נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

תוכן ענינים

סעיף 1

הוראת שעה

Go

2

 


צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה), תש"ף-2020*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

הוראת שעה

1.    כל זכאות של מבוטח לפי התוספות השנייה והשלישית לחוק בנושאים המפורטים להלן שתוקפה פקע בשל גילו של המבוטח בתקופה שמיום כ"ג באדר התש"ף (19 במרס 2020) עד יום פרסומו של צו זה, יראו אותה כאילו הוארכה בשלושה חודשים ממועד פקיעתה:

(1)  טיפולים ואבחונים בתחום התפתחות הילד;

(2)  טיפולי פוריות;

(3)  משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים;

(4)  מכשירי שיקום וניידות, לרבות מכשירי שמיעה;

(5)  טיפולי שיניים, לרבות טיפול דנטלי;

(6)  בדיקות סקר ובכלל זה בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן;

(7)  מכשיר לקריאה רצופה של סוכר.

 

 

כ' באייר התש"ף (14 במאי 2020)                                       יעקב ליצמן

                                                                                                             שר הבריאות

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ף מס' 8559 מיום 14.5.2020 עמ' 1406.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות