נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), תש"ף-2020

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – שיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

גריעת שיק שסורב

Go

2

סעיף 2

ביטול הגבלה

Go

2

סעיף 3

גריעת שיקים לעניין הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון

Go

2

סעיף 4

גריעת שיק לעניין התראה על שיקים שסורבו

Go

2

ת"ט תש"ף-2020


תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), תש"ף-2020*

מיום 11.8.2020

ת"ט תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8689 מיום 11.8.2020 עמ' 1973

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), תש"ף-2020

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

גריעת שיק שסורב

1.       סורב שיק בחשבונו של יחיד או של תאגיד, ייגרע אותו שיק ממניין השיקים לעניין סעיף 2(א) לחוק, אם היום שסורב בו חל בתקופה שמיום ח' באדר התש"ף (4 במרס 2020) עד יום ל' בסיוון התש"ף (22 ביוני 2020).

ביטול הגבלה

2.       (א)  הגבלה לפי סעיף 2(א) לחוק שהתמלאו בה התנאי לפי תקנות אלה – בטלה.

          (ב)  על ביטול הגבלה לפי תקנה זו ידווח הבנק לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל בנק את הפרטים בדבר ביטול ההגבלה, הכל כפי שקבע המפקח לפי סעיף 13 לחוק.

גריעת שיקים לעניין הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון

3.       נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף 3א1(ב)(1) לחוק.

גריעת שיק לעניין התראה על שיקים שסורבו

4.       נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף 2(א1) לחוק.

 

 

כ"ב בסיוון התש"ף (14 ביוני 2020)                                    אבי ניסנקורן

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 



* פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8605 מיום 17.6.2020 עמ' 1586.

ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8689 מיום 11.8.2020 עמ' 1973.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות