נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זכאות למענק הסתגלות מיוחד

Go

2

סעיף 3

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020

Go

2

סעיף 4

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020

Go

3

סעיף 5

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020

Go

3

סעיף 6

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020

Go

3

סעיף 7

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020

Go

4

סעיף 8

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021

Go

4

סעיף 8א

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודשים יולי עד ספטמבר 2021

Go

5

סעיף 9

בקשה למענק הסתגלות מיוחד

Go

5

סעיף 10

המועד האחרון להגשת בקשה למענק

Go

6

סעיף 11

תשלום המענק

Go

6

סעיף 12

שמירת זכאות

Go

6

סעיף 12א

סמכות שיפוט

Go

6

סעיף 13

ביצוע

Go

6

סעיף 14

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 215   הוראת שעה

Go

6

סעיף 15

הוראת מעבר

Go

6

 


 חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "הכנסה" – הכנסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי;

           "הפסקת העסקה" – הפסקת העסקה כאמור בסעיף 2(1)(ג);

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 300 (ה"ח 1341)

הוספת הגדרת "הפסקת העסקה"

           "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

           "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה" – מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה, מתוך כוח העבודה, לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 300 (ה"ח 1341)

הוספת הגדרת "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה"

           "התקופה הקובעת" – התקופה שתחילתה ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) וסיומה ביום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ואם פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד מוקדם יותר כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ-7.5%, יהיה סיומה 30 ימים לאחר הפרסום ולא לפני יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020); הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 300 (ה"ח 1341)

הוספת הגדרת "התקופה הקובעת"

זכאות למענק הסתגלות מיוחד

2.    מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים 3 עד 8, לפי העניין:

(1)  בתקופה הקובעת מתקיימים לגביו כל אלה:

(א)   מלאו לו 67 שנים או יותר;

(ב)   הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

(ג)    בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות, ולעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף 8 – הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות;

(2)  הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו לראשונה;

(3)  לעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף 8 שהבקשה לקבלו הוגשה מחודש אוגוסט 2020 ואילך – העסקת העובד הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש.

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 301 (ה"ח 1341)

2. מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים 3 עד 8, לפי העניין:

(1) בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020) (בסעיף זה – התקופה הקובעת) מתקיימים לגביו כל אלה בתקופה הקובעת מתקיימים לגביו כל אלה:

(א) מלאו לו 67 שנים או יותר;

(ב) הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

(ג) בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בחוק זה – הפסקת העסקה) ולעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף 8 – הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות;

(2) הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו לראשונה;

(3) לעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף 8 שהבקשה לקבלו הוגשה מחודש אוגוסט 2020 ואילך – העסקת העובד הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020

3.    (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020).

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(2)   זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,500 שקלים חדשים;

(3)   זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020

4.    (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 לפי סעיף 3 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' בניסן התש"ף (1 באפריל 2020) עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020);

(2)   העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020).

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(2)   מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(3)   מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(4)   מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020

5.       (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי סעיף 4 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020);

(2)   העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020).

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מאי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

 (1)  מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(2)   מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(3)   מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(4)   מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש מאי 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב-31.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020

6.       (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 לפי סעיף 5 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט' בסיוון התש"ף (1 ביוני 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

(2)   העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020).

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יוני 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(2)   מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(3)   מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(4)   מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יוני 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב-30.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020

7.       (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 לפי סעיף 6 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020);

(2)   העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020).

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יולי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(2)   מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(3)   מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(4)   מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יולי 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב-31.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021

8.       (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021 (להלן – חודש הזכאות), ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא היה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד החודש שקדם לחודש הזכאות והיה מחוסר עבודה גם בכל חודש הזכאות;

(2)   העסקתו הופסקה בחודש הזכאות, והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד תום חודש הזכאות.

           (ב)  סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש הזכאות, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   מי שהכנסתו בחודש הזכאות אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(2)   מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(3)   מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;

(4)   מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש הזכאות ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש הזכאות; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק במספר הימים בחודש הזכאות.

           (ד)  הסתיימה התקופה הקובעת במהלך חודש הזכאות, ישולם מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי, ויחולו לעניין אופן חישובו הוראות סעיף קטן (ג), בשינויים המחויבים.

           (ה)  על אף האמור בסעיף זה, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ-10% אך לא פחת מ-7.5%, יהיה המענק בעד התקופה שתחילתה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) או 30 ימים לאחר הפרסום האמור, לפי המאוחר, וסיומה בתום התקופה הקובעת, למי שזכאי למענק לפי סעיף זה, 90% מסכום המענק ששולם לפי סעיף זה ערב פרסום הלשכה כאמור; הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר[1].

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 301 (ה"ח 1341)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020

8. (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 לפי סעיף 7 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020);

(2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020).

(ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אוגוסט 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,065 שקלים חדשים;

(2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 1,548 שקלים חדשים;

(3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,032 שקלים חדשים;

(4) מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 516 שקלים חדשים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020); סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב-16.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2910 מיום 4.7.2021 עמ' 359 (ה"ח 1420)

מענק הסתגלות מיוחד החל מחודש אוגוסט 2020 בעד חודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021

(א) מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים בתקופה הקובעת החל מחודש אוגוסט 2020 אוגוסט 2020 עד יוני 2021 (להלן – חודש הזכאות), ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודשים יולי עד ספטמבר 2021

8א.     (א)  מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2021, ישולם למי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2021, והיה מחוסר עבודה גם באותו חודש מהחודשים האמורים שבעדו משתלם המענק.

           (ב)  סכום המענק בעד כל אחד מהחודשים שלהלן יהיה בשיעור מסכום המענק המפורט בסעיף 8(ב), בהתאם להכנסתו של הזכאי באותו חודש, כמפורט להלן: יולי 2021 – 90%, אוגוסט 2021 – 80%, ספטמבר 2021 – 70%.

           (ג)   מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי ישולם למי שחזר לעבודה במהלך אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2021, ויחולו לעניין אופן חישובו הוראות סעיף 8(ג), בשינויים המחויבים.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2910 מיום 4.7.2021 עמ' 359 (ה"ח 1420)

הוספת סעיף 8א

בקשה למענק הסתגלות מיוחד

9.    (א)  בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד תכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה:

(1)   שם פרטי ושם משפחה;

(2)   מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות;

(3)   תאריך לידה;

(4)   מספר טלפון;

(5)   כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;

(6)   מועד הפסקת העסקתו וסיבתה, ולעניין בקשה למענק המשתלם לפי סעיף 8, שתוגש מחודש אוגוסט 2020 ואילך – הצהרת העובד כי העסקתו הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש;

(7)   תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת ההעסקה ופרטי המעסיק;

(8)   ההכנסה בחודש שבעדו מתבקש המענק;

(9)   פרטי חשבון בנק;

(10)  הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה למענק, חתומה בידי המבקש;

(11)  התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה למענק.

           (ב)  בקשה למענק כאמור בסעיף קטן (א), תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לביטוח לאומי לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית – יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד לביטוח לאומי יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית.

           (ג)   המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש ממבקש המענק פרט או מסמך נוסף הנדרשים לו לצורך הוכחת התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק.

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 302 (ה"ח 1341)

(6) מועד הפסקת העסקתו וסיבתה, ולעניין בקשה למענק המשתלם לפי סעיף 8, שתוגש מחודש אוגוסט 2020 ואילך – הצהרת העובד כי העסקתו הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש;

המועד האחרון להגשת בקשה למענק

10.   בקשה למענק לפי חוק זה תוגש עד שנים עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

תשלום המענק

11.   המוסד לביטוח לאומי ישלם את מענק ההסתגלות המיוחד לפי סעיפים 3 עד 8א ויחולו עליו הוראות סעיפים 303 ו-315 לחוק הביטוח הלאומי.

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2910 מיום 4.7.2021 עמ' 359 (ה"ח 1420)

11. המוסד לביטוח לאומי ישלם את מענק ההסתגלות המיוחד לפי סעיפים 3 עד 8 ויחולו עליו הוראות סעיפים 303 ו-315 לחוק הביטוח הלאומי.

שמירת זכאות

12.   (א)  לא יראו את מענק ההסתגלות המיוחד ואת מענק ההסתגלות המיוחד בשיעור חלקי כהכנסה לעניין פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין חוק זה וכל דין אחר, יראו מענק ההסתגלות המיוחד המשתלם לפי סעיף 3, 4 או 5(א) ו-(ב), כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, אולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב הפסקת העסקתו, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, "גוף ציבורי" ו"גמלת הבטחת הכנסה" – כהגדרתן בסעיף 251א לחוק הביטוח הלאומי.

סמכות שיפוט

12א.   לבית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה למענק לפי חוק זה או להחזר מענק שניתן בטעות או שלא כדין.

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 302 (ה"ח 1341)

הוספת סעיף 12א

ביצוע

13.   שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 215 הוראת שעה

14.   בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ט) אוצר המדינה ישפה את המוסד על הסכומים שהוציא בשל תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, ובשל חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020."

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 302 (ה"ח 1341)

14. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020) כ' באב התשפ"א (29 ביולי 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2910 מיום 4.7.2021 עמ' 359 (ה"ח 1420)

14. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ' באב התשפ"א (29 ביולי 2021) כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

הוראת מעבר

15.   מי ששולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, בעד אחד או יותר מהחודשים מרס, אפריל או מאי, לא ישולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח חוק זה בעד החודש שלגביו שולם לו מענק כאמור.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        ישראל כ"ץ

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

          ראובן ריבלין                                          יריב לוין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ף מס' 2815 מיום 30.6.2020 עמ' 158 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1328 עמ' 318).

תוקן ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 298 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1341 עמ' 432) – תיקון מס' 1 בסעיף 3 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2910 מיום 4.7.2021 עמ' 359 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1420 עמ' 510) – תיקון מס' 2 בסעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), תשפ"א-2021; תחילתו ביום 1.7.2021.

[1] ר' י"פ תשפ"א מס' 9627 מיום 24.5.2021 עמ' 6154.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות