נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 2

חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם המצוי בבידוד

Go

8

סעיף 2א1

חובת בידוד לאדם עם מחלת חום

Go

12

סעיף 2א5

הצבעה בבחירות מקומיות צו

Go

12

סעיף 2ב

חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה

Go

12

סעיף 3

דיווח

Go

13

סעיף 3א

איסור התכנסות  בין לאומית והתקהלות

Go

13

סעיף 3ד

הגנה על שוהים במוסדות בריאות ורווחה צו

Go

14

סעיף 3ה

חובת עטיית מסכה

Go

14

סעיף 4

תוקף צו

Go

15

סעיף 5

תחולה

Go

15

 

תוספת

Go

15

 

צו (מס' 6) תש"ף-2020


צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020*

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(2)(א) לפי סעיף 20(1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          "אורח" – מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו עובד המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם דייר, שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מטעם משרד הבריאות ושאינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

הוספת הגדרת "אורח"

צו (מס' 16)  תש"ף-2020

          "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

מיום 28.4.2020

צו (מס' 16) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8523 מיום 28.4.2020 עמ' 1254

הוספת הגדרת "אנשים הגרים באותו מקום"

צו (מס' 13)  תש"ף-2020 צו (מס' 14)  תש"ף-2020 צו (מס' 15) תש"ף-2020

          "עטיית מסכה" – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, הצמודים לפנים (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;

מיום 12.4.2020

צו (מס' 13) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8469 מיום 7.4.2020 עמ' 1056

הוספת הגדרת "חבישת מסכה"

 

מיום 19.4.2020

צו (מס' 14) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8498 מיום 19.4.2020 עמ' 1166

"חבישת מסכה" – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;

 

מיום 27.4.2020

צו (מס' 15) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8519 מיום 26.4.2020 עמ' 1244

"חבישת מסכה עטיית מסכה" – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית במסכה ביתית, הצמודים לפנים (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;

 

צו (מס' 8)  תש"ף-2020

          "חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

מיום 16.2.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין;

 

מיום 27.2.2020

צו (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8365 מיום 27.2.2020 עמ' 686

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין ודרום קוריאה;

 

מיום 1.3.2020

צו (מס' 5) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8366 מיום 1.3.2020 עמ' 688

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין ודרום קוריאה דרום קוריאה ואיטליה;

 

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהשתתף בהתכנסות בין-לאומית מחוץ לישראל במהלך 14 הימים האחרונים כאמור; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין, דרום קוריאה ואיטליה;

 

מיום 8.3.2020

צו (מס' 7) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8370 מיום 8.3.2020 עמ' 704

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהשתתף בהתכנסות בין-לאומית מחוץ לישראל במהלך 14 הימים האחרונים כאמור; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין, דרום קוריאה ואיטליה איטליה ומצרים;

 

מיום 10.3.2020

צו (מס' 8) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' 724

החלפת הגדרת "חוזר"

הנוסח הקודם:

"חוזר" – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהשתתף בהתכנסות בין-לאומית מחוץ לישראל במהלך 14 הימים האחרונים כאמור; לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין, דרום קוריאה איטליה ומצרים;

 

מיום 16.8.2020 עד יום 30.8.2020

צו (מס' 29) תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8696 מיום 16.8.2020 עמ' 2008

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל –

(א) שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

(ב) שיצא מישראל למדינה שהיתה מפורטת בתוספת ביום יציאתו, וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת או שלא היתה מפורטת בתוספת ביום יציאתו, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

 

מיום 31.8.2020 עד 15.9.2020

צו (מס' 31) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8722 מיום 30.8.2020 עמ' 2130

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל –

(א) שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

(ב) שיצא מישראל למדינה שהיתה מפורטת בתוספת ביום יציאתו, וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת או שלא היתה מפורטת בתוספת ביום יציאתו, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

 

מיום 16.9.2020 עד יום 30.9.2020

צו (מס' 32) תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8758 מיום 15.9.2020 עמ' 2722

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

 

מיום 1.10.2020 עד יום 15.10.2020

צו (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8795 מיום 30.9.2020 עמ' 70

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

 

מיום 16.10.2020 עד יום 31.10.2020

צו (מס' 3) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8828 מיום 15.10.2020 עמ' 186

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

"היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

 

מיום 1.11.2020 עד יום 9.11.2020

צו (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8860 מיום 29.10.2020 עמ' 300

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

"היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

 

מיום 10.11.2020 עד יום 23.11.2020

צו (מס' 7) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8882 מיום 9.11.2020 עמ' 388

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

"היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

 

מיום 24.11.2020 עד יום 9.12.2020

צו (מס' 10) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8927 מיום 23.11.2020 עמ' 564

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

"היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

 

מיום 10.12.2020 עד יום 19.12.2020

צו (מס' 11) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8981 מיום 9.12.2020 עמ' 876

"חוזר" – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל; כל אחד מאלה:

(1) מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;

(2) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת, ובלבד שלא היה במדינה שאינה כאמור במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

"היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

צו (מס' 17)  תש"ף-2020

          "חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV למעט ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקת קורונה מיידית;

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642

"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV למעט ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקת קורונה מיידית;

צו (מס' 3)  תשפ"ב-2021

          "חסר ישע" – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

הוספת הגדרת "חסר ישע"

צו (מס' 17)  תש"ף-2020 צו (מס' 4)  תשפ"ב-2021

          "מחלים" – מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, שניתנו מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021), וטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם; לעניין זה, "אישור החלמה תקף" – אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

מיום 7.5.2020

צו (מס' 17) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8544 מיום 7.5.2020 עמ' 1354

הוספת הגדרת "מחלים"

 

מיום 29.1.2021

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1758

החלפת הגדרת "מחלים"

הנוסח הקודם:

"מחלים" – מי שרופא קבע לגביו כי הוא מחלים לפי הוראות המנהל;

 

מיום 3.10.2021

צו (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9654 מיום 1.10.2021 עמ' 136

"מחלים" – מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, שניתנו מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021), וטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם וכל עוד האישור או התעודה בתוקף; לעניין זה, "אישור החלמה תקף" – אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

          "אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה:

(1)   חוזר;

(2)   מי שהיה במגע הדוק עם חולה;

(3)   מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים;

צו (מס' 17) תשפ"א-2021

(4)   מי שקיבל ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקת קורונה מיידית;

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642

הוספת פסקה (4) להגדרת "אדם המצוי בבידוד"

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          "אחראי על קטין" – הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו;

מיום 22.6.2021

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3442

הוספת הגדרת "אחראי על קטין"

צו (מס' 17) תשפ"א-2021

          "בדיקה" – בדיקה ל-nCoV שבוצעה בשיטת PCR;

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642

הוספת הגדרת "בדיקה"

צו (מס' 46) תשפ"א-2021

          "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642

הוספת הגדרת "בדיקת קורונה מיידית"

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 46) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9571 מיום 17.8.2021 עמ' 3984

החלפת הגדרת "בדיקת קורונה מיידית"

הנוסח הקודם:

"בדיקת קורונה מיידית" – בדיקה ל-nCoV שתוצאותיה מתקבלות על-אתר;

צו (מס' 18) תשפ"א-2021

          "בחירות" – (נמחקה);

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת הגדרת "בחירות"

 

מיום 22.3.2021

צו (מס' 18) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9288 מיום 22.3.2021 עמ' 2770

מחיקת הגדרת "בחירות"

הנוסח הקודם:

"בחירות" – הבחירות לכנסת ה-23;

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

          "הוראות המנהל" – הוראות המנהל לפי הפקודה;

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת הגדרת "הוראות המנהל"

צו (מס' 3)  תשפ"ב-2021

          "התקהלות" – כהגדרתה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020;

מיום 8.8.2021 עד יום 12.9.2021

צו (מס' 43) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942

הוספת הגדרת "התקהלות"

הנוסח:

"התקהלות" – כהגדרתה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020;

 

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

הוספת הגדרת "התקהלות"

צו (מס' 8)  תש"ף-2020

          "היעדים" – (נמחקה);

מיום 16.2.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640

הוספת הגדרת "היעדים"

 

מיום 23.2.2020

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 660

"היעדים" – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן;

 

מיום 27.2.2020

צו (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8365 מיום 27.2.2020 עמ' 686

"היעדים" – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, איטליה;

 

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

"היעדים" – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו, אנדורה;

 

מיום 8.3.2020

צו (מס' 7) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8370 מיום 8.3.2020 עמ' 704

"היעדים" – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו, אנדורה, מצרים;

 

מיום 10.3.2020

צו (מס' 8) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' 724

מחיקת הגדרת "היעדים"

הנוסח הקודם:

"היעדים" – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו, אנדורה, מצרים;

צו (מס' 3)  תשפ"ב-2021

          "התכנסות בין-לאומית" – (נמחקה);

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת הגדרת "התכנסות בין-לאומית"

 

מיום 8.8.2021 עד יום 12.9.2021

צו (מס' 43) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942

מחיקת הגדרת "התכנסות בין-לאומית"

 

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

מחיקת הגדרת "התכנסות בין-לאומית"

הנוסח הקודם:

"התכנסות בין-לאומית" – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים ממדינה אחת או יותר, שאינה ישראל;

צו (מס' 3)  תשפ"ב-2021

          "התקהלות מאורגנת" – (נמחקה);

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת הגדרת "התקהלות מאורגנת"

 

מיום 8.8.2021 עד יום 12.9.2021

צו (מס' 43) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942

מחיקת הגדרת "התקהלות מאורגנת"

 

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

מחיקת הגדרת "התקהלות מאורגנת"

הנוסח הקודם:

"התקהלות מאורגנת" – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, כנס, הצגה, מופע;

          "מגע הדוק" – כל אחד מאלה:

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

(1)   חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה, והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;

(2)   עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;

(3)   נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;

(4)   בני ביתו של חולה;

(5)   כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

(1) חשיפה במוסד רפואי לחולה, כולל ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה, והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          "מוסד בריאות" – כל אחד מאלה:

(1)   בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו-גריאטריות, וכן הוסטל לניצולי שואה;

(2)   מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;

(3)   מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

הוספת הגדרת "מוסד בריאות"

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          "מוסד חינוכי" – מוסד כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך, שהוא בית ספר שנותן חינוך יסודי או גן בשטח אותו בית ספר, לרבות צהרון בשטח אותו בית הספר;

מיום 3.10.2021 עד יום 12.10.2021

צו (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9655 מיום 3.10.2021 עמ' 138

הוספת הגדרת "מוסד חינוכי"

הנוסח:

"מוסד חינוכי" – מוסד כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך, שהוא בית ספר שנותן חינוך יסודי או גן בשטח אותו בית ספר, לרבות צהרון בשטח אותו בית הספר;

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          "מוסד רווחה" – מעון לזקנים או מעון לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, המשמש כמקום למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012;

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

הוספת הגדרת "מוסד רווחה"

צו (מס' 6)  תש"ף-2020

          "מקצוע בריאות" – מקצוע המנוי בהגדרת "מטפל" בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, וכן עוזר כהגדרתו בתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001;

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת הגדרת "מקצוע בריאות"

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          "מקום למכירת מזון" – חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

הוספת הגדרת "מקום למכירת מזון"

צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          "עובד" – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

הוספת הגדרת "עובד"

צו (מס' 6)  תש"ף-2020

          "עובד מערכת הבריאות" – אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת הגדרת "עובד מערכת הבריאות"

צו (מס' 9)  תש"ף-2020

          "צו בידוד בבית חולים" – צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734

הוספת הגדרת "צו בידוד בבית חולים"

צו (מס' 9)  תש"ף-2020

          "קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734

הוספת הגדרת "קופת חולים"

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

          "ראש השירות" – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת הגדרת "ראש השירות"

צו (מס' 12)  תש"ף-2020

          "רופא קופת חולים" – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734

הוספת הגדרת "רופא"

 

מיום 2.4.2020

צו (מס' 12) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8448 מיום 2.4.2020 עמ' 998

החלפת הגדרת "רופא" בהגדרת "רופא קופת חולים"

הנוסח הקודם:

"רופא" – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

          "רופא מחוזי" – לרבות סגנו;

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת הגדרת "רופא מחוזי"

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          "שדה תעופה בין-לאומי" – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987;

מיום 22.6.2021

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3442

הוספת הגדרת "שדה תעופה בין-לאומי"

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          "תחנת גבול" – תחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987;

מיום 22.6.2021

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3442

הוספת הגדרת "תחנת גבול"

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוכי;

מיום 3.10.2021 עד יום 12.10.2021

צו (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9655 מיום 3.10.2021 עמ' 138

הוספת הגדרת "תלמיד"

הנוסח:

"תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוכי;

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

          "תסמינים" – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה;

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת הגדרת "תסמינים"

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

מיום 3.10.2021 עד יום 26.10.2021

צו (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9655 מיום 3.10.2021 עמ' 138

צו (מס' 5) (תיקון) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9673 מיום 12.10.2021 עמ' 182

הוספת הגדרת "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך"

הנוסח:

"תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם המצוי בבידוד צו (מס' 9)  תש"ף-2020

2.    (א)  אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).

          (ב)  היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד הבריאות לבירור הספק.

צו (מס' 26)  תש"ף-2020

          (ב1) אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא בשל חשד להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל-nCov, או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ח), בשינויים המחויבים.

צו תש"ף-2020 צו (מס' 6)  תש"ף-2020 צו (מס' 8)  תש"ף-2020

          (ג)   הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

 

צו (מס' 18)  תש"ף-2020 צו (מס' 26)  תש"ף-2020 צו (מס' 17) תשפ"א-2021

          (ג1) חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) עד (4) בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב1) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן; בסעיף קטן זה, "תחבורה ציבורית" – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד מערכת הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל-nCov; בדיקות אלה יבוצעו במועדים שהורה המנהל ולאחר קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות המנהל; לעניין סעיף קטן זה, "עובד מערכת הבריאות" – אחד מאלה:

(1)   עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או על ידי המנהל;

(2)   אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת – מוסד), וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד או על ידי המנהל כמפורט בהוראות המנהל; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה ויעבירה למנהל לפי דרישה;

צו (מס' 30)  תש"ף-2020

(3)   איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ-ביתית או אדם המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ-ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני על ידי הרופא הראשי מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; לעניין זה –

"איש צוות רפואי" – רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי;

"מטפל ישיר" – עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום-יום של אדם עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;

"מסגרת חוץ-ביתית" – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מופעלת על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים או מטעמה.

צו (מס' 15) תשפ"א-2021 צו (מס' 37) תשפ"א-2021

          (ג3) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCov כאמור בפסקה (2)(ב), לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

צו (מס' 37) תשפ"א-2021

(1)   אם לא היו לו תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה ל-nCov כאמור בפסקה (2)(ב);

(2)   לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל-nCov, מסוג שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:

(א)   בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;

צו (מס' 37) תשפ"א-2021

(ב)   בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום השביעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

צו (מס' 17) תשפ"א-2021

          (ג4) על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה (4) להגדרה "אדם המצוי בבידוד" (בסעיף קטן זה – אדם המצוי בבידוד), יחולו ההוראות המפורטות להלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

(1)   הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה של בדיקה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(2)   בדיקה לפי פסקת משנה (1) תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ-48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן (ג3);

(3)   קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקה שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה.

צו (מס' 18)  תש"ף-2020 צו (מס' 26)  תש"ף-2020 צו (מס' 28)  תש"ף-2020 צו (מס' 4)  תשפ"א-2020 צו (מס' 6)  תשפ"א-2020 צו (מס' 31) תשפ"א-2021 צו (מס' 4)  תשפ"ב-2021

          (ד)  אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של חוזר מחלים כאמור בסעיף קטן (י) שנכנס ישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני כניסתו לישראל היה במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) התש"ף-2020, והצהיר באתר משרד הבריאות כי במהלך התקופה האמורה לא היה במדינה כאמור; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 12 שנים שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד, המתגורר עימו, ישהה בבידוד, כאמור בסעיף קטן (יא).

צו (מס' 30)  תש"ף-2020

          (ד1) (1)   חוזר המגיע לישראל לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין-לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או לצורך אימון, משחק או תחרות מטעם גוף ספורט, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, יהיה רשאי לצאת מבידוד בהתאם להוראות המנהל;

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מישראל מטעם גוף ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין-לאומי רשמי, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט, ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, פטור מבידוד בתנאים שעליהם יורה המנהל, ובלבד שהצהיר עד כניסתו לישראל, שבעת שהותו מחוץ לישראל פעל לפי הנחיות המנהל שניתנו לצורך נסיעה כאמור;

(3)   בסעיף קטן זה, "גוף ספורט" – אגודת ספורט או התאחדות ואיגוד, לעניין ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988.

צו תשפ"א-2020

          (ד2) חוזר המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים, לצורך כלכלי דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס שמייצג מגיש הבקשה, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מטעם משרד הכלכלה ולפיה מתקיים הצורך הכלכלי הדחוף כאמור בהגעת אותו חוזר, וחוות דעת זו הועברה למשרד הבריאות, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות המנהל ובכפוף לכך שהוא ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה במהלך 48 השעות שלפני הנחיתה בישראל וקיבל ממצא שלילי ל-nCov, בתנאים שיורה המנהל.

צו תשפ"א-2020

          (ד3) חוזר שהוא בעל מומחיות ייחודית המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, לצורך ביצוע עבודות דחופות, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מהמשרד הממשלתי האמון על התחום שבו נדרש ביצוע העבודות, לעניין הצורך בהגעת החוזר בעל המומחיות הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור, וחוות דעת זו הועברה למשרד הבריאות, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות המנהל.

צו תשפ"א-2020

          (ד4) המנהל רשאי לקצר את תקופת הבידוד האמורה בסעיף 2(ג) לחוזר שהוא נציג רשמי של מדינת ישראל שיצא מחוץ לישראל בשליחות המדינה לצורך ביטחוני או מדיני, לאחר שפורטו לפני המנהל פרטי הנסיעה והמנהל הורה על תנאים לעניין נסיעה כאמור באופן שיצמצם את הסיכון לחשיפה לנגיף הקורונה, ובלבד שהחוזר הצהיר כי קיים את התנאים שעליהם הורה המנהל כאמור; בהחלטה על קיצור תקופת הבידוד כאמור, ישקול המנהל, בין השאר, את קיומו של אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת הבידוד.

          (ה)  תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

          (ו)   מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.

צו (מס' 3)  תש"ף-2020

          (ו1) אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.

          (ז)   במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה.

צו (מס' 15) תשפ"א-2021 צו (מס' 17) תשפ"א-2021

          (ז1) אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל-nCoV; ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף (ג1).

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ז2) תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז1) ומיקומה ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.

צו (מס' 15) תשפ"א-2021 צו (מס' 17) תשפ"א-2021

          (ז3) אדם שחל עליו סעיף קטן (ב1), (ג2) או (ז1) ונוסע לבדיקה או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל-nCoV או חוזר ממנה במונית, או שחל עליו סעיף קטן (ג1) ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית.

          (ח)  חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.

צו (מס' 17)  תש"ף-2020

          (ט)  חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים.

צו (מס' 4)  תשפ"ב-2021

          (י)   על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים, אם שהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020; לעניין זה, "שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

צו (מס' 38) תשפ"א-2021 צו (מס' 45) תשפ"א-2021 צו (מס' 48) תשפ"א-2021

          (י1) חוזר שהוא מחלים, החייב בבדיקה לפי תקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, חייב בבידוד לפי סעיף קטן (א) עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה כאמור, או עד חלוף 24 שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה, ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על אף האמור בסעיפים קטנים (ג1) ו-(ד), חוזר כאמור החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר; סעיף 3 לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד.

צו (מס' 41) תשפ"א-2021 צו (מס' 48) תשפ"א-2021

          (י2) על אף האמור בסעיפים קטנים (י) או (י1), חוזר שהוא מחלים וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-nCov שביצע במדינה כאמור בסעיפים קטנים (י) או (י1), וחלף לא יותר משבוע ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו חולה באותה מדינה, לא יהיה חייב בבידוד לפי סעיפים קטנים (י) או (י1).

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          (יא) אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור.

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          (יב) על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים יהיה חייב בבידוד אם מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו המנהל, ראש השירות או רופא מחוזי לשהות בבידוד:

(1)   המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע תחלואה חריג;

(2)   המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל בקרבה;

(3)   המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה.

צו (מס' 6)  תשפ"ב-2021

          (יג)  (נמחק).

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          (יד) על אף האמור בסעיף זה, תלמיד או עובד במוסד חינוכי, השוהה בבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה בכיתה מסוימת באותו מוסד חינוכי, רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד החינוכי, לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא, ורשאי לשהות במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו בשגרה, אם קיבל הודעה בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה לפי סעיף קטן זה (להלן בסעיף קטן זה – פרויקט כיתה ירוקה); השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד כאמור או האחראי על הקטין התלמיד, חתמו על הסכמה להשתתפות בפרויקט כיתה ירוקה ולבצע את הבדיקות הנדרשות במסגרתו; במסגרת הבדיקות הנדרשות רשאי המנהל לדרוש בדיקות לפי אחד מהמתווים המפורטים להלן:

(1)   מתווה אחד – מתקיימים כל אלה:

(א)   התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV שביצע בסמוך ככל האפשר למגע האחרון עם החולה;

(ב)   לאחר קבלת ממצא שלילי כאמור בפסקה (א) ובכל יום עד סיום תקופת הבידוד, התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה מיידית בערכה שקיבל במוסד החינוכי, וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום הלימודים; קיבל התלמיד או העובד ממצא חיובי בבדיקת קורונה כאמור, תושהה השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה ויחולו הוראות אלה:

(1)   אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV, הוא רשאי לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;

(2)   בדיקה לפי פסקה (1) תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה מיידית לפי סעיף קטן זה ולא יאוחר מ-48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע התלמיד או העובד את הבדיקה במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן (ג3);

(3)   קיבל התלמיד ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקה שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה;

(ג)    התלמיד או העובד קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ל-nCoV שביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם החולה;

(2)   מתווה שני – מתקיימים כל אלה:

(א)   התלמיד או העובד ביצע בדיקה ל-nCoV בסמוך ככל האפשר למגע האחרון עם החולה; קיבל התלמיד או העובד תוצאה חיוהית בבדיקה יראו אותו כחולה לפי צו זה;

(ב)   התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה מיידית בערכה שקיבל במוסד החינוכי בכל יום עד לסיום חובת הבידוד, וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום הלימודים; קיבל התלמיד ממצא חיובי בבדיקת קורונה מיידית כאמור, תחול עליו פסקת משנה (1)(ב)(1) עד (3);

(ג)    התלמיד או העובד ביצע בדיקה כאמור בסעיף יד(1)(ג).

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          (טו) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי המועדים המנויים בסעיף קטן (יד) יימנו מחדש אם נודע לו כי תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי אותו סעיף קטן, קיבל ממצא חיובי בבדיקה ל-nCoV.

צו (מס' 5)  תשפ"ב-2021

          (טז) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על הפסקת ההשתתפות בפרויקט לפי סעיף קטן (יד) אם עלה חשש לאירוע תחלואה חריג או אם נמצאו ארבעה או יותר תלמידים או עובדים בכיתה שנכללה בפרויקט לפי הסעיף הקטן האמור שקיבלו ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה מיידית שביצע בביתו לפי סעיף קטן (יד); הודיע המנהל כאמור, תחול חובת בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.

מיום 16.2.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640

(ג) הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין באחד מהיעדים, ואם היה ביותר מיעד אחד – ממועד השהייה באחרון שבהם, לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

 

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

(ד) אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא ובהתאם לתנאי האישור באישור של רופא מחוזי או ראש השירות ובהתאם לתנאי האישור.

(ה) תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

(ו) מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.

(ו1) אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.

 

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

(ג) הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים, ואם היה ביותר מיעד אחד – ממועד השהייה באחרון שבהם, ואם חזר מהתכנסות בין-לאומית – 14 ימים מיום השהייה האחרון בהתכנסות כאמור, לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

 

מיום 10.3.2020

צו (מס' 8) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' 724

(ג) הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים, ואם היה ביותר מיעד אחד – ממועד השהייה באחרון שבהם, ואם חזר מהתכנסות בין-לאומית – 14 ימים מיום השהייה האחרון בהתכנסות כאמור, לגבי חוזר ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

 

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734

חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם המצוי בבידוד

(ד) אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי או ראש השירות ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

 

מיום 7.5.2020

צו (מס' 17) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8544 מיום 7.5.2020 עמ' 1354

הוספת סעיף קטן 2(ט)

 

מיום 10.5.2020

צו (מס' 18) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8547 מיום 10.5.2020 עמ' 1362

(ג1) חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) או (3) בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; לעניין זה, "תחבורה ציבורית" – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

(ד) אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

 

מיום 17.7.2020 בשעה 17.00

צו (מס' 26) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8659 מיום 17.7.2020 עמ' 1810

(ב1) אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא בשל חשד להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל-nCov, או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ח), בשינויים המחויבים.

(ג) הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).

(ג1) חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) או (3) בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב1) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן; לעניין זה, בסעיף קטן זה, "תחבורה ציבורית" – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב1) יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב1) לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

 

מיום 12.8.2020

צו (מס' 28) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8691 מיום 12.8.2020 עמ' 1980

ת"ט (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2032

(ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד מערכת הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל-nCov; בדיקות אלה יבוצעו במועדים שהורה המנהל ולאחר קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות המנהל; לעניין סעיף קטן זה, "עובד מערכת הבריאות" – אחד מאלה:

(1) עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או על ידי המנהל;

(2) אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת – מוסד), וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד או על ידי המנהל כמפורט בהוראות המנהל; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה ויעבירה למנהל לפי דרישה;

(3) איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ-ביתית; לעניין זה –

"איש צוות רפואי" – רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי;

"מסגרת חוץ-ביתית" – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מופעלת על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים או מטעמה.

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב1) לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן (ב1) לפי צו זה לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

 

מיום 27.8.2020

צו (מס' 30) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8716 מיום 27.8.2020 עמ' 2098

(ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד מערכת הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל-nCov; בדיקות אלה יבוצעו במועדים שהורה המנהל ולאחר קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות המנהל; לעניין סעיף קטן זה, "עובד מערכת הבריאות" – אחד מאלה:

(1) עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או על ידי המנהל;

(2) אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת – מוסד), וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד או על ידי המנהל כמפורט בהוראות המנהל; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה ויעבירה למנהל לפי דרישה;

(3) איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ-ביתית או אדם המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ-ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני על ידי הרופא הראשי מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; לעניין זה –

"איש צוות רפואי" – רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי;

"מטפל ישיר" – עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום-יום של אדם עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;

"מסגרת חוץ-ביתית" – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מופעלת על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים או מטעמה.

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

(ד1) (1) חוזר המגיע לישראל לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין-לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או לצורך אימון, משחק או תחרות מטעם גוף ספורט, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, יהיה רשאי לצאת מבידוד בהתאם להוראות המנהל;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מישראל מטעם גוף ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין-לאומי רשמי, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט, ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, פטור מבידוד בתנאים שעליהם יורה המנהל, ובלבד שהצהיר עד כניסתו לישראל, שבעת שהותו מחוץ לישראל פעל לפי הנחיות המנהל שניתנו לצורך נסיעה כאמור;

(3) בסעיף קטן זה, "גוף ספורט" – אגודת ספורט או התאחדות ואיגוד, לעניין ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988.

 

מיום 29.9.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8791 מיום 29.9.2020 עמ' 62

הוספת סעיפים קטנים 2(ד2), 2(ד3), 2(ד4)

 

מיום 25.10.2020

צו (מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8846 מיום 25.10.2020 עמ' 250

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני חזרתו לישראל שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת ולא הצהיר על כך.

 

מיום 9.11.2020

צו (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8880 מיום 9.11.2020 עמ' 374

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני חזרתו לישראל שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת ולא הצהיר על כך לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני כניסתו לישראל היה במדינה שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות בתוספת.

 

מיום 12.11.2020 עד יום 28.1.2021

צו (מס' 8) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8892 מיום 11.11.2020 עמ' 416

צו (מס' 8) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9049 מיום 31.12.2020 עמ' 1334

צו (מס' 8) (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9092 מיום 13.1.2021 עמ' 1538

הוספת תקנות משנה 2(ג3), 2(ז1), 2(ז2), 2(ז3)

הנוסח:

(ג3) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד 12 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה, לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

(1) אם לא היו לו תסמינים בכל 12 הימים;

(2) לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל-nCov, מסוג הבדיקות שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:

(א) בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;

(ב) בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום העשירי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

(ז1) אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה ל-nCov; ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף (ג1).

(ז2) תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז1) ומיקומה ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.

(ז3) אדם שחל עליו סעיף קטן (ב1), (ג2) או (ז1) ונוסע לבדיקה ל-nCov או חוזר ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן (ג1) ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית.

מיום 15.12.2020 בשעה 8:00

צו (מס' 8) (תיקון) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8987 מיום 13.12.2020 עמ' 902

(ג3) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד 12 ימים 10 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה, לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

(1) אם לא היו לו תסמינים בכל 12 הימים 10 הימים;

(2) לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל-nCov, מסוג הבדיקות שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:

(א) בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;

(ב) בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום העשירי היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

 

מיום 29.1.2021

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1758

הוספת תקנות משנה 2(ג3), 2(ז1), 2(ז2), 2(ז3)

 

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642

(ג1) חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) או (3) עד (4) בהגדרה "אדם המצוי בבידוד" (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב1) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן; בסעיף קטן זה, "תחבורה ציבורית" – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

(ג4) על אדם המצוי בבידוד שמתקיים בו האמור בפסקה (4) להגדרה "אדם המצוי בבידוד" (בסעיף קטן זה – אדם המצוי בבידוד), יחולו ההוראות המפורטות להלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

(1) הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה של בדיקה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(2) בדיקה לפי פסקת משנה (1) תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ-48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע האדם המצוי בבידוד את הבדיקה במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן (ג3);

(3) קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקה שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה.

(ז1) אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה ל-nCov או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל-nCoV; ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף (ג1).

(ז2) תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז1) ומיקומה ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.

(ז3) אדם שחל עליו סעיף קטן (ב1), (ג2) או (ז1) ונוסע לבדיקה ל-nCov או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל-nCoV או חוזר ממנה במונית, או שחל עליו סעיף קטן (ג1) ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית.

 

מיום 3.5.2021

צו (מס' 21) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9347 מיום 2.5.2021 עמ' 3066

הוספת סעיף קטן 2(י)

 

מיום 31.5.2021

צו (מס' 25) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9407 מיום 30.5.2021 עמ' 3248

הוספת פסקאות 2(י)(8), 2(י)(9)

 

מיום 14.6.2021

צו (מס' 27) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9433 מיום 10.6.2021 עמ' 3350

מחיקת פסקאות 2(י)(1), 2(י)(2), 2(י)(7)

הנוסח הקודם:

(1) אוקראינה;

(2) אתיופיה;

(7) טורקיה;

 

מיום 22.6.2021

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3442

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני כניסתו לישראל היה במדינה שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות בתוספת; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 12 שנים שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד, המתגורר עימו, ישהה בבידוד, כאמור בסעיף קטן (יא).

(יא) אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור;

(יב) על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים יהיה חייב בבידוד אם מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו המנהל, ראש השירות או רופא מחוזי לשהות בבידוד:

(1) המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע תחלואה חריג;

(2) המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל בקרבה;

(3) המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה.

 

מיום 12.7.2021

פסקאות 2(י)(12) עד 2(י)(27) מיום 16.7.2021

צו (מס' 36) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9495 מיום 11.7.2021 עמ' 3626

הוספת פסקאות 2(י)(10) עד 2(י)(27)

 

מיום 15.7.2021

צו (מס' 37) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9502 מיום 14.7.2021 עמ' 3754

(ג3) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד 10 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCov כאמור בפסקה (2)(ב), לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:

(1) אם לא היו לו תסמינים בכל 10 הימים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה ל-nCov כאמור בפסקה (2)(ב);

(2) לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל-nCov, מסוג שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:

(א) בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;

(ב) בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי היום השביעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

 

מיום 16.7.2021

צו (מס' 38) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9503 מיום 15.7.2021 עמ' 3756

הוספת סעיף קטן 2(י1)

 

מיום 23.7.2021

צו (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9505 מיום 20.7.2021 עמ' 3762

מחיקת פסקאות 2(י)(14)-2(י)(16), 2(י)(23), 2(י)(27)

הנוסח הקודם:

(14) אתיופיה;

(15) אקוודור;

(16) בוליביה;

(23) צ'ילה;

(27) תוניסיה.

 

מיום 23.7.2021

צו (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9513 מיום 22.7.2021 עמ' 3802

הוספת פסקאות 2(י)(28)-2(י)(40)

 

מיום 6.8.2021

צו (מס' 41) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9538 מיום 3.8.2021 עמ' 3868

מחיקת פסקאות 2(י)(13), 2(י)(20), 2(י)(22), 2(י)(25), 2(י)(28), 2(י)(31), 2(י)(35), 2(י)(37) והוספת פסקה 2(י2)

הנוסח הקודם:

(13) איי סיישל;

(20) זמביה;

(22) פרגוואי;

(25) קוסטה ריקה;

(28) אוגנדה;

(31) ליבריה;

(35) פנמה;

(37) קניה;

 

מיום 11.8.2021

צו (מס' 42) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9539 מיום 3.8.2021 עמ' 3870

צו (מס' 42) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9542 מיום 4.8.2021 עמ' 3890

הוספת פסקאות 2(י)(41)-2(י)(58)

 

מיום 8.8.2021 עד יום 12.9.2021

צו (מס' 43) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942

הוספת סעיף קטן 2(יג)

הנוסח:

(יג) על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים השוהה במקום הבידוד יחד עם קטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שהוא חולה, ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו, הוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף זה; תקופת בידוד כאמור תהיה כאמור בסעיף קטן (ג), אך המחלים יוכל לסיים את תקופת הבידוד גם באחד מאלה:

(1) אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה, לאחר שחלפו 7 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה, ובלבד שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV מהיום השביעי או לאחריו;

(2) אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV שבוצעה ביום הבידוד האחרון של החולה או לאחריו;

(3) לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה.

אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה.

 

מיום 16.8.2021 עד יום 11.9.2021

צו (מס' 45) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9563 מיום 15.8.2021 עמ' 3960

החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9568 מיום 17.8.2021 עמ' 3974

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר ששהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל באחת מהמדינות המפורטות להלן, חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; לעניין סעיף קטן זה, "שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) ברזיל;

(4) דרום אפריקה;

(5) הודו;

(6) מקסיקו;

(7) (נמחקה);

(8) ארגנטינה;

(9) רוסיה;

(10) אוזבקיסטן;

(11) בלרוס;

(12) איחוד האמירויות;

(13) (נמחקה);

(14) (נמחקה);

(15) (נמחקה);

(16) (נמחקה);

(17) גואטמלה;

(18) הונדורס;

(19) זימבבואה;

(20) (נמחקה);

(21) נמיביה;

(22) (נמחקה);

(23) (נמחקה);

(24) קולומביה;

(25) (נמחקה);

(26) קירגיסטן;

(27) (נמחקה);

(28) (נמחקה);

(29) בריטניה;

(30) גאורגיה;

(31) (נמחקה);

(32) מונגוליה;

(33) מיאנמר;

(34) פיג'י;

(35) (נמחקה);

(36) קמבודיה;

(37) (נמחקה);

(38) קפריסין;

(39) טורקיה;

(40) ספרד;

(41) אוקראינה;

(42) איטליה;

(43) איסלנד;

(44) אסוואטיני;

(45) ארצות הברית;

(46) בוטסואנה;

(47) בולגריה;

(48) גרמניה;

(49) הולנד;

(50) טנזניה;

(51) יוון;

(52) מלאווי;

(53) מצרים;

(54) צ'כיה;

(55) צרפת;

(56) קובה;

(57) רואנדה;

(58) תוניסיה.

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; סעיף קטן זה לא יחול על חוזר מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת ולא שהה במדינה אחרת שאינה מפורטת בתוספת ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, וכן הצהיר על כך עד כניסתו לישראל; לעניין סעיף קטן זה, "שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

(י1) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר שהוא מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת כאמור בסעיף קטן (י), החייב בבדיקה לפי תקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, חייב בבידוד לפי סעיף קטן (א) עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה כאמור, או עד חלוף 24 שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה, ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על אף האמור בסעיפים קטנים (ג1) ו-(ד), חוזר כאמור החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר; סעיף 3 לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד.

 

מיום 3.9.2021

צו (מס' 48) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9606 מיום 2.9.2021 עמ' 4104

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; סעיף קטן זה לא יחול על חוזר מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת ולא שהה במדינה אחרת שאינה מפורטת בתוספת ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, וכן הצהיר על כך עד כניסתו לישראל; לעניין סעיף קטן זה, "שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; ויחולו הוראות אלה:

(1) סעיף קטן זה לא יחול על אחד מאלה:

(א) חוזר מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת ולא שהה במדינה אחרת שאינה מפורטת בתוספת ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, וכן הצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

(ב) חוזר מחלים שלא שהה במדינה מהמדינות המפורטות בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א-2021, ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, הצהיר על כך עד כניסתו לישראל, וכן מתקיים בו גם אחד מהאלה:

(1) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-SARS–COV–2 שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת אישור ההחלמה;

(2) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות, ולאחר מכן קיבל מנה של החיסון לפי אחת מפסקאות המשנה האלה:

(א) חלפו 14 ימים לפחות מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(3) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת המנה השנייה של החיסון;

(4) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, וכן קיבל את המנה השלישית של החיסון, בהתאם לאחת הפסקאות המפורטות להלן:

(א) חלפו לפחות 14 ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(2) חוזר מחלים כאמור בפסקה (ב)(2), שלא מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) לפסקה האמורה וחוזר מחלים כאמור בפסקה (ב)(4) שלא מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) לפסקה האמורה, יהיו חייבים בבידוד עם כניסתו לישראל, ואולם לעניין חישוב תום תקופת הבידוד של מי שחזר לאחר תום 7 ימים ממועד קבלת החיסון יראו את היום השביעי שלאחר קבלת המנה האחרונה של החיסון כיום הראשון לתקופת הבידוד;

(3) בסעיף קטן זה –

"חיסון" – חיסון נגד קורונה, שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ושאושר לפי תקנה 29(א)(9) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986;

"שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

(י1) חוזר שהוא מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת כאמור בסעיף קטן (י), החייב בבדיקה לפי תקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, חייב בבידוד לפי סעיף קטן (א) עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה כאמור, או עד חלוף 24 שעות ממועד קבלת אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה, ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על אף האמור בסעיפים קטנים (ג1) ו-(ד), חוזר כאמור החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד, רשאי להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר; סעיף 3 לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד.

(י2) על אף האמור בסעיף קטן (י) בסעיפים קטנים (י) או (י1), חוזר שהוא מחלים וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-nCov שביצע במדינה כאמור בסעיף קטן (י) בסעיפים קטנים (י) או (י1), וחלף לא יותר משבוע ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו חולה באותה מדינה, לא יהיה חייב בבידוד לפי סעיף קטן (י) לפי סעיפים קטנים (י) או (י1).

 

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

הוספת סעיף קטן 2(יג)

 

מיום 3.10.2021

צו (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9654 מיום 1.10.2021 עמ' 136

(ד) אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל חוזר מחלים כאמור בסעיף קטן (י) שנכנס ישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני כניסתו לישראל היה במדינה שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות בתוספת שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) התש"ף-2020, והצהיר באתר משרד הבריאות כי במהלך התקופה האמורה לא היה במדינה כאמור; כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 12 שנים שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד, המתגורר עימו, ישהה בבידוד, כאמור בסעיף קטן (יא).

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים; ויחולו הוראות אלה:

(1) סעיף קטן זה לא יחול על אחד מאלה:

(א) חוזר מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות המפורטות בתוספת ולא שהה במדינה אחרת שאינה מפורטת בתוספת ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, וכן הצהיר על כך עד כניסתו לישראל;

(ב) חוזר מחלים שלא שהה במדינה מהמדינות המפורטות בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א-2021, ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, הצהיר על כך עד כניסתו לישראל, וכן מתקיים בו גם אחד מהאלה:

(1) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-SARS–COV–2 שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת אישור ההחלמה;

(2) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות, ולאחר מכן קיבל מנה של החיסון לפי אחת מפסקאות המשנה האלה:

(א) חלפו 14 ימים לפחות מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(3) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת המנה השנייה של החיסון;

(4) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, וכן קיבל את המנה השלישית של החיסון, בהתאם לאחת הפסקאות המפורטות להלן:

(א) חלפו לפחות 14 ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(2) חוזר מחלים כאמור בפסקה (ב)(2), שלא מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) לפסקה האמורה וחוזר מחלים כאמור בפסקה (ב)(4) שלא מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) לפסקה האמורה, יהיו חייבים בבידוד עם כניסתו לישראל, ואולם לעניין חישוב תום תקופת הבידוד של מי שחזר לאחר תום 7 ימים ממועד קבלת החיסון יראו את היום השביעי שלאחר קבלת המנה האחרונה של החיסון כיום הראשון לתקופת הבידוד;

(3) בסעיף קטן זה –

"חיסון" – חיסון נגד קורונה, שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ושאושר לפי תקנה 29(א)(9) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986;

"שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

(י) על אף האמור בסעיף קטן (ט), חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא מחלים, אם שהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020; לעניין זה, "שהה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

 

מיום 3.10.2021 עד יום 26.10.2021

צו (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9655 מיום 3.10.2021 עמ' 138

צו (מס' 5) (תיקון) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9673 מיום 12.10.2021 עמ' 182

הוספת סעיפים קטנים 2(יד), 2(יד2), 2(יד3)

הנוסח:

(יד) על אף האמור בסעיף זה, תלמיד או עובד במוסד חינוכי, השוהה בבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה בכיתה מסוימת באותו מוסד חינוכי, רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד החינוכי, לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא, ורשאי לשהות במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו בשגרה, אם קיבל הודעה בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה לפי סעיף קטן זה (להלן בסעיף קטן זה – פרויקט כיתה ירוקה); השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד כאמור או האחראי על הקטין התלמיד, חתמו על הסכמה להשתתפות בפרויקט כיתה ירוקה ולבצע את הבדיקות הנדרשות במסגרתו; במסגרת הבדיקות הנדרשות רשאי המנהל לדרוש בדיקות לפי אחד מהמתווים המפורטים להלן:

(1) מתווה אחד – מתקיימים כל אלה:

(א) התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV שביצע בסמוך ככל האפשר למגע האחרון עם החולה;

(ב) לאחר קבלת ממצא שלילי כאמור בפסקה (א) ובכל יום עד סיום תקופת הבידוד, התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה מיידית בערכה שקיבל במוסד החינוכי, וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום הלימודים; קיבל התלמיד או העובד ממצא חיובי בבדיקת קורונה כאמור, תושהה השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה ויחולו הוראות אלה:

(1) אם קיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-nCoV, הוא רשאי לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;

(2) בדיקה לפי פסקה (1) תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה מיידית לפי סעיף קטן זה ולא יאוחר מ-48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע התלמיד או העובד את הבדיקה במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי סעיף קטן (ג3);

(3) קיבל התלמיד ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקה שביצע לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה;

(ג) התלמיד או העובד קיבל תוצאה שלילית בבדיקה ל-nCoV שביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם החולה;

(2) מתווה שני – מתקיימים כל אלה:

(א) התלמיד או העובד ביצע בדיקה ל-nCoV בסמוך ככל האפשר למגע האחרון עם החולה; קיבל התלמיד או העובד תוצאה חיוהית בבדיקה יראו אותו כחולה לפי צו זה;

(ב) התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה מיידית בערכה שקיבל במוסד החינוכי בכל יום עד לסיום חובת הבידוד, וקיבל בה ממצא שלילי טרם תחילת יום הלימודים; קיבל התלמיד ממצא חיובי בבדיקת קורונה מיידית כאמור, תחול עליו פסקת משנה (1)(ב)(1) עד (3);

(ג) התלמיד או העובד ביצע בדיקה כאמור בסעיף יד(1)(ג).

(יד2) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי המועדים המנויים בסעיף קטן (יד) יימנו מחדש אם נודע לו כי תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי אותו סעיף קטן, קיבל ממצא חיובי בבדיקה ל-nCoV.

(יד3) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על הפסקת ההשתתפות בפרויקט לפי סעיף קטן (יד) אם עלה חשש לאירוע תחלואה חריג או אם נמצאו ארבעה או יותר תלמידים או עובדים בכיתה שנכללה בפרויקט לפי הסעיף הקטן האמור שקיבלו ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה מיידית שביצע בביתו לפי סעיף קטן (יד); הודיע המנהל כאמור, תחול חובת בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.

מיום 5.10.2021

ת"ט תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9661 מיום 5.10.2021 עמ' 154

(יד2) (טו) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי המועדים המנויים בסעיף קטן (יד) יימנו מחדש אם נודע לו כי תלמיד או עובד שהשתתף בפרויקט לפי אותו סעיף קטן, קיבל ממצא חיובי בבדיקה ל-nCoV.

(יד3) (טז) המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על הפסקת ההשתתפות בפרויקט לפי סעיף קטן (יד) אם עלה חשש לאירוע תחלואה חריג או אם נמצאו ארבעה או יותר תלמידים או עובדים בכיתה שנכללה בפרויקט לפי הסעיף הקטן האמור שקיבלו ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה מיידית שביצע בביתו לפי סעיף קטן (יד); הודיע המנהל כאמור, תחול חובת בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה.

 

מיום 12.10.2021

צו (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9674 מיום 12.10.2021 עמ' 184

מחיקת סעיף קטן 2(יג)

הנוסח הקודם:

(יג) על אף האמור בסעיף קטן (ט), מחלים השוהה במקום הבידוד יחד עם קטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שהוא חולה (להלן בסעיף קטן זה – חולה), ונמצא במגע הדוק ומתמשך עימו, הוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף זה; תקופת בידוד כאמור תהיה כאמור בסעיף קטן (ג), אך המחלים יוכל לסיים את תקופת הבידוד גם באחד מאלה:

(1) אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה, לאחר שחלפו 7 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה, ובלבד שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-SARS–COV–2 שביצע ביום השביעי או לאחריו, ובלבד שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה האמורה הוא כבר אינו שוהה עם החולה;

(2) אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה ל-SARS–COV–2 שבוצעה ביום הבידוד האחרון של החולה או לאחריו;

(3) לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה;

(4) מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות במהלך תקופת הבידוד על בסיס ממצא מעבדתי חיובי בבדיקה שביצע ל-SARS–COV–2;

אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה.

צו (מס' 18)  תשפ"א-2021

2א.     (בוטל).

מיום 23.2.2020

צו (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 662

הוספת סעיף 2א

 

מיום 22.3.2021

צו (מס' 18) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9288 מיום 22.3.2021 עמ' 2770

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

הצבעה בבחירות

2א. על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה, "רכב ציבורי" – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.

חובת בידוד לאדם עם מחלת חום צו (מס' 3)  תש"ף-2020

2א1.   (א)  אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א).

          (ב)  סעיף 2(ד), (ה) ו-(ז), יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה.

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות או עד קבלת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי ל-nCov.

מיום 19.3.2020

צו (מס' 11) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8398 מיום 19.3.2020 עמ' 798

הוספת סעיף 2א1

 

מיום 12.8.2020

צו (מס' 28) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8691 מיום 12.8.2020 עמ' 1980

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות או עד קבלת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי ל-nCov.

צו (מס' 9)  תשפ"א-2020

2א2.   (פקע).

מיום 23.11.2020 עד יום 9.12.2020

צו (מס' 9) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8926 מיום 23.11.2020 עמ' 562

צו (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8955 מיום 2.12.2020 עמ' 754

הוספת סעיף 2א2

הנוסח:

הצבעה בבחירות מקומיות

2א2. (א) בסעיף זה –

"בחירות לרשות מקומית" – בחירות למועצה של רשות מקומית ולראש הרשות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965;

"קלפי ייעודית לחייבים בבידוד" – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

(ב) על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם החייב בבידוד לפי צו זה רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בהתאם להוראות סעיפים 2 או 4 לצו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, לפי העניין.

 

מיום 2.12.2020

צו (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8955 מיום 2.12.2020 עמ' 754

(א) בסעיף זה –

"בחירות לרשות מקומית" – בחירות למועצה של רשות מקומית ולראש הרשות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 ובחירות חוזרות לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;

"קלפי ייעודית לחייבים בבידוד" – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

צו (מס' 14)  תשפ"א-2021

2א3.   (פקע).

מיום 19.1.2021 עד יום 4.2.2021

צו (מס' 14) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9108 מיום 19.1.2021 עמ' 1596

הוספת סעיף 2א3

הנוסח:

הצבעה בבחירות מקדימות

2א3. (א) בסעיף זה –

"אדם שחלה עליו חובת בידוד" – למעט חולה;

"איש רפואה" – פרמדיק, אח או רופא;

"רכב ייעודי" – רכב שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי בדרך של מחיצה אטומה מרצפת הרכב ועד לתקרתו;

"בחירות מקדימות" – כהגדרתן בסעיף 17ב לחוק המפלגות;

"חוק המפלגות" – חוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

"מפלגה" – כהגדרתה בחוק המפלגות;

"קלפי ייעודית לחולים" – מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות ומיועד להצבעת חולים או מי שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים, למעט אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים וקיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקה כאמור בסעיף (ב), ולמעט מי שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1, ואלה בלבד, ושהגוף המוסמך לעניין זה במפלגה, החליט עליה;

"קלפי ייעודית למבודדים" – מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות ומיועד להצבעת מי שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, וכן מי שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים וקיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות, או מי שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1, ואלה בלבד, ושהגוף המוסמך לעניין זה במפלגה, החליט עליה;

"רכב ייעודי" – רכב, לרבות מונית, שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי בדרך של מחיצה אטומה מרצפת הרכב ועד לתקרתו;

"תסמינים" – לרבות אובדן חוש טעם או חוש ריח.

(ב) על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, אדם שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים וקיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות, או מי שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1, רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות מקדימות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בכפוף להוראות אלה ולפי הוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה:

(1) הוא יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד, בלא שימוש ברכב ציבורי; בפסקה זו, "רכב ציבורי" – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר, למעט מונית;

(2) נסיעה לקלפי במונית או ברכב אחר שאינו ציבורי תהיה לפי הוראות אלה:

(א) ברכב לא ייסע נוסע נוסף, למעט אדם השוהה יחד עמו בבידוד;

(ב) אם האדם שחלה עליו חובת בידוד אינו הנהג, או יישב במושב האחורי;

(ג) אם האדם שחלה עליו חובת בידוד אינו הנהג, חלונות הרכב יהיו פתוחים;

(3) אם הנסיעה היא במונית – האדם שחלה עליו חובת בידוד יעדכן את הנהג כי חלה עליו חובת בידוד לפני כניסתו למונית;

(4) בדרכו לקלפי ייעודית למבודדים או בחזרה ממנה לא ישהה בקרבת אנשים אחרים, למעט אדם המסיע אותו לקלפי או אדם השוהה עמו בבידוד, לא יעבור דרך גן ציבורי, תחנת אוטובוס או מקום אחר שבו הוא עשוי להיות במגע עם אנשים, לא ישתמש במעליות יחד עם אנשים אחרים ולא יעצור בדרכו למטרות נוספות שאינן ההגעה לקלפי והצבעה בבחירות.

(ג) על אף האמור בסעיף 2ב(ד), חולה או אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים, למעט אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים וקיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב), ולמעט מי שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1 (בסעיף קטן זה – מי שיש לו תסמינים), רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחולים בכפוף להוראות אלה ולפי הוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה:

(1) אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד;

(2) הגעת אדם כאמור לקלפי הייעודית ובחזרה ממנה למקום הבידוד תהיה באחד מאלה:

(א) ברכב ייעודי, וישב בחלקו האחורי של הרכב הייעודי, בלא כל נוסע אחר;

(ב) ברכב שאינו רכב ציבורי, שהחולה או מי שיש לו תסמינים נוהג בו בעצמו, בלא כל נוסע אחר; לעניין פסקה זו, "רכב ציבורי" – לרבות מונית.

(ד) בעת ההגעה למקום הקלפי הייעודית לחייבים בבידוד או הקלפי הייעודית לחולים ימתין האדם שחלה עליו חובת בידוד או על החולה (להלן בסעיף קטן זה – הבוחר) לתורו מחוץ למקום הקלפי לפי האמור להלן:

(1) בקלפי ייעודית למבודדים – ימתין הבוחר לתורו מחוץ למקום הקלפי, בשטח פתוח, וישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מאנשים אחרים;

(2) בקלפי ייעודית לחולים – ימתין הבוחר לתורו בתוך הרכב הייעודי, או בתוך הרכב כאמור בסעיף קטן (ג)(1)(ב).

(ה) על ההצבעה בקלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית לחולים יחולו הוראות אלה:

(1) מקום קלפי ייעודית לחולים ומקום קלפי ייעודית למבודדים יהיו במקומות נפרדים זה מזה, שאינם משמשים ביום הבחירות למטרה אחרת מלבד השימוש כמקום קלפי כאמור;

(2) קלפי ייעודית המיועדת לחולים תהיה, ככל האפשר, באוהל בפתוח משני צדדים לפחות, ואם אי-אפשר – במקום מאוורר הכולל חלונות בשני כיווני אוויר לפחות;

(3) במקום קלפי המיועדת לחולים – המפלגה תדאג לכך שבשעות ההצבעה ישהה במקום חובש או איש רפואה שיסביר לחברי ועדת הקלפי, למזכיר הקלפי ולשאר השוהים בקלפי את ההוראות למניעת הדבקה, ויסייע להם למלא אחר הוראות אלה.

(ו) המנהל ייתן הוראות לעניין אמצעים למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית לחולים, ובכלל זה הוראות בעניין חיטוי והיגיינה, מיגון צוות הקלפי, שמירת מרחק, אוורור וכיוצא באלה.

צו (מס' 18) תשפ"א-2021 הוראת שעה

2א4.   (פקע).

מיום 23.3.2021 עד יום 24.3.2021

צו (מס' 18) תשפ"א-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9288 מיום 22.3.2021 עמ' 2770

הוספת סעיף 2א4

הנוסח:

הצבעה בבחירות

2א4. (א) בסעיף זה –

"בחירות לכנסת" – הבחירות לכנסת ה-24;

"קלפי ייעודית לחולים" ו"קלפי ייעודית לחייבים בבידוד" – כהגדרתן בהוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים), התשפ"א-2021.

(ב) על אף האמור בהוראות צו זה, אדם החייב בבידוד לפי צו זה או חולה בבידוד יהיה רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות לכנסת בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד או בקלפי ייעודית לחולים, בהתאם להוראות סעיפים 5 או 7 להוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים), התשם"א-2021, והכול לפי העניין.

הצבעה בבחירות מקומיות צו (מס' 30) תשפ"א-2021 צו (מס' 30) (תיקון) תשפ"א-2021

2א5.   (א)  בסעיף זה –

          "בחירות ברשויות המקומיות" – בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;

          "קלפי ייעודית לחייבים בבידוד" – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

צו (מס' 30) (תיקון) תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בהוראות צו זה, אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או חולה בבידוד רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות ברשויות המקומיות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בהתאם להוראות סעיפים 2 או 4 לצו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, לפי העניין.

מיום 21.6.2021

צו (מס' 30) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9450 מיום 21.6.2021 עמ' 3432

צו (מס' 30) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9550 מיום 8.8.2021 עמ' 3924

הוספת סעיף 2א5

 

מיום 8.8.2021

צו (מס' 30) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9550 מיום 8.8.2021 עמ' 3924

2א5. (א) בסעיף זה –

"בחירות מיוחדות" – בחירות לראש רשות מקומית לפי סעיף 24א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, ובחירות חוזרות לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור;

"בחירות ברשויות המקומיות" – בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;

"קלפי ייעודית לחייבים בבידוד" – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

(ב) על אף האמור בהוראות צו זה, אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או חולה בבידוד רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות מיוחדות לצורך הצבעה בבחירות ברשויות המקומיות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בהתאם להוראות סעיפים 2 או 4 לצו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, לפי העניין.

חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה צו (מס' 9)  תש"ף-2020

2ב.     (א)  חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1)   היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;

צו (מס' 12)  תש"ף-2020

(2)   היה החולה בבית – רופא קופת חולים הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;

(3)   לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.

צו (מס' 12)  תש"ף-2020

          (ב)  תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.

צו (מס' 27)  תש"ף-2020 צו (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ג)   הבידוד יהיה עד קבלת אישור קופת החולים שבה הוא רשום או רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

          (ד)  חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:

(1)   במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;

(2)   רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה;

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

(3)   מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא קופת חולים או רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ה)  על קופת חולים, רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל המקבלים המקבל החלטה לפי סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:

(1)   קבלת ממצא חיובי ל-nCoV;

(2)   החלטה בדבר מקום הבידוד;

(3)   החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;

(4)   יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734

הוספת סעיף 2ב

 

מיום 2.4.2020

צו (מס' 12) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8448 מיום 2.4.2020 עמ' 998

(א) חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1) היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;

(2) היה החולה בבית – רופא קופת חולים הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;

(3) לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.

(ב) תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.

 

מיום 28.7.2020

צו (מס' 27) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8671 מיום 28.8.2020 עמ' 1864

(ג) הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא או אחות מוסמכת לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

 

מיום 29.1.2021

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1758

(ג) הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא או אחות מוסמכת קופת החולים שבה הוא רשום או רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

(ד) חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:

(1) במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;

(2) רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה;

(3) מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא קופת חולים או רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.

(ה) על רופא או רופא מומחה בבית חולים קופת חולים, רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל המקבלים החלטה לפי סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:

(1) קבלת ממצא חיובי ל-nCoV;

(2) החלטה בדבר מקום הבידוד;

(3) החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;

(4) יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.

דיווח צו תש"ף-2020 צו (מס' 8) תש"ף-2020

3.    (א)  על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג) או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

          (ב)  חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.

          (ג)   דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.

מיום 16.2.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640

(א) על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו מסין לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד כאמור בסעיף 2(ג) או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

 

מיום 10.3.2020

צו (מס' 8) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' 724

(א) על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד כאמור בסעיף 2(ג) או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

איסור התכנסות  בין-לאומית והתקהלות צו (מס' 6)  תש"ף-2020 צו (מס' 28)  תש"ף-2020

3א.     (א)  (נמחק).

 

 

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ב)  (נמחק).

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ב1) (נמחק).

צו (מס' 21)  תש"ף-2020

          (ב2) (פקע).

צו (מס' 23)  תש"ף-2020

          (ב3) (נמחק).

צו (מס' 23)  תש"ף-2020

          (ב4) (פקע).

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ג)   (נמחק).

צו (מס' 12)  תש"ף-2020

          (ג1) (נמחק).

צו (מס' 9)  תש"ף-2020 צו (מס' 10)  תש"ף-2020

          (ד)  אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ה)  (נמחק).

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ו)   (נמחק).

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת סעיף 3א

 

מיום 10.3.2020

צו (מס' 8) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' 724

(ב) אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 5,000 2,000 אנשים ומעלה, למעט הפגנה שניתן לה אישור כדין.

(ג) מי חוזר שהגיע לישראל ב-14 הימים האחרונים, אף אם אינו חוזר, לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה.

 

מיום 12.3.2020

צו (מס' 9) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 735

(ב) אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 2,000 אנשים ומעלה, למעט הפגנה שניתן לה אישור כדין.

(ג) חוזר שהגיע לישראל ב-14 הימים האחרונים לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה.

(ב) אין לקיים התקהלות בהשתתפות 100 אנשים ומעלה באולם אחד, ובכלל זה בית אוכל, מקום תפילה, אולם המשמש לקולנוע, אירועים, הופעות, הרצאות וכן בשטח מוגדר שאינו במבנה, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) בחנות, במרכז קניות, בקניון, בשמורת טבע, בגן לאומי, באתר מורשת, בספרייה, בגן חיות ובמוזאון, המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים; לעניין זה, "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כמשמעותם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים;

(3) במקום עבודה מותרת המשך פעילות גם בהשתתפות 100 אנשים ומעלה בכפוף להוראות המנהל;

(4) במוסד חינוך שבו מתקיימת פעילות, הפעילות תתקיים לפי הוראות המנהל;

(5) במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה; ואולם מותרת עבודת מחקר וכן הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ד) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ה) מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, מכללה טכנולוגית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, מוסד שמכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין ולרבות בתי ספר שהקורסים שהם מקיימים הם קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרית או קורסי הכנה לבחינה בשפות הנערכת לקראת לימודים במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנה 3(א)(3)(א) לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2011;

(ו) מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית;

(6) אין לקיים אירוע ספורט בהשתתפות קהל ויש לצמצם, ככל האפשר, השתתפות אנשים שאינם נדרשים לקיום האירוע וסיקורו, בכפוף להוראות המנהל;

(7) התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים תתקיים לפי הוראות המנהל.

(ג1) אין לקיים טיולים וכן פעילויות אחרות מחוץ למוסד במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובכלל זה בתנועות הנוער וארגוני נוער; פעילות בתנועת נוער וארגוני נוער תתקיים בקבוצות של עד 25 משתתפים.

(ד) אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין-לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ג) או (ד) (ב), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

 

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762

(ב) אין לקיים התקהלות בהשתתפות 100 אנשים ומעלה באולם אחד, ובכלל זה בית אוכל, מקום תפילה, אולם המשמש לקולנוע, אירועים, הופעות, הרצאות וכן בשטח מוגדר שאינו במבנה, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור.

(ב) אין לקיים התקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות מאורגנת בהשתתפות 10 אנשים ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) בחנות, במרכז קניות, בקניון במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, בשמורת טבע, בגן לאומי, באתר מורשת, בספרייה, בגן חיות ובמוזאון, המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן, לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים; לעניין זה, "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כמשמעותם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים;

(3) במקום עבודה מותרת המשך פעילות גם בהשתתפות 100 אנשים ומעלה בכפוף להוראות המנהל;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום, ככל הניתן;

(4) במוסד חינוך שבו מתקיימת פעילות, הפעילות תתקיים לפי הוראות המנהל;

(5) במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה; ואולם מותרת עבודת מחקר וכן הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ד) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ה) מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, מכללה טכנולוגית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, מוסד שמכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין ולרבות בתי ספר שהקורסים שהם מקיימים הם קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרית או קורסי הכנה לבחינה בשפות הנערכת לקראת לימודים במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנה 3(א)(3)(א) לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2011;

(ו) מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית;

(6) אין לקיים אירוע ספורט בהשתתפות קהל ויש לצמצם, ככל האפשר, השתתפות אנשים שאינם נדרשים לקיום האירוע וסיקורו, בכפוף להוראות המנהל;

(7) התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים תתקיים לפי הוראות המנהל.

(7) על אף האמור בפסקה (3), במוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודה מותרת המשך פעילות לפי הוראות המנהל ובכלל זה לעניין התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים;

(8) אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ-10 אנשים בכלי רכב או במקום מוגדר אחד;

(9) על אף האמור בפסקה (3), במקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967, מותרת המשך פעילות בכפוף להוראות המנהל לעניין מגזר מסוים או סוג פעילות.

(ג1) אין לקיים טיולים וכן פעילויות אחרות מחוץ למוסד במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובכלל זה בתנועות הנוער וארגוני נוער; פעילות בתנועת נוער וארגוני נוער תתקיים בקבוצות של עד 25 משתתפים.

(ג1) טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של עשרים אנשים בכל קבוצה לכל היותר, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.

(ד) אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

 

מיום 19.3.2020

צו (מס' 11) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8398 מיום 19.3.2020 עמ' 798

(ב) אין לקיים התקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות מאורגנת במרחב הציבורי בהשתתפות 10 אנשים ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה גם אם ההתקהלות אינה במבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, בשמורת טבע, בגן לאומי, בספרייה, המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן, לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים; לעניין זה, "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כמשמעותם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(ג1) טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של עשרים אנשים בכל קבוצה לכל היותר, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.

 

מיום 2.4.2020

צו (מס' 12) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8448 מיום 2.4.2020 עמ' 998

(ב) אין לקיים התקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות במרחב הציבורי בהשתתפות 10 אנשים ומעלה גם אם ההתקהלות אינה במבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.; לעניין זה –

"התקהלות" – שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) – על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן, לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים;

(1) במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות אופטיקה, במעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, המחזיק או המפעיל של המקום –

(א) יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

(ב) ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום, ככל הניתן; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

(3א) בלי לגרוע מפסקה (3), במקום עבודה שהוא בית אוכל, המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל 5 אנשים בכל עת;

(4) (נמחקה);

(5) במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה; ואולם מותרת עבודת מחקר וכן הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ד) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ה) (נמחקה);

(ו) (נמחקה);

(5א) ניתן לקיים פעילות לפי סעיפים 4 ו-5 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראות שעה), התש"ף-2020;

(6) אין לקיים אירוע ספורט;

(7) על אף האמור בפסקה (3), במוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודה מותרת המשך פעילות לפי הוראות המנהל ובכלל זה לעניין התקהלות של עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים;

(8) אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ-10 אנשים בכלי רכב או במקום מוגדר אחד;

(9) על אף האמור בפסקה (3), במקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967, מותרת המשך פעילות בכפוף להוראות המנהל לעניין מגזר מסוים או סוג פעילות.

(10) ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד 10 אנשים בשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר; אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי כל דין בעניין הפגנות;

(11) אפשר לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור ייערכו בשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר;

(12) אפשר להשתתף בתפילה שאושרה לפי תקנה 2ב(ב) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות); התש"ף-2020.

(ג1) טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.

 

מיום 19.4.2020

צו (מס' 14) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8498 מיום 19.4.2020 עמ' 1166

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(12) אפשר להשתתף בתפילה שאושרה לפי תקנה 2ב(ב) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות); התש"ף-2020.

(12) ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(13) ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

 

מיום 19.4.2020

ת"ט תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8499 מיום 19.4.2020 עמ' 1174

(12) ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

 

מיום 27.4.2020

צו (מס' 15) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8519 מיום 26.4.2020 עמ' 1244

(1א) חנות או עסק כאמור בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 לתקנות הגבלת פעילות;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

(3א) בלי לגרוע מפסקה (3), במקום עבודה שהוא בית אוכל, המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל 5 אנשים בכל עת;

(3א) בית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(13) ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

 

מיום 28.4.2020

צו (מס' 16) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8523 מיום 28.4.2020 עמ' 1254

(ב) אין לקיים התקהלות באולם אחד ובכלל זה מקום תפילה וכן אין לקיים התקהלות במרחב הציבורי גם אם ההתקהלות אינה במבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים; לעניין זה –

"התקהלות" – שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד.

(ב) אין לקיים התקהלות, ואין להשתתף בהתקהלות; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, ובכלל זה מקום תפילה, או שהייה בסמיכות של עשרה אנשים או יותר בשטח פתוח, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות אופטיקה, במעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, המחזיק או המפעיל של המקום –

(א) יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

(ב) ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

(ג) יעמוד בהוראות תקנה 3א(1)(א) ו-(ב) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בשינויים המחויבים;

(1א) חנות או עסק כאמור בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות הגבלת פעילות;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה; נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות פסקאות (1) ו-(3) עד (6) לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;

(3א) בית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(4) (נמחקה);

(5) במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ד) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ה) (נמחקה);

(ו) (נמחקה);

(5) קיום בחינות במוסד להשכלה גבוהה יהיה בהתאם להוראות המנהל; המנהל הכללי של מוסד להשכלה גבוהה יוודא עמידה בהוראות כאמור; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(5א) ניתן לקיים פעילות לפי סעיפים 4 ו-5 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראות שעה), התש"ף-2020;

(5א) פעילות מותרת לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(5ב) קיום בחינות למקצוע שהעיסוק בו טעון רישיון, לרבות היתר או הסמכה, הניתן על פי דין, ובכלל זה בחינות לרישוי מקצועות הרפואה הנערכות תחת אישור משרד הבריאות, בחינות למקצוע מטפל כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ובחינות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, והן יתקיימו בהתאם להוראות המנהל; הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין יוודא עמידה בהוראות כאמור;

(6) אין לקיים אירוע ספורט;

(6א) טיפול במסגרות רווחה יינתן בכפוף לשמירה על מרחק של שני מטרים לפחות בין האנשים, ככל האפשר, למעט אנשים המתגוררים באותו מקום; בטיפול קבוצתי לא ישתתפו יותר מ-15 אנשים; לעניין זה, "טיפול במסגרות רווחה" – שירות הניתן לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;

(7) (נמחקה);

(8) אין לקיים טיול מאורגן;

(9) (נמחקה);

(10) ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד 10 אנשים בשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר; אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי כל דין בעניין הפגנות;

(11) אפשר לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור ייערכו בשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר;

(12) ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(13) ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

(ג1) (נמחק).

(ד) אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין-לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ב), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

(ו) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

 

מיום 7.5.2020

סעיף קטן 3א(ב), פסקה 3א(ג)(8) ופסקאות 3א(ג)(10) עד 3א(ג)(13) מיום 10.5.2020

צו (מס' 17) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8544 מיום 7.5.2020 עמ' 1354

(ב) אין לקיים התקהלות, ואין להשתתף בהתקהלות; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, ובכלל זה מקום תפילה, או שהייה בסמיכות של עשרה אנשים או יותר בשטח פתוח, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום או משני מקומות מגורים;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 50 אנשים או יותר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), באזור מוגבל –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 19 אנשים או יותר;

לעניין זה, "אזור מוגבל" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות אופטיקה, במעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, המחזיק או המפעיל של המקום –

(א) יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

(ב) ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

(ג) יעמוד בהוראות תקנה 3א(1)(א) ו-(ב) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בשינויים המחויבים;

(1) מקום הפתוח לציבור לפי תקנה 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(1א) חנות מקום או עסק כאמור בתקנה 5(ב)(2א) בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות הגבלת פעילות;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה; נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות פסקאות (1) ו-(3) עד (6) לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;

(3א) בית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(4) (נמחקה);

(5) קיום בחינות במוסד להשכלה גבוהה יהיה בהתאם להוראות המנהל; המנהל הכללי של מוסד להשכלה גבוהה יוודא עמידה בהוראות כאמור; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(5א) פעילות מותרת לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(5ב) קיום בחינות למקצוע שהעיסוק בו טעון רישיון, לרבות היתר או הסמכה, הניתן על פי דין, ובכלל זה בחינות לרישוי מקצועות הרפואה הנערכות תחת אישור משרד הבריאות, בחינות למקצוע מטפל כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ובחינות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, והן יתקיימו בהתאם להוראות המנהל; הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין יוודא עמידה בהוראות כאמור;

(6) אין לקיים אירוע ספורט;

(6א) טיפול במסגרות רווחה יינתן בכפוף לשמירה על מרחק של שני מטרים לפחות בין האנשים, ככל האפשר, למעט אנשים המתגוררים באותו מקום; בטיפול קבוצתי לא ישתתפו יותר מ-15 אנשים; לעניין זה, "טיפול במסגרות רווחה" – שירות הניתן לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;

(7) (נמחקה);

(8) אין לקיים טיול מאורגן, למעט טיול כאמור בהשתתפות של עד 50 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ובכפוף להוראות תקנות הגבלת פעילות;

(9) (נמחקה);

(10) ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד 10 אנשים בשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר; אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי כל דין בעניין הפגנות;

(11) אפשר לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור ייערכו בשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר;

(12) ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(13) ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של תשעה עשר אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

 

מיום 21.5.2020

צו (מס' 19) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8570 מיום 21.5.2020 עמ' 1444

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום או משני מקומות מגורים;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 50 אנשים או יותר.

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר במבנה;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר.

 

מיום 18.6.2020 עד יום 25.6.2020

צו (מס' 21) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8611 מיום 18.6.2020 עמ' 1598

(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), באזורים המנויים להלן, "התקהלות" – שהייה בסמיכות של 10 אנשים או יותר, והלוויה תיערך בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר ובשטח פתוח:

(1) שכונות עג'מי, חיסכון וצהלון בתל-אביב-יפו;

(2) שכונות 13 ו-24 ברהט;

(3) שכונה 2 בערערה בנגב.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב2), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

 

מיום 24.6.2020 עד יום 1.7.2020 בשעה 8:00

צו (מס' 22) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8619 מיום 24.6.2020 עמ' 1628

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), באזורים המנויים להלן, "התקהלות" – שהייה בסמיכות של 10 אנשים או יותר, והלוויה תיערך בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר ובשטח פתוח:

(1) השטח המוניציפלי של העיר אלעד;

(2) הרחובות זלמן שז"ר, שפע חיים ודוד אלעזר בעיר טבריה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב2) ולמעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב3), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

 

מיום 25.6.2020

צו (מס' 23) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8623 מיום 25.6.2020 עמ' 1640

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), באזור מוגבל –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 19 אנשים או יותר;

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר, ולעניין הלוויה – 21 אנשים או יותר;

לעניין זה, "אזור מוגבל" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020.

(ב2) (פקע).

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), באזורים המנויים להלן, "התקהלות" – שהייה בסמיכות של 10 אנשים או יותר, והלוויה תיערך בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר ובשטח פתוח:

(1) השטח המוניציפלי של העיר אלעד;

(2) הרחובות זלמן שז"ר, שפע חיים ודוד אלעזר בעיר טבריה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב2) ולמעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב3) למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן (ב1), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

 

מיום 26.6.2020 עד יום 2.7.2020

צו (מס' 23) תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8623 מיום 25.6.2020 עמ' 1640

(ב4) על אף האמור בסעיף קטן (ב), באזורים המנויים להלן, "התקהלות" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר, והלוייה תיערך בהשתתפות של 20 אנשים לכל היותר ובשטח פתוח:

(1) רובע ג', רובע ז' ורובע ח' באשדוד;

(2) השטח המוניציפאלי של העיר בת ים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן (ב1) ולמעט באזורים המנויים בסעיף קטן (ב4), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

 

מיום 3.7.2020 בשעה 8.00

צו (מס' 24) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8636 מיום 2.7.2020 עמ' 1722

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר במבנה;

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים או יותר במבנה, ולעניין תפילה בבית תפילה – 51 אנשים או יותר;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן (ב1), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) מקום הפתוח לציבור לפי תקנה 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(1א) מקום או עסק כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות הגבלת פעילות;

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה; נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות פסקאות (1) ו-(3) עד (6) לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;

(3א) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) קיום בחינות במוסד להשכלה גבוהה יהיה בהתאם להוראות המנהל; המנהל הכללי של מוסד להשכלה גבוהה יוודא עמידה בהוראות כאמור; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

 

מיום 7.7.2020 בשעה 05:00

צו (מס' 25) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8644 מיום 6.7.2020 עמ' 1762

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים או יותר במבנה, ולעניין תפילה בבית תפילה – 51 אנשים או יותר;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר.

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים או יותר.

 

מיום 17.7.2020 בשעה 17.00

צו (מס' 26) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8659 מיום 17.7.2020 עמ' 1810

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים 11 אנשים או יותר במבנה;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים או יותר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן (ב1), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) מקום הפתוח לציבור לפי תקנה 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(1א) מקום או עסק כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות הגבלת פעילות;

(8) אין לקיים טיול מאורגן, למעט טיול כאמור בהשתתפות של עד 50 אנשים 20 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ובכפוף להוראות תקנות הגבלת פעילות;

 

מיום 12.8.2020

צו (מס' 28) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8691 מיום 12.8.2020 עמ' 1980

3א. (א) אין לקיים התכנסות בין-לאומית בישראל.

(ב) אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר במבנה;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 21 אנשים או יותר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), באזור מוגבל –

"התקהלות במבנה" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר;

"התקהלות בשטח פתוח" – שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר, ולעניין הלוויה – 21 אנשים או יותר;

לעניין זה, "אזור מוגבל" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020.

(ב2) (פקע).

(ב3) (נמחק).

(ב4) (פקע).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן, למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן (ב1), תהיה לפי ההוראות שלהלן:

(1) מקום הפתוח לציבור לפי תקנה 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;

(1א) מקום או עסק כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;

(2) (נמחקה);

(3) במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה; נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות פסקאות (1) ו-(3) עד (6) לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;

(3א) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) (נמחקה);

(5א) פעילות מותרת לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(5ב) קיום בחינות למקצוע שהעיסוק בו טעון רישיון, לרבות היתר או הסמכה, הניתן על פי דין, ובכלל זה בחינות לרישוי מקצועות הרפואה הנערכות תחת אישור משרד הבריאות, בחינות למקצוע מטפל כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ובחינות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, והן יתקיימו בהתאם להוראות המנהל; הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין יוודא עמידה בהוראות כאמור;

(6) אין לקיים אירוע ספורט;

(6א) טיפול במסגרות רווחה יינתן בכפוף לשמירה על מרחק של שני מטרים לפחות בין האנשים, ככל האפשר, למעט אנשים המתגוררים באותו מקום; בטיפול קבוצתי לא ישתתפו יותר מ-15 אנשים; לעניין זה, "טיפול במסגרות רווחה" – שירות הניתן לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;

(7) (נמחקה);

(8) אין לקיים טיול מאורגן, למעט טיול כאמור בהשתתפות של עד 20 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ובכפוף להוראות תקנות הגבלת פעילות;

(9) (נמחקה);

(10) (נמחקה);

(11) (נמחקה);

(12) (נמחקה);

(13) (נמחקה).

(ג1) (נמחק).

(ד) אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין-לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ב), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

(ו) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

צו (מס' 26)  תשפ"א-2021

3ב.     (בוטל).

מיום 5.3.2020

צו (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692

הוספת סעיף 3ב

 

מיום 27.8.2020

צו (מס' 30) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8716 מיום 27.8.2020 עמ' 2098

(א) עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל, למעט המדינות המנויות בתוספת, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, למעט המדינות המנויות בתוספת.

 

מיום 29.1.2021

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1759

הוספת סעיף קטן 3ב(ג)

 

מיום 10.6.2021

צו (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9432 מיום 10.6.2021 עמ' 3348

ביטול סעיף 3ב

הנוסח הקודם:

איסור יציאה לחו"ל של עובד מערכת הבריאות

3ב. (א) עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל, למעט המדינות המנויות בתוספת, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, למעט המדינות המנויות בתוספת.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר נסיעה של עובד מערכת הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ לישראל בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד מערכת הבריאות שהוא מחלים.

צו (מס' 21)  תש"ף-2020

3ג.     (בוטל).

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 764

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 19.3.2020

צו (מס' 11) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8398 מיום 19.3.2020 עמ' 798

(א) אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון, ספרייה, שמורת טבע, גן לאומי ואתרי מורשת, לעניין זה "פעילות" – לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק; "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

 

מיום 18.6.2020

צו (מס' 21) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8611 מיום 18.6.2020 עמ' 1598

ביטול סעיף 3ג

הנוסח הקודם:

הגבלת פעילות בילוי ופנאי

3ג. (א) אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון, ספרייה, שמורת טבע, גן לאומי ואתרי מורשת, לעניין זה "פעילות" – לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק; "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר פעילות או סוג של פעילויות כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

הגנה על שוהים במוסדות בריאות ורווחה צו (מס' 10)  תש"ף-2020 צו (מס' 23)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 46) תשפ"א-2021

3ד.     (א)  לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או מחלים במוסד או קטין מתחת לגיל 3 במוסד, אלא אם כן הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ובלבד שסך כל האורחים לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על שלושה אורחים ביום.

 

צו (מס' 28) תשפ"א-2021

          (א1) מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד בניגוד לסעיף 3ה(א) או (א1).

          (ב)  מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים, או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 2 או 2ב.

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר ביקור של אורח או סוג של אורחים כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

מיום 15.3.2020

צו (מס' 10) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 764

הוספת סעיף 3ד

 

מיום 27.5.2020

צו (מס' 20) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8577 מיום 27.5.2020 עמ' 1468

(א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד למעט שני אורחים לכל דייר או שוהה קבוע.

 

מיום 15.9.2020

צו (מס' 32) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8758 מיום 15.9.2020 עמ' 2722

(א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט שני אורחים לכל דייר או שוהה קבוע למעט אורח אחד לכל דייר או שוהה קבוע.

 

מיום 11.4.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9313 מיום 11.4.2021 עמ' 2914

הוספת סעיף קטן 3ד(א1)

 

מיום 19.5.2021

צו (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9384 מיום 19.5.2021 עמ' 3184

(א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט אורח אחד לכל דייר או שוהה קבוע.

(א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או מחלים במוסד, למעט שלושה אורחים לכל דייר או שוהה קבוע.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תותר כניסה של שני אורחים נוספים לכל דייר או שוהה קבוע ובלבד שהאורחים הם אחד מאלה:

(1) קטין מתחת לגיל 16;

(2) מחלים;

(3) מחוסן.

 

מיום 15.6.2021

צו (מס' 28) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9439 מיום 14.6.2021 עמ' 3368

הוספת סעיף קטן 3ד(א1)

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 46) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9571 מיום 17.8.2021 עמ' 3984

(א) לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח שאינו מחוסן או מחלים במוסד, למעט שלושה אורחים לכל דייר או שוהה קבוע או קטין מתחת לגיל 3 במוסד, אלא אם כן הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ובלבד שסך כל האורחים לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על שלושה אורחים ביום.

חובת עטיית מסכה צו (מס' 13) תש"ף-2020 צו (מס' 15)  תש"ף-2020 צו (מס' 32)  תשפ"א-2021 צו (מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ה.     (א)  לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי שהוא עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 100 אנשים בשטח פתוח; בהתקהלות כאמור שלא הוצב בה שלט המציין את החובה לעטות מסכה, גורם מוסמך כאמור בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה.

 

צו (מס' 32) תשפ"א-2021

          (א1) לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה, תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח:

(1)   אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

(2)   אדם אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד.

צו (מס' 34) תשפ"א-2021

          (א2) (בוטל).

צו (מס' 31) תשפ"א-2021

          (א3) אדם השוהה במוסד מסוים שהמנהל הורה על חובת עטיית מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, חייב בעטיית מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; המנהל יפרסם באתר האינטרנט רשימה של המוסדות שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים, וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על שבועיים אם מצא המנהל שהצורך עדיין קיים.

צו (מס' 32) תשפ"א-2021

          (ב)  סעיפים קטנים (א) עד (א3) לא יחולו על כל אלה:

צו (מס' 15)  תש"ף-2020

(1)   קטין מתחת לגיל 7;

(2)   אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

צו (מס' 14)  תש"ף-2020 צו (מס' 16)  תש"ף-2020 צו (מס' 19)  תש"ף-2020

(3)   אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4)   משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

(5)   שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

צו (מס' 14)  תש"ף-2020 צו (מס' 17)  תש"ף-2020

(6)   אדם המבצע פעילות ספורט.

 

צו (מס' 15)  תש"ף-2020

          (ב1) (בוטל).

          (ג)   מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן (א).

צו (מס' 28)  תש"ף-2020

          (ג1) (נמחק).

צו (מס' 15)  תש"ף-2020 צו (מס' 17)  תש"ף-2020

          (ד)  על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת.

צו (מס' 15)  תש"ף-2020

          (ה)  על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (א) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).

צו (מס' 14)  תש"ף-2020

          (ה1) רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

          (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

מיום 12.4.2020

צו (מס' 13) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8469 מיום 7.4.2020 עמ' 1056

הוספת סעיף 3ה

 

מיום 19.4.2020

צו (מס' 14) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8498 מיום 19.4.2020 עמ' 1166

3ה. (א) לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה.

(א) לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:

(1) מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו (להלן – מקום מגורים);

(2) אוטובוס, רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור;

(3) בהתקהלות במקום פתוח.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 6;

(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

(3) אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה בלא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה, "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בכלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

(6) אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט.

(ב1) לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו, למעט מקום כאמור המנוי בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), בלי שהוא נושא עמו מסכה; סעיף קטן זה לא יחול על אדם המנוי בפסקאות (1), (2) ו-(6) של סעיף קטן (ב).

(ג) מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג1) מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה –

(1) לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(2) לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(3) יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום;

(4) אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.

(ד) על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום לפי סעיף 3א(ג)(1).

(ה) על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן (א) או חובת נשיאת מסיכה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב1) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שחבש מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).

(ה1) רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

 

מיום 27.4.2020

צו (מס' 15) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8519 מיום 26.4.2020 עמ' 1244

חובת חבישת מסכה עטיית מסכה

3ה. (א) לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:

(1) מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו (להלן – מקום מגורים);

(2) אוטובוס, רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור;

(3) בהתקהלות במקום פתוח.

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 6 7;

(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בכלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

(6) אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט.

(ב1) לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו, למעט מקום כאמור המנוי בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), בלי שהוא נושא עמו מסכה; סעיף קטן זה לא יחול על אדם המנוי בפסקאות (1), (2) ו-(6) של סעיף קטן (ב).

(ג) מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג1) מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה

(1) לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(1) לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(2) לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(2) לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(3) יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה עטיית מסכה במקום;

(4) אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה עטיית המסכה.

(ד) על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום לפי סעיף 3א(ג)(1).

(ה) על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת חבישת מסכה או חובת נשיאת מסיכה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב1) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שחבש מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).

(ה) על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (א) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).

(ה1) רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

 

מיום 28.4.2020

צו (מס' 16) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8523 מיום 28.4.2020 עמ' 1255

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 7;

(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בכלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר וחמישים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

 

מיום 7.5.2020

צו (מס' 17) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8544 מיום 7.5.2020 עמ' 1355

(6) אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט.

(6) אדם המבצע פעילות ספורט.

(ד) על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום לפי סעיף 3א(ג)(1) ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת.

 

מיום 21.5.2020

צו (מס' 19) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8570 מיום 21.5.2020 עמ' 1444

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 7;

(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר וחמישים מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

 

מיום 12.8.2020

צו (מס' 28) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8691 מיום 12.8.2020 עמ' 1980

מחיקת סעיף קטן 3ה(ג1)

הנוסח הקודם:

(ג1) מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור –

(1) לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(2) לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);

(3) יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת עטיית מסכה במקום;

(4) אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה.

 

מיום 18.4.2021

צו (מס' 20) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9320 מיום 16.4.2021 עמ' 2942

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.

 

מיום 15.6.2021

צו (מס' 28) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9439 מיום 14.6.2021 עמ' 3368

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.

(א) לא ישהה אדם שהוא אחד מאלה במקום שאינו מקום מגוריו והוא אינו בשטח פתוח, מבלי שהוא עוטה מסכה:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

(2) אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד;

(3) אדם השוהה בכלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-2011, לצורך טיסה בין-לאומית.

(א1) לגבי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח.

 

מיום 20.6.2012

צו (מס' 29) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9446 מיום 20.6.2021 עמ' 3412

הוספת סעיף קטן 3ה(א2)

 

מיום 22.6.2021

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3443

(א) לא ישהה אדם שהוא אחד מאלה במקום שאינו מקום מגוריו והוא אינו בשטח פתוח, מבלי שהוא עוטה מסכה:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

(2) אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד;

(3) אדם השוהה בכלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-2011, לצורך טיסה בין-לאומית;

(4) אדם השוהה בשדה תעופה בין-לאומי או בתחנת גבול;

(5) אדם השוהה במקום שניתן בו טיפול רפואי.

(א3) אדם השוהה במוסד מסוים שהמנהל הורה על חובת עטיית מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, חייב בעטיית מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; המנהל יפרסם באתר האינטרנט רשימה של המוסדות שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים, וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על שבועיים אם מצא המנהל שהצורך עדיין קיים.

 

מיום 25.6.2021 בשעה 12:00

צו (מס' 32) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9458 מיום 25.6.2021 עמ' 3466

(א) לא ישהה אדם שהוא אחד מאלה במקום שאינו מקום מגוריו והוא אינו בשטח פתוח, מבלי שהוא עוטה מסכה:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

(2) אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד;

(3) אדם השוהה בכלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-2011, לצורך טיסה בין-לאומית;

(4) אדם השוהה בשדה תעופה בין-לאומי או בתחנת גבול;

(5) אדם השוהה במקום שניתן בו טיפול רפואי.

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי שהוא עוטה מסכה.

(א1) לגבי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח.

(א1) לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים האלה, תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

(2) אדם אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד.

(א2) אדם השוהה בבית ספר באחד מהמקומות המפורטים להלן, חייב בעטיית מסכה בכל שטח בית הספר ובכלל זה בשטח הפתוח של בית הספר:

(1) בנימינה;

(2) מודיעין-מכבים-רעות.

(א2) לגבי אדם השוהה בבית ספר באחד מהמקומות המפורטים להלן תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח הפתוח של בית הספר:

(1) בנימינה;

(2) מודיעין-מכבים-רעות.

(א3) אדם השוהה במוסד מסוים שהמנהל הורה על חובת עטיית מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, חייב בעטיית מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; המנהל יפרסם באתר האינטרנט רשימה של המוסדות שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים, וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על שבועיים אם מצא המנהל שהצורך עדיין קיים.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול סעיפים קטנים (א) עד (א3) לא יחולו על כל אלה:

 

מיום 1.7.2021

צו (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9481 מיום 1.7.2021 עמ' 3578

ביטול סעיף קטן 3ה(א2)

הנוסח הקודם:

(א2) לגבי אדם השוהה בבית ספר באחד מהמקומות המפורטים להלן תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח הפתוח של בית הספר:

(1) בנימינה;

(2) מודיעין-מכבים-רעות.

 

מיום 8.8.2021 עד יום 12.9.2021

צו (מס' 43) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי שהוא עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 100 אנשים בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה ואת משמעות אי-עטיית מסכה במקום.

 

מיום 13.9.2021

צו (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8

(א) לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח למעט מקום מגוריו בלי שהוא עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 100 אנשים בשטח פתוח; בהתקהלות כאמור שלא הוצב בה שלט המציין את החובה לעטות מסכה, גורם מוסמך כאמור בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה.

תוקף צו (מס' 6)  תשפ"ב-2021

4.    (א)  תוקפו של צו זה עד יום ח' בכסלו התשפ"ב (12 בנובמבר 2021).

 

צו (מס' 48) תשפ"א-2021

          (ב)  (נמחק).

 

צו (מס' 28) תשפ"א-2021

          (ג)   (נמחק).

מיום 16.2.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640

4. תוקפו של צו זה 30 ימים 90 ימים.

 

מיום 2.4.2020

צו (מס' 12) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8448 מיום 2.4.2020 עמ' 999

4. תוקפו של צו זה 90 ימים עד יום י' בסיוון התש"ף (2 ביוני 2020).

 

מיום 21.5.2020

צו (מס' 19) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8570 מיום 21.5.2020 עמ' 1444

4. תוקפו של צו זה עד יום י' בסיוון התש"ף (2 ביוני 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020).

 

מיום 24.6.2020

צו (מס' 22) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8619 מיום 24.6.2020 עמ' 1628

4. תוקפו של צו זה עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020) כ"ג בתמוז תש"ף (15 ביולי 2020).

 

מיום 3.7.2020 בשעה 8.00

צו (מס' 24) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8636 מיום 2.7.2020 עמ' 1722

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ג בתמוז תש"ף (15 ביולי 2020) י' באב התש"ף (31 ביולי 2020).

 

מיום 17.7.2020 בשעה 17.00

צו (מס' 26) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8659 מיום 17.7.2020 עמ' 1810

4. תוקפו של צו זה עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020) ט"ז באב התש"ף (6 באוגוסט 2020).

 

מיום 28.7.2020

צו (מס' 27) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8671 מיום 28.8.2020 עמ' 1864

4. תוקפו של צו זה עד יום ט"ז באב התש"ף (6 באוגוסט 2020) עד יום ז' באלול התש"ף (27 באוגוסט 2020).

 

מיום 16.8.2020

צו (מס' 29) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8696 מיום 16.8.2020 עמ' 2008

4. תוקפו של צו זה עד יום ז' באלול התש"ף (27 באוגוסט 2020) כ"ז באלול התש"ף (16 בספטמבר 2020).

 

מיום 15.9.2020

צו (מס' 32) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8758 מיום 15.9.2020 עמ' 2722

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ז באלול התש"ף (16 בספטמבר 2020) כ"ח בתשרי התשפ"א (16 באוקטובר 2020).

 

מיום 15.10.2020

צו (מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8828 מיום 15.10.2020 עמ' 186

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ח בתשרי התשפ"א (16 באוקטובר 2020) כ"ט בחשוון התשפ"א (16 בנובמבר 2020).

 

מיום 9.11.2020

צו (מס' 7) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8882 מיום 9.11.2020 עמ' 388

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ט בחשוון התשפ"א (16 בנובמבר 2020) כ"ד בכסלו התשפ"א (10 בדצמבר 2020).

 

מיום 9.12.2020

צו (מס' 11) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8981 מיום 9.12.2020 עמ' 876

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בכסלו התשפ"א (10 בדצמבר 2020) כ"ו בטבת התשפ"א (10 בינואר 2021).

 

מיום 31.12.2020

צו (מס' 13) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9050 מיום 31.12.2020 עמ' 1336

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ו בטבת התשפ"א (10 בינואר 2021) כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021).

 

מיום 29.1.2021

צו (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1759

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) כ"ו באדר התשפ"א (10 במרס 2021).

 

מיום 11.3.2021

צו (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9259 מיום 10.3.2021 עמ' 2574

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ו באדר התשפ"א (10 במרס 2021) כ"ט בניסן התשפ"א (11 באפריל 2021).

 

מיום 11.4.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9313 מיום 11.4.2021 עמ' 2914

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ט בניסן התשפ"א (11 באפריל 2021) כ"ט באייר התשפ"א (11 במאי 2021).

 

מיום 11.5.2021

תק' (מס' 22) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9368 מיום 11.5.2021 עמ' 3140

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

תוקף

4. תוקפו של צו זה עד יום כ"ט באייר התשפ"א (11 במאי 2021).

 

מיום 19.5.2021

צו (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9384 מיום 19.5.2021 עמ' 3184

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד יום ח' בסיוון התשפ"א (19 במאי 2021) י"ט בסיוון התשפ"א (30 במאי 2021).

 

מיום 27.5.2021

צו (מס' 24) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9399 מיום 27.5.2021 עמ' 3228

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד י"ט בסיוון התשפ"א (30 במאי 2021) ג' בתמוז התשפ"א (13 ביוני 2021).

 

מיום 10.6.2021

צו (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9432 מיום 10.6.2021 עמ' 3348

4. (א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), עד יום א' בתמוז התשפ"א (11 ביוני 2021).

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), עד יום ב' באב התשפ"א (11 ביולי 2021).

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ג' בתמוז התשפ"א (13 ביוני 2021).

(ג) תוקפו של סעיף 3ה עד יום י"א בתמוז התשפ"א (21 ביוני 2021).

 

מיום 14.6.2021

צו (מס' 27) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9433 מיום 10.6.2021 עמ' 3350

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ג' בתמוז התשפ"א (13 ביוני 2021) י"ז בתמוז התשפ"א (27 ביוני 2021).

 

מיום 15.6.2021

צו (מס' 28) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9439 מיום 14.6.2021 עמ' 3368

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף קטן (ב), עד יום ב' באב התשפ"א (11 ביולי 2021).

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד י"ז בתמוז התשפ"א (27 ביוני 2021).

(ג) תוקפו של סעיף 3ה עד יום י"א בתמוז התשפ"א (21 ביוני 2021).

 

מיום 27.6.2021

צו (מס' 33) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9465 מיום 27.6.2021 עמ' 3508

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד י"ז בתמוז התשפ"א (27 ביוני 2021) ב' באב התשפ"א (11 ביולי 2021).

 

מיום 8.7.2021

צו (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9493 מיום 8.7.2021 עמ' 3622

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), עד יום ב' באב התשפ"א (11 ביולי 2021) ג' באלול התשפ"א (11 באוגוסט 2021).

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ב' באב התשפ"א (11 ביולי 2021) ט"ז באב התשפ"א (25 ביולי 2021).

 

מיום 23.7.2021

צו (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9505 מיום 20.7.2021 עמ' 3762

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ט"ז באב התשפ"א (25 ביולי 2021) כ"ז באב התשפ"א (5 באוגוסט 2021).

 

מיום 6.8.2021

צו (מס' 41) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9538 מיום 3.8.2021 עמ' 3868

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד כ"ז באב התשפ"א (5 באוגוסט 2021) ט"ו באלול התשפ"א (23 באוגוסט 2021).

 

מיום 11.8.2021

צו (מס' 44) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9558 מיום 11.8.2021 עמ' 3940

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), עד יום ג' באלול התשפ"א (11 באוגוסט 2021) ו' בתשרי התשפ"ב (12 בספטמבר 2021).

 

מיום 16.8.2021 עד יום 11.9.2021

צו (מס' 45) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9563 מיום 15.8.2021 עמ' 3960

החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9568 מיום 17.8.2021 עמ' 3974

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), עד יום ו' בתשרי התשפ"ב (12 בספטמבר 2021).

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ט"ו באלול התשפ"א (23 באוגוסט 2021).

 

מיום 12.9.2021

צו (מס' 48) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9606 מיום 2.9.2021 עמ' 4105

(א) תוקפו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), עד יום ו' בתשרי התשפ"ב (12 בספטמבר 2021).

(ב) תוקפו של סעיף קטן (י) בסעיף 2 עד ט"ו באלול התשפ"א (23 באוגוסט 2021).

 

מיום 13.9.2021

צו תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9613 מיום 9.9.2021 עמ' 2

(א) תוקפו של צו זה עד יום ו' בתשרי התשפ"ב (12 בספטמבר 2021) ו' בחשוון התשפ"ב (12 באוקטובר 2021).

 

מיום 12.10.2021

צו (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9674 מיום 12.10.2021 עמ' 184

החלפת סעיף קטן 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) תוקפו של צו זה עד יום ו' בחשוון התשפ"ב (12 באוקטובר 2021).

תחולה

5.    צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.

 

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2021

תוספת

(פקעה)

מיום 16.8.2020 עד יום 30.8.2020

צו (מס' 29) תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8696 מיום 16.8.2020 עמ' 2008

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטריה;

(2) איטליה;

(3) אסטוניה;

(4) בולגריה;

(5) בריטניה;

(6) גאורגיה;

(7) גרמניה;

(8) דנמרק;

(9) הונג קונג;

(10) הונגריה;

(11) יוון;

(12) ירדן;

(13) לטביה;

(14) ליטא;

(15) ניו-זילנד;

(16) סלובניה;

(17) פינלנד;

(18) קנדה;

(19) קפריסין;

(20) קרואטיה;

(21) רואנדה.

 

מיום 31.8.2020 עד 15.9.2020

צו (מס' 31) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8722 מיום 30.8.2020 עמ' 2130

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטריה;

(2) אוסטרליה;

(3) אורוגוואי;

(4) איחוד האמירויות;

(5) איטליה;

(6) אירלנד;

(7) אסטוניה;

(8) בולגריה;

(9) בריטניה;

(10) גאורגיה;

(11) גרמניה;

(12) דנמרק;

(13) הונג קונג;

(14) הונגריה;

(15) טיוואן;

(16) יוון;

(17) ירדן;

(18) לטביה;

(19) ליטא;

(20) נורבגיה;

(21) ניו-זילנד;

(22) סינגפור;

(23) סלובניה;

(24) פורטוגל;

(25) פינלנד;

(26) קנדה;

(27) קפריסין;

(28) קרואטיה;

(29) רואנדה;

(30) תאילנד.

 

מיום 16.9.2020 עד יום 30.9.2020

צו (מס' 32) תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8758 מיום 15.9.2020 עמ' 2722

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איטליה;

(5) איי סיישל;

(6) איסלנד;

(7) אירלנד;

(8) אסטוניה;

(9) בולגריה;

(10) בריטניה;

(11) גאורגיה;

(12) גרמניה;

(13) דנמרק;

(14) הונג קונג;

(15) טיוואן;

(16) יוון;

(17) ירדן;

(18) לטביה;

(19) ליטא;

(20) נורבגיה;

(21) ניו-זילנד;

(22) סינגפור;

(23) סרביה;

(24) פורטוגל;

(25) פינלנד;

(26) קובה;

(27) קנדה;

(28) קפריסין;

(29) רואנדה;

(30) תאילנד.

 

מיום 1.10.2020 עד יום 15.10.2020

צו (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8795 מיום 30.9.2020 עמ' 70

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איטליה;

(5) איי סיישל;

(6) איסלנד;

(7) אירלנד;

(8) אסטוניה;

(9) בולגריה;

(10) בריטניה;

(11) גרמניה;

(12) דנמרק;

(13) הונג קונג;

(14) טיוואן;

(15) יוון;

(16) ירדן;

(17) לטביה;

(18) ליטא;

(19) נורבגיה;

(20) ניו-זילנד;

(21) סינגפור;

(22) סרביה;

(23) פינלנד;

(24) קובה;

(25) קנדה;

(26) קפריסין;

(27) רואנדה;

(28) תאילנד.

 

מיום 16.10.2020 עד יום 31.10.2020

צו (מס' 3) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8828 מיום 15.10.2020 עמ' 186

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איטליה;

(5) איי סיישל;

(6) איסלנד;

(7) אסטוניה;

(8) גרמניה;

(9) דנמרק;

(10) הונג קונג;

(11) טיוואן;

(12) יוון;

(13) יפן;

(14) לטביה;

(15) ליטא;

(16) נורבגיה;

(17) ניו-זילנד;

(18) סינגפור;

(19) סרביה;

(20) פיג'י;

(21) פינלנד;

(22) קובה;

(23) קוריאה הדרומית;

(24) קנדה;

(25) קפריסין;

(26) רואנדה;

(27) תאילנד.

 

מיום 1.11.2020 עד יום 9.11.2020

צו (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8860 מיום 29.10.2020 עמ' 300

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איי סיישל;

(5) איסלנד;

(6) אסטוניה;

(7) דנמרק;

(8) הונג קונג;

(9) וייטנאם;

(10) טיוואן;

(11) יוון;

(12) יפן;

(13) נורבגיה;

(14) ניו זילנד;

(15) סינגפור;

(16) פיג'י;

(17) פינלנד;

(18) קובה;

(19) קוריאה הדרומית;

(20) קנדה;

(21) קפריסין;

(22) רואנדה;

(23) תאילנד.

 

מיום 10.11.2020 עד יום 23.11.2020

צו (מס' 7) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8882 מיום 9.11.2020 עמ' 388

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איי סיישל;

(5) הונג קונג;

(6) וייטנאם;

(7) טיוואן;

(8) יפן;

(9) נורבגיה;

(10) ניו זילנד;

(11) סין;

(12) סינגפור;

(13) פיג'י;

(14) פינלנד;

(15) קובה;

(16) קוריאה הדרומית;

(17) רואנדה;

(18) תאילנד.

 

מיום 24.11.2020 עד יום 9.12.2020

צו (מס' 10) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8927 מיום 23.11.2020 עמ' 564

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) אורוגוואי;

(3) איחוד האמירויות;

(4) איי סיישל;

(5) בחריין;

(6) הונג קונג;

(7) וייטנאם;

(8) טייוואן;

(9) יפן;

(10) ניו זילנד;

(11) סין;

(12) סינגפור;

(13) ערב הסעודית;

(14) פיג'י;

(15) פינלנד;

(16) קובה;

(17) קוריאה הדרומית;

(18) רואנדה;

(19) תאילנד.

 

מיום 10.12.2020 עד יום 19.12.2020

צו (מס' 11) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 8981 מיום 9.12.2020 עמ' 876

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(הגדרת "חוזר" בסעיף 1 – רשימת מדינות)

(1) אוסטרליה;

(2) איחוד האמירויות;

(3) איי סיישל;

(4) בחריין;

(5) הונג קונג;

(6) וייטנאם;

(7) טייוואן;

(8) יפן;

(9) ניו זילנד;

(10) סין;

(11) סינגפור;

(12) ערב הסעודית;

(13) פיג'י;

(14) קובה;

(15) קוריאה הדרומית;

(16) רואנדה;

(17) תאילנד.

 

מיום 16.8.2021 עד יום 30.8.2021

צו (מס' 45) תשפ"א-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9563 מיום 15.8.2021 עמ' 3960

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(סעיף 2(י))

רשימת מדינות שחוזר שהוא מחלים, החוזר מהן אינו חייב בבידוד כאמור בסעיף 2(י):

אוסטריה

אוסטרליה

הונג קונג

הונגריה

טייוואן

מולדובה

ניו זילנד

סין

סינגפור

צ'כיה

 

מיום 31.8.2021 עד יום 13.9.2021

צו (מס' 47) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9595 מיום 29.8.2021 עמ' 4054

צו (מס' 47) תשפ"א-2021 (תיקון) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9614 מיום 9.9.2021 עמ' 4

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(סעיף 2(י))

רשימת מדינות שחוזר שהוא מחלים, החוזר מהן אינו חייב בבידוד כאמור בסעיף 2(י) –

בחריין

הונג קונג

הונגריה

טאיוואן

ניו זילנד

סין

סינגפור

סלובקיה

פולין

צ'כיה

 

מיום 14.9.2021 עד יום 2.10.2021

צו (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9615 מיום 9.9.2021 עמ' 6

צו (מס' 2) (תיקון) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9652 מיום 30.9.2021 עמ' 132

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(סעיף 2(י))

רשימת מדינות שחוזר שהוא מחלים, החוזר מהן אינו חייב בבידוד כאמור בסעיף 2(י) –

אוסטריה

אורוגוואי

בחריין

גבון

הונג קונג

טאיוואן

ניו זילנד

סין

סלובקיה

פולין

צ'כיה

קפריסין

 

 

ז' בשבט התש"ף (2 בפברואר 2020)                               משה בר-סימן טוב

                                                                                              המנהל הכללי של משרד הבריאות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ף מס' 8339 מיום 2.2.2020 עמ' 516.

תוקן ק"ת תש"ף מס' 8354 מיום 17.2.2020 עמ' 640 – צו תש"ף-2020; ר' סעיף 5 לענין תחולה.

5. צו זה יחול על מי שחזר לישראל מסינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, החל מיום כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020) בשעה 12:00 בצהריים.

ק"ת תש"ף מס' 8358 מיום 23.2.2020 עמ' 660 – צו (מס' 2) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. צו זה יחול על מי שחזר לישראל מדרום קוריאה ויפן לפני יום תחילתו.

ק"ת תש"ף מס' 8359 מיום 23.2.2020 עמ' 662 – צו (מס' 3) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8365 מיום 27.2.2020 עמ' 686 – צו (מס' 4) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מאיטליה לפני יום תחילתו.

ק"ת תש"ף מס' 8366 מיום 1.3.2020 עמ' 688 – צו (מס' 5) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8368 מיום 5.3.2020 עמ' 692 – צו (מס' 6) תש"ף-2020; ר' סעיף 5 לענין תחולה.

5. (א) צו זה יחול על תושב ישראל או אזרח ישראל שחזר לישראל מצרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו או אנדורה, גם אם חזר לישראל לפני יום תחילתו.

 (ב) צו זה יחול על מי שאינו תושב ישראל או אזרח ישראל, אשר יגיע לישראל לאחר שהיה במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל בצרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו או אנדורה, מיום י' באדר התש"ף (6 במרס 2020) בשעה 08:00.

ק"ת תש"ף מס' 8370 מיום 8.3.2020 עמ' 704 – צו (מס' 7) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל ממצרים לפני יום תחילתו.

ק"ת תש"ף מס' 8374 מיום 10.3.2020 עמ' – צו (מס' 8) תש"ף-2020; ר' סעיפים 5, 6 לענין תחולה והוראות מעבר.

5. (א) צו זה יחול על תושב ישראל או אזרח ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה החל מיום י"ג באדר התש"ף (9 במרס 2020) בשעה 20:00 בערב.

 (ב) צו זה יחול על מי שאינו תושב ישראל או אזרח ישראל שיגיע לישראל מחוצה לה החל מיום ט"ז באדר התש"ף (12 במרס 2020) בשעה 20:00 בערב.

 (ג) צו זה אינו גורע מחובה לשהות בבידוד שחלה מכוח הצו העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.

6. (א) מי שלא חלה עליו חובת בידוד לפי הצו העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של צו זה והגיע לישראל מחוצה לה במהלך 14 הימים שקדמו למועד תחילתו של צו זה, והוא פיתח אחד או יותר מהתסמינים, ישהה בבידוד לפי סעיף 2 לצו העיקרי ויפעל לפי הוראות המנהל.

 (ב) על אף האמור בסעיף 5(ב), מי שאינו אזרח או תושב ישראל ולא חלה עליו חובת בידוד לפי הצו העיקרי כתיקונו בצו זה, והגיע לישראל מחוצה לה במהלך 14 הימים האחרונים, יפעל לפי הוראות אלה:

  (1) בהופעת אחד או יותר מהתסמינים, ישהה בבידוד ויפנה למוקד 101;

  (2) לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 50 אנשים ומעלה;

  (3) יקפיד הקפדה מיוחדת על כללי היגיינה בהתאם להמלצות משרד הבריאות;

  (4) לא יצא מתחומי ישראל כדי לשוב אליה בתקופת תוקפו של הצו העיקרי כתיקונו בצו זה;

  (5) יתעד את המקומות שבהם שהה וזמני השהייה בכל מקום.

ק"ת תש"ף מס' 8379 מיום 12.3.2020 עמ' 734 – צו (מס' 9) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8387 מיום 15.3.2020 עמ' 762 – צו (מס' 10) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8398 מיום 19.3.2020 עמ' 798 – צו (מס' 11) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8448 מיום 2.4.2020 עמ' 99 – צו (מס' 12) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8469 מיום 7.4.2020 עמ' 1056 – צו (מס' 13) תש"ף-2020; תחילתו ביום 12.4.2020 בשעה 7:00.

ק"ת תש"ף מס' 8498 מיום 19.4.2020 עמ' 1166 – צו (מס' 14) תש"ף-2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8499 מיום 19.4.2020 עמ' 1174.

ק"ת תש"ף מס' 8519 מיום 26.4.2020 עמ' 1244 – צו (מס' 15) תש"ף-2020; תחילתו ביום 27.4.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8523 מיום 28.4.2020 עמ' 1254 – צו (מס' 16) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8544 מיום 7.5.2020 עמ' 1354 – צו (מס' 17) תש"ף-2020; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

5. תחילתו של סעיף 3א(ב) לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(1) לצו זה, לעניין התקהלות בשטח פתוח, תחילתו של סעיף 3א(ג)(8) לצו העיקרי, כתיקונו בסעיף 3(2)(ד) לצו זה, ותחילתו של סעיף 3(2)(ה) לצו זה ביום ט"ז באייר (10 במאי 2020).

ק"ת תש"ף מס' 8547 מיום 10.5.2020 עמ' 1362 – צו (מס' 18) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8570 מיום 21.5.2020 עמ' 1444 – צו (מס' 19) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8577 מיום 27.5.2020 עמ' 1468 – צו (מס' 20) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8611 מיום 18.6.2020 עמ' 1598 – צו (מס' 21) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תש"ף מס' 8619 מיום 24.6.2020 עמ' 1628 – צו (מס' 22) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תש"ף מס' 8623 מיום 25.6.2020 עמ' 1640 – צו (מס' 23) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תש"ף מס' 8636 מיום 2.7.2020 עמ' 1722 – צו (מס' 24) תש"ף-2020; תחילתו ביום 3.7.2020 בשעה 8.00 בבוקר.

ק"ת תש"ף מס' 8644 מיום 6.7.2020 עמ' 1762 – צו (מס' 25) תש"ף-2020; תחילתו ביום 7.7.2020 בשעה 05:00 בבוקר.

ק"ת תש"ף מס' 8659 מיום 17.7.2020 עמ' 1810 – צו (מס' 26) תש"ף-2020; תחילתו ביום 17.7.2020 בשעה 17.00.

ק"ת תש"ף מס' 8671 מיום 28.7.2020 עמ' 1864 – צו (מס' 27) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8691 מיום 12.8.2020 עמ' 1980 – צו (מס' 28) תש"ף-2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2032 – ת"ט (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8696 מיום 16.8.2020 עמ' 2008 – צו (מס' 29) תש"ף-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת המדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תש"ף מס' 8716 מיום 27.8.2020 עמ' 2098 – צו (מס' 30) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8722 מיום 30.8.2020 עמ' 2130 – צו (מס' 31) תש"ף-2020; תוקפו מיום 31.8.2020 עד יום 15.9.2020 ור' סעיף 1(ב).

1. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תש"ף מס' 8758 מיום 15.9.2020 עמ' 2722 – צו (מס' 32) תש"ף-2020; ר' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

3. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 (ג) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות אוסטריה, הונגריה, סלובניה או קרואטיה עד יום ד' בתשרי התשפ"א (22 בספטמבר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8791 מיום 29.9.2020 עמ' 62 – צו תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8795 מיום 30.9.2020 עמ' 70 – צו (מס' 2) תשפ"א-2020; הוראת שעה שתוקפה מיום 1.10.2020 עד יום 15.10.2020 ור' סעיף 1(ב).

(ב) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות גאורגיה או פורטוגל עד יום י"ט בתשרי התשפ"א (7 באוקטובר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8828 מיום 15.10.2020 עמ' 186 – צו (מס' 3) תשפ"א-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 (ג) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות אירלנד, בולגריה, בריטניה או ירדן עד יום ד' בחשוון התשפ"א (22 באוקטובר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8846 מיום 25.10.2020 עמ' 250 – צו (מס' 4) תשפ"א-2020. אושר ק"ת תשפ"א מס' 8852 מיום 27.10.2020 עמ' 268.

ק"ת תשפ"א מס' 8860 מיום 29.10.2020 עמ' 300 – צו (מס' 5) תשפ"א-2020; הוראת שעה שתוקפה מיום 1.11.2020 עד יום 9.11.2020 ור' סעיפים 1(ב), 1(ג).

1. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 (ג) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות איטליה, גרמניה, לטביה, ליטא וסרביה עד יום כ' בחשוון התשפ"א (7 בנובמבר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8880 מיום 9.11.2020 עמ' 374 – צו (מס' 6) תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8882 מיום 9.11.2020 עמ' 388 – צו (מס' 7) תשפ"א-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 (ג) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות איסלנד, אסטוניה, יוון, קנדה וקפריסין עד יום כ"ט בחשוון התשפ"א (16 בנובמבר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8892 מיום 11.11.2020 עמ' 416 – צו (מס' 8) תשפ"א-2020; תוקפו מיום 12.11.2020 עד יום 31.12.2020. תוקן ק"ת תשפ"א מס' 8987 מיום 13.12.2020 עמ' 902 – צו (מס' 8) (תיקון) תשפ"א-2020; תחילתו ביום 15.12.2020 בשעה 8:00. ק"ת תשפ"א מס' 9049 מיום 31.12.2020 עמ' 1334 – צו (מס' 8) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020. ק"ת תשפ"א מס' 9092 מיום 13.1.2021 עמ' 1538 – צו (מס' 8) (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 8926 מיום 23.11.2020 עמ' 562 – צו (מס' 9) תשפ"א-2020; תוקפו עד יום 9.12.2020. תוקן ק"ת תשפ"א מס' 8955 מיום 2.12.2020 עמ' 754 – צו (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8927 מיום 23.11.2020 עמ' 564 – צו (מס' 10) תשפ"א-2020; תוקפו מיום 24.11.2020 עד יום 9.12.2020.

 (ב) אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בתוספת האמורה ב-14 הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 (ג) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מנורבגיה עד יום ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא היה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8981 מיום 9.12.2020 עמ' 876 – צו (מס' 11) תשפ"א-2020; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. (ב) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות אורוגוואי ופינלנד עד יום א' בטבת התשפ"א (16 בדצמבר 2020), וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא היה במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת כנוסחה בצו זה, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

ק"ת תשפ"א מס' 8999 מיום 18.12.2020 עמ' 946 – צו (מס' 12) תשפ"א-2020; תחילתו ביום 20.12.2020 ור' סעיף 1 לענין הוראת שעה. תוקן ק"ת תשפ"א מס' 9004 מיום 21.12.2020 עמ' 984 – צו (מס' 12) (תיקון) תשפ"א-2020; תחילתו ביום 21.12.2020.

1. (א) אזרח או תושב ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, שהגיע לישראל מאחת או יותר מהמדינות המפורטות בסעיף קטן (ב), עד יום י"א בטבת התשפ"א (26 בדצמבר 2020) עד תחילתו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020, וב-14 הימים שלפני חזרתו לישראל לא היה במדינה נוספת שאינה מפורטת להלן, והצהיר על כך עד כניסתו לישראל, לא ייחשב "חוזר" כהגדרתו בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לעניין זה, "היה במדינה" – למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.

 (ב) רשימת המדינות: (1) אוסטרליה; (2) איחוד האמירויות; (3) איי סיישל; (4) בחריין; (5) הונג קונג; (6) וייטנאם; (7) טייוואן; (8) יפן; (9) ניו זילנד; (10) סין; (11) סינגפור; (12) ערב הסעודית; (13) פיג'י; (14) קובה; (15) קוריאה הדרומית; (16) רואנדה; (17) תאילנד.

ק"ת תשפ"א מס' 9050 מיום 31.12.2020 עמ' 1336 – צו (מס' 13) תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9108 מיום 19.1.2021 עמ' 1596 – צו (מס' 14) תשפ"א-2021; תוקפה עד יום 4.2.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9127 מיום 29.1.2021 עמ' 1758 – צו (מס' 15) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9259 מיום 10.3.2021 עמ' 2574 – צו (מס' 16) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 11.3.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9271 מיום 14.3.2021 עמ' 2642 – צו (מס' 17) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9288 מיום 22.3.2021 עמ' 2770 – צו (מס' 18) תשפ"א-2021; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשפ"א מס' 9313 מיום 11.4.2021 עמ' 2914 – צו (מס' 19) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 11.4.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9320 מיום 16.4.2021 עמ' 2942 – צו (מס' 20) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 18.4.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9347 מיום 2.5.2021 עמ' 3066 – צו (מס' 21) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 3.5.2021. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9367 מיום 11.5.2021 עמ' 3138.

ק"ת תשפ"א מס' 9368 מיום 11.5.2021 עמ' 3140 – צו (מס' 22) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9384 מיום 19.5.2021 עמ' 3184 – צו (מס' 23) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9399 מיום 27.5.2021 עמ' 3228 – צו (מס' 24) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9407 מיום 30.5.2021 עמ' 3248 – צו (מס' 25) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 31.5.2021. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3308.

ק"ת תשפ"א מס' 9432 מיום 10.6.2021 עמ' 3348 – צו (מס' 26) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9433 מיום 10.6.2021 עמ' 3350 – צו (מס' 27) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 14.6.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9439 מיום 14.6.2021 עמ' 3368 – צו (מס' 28) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 15.6.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9446 מיום 20.6.2021 עמ' 3412 – צו (מס' 29) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 20.6.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9450 מיום 21.6.2021 עמ' 3432 – צו (מס' 30) תשפ"א-2021. תוקן ק"ת תשפ"א מס' 9550 מיום 8.8.2021 עמ' 3924 – צו (מס' 30) (תיקון) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9455 מיום 22.6.2021 עמ' 3442 – צו (מס' 31) תשפ"א-2021. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9490 מיום 6.7.2021 עמ' 3616.

ק"ת תשפ"א מס' 9458 מיום 25.6.2021 עמ' 3466 – צו (מס' 32) תשפ"א-2021; תחילתו בשעה 12:00. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9490 מיום 6.7.2021 עמ' 3616.

ק"ת תשפ"א מס' 9465 מיום 27.6.2021 עמ' 3508 – צו (מס' 33) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9481 מיום 1.7.2021 עמ' 3578 – צו (מס' 34) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9493 מיום 8.7.2021 עמ' 3622 – צו (מס' 35) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9495 מיום 11.7.2021 עמ' 3626 – צו (מס' 36) תשפ"א-2021; ר' סעיף 2 לענין תחילה. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9510 מיום 22.7.2021 עמ' 3780.

2. (א) תחילתו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), ביום ג' באב התשפ"א (12 ביולי 2021).

 (ב) תחילתן של פסקאות (12) עד (27) בסעיף 2(י) לצו העיקרי כנוסחן בסעיף 1 לצו זה, ביום ז' באב התשפ"א (16 ביולי 2021).

ק"ת תשפ"א מס' 9502 מיום 14.7.2021 עמ' 3754 – צו (מס' 37) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 15.7.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9503 מיום 15.7.2021 עמ' 3756 – צו (מס' 38) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 16.7.2021. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9524 מיום 27.7.2021 עמ' 3832.

ק"ת תשפ"א מס' 9505 מיום 20.7.2021 עמ' 3762 – צו (מס' 39) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 23.7.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9513 מיום 22.7.2021 עמ' 3802 – צו (מס' 40) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 23.7.2021. אושר ק"ת תשפ"א מס' 9520 מיום 26.7.2021 עמ' 3824.

ק"ת תשפ"א מס' 9538 מיום 3.8.2021 עמ' 3868 – צו (מס' 41) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 6.8.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9539 מיום 3.8.2021 עמ' 3870 – צו (מס' 42) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 11.8.2021. תוקן ק"ת תשפ"א מס' 9542 מיום 4.8.2021 עמ' 3890 – צו (מס' 42) (תיקון) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 4.8.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9547 מיום 8.8.2021 עמ' 3916 – צו (מס' 43) תשפ"א-2021; תוקפו עד יום 12.9.2021. אושר חלקית ק"ת תשפ"א מס' 9559 מיום 11.8.2021 עמ' 3942 – החלטה תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9558 מיום 11.8.2021 עמ' 3940 – צו (מס' 44) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9563 מיום 15.8.2021 עמ' 3960 – צו (מס' 45) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 16.8.2021 ותוקפו עד יום 11.9.2021. אושר בחלקו ק"ת תשפ"א מס' 9568 מיום 17.8.2021 עמ' 3974 – החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9571 מיום 17.8.2021 עמ' 3984 – צו (מס' 46) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 18.8.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9595 מיום 29.8.2021 עמ' 4054 – צו (מס' 47) תשפ"א-2021; תוקפה מיום 31.8.2021 עד יום 11.9.2021. תוקן ק"ת תשפ"ב מס' 9614 מיום 9.9.2021 עמ' 4 – צו (מס' 47) תשפ"א-2021 (תיקון) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9606 מיום 2.9.2021 עמ' 4104 – צו (מס' 48) תשפ"א-2021; ר' סעיף 3 לענין תחילה. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9608 מיום 5.9.2021 עמ' 4110.

ק"ת תשפ"ב מס' 9613 מיום 9.9.2021 עמ' 2 – צו תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 13.9.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9615 מיום 9.9.2021 עמ' 6 – צו (מס' 2) תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 14.9.2021 ותוקפו עד יום 2.10.2021. תוקן ק"ת תשפ"ב מס' 9652 מיום 30.9.2021 עמ' 132 – צו (מס' 2) (תיקון) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9616 מיום 12.9.2021 עמ' 8 – צו (מס' 3) תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 13.9.2021. אושר ק"ת תשפ"ב מס' 9620 מיום 13.9.2021 עמ' 36.

ק"ת תשפ"ב מס' 9654 מיום 1.10.2021 עמ' 136 – צו (מס' 4) תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 3.10.2021. אושר ק"ת תשפ"ב מס' 9666 מיום 10.10.2021 עמ' 166.

ק"ת תשפ"ב מס' 9655 מיום 3.10.2021 עמ' 138 – צו (מס' 5) תשפ"ב-2021; תוקפו מיום 3.10.2021 עד יום 26.10.2021. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9661 מיום 5.10.2021 עמ' 154. תוקן ק"ת תשפ"ב מס' 9673 מיום 12.10.2021 עמ' 182 – צו (מס' 5) (תיקון) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9674 מיום 12.10.2021 עמ' 184 – צו (מס' 6) תשפ"ב-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות