נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים), תש"ף-2019

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – שירות ללקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סוגי חשבונות בנק

Go

2

סעיף 3

סוגי פעילות פיננסית

Go

3

סעיף 4

סוגי פעילות פיננסית שיועברו בשונה מהמועד האמור בסעיף 5ב1

Go

4

סעיף 5

סוגי פעילות פיננסית שיועברו גם לאחר המועד האמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק

Go

4

סעיף 6

ביטול

Go

4

סעיף 7

תחילה

Go

4

 


כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים), תש"ף-2019*

           בתוקף סמכותי לפי הגדרת "פעילות פיננסית" לפי סעיף 5ב1(א) וסעיפים 5ב1(ב), (ג) ו-(ד)(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ולעניין סעיפים 2 ו-4 בהסכמת שר האוצר, אני קובע כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

כללים תשפ"א-2021

           "בנק גובה" ו"בנק נמשך" – כהגדרתם בחוק סליקת שיקים, התשע"ו-2016 (להלן – חוק סליקת שיקים);

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3574

הוספת הגדרת ""בנק גובה" ו"בנק נמשך""

           "הלוואה" – כל עסקת אשראי לרבות ניכיון שטר;

           "הרשאה לחיוב" – הרשאה שנותן לקוח לבצע פעולת תשלום לפי דרישת מוטב ובכפוף לתנאים שנקבעו בהרשאה כאמור;

           "כרטיס חיוב" – כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

           "מסגרת אשראי" – התחייבות של מלווה להעמדת אשראי בחשבון עובר ושב עד סכום מסוים, שמימושו בפועל ומועדי פירעונו, בתוך תקופת חוזה ההלוואה, נתון בידי הלווה;

           "ניירות ערך" – כל אחד מאלה:

(1)   כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(2)   יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(3)   ניירות ערך שהממשלה הנפיקה;

(4)   ניירות ערך שהונפקו לפי חוק מיוחד;

(5)   ניירות ערך שהונפקו מחוץ לישראל;

           "קטין" – מי שמלאו לו 16 שנים, אך טרם מלאו לו 18 שנים;

כללים תשפ"א-2021

           "שיק" ו"שיק ממוחשב" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק סליקת שיקים, והנקובים במטבע ישראלי.

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3574

הוספת הגדרת ""שיק" ו"שיק ממוחשב""

סוגי חשבונות בנק

2.       סעיף 5ב1(ב) לחוק יחול על חשבון בנק שמתקיימים בו כל התנאים האלה:

(1)  החשבון בבנק המקורי והחשבון בבנק הקולט הם חשבונות עובר ושב, למעט אלה:

כללים תשפ"א-2021

(א)   חשבון עובר ושב שבו החל תהליך סגירת חשבון קודם להגשת בקשת הלקוח להעביר את פעילותו הפיננסית;

כללים תשפ"א-2021

(ב)   החשבון שממנו מתבקשת העברת הפעילות הפיננסית הוא חשבון אשר טרם חלפו שלושה חודשים ממועד העברת הפעילות הפיננסית אליו;

(2)  במועד שבו הגיש הלקוח בקשה להעברת הפעילות הפיננסית או במועד מאוחר יותר ובלבד שהוא קודם לביצוע ההעברה, העברת הפעילות הפיננסית מהחשבון בבנק המקורי לחשבון בבנק הקולט היא אחת מאלה:

(א)   מחשבון בבלעות יחיד מסוים בבנק המקורי לחשבון בבעלות אותו יחיד בלבד בבנק הקולט;

(ב)   מחשבון בבעלות שותפים בבנק המקורי לחשבון בבעלות אותם שותפים בלבד בבנק הקולט;

(ג)    מחשבון בבעלות יחיד מסוים בבנק המקורי לחשבון בבעלות אותו יחיד ושותפים נוספים בבנק הקולט;

(ד)   מחשבון בבעלות שותפים בבנק המקורי לחשבון בבעלות אותם השותפים ושותפים נוספים בבנק הקולט;

(3)  במועד שבו הגיש לקוח בקשה להעברת הפעילות הפיננסית או במועד מאוחר יותר ובלבד שהוא קודם לביצוע ההעברה, החשבון בבנק המקורי או החשבון בבנק הקולט אינו אחד מאלה:

(א)   חשבון נאמנות;

(ב)   חשבון המנוהל בידי האפוטרופוס של הבעלים בחשבון;

(ג)    חשבון שלגביו נקבעה הוראה בדין או ניתנה הוראה לפי דין, שמגבילה את הפעילות בו, למעט חשבון מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, או למעט חשבון בבעלות קטין;

(ד)   חשבון שאחד הבעלים שלו נפטר או שהוא מנוהל באמצעות מנהל עיזבון;

(ה)   חשבון בבעלות מי שנמצא בהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל;

(ו)    חשבון שלגביו קיים בידי הבנק המקורי או בידי הבנק הקולט מידע המעיד על כך שבעל החשבון הוא תושב ארה"ב לצורכי מס או אזרח ארה"ב והתעורר אצלו חשש ממשי כי נעשתה בו פעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בתקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו-2016;

(ז)    חשבון שלגביו קיים בידי הבנק המקורי או בידי הבנק הקולט מידע המעיד על כך שבעל החשבון הוא תושב מדינה זרה לצורכי מס, והתעורר אצלו חשש ממשי כי נעשתה בו פעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בתקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019;

(4)  במועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית לא קיימת בחשבון בבנק המקורי ערבות לצד שלישי שהונפקה לבקשת הלקוח, ושלא מתקיימים תנאים שיבטיחו את פירעון הערבות האמורה במקרה שתמומש;

(5)  במועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית, היתרה המיועדת לניוד מחשבון הלקוח בבנק המקורי היא אחת מאלה:

(א)   יתרת זכות העומדת במגבלות שנקבעו בחשבון הלקוח בבנק הקולט, אם נקבעו;

(ב)   יתרת חוב, לרבות הלוואה שאינה חלק ממסגרת האשראי של הלקוח בחשבון, שאינה עולה על היתרה הפנויה, לרבות מסגרת האשראי המאושרת הפנויה בחשבון הלקוח בבנק הקולט;

(6)  במועד ביצוע העברת הפעילות, אם קיימת בחשבון בבנק המקורי הלוואה, יש לגביה הסכמה עם הלקוח בדבר המשך פירעונה ויש כנגדה ביטחונות מספקים.

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3574

(1) החשבון בבנק המקורי והחשבון בבנק הקולט הם חשבונות עובר ושב, למעט אלה:

(א) חשבון עובר ושב שבו החל תהליך סגירת חשבון שאותו יזם הבנק, לפי כל דין, קודם להגשת בקשת הלקוח להעביר את פעילותו הפיננסית;

(ב) חשבון עובר ושב בבנק הקולט שטרם החשבון שממנו מתבקשת העברת הפעילות הפיננסית הוא חשבון אשר טרם חלפו שלושה חודשים ממועד העברת הפעילות הפיננסית אליו;

סוגי פעילות פיננסית

3.       סעיף 5ב1(ב) לחוק יחול על סוגי הפעילות הפיננסית המפורטים להלן, ובלבד שהבנק הקולט מציע אותם ללקוחותיו:

(1)  ניהול כספי הלקוח המופקדים בחשבון עובר ושב בשקלים;

(2)  ניהול כספי הלקוח המופקדים בחשבון עובר ושב במטבע חוץ;

(3)  ניהול יתרת חוב במסגרת אשראי בשקלים;

(4)  ניהול יתרת חוב במסגרת אשראי במטבע חוץ;

(5)  העברת כספים בשקלים אל חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק המקורי, שהושלמה לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית, למעט העברת כספים בין נותני שירותי תשלום שבה סופיות התשלום ללקוח היא מיידית;

(6)  הרשאה לחיוב חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק המקורי העומדת בתוקף במועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית;

כללים תשפ"א-2021

(7)  דרישה של מוטב לבצע פעולת תשלום מכוח הרשאה לחיוב חשבון עובר ושב, אשר נשלחה אל הבנק המקורי לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית ואשר עומדת בתנאי ההרשאה לחיוב חשבון העובר ושב של הלקוח בבנק הקולט;

(8)  הרשאה לחיוב כרטיס חיוב שהונפק ללקוח על ידי הבנק המקורי העומדת בתוקף במועד ביצוע העברת הפעילות;

כללים תשפ"א-2021

(8א)        דרישה של מוטב לבצע פעולת תשלום מכוח הרשאה לחיוב כרטיס חיוב שהבנק המקורי הנפיק לפני מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית, אשר נשלחה אל הבנק המקורי, או מי מטעמו, לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית ואשר עומדת בתנאי ההרשאה לחיוב הכרטיס;

(9)  פירעון חיוב שאינו נושא ריבית, אשר נוצר על ידי הלקוח עובר למועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית באמצעות כרטיס חיוב שהונפק לו על ידי הבנק המקורי, וזאת לפי מועד החיוב המקורי שהוסכם בין הלקוח ובין הבנק המקורי;

(10) הוראת קבע לחיוב חוזר של חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק המקורי העומדת בתוקף במועד ביצוע העברת הפעילות;

(11) ניהול ניירות ערך ישראליים הניתנים להעברה מהבנק המקורי לבנק הקולט;

(12) ניהול ניירות ערך זרים הניתנים להעברה מהבנק המקורי לבנק הקולט;

כללים תשפ"א-2021

(13) טיפול בשיק ובשיק ממוחשב, לרבות שיק שהופקד למשמרת או שיק ממוחשב שהוצג לפירעון בבנק המקורי, סורב ולא הופק פלט שלו ולמעט אלה:

(א)   שיק בנקאי;

(ב)   פירעון במזומן של שיק שאינו משורטט;

(ג)    שיק או שיק ממוחשב שהוצג לפירעון על ידי מוסד פיננסי זר, כהגדרתו בתקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר), התשע"ח-2017.

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3574

(7) דרישה של מוטב לבצע פעולת תשלום מכוח הרשאה לחיוב חשבון עובר ושב או מכוח הרשאה לחיוב כרטיס חיוב שהבנק המקורי הנפיק לפני מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית, אשר נשלחה אל הבנק המקורי לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית ואשר עומדת בתנאי ההרשאה לחיוב חשבון העובר ושב של הלקוח בבנק הקולט;

(8א) דרישה של מוטב לבצע פעולת תשלום מכוח הרשאה לחיוב כרטיס חיוב שהבנק המקורי הנפיק לפני מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית, אשר נשלחה אל הבנק המקורי, או מי מטעמו, לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות הפיננסית ואשר עומדת בתנאי ההרשאה לחיוב הכרטיס;

(13) טיפול בשיק ובשיק ממוחשב, לרבות שיק שהופקד למשמרת או שיק ממוחשב שהוצג לפירעון בבנק המקורי, סורב ולא הופק פלט שלו ולמעט אלה:

(א) שיק בנקאי;

(ב) פירעון במזומן של שיק שאינו משורטט;

(ג) שיק או שיק ממוחשב שהוצג לפירעון על ידי מוסד פיננסי זר, כהגדרתו בתקנות סליקה אלקטרונית של שיקים (החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר), התשע"ח-2017.

סוגי פעילות פיננסית שיועברו בשונה מהמועד האמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק כללים תשפ"א-2021

4.       (א)  הבנק הקולט והבנק המקורי יבצעו את הפעולות כאמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק ביחס לסוגי הפעילויות הפיננסיות המפורטות בסעיפים 3(1) עד (10) ו-(13) בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות.

           (ב)  העברת הפעילות הפיננסית הקבועה בסעיף 3(11) תתבצע לכל המאוחר בתוך 12 ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות.

כללים תשפ"א-2021

           (ג)   העברת הפעילות הפיננסית הקבועה בסעיף 3(12) תתבצע לכל המאוחר בתוך 15 ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות; נדרש לבנק הקולט או לבנק המקורי זמן נוסף להעברת נייר ערך זר כאמור, בשל תנאים שהציב גוף פיננסי זר המעורב בתהליך ההעברה או בשל תנאים שהציבה רשות מוסמכת בארץ או בחו"ל או בשל מועדי הסליקה של נייר הערך הזר או בשל דרישה להעברת תעודות או נכסים פיזיים או נגזרים מורכבים, רשאי הבנק הקולט או הבנק המקורי לחרוג מהתקופה הקבועה ברישה, ובלבד שהחריגה תהיה לתקופה הקצרה ביותר שניתן.

           (ד)  אם יום ביצוע העברת הפעילות הפיננסית הוא יום עסקים קצר, רשאים הבנק הקולט והבנק המקורי לדחות את מועד ביצוע העברת הפעילות ליום העסקים הארוך העוקב; לעניין זה, "יום עסקים קצר" – יום עסקים שמסתיים בשעה 14:00 לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 402 "יום עסקים בתאגידים בנקאיים".

כללים תשפ"א-2021

           (ה)  העברה של שיק שהופקד למשמרת בבנק המקורי אל הבנק הקולט לפי סעיף 3(13), תתבצע לכל המאוחר בתוך 35 ימי עסקים ממועד ביצוע העברת הפעילות.

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3575

4. (א) הבנק הקולט והבנק המקורי יבצעו את הפעולות כאמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק ביחס לסוגי הפעילויות הפיננסיות המפורטות בסעיפים 3(1) עד (10) ו-(13) בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות.

(ב) העברת הפעילות הפיננסית הקבועה בסעיף 3(11) תתבצע לכל המאוחר בתוך 12 ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות.

(ג) העברת הפעילות הפיננסית הקבועה בסעיף 3(12) תתבצע לכל המאוחר בתוך 15 ימי עסקים מהיום שבו הוגשה בקשת לקוח תקינה להעברת הפעילות; נדרש לבנק הקולט או לבנק המקורי זמן נוסף להעברת נייר ערך זר כאמור, בשל תנאים שהציב גוף פיננסי זר המעורב בתהליך ההעברה או בשל תנאים שהציבה רשות מוסמכת בארץ או בחו"ל או בשל מועדי הסליקה של נייר הערך הזר או בשל דרישה להעברת תעודות או נכסים פיזיים או נגזרים מורכבים, רשאי הבנק הקולט או הבנק המקורי לחרוג מהתקופה הקבועה ברישה, ובלבד שהחריגה תהיה לתקופה הקצרה ביותר שניתן.

(ד) אם יום ביצוע העברת הפעילות הפיננסית הוא יום עסקים קצר, רשאים הבנק הקולט והבנק המקורי לדחות את מועד ביצוע העברת הפעילות ליום העסקים הארוך העוקב; לעניין זה, "יום עסקים קצר" – יום עסקים שמסתיים בשעה 14:00 לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 402 "יום עסקים בתאגידים בנקאיים".

(ה) העברה של שיק שהופקד למשמרת בבנק המקורי אל הבנק הקולט לפי סעיף 3(13), תתבצע לכל המאוחר בתוך 35 ימי עסקים ממועד ביצוע העברת הפעילות.

סוגי פעילות פיננסית שיועברו גם לאחר המועד האמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק כללים תשפ"א-2021

5.       (א)  הבנק הקולט והבנק המקורי יבצעו את הפעולות כאמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק, לגבי פעילות כאמור בסעיפים 3(5), (7), (8א) ו-(13), גם לאחר המועד האמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק (להלן – ניתוב), ולמשך שנתיים ממועד העברת הפעילות הפיננסית, זולת אם ביקש הלקוח להפסיק את הניתוב קודם לכן.

           (ב)  הבנק הקולט והבנק המקורי יבצעו את הפעולות כאמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק, לגבי פעילות כאמור בסעיף 3(9), עד תום תקופת החיוב המקורית.

           (ג)   הועברה הפעילות הפיננסית של הלקוח מחשבון בבנק מקורי לחשבון בבנק קולט (להלן – העברה ראשונה), ומהחשבון בבנק הקולט האמור לחשבון בבנק קולט אחר (להלן – העברה שנייה), תימנה תקופת הניתוב של ההעברה הראשונה ממועד ביצוע אותה העברה, ולא ממועד ביצוע ההעברה השנייה.

מיום 22.9.2021

כללים תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3575

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

סוגי פעילות פיננסית שיועברו גם לאחר המועד האמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק

5. הבנק הקולט והבנק המקורי יבצעו את הפעולות כאמור בסעיף 5ב1(ב) לחוק לגבי פעילות כאמור בסעיפים 3(5), (7) ו-(9), גם לאחר המועד האמור באותו סעיף.

ביטול

6.       כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים), התשע"ט-2018 – בטלים.

תחילה

7.       תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של סעיף 5ב1 לחוק.

 

 

י"ב בכסלו התש"ף (10 בדצמבר 2019)                                   אמיר ירון

                                                                                                                  נגיד בנק ישראל

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8302 מיום 17.12.2019 עמ' 183. [תחילתם ביום 22.9.2021]

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9480 מיום 1.7.2021 עמ' 3574 – כללים תשפ"א-2021; תחילתם ביום 22.9.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות