נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

 

פרק א': הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

Go

2

סעיף 1

הגדרה פרק א'

Go

2

סעיף 2

הארכת תקופות המסתיימות בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה

Go

2

סעיף 3

הארכת תקופות המסתיימות בחודשים מרס עד אוקטובר 2020

Go

3

סעיף 4

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 252   הוראת שעה

Go

3

סעיף 5

הארכת תקופות לעניין עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים

Go

3

 

פרק ב': מענקי סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

Go

4

סעיף 6

תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

Go

4

סעיף 7

ביטול תקנות שעת חירום

Go

4

סעיף 8

הארכת התקופה להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

Go

4

 


חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020*

פרק א': הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

הגדרה – פרק א'

1.       בפרק זה, "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"ו באדר בתש"ף (22 במרס 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020).

הארכת תקופות המסתיימות בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה

2.       (א)  בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטים בסעיף קטן (ב), התקופה הקובעת לא תבוא במניין, אם התקיימו שני אלה:

(1)   מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת;

(2)   מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

           (ב)  אלה התקופות שעליהן תחול הוראת סעיף קטן (א):

(1)   בפקודת מס הכנסה:

(א)   סעיף 66א(א)(2) – לעניין הגשת השגה;

(ב)   סעיף 119א(ו) רישה – לעניין תקופת 21 הימים הקבועה בו;

(ג)    סעיף 130(א)(2), (ד)(1) ו-(יא)(2);

(ד)    סעיף 145(א)(2);

(ה)   סעיף 145ב(א)(1) רישה – לעניין תקופת 30 הימים הקבועה בו;

(ו)    סעיף 147(א)(2);

(ז)    סעיף 150(א);

(ח)   סעיף 152(ג);

(ט)   סעיף 167(א);

(י)    סעיף 168 רישה – לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו;

(2)   בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975:

(א)   סעיף 39(א)(1) – לעניין תקופת 90 הימים הקבועה בו;

(ב)   סעיף 39(א)(2) – לעניין תקופת 180 הימים הקבועה בו;

(ג)    סעיף 64(ב);

(ד)    סעיף 77(ב);

(ה)   סעיף 79(א) ו-(ב);

(ו)    סעיף 82(א) ו-(ד);

(ז)    סעיף 95(ב), למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית;

(ח)   סעיף 113;

(3)   בפקודת המכס:

(א)   סעיף 190;

(ב)   סעיף 192(א)(1);

(4)   בחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968 – בהגדרה "התקופה הקובעת" שבסעיף 1;

(5)   בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין):

(א)   סעיף 15(ה)(1) – לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן (ב);

(ב)   סעיף 15(ה)(2) ו-(ו)(1);

(ג)    סעיף 49י(א)(7);

(ד)    סעיף 49כא(א);

(ה)   סעיף 49לב2(א);

(ו)    סעיף 75א;

(ז)    סעיף 78;

(ח)   סעיף 85;

(ט)   סעיף 85א;

(י)    סעיף 87;

(יא)  סעיף 88;

(6)   בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959:

(א)   סעיף 51ד רישה – לעניין תקופת 12 החודשים הקבועה בו;

(ב)   סעיף 51ט(א);

(7)   בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969, בסעיף 23(א) – לעניין תקופת שנת המס הנדרשת להגשת דוח במאוחד;

(8)   בחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952:

(א)   סעיף 5ג(ב);

(ב)   סעיף 5ה(א) ו-(ב);

(9)   בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958 –

(א)   סעיף 9(ד);

(ב)   סעיף 10;

(ג)    סעיף 15(ג);

(10)  בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 – סעיף 36א(ב);

(11)  בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011:

(א)   סעיף 14(ב);

(ב)   סעיף 15(א) ו-(ד);

(ג)    סעיף 20טז(א).

הארכת תקופות המסתיימות בחודשים מרס 2020 עד יוני 2021 (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

3.       בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המפורטות להלן, התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה:

(1)  סעיף 9(ג1ג)(2)(ב), (ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) ו-(ג1ג)(4)(ב);

(2)  סעיף 49ג(1);

(3)  סעיף 49ה.

מיום 29.12.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2892 מיום 29.12.2020 עמ' 262 (ה"ח 861)

הארכת תקופות המסתיימות בחודשים מרס עד אוקטובר 2020 מרס 2020 עד יוני 2021

3. בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המפורטות להלן, התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020) כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה:

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 252 – הוראת שעה

4.       בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), יקראו את סעיף 135ג(ד) לפקודת מס הכנסה כך שבמקום "בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, יושב ראש רשות ניירות ערך ושר המשפטים, ובאישור" יבוא "באישור".

הארכת תקופות לעניין עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים

5.       חל המועד לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי שהטיל המנהל מכוח חוק מס בתקופה שמיום ג' בתמוז התש"ף (25 ביוני 2020) עד יום י"ב בתשרי התשפ"א (30 בספטמבר 2020), ידחה המנהל את מועד תשלום העיצום או הקנס כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין, אם מי שהוטל עליו העיצום או הקנס הגיש בקשה לדחיית מועד התשלום; הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשת דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים; בסעיף זה –

           "חוק מס" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980;

           "מועד לתשלום" – לרבות מועד לתשלום חלק מעיצום או מקנס שחולק לתשלומים;

           "המנהל" – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה.

פרק ב': מענקי סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) – מס' 13 – הוראת שעה

6.       בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020), יקראו את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, כך:

(בוצע תיקון עקיף בחוק).

ביטול תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

7.       תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020 – בטלות.

 

הארכת התקופה להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

8.       עוסק רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאמור בהחלטת הממשלה מס' 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020), עד יום כ"ו באלול התש"ף (15 בספטמבר 2020).

 

 

                                      בנימין נתניהו                                         ישראל כץ

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

          ראובן ריבלין                                          יריב לוין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ף מס' 2830 מיום 21.7.2020 עמ' 242 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1309 עמ' 156).

ס"ח תשפ"א מס' 2892 מיום 29.12.2020 עמ' 262 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 861 עמ' 38) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), תשפ"א-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות