נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

 

משפט פרטי וכלכלהכספיםשירותים פיננסייםקופות גמל

בטחוןשעת חירום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

תחולת תקנות כיסויים ביטוחיים

Go

2

סעיף 3

תיקון תקנה 4

Go

2

סעיף 4

הוספת תקנה 4א

Go

2

סעיף 5

תיקון תקנה 8

Go

3

 


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16(ד)(6) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולפי סעיף 112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.       בתקנות אלה –

          "תקנות כיסויים ביטוחיים" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013.

תחולת תקנות כיסויים ביטוחיים תק' תשפ"א-2021

2.       על אף האמור בתקנות כיסויים ביטוחיים ועל אף הוראות ההסדר הביטוחי, על הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל או מתשלומים לקופת גמל, שיתחילו לפני כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ולמעט שמירת כיסוי ביטוחי בהתאם לתקנה 4 לתקנות כיסויים ביטוחיים שפג תוקפו לפני יום התחילה, יחולו מיום התחילה תקנות כיסויים ביטוחיים בשינויים המפורטים בתקנות אלה.

מיום 18.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9190 מיום 18.2.2021 עמ' 2096

2. על אף האמור בתקנות כיסויים ביטוחיים ועל אף הוראות ההסדר הביטוחי, על הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל או מתשלומים לקופת גמל, שיתחילו לפני ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ולמעט שמירת כיסוי ביטוחי בהתאם לתקנה 4 לתקנות כיסויים ביטוחיים שפג תוקפו לפני יום התחילה, יחולו מיום התחילה תקנות כיסויים ביטוחיים בשינויים המפורטים בתקנות אלה.

תיקון תקנה 4

3.       בתקנה 4(א) לתקנות כיסויים ביטוחיים –

(1)  בפסקה (1), במקום "תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים" יקראו "תקופה של שנים עשר חודשים";

(2)  אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3)  אם יתרתו הצבורה של עמית נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי הצפויה לאורך התקופה הקבועה בפסקה (1), תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה בכתב בדבר התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ובדבר זכותו להפקיד סכום הגובה עלות הכיסוי בקופת גמל לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור."

הוספת תקנה 4א

4.       אחרי תקנה 4 לתקנות כיסויים ביטוחיים יקראו:

"שמירת כיסוי ביטוחי בהפחתת שכר

4א.  (א)   עמית שהופחת שכרו המבוטח, רשאי, בתקופה שתחילתה במועד הפחתת שכרו ולמשך שלושה חודשים, להורות לחברה המנהלת לנכות מיתרתו הצבורה או להפקיד בקופת גמל סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח, וזאת למשך שנים עשר חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח כאמור, המוקדם מבין השניים.

       (ב)   חברה מנהלת תשלח לעמיתיה הודעה בכתב בדבר זכותם להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה לצורך שמירה על כיסוי ביטוחי במקרה של הפחתת שכר כאמור בתקנת משנה (א).

       (ג)    חברה מנהלת תאפשר לעמית שהופחת שכרו המובטח, לשוב ולרכוש את אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח ולהגדיל את שכרו המבוטח לפי ההסדר הביטוחי החל עליו ערב הפחתת השכר, תוך מתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, וזאת במהלך תקופה של שנים עשר חודשים מהמועד שבו הופחת שכרו של העמית כאמור.

       (ד)   לעניין תקנה זו, "עמית שהופחת שכרו המבוטח" – עמית שהופחת שכרו בעשרים אחוזים לפחות ביחס לשכרו המבוטח, החל משכרו המבוטח בעד חודש פברואר 2020 או לאחריו."

תיקון תקנה 8

5.       בתקנה 8 לתקנות כיסויים ביטוחיים, אחרי תקנת משנה (ב) יקראו:

"(ב1) על אף האמור בתקנה משנה (ב)(1), לגבי קופות ביטוח ששווקו עד יום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), למעט פוליסות קלאסיות, ועל אף האמור בתנאי ההסדר הביטוחי, יחולו הוראות אלה:

(1)   חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום מיתרתו הצבורה של עמית לא פעיל לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה של שנים עשר חודשים מהחודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;

(2)   עמית לא פעיל רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה, בעד כיסוי ביטוחי לסיכוי מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על עשרים וארבעה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;

(3)   חברה מנהלת תשלח לעמית לא פעיל, כאמור בפסקה (1), הודעה בכתב בדבר הגבייה הצפויה לשם שמירת הכיסוי הביטוחי ועל האפשרות לבטל כיסוי זה;

(4)   אם יתרתו הצבורה של עמית נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי הצפויה לאורך התקופה הקבועה בפסקה (1), תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה בכתב בדבר התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ובדבר זכותו להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי בקופת גמל לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור;

(5)   משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בפסקה (2);

(6)   עמית שהופחת שכרו המבוטח, רשאי, בתקופה שתחילתה במועד הפחתת שכרו ולמשך שלושה חודשים, להורות לחברה המנהלת לנכות מיתרתו הצבורה או להפקיד בקופת גמל סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח, וזאת למשך שנים עשר חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח כאמור, המוקדם מבין השניים;

(7)   חברה מנהלת תשלח לעמיתיה הודעה בכתב בדבר זכותם להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה, לצורך שמירה על כיסוי ביטוחי במקרה של הפחתת שכר כאמור בפסקה (א);

(8)   חברה מנהלת תאפשר לעמית שהופחת שכרו המבוטח, לשוב ולרכוש את אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח ולהגדיל את שכרו המבוטח לפי ההסדר הביטוחי החל עליו ערב הפחתת השכר, תוך מתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, וזאת במהלך תקופה של שנים עשר חודשים מהמועד שבו הופחת שכרו של העמית כאמור;

(9)   לעניין תקנה זו –

"עמית שהופחת שכרו המבוטח" – עמית שהופחת שכרו בעשרים אחוזים לפחות ביחס לשכרו המבוטח החל משכרו המבוטח בעד חודש פברואר 2020 או לאחריו;

"פוליסה קלאסית" – הסדר ביטוחי ששווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) וההפקדה, סכום הביטוח וסכום החיסכון לתום תקופה הקבועים באותו הסדר, צמודים למדד וקבועים מראש במועד ההצטרפות לביטוח, בלא אפשרות לזיהוי נפרד של כל אחד ממרכיבי ההפקדה."

 

 

י"ח בסיוון התש"ף (10 ביוני 2020)                                     ישראל כ"ץ

                                                                                                               שר האוצר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8593 מיום 11.6.2020 עמ' 1540.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9190 מיום 18.2.2021 עמ' 2096 – תק' תשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות