נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת שמירת מרחק במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

Go

3

סעיף 3

איסור שהייה במקום הפתוח לציבור ובבית עסק שפעילותו אסורה

Go

3

סעיף 4

הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי ובמקום ציבורי או עסקי

Go

4

סעיף 5

הגבלות על נסיעה בכלי תחבורה פרטי

Go

4

סעיף 6

חובת שילוט בסמוך למיתקני שעשועים

Go

4

סעיף 7

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

Go

4

סעיף 8

התפוסה המרבית המותרת במקום ציבורי או עסקי

Go

5

סעיף 9

הוראות המנהל ותנאים מיוחדים

Go

7

סעיף 10

אחריות מחזיק או מפעיל קניון

Go

7

סעיף 11

תנאים לבית תפילה

Go

7

סעיף 11א

תפילות בחודש אלול ובחגי תשרי

Go

7

סעיף 11ב

הפעלת גן אירועים

Go

8

סעיף 12

שירות משלוחים

Go

8

סעיף 12א

רישום ושמירת פרטים

Go

8

סעיף 13

סגירת מקום לשם מניעת הדבקה או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית

Go

9

סעיף 14

איסור הפעלה

Go

9

סעיף 15

הגבלת אירועים

Go

9

סעיף 15א

פרסום האזורים

Go

9

סעיף 16

עונשין

Go

9

סעיף 17

עבירה מינהלית

Go

10

סעיף 18

קנס מינהלי קצוב

Go

10

סעיף 19

עבירה מינהלית חוזרת

Go

10

סעיף 20

עבירה מינהלית נמשכת

Go

10

סעיף 21

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

11

סעיף 22

סמכויות שוטר

Go

11

סעיף 23

תחילה

Go

11

סעיף 24

תוקף

Go

11

סעיף 25

הוראת מעבר

Go

11

 

תוספת ראשונה

Go

11

 

תוספת שנייה

Go

11

 

תוספת שלישית

Go

12

 

תוספת רביעית

Go

12

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אזור אדום", "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק" – אזור הכולל את הרשויות המקומיות, ובכלל זה יישובים או שכונות בהן, אם ייקבעו, המפורטים לצד האזור בתוספת הרביעית;

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

הוספת הגדרת ""אזור אדום", "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק""

           "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;

מיום 17.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;

           "הוראות המנהל" – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;

           "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;

           "התקהלות" – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;

           "מקום הפתוח לציבור" – כהגדרתו בחוק, למעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

           "מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור או בית עסק, למעט מקום או בית עסק כאמור בתקנה 14;

           "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

           "שטח פתוח" – שטח שאינו במבנה;

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

הוספת הגדרת "שטח פתוח"

           "שטח סגור" – (נמחקה).

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

מחיקת הגדרת "שטח סגור"

הנוסח הקודם:

"שטח סגור" – חלל בנוי במבנה עם כניסה נפרדת לאותו חלל, הנפרד מחללים אחרים במבנה או המצוי בקומה נפרדת.

חובת שמירת מרחק במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

2.       (א)  השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

           (ב)  השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתקנת משנה (א), למעט אנשים הגרים באותו מקום.

איסור שהייה במקום הפתוח לציבור ובבית עסק שפעילותו אסורה

3.       (א)  לא ישהה אדם במקום הפתוח לציבור או בבית עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 14, למעט מפעיל המקום או בית העסק או מי מטעמו, ובניגוד לתקנה זו.

 

           (ב)  גורם מוסמך כאמור בתקנה 21 יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, בניגוד לתקנת משנה (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

3. (א) לא ישהה אדם במקום הפתוח לציבור או בבית עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 14, למעט מפעיל המקום או בית העסק או מי מטעמו, ובניגוד לתקנה זו.

(ב) גורם מוסמך כאמור בתקנה 21 יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, בניגוד לתקנת משנה (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי ובמקום ציבורי או עסקי

4.       (א)  בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על המפורט להלן, לעניין כל אזור מהאזורים המפורטים בתוספת הרביעית:

(1)   באזור אדום – 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח;

(2)   באזור כתום – 25 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח;

(3)   באזור צהוב – 50 אנשים במבנה ו-100 אנשים בשטח פתוח;

(4)   באזור ירוק – 100 אנשים במבנה ו-250 אנשים בשטח פתוח.

           (ב)  לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על האמור בתקנת משנה (א), במרחב פרטי.

           (ג)   לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי.

מיום 17.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ועל 20 אנשים בשטח פתוח 20 אנשים במבנה ועל 30 אנשים בשטח פתוח, במרחב הציבורי.

 

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

החלפת תקנת משנה 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 20 אנשים במבנה ועל 30 אנשים בשטח פתוח, במרחב הציבורי.

הגבלות על נסיעה בכלי תחבורה פרטי

5.       נהג בנסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל נפרד; תקנה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור.

חובת שילוט בסמוך למיתקני שעשועים

6.       הרשות המקומית תציב שלט בסמוך למיתקני שעשועים המצויים במרחב הציבורי, לעניין שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, חובת עטיית מסכה ומניעת התקהלות, בנוסח המפורט בתוספת הראשונה.

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

7.       מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:

(1)  המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10), בתקנה 8 ובתקנות 9, 10 ו-11, לפי העניין; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום;

(2)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה) וימסור את שמו בטופס ההצהרה;

(3)  בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

(4)  בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק –

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:

(1)    האם אתה משתעל?

(2)    האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?

(3)    האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

(ג)    פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;

(5)  (א)   המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;

(ג)    אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;

(6)  המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;

(7)  המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

(8)  אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;

(9)  המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

(10) המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

(11) המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום ולא יאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה; הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, בר, פאב או גן אירועים ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה של מזון לצריכה במקום.

מיום 17.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034

(5) (א) המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, לעניין חובת עטיית מסכה, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

 

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146

(4) בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:

(1) האם אתה משתעל?

(2) האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?

(3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(6) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;

(11) המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום ולא יאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה; הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, בר, פאב או גן אירועים ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה של מזון לצריכה במקום.

התפוסה המרבית המותרת במקום ציבורי או עסקי

8.       (א)  במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – בהתאם לאזור המפורט בתוספת הרביעית שבו מצוי המקום הציבורי או העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:

(1)   באזור אדום – עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בטח פתוח, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;

(2)   באזור כתום – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 20% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 40% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים קבועים, והכול עד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

(3)   באזור צהוב – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 40% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 60% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים רבועים, והכול עד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

(4)   באזור ירוק – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 60% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 80% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים רבועים, והכול עד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

לעניין תקנה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

           (ב)  על אף האמור בתקנה 4 ובתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, והתפוסה המותרת תהיה כמפורט להלן:

(1)   (נמחקה);

(2)   (נמחקה);

(3)   (נמחקה);

(4)   במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן בישיבה בלבד אשר מתקיימים בו כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות המנהל – מספר השוהים יהיה כאמור בתקנת משנה (א), לפי האזור, ואולם במקום כאמור המצוי באזור ירוק או באזור צהוב ניתן לאשר קיום אירוע כאמור שמספר השוהים בו עולה על האמור בתקנת משנה (א), כמפורט להלן:

(א)   הרשות המקומית תבחן אם התקיימו התנאים שבהוראות המנהל; מצאה כי התקיימו התנאים האמורים, תיתן אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות של עד 500 אנשים;

(ב)   ניתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל 500 אנשים אם נתנה הרשות המקומית אישור לכך כאמור בפסקת משנה (א) ונוסף על כך המנהל הכללי של משרד הבריאות נתן את אישורו, ובהתאם לתנאי האישור של המנהל הכללי של משרד הבריאות;

(4א) במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד – התפוסה המרבית תהיה התפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנת משנה (א), לפי האזור, מוכפלת במספר הכניסות למקום, ולא תעלה על אלה:

(א)   במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה – השיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור בתקנת משנה (א), ואם אינו עסק כאמור – יחס של אדם ל-4 מטרים רבועים;

(ב)   1,000 אנשים סך הכול;

והכול ובלבד שיתקיימו במקום כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), בין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים, והמפעיל או המחזיק של המקום יפעל בכפוף להוראות המנהל;

(5)   בטיפול קבוצתי במסגרות רווחה לא ישתתפו יותר מ-15 אנשים, ואולם פסקה זו לא תחול לגבי טיפול כאמור המתקיים באזור שבהתאם לתקנה 4(א) או תקנת משנה (א) ניתן לקיימו עם מספר משתתפים גבוה יותר; לעניין זה, "טיפול במסגרות רווחה" – שירות הניתן לאדם על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;

(6)   בקניון, מוזאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום;

(7)   בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), לפי המקל מביניהם.

           (ג)   המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

מיום 17.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034

(ב) על אף האמור בתקנה 4 ובתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, והתפוסה המותרת תהיה כמפורט להלן:

(1) בבית אוכל, שאינו כאמור בפסקה (2) – מספר הלקוחות לא יעלה על 20 בתוך שטח סגור ו-30 לקוחות בשטח פתוח מספר הלקוחות לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 4(א) בתוך שטח סגור ועל המספר הקבוע באותה תקנה בשטח פתוח, לפי העניין;

 

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2147

(א) במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שיתקיים אחד מאלה:

(1) בכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בתקנה 4(א), לעניין איסור התקהלות, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(2) בכל עת לא ישהו אנשים במקום, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים;

תקנת משנה זו תחול לעניין האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(א) במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – בהתאם לאזור המפורט בתוספת הרביעית שבו מצוי המקום הציבורי או העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:

(1) באזור אדום – עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בטח פתוח, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;

(2) באזור כתום – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 20% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 40% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים קבועים, והכול עד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

(3) באזור צהוב – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 40% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 60% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים רבועים, והכול עד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

(4) באזור ירוק – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 60% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 80% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל-4 מטרים רבועים, והכול עד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);

לעניין תקנה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(ב) על אף האמור בתקנה 4 ובתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, והתפוסה המותרת תהיה כמפורט להלן:

(1) בבית אוכל, שאינו כאמור בפסקה (2) – מספר הלקוחות לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 4(א) בתוך שטח סגור ועל המספר הקבוע באותה תקנה בשטח פתוח, לפי העניין;

(2) בבית אוכל בבית מלון, המיועד לאורחי המלון – מספר הלקוחות לא יעלה על 35% מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק;

(3) בבריכת שחייה ובמקווה, במי הבריכה או בבור הטבילה, לפי העניין – לא ישהו בכל עת אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מטרים רבועים;

(4) במקום לעריכת מופעים, בית קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר למעט מוזאון – מספר הלקוחות בתוך שטח סגור לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 4(א), ואולם המנהל בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופע תרבות שמספר הלקוחות בו עולה על האמור בהתאם לתנאים שיורה עליהם;

(4) במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן בישיבה בלבד אשר מתקיימים בו כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות המנהל – מספר השוהים יהיה כאמור בתקנת משנה (א), לפי האזור, ואולם במקום כאמור המצוי באזור ירוק או באזור צהוב ניתן לאשר קיום אירוע כאמור שמספר השוהים בו עולה על האמור בתקנת משנה (א), כמפורט להלן:

(א) הרשות המקומית תבחן אם התקיימו התנאים שבהוראות המנהל; מצאה כי התקיימו התנאים האמורים, תיתן אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות של עד 500 אנשים;

(ב) ניתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל 500 אנשים אם נתנה הרשות המקומית אישור לכך כאמור בפסקת משנה (א) ונוסף על כך המנהל הכללי של משרד הבריאות נתן את אישורו, ובהתאם לתנאי האישור של המנהל הכללי של משרד הבריאות;

(4א) במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד ובלא הגשת מזון – התפוסה המרבית תהיה התפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנת משנה (א), לפי האזור, מוכפלת במספר הכניסות למקום, ולא תעלה על אלה:

(א) במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה – השיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור בתקנת משנה (א), ואם אינו עסק כאמור – יחס של אדם ל-4 מטרים רבועים;

(ב) 1,000 אנשים סך הכול;

והכול בלבד שהמקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א);

(5) בטיפול קבוצתי במסגרות רווחה לא ישתתפו יותר מ-15 אנשים, ואולם פסקה זו לא תחול לגבי טיפול כאמור המתקיים באזור שבהתאם לתקנה 4(א) או תקנת משנה (א) ניתן לקיימו עם מספר משתתפים גבוה יותר; לעניין זה, "טיפול במסגרות רווחה" – שירות הניתן לאדם על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;

(6) בקניון, מוזאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום;

(7) בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), לפי המקל מביניהם.

 

מיום 4.9.2020

תק' (מס' 4) (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8738 מיום 4.9.2020 עמ' 2570

(4א) במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד ובלא הגשת מזון – התפוסה המרבית תהיה התפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנת משנה (א), לפי האזור, מוכפלת במספר הכניסות למקום, ולא תעלה על אלה:

(א) במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה – השיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור בתקנת משנה (א), ואם אינו עסק כאמור – יחס של אדם ל-4 מטרים רבועים;

(ב) 1,000 אנשים סך הכול;

והכול בלבד שהמקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א) והכול ובלבד שיתקיימו במקום כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), בין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים, והמפעיל או המחזיק של המקום יפעל בכפוף להוראות המנהל;

הוראות המנהל ותנאים מיוחדים

9.       (א)  אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין בית תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, בר ופאב, גן אירועים, מספרה ועסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה אלטרנטיבית, קניון, שוק, מכון כושר וסטודיו, בריכת שחייה, מוזאון, מיתקני שעשועים ואטרקציה תיירותית, המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

           (ב)  נוסף על האמור בתקנות 7 ו-8, מקום ציבורי או עסקי שהוא קניון או שוק קמעונאי יפעל גם בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

(1)   המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק –

(א)   לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;

(ב)   לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(ג)    יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה במקום; האמור בפסקה זו לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקניון או השוק;

(2)   המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק, ימנהל רישום בכניסות למקום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים במקום בכל עת;

(3)   לעניין שוק קמעונאי שאין לו מחזיק או מפעיל יחולו חובות המחזיק או המפעיל של המקום לפי תקנות 7 ו-8 על הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2148

(א) אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין בית תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, בר ופאב, גן אירועים, מספרה ועסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה אלטרנטיבית, קניון, שוק, מכון כושר וסטודיו, בריכת שחייה, מוזאון, מיתקני שעשועים ואטרקציה תיירותית, המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

אחריות מחזיק או מפעיל קניון

10.     בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של קניון לפי תקנות 7 עד 9, מחזיק או מפעיל כאמור יפעל לעמידת העסקים שבשטח הקניון בהוראות הקבועות בתקנות 7 עד 9, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות ויוודא סימון מקומות לעמידה ולהצבת שילוט בתוך החנויות ובכניסה אליהן, כאמור בתקנות 7(7) ו-8(ג).

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2149

10. בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של קניון לפי תקנות 7 עד 9, מחזיק או מפעיל כאמור יפעל לעמידת העסקים שבשטח הקניון בהוראות הקבועות בתקנות 7 עד 9, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות ויוודא סימון מקומות לעמידה ולהצבת שילוט בתוך החנויות ובכניסה אליהן, כאמור בתקנות 7(7) ו-8(ג).

תנאים לבית תפילה

11.     מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות יפעל בהתאם להוראות אלה:

(1)  על המקום יחולו הוראות תקנה 7;

(2)  מספר השוהים במקום לא יעלה על התפוסה המרבית המותרת לפי תקנה 8.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2149

11. מקום הפתוח לציבור במבנה שמתקיימות בו תפילות יפעל בהתאם להוראות אלה:

(1) על המקום יחולו הוראות תקנה 7;

(2) מספר השוהים בתוך שטח סגור במבנה לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 4(א).

(2) מספר השוהים במקום לא יעלה על התפוסה המרבית המותרת לפי תקנה 8.

תפילות בחודש אלול ובחגי תשרי

11א.   על אף האמור בתקנה 11 –

(1)  ניתן לקיים תפילה במקום בשטח פתוח בחלוקה למתחמים נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים שלהלן והוראות המנהל:

(א)   שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

(ב)   סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;

(ג)    הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ככל הניתן, ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם;

(ד)   מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות;

(ה)   במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית;

(2)  ניתן לקיים תפילה במבנה ששטחו עולה על 40 מטרים רבועים בכפוף לתנאים המפורטים בפסקה (3) ולהוראות המנהל, בתפוסה מרבית השווה לתפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנה 8(א), לפי האזור, מוכפלת ב-2 ובמספר הכניסות למקום, ובלבד שהתפוסה המרבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם ל-4 מטרים רבועים ועל 1,000 אנשים סך הכול; ואולם לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מטרים רבועים המצוי באזור אדום, ייווספו לתפוסה המרבית כאמור 10 אנשים – אם למבנה כניסה אחת, ו-20 אנשים – אם למבנה יותר מכניסה אחת;

(3)  התפילה במבנה כאמור בפסקה (2) תהיה בכפוף לתנאים אלה:

(א)   הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, בכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם לתפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנה 8(א), ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה;

(ב)   בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שני כיסאות ביניהם;

(ג)    סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם;

(ד)   שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

(ה)   מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים;

(ו)    הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה;

(ז)    במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2149

הוספת תקנה 11א

הפעלת גן אירועים

11ב.   בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של גן אירועים לפי תקנות 7 ו-9, מחזיק או מפעיל של גן אירועים באזור צהוב או באזור ירוק יפעילו בהתאם להוראות שלהלן ובכפוף להוראות המנהל:

(1)  לא יקיים אירועים בהשתתפות של מעל 100 אנשים, למעט עובדי גן האירועים ונותני שירותים;

(2)  יקיים אירועים בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד ובלא ריקודים.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2150

הוספת תקנה 11ב

שירות משלוחים

12.     בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.

מיום 17.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034

12. בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.

רישום ושמירת פרטים

12א.   (א)  מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, וכן מבקר במקום הפועל לפי תקנה 8(ב)(4) או (4א) (בתקנה זו – מקום אירוע) או בגן אירועים, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.

           (ב)  מחזיק או מפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו (להלן – רשימה טלפונית) לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור את הפרטים האלה:

(1)   שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;

(2)   זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה;

(3)   במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.

           (ג)   לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד – ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים לפי תקנת משנה (ב), אם יש בידו.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2150

הוספת תקנה 12א

סגירת מקום לשם מניעת הדבקה או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית

13.     (א)  ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום; לעניין זה, "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" – כהגדרתם בצו בידוד בית.

           (ב)  על הוראה לפי תקנת משנה (א) ניתן להגיש השגה למנהל; החלטה בהשגה תינתן בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקנת משנה (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

           (ג)   תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות 7 ו-8 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2151

(א) ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על בעל המקום המפעיל של המקום; לעניין זה, "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" – כהגדרתם בצו בידוד בית.

(ב) על הוראה לפי תקנת משנה (א) ניתן להגיש השגה למנהל; החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקנת משנה (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

איסור הפעלה

14.     לא יפעיל אדם מקום הפתוח לציבור או בית עסק, מהמקומות המפורטים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור:

(1)  דיסקוטק;

(2)  (נמחקה);

(3)  פארק מים;

(4)  בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(5)  פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה;

(6)  אולם או גן לשמחות ולאירועים, למעט גן אירועים הפועל לפי תקנה 11ב;

(7)  מקום לעריכת ירידים.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2151

(2) בר, פאב;

(3) פארק מים;

(4) בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(5) פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה;

(6) אולם או גן לשמחות ולאירועים, למעט גן אירועים הפועל לפי תקנה 11ב;

הגבלת אירועים

15.     (א)  לא יארגן אדם ולא ישתתף באירוע כמפורט להלן, במרחב הפרטי, במרחב הציבורי או במקום ציבורי או עסקי, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי האזור, ובאירוע כאמור המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח – מספר המשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים האמור בתקנה 4(א) לעניין שטח פתוח, לפי האזור:

(1)   מסיבה;

(2)   כנס;

(3)   טקס, לרבות טקס דתי;

(4)   פסטיבל;

(5)   טיול מאורגן;

(6)   (נמחקה).

           (א1)        תקנת משנה (א) לא תחול על אירוע מהמפורטים בה שנערך לפי תקנה 8(ב)(4) או (4א).

           (ב)  לא יארגן אדם אירוע ספורט עם קהל, ולא ישתתף באירוע כאמור.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2151

(א) לא יארגן אדם, ולא ישתתף, באירוע כמפורט להלן, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה 4(א), בין אם האירוע מתקיים במרחב הפרטי או במרחב הציבורי, ובין אם הוא מתקיים במקום ציבורי או עסקי לא יארגן אדם ולא ישתתף באירוע כמפורט להלן, במרחב הפרטי, במרחב הציבורי או במקום ציבורי או עסקי, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי האזור, ובאירוע כאמור המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח – מספר המשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים האמור בתקנה 4(א) לעניין שטח פתוח, לפי האזור:

(1) מסיבה;

(2) כנס;

(3) טקס, לרבות טקס דתי;

(4) פסטיבל;

(5) טיול מאורגן;

(6) מופע בידור או מופע אמנות, למעט מופע שניתן לו אישור כאמור בתקנה 8(ב)(4).

(א1) תקנת משנה (א) לא תחול על אירוע מהמפורטים בה שנערך לפי תקנה 8(ב)(4) או (4א).

פרסום האזורים

15א.   האזורים המפורטים בתוספת הרביעית יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2151

הוספת תקנה 15א

 

עונשין

16.     (א)  העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 –

(1)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 7(1);

(2)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למניעת העברת רסס, בדלפק שירות, אם ישנו במקום, כאמור בתקנה 7(3);

(3)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, כאמור בתקנה 7(5)(א);

(4)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 7(5)(ב);

(5)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה כאמור בתקנה 7(7);

(6)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 7(7);

(7)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לעניין מספר הנוסעים המותר, כאמור בתקנה 7(8);

(8)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר כאמור בתקנה 8(א) ו-(ב);

(9)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר, כאמור בתקנה 8(ג);

(10)  מפעיל קניון או שוק, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, ובלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה במקום, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי במקום ובניגוד לאמור בתקנה 9(ב)(1);

(11)  המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת המקום, כאמור בתקנה 13;

(12)  המפעיל מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 14;

(13)  השוהה במקום הפתוח לציבור או בבית עסק כמפורט בתקנה 14, לאחר שגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה במקום לפי תקנה 3 ואת משמעות המשך שהייתו במקום;

(14)  המפעיל גן אירועים, בעצמו או באמצעות אחר, שקיים אירוע שבו מספר המשתתפים עלה על 100 אנשים, קיים אירוע במבנה, קיים אירוע שלא בהושבה בלבד או קיים אירוע הכולל ריקודים, בניגוד לאמור בתקנה 11ב.

           (ב)  בתקנה זו, "מפעיל" – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2151

(4) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 7(5)(ב);

(5) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן במקום, באזור עמידה בתורים במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה כאמור בתקנה 7(7);

(6) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 7(7);

(7) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לעניין מספר הנוסעים המותר, כאמור בתקנה 7(8);

(8) מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות מספר השוהים במקום כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר כאמור בתקנה 8(א) ו-(ב);

(13) השוהה במקום הפתוח לציבור או בבית עסק כמפורט בתקנה 14, בניגוד לתקנה 3 לאחר שגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה במקום לפי תקנה 3 ואת משמעות המשך שהייתו במקום;

(14) המפעיל גן אירועים, בעצמו או באמצעות אחר, שקיים אירוע שבו מספר המשתתפים עלה על 100 אנשים, קיים אירוע במבנה, קיים אירוע שלא בהושבה בלבד או קיים אירוע הכולל ריקודים, בניגוד לאמור בתקנה 11ב.

עבירה מינהלית

17.     עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת השלישית, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

18.     לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 17 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת השלישית.

עבירה מינהלית חוזרת

19.     הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 18, לפי העניין.

עבירה מינהלית נמשכת

20.     הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 18, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

21.     הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:

(1)  שוטר;

(2)  מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(3)  עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;

(4)  פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011;

(5)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(6)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008.

סמכויות שוטר

22.     לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:

(1)  להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;

(2)  למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;

(3)  להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 4 ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.

תחילה

23.     תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א באב התש"ף (11 באוגוסט 2020) (להלן – יום התחילה).

תוקף

24.     תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 14:00.

מיום 20.8.2020

החלטה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8704 מיום 20.8.2020 עמ' 2048

(2) 7 עד 15 – 28 ימים מיום התחילה 14 ימים מיום התחילה.

 

מיום 25.8.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8712 מיום 25.8.2020 עמ' 2078

החלפת פסקאות 24(1), 24(2)

הנוסח הקודם:

(1) 2 עד 6 – 14 ימים מיום התחילה;

(2) 7 עד 15 – 14 ימים מיום התחילה.

 

מיום 31.8.2020

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8726 מיום 31.8.2020 עמ' 2144

החלפת פסקאות 24(1), 24(2)

הנוסח הקודם:

(1) 2 עד 6 – עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020);

(2) 7 עד 15 – עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020).

 

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2152

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

תוקף

24. תוקפן של תקנות –

(1) 2 עד 6 – עד יום ט"ז באלול התש"ף (5 בספטמבר 2020);

(2) 7 עד 15 – עד יום ט"ז באלול התש"ף (5 בספטמבר 2020).

 

מיום 4.9.2020

תק' (מס' 4) (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8738 מיום 4.9.2020 עמ' 2570

24. (א) תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בתשרי התשפ"א (3 באוקטובר 2020) עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ההוראות המפורטות להלן יעמדו בתוקף עד יום א' בתשרי התשפ"א (19 בספטמבר 2020) עד יום כ"ח באלול התש"ף (17 בספטמבר 2020):

(1) תקנות 2 עד 6;

(2) התוספת הראשונה;

(3) הוראות תקנה 16 והתוספת השלישית הנוגעות לתקנות האמורות בפסקה (1);

(4) התוספת הרביעית, ואולם אם לא תוקנה ולא הוארך תוקפה עד המועד האמור ברישה, תמשיך לחול התוספת הרביעית, כנוסחה ערב המועד האמור, עד יום ט"ו בתשרי התשפ"א (3 באוקטובר 2020) עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020), זולת אם תוקנה או הוארך תוקפה קודם לכן.

 

מיום 9.9.2020

החלטה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8745 מיום 9.9.2020 עמ' 2646

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

תוקף

24. (א) תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ההוראות המפורטות להלן יעמדו בתוקף עד יום כ"ח באלול התש"ף (17 בספטמבר 2020):

(1) תקנות 2 עד 6;

(2) התוספת הראשונה;

(3) הוראות תקנה 16 והתוספת השלישית הנוגעות לתקנות האמורות בפסקה (1);

(4) התוספת הרביעית, ואולם אם לא תוקנה ולא הוארך תוקפה עד המועד האמור ברישה, תמשיך לחול התוספת הרביעית, כנוסחה ערב המועד האמור, עד יום י"ג בתשרי התשפ"א (1 באוקטובר 2020), זולת אם תוקנה או הוארך תוקפה קודם לכן.

 

מיום 15.9.2020

תק' (מס' 6) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8756 מיום 15.9.2020 עמ' 2716

24. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו באלול התש"ף (15 בספטמבר 2020) עד יום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 14:00.

 

הוראת מעבר

25.     (א)  חובת הגשת הצהרה לפי תקנה 7(1) לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה לגביו הצהרה לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כנוסחן בתוספת לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כפי שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, לפני יום התחילה.

           (ב)  מקום ציבורי או עסקי שלא היה חייב בהגשת הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), יגיש המחזיק או המפעיל שלו הצהרה לפי תקנה 7(1) עד יום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020).

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2152

25. (א) חובת הגשת הצהרה לפי תקנה 7(1) לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שנפתח שהוגשה לגביו הצהרה לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כנוסחן בתוספת לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, כפי שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, לפני יום התחילה.

(ב) מקום ציבורי או עסקי שלא היה חייב בהגשת הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), יגיש המחזיק או המפעיל שלו הצהרה לפי תקנה 7(1) עד יום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020).

 

תוספת ראשונה

(תקנה 6)

עקב מחלת הקורונה חלה חובה על עטיית מסכה, שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ושמירה על מגבלות ההתקהלות.

אנא שמרו על שלומכם ועל שלום ילדיכם

 

תוספת שנייה

(תקנה 7(1))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה ב      ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז       המכהן כבעל / כמחזיק העסק / המקום ב      (שם וכתובת העסק או המקום):

1.        אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7 ו-8 ו-9, 10 ו-11, לפי העניין, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

2.        אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3.        שמו של ממונה הקורונה במקום או בעסק הוא:      

4.        ולראיה באתי על החתום:

 

חתימה ____________________

 

תוספת שלישית

(תקנות 17 ו-18)

 

טור א'

העבירות המינהליות

טור ב'

קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

(1) 16(א)(1)

2,000

(2) 16(א)(2)

2,000

(3) 16(א)(3)

1,000

(4) 16(א)(4)

1,000

(5) 16(א)(5)

2,000

(6) 16(א)(6)

1,000

(7) 16(א)(7)

1,000

(8) 16(א)(8)

2,500

(9) 16(א)(9)

2,000

(10) 16(א)(10)

5,000

(11) 16(א)(11)

5,000

(12) 16(א)(12)

5,000

(13) 16(א)(13)

500

(14) 16(א)(14)

5,000

 

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2152

הוספת פרט (14)

 

תוספת רביעית

(תקנות 1, 4(א) ו-8)

(1)      אזור אדום –

אבו סנאן

אום אל-פחם

אלעד

אעבלין

בוקעאתא

בית ג'ן

בני ברק

ג'לג'וליה

ג'ת

דאליית אל-כרמל

זמר

טבריה – שכונות:

דון יוסף נשיא

קריית שמואל

טייבה

טירה

ירושלים – שכונות:

א-טור, א-שייח, א-סוואנה

אזור תעשייה ענתות

באב א-זהרה

הרובע המוסלמי

הרובע הארמני

הרובע היהודי

הרובע הנוצרי

ואדי אל-ג'וז

מחנה פליטים שועפט

עיסוויה

שועפט

שייח ג'ראח

כסרא-סמיע

כעביה-טבאש-חג'אג'רה

כפר ברא

כפר כנא

כפר קאסם

לקיה

מטה אשר – שייח' דנון

מעלה עירון

נצרת

עין מאהל

עספיא

ערערה

פוריידיס

קלנסווה

רכסים

שער הנגב – כפר עזה

(2)      אזור כתום –

אופקים

אור עקיבא

אל-בטוף – עוזייר

אשדוד

אשקלון

באקה אל-גרביה

בועיינה-נוג'ידאת

בית שמש

בענה

בת ים

ג'דיידה-מכר

ג'ולס

גבעת שמואל

דייר חנא

הגלבוע – מוקייבלה

חיפה

טבריה, למעט השכונות דון יוסף נשיא וקריית שמואל

טורעאן

יפיא

ירושלים – שכונות:

אבו תור

אזור תעשייה עטרות

בית חנינא

ואדי חילווה – עיר דוד

מחנה פליטים קלנדיה

נווה יעקב

סילואן

פסגת זאב מזרח

פסגת זאב מערב

פסגת זאב מרכז

ראס אל-עמוד, מעלה הזיתים

כפר מנדא

מג'ד אל-כרום

מג'אר

משגב – סלמה

נחל שורק – יד בנימין

נשר

נתיבות

סאג'ור

סח'נין

עכו

קריית יערים

קריית מלאכי

רהט

ריינה

רמלה

(3)      אזור צהוב –

אבו גוש

אור יהודה

אזור

אל-בטוף – רומאנה

אל-בטוף – רומת הייב

אל-קסום – אום בטין

אשכול – דקל

אשכול – תלמי יוסף

באר טוביה – באר טוביה

באר טוביה – חצב

באר טוביה – חצור-אשדוד

באר טוביה – ניר בנים

באר טוביה – עזריקם

באר טוביה – שתולים

באר טוביה – תימורים

באר יעקב

באר שבע

בוסתן-אל-מרג' – כפר מצר

ביר אל-מכסור

בית שאן

בני שמעון – ברוש

בני שמעון – חצרים

בסמת טבעון

ברנר – בניה

ברנר – גבעת ברנר

ג'סר א-זרקא

גדרה

גדרות – כפר אביב

גדרות – מישר

גדרות – משגב דב

גולן – מעלה גמלא

גולן – מרום גולן

גזר – גני יוחנן

גזר – חולדה

גזר – יד רמב"ם

גזר – סתריה

גזר – פתחיה

גזר – שעלבים

גן יבנה

דבוריה

דייר אל-אסד

דימונה

דרום השרון – גבעת השלושה

דרום השרון – ירחיב

דרום השרון – ירקונה

דרום השרון – עינת

דרום השרון – צור יצחק

דרום השרון – רמות השבים

דרום השרון – שדה ורבורג

הגלבוע – אביטל

הגלבוע – גדעונה

הגלבוע – חבר

הגלבוע – נאעורה

הגלבוע – ניר יפה

הגלבוע – פרזון

הגלבוע – צנדלה

הגלבוע – תל יוסף

הגליל העליון – דן

הגליל העליון – דפנה

הגליל העליון – מחניים

הגליל העליון – סאסא

הגליל העליון – שמיר

הגליל התחתון – גבעת אבני

הגליל התחתון – כפר קיש

הגליל התחתון – שרונה

הוד השרון

הערבה התיכונה – עין יהב

הרצליה

זבולון – אבטין

זבולון – יגור

זבולון – כפר חסידים א'

זבולון – רמת יוחנן

זרזיר

חבל יבנה – בית רבן

חבל יבנה – בן זכאי

חבל יבנה – ניר גלים

חבל מודיעין – אחיסמך

חבל מודיעין – בן שמן (מושב)

חבל מודיעין – נופך

חבל מודיעין – רינתיה

חבל מודיעין – שילת

חדרה

חולון

חוף אשקלון – גברעם

חוף אשקלון – חלץ

חוף אשקלון – משען

חוף אשקלון – ניצן

חוף אשקלון – ניר ישראל

חוף אשקלון – נתיב העשרה

חוף הכרמל – עופר

חוף הכרמל – עין איילה

חוף השרון – יקום

חוף השרון – רשפון

חצור הגלילית

טמרה

יאנוח-ג'ת

יבנה

יהוד

יואב – גת (קיבוץ)

יואב – כפר מנחם

יואב – רבדים

יסוד המעלה

ירושלים – שכונות:

אבו תור – גבעת חנניה

אזור תעשייה גבעת שאול

אזור תעשייה תלפיות

ארמון הנציב – תלפיות מזרח

ארנונה

בית ישראל

בית ספאפא

בקעה – גאולים

בני ראנד ובתי מונקאטש

גאולה

גבעת המטוס

גבעת משואה

גבעת שאול

גילה

דיר כרמיזן וביר עונא

הבוכרים

המושבה הגרמנית

המושבה היוונית

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

הר חומה – חומת שמואל

הר חומה מערב

הר חוצבים – פארק תעשיית היי-טק

הר נוף

זכרון יוסף

זכרון משה

טלביה

ימין משה

כפר שלמא הכפר השוודי

כרם אברהם

ליפתא

מאה שערים

מוסררה – מורשה

מזכרת משה, אוהל משה

מזרחית להר גילה

מחנה ישראל

מחנה שנלר

מטרסדורף

מלחה גן טכנולוגי

מנחת מלחה

מצפה נפתוח/תוכנית ספדיה

מקור ברוך

מקור חיים

מרכז העיר גן העצמאות

מרכז העיר הנביאים יפו

מרכז העיר יפו המשולש

מרכז העיר מגרש הרוסים

מרכז העיר שבטי ישראל הנביאים

מתחם הביטוח הלאומי

מתחם ממילא

נווה אורות

נווה אליהו עתידי

נחלת אחים

נחלת ציון

נחלת שבעה

עזרת תורה

עין כרם

עיר גנים א'

עיר גנים ב'

עיר גנים ג'

צפון תלפיות

קריית בעלזא

קריית היובל

קריית וולפסון

קריית מנחם

קריית צאנז

קריית שמואל

רוממה

רוממה עילית

רחביה

רכס לבן

רמות א'

רמות אלון

רמות ב'

רמות ג'

רמות ד'

רמות פולין

רמות רחל

רמת מוצא

רמת שלמה

שוק מחנה יהודה

שיכון חב"ד

מחניים, תל ארזה

סנהדריה

סנהדריה המורחבת

רמת אשכול

גבעת המבתר

מעלות דפנה

שמואל הנביא

ארזי הבירה

הגבעה הצרפתית, צמרת הבירה

קריית הממשלה – קריית מנחם בגין

הר הצופים

שכונת יעל עתידי

שערי חסד

תלפיות

ירכא

כוכב יאיר

כסיפה

כפר קרע

כפר תבור

כרמיאל

לב השרון – גאולים

לב השרון – גנות הדר

לב השרון – כפר הס

לב השרון – נורדיה

לב השרון – עזריאל

לב השרון – פורת

לב השרון – צור משה

לוד

לכיש – בני דקלים

לכיש – מנוחה

לכיש – נהורה

לכיש – עוצם

מבואות החרמון – יובל

מבואות החרמון – כורזים

מבואות החרמון – משמר הירדן

מג'דל שמס

מגדל

מגדל העמק

מגידו – אליקים

מגידו – דליה

מגידו – משמר העמק

מודיעין-מכבים-רעות

מטה אשר – בוסתן הגליל

מטה אשר – בן עמי

מטה אשר – בצת

מטה אשר – גשר הזיו

מטה אשר – יסעור

מטה אשר – לוחמי הגטאות

מטה אשר – מצובה

מטה אשר – עין המפרץ

מטה אשר – שמרת

מטה יהודה – בית זית

מטה יהודה – בית נקופה

מטה יהודה – גבעת ישעיהו

מטה יהודה – גפן

מטה יהודה – מחסיה

מטה יהודה – נווה מיכאל

מטה יהודה – נחם

מטה יהודה – עין ראפה

מטה יהודה – עמינדב

מטה יהודה – צלפון

מטה יהודה – שדות מכיה

מטה יהודה – שורש

מיתר

מנשה – ברקאי

מנשה – מגל

מנשה – מייסר

מנשה – קציר

מעיליא

מעלה יוסף – אבן מנחם

מעלה יוסף – חוסן

מעלה יוסף – מעונה

מעלה יוסף – שומרה

מרום הגליל – אור הגנוז

מרום הגליל – עין אל-אסד

מרום הגליל – שפר

מרחבים – ניר משה

מרחבים – ניר עקיבא

מרחבים – פטיש

מרחבים – קלחים

מרחבים – תפרח

משגב – אשחר

משגב – דמיידה

משגב – כמאנה

משגב – כמון

משגב – לבון

משגב – מורשת

משגב – מכמנים

משגב – מצפה אבי"ב

משגב – שכניה

משהד

נהריה

נחל שורק – בית חלקיה

נחל שורק – יסודות

נחף

נתניה

סביון

עומר

עילוט

עמק הירדן – אשדות יעקב (איחוד)

עמק הירדן – אשדות יעקב (מאוחד)

עמק הירדן – גינוסר

עמק הירדן – דגניה א'

עמק הירדן – חוקוק

עמק הירדן – כנרת (מושבה)

עמק הירדן – מסדה

עמק הירדן – מעגן

עמק המעיינות – מנחמיה

עמק המעיינות – רחוב

עמק המעיינות – שדה נחום

עמק חפר – אחיטוב

עמק חפר – בורגתה

עמק חפן – בחן

עמק חפר – בית יצחק-שער חפר

עמק חפר – ביתן אהרן

עמק חפר – בת חפר

עמק חפר – העוגן

עמק חפר – חניאל

עמק יזרעאל – אלון הגליל

עמק יזרעאל – בית זיד

עמק יזרעאל – גזית

עמק יזרעאל – חנתון

עמק יזרעאל – מנשית זבדה

עמק יזרעאל – נהלל

עמק יזרעאל – עדי

עמק יזרעאל – ציפורי

עמק יזרעאל – תל עדשים

עפולה

פקיעין (בוקייעה)

פרדס-חנה-כרכור

פתח תקווה

צפת

קריית אונו

קריית גת

קריית מוצקין

קריית עקרון

קריית שמונה

ראמה

ראש העין

ראשון לציון

רמת גן

רעננה

שבלי – אום אל-גנם

שגב-שלום

שדות דן – אחיעזר

שדות דן – חמד

שדות דן – כפר חב"ד

שדות נגב – זרועה

שדות נגב – מעגלים

שדות נגב – שוקדה

שדות נגב – שרשרת

שדרות

שוהם

שעב

שער הנגב – דורות

שער הנגב – מפלסים

שפיר – מרכז שפירא

שפיר – רווחה

שפיר – שפיר

שפרעם

תל-אביב-יפו

(4)      אזור ירוק –

אבן יהודה

אילת

אכסאל

אל-בטוף – חמאם

אל-קסום – אל-סייד

אל-קסום – דריג'את

אל-קסום – כחלה

אל-קסום – מולדה

אל-קסום – מכחול

אל-קסום – תראבין א-צאנע

אלונה – אביאל

אלונה – גבעת ניל"י

אלונה – עמיקם

אליכין

אשכול – אבשלום

אשכול – אוהד

אשכול – אורים

אשכול – בארי

אשכול – בני נצרים

אשכול – גבולות

אשכול – חולית

אשכול – יבול

אשכול – ישע

אשכול – יתד

אשכול – כיסופים

אשכול – כרם שלום

אשכול – מבטחים

אשכול – מגן

אשכול – נווה

אשכול – ניר יצחק

אשכול – ניר עוז

אשכול – נירים

אשכול – סופה

אשכול – עין הבשור

אשכול – עין השלושה

אשכול – עמיעוז

אשכול – פרי גן

אשכול – צאלים

אשכול – צוחר

אשכול – רעים

אשכול – שדה ניצן

אשכול – שדי אברהם

אשכול – שלומית

אשכול – תלמי אליהו

באר טוביה – אביגדור

באר טוביה – אורות

באר טוביה – אחווה

באר טוביה – אמונים

באר טוביה – ביצרון

באר טוביה – בית עזרא

באר טוביה – גבעתי

באר טוביה – ינון

באר טוביה – כנות

באר טוביה – כפר אחים

באר טוביה – כפר ורבורג

באר טוביה – מחנה מרים

באר טוביה – נווה מבטח

באר טוביה – עזר

באר טוביה – ערוגות

באר טוביה – שדה עוזיהו

באר טוביה – תלמי יחיאל

בוסתן-אל-מרג' – דחי

בוסתן-אל-מרג' – ניין

בוסתן-אל-מרג' – סולם

בית דגן

בני עי"ש

בני שמעון – בית קמה

בני שמעון – גבעות בר

בני שמעון – דבירה

בני שמעון – כרמים

בני שמעון – להב

בני שמעון – משמר הנגב

בני שמעון – נבטים

בני שמעון – שובל

בני שמעון – שומריה

בני שמעון – תאשור

בני שמעון – תדהר

בנימינה-גבעת עדה

בסמ"ה

ברנר – בית אלעזרי

ברנר – גיבתון

ברנר – גן שלמה

ברנר – מחנה תל נוף

ברנר – קדרון

ג'ש (גוש חלב)

גבעתיים

גדרות – גן הדרום

גדרות – כפר מרדכי

גדרות – עשרת

גדרות – שדמה

גולן – אבני איתן

גולן – אודם

גולן – אורטל

גולן – אל-רום

גולן – אלוני הבשן

גולן – אלי-עד

גולן – אניעם

גולן – אפיק

גולן – בני יהודה

גולן – גבעת יואב

גולן – גשור

גולן – חד-נס

גולן – חספין

גולן – יונתן

גולן – כנף

גולן – כפר חרוב

גולן – מבוא חמה

גולן – מיצר

גולן – נאות גולן

גולן – נוב

גולן – נווה אטי"ב

גולן – נטור

גולן – עין זיוון

גולן – קדמת צבי

גולן – קלע

גולן – קשת

גולן – רמות

גולן – רמת מגשימים

גולן – שעל

גזר – בית חשמונאי

גזר – בית עוזיאל

גזר – גזר

גזר – גני הדר

גזר – יציץ

גזר – ישרש

גזר – כפר ביל"ו

גזר – כפר בן נון

גזר – כפר שמואל

גזר – כרמי יוסף

גזר – מצליח

גזר – משמר איילון

גזר – משמר דוד

גזר – נוף איילון

גזר – נען

גזר – נצר סרני

גזר – עזריה

גזר – פדיה

גזר – רמות מאיר

גן רווה – אירוס

גן רווה – בית חנן

גן רווה – בית עובד

גן רווה – גאליה

גן רווה – גן שורק

גן רווה – כפר הנגיד

גן רווה – מחנה הילה

גן רווה – נטעים

גן רווה – עיינות

גן רווה – פלמחים

גני תקווה

דרום השרון – אייל

דרום השרון – אלישמע

דרום השרון – בית ברל

דרום השרון – גבעת ח"ן

דרום השרון – גן חיים

דרום השרון – גני עם

דרום השרון – גת רימון

דרום השרון – חגור

דרום השרון – חורשים

דרום השרון – כפר מל"ל

דרום השרון – כפר סירקין

דרום השרון – מגשימים

דרום השרון – מעש

דרום השרון – מתן

דרום השרון – נווה ימין

דרום השרון – נווה ירק

דרום השרון – נחשונים

דרום השרון – ניר אליהו

דרום השרון – נירית

דרום השרון – עדנים

דרום השרון – צופית

דרום השרון – צור נתן

דרום השרון – רמת הכובש

דרום השרון – שדי חמד

הגלבוע – אדירים

הגלבוע – אומן

הגלבוע – בית אלפא

הגלבוע – בית השיטה

הגלבוע – ברק

הגלבוע – גבע

הגלבוע – גדיש

הגלבוע – גן נר

הגלבוע – דבורה

הגלבוע – חפצי-בה

הגלבוע – טייבה (בעמק)

הגלבוע – טמרה (יזרעאל)

הגלבוע – יזרעאל

הגלבוע – יעל

הגלבוע – כפר יחזקאל

הגלבוע – מגן שאול

הגלבוע – מולדת

הגלבוע – מיטב

הגלבוע – מלאה

הגלבוע – נורית

הגלבוע – עין חרוד (איחוד)

הגלבוע – עין חרוד (מאוחד)

הגלבוע – רם-און

הגלבוע – רמת צבי

הגליל העליון – איילת השחר

הגליל העליון – ברעם

הגליל העליון – גדות

הגליל העליון – גונן

הגליל העליון – הגושרים

הגליל העליון – חולתה

הגליל העליון – יפתח

הגליל העליון – יראון

הגליל העליון – כפר בלום

הגליל העליון – כפר גלעדי

הגליל העליון – כפר הנשיא

הגליל העליון – כפר סאלד

הגליל העליון – להבות הבשן

הגליל העליון – מלכיה

הגליל העליון – מנרה

הגליל העליון – מעין ברוך

הגליל העליון – משגב עם

הגליל העליון – נאות מרדכי

הגליל העליון – עמיעד

הגליל העליון – עמיר

הגליל העליון – צבעון

הגליל העליון – קדרים

הגליל העליון – שדה נחמיה

הגליל העליון – שניר

הגליל התחתון – אילניה

הגליל התחתון – ארבל

הגליל התחתון – בית קשת

הגליל התחתון – בית רימון

הגליל התחתון – הודיות

הגליל התחתון – הזורעים

הגליל התחתון – כדורי

הגליל התחתון – כפר זיתים

הגליל התחתון – כפר חיטים

הגליל התחתון – לביא

הגליל התחתון – מסד

הגליל התחתון – מצפה

הגליל התחתון – מצפה נטופה

הגליל התחתון – שדה אילן

הגליל התחתון – שדמות דבורה

הערבה התיכונה – חצבה

הערבה התיכונה – ספיר

הערבה התיכונה – עידן

הערבה התיכונה – עיר אובות

הערבה התיכונה – פארן

הערבה התיכונה – צופר

זבולון – אושה

זבולון – ח'ואלד

זבולון – כפר ביאליק

זבולון – כפר המכבי

זבולון – כפר הנוער הדתי

זבולון – כפר חסידים ב'

זבולון – נופית

זבולון – ראס עלי

זבולון – שער העמקים

זכרון יעקב

חבל אילות – אילות

חבל אילות – אליפז

חבל אילות – באר אורה

חבל אילות – גרופית

חבל אילות – יהל

חבל אילות – יטבתה

חבל אילות – לוטן

חבל אילות – מחנה יוכבד

חבל אילות – נאות סמדר

חבל אילות – נווה חריף

חבל אילות – סמר

חבל אילות – קטורה

חבל אילות – שחרות

חבל יבנה – בית גמליאל

חבל יבנה – בני דרום

חבל יבנה – כרם יבנה (ישיבה)

חבל יבנה – קבוצת יבנה

חבל מודיעין – בארות יצחק

חבל מודיעין – בית נחמיה

חבל מודיעין – בית עריף

חבל מודיעין – בן שמן (כפר נוער)

חבל מודיעין – בני עטרות

חבל מודיעין – ברקת

חבל מודיעין – גבעת כ"ח

חבל מודיעין – גינתון

חבל מודיעין – גמזו

חבל מודיעין – חדיד

חבל מודיעין – טירת יהודה

חבל מודיעין – כפר דניאל

חבל מודיעין – כפר טרומן

חבל מודיעין – כפר רות

חבל מודיעין – כרם בן שמן

חבל מודיעין – לפיד

חבל מודיעין – מבוא מודיעים

חבל מודיעין – מזור

חבל מודיעין – נחלים

חוף אשקלון – באר גנים

חוף אשקלון – בית שקמה

חוף אשקלון – ברכיה

חוף אשקלון – בת הדר

חוף אשקלון – גיאה

חוף אשקלון – הודייה

חוף אשקלון – זיקים

חוף אשקלון – יד מרדכי

חוף אשקלון – כוכב מיכאל

חוף אשקלון – כפר סילבר

חוף אשקלון – כרמיה

חוף אשקלון – מבקיעים

חוף אשקלון – ניצן ב'

חוף אשקלון – נצינים

חוף אשקלון – תלמי יפה

חוף הכרמל – בית אורן

חוף הכרמל – בית חנניה

חוף הכרמל – בית צבי

חוף הכרמל – בת שלמה

חוף הכרמל – גבע כרמל

חוף הכרמל – דור

חוף הכרמל – הבונים

חוף הכרמל – החותרים

חוף הכרמל – כפר גלים

חוף הכרמל – כרם מהר"ל

חוף הכרמל – מאיר שפיה

חוף הכרמל – מגדים

חוף הכרמל – מעגן מיכאל

חוף הכרמל – מעין צבי

חוף הכרמל – נווה ים

חוף הכרמל – נחשולים

חוף הכרמל – ניר עציון

חוף הכרמל – עין הוד

חוף הכרמל – עין חוד

חוף הכרמל – עין כרמל

חוף הכרמל – עתלית

חוף הכרמל – צרופה

חוף הכרמל – קיסריה

חוף הכרמל – שדות ים

חוף השרון – אודים

חוף השרון – ארסוף

חוף השרון – בית יהושע

חוף השרון – בני ציון

חוף השרון – בצרה

חוף השרון – גליל ים

חוף השרון – געש

חוף השרון – חרוצים

חוף השרון – כפר נטר

חוף השרון – קריית שלמה

חוף השרון – שפיים

חוף השרון – תל יצחק

חורה

חורפיש

חריש

טובא-זנגריה

טירת כרמל

יבנאל

יואב – אל-עזי

יואב – בית גוברין

יואב – בית ניר

יואב – גלאון

יואב – ורדון

יואב – כפר הרי"ף

יואב – נגבה

יואב – נחלה

יואב – סגולה

יואב – קדמה

יואב – שדה יואב

יקנעם עילית

ירוחם

ירושלים – שכונות:

אום טובא

בית הכרם

בית וגן

ג'בל מוכבר, ערב א-סוואחרה, נוף ציון

גבעת אורנים, גבעת הורדים

גבעת מרדכי

גבעת רם

הולילנד

הר הרצל

יפה נוף

משכנות האומה

ניות, נווה שאנן, נווה גרנות

סור באהר, אום ליסון

קטמון-גונן א'-ו'

קטמון-גונן ז', פת

קטמון-גונן ח'-ט'

קטמון הישנה

קריית הלאום

קריית משה

רמת בית הכרם

רמת דניה

רמת שרת

כאבול

כאוכב אבו אל-היג'א

כפר ורדים

כפר יאסיף

כפר יונה

כפר כמא

כפר סבא

כפר שמריהו

לב השרון – בני דרור

לב השרון – חירות

לב השרון – ינוב

לב השרון – יעף

לב השרון – כפר יעבץ

לב השרון – משמרת

לב השרון – ניצני עוז

לב השרון – עין ורד

לב השרון – עין שריד

לב השרון – שער אפרים

לב השרון – תנובות

להבים

לכיש – אחוזם

לכיש – אליאב

לכיש – אמציה

לכיש – זוהר

לכיש – יד נתן

לכיש – לכיש

לכיש – נוגה

לכיש – נטע

לכיש – ניר ח"ן

לכיש – שדה דוד

לכיש – שדה משה

לכיש – שחר

לכיש – שקף

לכיש – תלמים

מבואות החרמון – אליפלט

מבואות החרמון – אמנון

מבואות החרמון – בית הלל

מבואות החרמון – דישון

מבואות החרמון – כחל

מבואות החרמון – כרכום

מבואות החרמון – מרגליות

מבואות החרמון – רמות נפתלי

מבואות החרמון – שאר ישוב

מבואות החרמון – שדה אליעזר

מבשרת ציון

מגידו – גבעת עוז

מגידו – גלעד (אבן יצחק)

מגידו – הזורע

מגידו – יקנעם (מושבה)

מגידו – מגידו

מגידו – מדרך עוז

מגידו – עין העמק

מגידו – עין השופט

מגידו – רמות מנשה

מגידו – רמת השופט

מזכרת בתיה

מזרעה

מטה אשר – אדמית

מטה אשר – אחיהוד

מטה אשר – אילון

מטה אשר – אפק

מטה אשר – אשרת

מטה אשר – בית העמק

מטה אשר – געתון

מטה אשר – חניתה

מטה אשר – יחיעם

מטה אשר – כברי

מטה אשר – כליל

מטה אשר – כפר מסריק

מטה אשר – כפר ראש הנקרה

מטה אשר – לימן

מטה אשר – נסעמים

מטה אשר – נתיב השיירה

מטה אשר – סער

מטה אשר – עברון

מטה אשר – עמקה

מטה אשר – עראמשה

מטה אשר – רגבה

מטה אשר – שבי ציון

מטה יהודה – אביעזר

מטה יהודה – אבן ספיר

מטה יהודה – אדרת

מטה יהודה – אורה

מטה יהודה – איתנים

מטה יהודה – אשתאול

מטה יהודה – בית מאיר

מטה יהודה – בקוע

מטה יהודה – בר גיורא

מטה יהודה – גבעת יערים

מטה יהודה – גבעת שמש

מטה יהודה – גיזו

מטה יהודה – דייר ראפאת

מטה יהודה – הראל

מטה יהודה – זכריה

מטה יהודה – זנוח

מטה יהודה – טל שחר

מטה יהודה – יד השמונה

מטה יהודה – ישעי

מטה יהודה – כסלון

מטה יהודה – כפר אוריה

מטה יהודה – כפר זוהרים

מטה יהודה – לוזית

מטה יהודה – מבוא ביתר

מטה יהודה – מוצא עילית

מטה יהודה – מטע

מטה יהודה – מסילת ציון

מטה יהודה – מעלה החמישה

מטה יהודה – נווה אילן

מטה יהודה – נווה שלום

מטה יהודה – נחושה

מטה יהודה – נחשון

מטה יהודה – נטף

מטה יהודה – נס הרים

מטה יהודה – נתיב הל"ה

מטה יהודה – עגור

מטה יהודה – עין כרם-בית ספר חקלאי

מטה יהודה – עין נקובא

מטה יהודה – צובה

מטה יהודה – צור הדסה

מטה יהודה – צפרירים

מטה יהודה – צרעה

מטה יהודה – קריית יערים (מוסד)

מטה יהודה – קריית ענבים

מטה יהודה – רמת רזיאל

מטה יהודה – רמת רחל

מטה יהודה – שואבה

מטה יהודה – שריגים (לי-און)

מטה יהודה – תירוש

מטה יהודה – תעוז

מטה יהודה – תרום

מטולה

מנשה – אום אל-קוטוף

מנשה – אל-עריאן

מנשה – אלוני יצחק

מנשה – גן השומרון

מנשה – גן שמואל

מנשה – כפר גליקסון

מנשה – כפר פינס

מנשה – להבות חביבה

מנשה – מאור

מנשה – מי עמי

מנשה – מענית

מנשה – מצפה אילן

מנשה – מצר

מנשה – משמרות

מנשה – עין עירון

מנשה – עין שמר

מנשה – רגבים

מנשה – שדה יצחק

מנשה – שער מנשה

מנשה – תלמי אלעזר

מסעדה

מעלה יוסף – אבירים

מעלה יוסף – אלקוש

מעלה יוסף – גורן

מעלה יוסף – גורנות הגליל

מעלה יוסף – גיתה

מעלה יוסף – הילה

מעלה יוסף – יערה

מעלה יוסף – כפר רוזנואלד (זרעית)

מעלה יוסף – לפידות

מעלה יוסף – מנות

מעלה יוסף – מתת

מעלה יוסף – נווה זיו

מעלה יוסף – נטועה

מעלה יוסף – עבדון

מעלה יוסף – עין יעקב

מעלה יוסף – פקיעין חדשה

מעלה יוסף – צוריאל

מעלה יוסף – שתולה

מעלות-תרשיחא

מצפה רמון

מרום הגליל – אביבים

מרום הגליל – אמירים

מרום הגליל – ביריה

מרום הגליל – בר יוחאי

מרום הגליל – דוב"ב

מרום הגליל – דלתון

מרום הגליל – חזון

מרום הגליל – טפחות

מרום הגליל – כדיתה

מרום הגליל – כלנית

מרום הגליל – כפר חושן

מרום הגליל – כפר חנניה

מרום הגליל – כפר שמאי

מרום הגליל – כרם בן זמרה

מרום הגליל – לבנים

מרום הגליל – מירון

מרום הגליל – עלמה

מרום הגליל – עמוקה

מרום הגליל – פרוד

מרום הגליל – ריחאניה

מרום הגליל – שזור

מרחבים – אשבול

מרחבים – אשל הנשיא

מרחבים – בטחה

מרחבים – גילת

מרחבים – מבועים

מרחבים – מחנה יפה

מרחבים – מסלול

מרחבים – פדויים

מרחבים – פעמי תש"ז

מרחבים – רנן

מרחבים – שבי דרום

מרחבים – שדה צבי

מרחבים – תלמי ביל"ו

משגב – אבטליון

משגב – אשבל

משגב – גילון

משגב – הררית

משגב – חוסנייה

משגב – חלוץ

משגב – חרשים

משגב – טל-אל

משגב – יובלים

משגב – יודפת

משגב – יעד

משגב – כישור

משגב – לוטם

משגב – מורן

משגב – מנוף

משגב – עצמון שגב

משגב – ערב אל נעים

משגב – פלך

משגב – צביה

משגב – צורית

משגב – קורנית

משגב – ראס אל-עין

משגב – רקפת

משגב – שורשים

משגב – תובל

נווה מדבר – אבו קורינאת (יישוב)

נווה מדבר – אבו תלול

נווה מדבר – ביר הדאג'

נווה מדבר – קצר א-סר

נוף הגליל

נחל שורק – בני ראם

נחל שורק – גני טל

נחל שורק – חפץ חיים

נחל שורק – נצר חזני

נס ציונה

ע'ג'ר

עיילבון

עין קנייא

עמק הירדן – אלומות

עמק הירדן – אלמגור

עמק הירדן – אפיקים

עמק הירדן – בית זרע

עמק הירדן – דגניה ב'

עמק הירדן – האון

עמק הירדן – כנרת (קבוצה)

עמק הירדן – עין גב

עמק הירדן – פוריה – כפר עבודה

עמק הירדן – פוריה – נווה עובד

עמק הירדן – פוריה עילית

עמק הירדן – רביד

עמק הירדן – שער הגולן

עמק הירדן – תל קציר

עמק המעיינות – בית יוסף

עמק המעיינות – גשר

עמק המעיינות – חמדיה

עמק המעיינות – טירת צבי

עמק המעיינות – ירדנה

עמק המעיינות – כפר רופין

עמק המעיינות – מירב

עמק המעיינות – מלכישוע

עמק המעיינות – מסילות

עמק המעיינות – מעוז חיים

עמק המעיינות – מעלה גלבוע

עמק המעיינות – נווה אור

עמק המעיינות – נווה איתן

עמק המעיינות – ניר דוד (תל עמל)

עמק המעיינות – עין הנצי"ב

עמק המעיינות – רוויה

עמק המעיינות – רשפים

עמק המעיינות – שדה אליהו

עמק המעיינות – שדי תרומות

עמק המעיינות – שלוחות

עמק המעיינות – תל תאומים

עמק חפר – אביחיל

עמק חפר – אומץ

עמק חפר – אלישיב

עמק חפר – בארותיים

עמק חפר – בית הלוי

עמק חפר – בית חירות

עמק חפר – בית ינאי

עמק חפר – בת חן

עמק חפר – גאולי תימן

עמק חפר – גבעת חיים (איחוד)

עמק חפר – גבעת חיים (מאוחד)

עמק חפר – גבעת שפירא

עמק חפר – גן יאשיה

עמק חפר – הדר עם

עמק חפר – המעפיל

עמק חפר – חבצלת השרון

עמק חפר – חגלה

עמק חפר – חופית

עמק חפר – חיבת ציון

עמק חפר – חרב לאת

עמק חפר – יד חנה

עמק חפר – כפר הרא"ה

עמק חפר – כפר ויתקין

עמק חפר – כפר חיים

עמק חפר – כפר ידידיה

עמק חפר – כפר מונש

עמק חפר – מבואות ים

עמק חפר – מדרשת רופין

עמק חפר – מכמורת

עמק חפר – מעברות

עמק חפר – משמר השרון

עמק חפר – נעורים

עמק חפר – עולש

עמק חפר – עין החורש

עמק חפר – צוקי ים

עמק חפר – שושנת העמקים

עמק יזרעאל – אחוזת ברק

עמק יזרעאל – אלוני אבא

עמק יזרעאל – אלונים

עמק יזרעאל – בית לחם הגלילית

עמק יזרעאל – בית שערים

עמק יזרעאל – בלפוריה

עמק יזרעאל – גבעת אלה

עמק יזרעאל – גבת

עמק יזרעאל – גיניגר

עמק יזרעאל – דברת

עמק יזרעאל – הושעיה

עמק יזרעאל – היוגב

עמק יזרעאל – הסוללים

עמק יזרעאל – הרדוף

עמק יזרעאל – יפעת

עמק יזרעאל – כפר ברוך

עמק יזרעאל – כפר גדעון

עמק יזרעאל – כפר החורש

עמק יזרעאל – כפר יהושע

עמק יזרעאל – מזרע

עמק יזרעאל – מחנה יהודית

עמק יזרעאל – מרחביה (מושב)

עמק יזרעאל – מרחביה (קיבוץ)

עמק יזרעאל – סואעד (חמרייה) (שבט)

עמק יזרעאל – רמת דוד

עמק יזרעאל – שדה יעקב

עמק יזרעאל – שמשית

עמק יזרעאל – שריד

עראבה

ערד

ערערה-בנגב

פסוטה

פרדסיה

קדימה-צורן

קצרין

קריית אתא

קריית ביאליק

קריית טבעון

קריית ים

ראש פינה

רחובות

רמת השרון

רמת ישי

רמת נגב – אשלים

רמת נגב – באר מילכה

רמת נגב – טללים

רמת נגב – כמהין

רמת נגב – מדרשת בן גוריון

רמת נגב – מחנה טלי

רמת נגב – מרחב עם

רמת נגב – משאבי שדה

רמת נגב – ניצנה (קהילת חינוך)

רמת נגב – ניצני סיני

רמת נגב – עזוז

רמת נגב – רביבים

רמת נגב – רתמים

רמת נגב – שדה בוקר

רמת נגב – שלווה במדבר

שדות דן – גנות

שדות דן – זיתן

שדות דן – יגל

שדות דן – משמר השבעה

שדות דן – ניר צבי

שדות דן – צפריה

שדות נגב – בית הגדי

שדות נגב – גבעולים

שדות נגב – זמרת

שדות נגב – יושיביה

שדות נגב – כפר מימון

שדות נגב – מלילות

שדות נגב – סעד

שדות נגב – עלומים

שדות נגב – שובה

שדות נגב – שיבולים

שדות נגב – תושיה

שדות נגב – תקומה

שלומי

שער הנגב – אור הנר

שער הנגב – איבים

שער הנגב – ארז

שער הנגב – ברור חיל

שער הנגב – גבים

שער הנגב – יכיני

שער הנגב – נחל עוז

שער הנגב – ניר עם

שער הנגב – רוחמה

שפיר – אבן שמואל

שפיר – איתן

שפיר – אלומה

שפיר – זבדיאל

שפיר – זרחיה

שפיר – משואות יצחק

שפיר – נועם

שפיר – עוזה

שפיר – עין צורים

שפיר – קוממיות

שפיר – שלווה

תל מונד

תל שבע

תמר – הר עמשא

תמר – נאות הכיכר

תמר – נווה זוהר                                     

תמר – עין גדי

תמר – עין חצבה

תמר – עין תמר

מיום 6.9.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2153

הוספת תוספת רביעית

 

מיום 4.9.2020

תק' (מס' 4) (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8738 מיום 4.9.2020 עמ' 2570

הוספת פירוט רשויות תחת האזורים השונים

 

 

כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020)                                    בנימין נתניהו

                                                                                                                  ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8686 מיום 10.8.2020 עמ' 1938.

תוקנו ק"ת תש"ף מס' 8700 מיום 17.8.2020 עמ' 2034 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8704 מיום 20.8.2020 עמ' 2048 – החלטה תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8712 מיום 25.8.2020 עמ' 2078 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8726 מיום 31.8.2020 עמ' 2144 – תק' (מס' 3) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8727 מיום 31.8.2020 עמ' 2146 – תק' (מס' 4) תש"ף-2020; תחילתן ביום 6.9.2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8735 מיום 2.9.2020 עמ' 2561. תוקנו ק"ת תש"ף מס' 8738 מיום 4.9.2020 עמ' 2570 – תק' (מס' 4) (תיקון) תש"ף-2020. ק"ת תש"ף מס' 8745 מיום 9.9.2020 עמ' 2646 – החלטה (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8742 מיום 9.9.2020 עמ' 2622 – תק' (מס' 5) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8756 מיום 15.9.2020 עמ' 2716 – תק' (מס' 6) תש"ף-2020. אושרו ק"ת תש"ף מס' 8770 מיום 18.9.2020 עמ' 2804 – החלטה (מס' 3) תש"ף-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות