נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תש"ף-2019

 

 

משפט פרטי וכלכלה  קניין – קניין רוחני – זכויות יוצרים

בתי משפט וסדרי דין  סדר דין אזרחי

 

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ניהול בקשה לחשיפת זהות במזכירות בית המשפט

Go

2

סעיף 3

הגשת תשובה לבקשה לחשיפת זהות

Go

2

סעיף 4

תשובת עושה הפעולה לבקשה

Go

2

סעיף 5

מסירת פרטי מידע למבקש

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

 


תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תש"ף-2019*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 60ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בקשה לחשיפת זהות", "המשיב", "עושה הפעולה" – כמשמעותם בסעיף 60ב לחוק;

          "המבקש" – כמשמעותו בסעיף 60ג לחוק;

          "פרטי מידע" – כהגדרתם בסעיף 60א לחוק.

ניהול בקשה לחשיפת זהות במזכירות בית המשפט

2.       הוגשה בקשה לחשיפת זהות, תפתח מזכירות בית המשפט תיק פתוח לעיון הציבור ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין (להלן – התיק הפתוח), ותיק שאינו פתוח לעיון הצדדים או הציבור (להלן – התיק החסוי).

הגשת תשובה לבקשה לחשיפת זהות

3.       הורה בית המשפט למשיב למסור לבית המשפט פרטי מידע שברשותו, יגיש המשיב את תשובתו לבקשה לחשיפת זהות בדרך ובצורה המפורטים להלן:

(1)  עותק מלא של התשובה ועליו יצוין מספר התיק החסוי ושהמסמך אסור בפרסום;

(2)  עותק של התשובה שבו מושחרים פרטי מידע העשויים להביא לזיהויו של עושה הפעולה ועליו יצוין מספר התיק הפתוח;

(3)  התשובה תוכתר במילים "תשובת המשיב לבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית";

(4)  התשובה תוגש במזכירות אחד מבתי המשפט המחוזיים, בנייר בלבד ובתוך מעטפה שעליה מצוין בית המשפט הדן בבקשה.

תשובת עושה הפעולה לבקשה

4.       (א)  הורה בית המשפט על המצאת הבקשה לעושה הפעולה, תמציא מזכירות בית המשפט לעושה הפעולה את עותק הבקשה ואת התשובה האמורה בתקנה 3(1).

          (ב)  עושה הפעולה יגיש את תשובתו לבקשה בדרך ובאופן האמורים בתקנה 3, בשינויים המחויבים, וכך שבעותק התשובה לפי תקנה 3(2) יושחרו גם שמו ופרטיו בכל מקום שבו הם מופיעים, לרבות בכותרת התשובה או בתצהיר, אם הוגש.

מסירת פרטי מידע למבקש

5.       הורה בית המשפט על מסירת פרטי מידע למבקש כאמור בסעיף 60ה(ב) או 60ו(2) לחוק, ימציא המשיב את פרטי המידע למבקש.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של פרק ח'1 לחוק.

 

 

ז' בתשרי התש"ף (6 באוקטובר 2019)                                 אמיר אוחנה

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8280 מיום 7.10.2019 עמ' 12.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות