

19.  (א)  תאגיד יגיש את תגובתו לבקשת הנושה לצו לפתיחת הליכים בתוך 14 ימים לכל היותר מיום שבו הומצאה לו הבקשה.

          (ב)  הנושה שהגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים, יגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאה לו תגובת התאגיד.

          (ג)   הורה בית המשפט על דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (א) או (ב), יגיש התאגיד את תגובתו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והנושה יגיש את תשובתו לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

          (ד)  לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר.

          (ה)  התאגיד והנושה ימציאו העתק מהתגובה והתשובה למבקש או לתאגיד, לפי העניין, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתן.

סימן ג': המצאה ופרסום

המצאת העתק מהבקשה לממונה

20.  מגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ימציא לממונה בלא דיחוי את העתק הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה לצורך פרסומה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת; נקבע דיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

פרסום הודעה על הגשת הבקשה

21.  (א)  הממונה יפרסם הודעה על הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים באתר האינטרנט של משרד המשפטים, למעט אם הוגשה בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד לפי סעיף 21 לחוק.

          (ב)  הודעה בדבר הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים תכלול מידע בדבר שם התאגיד, מספר התאגיד וכתובתו, בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, תאריך הגשת הבקשה ותאריך הפרסום, מועד הדיון בבקשה אם נקבע, וכן פרטי מגיש הבקשה.

המצאה של בקשת תאגיד

22.  אם מגיש הבקשה לצו לפתיחת הליכים הוא התאגיד, ימציא התאגיד לנושיו המהותיים את הבקשה ואת המסמכים בצורפו לה ואת מועד הדיון בה בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, בלא דיחוי, למעט אם הוגשה בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד לפי סעיף 21 לחוק; נקבע מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו; אם יש לתאגיד מעל 50 עובדים, ימציא התאגיד את הבקשה כאמור גם לוועד העובדים; הזמנה לדיון תיתלה במקום בולט במקום העבודה.

המצאה של בקשת נושה

23.  אם מגיש הבקשה לצו לפתיחת הליכים הוא נושה, ימציא הנושה לתאגיד את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה ואת מועד הדיון בה, בלא דיחוי, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, למעט אם הוגשה בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד לפי סעיף 21 לחוק; נקבע מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

דרישת העתק מהבקשה

24.  (א)  המבקש ימציא לכל צד מעוניין, בלא דיחוי, עם קבלת דרישתו בכתב, העתק מהבקשה ואת כל המסמכים שצורפו אליה.

          (ב)  לבקשתו של כל אדם הסבור כי הוא עלול להיפגע מהבקשה, בית המשפט רשאי להורות למבקש להמציא לו העתק מהבקשה כמפורט בתקנת משנה (א).

סימן ד': התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים

הגשת התנגדות

25.  (א)  המגיש התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור בסעיף 14 לחוק, יגישה לבית המשפט בכתב ויפרט את נימוקי ההתנגדות; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

          (ב)  התנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים.

          (ג)   מגיש הבקשה לצו לפתיחת הליכים יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות.

          (ד)  הורה בית המשפט על דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ב) או (ג), תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והתשובה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

          (ה)  מגיש ההתנגדות ומגיש הבקשה ימציאו העתק מההתנגדות או מהתשובה, למבקש ולמגיש ההתנגדות, לפי העניין, וכן לתאגיד, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

סימן ה': הדיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים

הדיון בבקשה

26.  בית המשפט לא יקיים דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים, אלא אם כן שוכנע כי הבקשה הומצאה ופורסמה כדין והוצג אישור הממונה בדבר קבלת העתק מהבקשה.

חזרה מבקשה לצו לפתיחת הליכים וחילופי מבקשים

27.  (א)  מבקש רשאי לחזור בו מבקשה לצו לפתיחת הליכים באישור בית המשפט.

          (ב)  חזר מבקש מבקשתו לצו לפתיחת הליכים, או שזנח את הטיפול בה, רשאי בית המשפט, בכל שלב משלבי הדיון ועד מתן הצו לפתיחת הליכים, לפי בקשת נושה הרשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, לצוות על חילופי המבקשים ועל המשך הדיון בבקשה בידי מבקש אחר.

פרק ג': סעדים זמניים עד למתן צו לפתיחת הליכים

סימן א': בקשה לסעד זמני

בקשה לסעד זמני והדיון בה

28.  (א)  על בקשה לסעד זמני והדיון בה יחולו הוראות פרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם הן אינן סותרות את הוראות סימן זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

          (ב)  בקשה לסעד זמני, למעט בקשה שהוגשה במעמד צד אחד, תומצא בדרך שבה ממציאים בקשה לצו לפתיחת הליכים.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

(א) על בקשה לסעד זמני והדיון בה יחולו הוראות פרק כ"ח פרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם הן אינן סותרות את הוראות סימן זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

תגובת התאגיד

29.    (א)  אם נושה הגיש את הבקשה לסעד זמני והבקשה לא הוגשה במעמד צד אחד, יגיש התאגיד לבית המשפט את תגובתו לבקשה בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו, ולא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה וימציאה למבקש הסעד הזמני.

          (ב)  אם התאגיד הגיש את הבקשה לסעד זמני והבקשה לא הוגשה במעמד צד אחר, נושה רשאי להגיש לבית המשפט את תגובתו לבקשה בתוך 7 ימים מיום שהוגשה הבקשה, ולא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה וימציאה לתאגיד.

פרסום הודעה על מתן סעד זמני

29א.  (א)  ניתן סעד זמני לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ימציא הנאמן הזמני, בלא דיחוי, הודעה על מתן הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה בידי הממונה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת.

          (ב)  הממונה יפרסם הודעה על מתן סעד זמני באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 21(ב) וכן את דבר מתן הסעד הזמני.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1302

הוספת תקנה 29א

סימן ב': סעד זמני במעמד צד אחד

המצאת ההחלטה על מתן סעד זמני במעמד צד אחד

30.  ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, ימציא המבקש את העתק ההחלטה, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה וכן את העתק הערובה אם ישנה, למנויים להלן במסירה אישית ובלא דיחוי, אלא אם כן בית המשפט החליט על מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו:

(1)  לתאגיד;

(2)  לנאמן, אם מונה;

(3)  אם המבקש הוא התאגיד, לנושים המהותיים;

(4)  לכל אדם העלול להיפגע ממתן הסעד הזמני, כפי שיורה בית המשפט.

פרסום סעד זמני

31.  (א)  ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, שאינו סעד זמני לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ישלח המבקש, בלא דיחוי, הודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.

          (ב)  הממונה יפרסם הודעה על מתן הסעד הזמני באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 21(ב) וכן את דבר מתן הסעד הזמני.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1302

31. (א) ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, יפרסם המבקש הודעה על מתן הצו לא יאוחר מ-3 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה על מתן הצו; הפרסום יהיה בדרך שיורה בית המשפט שאינו סעד זמני לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ישלח המבקש, בלא דיחוי, הודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) הממונה יפרסם הודעה על מתן הסעד הזמני באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 21(ב) וכן את דבר מתן הסעד הזמני.

המצאה של החלטה לביטול סעד זמני

32.  ניתנה החלטה המבטלת סעד זמני שניתן במעמד צד אחד או לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ימציא מבקש הסעד הזמני, בלא דיחוי, העתקים של ההחלטה למנויים בתקנה 30 ולממונה או יודיע להם על מתן ההחלטה בדרך אחרת שיורה בית המשפט; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה בדבר ביטול הסעד הזמני.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1302

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

המצאה של החלטה לביטול סעד זמני שניתן במעמד צד אחד

32. ניתנה החלטה המבטלת סעד זמני שניתן במעמד צד אחד, ימציא מבקש הסעד הזמני, בלא דיחוי, העתקים של ההחלטה למנויים בתקנה 30 או יודיע להם על מתן ההחלטה בדרך אחרת שיורה בית המשפט; פרסום הודעה על ביטול סעד זמני שניתן במעמד צד אחד יהיה בדרך שיורה בית המשפט.

פרק ד': צו לפתיחת הליכים

סימן א': צו לפתיחת הליכים

פרטים בחוות הדעת הראשונית של הנאמן

33.  בחוות דעת ראשונית לעניין סיכויי השיקום הכלכלי של התאגיד לפי סעיף 24 לחוק, יחווה הנאמן את דעתו לגבי סיכויי השיקום הכלכלי של התאגיד, לגבי האמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד ולגבי החשש שההפעלה תפגע בנושים; הנאמן יפרט את הפרטים המנויים בתקנות 13 ו-14 אם לא נכללו בבקשה לצו לפתיחת הליכים, וכן יפרט, ככל האפשר, את הפרטים האלה:

(1)  סכומים ששולמו בעד שירותים והוצאות בארבעת החודשים שקדמו ליום הגשת חוות הדעת הראשונית והערכת העלות של השירותים וההוצאות שיידרשו לשם הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי של התאגיד;

(2)  אמצעי המימון שעמדו לרשות התאגיד לתקופת ההפעלה והשימוש בהם מיום מתן הצו;

(3)  אמצעי המימון שמוצע שיעמדו לרשות התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי, בצירוף פרטיו המלאים של המממן והערבויות, הבטוחות או ביטחונות אחרים הנדרשים, אם נדרשים פרטים כאלה, למימון זה;

(4)  כל מדיע מהותי אחר מכל סוג שהוא, שיהיה דרוש לבית המשפט כדי להחליט אם להורות על הפעלת התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי.

המצאת חוות הדעת הראשונית של הנאמן

34.  הנאמן ימציא את חוות דעתו הראשונית, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה, לממונה, לתאגיד ולמבקש הצו לפתיחת הליכים.

פרסום הודעה על מתן הצו לפתיחת הליכים

35.  ניתן צו לפתיחת הליכים, ישלח הנאמן בלא דיחוי העתק של הצו והודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה בידי הממונה.

המצאת העתק מהצו לפתיחת הליכים

36.  הנאמן ימציא, בסמוך ככל האפשר למועד מתן הצו, העתק מהצו לנושים המהותיים של התאגיד ולרשם וכן ישלח לרשם הודעה לפי טופס 4 שבתוספת; הממונה רשאי להורות לנאמן כי הודעה לרשם תישלח באמצעותו.

המצאה ופרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

37.  (א)  בוטל צו לפתיחת הליכים, ישלח הנאמן בלא דיחוי, העתק של ההחלטה על ביטול הצו לממונה לשם פרסומה בידי הממונה.

          (ב)  בוטל צו לפתיחת הליכים, תומצא הודעה על כך במועד ובדרך שבה הומצאה ההודעה על מתן הצו לפתיחת הליכים.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1302

(א) בוטל צו לפתיחת הליכים, רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על הביטול בדרך ובמועד שיורה ישלח הנאמן בלא דיחוי, העתק של ההחלטה על ביטול הצו לממונה לשם פרסומה בידי הממונה.

ציון הליכים באתר התאגיד

38.  התאגיד יפרסם באתר האינטרנט שלו, אם ישנו, בדף הבית באופן הבולט לעין כי הוא נמצא בשיקום או בפירוק, לפי העניין; משך הפרסום יהיה למשך הליכי חדלות הפירעון כהגדרתם בחוק.

סימן ב': הקפאת הליכים נגד אדם שלישי

בקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי

39.  (א)  המגיש בקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי יגיש אותה כדרך שמגישים בקשה להסדר חוב של יחיד לפי חלק י' לחוק; בבקשה יציין המגיש כי מתקיימים בו התנאים למתן הצו וכן יפרט את ההליך או ההליכים שאליהם נוגעת הבקשה; העובדות המפורטות בבקשה ובמסמכים המצורפים לה יאומתו בתצהיר.

          (ב)  מגיש הבקשה ישלח העתק מהבקשה לממונה, לנאמן אם מונה, לנושים המהותיים של התאגיד ולנושים שלגביהם מתבקשת הקפאת ההליכים בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות לבקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי

40.  על ההתנגדות לבקשה להקפאת הליכים נגד אדם שלישי יחול סימן ד' לפרק ב' לחלק ב' בשינויים המחויבים; בית המשפט לא ידון בבקשה אלא אם כן שוכנע כי הבקשה הומצאה כדין והוצג אישור הממונה בדבר קבלת העתק מהבקשה.

סעד זמני בהקפאת הליכים נגד אדם שלישי

41.  הורה בית המשפט על הקפאת הליכים נגד אדם שלישי, רשאי הוא לתת סעד זמני הקבוע בפרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם סבר שמתן הסעד הזמני דרוש בנסיבות העניין.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

41. הורה בית המשפט על הקפאת הליכים נגד אדם שלישי, רשאי הוא לתת סעד זמני הקבוע בפרק כ"ח בפרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם סבר שמתן הסעד הזמני דרוש בנסיבות העניין.

 

פרסום והמצאה

42.  הורה בית המשפט על הקפאת הליכים נגד אדם שלישי –

(1)  בית המשפט רשאי להורות על פרסום הודעה על הקפאת ההליכים בדרך ובמועד שיורה;

(2)  מגיש הבקשה ישלח העתק מהצו לממונה, לנאמן אם מונה, לנושים המהותיים של התאגיד ולנושים שלגביהם ניתנה הקפאת ההליכים בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית.

פרק ה': ההליכים בבית המשפט

כותרת כתב בי הדין

43.  בכותרתו של כל כתב בי-דין לפי חלק זה יצוין לצד שמו של התאגיד אם הוא נמצא בפירוק, בשיקום או בהפעלה זמנית לפי העניין, כל עוד מתקיימים לגביו הליכי חדלות פירעון.

צירוף צד להליך

44.  בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל אדם, לצרפו כצד להליך חדלות פירעון של תאגיד המתנהל לפניו, אם נראה לו כי קיים חשש שאותו אדם עלול להיפגע מההחלטה שתתקבל באותו הליך או אם נראה לו כי צירופו נדרש לשם ייעול ההליכים, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים, להורות על צירופו של אדם כאמור מיוזמתו.

הוצאות משפט

45.  הוצאות משפט הכרוכות בכל הליך עד למתן צו לפתיחת הליכים יחולו על מי שנקט את ההליך, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.

פרק ו': תפקיד הנאמן וסמכויותיו

סימן א': הוראות כלליות

הממונה כנאמן

46.  מונה הממונה לנאמן, יבוא במקומו בית המשפט לעניין כל מעשה שבסמכות הממונה ולעניין כל רשות שהיתה צריכה להינתן על ידו, וכל מסמך שיש להגישו לפי החוק או לפי תקנות אלה לממונה, יגישו הממונה לבית המשפט.

הנאמן כצד להליכים

47.  הנאמן יהיה צד לכל בקשה בהליך שבו מונה.

מידע

48.  הנאמן לא ימסור מידע הנוגע לבקשות לפי תקנות אלה, באופן המפלה בין נושים אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או שבית המשפט הורה אחרת.

הערה במרשם

49.  (א)  לבקשת הנאמן, יבדוק מי שמופקד על רישום נכסים בפנקס המתנהל לפי דין אם יש לתאגיד זכות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך, ירשום במרשם הערה כי ניתן צו לפתיחת הליכים.

          (ב)  ניתן להעביר את בקשת הנאמן לפי תקנת משנה (א) גם באופן מקוון אם הממונה העמיד מערכת ממוחשבת לצורך זה.

סימן ב': בקשה למתן הוראות ופנייה לבית המשפט

בקשה למתן הוראות

50.  (א)  בקשתו של הנאמן למתן הוראות המוגשת לבית המשפט תוגש בכתב, חתומה בחתימתו או בחתימת בא כוחו; לבקשה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה; הבקשה תוגש בלא תצהיר, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

          (ב)  הוגשה בקשה למתן הוראות לבית המשפט, ימציא הנאמן העתק מהבקשה לצדדים לה בסמוך ככל האפשר להגשת הבקשה; הוגשה הבקשה במעמד צד אחד, ימציא העתק מהבקשה לממונה בלבד.

          (ג)   בבקשה למתן הוראות באחד מהעניינים המנויים בסעיף 264 לחוק יהיו המשיבים ועדת הנושים, אם מונתה, והנושים המובטחים.

          (ד)  הנאמן רשאי לצרף מיוזמתו לבקשה למתן הוראות את מי שלדעתו יש לו עניין בבקשה.

הדיון בבקשה למתן הוראות

51.  (א)  הדיון בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן יהיה במעמד הצדדים; על אף האמור, בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה, התגובה והתשובה בלבד.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי לדון בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן במעמד הנאמן והממונה בלבד, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שהכרעה בבקשה בידיעת הצדדים תסכל את התכלית שלשמה הוגשה הבקשה או תגרום לצדדים להליך נזק חמור ובלבד שהבקשה מוגשת בעניינים שלהלן:

(1)   תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם התאגיד לפי סעיף 44(א)(1) לחוק;

(2)   פשרה עם נושה או חייב של התאגיד בנוגע לגובה החוב ואופן תשלומו, שיש לה השפעה מהותית על היקף נכסי קופת הנשייה לפי סעיף 44(א)(4) לחוק;

(3)   הפעלת סמכות חקירה לפי סעיף 281 לחוק אם הורה בית המשפט לפי סעיף 281(ד) לחוק כי חקירה כאמור תתבצע באמצעות הנאמן;

(4)   בקשה למתן הוראות שהוגשה בעניין אחר, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תגובה ותשובה לבקשה למתן הוראות

52.  (א)  צד לבקשה יגיש את תגובתו לבקשה למתן הוראות בתוך 14 ימים לכל היותר מיום שבו הומצאה לו הבקשה.

          (ב)  הנאמן יגיש את תשובתו לתגובת הצדדים לבקשה בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאו לו תגובות הצדדים.

          (ג)   הורה בית המשפט על דיון בבקשה למתן הוראות במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (א) או (ב), יגיש צד לבקשה את תגובתו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והנאמן יגיש את תשובתו לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

          (ד)  לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן והעובדות המפורטות בתגובה יאומתו בתצהיר.

          (ה)  הנאמן והצד לבקשה ימציאו העתק מהתגובה ומהתשובה לנאמן או לצד לבקשה, לפי העניין, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתן.

פנייה לבית המשפט

53.  פנייה לבית המשפט בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן כאמור בסעיף 54 לחוק תיעשה בתוך 45 ימים מיום שנודע לו על כך.

סימן ג': ניהול חשבונות ודוחות הנאמן

ספרי חשבונות

54.  הנאמן ינהל את ספרי החשבונות של התאגיד לפי כללי חשבונאות מקובלים; הנאמן ינהל לשם כך חשבון מיוחד לפי הכללים האמורים.

ביקורת הדוחות

55.  (א)  הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד, יבוקרו הדוחות הכספיים והמידע בדבר תקבוליו והוצאותיו של הנאמן בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל; בתקנת משנה זו, "הדוחות הכספיים" – דוחות כספיים המצורפים לדוחות הנאמן לפי סעיף 53(ד) לחוק.

          (ב)  הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד כאמור בתקנה זו, הנאמן יפנה לבית המשפט בבקשה למינוי רואה חשבון מבקר לתקופת הליך חדלות הפירעון; טרם פנייתו לבית המשפט הנאמן יתייעץ עם הממונה בקשר למינוי.

          (ג)   הנאמן ימציא לרואה החשבון את המסמכים והאסמכתאות הדרושים לביקורת הדוחות.

אישור הוצאות

56.  הנאמן ישלם למי שהכין את הדוח או השתתף בהכנתו מתוך נכסי קופת הנשייה את ההוצאות שהוציא לשם כך, ובלבד שבית המשפט אישרן מראש.

פרק ז': הפעלת התאגיד ושיקומו הכלכלי

סימן א': בקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד והדיון בה

בקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד

57.  (א)  בבקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד יציין הנאמן פרטים אלה:

(1)   הפעולות שנעשו עד כה לשיקומו הכלכלי של התאגיד והפעולות הנוספות הנדרשות לשם כך ובכלל זה שינויים במבנה התאגיד, במבנה פעילותו העסקית, בחוב, בתחומי פעילות התאגיד ובמבנה כוח האדם;

(2)   פרק הזמן המבוקש להארכת תקופת הפעלת התאגיד והסיבות לכך;

(3)   הערכת העלויות הצפויות של מימון הפעלת התאגיד במשך תקופת הפעלת התאגיד ופירוט אמצעי המימון.

          (ב)  הנאמן יצרף לבקשה דוח תקופתי עדכני למועד הגשת הבקשה.

הדיון בבקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד

58.  על הדיון בבקשה להארכת תקופת הפעלת התאגיד יחולו, אם לא הורה בית המשפט אחרת, הוראות לעניין הדיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש תאגיד.

סימן ב': הליכים לאחר מתן צו לפתיחת הליכים המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי

הגשת הצעות לבית המשפט

59.  (א)  הצעת תכנית לשיקום כלכלי שיגיש הנאמן תכלול עדכון של הפרטים המנויים בתקנות 13 ו-14, אם יש צורך, וכן את הפרטים האלה:

(1)   הפרטים המנויים בסעיף 82(ב) לחוק;

(2)   תכנית הנאמן;

(3)   אם בין הנושים נכללים גם קרובים של התאגיד, יצוין הדבר בפירוט החזקותיהם;

(4)   פרטים לגבי נושים בעלי זיקה לתאגיד;

(5)   כללה התכנית המוצעת פטור מאחריות כמשמעותו בסעיף 82(ב)(5) לחוק, יפורטו עילות התביעה שלגביהן ניתן הפטור והמועד שבו נוצרו;

(6)   הצעה בעניין סיווג נושים לאסיפות סוג כמשמעותן בסעיף 84 לחוק, אם קיימת.

          (ב)  לעניין תקנה זו –

          "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים, בדרך כלל או באופן חד-פעמי;

          "תכנית הנאמן" – מקורות המימון לדרך המוצעת להמשך פעילותו העסקית של התאגיד ועלות מימונה, תזרים המזומנים הצפוי, היקף הייצור הצפוי ועלויותיו, היקף השיווק הצפוי ועלויותיו, קווח והפסד צפויים, שינויים ארגוניים צפויים ומועדיהם, ההערכות והנתונים שעליהם מתבססת המסקנה בדבר עדיפות התכנית או התכניות על פני המצב הקיים; והכול בציון המועד שאליו נוגעת ההערכה, המודל הכלכלי ששימש לה, ופירוט העובדות, ההנחות, החישובים והצפי שעליהם מבוססת ההערכה.

המצאה ופרסום של הגשת בקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים

59א.  (א)  הנאמן ימציא לממונה בלא דיחוי את העתק הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה לצורך פרסומה; נקבע דיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו; הממונה יפרסם הודעה על הגשת בקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

          (ב)  הנאמן ימציא את התכנית לשיקום כלכלי ואת המסמכים שצורפו לה לנושיו המהותיים של התאגיד, בלא דיחוי; נקבע מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא הנאמן את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

          (ג)   הנאמן ימציא לכל בעל עניין, בלא דיחוי, עם קבלת דרישתו בכתב, העתק מהתכנית לשיקום כלכלי ואת כל המסמכים שצורפו לה.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1303

הוספת תקנה 59א

הגשת התנגדויות לתכנית לשיקום כלכלי של תאגיד

59ב.  (א)  אדם הרוצה להתנגד להצעה לתכנית לשיקום כלכלי רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט.

          (ב)  ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מיום שההצעה הוגשה לבית המשפט; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

          (ג)   מגיש ההתנגדות ימציא העתק מהתגובה לנאמן ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשת התגובה.

          (ד)  בית המשפט ידון בהתנגדות לאחר אישור התכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים, אלא אם כן הורה אחרת.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1303

הוספת תקנה 59ב

הבאת התוכנית לאישור הנושים

59ג.   (א)  הורה בית המשפט על הבאת הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי לאישור הנושים לפי סעיף 83 לחוק, יורה על מועד לכינוס אסיפות סוג לאישורה ועל אופן כינוס האסיפות, וכן על כינוס אסיפות של חברי התאגיד אם התקיימו נסיבות כאמור בסעיף 83(ב) לחוק.

          (ב)  אם לא חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק, יורה בית המשפט על המועד להגשת תביעות חוב לצורך קביעת כוח ההצבעה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3198

הוספת תקנה 59ג

משלוח הודעה לנושים

59ד.  הנאמן ימציא הודעה על החלטת בית המשפט לכנס אסיפות סוג, 21 ימים לפחות לפני המועד לכינוסן, לנושה שהגיש תביעת חוב או המנוי בבקשת התאגיד לצו לפתיחת הליכים; חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק, ימציא הנאמן את ההודעה לנושה שהגיש תביעת חוב.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3198

הוספת תקנה 59ד

פרטי ההודעה וצרופותיה

59ה.  (א)  הודעה על אסיפת סוג שימציא הנאמן לפי תקנה 59ד, תכלול את הפרטים האלה:

(1)   תאריך, שעה ומקום אסיפת הסוג;

(2)   מידע בדבר זכותו של נושה שהגיש תביעת חוב להשתתף באסיפת הסוג;

(3)   המועד הקובע להגשת תביעת חוב לצורך קביעת הזכאות להשתתף בהצבעה;

(4)   הרוב הקבוע בחוק הדרוש לאישור תוכנית לשיקום כלכלי;

(5)   המען לשליחת כתבי הצבעה, ובכלל זה כתובת דואר אלקטרוני.

          (ב)  הנאמן יצרף להודעה את המסמכים האלה:

(1)   הצעת התוכנית לשיקום כלכלי וכל המסמכים שצורפו אליה;

(2)   העתק מהחלטת בית המשפט על כינוס אסיפות הסוג ועל מועד הדיון באישור התוכנית בבית המשפט; הוחלט על מועד לדיון לאחר שנשלחה ההודעה, ימציא הנאמן את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה 59ד;

(3)   נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח;

(4)   נוסח כתב הצבעה;

(5)   כל מידע או מסמך אחר שהורה בית המשפט.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3199

הוספת תקנה 59ה

קביעת כוח ההצבעה

59ו.   (א)  הורה בית המשפט על מועד להגשת תביעות חוב לשם קביעת כוח ההצבעה של הנושים, יגישו הנושים את תביעות החוב כאמור בפרק א' לחלק ד', ויחולו עליהן ההוראות לעניין זכות העיון בתביעות החוב והוצאות התביעה.

          (ב)  אם לנאמן ספק אם לאשר את התביעה או לדחותה, יסמן אותה כתביעה שיש לגביה התנגדות, ויתיר להצביע, בתנאי שאם תשתנה ההכרעה בעניינה של תביעה זו תיפסל ההצבעה האמורה או ישתנה כוחה בהתאם.

          (ג)   הוגשה תביעת חוב בשל חוב מותנה או בלתי קצוב, יחליט הנאמן מהם הסיכויים לדעתו לקיומו של התנאי או יחליט מהו שווי החוב, לפי העניין, ואולם זכות ההצבעה של נושה שהגיש תביעת חוב לפי סעיף 211(ד) לחוק, תהיה לפי הערך שבה הוגשה; החליט הנאמן כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאומדן הוגן, או כי לא ניתן להכריע בדבר סיכויי קיומו של תנאי בחוב מותנה, יפנה לבית המשפט ובית המשפט יכריע בדבר זכותו של הנושה להצביע באסיפות ובדבר כוח הצבעתו.

          (ד)  החליט הנאמן כי לנושה כוח הצבעה השונה מערך תביעת החוב שהגיש, ימציא לנושה הודעה על כך במועד הסמוך ככל האפשר למועד קבלת ההחלטה ולא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד האסיפה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3199

הוספת תקנה 59ו

פנייה לבית המשפט

59ז.   (א)  נושה שהגיש תביעת חוב וכן כל מי שרשאי להגיש תביעה כאמור, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה בעניין כוח ההצבעה; הבקשה תוגש בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

          (ב)  הגשת בקשה לפי תקנה זו לא תדחה את מועד קיום האסיפות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

          (ג)   שינה בית המשפט את החלטת הנאמן, רשאי הוא להורות על קיומה של אסיפה נוספת או לתת כל צו אחר כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות העניין.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59ז

סימן ג': הצבעה באסיפות סוג

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת סימן ג'

זכות הצבעה

59ח.  באסיפת סוג רשאים להצביע רק נושים שנקבע להם כוח הצבעה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59ח

אופן ההצבעה

59ט.  נושה רשאי להשתתף ולהצביע בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59ט

ייפוי כוח לשלוח

59י.   ביקש נושה להשתתף ולהצביע באמצעות שלוח, יערוך ייפוי כוח לשלוח; ייפוי כוח כאמור יהיה חתום ויאומת ביד עורך דין; השלוח יציג לנאמן את ייפוי הכוח בסמוך לפני תחילת האסיפה או במועד מוקדם יותר שצוין בזימון לאסיפה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59י

כתב הצבעה

59יא. ביקש נושה להצביע באמצעות כתב הצבעה, יעשו כן בכתב הצבעה בנוסח שיורה הממונה; הנושה ימסור את כתב הצבעתו לנאמן או ישלח אותו אליו למען הרשום בהודעה כך שיגיע לנאמן לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59יא

שליחת כתב הצבעה באמצעות מערכת מקוונת

59יב. הממונה רשאי לאפשר לשלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת מקוונת שהעמיד לצורך כך; ההצבעה תתאפשר עד 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או עד מועד מוקדם יותר שיורה הממונה שלא יעלה על 24 שעות לפני כינוס האסיפה; הועמדה מערכת מקוונת כאמור לשימוש האסיפה, יודיע על כך הנאמן בהודעה לפי תקנה 59ד.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59יב

הצבעות סותרות

59יג.  הצביע נושה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של נושה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3200

הוספת תקנה 59יג

סימן ד': ניהול אסיפת הסוג

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת סימן ד'

יושב ראש האסיפה

59יד. הנאמן יהיה יושב ראש אסיפת הסוג.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת תקנה 59יד

פרוטוקול של אסיפות הסוג

59טו. (א)  הנאמן יהיה אחראי לעריכת פרוטוקול הדיון באסיפת הסוג.

          (ב)  פרוטוקול אסיפת הסוג יכלול, בין השאר, פירוט בדבר מועד ומקום האסיפהף הנושים המשתתפים באסיפה בעצמם, באמצעות שלוח מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה וערך נשייתם; נערכה הצבעה באסיפה – יפורטו בפרוטוקול ההחלטות שעמדו להצבעה ואופן הצבעתו של כל נושה; כמו כן יצוין שמו של עורך הפרוטוקול; הנאמן יחתום על הפרוטוקול.

          (ג)   הנאמן ישמור את הפרוטוקול במשרדו וימציא עותק ממנו לבית המשפט ולממונה; כמו כן יעמיד את הפרוטוקול לעיון באופן מקוון לכל המשתתפים או המצביעים באסיפה וישלח העתק ממנו למי מהם שביקש העתק כאמור.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת תקנה 59טו

השתתפות באסיפה באמצעי טכנולוגי

59טז. הנאמן רשאי לאפשר השתתפות באסיפת סוג בדרך של היוועדות חזותית, בשיחת ועידה או בכל אמצעי טכנולוגי אחר; הממונה רשאי להורות על דרישות טכניות לעניין האמצעים הנדרשים לכך, לפי סעיף 268 לחוק.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת תקנה 59טז

סימן ה': אישור אסיפות סוג ואישור בית המשפט את התוכנית לשיקום כלכלי

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת סימן ה'

מניין חוקי

59יז.  (א)  אסיפת סוג תתקיים בנוכחות הנאמן, והמניין החוקי בה יהיה לפי הוראות אלה:

(1)   אם מספר הנושים בעלי זכות הצבעה עולה על שלושה – שלושה נושים לפחות;

(2)   אם מספר הנושים הזכאים להשתתף ולהצביע אינו עולה על שלושה – כל הנושים; ואולם אם ישנם שלושה נושים זכאים כאמור וניתן לקיים את תנאי סעיף 85 לחוק בהשתתפות של שני נושים בלבד מתוכם – יהיה המניין החוקי גם בהיעדר הנושה הנוסף.

          (ב)  לעניין תקנת משנה (א), הצבעת נושה בכל אחת מדרכי ההצבעה לפי תקנות אלה תיחשב לעניין קיום המניין החוקי.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3201

הוספת תקנה 59יז

אסיפת סוג נדחית

59יח. לא התקיים מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה ממועד תחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, ורשאי הנאמן להורות על מועד מאוחר יותר לקיום האסיפה הנדחית; הנאמן יודיע על קיומה של אסיפה נדחית למי שזכאי לקבל הודעה על קיום האסיפה כאמור בתקנה 59ד לא יאוחר מיום לאחר מועד האסיפה המקורית; לא התקיים באסיפה הנדחית מניין חוקי כאמור בתקנה 59יז, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, ובלבד שנושה אחד לפחות השתתף בה; כתב הצבעה שנשלח לפי פרק זה לשם הצבעה באסיפה המקורית יימנה כהצבעה באסיפה הנדחית, אלא אם כן הושה ששלח אותו שינה את הצבעתו לפני כינוס האסיפה הנדחית לפי פרק זה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3202

הוספת תקנה 59יח

בקשה לאישור התוכנית לשיקום כלכלי בבית המשפט

59יט. אושרה התוכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים וחברי התאגיד כאמור בסעיף 85 לחוק, יגיש הנאמן לבית המשפט בקשה לאישורה בידי בית המשפט לא יאוחר מ-14 ימים לאחר כינוס האסיפות; הנאמן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תוכנית לשיקום כלכלי גם אם לא אושרה כאמור בסעיף 85 לחוק, לשם אישורה לפי סעיף 87 לחוק.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3202

הוספת תקנה 59יט

הגשת התנגדות לאישור תוכנית לשיקום כלכלי

59כ.  (א)  בעל עניין בהליכי חדלות הפירעון הרוצה להתנגד לאישור תוכנית לשיקום כלכלי שהוגשה לאישור בית המשפט לפי סעיפים 86 או 98 לחוק, יגיש לבית המשפט התנגדות ויפרט את נימוקיה; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

          (ב)  ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מהגשת הבקשה לאישור התוכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט; מגיש ההתנגדות ימציא העתק מההתנגדות לנאמן ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשת ההתנגדות.

          (ג)   הנאמן יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות וימציא העתק ממנה למגיש ההתנגדות ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

          (ד)  הורה בית המשפט על דיון בהתנגדות במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ב) או (ג), תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והתשובה תוגש לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3202

הוספת תקנה 59כ

פרסום והמצאה של החלטת בית המשפט

59כא. אישר בית המשפט תוכנית לשיקום כלכלי, ישלח הנאמן בלא דיחוי העתק מהחלטת בית המשפט והודעה על החלטה זו לשם פרסומה בידי הממונה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3202

הוספת תקנה 59כא

סימן ו': הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3202

הוספת סימן ו'

הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק

60.  (א)  מי שהגיש בקשה להפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק ימציא אותה כדרך שממציאים בקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור בסימן ג' לפרק ב' לחלק ב'.

          (ב)  ניתן צו כאמור, ישלח הנאמן הודעה על כך לרשם ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.

פרק ח': פירוק

קביעת מועד לדיון בחיסול התאגיד

61.  הורה בית המשפט על פירוקו של התאגיד, יורה באותו מועד על מועד לקיום דיון בחיסול התאגיד בתוך 18 חודשים מהמועד האמור ורשאי הוא להורות על מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בקשה להפעלת תאגיד בפירוק

62.  (א)  ביקש הנאמן להפעיל את התאגיד בפירוק כאמור בסעיף 97 לחוק, יפרט את נימוקי הבקשה, את תקופת ההפעלה המבוקשת וכן את הסמכויות הנחוצות לו לצורך ההפעלה, וכן יצרף לבקשה את הערכת העלויות הצפויות של מימון הפעלת התאגיד ואת פירוט אמצעי המימון.

          (ב)  הנאמן ימציא את הבקשה כדרך שממציאים בקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש התאגיד.

בקשה להפסקת הפירוק ומעבר להליכי שיקום כלכלי

63.  (א)  בבקשה להפסקת הפירוק ומעבר להליכי שיקום כלכלי יפורטו נימוקי הבקשה וכן הפרטים המנויים בתקנה 14.

          (ב)  מגיש הבקשה ימציא את הבקשה כדרך שממציאים בקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור בסימן ג' לפרק ב' בחלק ב'.

          (ג)   ניתן צו כאמור, ישלח הנאמן הודעה על כך לרשם ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.

חלק ג': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

פרק א': תחולה והמצאה

תחולה על יחיד

64.  חלק זה יחולו על הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד לפי סעיף 101 לחוק.

דרכי ההמצאה לממונה

65.  (א)  בקשה, דיווח, הודעה, העתק של כתב בי-דין ומסמכים אחרים שיש להגיש לממונה בהליכי חדלות פירעון של יחיד לפי החוק, לפי תקנות אלה או לפי הוראת הממונה, יומצאו לממונה באמצעות מערכת מקוונת.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שאינו מיוצג רשאי להמציא לממונה מסמכים כאמור במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים ההליכים במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

דרכי המצאה לנאמן

66.  הודעה, העתק של כתב בי-דין, בקשה, זימון ומסמכים אחרים שיש להמציאם לנאמן לפי חלק זה יומצאו לו באמצעות מערכת הממונט; מי שאינו מיוצג רשאי להמציא מסמכים כאמור במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים ההליכים במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

מען להמצאה

67.  (א)  מען להמצאת כתבי בי-דין ומסמכים אחרים ליחיד יהיה –

(1)   בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש היחיד – המען להמצאה שציין היחיד בבקשתו לצו לפתיחת הליכים, כל עוד לא הודיע היחיד לממונה על שינוי מען;

(2)   בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש נושה – מענו האחרון של היחיד הידוע לנושה, ואם אין מען הידוע לנושה, כתובת היחיד לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ובהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר; לאחר הגשת דוח על מצבו הכלכלי של היחיד לפי סעיף 117(א) לחוק – המען להמצאה של היחיד שציין היחיד באותו הדוח, כל עוד לא הודיע היחיד לממונה על שינוי מען.

          (ב)  מענו של נושה יהיה לפי המידע שציין היחיד בדוח המצורף לבקשתו לצו פתיחת הליכים לפי סעיף 104(ב)(2)(א) לחוק או בדוח על מצבו הכלכלי לפי סעיף 117(א) לחוק או מען אחר שמסר הנושה, ואם הנושה הגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים – המען שציין בבקשה, ולאחר שהוגשה תביעת חוב – המען המצוין בה.

          (ג)   מענו של הממונה לצורך המצאה שלא באמצעות מערכת הממונט יהיה –

(1)   משרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים הליכי חדלות הפירעון לגבי היחיד;

(2)   בהליך לפני בית המשפט העליון – משרדו הראשי של הממונה בירושלים.

פרק ב': בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים

סימן א': בקשת היחיד לממונה

בקשת היחיד לממונה

68.  (א)  בקשה לצו לפתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי שמגיש יחיד יהיו ערוכים לפי טופס 5 שבתוספת, הטופס יאומת בתצהיר ויהיה חתום בחתימת יחיד; לבקשה כאמור יצורף כתב ויתור על סודיות ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.

          (ב)  בקשת היחיד תוגש באופן מקוון; יחיד שאינו מיוצג רשאי להתייצב במשרדי הממונה במחוז שבו הוא מבקש לנהל את הליכי חדלות הפירעון ולהגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים שלא באופן מקוון; הממונה או מי שהסמיכו לצורך כך רשאי לאשר הגשת בקשה שלא בדרך של התייצבות אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, בנסיבות העניין.

חזרה מבקשה

69.  (א)  הממונה רשאי לאשר ליחיד לחזור בו מהבקשה טרם מתן הצו לפתיחת הליכים.

          (ב)  סירב הממונה לאשר ליחיד לחזור בו מהבקשה, יעביר את ההכרעה בבקשה לבית המשפט.

מחיקה מחוסר מעש

70.  יחיד שהגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים והממונה דרש ממנו להשלים פרטים או מסמכים, או להמציא מידע נוסף, רשאי הממונה למחוק את הבקשה מחוסר מעש, אם לא נענה היחיד לדרישת הממונה בתוך הזמן שציין הממונה בדרישתו ולאחר שהממונה איפשר ליחיד לנמק מדוע לא תימחק הבקשה.

זימון לדיון בבקשת יחיד

71.  נקבע דיון כאמור בסעיף 105(ג) לחוק, ימציא הממונה ליחיד הזמנה לדיון לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הדיון.

קבלת מידע לגבי יחיד

72.  (א)  קבלת מידע בידי הממונה מגוף מוסר מידע תהיה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן, והכול כפי שיורה הממונה לגבי אותו גוף:

(1)   בתקשורת מחשבים;

(2)   על גבי מצע אופטי;

(3)   במסמך מודפס.

          (ב)  בתקנה זו –

          "גוף מוסד מדיע" – גוף המנוי בפסקאות 16 עד 19 לחלק א' לתוספת הראשונה לחוק;

          "מידע" – מידע מהסוג שגוף מוסר מידע ימסור לפי טור ב' לחלק א' לתוספת הראשונה לחוק וטור ב' לחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק; ובאשר למידע הנוגע לזכויות היחיד – מידע לגבי זכויות בעלות ובעלות משותפת וכן אם ליחיד יש זכויות של מיופה כוח, מורשה חתימה, נאמן או נהנה.

סימן ב': צו לפתיחת הליכים

צו לפתיחת הליכים

73.  צו לפתיחת הליכים יהיה ערוך לפי נוסח טופס 7 שבתוספת; הממונה ורשם ההוצאה לפועל רשאים להוסיף או לגרוע מהטופס לפי נסיבות ההליך, בהתאם לסמכויותיהם לגבי ההליך.

פרסום הודעה על  מתן צו

74.  נתן הממונה צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד, יפרסם הודעה על כך בסמוך ככל האפשר למתן הצו; בהודעה יצוינו שם היחיד, מספר זהותו וכתובתו, תאריך פרסום ההודעה, שמו של הנאמן שמונה ופרטי ההתקשרות עמו ובית המשפט המוסמך לדון בבקשה לביטול הצו.

העתק מהצו

75.  (א)  ניתן צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד, ישלח הממונה בדואר בסמוך ככל האפשר לאחר מתן הצו, העתק מהצו ליחיד ולנושים שפרטי זהותם ידועים לו; הנאמן יוודא את קבלת ההעתק בדרך של וידוא טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני; הממונה רשאי להמציא צו לפתיחת הליכים בתקשורת בין מחשבים לנושה שביקש שהצווים יומצאו לו בדרך זו, אם אישר זאת הממונה לגבי אותו נושה.

          (ב)  היחיד ימציא את העתק הצו לנושים שפרטי זהותם אינם ידועים לממונה בדואר אשום עם אישור מסירה.

          (ג)   בתקנה זו, "נושים שפרטי זהותם ידועים לממונה" – נושים שלגביהם מסר היחיד שם מלא, כתובת ואחד מאלה: כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד.

סימן ג': בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

76.  (א)  בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 108 לחוק תוגש לבית המשפט; העובדות המפורטות בבקשה יאומתו בתצהיר; בבקשה יפורטו הנימוקים לביטול הצו ויצורפו לה אסמתכאות מתאימות.

          (ב)  מגיש הבקשה לביטול ימציאה ליחידה, במסירה אישית בלא דיחוי, למעט אם הוגשה במעמד צד אחד, וכן ימציא העתק מהבקשה לממונה ולנאמן.

          (ג)   היחיד רשאי להגיב לבקשה לביטול בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה או בתוך תקופה שהורה עליה בית המשפט.

דיון בבקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

77.  (א)  בית המשפט ימציא הזמנה לדיון בבקשה לביטול צו לפתיחת הליכים למבקש, ליחיד, לנאמן ולממונה.

          (ב)  בדיון בבקשה לביטול צו לפתיחת הליכים רשאי בית המשפט לבקש מהיחיד וממגיש הבקשה פרטים נוספים וראיות נוספות לרבות השמעת עדים, אם יראה בכך צורך.

פרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

77א.  (א)  בוטל צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 108 לחוק, ימציא הנאמן הודעה על ביטול הצו לממונה בלא דיחוי, לשם פרסומה בידי הממונה, והממונה יפרסם הודעה על ביטול הצו.

          (ב)  בוטל צו לפתיחת הליכים, הנאמן ימציא ליחיד הודעה על ביטול הצו.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1303

הוספת תקנה 77א

פרק ג': בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

סימן א': בקשת הנושה והדיון בה

דרישה לתשלום חוב

78.  דרישה לתשלום חוב כאמור בסעיף 110(א)(1) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 8 שבתוספת ותומצא למענו של היחיד בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית.

בקשת נושה

79.  (א)  בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד תוגש לבית המשפט ערוכה לפי טופס 9 שבתוספת; הנושה יצרף לבקשה אסמכתאות לכך שהתקיימו העילות למתן הצו.

          (ב)  ביקש הנושה להסתמך בבקשתו על חזקת חדלות פירעון לפי סעיף 110(א) לחוק, יצרף לבקשה אסמכתאות מתאימות לקיומה של החזרה, לפי העניין.

משלוח העתק

80.  (א)  נושה המגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ימציא, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה, העתק מהבקשה ומהמסמכים שצורפו לה ליחיד במסירה אישית ולממונה.

          (ב)  הנושה יצרף להעתק הבקשה את החלטת בית המשפט על מועד הדיון בבקשה; נקבע מועד לדיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

תגובה ותשובה לבקשה

81.  (א)  היחיד יגיש את תגובתו לבקשת הנושה לצו לפתיחת הליכים בתוך 14 ימים לכל היותר מהיום שבו הומצאה לו הבקשה.

          (ב)  הנושה שהגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים יגיש את תשובתו לתגובת היחיד בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאה לו תגובת היחיד.

          (ג)   הורה בית המשפט על דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (א) או (ב), יגיש היחיד את תגובתו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והנושה יגיש את תשובתו לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

          (ד)  לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר; מגיש התגובה או התשובה ימציאו העתק ממנה ליחיד או למבקש, לפי העניין, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים

82.  (א)  המגיש התנגדות לבקשה כאמור בסעיף 113 לחוק יגישה לבית המשפט בכתב ויפרט את נימוקי ההתנגדות; העובדות המפורטות בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

          (ב)  ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מיום שנודע למגיש על הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים; מגיש ההתנגדות ימציא העתק מההתנגדות למגיש הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ליחיד ולממונה, בסמוך ככל האפשר למועד הגשת ההתנגדות.

          (ג)   מגיש הבקשה לצו לפתיחת הליכים יגיש תשובה להתנגדות בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות וימציא העתק ממנה למגיש ההתנגדות, ליחיד ולממונה בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

          (ד)  הורה בית המשפט על דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ב) או (ג), תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והתשובה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

חזרה מבקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

83.  (א)  נושה שהגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים רשאי לחזור בו מבקשתו באישור בית המשפט.

          (ב)  חזר נושה מבקשתו לצו לפתיחת הליכים, או שזנח את הטיפול בה, רשאי בית המשפט, בכל שלב משלבי הדיון עד מתן הצו לפתיחת הליכים, לפי בקשת נושה הרשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, לצוות על חילופי המבקשים ועל המשך הדיון בבקשה בידי המבקש החדש.

סימן ב': בקשה לסעד זמני

בקשה לסעד זמני והדיון בה

84.  (א)  על בקשה לסעד זמני לפי סעיף 119 לחוק והדיון בה יחול פרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם הן אינן סותרות את הוראות סימן זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

          (ב)  בקשה לסעד זמני תומצא בדרך שבה ממציאים בקשה לצו לפתיחת הליכים.

          (ג)   אם נושה הגיש את הבקשה לסעד זמני והבקשה לא הוגשה במעמד צד אחד, יגיש היחיד לבית המשפט את תגובתו לבקשה בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה ולא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה וימציאה למבקש הסעד הזמני.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

(א) על בקשה לסעד זמני לפי סעיף 119 לחוק והדיון בה יחול פרק כ"ח פרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי אם הן אינן סותרות את הוראות סימן זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

המצאת ההחלטה על מתן סעד זמני במעמד צד אחד

85.  ניתן סעד זמני במעמד צד אחד לפי סעיף 119 לחוק, ימציא המבקש את העתק ההחלטה, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה וכן את העתק הערובה אם ישנה, למנויים להלן במסירה אישית ובלא דיחוי, אלא אם כן בית המשפט הורה על מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו:

(1)  ליחיד או לנושה שהגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים;

(2)  לכל אדם העלול להיפגע ממתן הסעד הזמני, כפי שיורה בית המשפט.

פרסום הודעה על מתן סעד זמני

86.  (א)  ניתן סעד זמני במעמד צד אחד שאינו סעד זמני לפי סעיף 119(א)(2) לחוק, ימציא המבקש, בלא דיחוי, הודעה על מתן הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה בידי הממונה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 9א שבתוספת.

          (ב)  ניתן סעד זמני לפי סעיף 119(א)(2) לחוק, ימציא הנאמן הזמני, בלא דיחוי, הודעה על מתן הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה בידי הממונה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 9ב שבתוספת.

          (ג)   הממונה יפרסם הודעה על מתן סעד זמני שניתן במעמד צד אחד או לפי סעיף 119(א)(2) באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 74 וכן את דבר מתן הסעד הזמני.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1303

החלפת תקנה 86

הנוסח הקודם:

פרסום סעד זמני

86. ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, יפרסם המבקש הודעה על מתן הצו לא יאוחר מ-3 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה על מתן הצו; הפרסום יהיה בדרך שיורה בית המשפט; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 10 שבתוספת.

המצאה ופרסום של החלטה לביטול סעד זמני שניתן במעמד  צד אחד

87.  ניתנה החלטה המבטלת סעד זמני שניתן במעמד צד אחד או לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ימציא אותה מבקש הסעד הזמני, בלא דיחוי, למנויים בתקנה 85 ולממונה, או יודיע להם על מתן ההחלטה בדרך אחרת שיורה בית המשפט; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה בדבר ביטול הסעד הזמני.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

87. ניתנה החלטה המבטלת סעד זמני שניתן במעמד צד אחד או לפי סעיף 20(א)(3) לחוק, ימציא אותה מבקש הסעד הזמני, בלא דיחוי, למנויים בתקנה 85 ולממונה, או יודיע להם על מתן ההחלטה בדרך אחרת שיורה בית המשפט; פרסום הודעה על ביטול סעד זמני שניתן במעמד צד אחד יהיה בדרך שיורה בית המשפט הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה בדבר ביטול הסעד הזמני.

סימן ג': צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה

דיון בבקשה

88.  בית המשפט לא יקיים דין בבקשה לצו לפתיחת הליכים לבקשת נושה אלא אם כן שוכנע כי הומצאו ליחיד ולממונה העתקים מהבקשה והם זומנו לדיון כדין.

צו לפתיחת הליכים ופרסום הודעה על מתן צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה

89.  (א)  צו לפתיחת הליכים יהיה ערוך לפי נוסח טופס 7 שבתוספת; בית המשפט רשאי להוסיף או לגרוע מהטופס לפי נסיבות ההליך, לפי סמכויותיו לגבי ההליך.

          (ב)  ניתן צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה, ישלח הנאמן, בלא דיחוי, העתק של הצו והודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה בידי הממונה והממונה יפרסם על כך הודעה; ההודעה תכלול את שמו של מגיש הבקשה וכן את הפרטים המנויים בתקנה 74.

המצאת הצו לפתיחת הליכים לבקשה נושה

90.  (א)  הממונה ישלח ליחיד העתק מהצו בדואר, להעתק יצרף הודעה כי על היחיד להגיש דוח כאמור בסעיף 117 לחוק; הנאמן יוודא את קבלת ההעתק בידי היחיד.

          (ב)  בסמוך ככל האפשר לאחר הגשת הדוח על מצבו הכלכלי של היחיד לפי סעיף 117 לחוק, ישלח הממונה את העתק הצו לנושים שפרטי זהותם ידועים לו כהגדרתם בתקנה 75 ותחול תקנה 75; היחיד ימציא בדואר רשום עם אישור מסירה את העתק הצו לנושים שפרטי זהותם אינם ידועים לממונה.

דוח על מצבו הכלכלי של היחיד

91.  (א)  דוח על מצבו הכלכלי של היחיד לפי סעיף 117 לחוק, יהיה ערוך לפי טופס 5 שבתוספת; הטופס יאומת בתצהיר ויהיה חתום בחתימת היחיד.

          (ב)  דוח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש כדרך שמגישים בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים, לפי תקנה 68(ב).

פרק ד': ההליכים בבית המשפט

כותרת כתב בי דין

92.  בכותרתו של כל כתב בי-דין לפי חלק זה יצוין שמו של היחיד, ואם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים, יצוין שהיחיד "בחדלות פירעון" כל עוד מתקיימים לגביו הליכי חדלות פירעון.

צירוף צד להליך

93.  בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל אדם, לצרפו כצד להליך חדלות פירעון של יחיד המתנהל לפניו, אם נראה לו כי קיים חשש שאותו אדם עלול להיפגע מההחלטה שתתקבל באותו הליך או אם נראה לו כי צירופו נדרש לשם ייעול ההליכים, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים, להורות על צירופו של אדם כאמור מיוזמתו.

הוצאות משפט

94.  הוצאות משפט הכרוכות בכל הליך עד למתן צו לפתיחת הליכים יחולו על מי שנקט את ההליך אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.

פרק ה': תפקיד הנאמן וסמכויותיו

סימן א': הנאמן וסמכויותיו

הנאמן כצד להליכים

95.  הנאמן יהיה צד לכל בקשה בהליך שבו מונה.

מידע

96.  הנאמן לא ימסור מידע הנוגע לבקשות לפי תקנות אלה, באופן המפלה בין נושים אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או שבית המשפט הורה אחרת.

הערה במרשם

97.  (א)  לבקשת הנאמן, יבדוק מי שמופקד על רישום נכסים בפנקס המתנהל לפי דין אם יש ליחיד זכות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך, ירשום במרשם הערה כי ניתן הצו לפתיחת הליכים.

          (ב)  ניתן להעביר את בקשה הנאמן לפי תקנת משנה (א) גם באופן מקוון אם הממונה העמיד מערכת ממוחשבת לצורך זה.

סימן ב': בקשה למתן הוראות ופנייה לבית המשפט

בקשה למתן הוראות

98.  (א)  בקשתו של הנאמן למתן הוראות המוגשת לבית המשפט תוגש בכתב, חתומה בחתימתו או בחתימת בא כוחו; לבקשה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה; הבקשה תוגש בלא תצהיר, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

          (ב)  הגיש הנאמן בקשה למתן הוראות לבית המשפט, ימציא העתק מהבקשה לממונה ולצדדים לה בסמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה; הוגשה הבקשה למתן הוראות במעמד צד אחד, ימציא העתק ממנה לממונה בלבד.

          (ג)   הנאמן רשאי לצרף מיוזמתו לבקשה למתן הוראות את מי שלדעתו יש לו עניין בבקשה.

הדיון בבקשה למתן הוראות

99.  (א)  הדיון בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן יהיה במעמד הצדדים; על אף האמור, בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה, התגובה והתשובה בלבד.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי לדון בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן במעמד הנאמן והממונה בלבד, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שהכרעה בבקשה בידיעת הצדדים תסכל את התכלית שלשמה הוגשה הבקשה או תגרום לצדדים להליך נזק חמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תגובה ותשובה לבקשה למתן הוראות

100. (א)  צד לבקשה יגיש את תגובתו לבקשה למתן הוראות בתוך 14 ימים לכל היותר מיום שבו הומצאה לו הבקשה.

          (ב)  הנאמן יגיש את תשובתו לתגובת הצדדים לבקשה בתוך 7 ימים לכל היותר מיום שהומצאו לו תגובות הצדדים.

          (ג)   הורה בית המשפט על דיון בבקשה למתן הוראות במועד מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (א) או (ב), יגיש צד לבקשה את תגובתו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון, והנאמן יגיש את תשובתו לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הדיון.

          (ד)  לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן והעובדות המפורטות בתגובה יאומתו בתצהיר.

          (ה)  הנאמן והצד לבקשה ימציאו העתק מהתשובה ומהתגובה לנאמן או לצד לבקשה, לפי העניין, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתן.

פנייה לממונה או לבית המשפט

101. פנייה לממונה או לבית המשפט בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן כאמור בסעיף 139 לחוק תיעשה כדרך שמגישים בקשה לבית המשפט או לממונה, בתוך 45 ימים מיום שנודע לו על כך.

גילוי מידע מרשות המסים או מתאגיד בנקאי

101א. היחיד או הנושים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה כי יורה על גילוי מידע או מסמך שקיבל הנאמן מתאגיד בנקאי או מרשות המסים לפי סעיף 150 לחוק; הבקשה תוגש בתוך 60 ימים מיום שהורה בית המשפט על העברת המידע לנאמן; המבקש יפרט בבקשתו את המידע או המסמך שהוא מבקש לגלות לו, בציון המטרה שלשמה הוא זקוק למידע או למסמך כאמור; בית המשפט רשאי להורות כי הדיון באשלת גילוי המידע או המסמך יתקיים כולו או חלקו בהיעדר המבקש.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

הוספת תקנה 101א

סימן ג': ניהול חשבונות

ספרי חשבונות

102. הפעיל הנאמן את עסקו של היחיד, ינהל לשם כך חשבון מיוחד לפי כללי חשבונאות מקובלים.

סימן ד': דוח ממצאי בדיקה והצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

סימן ד': דוח ממצאי בדיקה והצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי

פרטי דוח ממצאי הבדיקה ואופן הגשתו

103. (א)  הנאמן יגיש בטופס מקוון את דוח ממצאי הבדיקה לפי סעיף 153 לחוק, בנוסח שיופיע באתר הנאמנים, לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין; טופס דוח ממצאי בדיקה יכלול, נוסף על הפרטים בסעיף 153(ג) לחוק, את הפרטים האלה:

(1)   פרטים בדבר הליך חדלות הפירעון של היחיד;

(2)   פרטים בדבר הליכי חדלות פירעון קודמים שנפתחו לגבי היחיד, ובכלל זה פרטים בדבר אופן סיומם של הליכים כאמור, אם הסתיימו;

(3)   פרטים בדבר הליכי חדלות פירעון שמתנהלים לגבי בן זוגו של היחיד, ילדיו הקטינים או מי שפרנסתם עליו;

(4)   פרטיו האישיים של היחיד ותיאור נסיבותיו האישיות, ובכלל זה מצבו המשפחתי, בציון מספר ילדיו הקטינים והבגירים, ומי שפרנסתם עליו;

(5)   עיסוקם של היחיד ובן זוגו בחמש השנים האחרונות;

(6)   הכנסותיהם של היחיד ובן זוגו, ילדיו הקטינים, או מי שפרנסתם עליו, מהשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים של היחיד עד מועד הגשת דוח ממצאי הבדיקה;

(7)   הוצאות מחיה חודשיות של היחיד, בן זוגו, ילדיו הקטינים, או מי שפרנסתו עליו;

(8)   פרטים בדבר חובת תשלום המזונות של היחיד;

(9)   התנהלות היחיד ממועד יצירת החובות ועד לצו לפתיחת הליכים, הנסיבות שבהן נוצרו החובות, הסיבות שהובילו לחדלות הפירעון של היחיד, וכן פרטים בדבר הליכי חדלות פירעון בעניינם של אחרים והסדרי חוב כהגדרתם בחלק י' לחוק בעניינו של היחיד, הקשורים לנסיבות ההסתבכות של היחיד, ובכלל זה פרטים בדבר אופן סיומם של הליכים כאמור, אם הסתיימו;

(10)  פרטים בדבר כושר ההשתכרות ודמי המחיה של היחיד;

(11)  התנהלותו של היחיד במסגרת ההליך, ובכלל זה עמידתו בתשלומים שהוטלו עליו לנכסי קופת הנשייה במסגרת ההליך ובחובות הדיווח החלות עליו;

(12)  מידע מהותי נוסף העולה מבדיקת מצבו הכלכלי של היחיד, שהנאמן סבור שיש להציגו במסגרת הדוח.

          (ב)  בכתיבת הדוח ייתן הנאמן את דעתו לפרטיותם של מי שמוזכרים בו.

          (ג)   הנאמן לא יכלול בדוח מידע שיש בגילויו כדי לפגוע בהמשך ניהול ההליכים.

עיון בדוח ממצאי הבדיקה

104. (א)  הגיש הנאמן את הדוח לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, יעמידו אותו לעיון הנושים בלא דיחוי במערכת הממונט או במערכת המחשוב של ההוצאה לפועל, לפי העניין.

          (ב)  נגע מידע שהעמיד הממונה או רשם ההוצאה לפועל לעיון לפי סימן זה לקטין, לא יצוינו פרטי שמו וזהותו, למעט עובדת היותו קטין, אלא אם כן מדובר בשמו ובפרטיו של היחיד עצמו.

הודעה ליחיד ולנושים על הגשת הדוח

105. הועמד הדוח לעיון הנושים במערכת הממונט או במערכת המחשוב של ההוצאה לפועל, ימסור הנאמן העתק מהדוח ליחיד והודעה לנושים, כאמור בסעיף 153(ד) לחוק, בתוך שלושה ימים מיום שהועמד לעיון.

התייחסות הנושים והיחיד לדוח ממצאי הבדיקה

106. יחיד או נושה המעוניין להעביר עמדה לדוח ממצאי הבדיקה לפי סעיף 153(ה) לחוק, יעבירה לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי הענין, באופן מקוון; מי שאינו מיוצג רשאי להגיש עמדה למשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל הליך חדלות הפירעון או ללשכת הוצאה לפועל, לפי העניין, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

תגובה להצעת הממונה

106א. היחיד או נושה המעוניין להגיש לבית המשפט תגובה להצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי, רשאי להגישה בתוך 30 ימים מהגשת ההצעה בידי הממונה, ובלבד שהתגובה תוגש 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון בהצעה; היחיד או הנושה ימציאו העתק מהתגובה לממונה.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

הוספת תקנה 106א

סימן ה': שכר הנאמן מקופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון לגבי יחידים

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3203

הוספת סימן ה'

הגדרות לסימן ה'

106ב. בסימן זה –

          "נאמן" – מי שמונה לפי סעיף 125 לחוק;

          "שכר בסיס" – סכום של 4,500 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף; סכום זה יכלול החזר הוצאות לשנה הראשונה;

          "מקדמת שכר" – מקדמה המשולמת על חשבון השכר הסופי מנכסי קופת הנשייה לאחר שנוכו מהם אגרות; סכום המקדמה יהיה 3,000 שקלים חדשים בצירוף מס ערך מוסף או סכום שנצבר בנכסי קופת הנשייה עד מועד תשלום המקדמה, בניכוי אגרות כאמור, לפי הנמוך שבהם.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3203

הוספת תקנה 106ב

תשלום מקדמת שכר

106ג. עם הגשת דוח ממצאי הבדיקה על ידי הנאמן, יורה הממונה כי תשלום לנאמן מקופת הנשייה מקדמת שכר לבקשת הנאמן או מיוזמתו.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3203

הוספת תקנה 106ג

קביעת שכר סופי והוצאות

106ד. (א) נאמן המבקש ששכרו יחושב לפי תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), יגיש את בקשתו לממונה והממונה יחליט על שכרו; אם הסכום שחושב נמוך משכר הבסיס, יורה הממונה כי שכרו של הנאמן יהיה שכר הבסיס.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), סבר הממונה כי יש להפחית את שכרו של נאמן לפי תקנה 13 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), יודיע על כך לנאמן והנאמן יגיש את בקשתו לבית המשפט, ובית המשפט יחליט על שכרו.

          (ג)   בעד השנה השנייה ואילך למינויו של הנאמן, הממונה יורה כי ישולם לנאמן מקופת הנשייה החזר בעד הוצאות הליך בסך של 500 שקלים חדשים לשנה, ובסכום כולל שלא יעלה על 2,500 שקלים חדשים, בצירוף מס ערך מוסף.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3203

הוספת תקנה 106ד

בקשת נאמן לקביעת שכרו על ידי בית המשפט

106ה. (א) נאמן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ששכרו יחושב לפי תקנות 7, 8א, 11, או 13 עד 14 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם).

          (ב)  בית המשפט רשאי להורות לנאמן לצרף לבקשתו דוח כספי של הנאמן, מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון.

          (ג)   המשיבים לבקשת שכר טרחה המוגשת לבית המשפט לפי תקנה זו או לפי תקנה 106ד(ב) יהיו הממונה, היחיד, ועדת הנושים, אם מונתה, והנושים המובטחים.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3203

הוספת תקנה 106ה

התנגדות לבקשות שכר טרחה

106ו. (א)  נושה או יחיד רשאים להגיש התנגדות לבקשת הנאמן לשכר טרחה לפי תקנות 106ד ו-106ה לממונה או לבית המשפט, לפי הענין, בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

          (ב)  הוגשה לממונה התנגדות לבקשת נאמן לפי תקנה 106ד, יורה הממונה על העברת הדיון בבקשה ובהתחנגדות לבית המשפט.

          (ג)   בית המשפט רשאי לדחות את ההתנגדות על הסף אם מצא כי ההתנגדות אינה מגלה עילה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3204

הוספת תקנה 106ו

פרק ו': דוחות על הכנסות והוצאות

הגדרה לפרק ו'

107. בפרק זה, "דוח על הכנסות והוצאות" – דוח תקופתי הכולל מידע בדבר הכנסותיו והוצאותיו של היחיד ובן זוגו, ילדיו הקטינים ומי שפרנסתם עליו.

הגשת דוחות

108. (א)  היחיד יגיש במהלך הליכי חדלות הפירעון לממונה דוח על הכנסות והוצאות כשהוא חתום בחתימת היחיד, בצירוף אסמכתאות; דוח כאמור יהיה נתמך בהצהרה.

          (ב)  דוח על הכנסות והוצאות יוגש באופן מקוון, ואולם יחיד שאינו מיוצג רשאי להגיש דוח כאמור שלא באופן מקוון במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך במסירה אישית או בדואר רשום.

תדירות הגשת הדוחות

109. (א)  בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי, יגיש היחיד דוח על הכנסות והוצאות כאמור אחת לחודשיים, אלא אם כן הורה לו הממונה אחרת.

          (ב)  בתקופה שממתן הצו לשיקום כלכלי עד תום הליכי חדלות הפירעון, יגיש היחיד דוח על הכנסות והוצאות אחת לשישה חודשים, אלא אם כן הורה בית המשפט או הממונה אחרת.

פרסום הודעה על ביטול צו לפתיחת הליכים

109א. תמו הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בשל ביטול צו לפתיחת הליכים לפי סעיפים 183 או 286 לחוק, או הפטר לאלתר, או נתן הממונה אישור ליחיד על מתן הפטר, הממונה יפרסם על כך הודעה.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

הוספת תקנה 109א

פרק ו'1: סמכות בירור בידי הנאמן

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3204

הוספת פרק ו'1

הגדרה לפרק ו'1

109ב. בפרק זה, "הודעת זימון" – כמשמעותה בסעיף 152 לחוק.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3204

הוספת תקנה 109ב

אופן הזימון לבירור, מקומו וניהולו

109ג. (א) הנאמן יזמן את היחיד לבירור לשם בדיקת מצבו הכלכלי במקום ובשעה שנקבעו בהודעת הזימון, ובלבד שהמקום יהיה סביר ונגיש בשים לב למחוז שבו מתנהל הליך חדלות הפירעון בעניינו של היחיד; הודעת הזימון תיערך לפי טופס 7א שבתוספת.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הנאמן לקיים בירור בהיוועדות חזותית לבקשת היחיד, או בהסכמת היחיד אם הוא מיוצג.

          (ג)   יחיד שהוזמן לבירור לפני הנאמן יתייצב לפניו כפי שיידרש; נאמן יסיים את הבירור ביום שבו החל, ככל האפשר, ואולם הנאמן רשאי לחזור ולזמן את היחיד אם ראה צורך מיוחד בכך, ועל היחיד להתייצב כאמור בהודעת הזימון.

          (ד)  הנאמן ימציא את הודעת הזימון ליחיד 21 ימים לפחות לפני מועד הבירור, אלא אם כן הסכים היחיד לקיצור התקופה או שהחליט הממונה כי יש הכרח בקיצורה; אם היחיד מיוצג – ימציא הנאמן את ההודעה בדואר אלקטרוני; אם היחיד בלתי מיוצג – ימציא הנאמן את ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה; והכול אלא אם כן הסכים היחיד להמצאה בדרך אחרת, ובלבד שיהיה תיעוד להמצאה.

          (ה)  סבן הנאמן כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבירור אינו דרוש, יגיש בקשה מנומקת לממונה שלא לערוך בירור ליחיד, והממונה יכריע בבקשה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3204

הוספת תקנה 109ג

הבירור ותיעודו

109ד. (א) הנאמן יידע את היחיד בפתח הבירור עימו בכל הנוגע לזכויותיו וחובותיו בבירור ובתוצאות של העדר שיתוף פעולה בבירור, וכן יידע אותו בדבר אופן התיעוד של הבירור לפי תקנה זו.

          (ב)  הנאמן יתעד את הבירור בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בבירור.

          (ג)   בסיום הבירור, יקרא היחיד את הפרוטוקול או שהנאמן יקרא אותו באוזניו; הנאמן והיחיד יחתמו על הפרוטוקול; סירב היחיד לחתום על הפרוטוקול – תירשם סיבת סירובו.

          (ד)  עותק מהפרוטוקול בכתב יימסר ליחיד לפי סעיף 152(ג) לחוק וכן לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין.

          (ה)  הנאמן רשאי לתעד את הבירור בתיעוד מוקלט לאחר שיידע את היחיד על ההקלטה; תיעד הנאמן את הבירור בתיעוד מוקלט, יתעד את הבירור בפרוטוקול כאמור בתקנת משנה (ב), ונוסף על כך יערוך תמליל של התיעוד המוקלט או יעביר עותק של ההקלטה ליחיד.

          (ו)   ערך הנאמן תמליל בירור לפי תקנת משנה (ה), ימסור את התמליל ליחיד וכן לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, עד 30 ימים לאחר הבירור.

          (ז)   הפרוטוקול, ההקלטה והתמליל, לפי העניין, יישמרו במשרדי הנאמן.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3204

הוספת תקנה 109ד

תחולת ההוראות על בירור בידי הממונה

109ה. פרק זה יחול בשינויים המחויבים גם על בירור שעורך הממונה בעצמו לפי סעיף 152(א) לחוק.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3205

הוספת תקנה 109ה

פרק ז': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חוב בסכום נמוך

תחולת הוראות התקנות

110. (א)  עם מתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, יחולו על הליכי חדלות הפירעון של היחיד, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, ההוראות לפי תקנות אלה החלות על הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה, בשינויים המחויבים ובשינויים הקבועים בפרק זה.

          (ב)  הסמכויות הנתונות לממונה לפי תקנות אלה לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך לפי פרק י"ב לחלק ג' לחוק, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, למעט הסמכויות הקבועות בפרקים ב', ג', ו-ה' לחלק ג' לתקנות אלה.

מיום 19.6.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3215

(ב) הסמכויות הנתונות לממונה לפי תקנות אלה לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך לפי פרק י"ב לחלק ג' לחוק, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, למעט הסמכויות הקבועות בפרקים ב', ג', ו-ה' לחלק ג' לתקנות אלה.

הגשת בקשה ותשלום אגרה

111. (א)  בקשה לצו לפתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי שמגיש יחיד יהיו ערוכים לפי טופס 5 שבתוספת; הטופס יאומת בתצהיר ויהיה חתום בחתימת היחיד; לבקשה כאמור יצורף כתב ויתור על סודיות ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.

          (ב)  בקשת היחיד תוגש באופן מקוון; יחיד שאינו מיוצג רשאי להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול חדלות פירעון ולהגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים שלא באופן מקוון; מנהל מערכת ההוצאה לפועל או מי שהסמיכו לצורך כך רשאי לאשר הגשת בקשה שלא בדרך של התייצבות אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, בנסיבות העניין.

          (ג)   הגיש היחיד לרשם ההוצאה לפועל הודעה על כך שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק שרואים בה בקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור בסעיף 187(א)(1) לחוק, יגיש היחיד בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי טופס 5 שבתוספת וישלם את האגרה המתאימה.

דרכי המצאה לרשם ההוצאה לפועל

112. (א)  בקשה, דיווח של הנאמן, דוח של היחיד, הודעה, העתק של כתב בי-דין ומסמכים אחרים שיש להגיש לרשם ההוצאה לפועל לפי החוק, לפי תקנות אלה או לפי הוראת הממונה יוגשו לרשם ההוצאה לפועל באמצעות מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שאינו מיוצג רשאי להמציא מסמכים כאמור בלשכות ההוצאה לפועל במסירה אישית או בדואר רשום, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

סמכות רשם הוצאה לפועל שלא למנות נאמן

113. לא מינה רשם ההוצאה לפועל נאמן, יחולו הוראות אלה:

(1)  כל מסמך שיש להגישו לנאמן לרבות תביעות החוב או בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, יוגש לרשם באמצעות מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל;

(2)  נושה שאינו מיוצג רשאי להגיש את תביעת החוב או את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעות חוב, שלא באופן מקוון, בלשכת הוצאה לפועל.

קבלת מידע

114. קבלת מידע באופן מקוון בידי רשם ההוצאה לפועל מגוף הקבוע בטור א' לתוספת הראשונה לחוק, יכול שתהיה באמצעות תקשורת בין מחשבים.

פרסום הודעה על  מתן צו

115. מערכת ההוצאה לפועל תעביר הודעה על צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד, שנתן רשם ההוצאה לפועל, אל הממונה והממונה יפרסם אותה באתר האינטרנט של משרד המשפטים; בהודעה יצוינו הפרטים האמורים בתקנה 74 ובמקום בית המשפט המוסמך לדון בצו, יצוין בהודעה כי הרואה את עצמו נפגע ממתן צו לפתיחת הליכים רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לרשם ההוצאה לפועל.

העתק מהצו

116. (א)  על אף האמור בתקנה 75, ניתן צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד, תשלח מערכת ההוצאה לפועל, בדואר, בסמוך ככל האפשר לאחר מתן הצו, העתק מהצו ליחיד ולנושים שפרטי זהותם ידועים לה; הנאמן יוודא את קבלת ההעתק בדרך של וידוא טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני; מסירת הצו לנושים שהם זוכים מיוצגים בהוצאה לפועל המחוברים למערכת ההוצאה לפועל בתקשורת מחשבים תהיה בתקשורת בין מחשבים ותחול תקנה 24 לתקנות ההוצאה לפועל; יהיה ניתן להמציא צו לפתיחת הליכים בתקשורת בין מחשבים גם לנושה שביקש שהצווים יומצאו לו בתקשורת בין מחשבים, אם אישר זאת מנהל מערכת ההוצאה לפועל לגבי אותו נושה.

          (ב)  היחיד ימציא את העתק הצו לנושים שפרטי זהותם אינם ידועים למערכת ההוצאה לפועל בדואר רשום עם אישור מסירה.

          (ג)   בתקנה זו, "נושים שפרטי זהותם ידועים למערכת ההוצאה לפועל" – נושים שלגביהם מסר היחיד שם מלא, כתובת ואחד מאלה: כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד; או נושים שפרטיהם מצויים במערכת ההוצאה לפועל.

בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים

117. על הגשת בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל יחולו תקנות 76 ו-77 בשינויים המחויבים.

חלוקת נכסי קופת הנשייה ת"ט תשע"ט 2019

118. על חלוקת תשלומים מתוך נכסי קופת הנשייה יחולו הוראות תקנה 136, והחלוקה תבוצע באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

מיום 12.9.2019

ת"ט תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8273 מיום 12.9.2019 עמ' 4024

118. על חלוקת תשלומים מתוך נכסי קופת הנשייה יחולו הוראות תקנה 137 תקנה 136, והחלוקה תבוצע באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

צירוף צד להליך

119. רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשתו של כל אדם, לצרפו כצד להליך חדלות פירעון של יחיד המתנהל לפניו, אם נראה לו כי קיים חשש שאותו אדם עלול להיפגע מההחלטה שתתקבל באותו הליך או אם נראה לו כי צירופו נדרש לשם ייעול ההליכים, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים, להורות על צירופו של אדם כאמור מיוזמתו.

קביעת שכר טרחה בידי רשם ההוצאה לפועל

119א. על קביעת שכר לנאמן יחולו הוראות סימן ה' לפרק ה' בשינויים המחויבים; בקשות שיש להגיש לבית המשפט או לממונה לפי סימן זה, יוגשו לרשם ההוצאה לפועל.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3205

הוספת תקנה 119א

חלק ד': הנשייה

פרק א': תביעות חוב

סימן א': הגשת תביעת חוב

הגשת תביעת חוב ובקשה להארכת מועד

120. נושה המבקש להגיש לנאמן תביעת חוב או בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, יגישה לנאמן באמצעות מערכת הממונט או מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל, לפי העניין; נושה שאינו מיוצג רשאי להגיש תביעת חוב שלא באופן מקוון, במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך, או בלשכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה.

תביעת חוב

121. (א)  תביעת החוב תיערך בטופס שנוסחו יופיע באתר האינטרנט של הממונה והיא תכלול את הפרטים האלה:

(1)   העובדות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע ומועד הפירעון;

(2)   מידע בדבר רכיבי החוב, רכיבי ההצמדה והריבית עד מועד מתן הצו לפתיחת הליכים, וכן רכיבי הריבית הנוספת;

(3)   אם החוב חוב מובטח – גובה החוב המובטח, פרטים לגבי מהות הנכס המשועבד, תאריך מתן הבטוחה ורישומה, ולגבי חוב המובטח בשעבוד קבוע – אומדן שווי הבטוחה, ככל האפשר;

(4)   מידע בדבר כל סכום שהועבר לנושה על חשבון החוב ומועדי תשלומו;

(5)   מידע בדבר זכות הקיזוז של הנושה, אם ישנה, בצירוף העתק מהודעת הקיזוז שהוגשה;

(6)   מידע בדבר מעמד החוב – חוב בדין קדימה, חוב כללי או חוב דחוי;

(7)   מידע בדבר ערבים לחוב או חייבים יחד עם החייב בחוב העבר;

(8)   פרטי הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום.

          (ב)  נושה מובטח רשאי להודיע בתביעת החוב על כוונתו לממש את הנכס המשועבד לטובתו.

          (ג)   הנושה או אדם שהוא הרשה לכך יאמתו את העובדות המבססות את תביעת החוב בתצהיר.

          (ד)  הנושה יצרף אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע.

          (ה)  לתביעת החוב יצורף אישור על תשלום אגרה או אישור על זכאות לפטור מאגרה.

בקשה להארכת מועד להגשת תביעות חוב

122. (א)  בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תוגש בטופס שנוסחו יופיע באתר האינטרנט של הממונה ותאומת בתצהיר; הבקשה תכלול את תביעת החוב ויפורטו בה הנסיבות שבשלהן הנושה לא היה יכול להגיש את תביעת החוב במועד.

          (ב)  החלטת הנאמן בבקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תומצא לנושה שהגיש את הבקשה וליחיד במועד סמוך ככל האפשר למועד החלטתו.

          (ג)   החליט הנאמן לדחות את הבקשה להארכת מועד, רשאי הנושה לערער לבית המשפט על ההחלטה בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לנושה.

בקשה להשלמת פרטים

123. ביקש הנאמן מנושה להשלים פרטים הנוגעים לתביעת החוב לפי סעיף 210(א) לחוק, יורה על המועד להשלמת הפרטים, והנושה יגיש את הפרטים הנוספים בתביעת חוב מתוקנת.

הוצאות התביעה

124. (א)  נושה יישא בהוצאות הכרוכות בהגשת תביעתו ובהוכחתה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת בשל נסיבות מיוחדות.

          (ב)  הוצאות שהוציא הנאמן לצורך שומת חוב שאינו קצוב, לפי סעיף 213 לחוק, ייפרעו מתוך נכסי קופת הנשייה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

הודעה על קבלת תשלום על חשבון החוב

125. הועבר סכום לנושה על חשבון החוב לאחר מועד הגשת תביעת החוב, יודיע הנושה לנאמן על הסכום, מקורו ומועד תשלומו, בתוך 15 ימים.

סימן ב': תביעת חוב של נושה מובטח

נושה מובטח שוויתר על בטוחה

126. נושה מובטח שהודיע לנאמן על כך שוויתר על הבטוחה לטובת כלל הנושים רשאי לתבוע את חובו כחוב שאינו חוב מובטח.

זכותו של נושה מובטח שבטוחתו לא מומשה לחלוקה על בסיס אומדן שווי

127. נושה מובטח שלא ויתר על בטוחתו ובטוחתו לא מומשה זכאי לקבל את חלקו היחסי בכל חלוקת ביניים בעד חלקו העולה על אומדן השווי שהגיש, לאחר שתביעת החוב שלו אושרה בידי הנאמן.

הודעה על מימוש הנכס

128. מומש הנכס בידי נושה מובטח לפי סעיפים 248(א)(2), (ב) או 249 לחוק, יודיע הנושה המובטח לנאמן על יתרת החוב בתוך 15 ימים ממועד המימוש; להודעה יצרף הנושה פירוט על אופן המימוש.

סימן ג': טיפול הנאמן בתביעות חוב

ההכרעה בתביעת חוב

129. (א)  טרם ההכרעה בתביעה, יפנה הנאמן לקבל את עמדתו של היחיד לגבי תביעת החוב.

          (ב)  הנאמן יכריע בתביעת חוב בתוך 90 ימים מיום שהוגשה לו, ולא יאוחר מ-30 ימים מתום התקופה להגשת תביעות חוב.

          (ג)   הכריע הנאמן בתביעת חוב, ימציא את החלטתו ואת נימוקיו ליחיד ולנושה שהגיש את תביעת החוב במועד סמוך ככל האפשר למועד הכרעתו.

          (ד)  הממונה או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, רשאי, לבקשת הנאמן, להאריך את המועד האמור בתקנת משנה (ב).

החלטת נאמן בבקשה לתיקון טעות בתביעת חוב או לעיון חוזר בה

130. (א)  נאמן רשאי, מיוזמתו או לבקשת מי שנפגע מהכרעתו בתביעת חוב, לבטל תביעת חוב שאושרה או להפחית את סכומה, אם נפלה בה טעות או התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

          (ב)  מי שסעיף 215 לחוק חל עליו, רשאי להגיש לנאמן בקשה לתיקון הטעות בתביעת החוב או לעיון חוזר בה, כאמור בתקנת משנה (א) בתוך 30 ימים מהמועד שנודע לו על הכרעת הנאמן.

          (ג)   בקשה שהוגשה כאמור בתקנת משנה (ב), תומצא ליחיד, אם הבקשה לא הוגשה על ידו ולנושה שהגיש את תביעת החוב, מיד עם הגשתה.

          (ד)  מצא הנאמן כי קיימת עילה לבטל את תביעת החוב שאושרה או להפחית את סכומה, יודיע על כך לנושה שהגיש את תביעת החוב וליחיד וייתן להם הזדמנות להביע את עמדתם בטרם יקבל את החלטתו.

          (ה)  דחה הנאמן את הבקשה לתיקון טעות או לעיון חוזר, רשאי המבקש כאמור בתקנת משנה (ב) להגיש ערעור לבית המשפט בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו הכרעת הנאמן.

ערעור על הכרעה בתביעת חוב

131. (א)  נושה שרואה את עצמו נפגע מהכרעת הנאמן בתביעת חוב שהגיש, למעט החלטה בבקשה להארכת מועד כאמור בתקנה 122, רשאי להגיש ערעור על ההכרעה לבית המשפט בתוך 45 ימים מהמצאת ההכרעה לידיו.

          (ב)  ערעור שהוגש כאמור בתקנת משנה (א), יומצא למממונה, לנאמן וליחיד בסמוך ככל האפשר להגשתו לבית המשפט.

          (ג)   הנאמן יגיש לבית המשפט את תביעת החוב ואת נימוקי החלטתו נושא הערעור בתוך 15 ימים מיום שהומצא לו העתק מכתב הערעור.

בקשת נאמן לבטל או להפחית סכום של תביעת חוב שאושרה

132. בית המשפט רשאי, לבקשת הנאמן, לבטל תביעת חוב שאושרה או לשנות את סכומה, אם מצא שהתביעה אושרה שלא כיאות או שיש לשנות את סכומה; הנאמן יודיע לנושה שהגיש את תביעת החוב וליחיד על הגשת הבקשה לבית המשפט בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

סימן ד': הוראות מיוחדות לתביעות חוב של עובדים

הגשת תביעת חוב  של עובד

133. (א)  על אף האמור בתקנות 120 ו-121, תביעת חוב של עובד בשל חוב שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ובשל פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, וכן תביעה של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 184 לחוק הביטוח הלאומי, תוגש בטופס מקוון שלפיו מגישים בקשה לגמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי; הטופס האמור יופיע באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי; על בקשה כאמור יחולו רק ההוראות החלות על הטופס האמור.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), עובד שאינו מיוצג רשאי להגיש לידי הנאמן תביעת חוב שלא באופן מקוון, במשרדי הממונה או בלשכת הוצאה לפועל.

העברת מסמכים למוסד לביטוח לאומי

134. לבקשת המוסד לביטוח לאומי, ימסור הנאמן מידע של חייב שהוא מעסיק, המצוי בידיו, ויש בו כדי לסייע לביטוח הלאומי בהכרעה בתביעת העובד לגמלה; בתקנה זו, "מעסיק" – מעביד או מעסיק כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי.

סימן ה': הודעה על זכות קיזוז

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

הוספת סימן ה'

הודעה על זכות קיזוז

134א. (א) הודעת קיזוז לפי סעיף 256 לחוק תיערך בטופס שנוסחו יופיע באתר האינטרנט של הממונה, והיא תכלול את הפרטים האלה:

(1)   העובדות שיש בהן כדי לבסס את זכות הקיזוז לפי סעיף 255 לחוק;

(2)   מידע בדבר רכיבי החוב שהתחייב חב לנושה ומועד יצירתם;

(3)   מידע בדבר רכיבי החוב שהנושה חב לחייב ומועד יצירתם.

          (ב)  הנושה או אדם שהוא הרשה לכך יאמתו את העובדות המבססות את הודעת הקיזוז בתצהיר.

          (ג)   הנושה יצרף אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב ואת זכות הקיזוז.

          (ד)  הודעת קיזוז תוגש כדרך שמגישים תביעת חוב.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1304

הוספת תקנה 134א

סימן ו': אומדן שווי

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3205

הוספת סימן ו'

תיקון אומדן שווי לבקשת נושה מובטח

134ב. (א) נושה מובטח רשאי, בהסכמת הנאמן או לפי הוראת בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לתקן אומדן שווי של נכס משועבד שהגיש לפי סעיף 210(ד) לחוק אם הוכיח שאומדן השווי יסודו בטעות שבתחום לב או ששוויו של הנכס השתנה מאז עריכת אומדן השווי; ובלבד שתיקון כאמור ייעשה טרם שהגיש הנושה או הנאמן הודעה על כוונה לממש את הנכס.

          (ב)  תוקן אומדן שווי לפי תקנה זו, יודיע על כך הנאמן לחייב.

          (ג)   תוקן אומדן שווי לפי תקנה זו, יתקן הנושה המובטח את תביעת החוב שבה נכלל אומדן השווי בהתאם.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3205

הוספת תקנה 134ב

תוצאות תיקון אומדן שווי

134ג. (א) תוקנה תביעת חוב לפי תקנה 134ב לאחר שהנושה המובטח השתתף בחלוקה כמשמעותה בסעיף 238 לחוק, יחזיר הנושה לנאמן את הסכום העודף או ישלם הנאמן לנושה את ההפרש, לפי העניין.

          (ב)  אין בתיקון אומדן השווי כדי לעכב או למנוע חלוקה שההודעה עליה פורסמה לפני תאריך תיקון תביעת החוב כאמור.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת תקנה 134ג

הגשת אומדן שווי לראשונה

134ד. נושה מובטח רשאי להגיש אומדן שווי של נכס משועבד אחרי הגשת תביעת החוב בהתאם לסעיף 210(ד) לחוק, אם הוכיח, להנחת דעתו של הנאמן, שלא היה ניתן באופן סביר להגיש את האומדן במועד הגשת תביעת החוב.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת תקנה 134ד

פרק א'1: מימוש נכסי קופת הנשייה

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת פרק א'1

סימן א': בקשה למימוש בטוחה

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת סימן א'

בקשת נושה למימו שנכס משועבד, לגיבוש שעבוד צף או לקבלת חזקה בנכס הכפוף לשיור בעלות

134ה. (א) בקשה נושה מובטח למימוש נכס משועבד בשעבוד קבוע או לגיבוש שעבוד צף לפיל סעיף 245(ב) לחוק, או בקשת נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות לקבלת חזקה בנכס לפי סעיף 252 לחוק (להלן בסימן זה – בקשה למימוש בטוחה), תוגש לבית המשפט בצירוף תביעת החוב שהוגשה לנאמן; העובדות המפורטות בבקשה ובמסמכים המצורפים לה יאומתו בתצהיר.

          (ב)  המבקש ימציא העתק מהבקשה לנאמן ולממונה, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד – גם ליחיד.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת תקנה 134ה

תגובה לבקשה למימוש בטוחה

134ו. המנויים בתקנה 134ה(ב) רשאים להגיש לבית המשפט את תגובתם לבקשה למימוש בטוחה בצירוף אסמכתאות מתאימות; העתק מהתגובה יומצא למבקש, לנאמן ולממונה, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד – גם ליחיד.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת תקנה 134ו

החלטת בית המשפט והתנגדויות

134ז. (א)  החלטת בית המשפט בבקשה למימוש בטוחה תינתן בהקדם האפשרי בשימת לב לסוג הבטוחה ולשאר נסיבות העניין.

          (ב)  המבקש ימציא בלא דיחוי את החלטת בית המשפט המאשרת את הבקשה לנאמן, לממונה ולנושים המהותיים, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד – גם ליחיד.

          (ג)   מי שנפגע מהחלטת בית המשפט המאשרת בקשה למימוש בטוחה, למעט מי שהיה רשאי להגיש את תגובתו לפי תקנה 134ו, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ההחלטה בתוך שבוע מיום שהומצאה לו ההחלטה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3206

הוספת תקנה 134ז

סימן ב': מימוש הבטוחה

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

הוספת סימן ב'

מימוש בידי נושה מובטח

134ח. (א) מומש נכס בידי נושה מובטח לפי סעיף 248 לחוק, יודיע הנושה המובטח לנאמן ולממונה, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד – גם ליחיד, בדבר המימוש בתוך 5 ימים ממועד המימוש.

          (ב)  ההודעה תכלול את פירוט התמורה ממימוש הנכס המשועבד לפי סעיף 250 לחוק, את פירוט הוצאות המימוש, וכן את ההפרש שנותר לאחר מימוש הנכס או סכום החוב שנותר אחרי פירעון החוב המובטח ממימוש הנכס המשועבד, לפי העניין; להודעה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה, והעובדות המפורטות בה יאומתו בתצהיר.

          (ג)   נותר לזכות הנושה חוב לאחר מימוש הנכס המשועבד, יראו את הודעת הנושה כתביעת חוב מתוקנת בשל יתרת החוב.

          (ד)  נותרה תמורה ממימוש הנכס מעבר לסכום החוב המובטח, יעביר הנושה המובטח את התמורה האמורה לנאמן בתוך 5 ימים ממועד המימוש.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

הוספת תקנה 134ח

מימוש בידי הנאמן

134ט. (א) מימש הנאמן נכס לפי סעיף 248 לחוק, יודיע הנאמן לבית המשפט ולממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי הענין, ולנושה המובטח, ואם הוגשה הבקשה בהליך של חייב שהוא יחיד – גם ליחיד, בדבר המימוש בתוך 5 ימים ממועד המימוש.

          (ב)  ההודעה תכלול את פירוט התמורה ממימוש הנכס המשועבד לפי סעיף 250 לחוק וכן את פירוט ההפרש שנותר לאחר מימוש הנכס או סכום החוב שנותר אחרי פירעון החוב המובטח ממימוש הנכס המשועבד, לפי העניין.

          (ג)   נותר לזכות הנושה חוב לאחר מימוש הנכס המשועבד, יראו את תביעת החוב שהגיש הנושה כתביעת חוב מתוקנת בשל יתרת החוב.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

הוספת תקנה 134ט

פרק ב': חלוקת נכסי קופת הנשייה

פרסום הודעה על חלוקות

135. הנאמן ימציא לממונה הודעה על כוונתו לבצע חלוקה 30 ימים לפני כל חלוקת ביניים ולפני חלוקה סופית, והממונה יפרסם על כך הודעה.

אופן ביצוע החלוקות

136. (א)  תשלומים מתוך נכסי קופת הנשייה יבוצעו באמצעות הממונה לפי בקשת הנאמן.

          (ב)  הממונה רשאי להורות על ביצוע חלוקות באמצעות הנאמן; הורה הממונה כאמור, יורה לנאמן על אופן פתיחת חשבון נאמנות וניהולו לשם כך והפקדת כספים בו.

          (ג)   אם גובה התשלום לנושה נמוך מ-30 שקלים חדשים ולא העביר הנושה מספר חשבון בנק עדכני, רשאי הממונה שלא לכלול אותו בחלוקה.

חלק ד'1: מעמד הנושים וזכויותיהם

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת חלק ד'1

פרק א': ועדת הנושים

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת פרק א'

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

פרק א': הוועדה ועדת הנושים

סימן א': חברות בוועדת נושים והקמתה

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת סימן א'

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

סימן א': חברות בוועדה בוועדת נושים והקמתה

מספר חברי הוועדה

136א. מספר החברים בוועדת נושים כמשמעותה בסעיף 263 לחוק (בפרק זה – הוועדה) לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136א

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

136א. מספר החברים בוועדה בוועדת נושים כמשמעותה בסעיף 263 לחוק (בפרק זה – הוועדה) לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה כאמור בסעיף 262 לחוק, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

חברות בוועדה

136ב. נושה או מי מטעמו יכול לכהן בוועדה אם התקיימו בו כל אלה:

(1)  הנאמן אישר את תביעת החוב שלו;

(2)  נשייתו אינה מובטחת.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ב

הקמת הוועדה

136ג. (א) החליטה אסיפת הנושים על הרכב הוועדה, תוקם הוועדה אחרי שהנאמן אישר שהתקיימו התנאים בחוק ובתקנות אלה לצורך הקמתה ולאחר ששלח על כך הודעה לבית המשפט; הוועדה תבחר את יושב הראש מבין חבריה.

          (ב)  עם מינויו יחתום חבר הוועדה על כתב מינוי ובו יצהיר כי מתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 136ב, שאינו נמצא בניגוד עניינים וכי הוא מתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע לידיו מתוקף תפקידו.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ג

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

(א) החליטה האסיפה אסיפת הנושים על הרכב הוועדה, תוקם הוועדה אחרי שהנאמן אישר שהתקיימו התנאים בחוק ובתקנות אלה לצורך הקמתה ולאחר ששלח על כך הודעה לבית המשפט; הוועדה תבחר את יושב הראש מבין חבריה.

פגם במינוי

136ד. פגם או שיבוש במינויו של חבר ועדה לא יגרע מתוקפו של מעשה שעשה בתום לב במסגרת תפקידו.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ד

פקיעת חברות בוועדה

136ה. חברותו של אדם בוועדה תסתיים באחת מאלה:

(1)  הוא התפטר או שכהונתו הופסקה כאמור בתקנה 136ז;

(2)  הוא נעדר ברציפות משלוש ישיבות של הוועדה;

(3)  הוא חדל להיות נושה או שהחליט הנאמן לדחות את תביעת החוב שלו.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ה

התפטרות חבר בוועדה

136ו. חבר ועדה רשאי להתפטר במסירת הודעה ליושב ראש הוועדה; ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה, אלא אם כן צוין בהודעה מועד מאוחר יותר.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ו

הפסקת כהונה של חבר ועדה

136ז. אסיפת הנושים רשאית בכל עת להפסיק את כהונתו של חבר בוועדה.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ז

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

136ז. האסיפה אסיפת הנושים רשאית בכל עת להפסיק את כהונתו של חבר בוועדה.

 

פינוי מקום של חברי הוועדה

136ח. התפנה מקום בוועדה, יפנה יושב ראש הוועדה לנאמן בבקשה לכנס את אסיפת הנושים לשם מילוי המקום.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ח

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

136ח. התפנה מקום בוועדה, יפנה יושב ראש הוועדה לנאמן בבקשה לכנס את האסיפה אסיפת הנושים לשם מילוי המקום.

כינוס הוועדה

136ט. הוועדה תתכנס לבקשת אחד מאלה: יושב הראש שלה, הנאמן, אסיפת הנושים או שני חברי הוועדה.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1305

הוספת תקנה 136ט

 

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3207

136ט. הוועדה תתכנס לבקשת אחד מאלה: יושב הראש שלה, הנאמן, האסיפה אסיפת הנושים או שני חברי הוועדה.

פרק ב': אסיפות נושים

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3208

הוספת פרק ב'

סימן א': זימון אסיפת נושים

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3208

הוספת סימן א'

משלוח ההודעה

136י. (א)  הנאמן ימציא הודעה על כינוס אסיפת נושים ליחיד ולנושים שמתקיימים בהם התנאים שבתקנה 136יא, 21 ימים לפחות לפני מועד קיום האסיפה, ויצרף אליה את המסמכים האלה:

(1)   נוסח ייפוי כוח להצבעה באמצעות שלוח;

(2)   נוסח כתב הצבעה;

(3)   כל מידע או מסמך אחר שהורה לו בית המשפט או הממונה.

          (ב)  הממונה רשאי, לבקשת הנאמן, להורות על שינוי המועדים להמצאת ההודעה.

          (ג)   חוקיות אסיפת הנושים לא תיפגע בשל כך בלבד שהודעה כאמור לא התקבלה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3208

הוספת תקנה 136י

נמעני ההודעה

136יא. הנאמן ישלח הודעה כאמור בתקנה 136י לנושים האלה:

(1)  טרם חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק – לנושה שהגיש תביעת חוב, או שמנוי בבקשת החייב לצו לפתיחת הליכים;

(2)  חלף המועד להגשת תביעות חוב לפי סעיף 210 לחוק – לנושה שהגיש תביעת חוב.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3208

הוספת תקנה 136יא

פרטי ההודעה

136יב. ההודעה על אסיפת נושים שישלח הנאמן לפי תקנה 136י תכלול את הפרטים האלה:

(1)  התאריך, השעה והמקום של האסיפה;

(2)  המטרה שלשמה מתכנסת האסיפה והנושאים שעל סדר יומה;

(3)  לדרישת מי מתכנסת האסיפה;

(4)  מידע בדבר זכותו של נושה שהגיש תביעת חוב להשתתף באסיפה;

(5)  המועד הקובע להגשת תביעת חוב לצורך קביעת הזכאות להשתתף בהצבעה;

(6)  הרוב הקבוע בחוק להכרעה בנוגע להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה;

(7)  המען לשליחת כתבי הצבעה, ובכלל זה כתובת דואר אלקטרוני.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3208

הוספת תקנה 136יב

סימן ב': זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3209

הוספת סימן ב'

מועד הזכאות להגשת תביעות חוב לצורך הצבעה

136יג. זכאי להצביע באסיפת נושים נושה שהגיש תביעת חוב לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה; כמו כן רשאי להצביע מי שהנאמן אישר לו להגיש את תביעת החוב שלו לאחר המועד האמור אם מצא כי מוצדק לאפשר את הגשתה לצורך ההצבעה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3209

הוספת תקנה 136יג

בחינת תביעת חוב לצורך הצבעה

136יד. (א) ראה הנאמן כי אין ביכולתו לבחון תביעת חוב כאמור בסעיף 262(ב) לחוק עד מועד קיום אסיפת הנושים, רשאי הנאמן –

(1)   לדחות את אסיפת הנושים למועד מאוחר יותר שיאפשר לו לבחון את התביעה כאמור, ובבלד שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד המקורי לקיום האסיפה;

(2)   לסמן את התביעה כתביעה על תנאי ולהתיר לאותו נושה להצביע באסיפת הנושים בכפוף להחלטתו של הנאמן בדבר זכות ההצבעה.

          (ב)  הוגשה תביעת חוב בשל חוב מותנה או בלתי קצוב, יחליט הנאמן מהם הסיכויים לדעתו לקיומו של התנאי או יחליט מהו שווי החוב, לפי העניין, ואולם זכות ההצבעה של נושה שהגיש תביעת חוב לפי סעיף 211(ד) לחוק תהיה לפי הערך שבו הוגשה; החליט הנאמן כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאומדן הוגן, או כי לא ניתן להכריע בדבר סיכויי התקיימותו של תנאי בחוב מותנה, יפנה לבית המשפט ויצרף את הנושה כמשיב ובית המשפט יכריע בדבר זכותו של הנושה להצביע באסיפת הנושים ובדבר כוח הצבעתו, ורשאי בית המשפט להורות על דחיית מועד האסיפה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3209

הוספת תקנה 136יד

המצאת החלטת הנאמן בקשר לזכות הצבעה של נושה

136טו. החליט הנאמן כי לנושה זכות הצבעה השונה מערך תביעת החוב שהגיש, ימציא לנושה הודעה על כך במועד הסמוך ככל האפשר למועד קבלת ההחלטה ולא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד אסיפת הנושים.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3209

הוספת תקנה 136טו

פניית נושה לבית המשפט בעניין החלטת הנאמן

136טז. (א) נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את החלטת הנאמן בקשר לזכותו להצביע באסיפת נושים; הבקשה תוגש בתוך 15 ימים מיום שהומצאה ההחלטה לנושה.

          (ב)  פנייה לבית המשפט לפי תקנה זו לא תדחה את מועד קיום אסיפת הנושים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

          (ג)   שינה בית המשפט את החלטת הנאמן, רשאי בית המשפט להורות על קיומה של אסיפת נושים נוספת או לתת כל צו אחר כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות העניין.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3209

הוספת תקנה 136טז

אופן ההצבעה

136יז. נושה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת נושים בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ויחולו בעניין זה תקנות 59י עד 59יג.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3210

הוספת תקנה 136יז

חלק ה': הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

פרק א': המצאה

הגדרה לחלק ה'

137. בחלק זה, "הודעה אלקטרונית" – הודעה בדבר קיומו של מסמך במערכת הממונט הוכללת קישור אליו שפתיחתו אפשרית באמצעות קוד הגישה למערכת הממונט שסיפק הממונה.

חובת המצאה לממונה

138. המגיש בקשה, כתב בי-דין או מסמך אחר לבית המשפט, ובכלל זה בקשה שהוגשה במעמד צד אחד, ימציא העתק ממנו לממונה בלא דיחוי.

דרכי המצאה מהנאמן לממונה

139. (א)  בקשה, דוח, העתק של כתב בי-דין, הודעה או כל מסמך אחר שמגיש הנאמן לממונה לפי החוק, לפי תקנות אלה או לפי הוראת הממונה, ימציא הנאמן בהמצאה אלקטרונית באמצעות אתר הנאמנים.

          (ב)  הממונה רשאי להורות לנאמן להמציא לו את המסמכים האמורים בתקנת משנה (א), גם במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה או בדרך אחרת שהורה עליה הממונה.

דרכי המצאה מהממונה לנאמן

140. החלטה, הודעה, דרישה או כל מסמך אחר שלפי החוק או לפי תקנות אלה שולח הממונה לנאמן, ישלח אותה הממונה בהמצאה אלקטרונית באמצעות אתר הנאמנים.

המצאה לנמען

141. (א)  הודעה, דרישה, החלטה, צו או כל מסמך אחר שהממונה או הנאמן נדרשים להמציא לפי החוק לנמען, יכול שיומצאו בהמצאה אלקטרונית באמצעות הודעה אלקטרונית שתישלח באמצעות מערכת הממונט, ובלבד שהממונה יידע את מגיש הבקשה ששימוש במערכת הממונט מאפשר המצאה אלקטרונית מהממונה וכל עוד הנמען לא הודיע שמסמכים לא יומצאו לו בדרך זו; בתקנת משנה זו, "נמען" – כל מי שהגיש מסמך באמצעות מערכת הממונט.

          (ב)  המצאה אלקטרונית תהיה לכתובת הדואר האלקטרוני של מבקש כפי שציין במסמך שהגיש באמצעות המערכת המקוונת.

          (ג)   המצאת מסמכים מהממונה בדרך שאינה אלקטרונית תהיה בדרך הקבועה בפרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, ואולם מסמך שניתן להמציא בדואר, יישלח בדואר שאינו רשום ובלא אישור מסירה והנאמן יוודא קבלתו, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

(ג) המצאת מסמכים מהממונה בדרך שאינה אלקטרונית תהיה בדרך הקבועה בפרק ל"ב בפרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, ואולם מסמך שניתן להמציא בדואר, יישלח בדואר שאינו רשום ובלא אישור מסירה והנאמן יוודא קבלתו, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

שינוי מען

142. (א)  יחיד, נושה שהגיש תביעת חוב וכל מי שהגיש בקשה לממונה, יודיעו לממונה על כל שינוי במענם למסירת מסמכים מיד לאחר שינוי המען.

          (ב)  מי שהגיש בקשה באמצעות מערכת הממונט יודיע לממונה בדבר שינוי של כתובת הדואר האלקטרוני או כל תקלה, פגיעה או שינוי ביכולתו לקבל הודעה.

המצאה בידי בעל עניין בהליכים

143. (א)  בעל עניין בהליכי חדלות פירעון ימציא לממונה או לנאמן מסמך באמצעות מערכת הממונט, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם בעל העניין בהליכי חדלות פירעון אינו מיוצג, רשאי הוא להמציא מסמכים לממונה או לנאמן, באמצעות הממונה, בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הממונה.

          (ג)   העתק כתב בי-דין שיש להגישו לבית המשפט בעותק מודפס, יש להגיש לממונה נוסף על ההגשה המקוונת, גם בדרך שבה הוגש לבית המשפט.

חזקת המצאה

144. בהמצאה אלקטרונית באמצעות המערכת המקוונת יחולו הוראות אלה:

(1)  מועד שליחתו של מסמך שנשלח בהמצאה אלקטרונית לפי התאריך והשעה שמופיעים בשעון הפנימי שבמערכת המחשוב של השולח, המכויל לפי כללים מקובלים, יהיה מועד ההמצאה; ואולם אם היה המועד אחרי השעה 17:00 בימים א' עד ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק, ייחשב המסמך האלקטרוני כאילו הומצא ביום החול שלאחריו;

(2)  המצאה אלקטרונית כאמור בפסקה (1) לא תיחשב כהמצאה כדין במועד השליחה אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי-קבלתו או בדבר קבלתו במועד מאוחר יותר;

(3)  עם קליטת מסמך שהוגש לממונה או לנאמן בהמצאה אלקטרונית, יומצא לשולח, באופן מקוון, אישור על הגשת המסמך, ובו יצוין מועד קליטת המסמך במערכת המחשוב של הממונה; לא קיבל השולח אישור כאמור, רשאי הוא לפנות, באופן שיורה הממונה בענייני המערכת המקוונת, בבקשה לקבלו.

המצאה בין בעלי עניין בהליכים המתנהלים אצל הממונה

145. הודעה, דרישה, החלטה, בקשה, צו או כל מסמך אחר שעל הנאמן ועל בעלי העניין בהליכים המתנהלים אצל הממונה להמציא זה לזה, יומצאו בדרך הקבועה בפרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק לבית המשפט או הרשם יהיו בידי הממונה, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

145. הודעה, דרישה, החלטה, בקשה, צו או כל מסמך אחר שעל הנאמן ועל בעלי העניין בהליכים המתנהלים אצל הממונה להמציא זה לזה, יומצאו בדרך הקבועה בפרק ל"ב בפרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק לבית המשפט או הרשם יהיו בידי הממונה, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

פרק ב': הליכים בבית המשפט

פנייה לבית המשפט למתן הוראות

146. בקשת הממונה למתן הוראות לבית המשפט יכול שתהיה בעל פה במהלך הדיון או בכתב, ובלא תצהיר זולת אם הורה בית המשפט אחרת, וניתן לצרף אליה דוח של הממונה; בית המשפט יקבל דוח כאמור כראיה לכאורה על תוכנו.

הממונה כצד להליכים

147. הממונה רשאי לנקוט עמדה בדיון בבית המשפט במסגרת הליכים לפי החוק במתן הודעה בכתב בלי להתייצב בעת הדיון, או בהתייצבות לדיון, אלא אם כן הורה בית המשפט באיזו דרך תוגש עמדתו.

הוצאות הממונה

148. בית המשפט רשאי להורות, לבקשת הממונה, כי הוצאות חריגות שהוציא הממונה במהלך הליכי חדלות הפירעון ישולמו לו מתוך נכסי קופת הנשייה כהוצאות הליך; לבקשה יצרף הממונה דוח המפרט את פעולותיו והוצאותיו.

פרק ג': בקרת חשבונות

בקרת חשבונות

149. הממונה רשאי למנות רואה חשבון או מבקר חשבונות כדי לבקר את חשבונות הנאמן; מונה מבקר כאמור, ימציא לו הנאמן, לפי בקשת המבקר, את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים לביקורת הדוח.

פרק ד': בקשות המוגשות לממונה והטיפול בהן

הגשת בקשות לממונה

150. (א)  בקשה המוגשת לממונה תוגש בכתב, חתומה בחתימת המבקש או בא כוחו; לבקשה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה והעובדות המפורטות בה יאומתו בתצהיר.

          (ב)  הבקשה תפרט את המחוז ואת מספר התיק שבו מתנהלים ההליכים אצל הממונה, הערכאה השיפוטית ושם המחוז שבו מתנהל ההליך ואת מספר התיק בבית המשפט, את שם המבקש ואת מספר זהותו, שם עורך דינו של המבקש ומספר רישיונו אם הוא מיוצג, את המען ופרטי ההתקשרות של המבקש ועורך דינו, ואת המשיבים לבקשה, מענם ופרטי התקשרותם עמם, את פרטי הנאמן ואת נושא הבקשה לפי רשימה שיורה הממונה; בתקנת משנה זו, "פרטי התקשרות" – מספר טלפון, מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני, אם ישנה.

          (ג)   הממונה לא יקבל בקשה שאין מתקיימות בה דרישות תקנה זו.

בקשות הנאמן

151. (א)  בקשה שמגיש הנאמן לממונה תוגש בכתב, חתומה בחתימתו או בחתימת בא כוחו; לבקשה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בה; הבקשה תוגש בלא תצהיר, זולת אם הורה הממונה אחרת.

          (ב)  הבקשה תפרט את המחוז ואת מספר התיק שבו מתנהלים ההליכים אצל הממונה, הערכאה השיפוטית ושם המחוז שבו מתנהל ההליך ואת מספר התיק בבית המשפט, את שם הנאמן, מספר זהותו ומענו, שם עורך דינו של הנאמן, אם הוא מיוצג, ומספר רישיונו ומענו, ואת המשיבים לבקשה, מענם ופרטי התקשרותם עמם; בתקנת משנה זו, "פרטי התקשרות" – מספר טלפון, מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני.

          (ג)   הממונה לא יקבל בקשה שאין מתקיימות בה דרישות תקנה זו.

          (ד)  הממונה רשאי להחליט בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן במעמד הנאמן בלבד, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שהכרעה בבקשה בידיעת הצדדים תסכל את התכלית שלשמה הוגשה הבקשה או תגרום לצדדים להליך נזק חמור, ובלבד שהבקשה מוגשת בעניינים שלהלן:

(1)   תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם היחיד לפי סעיף 132(א)(1) לחוק;

(2)   פשרה עם נושה או חייב של היחיד בנוגע לגובה החוב ואופן תשלומו, שיש לה השפעה מהותית על נכסי קופת הנשייה לפי סעיף 132(א)(4) לחוק;

(3)   בקשה למתן הוראות שהוגשה בענין אחר, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הוראות להגשת בקשה והדיון בה

152. (א)  (נמחקה).

          (ב)  הוגשה בקשה לממונה והחליט הממונה שהיא מצריכה תשובה, או שנדרשת תשובה לפי החוק, רשאי המשיב להשיב לה בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שעליו הורה הממונה.

          (ג)   לא הגיב המשיב במועד, יחליט הממונה בבקשה בלא תגובה.

מיום 5.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2876

מחיקת תקנת משנה 152(א)

הנוסח הקודם:

(א) על בקשות לממונה תחול תקנה 68 לתקנות סדר הדין האזרחי.

טיפול הממונה בבקשות

153. הממונה יחליט בבקשות שהוגשו לו בתוך 30 ימים, ואם נדרשה תגובה, בתוך 30 ימים מיום שהתגובה הומצאה לממונה או מיום שחלף המועד להגשתה; בבקשה שעניינה הסרת הגבלה כאמור בסעיפים 143 או 169 לחוק יחליט הממונה בתוך 14 ימים מיום שהוגשה לו, ואם נדרשה תגובה, בתוך 14 ימים מיום שהתגובה הומצאה לממונה או מיום שחלף המועד להגשתה.

פרסום החלטות הממונה

154. הממונה יפרסם לציבור החלטות שקיבל בהליכי חדלות פירעון לפי אמות מידה שעליהן יחליט; מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם לציבור החלטות שנתנו רשמי ההוצאה לפועל, בהליכי חדלות פירעון, לפי אמות מידה שעליהן יחליט; אמות מידה לפי תקנה זו יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של מי שהחליט עליהן.

הגבלה על העברת מידע מהממונה

154א. הממונה לא יעביר או יעמיד לעיון הציבור מידע לגבי הליכים לפי החוק לאחר שחלפו 3 שנים מתום ההליך.

מיום 31.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

הוספת תקנה 154א

פרק ה': פגרות בהליכי חדלות פירעון אצל הממונה

תקופות פגרה

155. תקופת הפגרה בהליכי חדלות פירעון המתנהלים לפני הממונה, יהיו מדי שנה כדלהלן:

(1)  פגרת סוכות – מיום י"ד בתשרי עד יום כ"ב בתשרי;

(2)  פגרת הפסח – מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן;

(3)  פגרת הקיץ – מיום 20 באוגוסט עד יום 5 בספטמבר.

דיון בימי הפגרה

156. בימי הפגרה ידון הממונה בעניינים מסוימים שהובאו לפניו, שאינם סובלים דיחוי.

סוגי עניינים שיידונו בפגרה

157. הממונה יורה על סוג עניינים המתנהלים לפניו שישמעו בתקופת הפגרה.

יום ו' כפגרה

158. במניין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שהורה עליה הממונה, יראו את יום ו' בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה בהליך המתנהל לפני הממונה.

חלק ו': אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון

בקשה להטלת אחריות

159. (א)  בקשה של הממונה או של הנאמן מבית המשפט להורות כי דירקטור או מנהל כללי יישא באחריות לנזקים לפי סעיף 288 לחוק, בקשה של הממונה או של הנאמן להורות לבעל תפקיד לפצות, לשלם או להשיב נכס לתאגיד כאמור בסעיף 289 לחוק ובקשה של הממונה או של הנאמן להטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד לפי סעיף 290 לחוק, תוגש בפירוט העובדות שעליהן מבוססת הבקשה.

          (ב)  בקשה של החייב או נושה של התאגיד להטיל אחריות על נאמן, מי שפעל מטעמו או כונס נכסים תלווה בתצהיר של המבקש לאימות העובדות הכלולות בה, ורשאי בית המשפט לדרוש מהממונה או מהנאמן להגיש לו דוח על העובדות הנוגעות לבקשה.

          (ג)   בקשה לפי תקנת משנה (א) או (ב) תומצא למשיב יחד עם הזמנה לדין, והמשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה; בית המשפט רשאי להורות על הבאת ראיות נוספות לבקשה, אם יראה צורך בכך, לרבות השמעת עדים.

חלק ו'1: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

הוספת חלק ו'1

פרק א': פרשנות והמצאה

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

הוספת פרק א'

סימן א': כללי

מיום תחילתן של תקנות לפי חלק י' לחוק (ביטול הכותרת)

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

תק' תשפ"א-2020 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3215

הוספת סימן א'

הגדרות

159א. בחלק זה –

          "הסדר חוב" – כהגדרתו בסעיף 318 לחוק;

          "בקשה להסדר חוב" – בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו לפי סעיף 321 לחוק.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

הוספת תקנה 159א

המצאה ומען להמצאה

159ב. תקנות 11, 12 ו-65 עד 67 יחולו בהליכים לפי חלק זה, בשינויים המחויבים.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

הוספת תקנה 159ב

מיום 19.6.2022

תק' תשפ"א-2020 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3215

159ב. תקנות 11, 12 ו-65 עד 67 יחולו בהליכים לפי פרק חלק זה, בשינויים המחויבים.

 

 

פרק א'1: הגשת בקשה להסדר חוב

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3210

הוספת פרק א'1

סימן א': הגשת בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3210

הוספת סימן א'

הגשת בקשת תאגיד להסדר חוב

159ב1. (א) תאגיד או חבר התאגיד המגיש בקשה להסדר חוב, יפרט בבקשה את הנסיבות שהובילו לצורך בהסדר החוב וכן יצרף לבקשה את כל אלה:

(1)   הפרטים והמסמכים המנויים בתקנות 13(1) עד (6) ו-14(4);

(2)   ציון הפעולות הנדרשות לשם ביצוע הסדר החוב, ובכלל זה שינויים במבנה התאגיד, במבנה פעילותו העסקית, בחוב, בתחומי פעילות התאגיד ומבנה כוח האדם;

(3)   מקורות המימון לדרך המוצעת להמשך פעילותו העסקית של התאגיד במהלך תקופת ההסדר ועלות מימונה, בצירוף פרטיו המלאים של נותן המימון והערבויות, הבטוחות או ביטחונות אחרים הנדרשים למימון זה, אם נדרשים כאלה, וכן תזרים המזומנים הצפוי, היקף הייצור הצפוי ועלויותיו, היקף השיווק הצפוי ועלויותיו, רווח והפסד צפויים, שינויים ארגוניים צפויים ומועדיהם, ההערכות והנתונים שעליהם מתבססת המסקנה בדבר עדיפות ההסדר המוצע על פני המצב הקיים; והכול בציון המועד שאליו נוגעת ההערכה, המודל הכלכלי ששימש לה, ופירוט העובדות, ההנחות, החישובים והצפי שעליהם מבוססת ההערכה;

(4)   כלל ההסדר המוצע פטור מאחריות כמשמעותו בסעיף 82(ב)(5) לחוק, יפורטו עילות התביעה שלגביהן ניתן הפטור והמועד שבו נוצרו;

(5)   הצעה בעניין סיווג נושים לאסיפות סוג, אם קיימת.

          (ב)  בבקשה לפי תקנת משנה (א) המבקש רשאי לציין את עמדתו לעניין הצורך במינוי מנהל הסדר.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3210

הוספת תקנה 159ב1

הגשת בקשה להסדר חוב דידי נושה של תאגיד

159ב2. (א) נושה של תאגיד המגיש בקשה להסדר חוב, יפרט בבקשתו כי התקיימו לגביו התנאים להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 9 לחוק וכן יצרף לבקשתו את הפרטים או את המידע שלהלן:

(1)   נסח התאגיד;

(2)   הפרטים והמסמכים הנמויים בתקנה 159ב1(2) עד (4).

          (ב)  בבקשה לפי תקנת משנה (א) המבקש רשאי לציין את עמדתו לעניין הצורך במינוי מנלה הסדר.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3210

הוספת תקנה 159ב2

הוראת בית המשפט לגבי פרטים ומסמכים

159ב3. בית המשפט רשאי, לבקשת תאגיד או נושה, להורות כי יוגשו מסמכים ויפורטו פרטים אחרים, נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 159ב1 ו-159ב2, או להורות על הבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין בו אף על פי שלא פורטו חלק מהפרטים המנויים בתקנות 159ב1 ו-159ב2, הכול כפי שיורה.

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3211

הוספת תקנה 159ב3

סימן ב': המצאה ופרסום של בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד

מיום 19.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9043 מיום 31.12.2020 עמ' 1306

תק' תשפ"א-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9304 מיום 5.4.2021 עמ' 2875

הוספת סימן ב'

מיום 19.6.2022

תק' תשפ"א-2020 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10212 מיום 19.6.2022 עמ' 3215

סימן ב': המצאה ופרסום של