נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

 

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – הוראת שעה

Go

2

סעיף 2

הארכת תוקף אישורים רגולטוריים   הוראת שעה

Go

2

סעיף 3

שמירת דינים

Go

3

סעיף 4

דחיית מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז   הוראת שעה

Go

3

 

פרק ג': ביקורת שיפוטית

Go

3

סעיף 5

ביקורת שיפוטית

Go

3

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 6

תיקון התוספות

Go

4

 

תוספת ראשונה

Go

4

 

תוספת שנייה

Go

4

 

תוספת שלישית

Go

5

 


חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "אישור רגולטורי" – כל אחד מאלה:

(1)   אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה רשות ציבורית, לאותו אדם, ובלבד שהאישור או הרישיון כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;

(2)   אישור בכתב בדבר פטור מביצוע פעילות או פעולה, שנתנה רשות ציבורית לפי דין לאדם, ובלבד שהפטור כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(3)   אישור, לרבות מסמך הנדרש למתן אישור, מסמך נלווה להחלטה על מתן אישור או החלטה שהיא תנאי למתן אישור, המנויים בתוספת הראשונה;

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 282 (ה"ח 1383)

(3) אישור המנוי אישור, לרבות מסמך הנדרש למתן אישור, מסמך נלווה להחלטה על מתן אישור או החלטה שהיא תנאי למתן אישור, המנויים בתוספת הראשונה;

           "הוועדה" – ועדה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;

           "רישיון" – הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה;

           "רשות ציבורית" – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה על הגוף או עומד בראש הגוף, וכן עובד או נושא משרה בגוף כאמור, ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו:

(1)   הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(2)   רשות מקומית;

(3)   תאגיד שהוקם לפי חוק;

(4)   ועדה, מועצה או מינהלה שמונתה או שהוקמה לפי חוק;

           "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום י"ד באדר התש"ף (10 במרס 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           "התקופה הקובעת השנייה" – התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30 בספטמבר 2021).

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 282 (ה"ח 1383)

הוספת הגדרת "התקופה הקובעת השנייה"

פרק ב': הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – הוראת שעה

הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – הוראת שעה (תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

2.       (א)  (1)   על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה שלהלן, תוארך בתקופה או עד המועד כמצוין לצידה (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופה הקובעת, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(א)   התקופה הקובעת – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי, או עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), לפי המאוחר;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(ב)   שני החודשים שלאחר תום התקופה הקובעת – עשרה שבועות נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(2)   ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת לעניין פסקה (1), בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת[1].

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (א1)        על אף האמור בכל דין –

(1)   תקופת תוקפו של אישור רגולטורי כמפורט להלן שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה כמצוין לצידו (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:

(א)   אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(ב)   אישור רגולטורי שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים – שישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(ג)    אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(2)   (א)   ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת השנייה לעניין פסקה (1) בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה כי ההארכה לא תחול על אישורים רגולטוריים שיקבע;

(ב)   הארכת התקופה הקובעת השנייה כאמור בפסקת משנה (א), יכול שתיקבע לתקופה שבה לא חלפו שלושה חודשים לאחר תום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(3)   על אף הוראות פסקה (1), תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת הרביעית שמועד פקיעתו המקורי חל במהלך התקופה הקובעת השנייה, כמפורט בטור ב' לצידו, תוארך בתקופה המנויה בטור ד' לצידו, ובלבד שאם מנוי בטור ג' לצידו תנאי להארכה כאמור – התנאי מתקיים, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, והכול אלא אם כן הותלה או בוטל האישור הרגולטורי או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (א2)        על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת החמישית שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים לאחר תום התקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה המנויה בטור ב' לצידו, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (ב)  (1)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א2), הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשאית להחליט, ביוזמתה או לבקשת בעל אישור רגולטורי, כי אישור רגולטורי מסוים יעמוד בתוקפו לתקופה קצרה מתקופת ההארכה או כי הוראות אותם סעיפים קטנים לא יחולו לעניין אותו אישור, ובלבד ששקלה בין השאר את האפשרות של בעל האישור הרגולטורי לעמוד בתנאים למתן האישור ואת הנטל המוטל עליו לחידוש האישור, בשל השפעות נגיף הקורונה;

(2)   החלטת הרשות הציבורית כאמור בפסקה (1) תיכנס לתוקף מהמועד שבו הודיעה על כך לבעל האישור הרגולטורי או מהמועד שצוין בהחלטה, לפי המאוחר; ההודעה תימסר לבעל האישור הרגולטורי זמן סביר מראש, בהודעה מנומקת בכתב;

(3)   לעניין אישורים המנויים בתוספת הראשונה יראו את הגורם המנוי לצד האישור כרשות הציבורית המוסמכת למתן אותו אישור.

           (ג)   (1)   ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השנייה, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(1א) ההוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השישית, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים;

(2)   ההוראות לפי סעיף קטן (א)(2) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור במנויים בתוספת השלישית.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (ד)  בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי הוראות סעיף זה, אינו חייב בהגשת בקשה לעניין ההארכה או בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין בעל אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת הרביעית, אם נקבע, בטור ג' לצידו, כי תשלום אגרה כאמור הוא תנאי להארכת תוקפו.

           (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת שחלים על בעל אישור רגולטורי לפי חוק או שנקבעו באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך לפי הוראות סעיף זה, בכל תקופת תוקפו של האישור הרגולטורי.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 282 (ה"ח 1383)

(א) (1) על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה שלהלן, תוארך בתקופה או עד המועד כמצוין לצידה (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופה הקובעת, אלא אם כן הותלה או בוטל או שחדל להתקיים שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:

(א) התקופה הקובעת – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי, או עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), לפי המאוחר;

(ב) שני החודשים שלאחר תום התקופה הקובעת – עשרה שבועות נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(2) ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת לעניין פסקה (1), בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת.

(א1) על אף האמור בכל דין –

(1) תקופת תוקפו של אישור רגולטורי כמפורט להלן שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה כמצוין לצידו (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:

(א) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(ב) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים – שישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(ג) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;

(2) (א) ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת השנייה לעניין פסקה (1) בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה כי ההארכה לא תחול על אישורים רגולטוריים שיקבע;

(ב) הארכת התקופה הקובעת השנייה כאמור בפסקת משנה (א), יכול שתיקבע לתקופה שבה לא חלפו שלושה חודשים לאחר תום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(3) על אף הוראות פסקה (1), תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת הרביעית שמועד פקיעתו המקורי חל במהלך התקופה הקובעת השנייה, כמפורט בטור ב' לצידו, תוארך בתקופה המנויה בטור ד' לצידו, ובלבד שאם מנוי בטור ג' לצידו תנאי להארכה כאמור – התנאי מתקיים, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, והכול אלא אם כן הותלה או בוטל האישור הרגולטורי או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.

(א2) על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת החמישית שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים לאחר תום התקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה המנויה בטור ב' לצידו, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.

(ב) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א2), הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשאית להחליט, ביוזמתה או לבקשת בעל אישור רגולטורי, כי אישור רגולטורי מסוים יעמוד בתוקפו לתקופה קצרה מתקופת ההארכה או כי הוראות סעיף קטן (א) כי הוראות אותם סעיפים קטנים לא יחולו לעניין אותו אישור, ובלבד ששקלה בין השאר את האפשרות של בעל האישור הרגולטורי לעמוד בתנאים למתן האישור ואת הנטל המוטל עליו לחידוש האישור, בשל השפעות נגיף הקורונה;

(2) החלטת הרשות הציבורית כאמור בפסקה (1) תיכנס לתוקף מהמועד שבו הודיעה על כך לבעל האישור הרגולטורי או מהמועד שצוין בהחלטה, לפי המאוחר; ההודעה תימסר לבעל האישור הרגולטורי זמן סביר מראש, בהודעה מנומקת בכתב;

(3) לעניין אישורים המנויים בתוספת הראשונה יראו את הגורם המנוי לצד האישור כרשות הציבורית המוסמכת למתן אותו אישור.

(ג) (1) ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השנייה, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים;

(1א) ההוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השישית, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים;

(2) ההוראות לפי סעיף קטן (א)(2) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור במנויים בתוספת השלישית.

(ד) בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי הוראות סעיף זה, אינו חייב בהגשת בקשה לעניין ההארכה או בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין בעל אישור רגולטורי המנוי בטור א' לתוספת הרביעית, אם נקבע, בטור ג' לצידו, כי תשלום אגרה כאמור הוא תנאי להארכת תוקפו.

שמירת דינים

3.       אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לרשות ציבורית לפי דין לשנות את תקופת תוקפו של אישור רגולטורי, לחדשו, לסרב לחדשו או לקבוע בו תנאים.

דחיית מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז – הוראת שעה

4.       (א)  על אף האמור בסעיף 14(5) לחוק הגז ובת"י 158, חל המועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית לגבי מיתקן גז בתקופה הקובעת, רשאי ספק גז להמשיך לספק גז למיתקן הגז גם לאחר שחלפה התקופה שנקבעה לפי הסעיף או התקן האמורים לביצוע הבדיקה התקופתית לאותו מיתקן גז, למשך שלושה חודשים החל מהמועד האחרון לביצוע הבדיקה התקופתית או החל מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר (בסעיף זה – תקופת הדחייה); ואולם, התקבלה אצל ספק הגז קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת, והתקלה או החשש מחייבים לבדוק בלא דיחוי את מיתקן הגז, לא יחולו על מיתקן הגז הוראות סעיף קטן זה מהמועד שבו נודע לספק הגז כאמור.

           (ב)  ספק הגז יודיע לצרכנים, בכתב, על המועד המעודכן לביצוע בדיקה תקופתית לפי סעיף זה ורשאי הוא להודיע כאמור בחשבונית או בהודעת התשלום שהוא שלח לצרכניו.

           (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על אספקת גז שבוצעה לפני יום תחילתו של חוק זה למיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א), שהמועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית לגביו חל בתקופה הקובעת.

           (ד)  בסעיף זה –

           "גז" – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז;

           "חוק הגז" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

           "מיתקן גז" – מיתקן גז המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;

           "ספק גז" – מי שהוא בעל רישיון ספק גז לפי פרק ג' לחוק הגז;

           "ת"י 158" – תקן ישראלי ת"י 158 חלק 4 – "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות".

פרק ג': ביקורת שיפוטית

ביקורת שיפוטית

5.       על החלטה של רשות ציבורית לקבוע לפי הוראות סעיף 2(ב), לעניין אישור רגולטורי מסוים, תקופת דחייה קצרה יותר מהתקופה האמורה בסעיף 2(א), או לקבוע כאמור שהוראות אותו סעיף לא יחולו לעניין אישור רגולטורי מסוים ניתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי החוק שמכוחו ניתן האישור הרגולטורי לדון בהחלטות הנוגעות לאותו אישור.

פרק ד': הוראות שונות

תיקון התוספות (תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

6.       (א)  השר הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו ניתן אישור רגולטורי רשאי, בצו, לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לשנות את התוספת הראשונה, את התוספת השנייה, את התוספת השלישית, את התוספת הרביעית, את התוספת החמישית ואת התוספת השישית (בסעיף זה – התוספות), לעניין אותו אישור, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהוספת אישור רגולטורי לתוספת השנייה, לתוספת הרביעית או לתוספת השישית לא תפגע בתוקפו של האישור הרגולטורי עד למועד תיקון אותה תוספת; ואולם –

(1)   היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי תאגיד שהוקם לפי חוק, רשאי השר הממונה על התחום שבו פועל התאגיד שהוקם לפי חוק, באישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור;

(2)   היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשות מקומית, רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (ב)  (1)   השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לתקן את התוספת הרביעית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א' שבה או לגרוע ממנו, אישור רגולטורי שתקופת הארכתו תהיה שונה מתקופת ההארכה החלה לגביו לפי סעיף 2(א1)(1)(א) עד (ג) והתקופה תצוין בטור ד' לצידו, לשנות את התקופה המצוינת בטור ב' לצידו, לשנות תנאי המצוין בטור ג' לצידו או לשנות את תקופת ההארכה המצוינת בטור ד' לצידו, אם מצא כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות אחרות המצדיקות זאת, ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ד' לא תעלה על שנה;

(2)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין האישור הרגולטורי – רישיון ישיבה לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם, המנוי בפרט (4) לתוספת הרביעית.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

           (ג)   השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לשנות את התוספת החמישית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א' בתוספת האמורה אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים שלאחר תום התקופה הקובעת השנייה, ולאריך את תוקפו לתקופה שיקבע בטור ב' לצידו, אם מצא כי הדבר נדרש לשם ויסות העומס שצפוי להיווצר בקשר לחידוש האישורים הרגולטוריים לאחר התקופה הקובעת השנייה בשל הארכת התקופות כאמור בסעיף 2(א1), ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ב' לא תעלה על שישה חודשים.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 283 (ה"ח 1383)

6. (א) השר הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו ניתן אישור רגולטורי רשאי, בצו, לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לתקן את התוספת הראשונה, את התוספת השנייה ואת התוספת השלישית לשנות את התוספת הראשונה, את התוספת השנייה, את התוספת השלישית, את התוספת הרביעית, את התוספת החמישית ואת התוספת השישית (בסעיף זה – התוספות), לעניין אותו אישור, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהוספת אישור רגולטורי לתוספת השנייה, לתוספת הרביעית או לתוספת השישית לא תפגע בתוקפו של האישור הרגולטורי עד למועד תיקון אותה תוספת; ואולם –

(1) היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי תאגיד שהוקם לפי חוק, רשאי השר הממונה על התחום שבו פועל התאגיד שהוקם לפי חוק, באישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור;

(2) היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשות מקומית, רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור.

(ב) (1) השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לתקן את התוספת הרביעית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א' שבה או לגרוע ממנו, אישור רגולטורי שתקופת הארכתו תהיה שונה מתקופת ההארכה החלה לגביו לפי סעיף 2(א1)(1)(א) עד (ג) והתקופה תצוין בטור ד' לצידו, לשנות את התקופה המצוינת בטור ב' לצידו, לשנות תנאי המצוין בטור ג' לצידו או לשנות את תקופת ההארכה המצוינת בטור ד' לצידו, אם מצא כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות אחרות המצדיקות זאת, ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ד' לא תעלה על שנה;

(2) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין האישור הרגולטורי – רישיון ישיבה לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם, המנוי בפרט (4) לתוספת הרביעית.

(ג) השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לשנות את התוספת החמישית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א' בתוספת האמורה אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים שלאחר תום התקופה הקובעת השנייה, ולאריך את תוקפו לתקופה שיקבע בטור ב' לצידו, אם מצא כי הדבר נדרש לשם ויסות העומס שצפוי להיווצר בקשר לחידוש האישורים הרגולטוריים לאחר התקופה הקובעת השנייה בשל הארכת התקופות כאמור בסעיף 2(א1), ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ב' לא תעלה על שישה חודשים.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 1(2) – ההגדרה "אישור רגולטורי")

(1)      אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית או לרכב שמותקן עליו מיכל, להובלת חומר מסוכן, בדבר כשירות ועמידה בדרישות כאמור בתקנה 3(ג)(3) לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001, לפי תקן ישראלי ת"י 819 או בהתאם לאמנה להובלת חומרים מסוכנים בכבישים (ADR) – המפקח כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

(2)      תעודת הכשרה שנתן מוסד הכשרה לפי תקנה 51 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007, ואישור שניתן לעובד בגובה בהתאם לתקנה 6(ב) ו-(ג) לתקנות האמורות – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(3)      הסמכה שנתנה רשות הסמכה לפי תקנה 6(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, לאתת או לעגורנאי, לעניין הפעלת עגורן מסוג ג' ו-ד' – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(4)      בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה) – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(5)      תסקיר על בדיקה שניתן בידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ובלבד שלא הוצא לגבי המכשיר שלגביו ניתן התסקיר, בשנה האחרונה, צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(6)      מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה);

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(7)      החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייה;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(8)      מפת המדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לפי תקנות התכנון והבנייה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות איחוד וחלקה);

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(9)      מפת המדידה המוגשת במסגרת בקשה למידע להיתר ובקשה להיתר לפי תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 284 (ה"ח 1383)

הוספת פרטים (6) עד (9)

 

תוספת שנייה

(סעיף 2(ג)(1))

(1)      אישור רגולטורי לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ואישור רגולטורי לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014;

(2)      היתר או אישור לפי סעיפים 13, 14 או 19 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1944;

(3)      היתר הפעלה כמשמעותו בסעיף 8ג לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963;

(4)      הכרה במוסד מוכר לפי תקנה 10ג לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973;

(5)      פנקס ימאי או אישור שירות הניתן לפי תקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002, או מוארך לפי אותן תקנות;

(6)      רישיון לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005;

(7)      תעודת היתר לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994;

(8)      היתר לפי תקנות 3, 4 או 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980, וכן היתר למתן שירות קרינה לפי תקנה 8 לתקנות האמורות לעניין שירות המנוי בפרטים 5, 6 ו-7 לתוספת השנייה לאותן תקנות;

(9)      היתר לפי תקנה 8א(א1) לתקנות הדיג, 1937;

(10)     היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982;

(11)     היתר לפי תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו-1976;

(12)     היתר לפי תקנה 24 לתקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רבייה וגידול של עופות), התשמ"א-1981;

(13)     רישיון לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד-1974;

(14)     היתר לפי סעיף 9(א) או 9א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

(15)     אישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, ולפי חוק החשמל, התשי"ד-1954;

(16)     היתר לייבוא או לייצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, לעניין ערך טבע כאמור שחלה לגביו אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצלה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים), התשס"ד-2004;

(17)     אישור רגולטורי לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(18)     אישור רגולטורי לפי צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש"ף-2020;

(19)     אישור רגולטורי לפי תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020;

(20)     הסמכת ממונים על פיצוצים, לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954;

(21)     בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורם מזיק, שנדרשות לפי פקודת הבטיחות בעבודה;

(22)     תסקיר בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח לפי פקודת הבטיחות בעבודה;

(23)     היתרים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(24)     אישור רגולטורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

(25)     אישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(26)     הסמכה שניתנה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

(27)     רישיונות הניתנים לפי כלל 4 לכללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983;

(28)     אישור רגולטורי לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952;

(29)     תעודת כושר טיסה שניתנה לפי סעיף 63 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (בתוספת זו – חוק הטיס);

(30)     פטור שניתן לפי סעיף 165 לחוק הטיס;

(31)     רישיון הפקה או רישיון הספקה לפי סעיף 23 לחוק המים, התשי"ט-1959;

(32)     אישור רגולטורי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(33)     הכרה בבית ספר כאמור בהגדרה "תעודת הסמכה" בסעיף 1 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988;

(34)     היתר לפי חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966.

 

תוספת שלישית

(סעיף 2(ג)(2))

צו תשפ"א-2020

(1)      רישיון יבוא בפטור ממכס שניתן לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 (להלן – צו יבוא חופשי);

צו תשפ"א-2020

(2)      רישיון יבוא שניתן לפי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי או לפי סעיף 2(א)(2) לצו יבוא אישי, התשע"ט-2019, לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן: 36.04, 93.04.0020, 93.05.9900 ו-93.06.901000/2 לעניין כדורי איירסופט.

מיום 24.9.2020

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8780 מיום 24.9.2020 עמ' 26

הוספת פרטים 1, 2

 

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

תוספת רביעית

(סעיף 2(א1)(3))

 

 

טור א'

האישור הרגולטורי

טור ב'

התקופה שבה חל מועד הפקיעה

טור ג'

תנאי להארכה

טור ד'

תקופת ההארכה

(1)

היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה

התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(2)

מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה

התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(3)

החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייה

התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(4)

רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(2) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), לעובדים זרים שמועסקים כדין בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם בעלי היתרים לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם)

התקופה שמיום כ"ה בטבת התשפ"א (9 בינואר 2021) עד יום כ"ו בטבת התשפ"א (10 בינואר 2021)

 

עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021)

(5)

היתר פליטה לפי סימן ב' בפרק ד' לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – חוק אוויר נקי)

התקופה שעד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021)

הבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)

9 חודשים

(6)

היתר פליטה לפי סימן ב' בפרק ד' לחוק אוויר נקי

התקופה שמיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמדבר 2021) או עד תום התקופה הקובעת השנייה, לפי המוקדם

הבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד שנה לפני מועד פקיעתו המקורי

6 חודשים

(7)

אישור לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(8)

אישור לפי תקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(9)

היתר לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(10)

אישור ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 63 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 (להלן – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)), שטרם חלפו ארבע שנים ממועד נתינתו

התקופה הקובעת השנייה

היבואן הגיש, 45 ימים לפחות לפני מועד הפקיעה המקורי של האישור, הצהרה כי לא השתנה אף פרט מהפרטים האמורים בסעיף 64(א)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ושילם אגרה לפי סעיף 64(א)(3) לחוק האמור

12 חודשים

(11)

אישור ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 63 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שחלפו ארבע שנים ממועד נתינתו

התקופה הקובעת השנייה

היבואן הגיש, 45 ימים לפחות לפני מועד הפקעה המקורי של האישור, הצהרה כי לא השתנה אף פרט מהפרטים האמורים בסעיף 64(א)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שילם אגרה לפי סעיף 64(א)(3) לחוק האמור, והגיש בקשה למתן אישור מוקדם ליבוא לפי סעיף 63 לאותו חוק לא יאוחר מ-45 ימים לאחר תחילת תקופת ההארכה

12 חודשים

(12)

אישור לייצור דגם רכב, לפיל סעיף 21 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – חוק שירותי רכב)

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(13)

רישיון יבוא רכב לשימוש אישי לפי סעיפים 31 ו-33 לחוק שירותי רכב

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(14)

רישיון יבואן זעיר לפי סעיף 44 לחוק שירותי רכב

התקופה הקובעת השנייה

 

12 חודשים

(15)

מפת מדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לפי תקנות איחוד וחלוקה

התקופה הקובעת השנייה

 

3 חודשים

(16)

רישיון נשק לפי סעיפים 4 או 5 לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949

התקופה הקובעת השנייה

 

6 חודשים

(17)

היתר זמני שניתן מכוח סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) לתקופה של עד 180 ימים

התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"א (12 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה

 

עד יום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) או שלושה חודשים, לפי המאוחר

(18)

היתר זמני שניתן מכוח סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים, לתקופה של מעל 180 ימים

התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"א (12 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה

 

6 חודשים

 

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 284 (ה"ח 1383)

הוספת תוספת רביעית

 

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

תוספת חמישית

(סעיף 2(א2))

 

טור א'

טור ב'

 

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 288 (ה"ח 1383)

הוספת תוספת חמישית

 

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

תוספת שישית

(סעיף 2(ג)(1א))

(1)      אישור לפי חוק התכנון והבנייה, למעט מפות המדידה האמורות בפרטים (8) ו-(9) לתוספת הראשונה, ולמעט כל אחד מאלה, המנויים בפרטים (1) עד (3) לתוספת הרביעית;

(א)  היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה שאינו היתר לשימוש חורג אשר לפי דין טעון אישור של מוסד תכנון נוסף על הוועדה המקומית;

(ב)  מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה;

(ג)   החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייה;

(2)      רישיון לפי סעיף 3(ג) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;

(3)      רישיון יבוא בפטור ממכס לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 (בתוספת זו – צו יבוא חופשי);

(4)      רישיון יבוא לפי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי או לפי סעיף 2(א)(2) לצו יבוא אישי, התשע"ט-2019, לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:

(א)  36.04 או 93.04.0020;

(ב)  29.03.3000, 29.03.7000, 38.24.7000, 38.24.9000 או 39.07.2000;

(5)      רישיון יבוא טובין שניתן בידי רשות מוסמכת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפי צו יבוא חופשי;

(6)      היתר הפעלה לפי סעיף 8ג לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963;

(7)      תעודת כושר טיסה לפי סעיף 63 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (בתוספת זו – חוק הטיס);

(8)      פטור לפי סעיף 165 לחוק הטיס;

(9)      רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016;

(10)     רישיון לפי חוק המים, התשי"ט-1959;

(11)     רישיון קדיחה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955;

(12)     רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

(13)     הסמכה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997;

(14)     רישיון לפי כלל 4 לכללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983;

(15)     פנקס ימאי או אישור שירות לפי תקנה 6 לתקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002;

(16)     תעודת משיט או היתר להשטת אוניית נוסעים קטנה, לפי תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;

(17)     אישור לפי תקנה 2 לתקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008;

(18)     אישור רגולטורי לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996;

(19)     אישור רגולטורי לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954;

(20)     היתר לפרסום תשקיף לפי סעיף 21 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או לפי סעיף 29 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(21)     רישום בפנקס שמאי המקרקעין לפי סעיף 6 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001;

(22)     רישיון נוטריון לפי סעיף 2 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976;

(23)     רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972;

(24)     רישיון לעסוק בתיווך במקרקעין לפי סעיף 2 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996;

(25)     רישיון מוביל לפי סעיף 5 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997, ופרק שלישי לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;

(26)     רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה ורישיון נהיגה שניתן לפי סעיף 10 לפקודה האמורה;

(27)     היתר לנשיאת פנס כחול מהבהב לפי תקנה 62(ב)(3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(28)     היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46ד לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

(29)     אישור רגולטורי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(30)     תעודת היתר לייבא לישראל או לייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994;

(31)     רישיון ליבוא בלעי חיים לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד-1974;

(32)     רישיון ליבוא מוצרי כוורת לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ"ב-1982;

(33)     רישיון כריתה, העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר, לפי סעיף 15 לפקודת היערות;

(34)     רישיון יבוא או רישיון יבוא בתנאי הסגר שניתן לתקופה קצרה משנה, לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט-2009;

(35)     אשרה ורישיון ישיבה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, למעט אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר בענפי הסיעוד והחקלאות שניתן לפי החוק האמור ולפי תקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

(36)     היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט היתר כאמור בענף הסיעוד או החקלאות;

(37)     היתר לפי סעיף 65 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

(38)     אישור רגולטורי לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952;

(39)     אישור רגולטורי לפי פקודת המכרות;

(40)     רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנה 2 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

(41)     היתר לפי סעיפים 13, 14 או 19 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1944;

(42)     הכרה במוסד מוכר לפי תקנה 10ג לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973;

(43)     היתר לעיסוק בקרינה לפי תקנות 3, 4 או 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980, והיתר למתן שירות לפי תקנה 8 ופרטים 5, 6 ו-7 בתוספת השנייה לאותן תקנות;

(44)     היתר ליבוא או ליצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, לעניין ערך טבע כאמור שחלה לגביו אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים), התשס"ד-2004;

(45)     היתר חירום לפי תקנה 9(ב) לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990;

(46)     הסמכת ממונים על פיצוצים, לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954;

(47)     בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורמי סיכון שנדרשות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(48)     תסקיר על בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח או לגבי מיתקנים או כלים טעוני בדיקה אחרים שהוצא לגביהם צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

(49)     היתר לפי סעיפים 9(א) או 9א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

(50)     היתר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(51)     אישור רגולטורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;

(52)     היתר לפי חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

(53)     אישור רגולטורי לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018;

(54)     היתר לפי תקנה 8(א)(א1) לתקנות הדיג, 1937, ורישיון לפי סעיף 3 לפקודת הדיג, 1937;

(55)     היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ"ח-1988;

(56)     רישיון לפי סעיף 3 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2021

(57)     היתר להתקנת מיתקן גז פחמימני מעובה לפי סעיף 4 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

(58)     דרכון לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 288 (ה"ח 1383)

הוספת תוספת שישית

 

מיום 12.1.2021 עד יום 1.7.2021

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 288 (ה"ח 1383)

החלפת פרט (57)

הנוסח הקודם:

(57) היתר להקמה או להפעלה של מיתקן גז לפי סעיף 9 לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020;

הנוסח:

(57) היתר להתקנת מיתקן גז פחמימני מעובה לפי סעיף 4 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

 

 

                                                         בנימין נתניהו

                                                                             ראש הממשלה

                   ראובן ריבלין                                                             יריב לוין

                           נשיא המדינה                                                                             יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ף מס' 2811 מיום 30.6.2020 עמ' 144 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1329 עמ' 326).

תוקן ק"ת תשפ"א מס' 8780 מיום 24.9.2020 עמ' 26 – צו תשפ"א-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2897 מיום 12.1.2021 עמ' 282 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1383 עמ' 160) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

[1] ר' צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תשפ"א-2020: ק"ת תשפ"א מס' 8796 מיום 30.9.2020 עמ' 74 להארכת התקופה הקובעת בשלושה חודשים עד יום 30.9.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות