להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

 

פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

Go

3

סעיף 1

תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית מס' 18

Go

3

 

פרק ב': ביטוח אבטלה

Go

3

סעיף 2

תיקון חוק הביטוח הלאומי

Go

3

 

פרק ג': מענק לבני 67 ומעלה

Go

4

סעיף 3

תיקון חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

Go

4

 

פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים

Go

4

סעיף 4

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים   מס' 21   הוראת שעה

Go

4

סעיף 5

ביטול חוק קליטת חיילים משוחררים

Go

4

 

פרק ה': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

Go

4

סעיף 6

תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

Go

4

 

פרק ו': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ומענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

Go

4

 

סימן א': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

Go

4

סעיף 7

הגדרות

Go

4

סעיף 8

מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות

Go

7

סעיף 9

סכום מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות

Go

8

סעיף 10

מענק לעוסק שהחל את פעילותו בשנת 2020 וסכומו

Go

9

סעיף 11

תביעה לקבלת מענק

Go

10

סעיף 12

קביעת זכאות למענק

Go

10

סעיף 13

תשלום המענק והמקדמות

Go

10

סעיף 13א

מקדמה על חשבון המענק בעד תקופת הזכאות הקובעת

Go

11

סעיף 14

דין מענק ומקדמה

Go

11

 

סימן ב': מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעקבות ההשפעה הכלכלית  של התפשטות נגיף הקורונה החדש

Go

11

סעיף 14א

זכאות למענק פגיעה ממושכת

Go

11

סעיף 14ב

סכום מענק פגיעה ממושכת

Go

12

סעיף 14ג

תביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת

Go

13

סעיף 14ד

תשלום מענק פגיעה ממושכת

Go

14

 

סימן ג': כללי

Go

14

סעיף 15

אופן תשלום מענק ומקדמות

Go

14

סעיף 16

תשלום ביתר

Go

14

סעיף 17

תשלום בחסר

Go

14

סעיף 18

קנס בשל הגשת תביעה ביתר

Go

14

סעיף 19

פטור מס ערך מוסף

Go

14

סעיף 20

השגה וערר

Go

14

סעיף 21

ועדת ערר

Go

14

סעיף 22

עונשין וסמכויות אכיפה

Go

15

סעיף 23

רשות לייצג

Go

15

סעיף 24

המצאת הודעות

Go

15

סעיף 24א

תנאי לקביעת תקופת זכאות

Go

15

סעיף 25

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 125

Go

15

סעיף 26

הוראת מעבר לעניין ערר

Go

15

 

פרק ו'1: דמי בידוד

Go

16

 

סימן א': הגדרות

Go

16

סעיף 26א

הגדרות פרק ו'1

Go

16

 

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעובד

Go

18

סעיף 26ב

זכאות עובד השוהה בבידוד לדמי בידוד

Go

18

סעיף 26ג

זכאות לדמי בידוד לעובד שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק

Go

18

סעיף 26ד

דין היעדרות בתקופת בידוד ודמי בידוד

Go

18

סעיף 26ה

דין עבודה בתקופת בידוד לעניין דמי בידוד

Go

19

סעיף 26ו

רציפות תקופות

Go

19

סעיף 26ז

שמירת זכויות

Go

19

סעיף 26ז1

זכאות עובד שהוא אומן

Go

19

 

סימן ג': שיפוי למעסיק

Go

19

סעיף 26ח

הגדרת "מעסיק"

Go

19

סעיף 26ט

שיפוי

Go

19

סעיף 26י

דין עבודה בתקופת בידוד לעניין שיפוי

Go

20

סעיף 26יא

בקשה לשיפוי

Go

20

סעיף 26יב

העברת מידע

Go

21

סעיף 26יג

שווי דמי בידוד לעניין שיפוי

Go

21

סעיף 26יד

תחולת הוראות מחוק הביטוח הלאומי על תשלום שיפוי למעסיק

Go

22

סעיף 26טו

שיפוי המוסד

Go

22

 

סימן ד': הוראות שונות

Go

22

סעיף 26טז

סמכות שיפוט

Go

22

סעיף 26יז

פרק ו'1   תחילה ותוקף, תחולה והוראות מעבר

Go

22

 

פרק ז': קרנות השתלמות

Go

22

סעיף 27

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 253 הוראת שעה

Go

22

סעיף 28

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

Go

23

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

23

סעיף 29

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 254 הוראת שעה

Go

23

סעיף 30

תיקון חוק הביטוח הלאומי ותחולה   מס' 217

Go

23

סעיף 31

תקציב לתמיכה במוסד ציבור שהכנסותיו פחתו

Go

23

סעיף 32

ביצוע ותקנות

Go

23

 

תוספת

Go

23

 


חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020*

פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית – מס' 18

1.       (תיקון חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992).

 

פרק ב': ביטוח אבטלה

תיקון חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה)

2.       (תיקון חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020).

 

 

פרק ג': מענק לבני 67 ומעלה

תיקון חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)

3.       (תיקון חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020).

 

פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים – מס' 21 – הוראת שעה

4.       (תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994).

 

ביטול חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה)

5.       חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 – בטל.

 

פרק ה': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) – מס' 14 – הוראת שעה (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

6.       (תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007).

 

 

 

 

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

פרק ו': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ומענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח 1386)

פרק ו': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ומענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

סימן א': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח 1386)

הוספת סימן א'

הגדרות

7.       בפרק זה –

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

          "טובין", "המס", "עסק", "עסקה", "שירות" ו"שנת המס" – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף;

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 30 (ה"ח 1365)

הוספת הגדרת ""טובין", "המס", "עסק", "עסקה", "שירות" ו"שנת המס""

          "מוסד ציבורי זכאי" – מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה:

(1)   שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2018, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, ואם הגיש דוח כאמור לגבי ההכנסה לשנת המס 2019 לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי פרק זה – שליש מהכנסתו בשנת המס 2019 כפי שדווח באותו דוח, לא היה מתמיכות ותרומות;

(2)   עיקר הכנסתו בשנת המס 2018, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, ואם הגיש דוח כאמור לגבי שנת המס 2019 לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי פרק זה – עיקר הכנסתו בשנת המס 2019, שאינה הכנסה מתמיכות ותרומות, התקבלה ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השני;

          "מחזור עסקאות" –

(1)   לגבי מי שאינו מוסד ציבורי זכאי – מחזור עסקאות של עוסק, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים 20 או 21 לחוק מס ערך מוסף;

(2)   לגבי מוסד ציבורי זכאי – הכנסה כהגדרתה בפקודה;

          "מחזור עסקאות בשנת 2019" – מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין לגבי שנת 2019, ולעניין כל אחד מאלה, מחזור העסקאות כמפורט לצדו:

(1)   לעניין עוסק שפעילותו החלה אחרי יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) – מחזור העסקאות שלו מיום 1 בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019), מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת 2019 ומוכפל ב-12;

(2)   לעניין עוסק הרשום כשותפות לפי חוק מס ערך מוסף או עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק האמור – לפי מחזור העסקאות המאוחד של השותפות או של העוסקים הרשומים יחד, לפי העניין;

          "מחזור עסקאות בשנת 2020" – מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין, מיום תחילת הפעילות ועד היום שלפני תקופת הזכאות, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12;

          "המנהל" – מנהל רשות המסים בישראל או מי שהמנהל הסמיכו לעניין פרק זה;

          "מקדם הוצאות קבועות" – אחד מאלה:

(1)   לגבי עוסק – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:

(א)   התוצאה המתקבלת מהכפלת 0.9 ביחס שבין שני אלה:

(1)   סך כל התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (בפרק זה – תשומות ציוד), כפי שדווח לרשות המסים בישראל לפי דין בשל שנת המס 2019;

(2)   מחזור העסקאות לשנת 2019;

(ב)   סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק במחזור העסקאות לשנת 2019;

(2)   לגבי עוסק שהוא מוסד ציבורי זכאי – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:

(א)   סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, בשל שנת המס 2018, ואם הוגש לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי פרק זה דוח לשנת המס 2019 – סך כל ההוצאות האמורות בשל שנת המס 2019, מחולק בסך הכנסתו בשנת המס 2018 או 2019, לפי העניין;

(ב)   סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק במחזור העסקאות לשנת 2018, ואם הוגש לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי פרק זה דוח לשנת המס 2019 – במחזור העסקאות לשנת 2019;

(3)   לגבי עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – הסכום שהיה מתקבל מצירוף של שני אלה, והכול אילולא היה העוסק רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר:

(א)   התוצאה המתקבלת מהכפלת 0.9 ביחס שבין שני אלה:

(1)   סך כל התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח לרשות המסים בישראל לפי דין בשל שנת המס 2019;

(2)   סכום מחזור עסקאותיו בשנת המס 2019;

(ב)   סכום הוצאות השכר הנחסכות מחולק בסכום הכנסתו לשנת המס 2019;

          "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" –

(1)   לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים – 0.3;

(2)   לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הוצאות קבועות, ולא יותר מ-0.3; המנהל רשאי לקבוע מקדם אחר לגבי עוסק כאמור בפסקה זו, אם שוכנע כי המקדם לפי פסקה זו אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי-הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק, ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.3;

(3)   לגבי עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הוצאות קבועות, ולא יותר מ-0.075;

(4)   לגבי עוסק שבשנות המס 2019 ו-2020 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הוצאות קבועות, ולא יותר מ-0.04;

          "סכום הוצאות השכר הנחסכות" – סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת, מוכפל ב-6;

          "סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות" – סכום השווה למכפלת 1.25 בשני אלה:

(1)   שכר העבודה החודשי הממוצע של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, שפוטר או שעבודתו הופסקה בדרך אחרת, החייב בדמי ביטוח לאומי, ומחושב לפי שלושת החודשים האחרונים שאותו עובד עבד בהם לפני תקופת הזכאות;

(2)   ביחס שבין מספר ימי העבודה בתקופת הזכאות שבהם לא עבד העובד בשל הוצאתו לחופשה בלא תשלום, בשל פיטוריו או בשל הפסקת עבודתו, לבין סך ימי העבודה בתקופת הזכאות;

          "עוסק" – חייב במס כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, למעט כל אלה:

(1)   גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(2)   קופת חולים;

(3)   תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(4)   מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, למעט מוסד כאמור שהוא מוסד ציבורי זכאי;

(5)   מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או מי שבשנות המס 2019 ו-2020 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה;

(6)   מוסד פיננסי כמפורט להלן:

(א)   תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק האמור;

(ב)   מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

(ג)    חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ד)   חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(ה)   מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(7)   תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;

(8)   עוסק שדיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות; לעניין זה, יראו גם עוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות כמי שדיווח על סגירת עסקו;

(9)   עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים שלפני חודש מרס 2020 על מחזור עסקאות בשיעור אפס;

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

          "תמיכות ותרומות" – תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תמיכה מאת רשות מקומית או תרומות;

          "תקופת הבסיס" – התקופה המקבילה בשנת 2019 לתקופת הזכאות;

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

          "תקופת הזכאות" – התקופות כמפורט בפסקאות (1) עד (3) ובפסקה (5) אלא אם כן קבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי לא יינתן לגבי תקופה מסוימת מענק לפי פרק זה, וכן כל אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4), (6) ו-(7) ששר האוצר קבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי יינתן לגביה מענק לפי פרק זה:

(1)   התקופה שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

(2)   התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020);

(3)   התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) עד יום י"ג בחשוון התשפ"א (31 באוקטובר 2020);

(4)   התקופה שמיום י"ז בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)[1];

(5)   התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021);

(6)   התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021)[2];

(7)   התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א (1 במאי 2021) עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021)[3];

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח 1386)

"תקופת הזכאות" – התקופות כמפורט בפסקאות (1) עד (3) ובפסקה (5) אלא אם כן קבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי לא יינתן לגבי תקופה מסוימת מענק לפי פרק זה, וכן כל אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4) עד (7) בפסקאות (4), (6) ו-(7) ששר האוצר קבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי יינתן לגביה מענק לפי פרק זה:

          "תשומות שוטפות" – אחת מאלה, לפי העניין, למעט תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, לפי העניין:

(1)   סך כל התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל באמצעות דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות;

(2)   לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת – סך התשומות כפי שדווח בדוח השנתי שהוגש לפקיד השומה לגבי שנת 2018, ואם הוגש דוח כאמור לגבי שנת 2019 – כפי שדווח בדוח כאמור;

(3)   לגבי עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) – סך התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ונוכה בשלהן מס תשומות לפי חוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים לפי דין, מה-1 בחודש שלאחר תחילת הפעילות עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019), מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת 2019 ומוכפל ב-12.

מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות

8.       עוסק זכאי למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש, בסכום כאמור בסעיף 9 ובהתאם להוראות פרק זה (בפרק זה – מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות), אם מתקיימים לגביו כל אלה:

(1)  מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

(2)  (א)   מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 40% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו בתקופה שמה-1 בחודש שאחרי תחילת פעילותו עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב-2; בפסקת משנה זו, "עסקה" – למעט מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או לשותפות שהוא שותף בה, לפי העניין;

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), לעניין תקופת הזכאות הקובעת, יקראו את אותה פסקת משנה כך שבמקום "40%" יקראו "25%"; לעניין פסקת משנה זו –

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(1)   "תקופת הזכאות הקובעת" – התקופות האמורות בפסקאות (3) ו-(5) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיימים לגביו שני אלה – התקופות האמורות בפסקאות (4) ו-(6) לאותה הגדרה:

(א)   בתקופת פעילותו שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ואילך, חל החיוב במס על עיקר עסקאותיו עם קבלת התמורה, והתמורה התקבלה בחלוף יותר מ-30 ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות, לפי העניין; לעניין זה, "חיוב במס" – כמשמעותו בפרק ו' לחוק מס ערך מוסף;

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(ב)   לעניין תקופת הזכאות האמורה בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 – הוא אינו זכאי למענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה האמורה;

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(2)   על אף האמור בפסקת משנה (1), שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, כי "תקופת הזכאות הקובעת"[4] כאמור באותה פסקת משנה תכלול גם את אחת או יותר מהתקופות האמורות בפסקאות (4), (6) ו-(7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקת משנה (1) – גם את התקופות האמורות בפסקאות (5) ו-(7) לאותה הגדרה, לפי העניין, ובלבד ששר האוצר קבע כי יינתן לגבי אחת או יותר מהתקופות האמורות בפסקאות (4), (6) ו-(7) להגדרה האמורה מענק לפי פרק זה, כאמור ברישה לאותה הגדרה; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשפ"א (30 באוקטובר 2020) אם החליט שלא לכלול תקופות נוספות על תקופת הזכאות הקובעת לפי פסקת משנה זו;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

(ג)    על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, יקראו את אותה פסקת משנה, לעניין תקופת הזכאות האמורה בפסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, כך שבמקום "40%" יבוא "25%";

(3)  הירידה במחזורי העסקאות כאמור בפסקה (2) נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש;

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(4)  (נמחקה);

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

(5)  הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67, 67א או 71א לחוק מס ערך מוסף, לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, לשנת 2020, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, ולגבי עוסק שבשנות המס 2019 ו-2020 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס 2018 בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה, אם היה חייב בהגשתו, עד יום הגשת תביעה לקבלת מענק לפי סעיף 11;

(6)  העוסק החל בפעילותו לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020).

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 30 (ה"ח 1365)

(2) (א) מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 40% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו בתקופה שמה-1 בחודש שאחרי תחילת פעילותו עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב-2; בפסקה זו בפסקת משנה זו, "עסקה" – למעט מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או לשותפות שהוא שותף בה, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לעניין תקופת הזכאות הקובעת, יקראו את אותה פסקת משנה כך שבמקום "40%" יקראו "25%"; לעניין פסקת משנה זו –

(1) "תקופת הזכאות הקובעת" – התקופה האמורה בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיימים לגביו שני אלה – התקופה האמורה בפסקה (4) לאותה הגדרה:

(א) בתקופת פעילותו שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ואילך, חל החיוב במס על עיקר עסקאותיו עם קבלת התמורה, והתמורה התקבלה בחלוף יותר מ-30 ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות, לפי העניין; לעניין זה, "חיוב במס" – כמשמעותו בפרק ו' לחוק מס ערך מוסף;

(ב) הוא אינו זכאי למענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7;

(2) על אף האמור בפסקת משנה (1), שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, כי "תקופת הזכאות הקובעת" כאמור באותה פסקת משנה תכלול גם את התקופה האמורה בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקת משנה (1) – גם את התקופה האמורה בפסקה (5) לאותה הגדרה, ובלבד ששר האוצר קבע כי יינתן לגבי התקופה האמורה בפסקה (4) להגדרה האמורה מענק לפי פרק זה, כאמור ברישה לאותה הגדרה; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשפ"א (30 באוקטובר 2020) אם החליט שלא לכלול תקופות נוספות על תקופת הזכאות הקובעת לפי פסקת משנה זו;

(5) הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67, 67א או 71א לחוק מס ערך מוסף, לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, לשנת 2020, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, ולגבי עוסק שבשנות המס 2019 ו-2020 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס 2018 בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה, אם היה חייב בהגשתו, עד יום הגשת תביעה לקבלת מענק לפי סעיף 5 סעיף 11;

 

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2861 מיום 30.9.2020 עמ' 47 (ה"ח 1360)

הוספת פסקה 8(2)(ג)

 

מיום 12.1.2021

פסקה 8(4) מיום 1.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח 1386)

(2) (א) מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 40% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו בתקופה שמה-1 בחודש שאחרי תחילת פעילותו עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב-2; בפסקת משנה זו, "עסקה" – למעט מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או לשותפות שהוא שותף בה, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לעניין תקופת הזכאות הקובעת, יקראו את אותה פסקת משנה כך שבמקום "40%" יקראו "25%"; לעניין פסקת משנה זו –

(1) "תקופת הזכאות הקובעת" – התקופה האמורה בפסקה (3) התקופות האמורות בפסקאות (3) ו-(5) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיימים לגביו שני אלה – התקופה האמורה בפסקה (4) התקופות האמורות בפסקאות (4) ו-(6) לאותה הגדרה:

(א) בתקופת פעילותו שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ואילך, חל החיוב במס על עיקר עסקאותיו עם קבלת התמורה, והתמורה התקבלה בחלוף יותר מ-30 ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות, לפי העניין; לעניין זה, "חיוב במס" – כמשמעותו בפרק ו' לחוק מס ערך מוסף;

(ב) הוא אינו זכאי למענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7;

(ב) לעניין תקופת הזכאות האמורה בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 – הוא אינו זכאי למענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה האמורה;

(2) על אף האמור בפסקת משנה (1), שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, כי "תקופת הזכאות הקובעת" כאמור באותה פסקת משנה תכלול גם את התקופה האמורה בפסקה (4) אחת או יותר מהתקופות האמורות בפסקאות (4), (6) ו-(7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעניין עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקת משנה (1) – גם את התקופה האמורה בפסקה (5) לאותה הגדרה התקופות האמורות בפסקאות (5) ו-(7) לאותה הגדרה, לפי העניין, ובלבד ששר האוצר קבע כי יינתן לגבי התקופה האמורה בפסקה (4) אחת או יותר מהתקופות האמורות בפסקאות (4), (6) ו-(7) להגדרה האמורה מענק לפי פרק זה, כאמור ברישה לאותה הגדרה; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשפ"א (30 באוקטובר 2020) אם החליט שלא לכלול תקופות נוספות על תקופת הזכאות הקובעת לפי פסקת משנה זו;

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, יקראו את אותה פסקת משנה, לעניין תקופת הזכאות האמורה בפסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, כך שבמקום "40%" יבוא "25%";

(3) הירידה במחזורי העסקאות כאמור בפסקה (2) נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש;

(4) לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה:

(א) הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2019 ולא ניהלם;

(ב) פנקסיו לשנת המס 2019 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור;

סכום מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

9.       (א)  מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות יהיה בסכומים המפורטים להלן:

(1)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(2)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(3)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 200 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – 6,000 שקלים חדשים;

(4)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף שקלים חדשים – הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין, ובלבד שלא יפחתו מ-6,000 שקלים חדשים ולא יעלו על 500 אלף שקלים חדשים:

(א)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 40% ואינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג)    לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) –

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(1)   לעניין סכום המענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעוסק שהתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 8(2)(ב)(1) – תקופת הזכאות האמורה בפסקה (4) לאותה הגדרה, יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4) כך:

"(א) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב)   לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40% אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג)    לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד)   לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.";

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

(2)   לעניין תקופת זכאות קובעת כהגדרתה בסעיף 8(2)(ב)(1) שלא התקיים לגביה האמור בפסקה (1), יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4), לעניין סכום המענק בעד התקופות הנוספות כאמור, כך:

"(א) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40$ אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג)    לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד)   לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.".

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), סכומי המענק לתקופה האמורה בפסקה (7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 יהיו מחצית הסכומים המפורטים בסעיף זה.

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 31 (ה"ח 1365)

9. (א) מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות יהיה בסכומים המפורטים להלן:

(1) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;

(2) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;

(3) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 200 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – 6,000 שקלים חדשים;

(4) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף שקלים חדשים – הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין, ובלבד שלא יפחתו מ-6,000 שקלים חדשים ולא יעלו על 500 אלף שקלים חדשים:

(א) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 40% ואינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2), עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) –

(1) לעניין סכום המענק בעד תקופת הזכאות הקובעת יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4) כך:

"(א) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40% אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.";

(2) קבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 8(2)(ב)(2) כי תקופת הזכאות הקובעת תכלול גם את התקופות הנוספות המפורטות באותו סעיף, יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4), לעניין סכום המענק בעד התקופות הנוספות כאמור, כך:

"(א) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40$ אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.".

 

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח 1386)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) –

(1) לעניין סכום המענק בעד תקופת הזכאות הקובעת תקופת הזכאות האמורה בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7, ולעוסק שהתקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 8(2)(ב)(1) – תקופת הזכאות האמורה בפסקה (4) לאותה הגדרה, יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4) כך:

"(א) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40% אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.";

(2) קבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 8(2)(ב)(2) כי תקופת הזכאות הקובעת תכלול גם את התקופות הנוספות המפורטות באותו סעיף לעניין תקופת זכאות קובעת כהגדרתה בסעיף 8(2)(ב)(1) שלא התקיים לגביה האמור בפסקה (1), יקראו את פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (א)(4), לעניין סכום המענק בעד התקופות הנוספות כאמור, כך:

"(א) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 25% אך אינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ב) לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 40$ אך אינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ג) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 60% אך אינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(ד) לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8(2) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס.".

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), סכומי המענק לתקופה האמורה בפסקה (7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 יהיו מחצית הסכומים המפורטים בסעיף זה.

מענק לעוסק שהחל את פעילותו בשנת 2020 וסכומו

10.    (א)  עוסק שהחל את פעילותו בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), זכאי למענק בעבור תקופת הזכאות בסכום כמפורט בסעיף קטן (ב), אם מתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   מחזור עסקאותיו בשנת 2020 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים;

(2)   מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר 2020 עולה על 1,500 שקלים חדשים;

(3)   מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר 2020, בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש; לגבי עוסק שפעילותו החלה מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ואילך, יראו לעניין פסקה זו את מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום תחילת הפעילות ועד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר ופברואר 2020 ומוכפל ב-2;

(4)   הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67, 67א או 71א לחוק מס ערך מוסף, לגבי תקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, לשנת המס שתקופת הזכאות חלה בה, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף.

          (ב)  בכפוף להוראות סעיף קטן (א), סכום המענק לעוסק שהחל את פעילותו בשנת 2020, יהיה 4,000 שקלים חדשים לעניין עוסק מורשה ו-3,000 שקלים חדשים לעניין עוסק פטור; בסעיף קטן זה, "עוסק מורשה" ו"עוסק פטור" – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף.

תביעה לקבלת מענק

11.    (א)  המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הוא החל ביום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020), לעניין פסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" והחל מה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית, לעניין יתר הפסקאות באותה הגדרה; המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה לתקופה אחת שלא תעלה על 30 ימים אם מתקיימות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון החל מאחד המועדים האמורים.

          (ב)  עוסק רשאי להגיש למנהל תביעה למענק בתוך 90 ימים מהמועד שקבע המנהל לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   המנהל רשאי להאריך את התקופה המרבית להגשת תביעה כאמור בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת, אחת או יותר, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על 180 ימים; קביעת המנהל על הארכה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות המסים[5].

          (ד)  תביעה לפי סעיף זה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק לפי הוראות פרק זה.

קביעת זכאות למענק

12.    (א)  הגיש עוסק למנהל תביעה לקבלת מענק לפי הוראות סעיף 11, יחולו הוראות אלה:

(1)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 או לשנת 2020 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – המנהל יקבע בהחלטה מנומקת את זכאותו של העוסק למענק וכן את סכום המענק, וישלם את סכום המענק בתוך 14 ימים ממועד הגשת התביעה;

(2)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 או לשנת 2020 עולה על 300 אלף שקלים חדשים – המנהל יקבע בהחלטה מנומקת את זכאותו של העוסק למענק ואת סכום המענק בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה, ואם ביקש מהעוסק פרטים נוספים – רשאי הוא להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת אחת בלבד של 20 ימים.

          (ב)  המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העוסק, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף קטן (א), אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו.

תשלום המענק והמקדמות

13.    (א)  עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 300 אלף שקלים חדשים ונקבעה זכאותו למענק לפי הוראות סעיף 12, ישולם לו המענק בהקדם ולא יאוחר מתום 5 ימים ממועד קביעת הזכאות כאמור.

          (ב)  לא הודיע המנהל לעוסק על החלטתו לפי הוראות סעיף 12(א) בתוך 21 ימים מיום הגשת התביעה, ולעניין עסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים בתוך 14 ימים מיום הגשת התביעה – ישלם לעוסק מקדמה בשיעור של 40% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל.

          (ג)   לא הודיע המנהל לעוסק על החלטתו לפי סעיף 12(א) בתוך 28 ימים מיום הגשת התביעה, ולעניין עסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים בתוך 21 ימים מיום הגשת התביעה – ישלם, נוסף על המקדמה האמורה בסעיף קטן (ב), מקדמה בשיעור של 20% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל.

מקדמה על חשבון המענק בעד תקופת הזכאות הקובעת (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

13א.  (א)  עוסק שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא יהיה זכאי למענק בעד תקופת הזכאות הקובעת, כאמור בסעיף 8(2)(ב)(1), החלה לגביו, רשאי להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק בעד אותה תקופה.

          (ב)  עוסק שהגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א), תשולם לו מקדמה לפני תום תקופת הזכאות הקובעת כאמור באותו סעיף קטן (בסעיף זה – מקדמה מיוחדת), אם מתקיימים שני אלה:

(1)   נקבעה זכאותו של העוסק לאחד או לשני המענקים שלהלן:

(א)   מענק לפי החלטת הממשלה מס' 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) (להלן – החלטת הממשלה מס' 5015);

(ב)   מענק בעד תקופת הזכאות האמורה בפסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7;

(2)   העוסק הצהיר, בבקשה כאמור בסעיף קטן (א), כי יש יסוד סביר להניח כי הוא יהיה זכאי למענק בעד תקופת הזכאות הקובעת.

          (ג)   מקדמה מיוחדת תהיה בשיעור של 50% מסכום המענק שהעוסק זכאי לו כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(א) או (ב), לפי העניין, ואם היה העוסק זכאי לשני המענקים כאמור, תהיה המקדמה כאמור בשיעור של 50% מאחד המענקים, לפי בחירת העוסק.

          (ד)  בקשה לקבלת מקדמה מיוחדת תוגש בתוך 30 ימים מיום י"ב בתשרי התשפ"א (30 בספטמבר 2020), ויחולו עליה הוראות סעיף 11(ד), בשינויים המחויבים; רשות המסים בישראל תעביר תשלום של מקדמה מיוחדת בתוך 4 ימים ממועד הגשת הבקשה, וימי שבת וחג לא יבואו במניין הימים.

          (ה)  שולמה לעוסק מקדמה מיוחדת לפי הוראות סעיף זה –

(1)   לא תשולם לאותו עוסק, לפי הוראות סעיף 13, מקדמה נוספת על חשבון המענק שהוא זכאי לו בעד תקופת הזכאות הקובעת;

(2)   יופחת סכום המקדמה המיוחדת מסכום המענק שהעוסק זכאי לו בעד תקופת הזכאות הקובעת.

          (ו)   הוראות סעיף 19 יחולו על מקדמה לפי סעיף זה.

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 32 (ה"ח 1365)

הוספת סעיף 13א

דין מענק ומקדמה

14.    זכות למענק ולמקדמה לפי פרק זה לעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעוסק הזכאי למענק או למקדמה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף זה יחולו גם על מענק או מקדמה ששולמו לחשבון הבנק של העוסק, במשך 90 ימים מיום ששולמו כאמור.

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

סימן ב': מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעקבות ההשפעה הכלכלית
של התפשטות נגיף הקורונה החדש

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 275 (ה"ח 1386)

הוספת סימן ב'

זכאות למענק פגיעה ממושכת (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

14א.  (א)  בסימן זה –

          "מענק פגיעה ממושכת" – מענק בשל פגיעה ממושכת בעקבות ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש;

          "עוסק מורשה" ו"עוסק פטור" – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף;

          "מענקי השתתפות בהוצאות קבועות" – מענקי סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות לפי החלטת הממשלה מס' 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) וכן מענקים לפי סימן א' לפרק זה, ששולמו בעד התקופות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7;

          "תקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת" – התקופה שמיום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019), עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019), ולעוסק שהחל בעיסוקו מיום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) – התקופה שתחילתה ביום הראשון של תקופת הדיווח המלאה הראשונה שלו לפי סעיף 67 לחוק מס ערך מוסף וסופה ביום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019);

          "תקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת" – התקופה שתחילתה בתום 12 חודשים מהיום הראשון של תקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת וסופה ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

          (ב)  עוסק זכאי למענק פגיעה ממושכת, בסכום כאמור בסעיף 14ב ובהתאם להוראות פרק זה, אם התקיימו לגביו התנאים כאמור בסעיף 8(1) ו-(3), בשינויים המחויבים, וכן התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

(1)   לגבי עוסק מורשה – מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות לענק פגיעה ממושכת בתוספת סך סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות ששולמו לו אינו עולה על מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת והוא הצהיר על כך בתביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת שהגיש לפי סעיף 14ג, ואם מחזור עסקאותיו בשנת המס 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – אם התקיימו לגביו גם כל אלה:

(א)   מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת בסכום העולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת;

(ב)   הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67, 67א או 71א לחוק מס ערך מוסף לתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת ולתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת;

(2)   לגבי עוסק פטור – אם התקיימו לגביו כל אלה:

(א)   הוא הגיש הצהרות לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, לגבי שנות המס 2019 ו-2020;

(ב)   מחזור עסקאותיו לשנת המס 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 בסכום העולה על 25% ממחזור העסקאות לשנת המס 2019;

(ג)    מחזור עסקאותיו בשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות ששולמו לו אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו בשנת 2019 והוא הצהיר על כך בתביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת שהגיש לפי סעיף 14ג;

(3)   לגבי עוסק שהחל בפעילות בתקופהת שמיום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) יחולו התנאי הקבוע ברישה של פסקה (1) או בפסקה (2)(ג), לפי העניין, וההגדרה "עוסק שזכאי למענק חלקי" שבסעיף 14ב, בתיאומים שיקבע המנהל, אם שוכנע שהדבר נדרש בנסיבות העניין;

(4)   לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת המס 2019 עולה על 300 אלף שקלים – אם העוסק היה זכאי לשלושה או יותר ממענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות, ובלבד שהתקיים בו האמור ברישה של פסקה (1);

(5)   לגבי עוסק שהתקיים לגביו האמור בסעיף 10(א) – אם העוסק היה זכאי לשניים או יותר ממענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 275 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 14א

סכום מענק פגיעה ממושכת (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

14ב.  (א)  בסעיף זה, "עוסק שזכאי למענק חלקי" – עוסק שהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין, ולמעט עוסק שהתקיים לגביו האמור בסעיף 10(א):

(1)   עוסק מורשה שהסכום השווה למחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת, בתוספת סך סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות ששולמו לו בעד שנת 2020 שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת;

(2)   עוסק פטור שהסכום השווה למחזור עסקאותיו בשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות ששולמו לו בעד שנת 2020 שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.

          (ב)  מענק פגיעה ממושכת יהיה בסכומים המפורטים להלן, ולעוסק שזכאי למענק חלקי – 65% מהסכומים המפורטים להלן:

(1)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – בסכומים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א)   מענק פגיעה ממושכת בסכום של 3,000 שקלים חדשים –

(1)   אם הוא עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת בסכום שאינו עולה על 40% ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת;

(2)   אם הוא עוסק פטור שמחזור עסקאותיו בשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בשנת 2019 בסכום שאינו עולה על 40% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019;

(ב)   מענק פגיעה ממושכת בסכום של 5,000 שקלים חדשים –

(1)   אם הוא עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת בסכום שעולה על 40% ואינו עולה על 60% ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת;

(2)   אם הוא עוסק פטור שמחזור עסקאותיו בשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בשנת 2019 בסכום שעולה על 40% ואינו עולה על 60% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019;

(ג)    מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 שקלים חדשים –

(1)   אם הוא עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות למענק פגיעה ממושכת נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת בסכום שעולה על 60% ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס למענק פגיעה ממושכת;

(2)   אם הוא עוסק פטור שמחזור עסקאותיו בשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בשנת 2019 בסכום שעולה על 60% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019;

(2)   לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 עולה על 300 אלף שקלים חדשים – הגבוה מבין אלה:

(א)   9,000 שקלים חדשים;

(ב)   60% מסך מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל, מחולקים בחמש, ואם מחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 עלה על 20 מיליון שקלים חדשים – מחלוקים בארבע, ובלבד שסכום כאמור לא יעלה על 50 אלף שקלים חדשים;

(3)   לעוסק שהתקיים לגביו האמור בסעיף 10(א) –

(א)   אם הוא עוסק מורשה – 4,000 שקלים חדשים;

(ב)   אם הוא עוסק פטור – 3,000 שקלים חדשים.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 277 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 14ב

תביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

14ג.   (א)  תביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת תוגש בתוך שלושה חודשים מיום כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021); המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה לתקופה אחת שלא תעלה על חודש אם מתקיימות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון החל ממועד זה.

          (ב)  המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעה כאמור בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת, אחת או יותר, ובלבד שכלל תקופות ההארכה לא יעלו על שישה חודשים; קביעת המנהל בדבר הארכה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות המסים.

          (ג)   תביעה לפי סעיף זה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק לפי הוראות סימן זה.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 278 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 14ג

תשלום מענק פגיעה ממושכת (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

14ד.  (א)  המנהל יקבע את זכאותו של העוסק למענק פגיעה ממושכת וכן את סכום המענק וישלם את סכום המענק בתוך 14 ימים ממועד הגשת התביעה כאמור בסעיף 14ג או ביום ג' באדר התשפ"א (15 בפברואר 2021), לפי המאוחר.

          (ב)  המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העוסק, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף קטן (א), אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 279 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 14ד

(תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

סימן ג': כללי

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 279 (ה"ח 1386)

הוספת סימן ג'

אופן תשלום מענק ומקדמות (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

15.    המענק והמקדמות לפי פרק זה ישולמו באמצעות רשות המסים בישראל על ידי זיכוי חשבון הבנק של העוסק שפרטיו היו בידי המנהל.

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 33 (ה"ח 1365)

15. המענק והמקדמות לפי סעיף 13 פרק זה ישולמו באמצעות רשות המסים בישראל על ידי זיכוי חשבון הבנק של העוסק שפרטיו היו בידי המנהל.

תשלום ביתר

16.    (א)  שולם לעוסק מענק, לרבות מקדמה, בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, יחזיר העוסק את ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום היתר) באמצעות רשות המסים בישראל בתוך תשעים ימים מהיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על סכום היתר, מיום ששולם סכום היתר עד יום ההחזר.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

          (ב)  על סכום היתר ועל הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה), כאילו היה מס וכן יחולו עליהם הוראות חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, כאילו היו חוב מס.

          (ג)   סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע לעוסק לפי הוראות פרק זה.

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 33 (ה"ח 1365)

(ב) על סכום היתר ועל הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה), אילו היו מס כאילו היה מס וכן יחולו עליהם הוראות חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, כאילו היו חוב מס.

תשלום בחסר

17.    שולם לעוסק מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, ישולם לעוסק ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום החסר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר, החל בתום 30 ימים מיום הגשת התביעה עד יום תשלום סכום החסר.

קנס בשל הגשת תביעה ביתר

18.    (א)  בסעיף זה, "סכום ההפרש" – ההפרש שבין סכום המענק שכלל עוסק בתביעה שהגיש לפי סעיף 11 ובין סכום המענק שהמנהל קבע שהוא זכאי לו לפי הוראות סעיף 12.

          (ב)  עוסק שסכום ההפרש לגביו עולה על 50% מסכום המענק שכלל בתביעה שהגיש לפי סעיף 11 ולא הוכיח להנחת דעתו של המנהל שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור שלא יעלה על 25% מסכום ההפרש.

פטור מס ערך מוסף

19.    מענק לפי פרק זה לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

השגה וערר (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

20.    (א)  (1)   הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל בנוגע למענק הניתן לפי פרק זה, לרבות בנוגע להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר, רשאי להגיש השגה לעובד רשות המסים בישראל שהמנהל הסמיכו לשם כך, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה; החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב בתוך 120 ימים;

(2)   ההשגות יוגשו בטופס מקוון שיקבע המנהל ויכללו את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו של מבקש המענק ועמידתו בתנאי הזכאות למענק;

(3)   העובד המוסמך להחליט בהשגה רשאי לדון ולהכריע בה על פי טענות וראיות שיוגשו בכתב.

          (ב)  על החלטה בהשגה לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור לפני ועדת ערר כאמור בסעיף 21, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 279 (ה"ח 1386)

(א) (1) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל בנוגע למענק הניתן לפי פרק זה, לרבות בנוגע להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר, רשאי להגיש השגה לעובד רשות המסים בישראל שהמנהל הסמיכו לשם כך, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה; החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב בתוך 120 ימים;

ועדת ערר

21.    (א)  שר המשפטים יקים ועדת ערר בת שני חברים, אחת או יותר, שתפקידה לדון בעררים כאמור בסעיף 20 (בסעיף זה – ועדת ערר); ואלה חברי ועדת הערר:

(1)   עובד המדינה הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שיהיה יושב הראש;

(2)   נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום ראיית חשבון או כלכלה או בתחום מקצועי אחר הנוגע לעניין, שימנה שר האוצר.

          (ב)  ועדת הערר מוסמכת לאשר את ההחלטה שעליה עוררים, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות למנהל.

          (ג)   במקרה של מחלוקת בין חברי ועדת הערר, תכריע עמדת יושב הראש.

          (ד)  דינו של חבר ועדת הערר שאינו עובד המדינה, כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1)   חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)   חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1968;

(3)   חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(4)   חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 – הוראת סעיף 56(ב) לחוק.

          (ה)  ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, למעט סעיפים 22(א), 37 ו-45 לחוק האמור, יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי פרק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף 28(ד) ו-(ה) לחוק האמור יהיו נתונות לבית משפט לעניינים מינהליים;

(2)   החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים;

(3)   על אף האמור בסעיף 26(ג) לחוק האמור, ועדת הערר רשאית לדון ולהחליט בערר על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, אם מצאה שאין בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינו של העורר;

(4)   החליטה ועדת הערר לקיים דיון בהשתתפות הצדדים, רשאית היא לקיים את הדיון באמצעים טכנולוגיים אם קבע שר המשפטים לפי סעיף קטן (ו) סדרי דין לעניין קיום דיון כאמור; לעניין זה, "אמצעים טכנולוגיים" – דיון באמצעים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, שבהם ניתן לשמוע ולראות את המשתתפים בדיון וכן להישמע במהלכו;

(5)   ועדת הערר רשאית לחייב בעל דין בהוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.

          (ו)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לעניין סדרי דין ודיני הראיות ולעניין סדרי המינהל בוועדת הערר לרבות בענייני אגרות.

עונשין וסמכויות אכיפה

22.    (א)  עוסק שהגיש תביעה למענק בטופס לפי סעיף 11 ומסר בה פרטים לא נכונים לגבי תנאי הזכאות הקבועים בסעיף 8(1), (2), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנה.

          (ב)  התעורר חשד לביצוע עבירה לפי פרק זה, רשאי מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו בסעיף 227(1) ו-(2) לפקודה לשם מניעת עבירות לפי פרק זה או לשם גילוין.

רשות לייצג

23.    סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עוסק לעניין פרק זה, בשינויים המחויבים.

המצאת הודעות

24.    על המצאת הודעות לפי פרק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.

תנאי לקביעת תקופת זכאות (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

24א.  השר לא יקבע בצו את התקופה המפורטת בפסקה (7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 כתקופה שיינתן לגביה מענק לפי פרק זה אלא אם כן ההוצאה הכרוכה בקביעת התקופה כאמור נכללת במסגרת מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונהף בשנת 2021, לפי פסקת משנה (ה)(1) של סעיף 3ב(א)(1) לחוק-יסוד: משק המדינה, כנוסחה בסעיף 2 לחוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021), ואם התקבל חוק תקציב שנתי לשנת 2021 – ההוצאה האמורה נכללת במסגרת חוק התקציב השנתי האמור.

מיום 12.1.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 279 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 24א

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 125

25.    בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:

"28.        ערעור לפי סעיף 21(ה)(2) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020."

הוראת מעבר לעניין ערר

26.    על החלטה בעניין מענק לפי החלטת הממשלה 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) (בסעיף זה – החלטת הממשלה) יחולו הוראות אלה:

(1)  על החלטת רשות המסים בישראל בעניין זכאות למענק ניתן להגיש בקשה לתיקון טעות כאמור בסעיף 12(ב) או להגיש השגה לפי סעיף 20(א), לפי העניין;

(2)  על החלטה בהשגה שניתנה לפי סעיף 4 להחלטת הממשלה ניתן לערור לפני ועדת ערר לפי סעיף 21;

(3)  הליכים לפי פסקאות (1) ו-(2) יוגשו בתוך 45 ימים מיום תחילתו של חוק זה או מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר או ההשגה ועל המועד להגשתם, לפי המאוחר.

(תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

פרק ו'1: דמי בידוד

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 82 (ה"ח 1368)

הוספת פרק ו'1

(תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

סימן א': הגדרות

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 82 (ה"ח 1368)

הוספת סימן א'

הגדרות – פרק ו'1 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26א.  בחוק זה –

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 82 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26א

 

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "בדיקה", "חוזר", "חולה" ו"מחלים" – כהגדרתם בצו בידוד בית;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח 1429)

הוספת הגדרת ""בדיקה", "חוזר", "חולה" ו"מחלים""

          "בידוד" – כמשמעותו בצו בידוד בית;

          "דיווח" – דיווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו בידוד בית כאמור בסעיף 3 לאותו צו;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "דמי בידוד" – (נמחקה);

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח 1429)

מחיקת הגדרת "דמי בידוד"

הנוסח הקודם:

"דמי בידוד" – תשלום לעובד לפי פרק זה, השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה;

          "הסכם קיבוצי" – כהגדרתו בחוק דמי מחלה;

          "חובת בידוד" – חובת בידוד לפי צו בידוד בית;

          "חוק דמי מחלה" – חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976;

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "חיסון" – חיסון נגד נגיף הקורונה החדש, כמשמעותו בתוספת לחוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח 1429)

הוספת הגדרת "חיסון"

          "ילד", של עובד – ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

(1)   טרם מלאו לו 16 שנים;

(2)   הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(3)   (נמחקה);

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח 1429)

מחיקת פסקה (3) להגדרת "ילד"

הנוסח הקודם:

(3) הוא מנוי בפסקאות (1) או (2) ושוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה;

          "ימי עבודה" – ימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה, ולא יותר מחמישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן שישה ימים – שישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד;

          "המוסד" – המוסד לביטוח לאומי;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד, שמתקיים בו אחד מהתנאים שבפסקאות (1) עד (4) או עובד שמתקיימים בו התנאים שבפסקה (5):

(1)   הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה, ובלבד שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או שתי מנות חיסון, לפי העניין;

(2)   הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך, והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית;

(3)   רופא קבע, בהתאם להוראות המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, כי מתקיים אחד מאלה, והוא המציא למעסיקו אישור על כך מאת הרופא:

(א)   יש לגביו מניעה רפואית להתחסן;

(ב)   אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן, לגבי הציבור שהוא נמנה עימו;

(4)   הוא קטין;

(5)   הוא שוהה בבידוד לפי צו בידוד בית עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד, ומתקיימים לגביו כל אלה:

(א)   ילדו אינו חוזר או חולה;

(ב)   הוא נעדר מעבודתו משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו או משום שהוא עובד השוהה בבידוד;

(ג)    הוא מסר דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור;

(ד)   הוא מסר הצהרה למעסיקו לפי הטופס שבתוספת, ולפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה זו;

(2)   ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה;

(3)   ההורה האחר הוא עובד עצמאי, וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח 1429)

הוספת הגדרת "עובד בבידוד מזכה"

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "עובד השוהה בבידוד" – עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה :

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(1)   הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד;

(2)   הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור;

(3)   הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 389 (ה"ח 1429)

"עובד השוהה בבידוד" – עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית:

(1) הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד;

(2)   לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים;

(3)   ילדו אינו חוזר או חולה;

(4)   הוא מסר הצהרה למעסיקו לפי הטופס שבתוספת, ולפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה:

(א)   ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה (5) להגדרה "עובד בבידוד מזכה";

(ב)   ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה;

(ג)    ההורה האחר הוא עובד עצמאי, וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד;

(5)   הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 389 (ה"ח 1429)

הוספת הגדרת "עובד שהוא הורה מלווה"

          "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "תקופה מזערית לבידוד" – תקופת שתחילתה ביום שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, בשל עילת בידוד מסוימת, וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו, לפי העניין, חובת הבידוד כאמור;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 389 (ה"ח 1429)

הוספת הגדרת "תקופה מזערית לבידוד"

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          "תקופת בידוד" – תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה ביום האחרון שבו חלה חובת בידוד כאמור, אף אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה חובת הבידוד, ובלבד שכל תקופה הנמנית בשל אותה עילת בידוד לא תעלה על התקופה המזערית לבידוד; לעניין עובד שדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית על חובת בידוד החלה עליו או על ילדו ארבעה ימים או יותר אחרי שנודע לו האמור – יחל מניין התקופה ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור;

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 389 (ה"ח 1429)

החלפת הגדרת "תקופת בידוד"

הנוסח הקודם:

"תקופת בידוד" – תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו חובת בידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו (בהגדרה זו – דרישת בידוד) וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד או דרישת בידוד, אף אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה על העובד חובת הבידוד או דרישת הבידוד; לעניין עובד שדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית על חובת בידוד או דרישת בידוד החלה עליו ארבעה ימים או יותר אחרי שנודע לו האמור – יחל מניין התקופה ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור;

          "תקופת המחלה הצבורה" – תקופת הזכאות שחושבה לפי חוק דמי מחלה או לפי הסכם קיבוצי שמסדיר לגבי העובד את עניין התשלום לתקופת מחלה.

 

(תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעובד

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 83 (ה"ח 1368)

הוספת סימן ב'

זכאות עובד השוהה בבידוד לדמי בידוד (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26ב.  (א)  עובד בבידוד מזכה, עובד שהוא הורה מלווה ועובד השוהה בבידוד זכאים לקבל ממעסיקם תשלום כמפורט להלן, לפי העניין, בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד מאותה תקופה (להלן – דמי בידוד), אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום העבודה האמור, על חשבון יום חופשה המגיע לו:

(1)   עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה – סכום השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה;

(2)   עובד השוהה בבידוד – 75% מהסכום האמור בפסקה (1).

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (א1) לעניין עובדים שהם הורים מלווים אשר נעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא כאמור בסעיף קטן (א), רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו לפי חוק זה הוא הודיע על ידי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם, וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיע ההורה האחר למעסיקו.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד שלפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה אישי חל לגביו הסדר דמי מחלה מיטיב או הסדר דמי בידוד מיטיב זכאי לתשלום גם בעד יום העבודה האמור בסעיף קטן (א); ואולם, מעסיק, למעט המדינה או גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, שהוא צד להסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי רשאי להודיע לעובד שהוראות סעיף קטן זה לא יחולו על העובד לעניין ההסדר האמור; בסעיף קטן זה –

          "הסדר דמי מחלה מיטיב" – הסדר הקובע זכאות של עובד לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו;

          "הסדר דמי בידוד מיטיב" – הסדר הקובע זכאות של עובד לתשלום בעד ימי עבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד מהיום הראשון להיעדרותו.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ג)   (1)   מתקופת המחלה הצבורה של עובד ששולמו לו דמי בידוד לפי הוראות סעיף קטן (א), יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ובלבד שלא יופחתו יותר משלושה ימי עבודה בתקופת הבידוד, אולם נעדרו עובדים שהם הורים מלווים מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו הימים באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד אך לא יופחתו יותר משלושה ימים כאמור לשניהם יחד;

(2)   לא עמד לרשות העובד בתקופת המחלה הצבורה שלו מספר הימים שיש להפחיתם כאמור, יופחתו הימים העומדים לרשותו, אם ישנם, וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד (בסעיף קטן זה – ימי מחלה מחויבים);

(3)   הסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר תקופת מחלה שקוזזה כנגד ימי המחלה המחויבים, יקוזזו ימי המחלה המחויבים הנותרים שנזקפו עקב הבידוד כנגד ימי חופשה שטרם ניצל, ואם לא נותרה לעובד יתרת ימי חופשה מספקת – לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים.

          (ד)  מעסיק ישלם לעובדו דמי בידוד במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור, ואם העתק הדיווח לא נמסר למעסיק לפני המועד האמור – במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 83 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ב

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

(א) עובד השוהה בבידוד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד, אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום האמור על חשבון יום חופשה המגיע לו.

(א) עובד בבידוד מזכה, עובד שהוא הורה מלווה ועובד השוהה בבידוד זכאים לקבל ממעסיקם תשלום כמפורט להלן, לפי העניין, בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד מאותה תקופה (להלן – דמי בידוד), אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום העבודה האמור, על חשבון יום חופשה המגיע לו:

(1) עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה – סכום השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה;

(2) עובד השוהה בבידוד – 75% מהסכום האמור בפסקה (1).

(א1) לעניין עובדים שהם הורים מלווים אשר נעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא כאמור בסעיף קטן (א), רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו לפי חוק זה הוא הודיע על ידי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם, וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיע ההורה האחר למעסיקו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד שלפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה אישי חל לגביו הסדר דמי מחלה מיטיב או הסדר דמי בידוד מיטיב זכאי לתשלום גם בעד יום העבודה האמור בסעיף קטן (א); ואולם, מעסיק, למעט המדינה או גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, שהוא צד להסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי רשאי להודיע לעובד שהוראות סעיף קטן זה לא יחולו על העובד לעניין ההסדר האמור; בסעיף קטן זה –

"הסדר דמי מחלה מיטיב" – הסדר הקובע זכאות של עובד לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו;

"הסדר דמי בידוד מיטיב" – הסדר הקובע זכאות של עובד לדמי בידוד לתשלום בעד ימי עבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד מהיום הראשון להיעדרותו.

(ג) (1) מתקופת המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד ושולמו עובד ששולמו לו דמי בידוד לפי הוראות סעיף קטן (א), יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ובלבד שלא יופחתו יותר מארבעה משלושה ימי עבודה בתקופת הבידוד, אולם נעדרו עובדים שהם הורים מלווים מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו הימים באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד אך לא יופחתו יותר משלושה ימים כאמור לשניהם יחד;

(2) לא עמד לרשות העובד בתקופת המחלה הצבורה שלו מספר הימים שיש להפחיתם כאמור, יופחתו הימים העומדים לרשותו, אם ישנם, וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד (בסעיף קטן זה – ימי מחלה מחויבים);

(3) הסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר תקופת מחלה שקוזזה כנגד ימי המחלה המחויבים, יקוזזו ימי המחלה המחויבים הנותרים שנזקפו עקב הבידוד כנגד ימי חופשה שטרם ניצל, ואם לא נותרה לעובד יתרת ימי חופשה מספקת – לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים.

זכאות לדמי בידוד לעובד שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26ג.   עובד שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ומתקיימות לגביו הוראות פסקאות (1) עד (3) להגדרה "עובד השוהה בבידוד", למעט חולה, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בסכום כאמור בסעיף 26ב(א)(1) בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 84 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ג

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

26ג. עובד שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ומתקיימות לגביו הוראות פסקאות (1) עד (3) להגדרה "עובד השוהה בבידוד", למעט חולה כהגדרתו בצו בידוד בית, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בסכום כאמור בסעיף 26ב(א)(1) בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

דין היעדרות בתקופת בידוד ודמי בידוד (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26ד.  דין היעדרות עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 84 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ד

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

26ד. דין היעדרות עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

 

דין עבודה בתקופת בידוד לעניין דמי בידוד (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26ה.  עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד לא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עבד כאמור.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 84 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ה

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

26ה. עובד השוהה בבידוד ועבד בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד לא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עבד כאמור.

 

רציפות תקופות (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26ו.   עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, בשל היותו או היות ילדו, לפי העניין, חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו או תקופת מחלת ילדו, לפי העניין, ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 84 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ו

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

26ו. עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה כהגדרתו בצו בידוד בית בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, בשל היותו או היות ילדו, לפי העניין, חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו או תקופת מחלת ילדו, לפי העניין, ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה.

שמירת זכויות (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26ז.   (א)  בכפוף להוראות סעיף 26ב(ג), הוראות סימן זה באות להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

          (ב)  עובד הזכאי לדמי בידוד בשל אותה תקופת בידוד, הן מכוח הוראות סימן זה והן מכוח הסכם קיבוצי לעניין ימי בידוד החל לגביו אצל מעסיקו או חוזה אישי, יחול לגביו ההסדר המיטיב מהם.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 85 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ז

זכאות עובד שהוא אומן (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26ז1. הוראות פרק זה יחולו לגבי עובד שהוא אומן ובידו אישור מאת מנחה אומנה על שהיית ילד באומנה אצלו, בעת שחלה על אותו ילד חובת בידוד בתקופת היעדרות העובד מעבודתו, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: ההצהרה שהעובד נדרש למסור למעסיקו לפי פסקה (5)(ד) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" או לפי פסקה (4) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה", לא תכלול את פרטי הילד באומנה, והעובד יצרף להצהרה האמורה את האישור מאת מנחה האומנה; בסעיף זה, "אומן" ו"מנחה אומנה" – כהגדרתם בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 390 (ה"ח 1429)

הוספת סעיף 26ז1

(תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

סימן ג': שיפוי למעסיק

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 85 (ה"ח 1368)

הוספת סימן ג'

הגדרת "מעסיק" (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26ח.  בסימן זה, "מעסיק" – למעט אחד מאלה:

(1)  המדינה;

(2)  גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית כהגדרתה באותו סעיף;

(3)  גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 25% לפחות מתקציבו;

(4)  קופת חולים;

(5)  תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(6)  מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות מתקציבו;

(7)  מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות מתקציבו;

(8)  מעסיק של מסתנן, לעניין העסקה של מסתנן כהגדרתו בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 85 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ח

שיפוי (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26ט.  (א)  שילם מעסיק לעובד דמי בידוד לפי הוראות פרק זה, יעביר המוסד למעסיק תשלום בשיעורים כלהלן מהעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה:

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(1)   בעד יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה – 100%;

(2)   בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה –

(א)   למי שביום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) העסיק לכל היותר עשרים עובדים – 75%;

(ב)   למי שביום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) העסיק יותר מעשרים עובדים – 50%.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי סעיף 26ג לא יהיה זכאי לתשלום כאמור בסעיף קטן (א) בעד העלות שבה נשא בשל יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לעניין מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי סעיף 26ב(ב), מכוח הסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי או מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ג)   תשלום לפי סעיף זה יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למנהל המוסד, בהתאם להוראות סעיף 26יב, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו או שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, ובעד לא יותר מחמישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת בידוד, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן שישה ימים – שישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ד)  בסעיף זה, "העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה" – הסכום המתקבל מצירוף שני אלה:

(1)   דמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד;

(2)   סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד כאמור באותה פסקה.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 85 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26ט

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 391 (ה"ח 1429)

26ט. (א) שילם מעסיק לעובד דמי בידוד לפי הוראות פרק זה, יעביר המוסד למעסיק תשלום בשיעורים כלהלן מהעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה:

(1) בעד יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה – 100%;

(2) בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה –

(א) למי שביום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) העסיק לכל היותר עשרים עובדים – 75%;

(ב) למי שביום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) העסיק יותר מעשרים עובדים – 50%.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי סעיף 26ג לא יהיה זכאי לתשלום כאמור בסעיף קטן (א) בעד העלות שבה נשא בשל יום אחד יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לעניין מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי סעיף 26ב(ב), מכוח הסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי או מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב.

(ג) תשלום לפי סעיף זה יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למנהל המוסד, בהתאם להוראות סעיף 26יב, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו או שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, ובעד לא יותר מחמישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת בידוד, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן שישה ימים – שישה ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד.

(ד) בסעיף זה, "העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה" – הסכום המתקבל מצירוף שני אלה:

(1) דמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד;

(2) סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד כאמור באותה פסקה.

דין עבודה בתקופת בידוד לעניין שיפוי (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26י.   עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר ושולמו לו דמי בידוד על אף האמור בסעיף 26ה, לא יהיה המעסיק זכאי לתשלום מהמוסד בעד דמי בידוד ששילם לעובד בשל פרק הזמן שבו עבד העובד כאמור.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 86 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26י

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 391 (ה"ח 1429)

26י. עובד השוהה בבידוד, עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר ושולמו לו דמי בידוד על אף האמור בסעיף 26ה, לא יהיה המעסיק זכאי לתשלום מהמוסד בעד דמי בידוד ששילם לעובד בשל פרק הזמן שבו עבד העובד כאמור.

 

בקשה לשיפוי (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26יא. (א)  מעסיק יגיש למוסד בקשה לתשלום בעד דמי הבידוד ששילם לעובד לפי הוראות סימן ב' (בסימן זה – בקשה לשיפוי).

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ב)  בקשה לשיפוי תוגש למוסד באופן מקוון כפי שיורה המוסד בהודעה שיפרסם באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מ-90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו, לפי העניין.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ג)   בקשה לשיפוי תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד בהתאם להוראות פרק זה ועל כך שהעובד המציא לו את המסמכים הנדרשים לפי פרק זה לשם הוכחת זכאותו לדמי בידוד וכן את פרטי המידע שלהלן:

(1)   שם המעסיק ומספר מזהה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים של המעסיק;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(2)   שם, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית (להלן – מספר מזהה) של העובד או של ילדו, לפי העניין, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על שהייתו או שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, מספר טלפון של העובד וכן כתובת דואר אלקטרוני שלו, אם ישנה;

(3)   היקף המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(4)   מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד או של ילדו, לפי העניין, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד לפי הוראות סעיפים 26ב או 26ג בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד, ולעניין הסדר דמי מחלה מיטיב לפי דין כאמור בסעיף 26ב(ב) – הדין שבו נקבע ההסדר;

(5)   גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד של העובד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

(6)   היות העובד עובד השוהה בבידוד, עובד שהוא הורה מלווה או עובד בבידוד מזכה, לפי העניין – תוך ציון הפסקה בהגדרה "עובד בבידוד מזכה" שמכוחה הוא זכאי לתשלום דמי בידוד, ואם הוא עובד שהוא הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין עם ההורה האחר של הילד – מי מההורים נעדר מעבודתו ראשון לפי ההצהרה שנמסרה לו.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 86 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26יא

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 391 (ה"ח 1429)

(ב) בקשה לשיפוי תוגש למוסד באופן מקוון כפי שיורה המוסד בהודעה שיפרסם באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מ-60 מ-90 ימים ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו, לפי העניין.

(ג) בקשה לשיפוי תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד ואת בהתאם להוראות פרק זה ועל כך שהעובד המציא לו את המסמכים הנדרשים לפי פרק זה לשם הוכחת זכאותו לדמי בידוד וכן את פרטי המידע שלהלן:

(1) שם המעסיק ומספר מזהה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים של המעסיק;

(2) שם, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית (להלן – מספר מזהה) של העובד או של ילדו, לפי העניין, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על שהייתו או שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, מספר טלפון של העובד וכן כתובת דואר אלקטרוני שלו, אם ישנה;

(3) היקף המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;

(4) מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד או של ילדו, לפי העניין, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד לפי הוראות סעיפים 26ב או 26ג בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד, ולעניין הסדר דמי מחלה מיטיב לפי דין כאמור בסעיף 26ב(ב) – הדין שבו נקבע ההסדר;

(5) גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד של העובד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי פרק זה;

(6) היות העובד עובד השוהה בבידוד, עובד שהוא הורה מלווה או עובד בבידוד מזכה, לפי העניין – תוך ציון הפסקה בהגדרה "עובד בבידוד מזכה" שמכוחה הוא זכאי לתשלום דמי בידוד, ואם הוא עובד שהוא הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין עם ההורה האחר של הילד – מי מההורים נעדר מעבודתו ראשון לפי ההצהרה שנמסרה לו.

העברת מידע (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26יב. (א)  מנהל המוסד או מי שהוא הסמיכו לעניין זה מקרב עובדי המוסד (בסעיף זה – המנהל) יעביר למשרד הבריאות את רשימת שמות העובדים שהוגשה בשלהם בקשה לשיפוי, את מספרם המזהה ואת תקופות הבידוד של אותם עובדים שעליהן דיווח המעסיק למוסד כאמור בסעיף 26יא(ג)(4), ולעניין בקשה לשיפוי שהוגשה בשל דמי בידוד ששולמו לעובד שהוא הורה מלווה או עובד כאמור בפסקה (5) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" – גם רשימה ובה המספר המזהה של הילד שבשלו שולמו לעובד דמי בידוד, ותקופת הבידוד שלו.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ב)  משרד הבריאות יודיע למנהל לגבי כל עובד או ילד של עובד ששמו נכלל ברשימה כאמור בסעיף קטן (א) –

(1)   אם העובד דיווח על שהייתו או על שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, תקופת הבידוד המדווחת והמועד שבו דיווח כאמור;

(2)   אם ברציפות לתקופת הבידוד העובד או ילדו היה לחולה, ואם כן – המועד שבו היה לחולה;

(3)   אם העובד היה מחלים בתחילת תקופת הבידוד;

(4)   אם העובד או ילדו, לפי העניין, ביצע שתי בדיקות לשם קיצור הבידוד לתקופה המזערית לבידוד, ואם כן – מועד ביצוע הבדיקה השנייה;

(5)   לגבי עובד שמתקיים בו האמור בפסקה (1) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" – אם בתקופת הבידוד התקיים בו האמור באותה פסקה.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

          (ג)   המוסד יודיע למעסיק, לגבי כל עובד שבשלו הוגשה בקשה, על ימים שלגביהם העובד לא דיווח למשרד הבריאות על שהייתו או על שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד ועל כך שהעובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד בעד אותם ימים.

          (ד)  המוסד ישמור מידע שהתקבל לפי סעיף קטן (ב) בהתאם להוראות אלה:

(1)   המידע יישמר במחשבי המוסד בנפרד מכל מידע אחר, ולא יועבר או יחובר לכל מאגר מידע אחר;

(2)   המידע יישמר לפרק הזמן המזערי הדרוש, ולכל היותר לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, ובתום התקופה – ימחק המוסד את המידע אלא אם כן המידע דרוש לשם ניהול הליך משפטי הנוגע לביצוע פרק זה או הנובע ממנו;

(3)   המוסד יעשה שימוש במידע שהתקבל לפי סעיף קטן (ב) לשם ביצוע סימן זה ובמידה הנדרשת, בלבד;

(4)   לא יתאפשרו עיבוד, שימוש או צפייה בפרטי המידע שהתקבלו לפי סעיף זה אלא בידי בעלי תפקידים במוסד שהמנהל נתן להם אישור פרטני לכך וחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע;

(5)   לבעלי התפקידים במוסד כאמור בפסקה (4), ולהם בלבד, תהיה גישה לפרטי המידע האמורים באותה פסקה;

(6)   פרטי המידע יישמרו בדרך שתבטיח את אבטחת המידע ואת סודיותו;

(7)   על אף האמור בכל דין, למעט פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972, לא יעביר המוסד כל מידע שהתקבל או שנוצר לפי סעיף זה אלא לשם ביצוע סימן זה ובמידה הנדרשת.

          (ה)  אדם שהגיע אליו מידע לפי פרק זה ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לשם ביצוע סימן זה.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 87 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26יב

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 391 (ה"ח 1429)

(א) מנהל המוסד או מי שהוא הסמיכו לעניין זה מקרב עובדי המוסד (בסעיף זה – המנהל) יעביר למשרד הבריאות את רשימת שמות העובדים שהוגשה בשלהם בקשה לשיפוי, את מספרם המזהה ואת תקופות הבידוד של אותם עובדים שעליהן דיווח המעסיק למוסד כאמור בסעיף 26יא(ג)(4), ולעניין בקשה לשיפוי שהוגשה בשל דמי בידוד ששולמו לעובד שהוא הורה מלווה או עובד כאמור בפסקה (5) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" – גם רשימה ובה המספר המזהה של הילד שבשלו שולמו לעובד דמי בידוד, ותקופת הבידוד שלו.

(ב) משרד הבריאות יודיע למנהל, לגבי כל עובד ששמו נכלל ברשימה כאמור בסעיף קטן (א), אם העובד דיווח על שהייה בבידוד לפי צו בידוד בית בתקופות האמורות, במועד שבו דיווח כאמור, אם היה לחולה כהגדרתו בצו בידוד בית ברציפות לתקופת הבידוד, ואם כן – באיזה תאריך היה לחולה.

(ב) משרד הבריאות יודיע למנהל לגבי כל עובד או ילד של עובד ששמו נכלל ברשימה כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) אם העובד דיווח על שהייתו או על שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד, תקופת הבידוד המדווחת והמועד שבו דיווח כאמור;

(2) אם ברציפות לתקופת הבידוד העובד או ילדו היה לחולה, ואם כן – המועד שבו היה לחולה;

(3) אם העובד היה מחלים בתחילת תקופת הבידוד;

(4) אם העובד או ילדו, לפי העניין, ביצע שתי בדיקות לשם קיצור הבידוד לתקופה המזערית לבידוד, ואם כן – מועד ביצוע הבדיקה השנייה;

(5) לגבי עובד שמתקיים בו האמור בפסקה (1) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" – אם בתקופת הבידוד התקיים בו האמור באותה פסקה.

(ג) המוסד יודיע למעסיק, לגבי כל עובד שבשלו הוגשה בקשה, על ימים שלגביהם העובד לא דיווח למשרד הבריאות על שהייתו או על שהיית ילדו, לפי העניין, בבידוד ועל כך שהעובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד בעד אותם ימים.

שווי דמי בידוד לעניין שיפוי (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

26יג.  לעניין שיפוי מהמוסד למעסיק לפי סעיף 26ט, יראו שווי דמי בידוד בעד יום בידוד של עובד או של ילדו, לעניין כל תקופת הבידוד של אותו עובד או של ילדו, כפי שחושבו ביום הראשון של התקופה האמורה וכפי שצוין בבקשה לשיפוי שהגיש המעסיק, גם אם שווי דמי הבידוד בעד יום היעדרות של העובד בתקופת הבידוד שלו או של ילדו השתנה לאחר מועד הגשת הבקשה.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26יג

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 392 (ה"ח 1429)

26יג. לעניין שיפוי מהמוסד למעסיק לפי סעיף 26ט, יראו שווי דמי בידוד בעד יום בידוד של עובד או של ילדו, לעניין כל תקופת הבידוד של אותו עובד או של ילדו, כפי שחושבו ביום הראשון של התקופה האמורה וכפי שצוין בבקשה לשיפוי שהגיש המעסיק, גם אם שווי דמי הבידוד בעד יום בידוד של העובד יום היעדרות של העובד בתקופת הבידוד שלו או של ילדו השתנה לאחר מועד הגשת הבקשה.

תחולת הוראות מחוק הביטוח הלאומי על תשלום שיפוי למעסיק (תיקון מס' 3)  תשפ"א-2020

26יד. על תשלום שיפוי לפי סימן זה יחולו הוראות לפי סעיף 281, פרק י"ד למעט סעיף 296, וסעיף 396 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בשינויים המחויבים.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26יד

 

שיפוי המוסד (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26טו. אוצר המדינה ישפה את המוסד בשל כל הוצאה שהוציא לשם ביצוע סימן זה וסימן ד'.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26טו

 

(תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

סימן ד': הוראות שונות

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סימן ד'

סמכות שיפוט (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

26טז. לבית דין אזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה של עובד לתשלום ממעסיק לפי הוראות סימן ב' או תביעה של מעסיק לשיפוי מהמוסד לפי הוראות סימן ג' וסימן זה.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26טז

פרק ו'1 – תחילה ותוקף, תחולה והוראות מעבר (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021 צו תשפ"ב-2021

26יז.  (א)  בפרק זה –

          "יום הפרסום" – יום פרסומו של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020;

          "יום התחילה" – י"א בחשוון התשפ"א (29 באוקטובר 2020);

          "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020) עד ערב יום התחילה;

          "תקופת הוראת השעה" – התקופה שמיום התחילה ועד יום כ"ה בחשוון התשפ"ב (31 באוקטובר 2021)[6].

          (ב)  פרק זה יעמוד בתוקפו בתקופת הוראת השעה, והוא יחול לעניין תקופת בידוד שחלה בתקופת הוראת השעה.

          (ג)   שר האוצר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), מעסיק ששילם לעובד דמי מחלה בשל שהייתו בבידוד לפי צו בידוד בית בתקופה הקובעת, למעט אם היה בבידוד כאמור בשל היותו חולה כהגדרתו באותו צו, זכאי לשיפוי בשיעורים האמורים בסעיף 26ט(א), לפי העניין, בעד הימים שבעדם שילם דמי מחלה, כאילו היו דמי המחלה ששילם המעסיק לאותו עובד דמי בידוד ששולמו לפי פרק זה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 26ט(ג), ו-26י עד 26טו.

          (ה)  הוראות פרק זה יחולו גם על עובד ששהה בבידוד ביום התחילה, אף אם תקופת הבידוד החלה לפני יום התחילה.

          (ו)   יראו עובד שחייב בבידוד בתקופה שמיום התחילה ועד יום הפרוסם כאילו הוא עובד השוהה בבידוד אף אם לא התקיים בו האמור בפסקה (2) להגדרה "עובד השוהה בבידוד" ויראו את התקופה ששהה בבידוד כאילו היא תקופת בידוד.

          (ז)   לעניין הוראות פרק זה, יראו דיווח על שהיית ילד בבידוד שמסר עובד ששהה בבידוד עם ילדו שחייב בבידוד בתקופה שמיום התחילה ועד יום הפרסום כדיווח על שהיית העובד בבידוד, ולעניין הוראות סעיפים 26יא(ג)(2) ו-26יב יימסרו וייבחנו גם פרטיו של הילד שלגביו נמסר הדיווח.

          (ח)  בקשה לשיפוי לפי סעיף 26יא(א) תוגש החל מיום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021).

          (ט)  יראו עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו בששת החודשים שקדמו ליום התחילה וחזר לישראל מארץ מוצאו לשם עבודה אצל מעסיק שאצלו הועסק לפני יציאתו מישראל כעובד השוהה בבידוד לעניין פרק זה, גם אם חובת הבידוד חלה עליו בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת; בסעיף זה, "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

מיום 19.11.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 88 (ה"ח 1368)

הוספת סעיף 26יז

 

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 392 (ה"ח 1429)

(א) בפרק זה –

"יום הפרסום" – יום פרסומו של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020;

"יום התחילה" – י"א בחשוון התשפ"א (29 באוקטובר 2020);

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020) עד ערב יום התחילה;

"תקופת הוראת השעה" – התקופה שמיום התחילה ועד יום י"ח בניסן התשפ"א (31 במרס 2021) כ"ה בחשוון התשפ"ב (31 באוקטובר 2021).

פרק ז': קרנות השתלמות

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 253 – הוראת שעה

27.    (הוראת שעה בפקודת מס הכנסה).

 

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – מס' 25 – הוראת שעה

28.    (הוראת שעה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005).

 

פרק ח': הוראות שונות

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 254 – הוראת שעה

29.    (הוראת שעה בפקודת מס הכנסה).

 

תיקון חוק הביטוח הלאומי ותחולה – מס' 217

30.    (א)  בתקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך:

(1)   בסעיף 200(א), במקום "37.35%" יבוא "50.23%";

(2)   בלוח ח'1, בטור א', בכל מקום, במקום "37.35%" יבוא "50.23%".

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו לעניין קצבה המשולמת בעד חודש יולי 2020 ואילך.

תקציב לתמיכה במוסד ציבור שהכנסותיו פחתו

31.    (א)  יוקצה תקציב של 100 מיליון שקלי םחדשים לחלוקה לפי הוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף זה – חוק יסודות התקציב), לצורך תמיכה במוסד ציבור כהגדרתו באותו סעיף, שהכנסותיו, לרבות מתרומות, פחתו בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש והוא אינו זכאי למענק לפי פרק ו'; לא יראו בקבלת תמיכה כאמור משום כפל תמיכה, ובלבד שסך התמיכות במוסד הציבור בשנת 2020 לא יעלה על 90% מכלל עלות הפעולות של אותו מוסד בשנת 2020.

          (ב)  משרד האוצר יפרסם מבחנים לחלוקת הסכום כאמור בסעיף קטן (א) לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

          (ג)   שר האוצר, או מי מטעמו, ידווח לוועדת הכספים של הכנסת על יישום הוראות סעיף זה בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

ביצוע ותקנות

32.    שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

תוספת

(סעיף 26א, ההגדרות "עובד בבידוד מזכה" ו"עובד שהוא הורה מלווה")

הצהרה

מיום 5.8.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 392 (ה"ח 1429)

הוספת תוספת

לעניין היעדרותי מהעבודה וזכאותי לדמי בידוד, בשל חובת בידוד של ילדי שפרטיו להלן (להלן – ילדי או הילד), לפי פסקה (5)(ד) להגדרה "עובד בבידוד מזכה" או לפי פסקה (4) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה", שבסעיף 26א לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 –

(1)      אני החתום מטה –

שם פרטי:      

שם משפחה:      

מספר זהות:      

מען:      

מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל חובת בידוד שחלה על ילדי, עקב היותי עובד בבידוד מזכה או עובד שהוא הורה מלווה, בימים אלה:      

לעניין זה, "עובד בבידוד מזכה", ו"עובד שהוא הורה מלווה" – כהגדרתם בסעיף 26א לחוק.

(מצורף העתק מהדיווח לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 על הבידוד של ילדי ולעניין עובד בבידוד מזכה – גם העתק דיווח כאמור על שהייתי בבידוד).

(2)      פרטי הילד:

שם פרטי:      

שם משפחה:      

מספר זהות:      

תאריך לידה:      

מען:      

(3)      אני מצהיר כי אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותי המפורטים בפסקה (1), נעדר מעבודתו או מעסקו או ממשלח ידו, לשם השגחה על הילד; מצורף העתק מההצהרה של ההורה האחר למעסיקו; לעניין זה:

פרטי ההורה האחר של הילד:

שם פרטי:      

שם משפחה:      

מספר זהות:      

מען:      

אם ההורה האחר הוא עצמאי:

שם העסק או משלח היד:      

מען העסק או משלח היד:      

אם ההורה האחר הוא עובד – פרטי המעסיק של ההורה האחר:

שם מלא:      

שם בית העסק או מקום העבודה:      

מען:      

(4)      אם ההיעדרות הייתה של שני עובדים שהם הורים מלווים, לסירוגין –

אני מצהיר כי אני והורהו האחר של הילד שפרטיו מופיעים בסעיף 3 נעדרנו מעבודתנו לסירוגין בשל הבידוד של ילדנו.

ההורה האחר של ילדי נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד שחלה על ילדנו, עקב היותו עובד שהוא הורה מלווה, בימים אלה:      

אני נעדרתי / ההורה האחר של הילד נעדר (יש לסמן אחת האפשרויות) ביום ההיעדרות הראשון בשל הבידוד של ילדנו.

 

                                                                      _________________

                               תאריך                                                                    חתימת העובד

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        ישראל כץ

                                                 ראש הממשלה                                                     שר האוצר

          ראובן ריבלין                                         יריב לוין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 298 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1341 עמ' 432).

תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2859 מיום 30.9.2020 עמ' 30 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1365 עמ' 6) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 11 לענין תחילה.

11. תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5, ביום תחילתו של חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 6), לעניין הגדלת ההוצאה הממשלתית נוסף על האמור בסעיף 3ב(א1)(2)(א) ו-(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה המובא בו, בסכום של 2.5 מיליארד שקלים חדשים נוספים לפחות.

ס"ח תשפ"א מס' 2861 מיום 30.9.2020 עמ' 47 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1360 עמ' 682) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2868 מיום 19.11.2020 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1368 עמ' 34) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשפ"א מס' 2896 מיום 12.1.2021 עמ' 274 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1386 עמ' 180) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 11 לענין תחילה ותחולה.

11. תחילתו של ביטול סעיף 8(4) לחוק העיקרי כאמור בחוק זה, ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021), והוא יחול על מענק המשולם בעד התקופה שמאותו היום ואילך.

ס"ח תשפ"א מס' 2907 מיום 18.3.2021 עמ' 338 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1399 עמ' 356) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), תשפ"א-2021; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

3. תחילתו של סעיף 2 ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021), והוא יחול על מענק המשולם בעד התקופה שמאותו מועד ואילך.

ס"ח תשפ"א מס' 2923 מיום 5.8.2021 עמ' 388 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1429 עמ' 568) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 16 לענין תחולה והוראות מעבר.

16. (א) חוק זה יחול לעניין תקופת בידוד שהחלה ביום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) או לאחריו.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) וסעיף 26יא(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בקשה לשיפוי בעד דמי בידוד ששילם מעסיק לעובד לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה תוגש החל מיום ט' בחשוון התשפ"ב (15 באוקטובר 2021).

 (ג) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד שילדו שהה בבידוד בשל חובת בידוד בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום התחילה, זכאי לדמי בידוד לפי הוראות פרק ו'1 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בשל תקופת הבידוד כאמור של ילדו, ויחולו לגביו הוראות הפרק האמור כאילו היה עובד שהוא הורה מלווה, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

   (א) במהלך תקופת הבידוד של ילדו התקיים בעובד האמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה";

   (ב) העובד מסר למעסיקו, בתוך 30 ימים מיום התחילה, הצהרה כאמור בפסקה (4) להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה" והעתק מהדיווח כאמור בפסקה (5) לאותה הגדרה;

  (2) על אף הוראות סעיף 26יא(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בקשה לשיפוי לפי סעיף קטן זה תוגש החל מיום ט' בחשוון התשפ"ב (15 באוקטובר 2021) ועד יום י"א בטבת התשפ"ב (15 בדצמבר 2021).

 (ד) בסעיף זה –

 ""ילד", של עובד" ו"עובד שהוא הורה מלווה" – כהגדרתם בסעיף 26א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה;

 "צו בידוד בית" – כהגדרתו בסעיף 26א לחוק העיקרי;

 "תקופת בידוד" – תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד וסיומה ביום האחרון שבו חלה חובת בידוד כאמור, אף אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה חובה הבידוד; לעניין עובד שדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית על חובת בידוד החלה עליו או על ילדו ארבעה ימים או יותר אחרי שנודע לו האמור – יחל מניין התקופה ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור.

ק"ת תשפ"ב מס' 9728 מיום 11.11.2021 עמ' 876 – צו תשפ"ב-2021.

[1] ר' ק"ת תשפ"א מס' 8917 מיום 19.11.2020 עמ' 518.

[2] ר' ק"ת תשפ"א מס' 9293 מיום 24.3.2021 עמ' 2792.

[3] ר' ק"ת תשפ"א מס' 9430 מיום 10.6.2021 עמ' 3328.

[4] ר' ק"ת תשפ"א מס' 8917 מיום 19.11.2020 עמ' 518. ק"ת תשפ"א מס' 9293 מיום 24.3.2021 עמ' 2793. ק"ת תשפ"א מס' 9430 מיום 10.6.2021 עמ' 3329.

[5] ר' ק"ת תשפ"א מס' 8967 מיום 7.12.2020 עמ' 793.

[6] תקופת הוראת השעה הוארכה עד יום 31.12.2021 בצו תשפ"ב-2021: ק"ת תשפ"ב מס' 9728 מיום 11.11.2021 עמ' 876.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות