נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

 

פרק א': הגדרות ופרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

3

 

פרק א1': איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

Go

5

סעיף 1א

איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

Go

5

 

פרק ב': טרמינל הנוסעים

Go

5

סעיף 2

אחריות מפעיל שדה תעופה   כללי

Go

5

סעיף 3

שינויים ביישום חובות לפי תקנות הגבלת הפעילות

Go

5

סעיף 4

מעבר נוסעים בין טרמינל הנוסעים לבין כלי הטיס

Go

6

סעיף 5

חובת מפעיל שדה תעופה על יידוע הנוסעים

Go

6

סעיף 6

הגבלות על כניסה לטרמינל הנוסעים

Go

6

סעיף 7

חובות נוסע למסירת פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו

Go

7

סעיף 8

חובת השוהים בטרמינל הנוסעים

Go

8

סעיף 9

נוסע שחש בתסמינים בטרמינל הנוסעים

Go

8

 

פרק ג': כלי הטיס

Go

8

סעיף 10

תחולה על מפעיל אווירי

Go

8

סעיף 11

אחריות מפעיל אווירי   כללי

Go

8

סעיף 12

מידע לרוכשי כרטיסי טיסה

Go

8

סעיף 13

יידוע נוסעים לפני הגעתם לשדה התעופה

Go

8

סעיף 14

הגבלת גישה לכלי הטיס ובתוכו

Go

9

סעיף 15

ניקיון וחיטוי של כלי הטיס

Go

9

סעיף 16

ציוד בכלי הטיס

Go

9

סעיף 17

ציוות אנשי הצוות לטיסה

Go

9

סעיף 18

רישום נוסעים לטיסה

Go

10

סעיף 19

הושבת הנוסעים

Go

10

סעיף 20

עליית נוסעים לכלי הטיס

Go

11

סעיף 21

אוורור כלי טיס

Go

11

סעיף 23

איסור עליה לכלי הטיס בלא מסכה

Go

11

סעיף 24

תדרוך הנוסעים לפני טיסה ובמהלכה

Go

11

סעיף 25

שירות בטיסה

Go

12

סעיף 26

חובות דייל   שמירת היגיינה בכלי הטיס

Go

12

סעיף 27

מקרה שבו נוסע מפתח תסמינים אחרי המראה

Go

12

סעיף 28

מקרה שבו איש צוות מפתח תסמינים אחרי המראה

Go

13

סעיף 29

ירידת נוסעים מכלי הטיס

Go

13

סעיף 30

הצהרת בריאות של נוסע

Go

13

סעיף 31

חובות נוסע בכלי טיס

Go

14

סעיף 32

חובות סוכן נסיעות או מארגן

Go

14

 

פרק ד': הוראות כלליות, חובות דיווח, ועונשין

Go

15

סעיף 33

חובות דיווח של מפעיל שדה התעופה ומפעיל אווירי

Go

15

סעיף 34

אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור

Go

15

סעיף 35

עונשין

Go

15

סעיף 36

עבירות מינהליות

Go

16

סעיף 37

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

17

סעיף 38

סמכויות שוטר

Go

17

סעיף 39

שמירת דינים   הוראות המנהל

Go

17

סעיף 40

תחילה דחויה למפעיל אווירי כאמור בתקנה 10

Go

17

סעיף 41

תוקף

Go

17

 

תוספת ראשונה

Go

17

 

תוספת שנייה

Go

19

 

תוספת שלישית

Go

20

 

תוספת רביעית

Go

20

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020*

ת"ט תש"ף-2020

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

מיום 25.8.2020

ת"ט תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2073

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדה של הכנסת לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות

1.       (א)  בתקנות אלה –

          "אדם החייב בבידוד" – אדם החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;

תק' תש"ף-2020

          "איש צוות" – כהגדרתו בחוק הטיס;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

הוספת הגדרת "איש צוות"

תק' תש"ף-2020

          "איש צוות אוויר", "דייל", "טיסה מסחרית", "ספר עזר למבצעים" – כהגדרתם בתקנות ההפעלה;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

"איש צוות אוויר", "דייל", "טיסה מסחרית", "ספר עזר למבצעים", "שירותי המידע התעופתי" – כהגדרתם בתקנות ההפעלה;

          "ההנחיות האירופיות" – ההנחיות וההמלצות לשמירה על בריאות הציבור בתעופה, הכלולות במסמכים אלה:

(1)   המדריך האירופי לניהול אנשי צוות;

(2)   המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס;

(3)   הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה;

תק' תש"ף-2020

          "חולה", "מגע הדוק" ו"מחלים" – כהגדרתם בצו בידוד בית;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

"חולה", "מגע הדוק" ו"מחלים" – כהגדרתם בצו בידוד בית;

          "חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א-2011;

          "חוק השוויון" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988;

          "טיסה בין-לאומית" – טיסה שנקודת המוצא, הביניים או היעד שלה, היא במדינה זרה;

          "טרמינל הנוסעים" – מקום תחום בשדה תעופה המשמש לרישום נוסעים לטיסה, לתהליכי בידוק לנוסעים לפני טיסה ואחריה, ולהמתנת נוסעים לעלייה לכלי הטיס, כולל אזורי מסחר;

          "המדריך האירופי לניהול אנשי צוות" – מדריך לניהול אנשי צוות בקשר למגיפת הקורונה (Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS–CoV–2 pandemic), מהדורה מס' 2 מיום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), שפרסמה הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה, המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;

          "המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס" – מדריך לניקוי וחיטוי כלי טיס (Interim guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection in relation to the SARS–CoV–2 pandemics), מהדורה מס' 2 מיום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;

          "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;

תק' תש"ף-2020

          "מנהל רשות התעופה האזרחית" – כמשמעותו בסעיף 6 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

הוספת הגדרת "מנהל רשות התעופה האזרחית"

          "מפעיל אווירי" – אחד מאלה:

(1)   בעל רישיון הפעלה אווירית לפי סימן ג' לפרק ב' לחוק הטיס;

תק' תש"ף-2020

(2)   בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית כאמור, שנתנה הרשות המוסמכת במדינה זרה;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

(2) בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית כאמור, שנתנה מדינה זרה הרשות המוסמכת במדינה זרה;

          "מפעיל שדה תעופה" – בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי סימן ו' לפרק ב' לחוק הטיס;

          "נוסע יוצא" – מי שהגיע לטרמינל הנוסעים בכוונה לצאת מישראל כנוסע בטיסה בין-לאומית;

          "נוסע נכנס" – מי שנכנס לישראל כנוסע בטיסה בין-לאומית;

תק' תש"ף-2020

          "ניהול סיכונים" – ניהול סיכוני בטיחות כמשמעותו בפרק ג' לתקנות מערכת ניהול בטיחות;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

"ניהול סיכונים" – ניהול סיכוני בטיחות כמשמעותו בתקנות 10 ו-11 בפרק ג' לתקנות מערכת ניהול בטיחות הטיס;

          "הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה" – פרוטוקול לשמירה על בריאות בתעופה בשל נגיף הקורונה (COVID–19 Aviation Health Safety Protocol), מהדורה מס' 2 מיום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), שפרסמו הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה והמרכז האירופי לבקרה ומניעת מחלות (ECDC – European Center for Disease Prevention and Control), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;

          "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

תק' תש"ף-2020

          "ציוד מגן אישי" – פרטי לבוש וציוד להגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, כגון מסכת פנים, כפפות, חליפת מגן;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

"ציוד מגן אישי" – פרטי לבוש וציוד להגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, כגון מסכת פנים, כפפות, חליפה חליפת מגן;

תק' תש"ף-2020

          "קצין ביקורת גבולות" – (נמחקה);

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

מחיקת הגדרת "קצין ביקורת גבולות"

הנוסח הקודם:

"קצין ביקורת גבולות" – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

          "קרבה מותרת" – יחס בין שני בני אדם שהוא אחד מאלה:

(1)   הם אנשים הגרים באותו מקום, כהגדרתם בתקנות הגבלת הפעילות, ובכלל זה הם עתידים להיות אנשים כאמור במדינת היעד;

(2)   אחד מהם הוא קטין או אדם עם מוגבלות ואחד מהם מלווה את הקטין או מסייע לאדם בשל מוגבלותו, לפי העניין;

          "שדה תעופה בין-לאומי" – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987;

          "תושב ישראל" – מי שרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

          "תסמינים" – כל אחד מאלה:

(1)   חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;

תק' תש"ף-2020

(2)   שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;

(3)   שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח;

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

(2) שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, ולמעט נזלת כתסמין בודד אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021 ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

          "תעודת מחלים או מחוסן" – כמשמעותה בצו בידוד בית;

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2446

הוספת הגדרת "תעודת מחלים או מחוסן"

 

מיום 8.3.2021

ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9251 מיום 8.3.2021 עמ' 2494

"תעודת מחלים או מחוסן" – כמשמעותה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 בצו בידוד בית;

 

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

          "תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה" – (נמחקה);

מיום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9154 מיום 6.2.2021 עמ' 1858

הוספת הגדרת "תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה"

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

מחיקת הגדרת "תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה"

הנוסח הקודם:

"תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021;

          "תקנות הגבלת הפעילות" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020;

          "תקנות ההפעלה" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981;

          "תקנות מערכת ניהול בטיחות" – תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע"ח-2017.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  בכל מקום בתקנות אלה שהוטלה בו חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אותו אדם לא יהיה חייב בעטיית מסכה אם הוא אינו חייב בכך מכוח הסעיף האמור.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

(ב) בכל מקום בתקנות אלה שהוטלה בו חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, הכוונה היא כי הוא פטור מעטיית מסכה אם הוא פטור אותו אדם לא יהיה חייב בעטיית מסכה אם הוא אינו חייב בכך מכוח הסעיף האמור.

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

          (ג)   לעניין תקנות 17 ו-30, משך שהות נוסע או איש צוות במדינה אחרת יחושב מנחיתת כלי הטיס במדינת השהות עד מועד ההמראה המתוכנן לישראל מאותה מדינה או ממדינה אחרת שבה שהה הנוסע או איש הצוות.

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

הוספת תקנת משנה 1(ג)

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

פרק א'1: איסור כניסה לישראל ויציאה ממנה של כלי טיס הנושא נוסעים

מיום 26.1.2021 עד יום 31.1.2021

תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1663

הוספת פרק א1'

הנוסח:

פרק א1': איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

 

מיום 1.2.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 9) תשפ"א-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9131 מיום 31.1.2021 עמ' 1768

תק' (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9153 מיום 6.2.2021 עמ' 1856

הוספת פרק א'1

הנוסח:

פרק א'1: איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

 

מיום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9154 מיום 6.2.2021 עמ' 1858

הוספת פרק א'1

הגבלות על הפעלת כלי טיס נושא נוסעים תק' (מס' 13)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 15)  תשפ"א-2021

1א.     (א)  (נמחקה).

 

 

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ב)  (נמחקה).

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ג)   (נמחקה).

          (ד)  בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(1)   (נמחקה);

תק' (מס' 14) תשפ"א-2021

(2)   יקצה חלונות זמן לנחיתה בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנוסעים לישראל בשדה התעופה, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, ותקנות אלה;

תק' (מס' 14) תשפ"א-2021 תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(3)   הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה, ולא ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקה (2) – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו.

תק' (מס' 14) תשפ"א-2021

          (ה)  (בוטלה).

          (ו)   שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, לאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

          (ז)   בתקנה זו –

          "חלון זמן" (slot), לנחיתה, או להמראה – הזמן המיועד לנחיתת כלי הטיס בשדה תעופה או להמראת כלי הטיס משדה התעופה, שהקצה מפעיל שדה התעופה למפעיל האווירי;

          "טיסה ציבורית" – (נמחקה);

          "עולה" – (נמחקה).

          (ח)  תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי.

מיום 26.1.2021 עד יום 31.1.2021

תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1663

הוספת תקנה 1א

הנוסח:

איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

1א. (א) לא ייכנס כלי טיס זר אל שטח ישראל, ומפעיל שדה תעופה לא יאשר את נחיתתו בשדה תעופה בישראל.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס זר המופעל באחד מאלה:

(1) טיסת מטען;

(2) טיסה לפינוי חירום רפואי;

(3) טיסת כיבוי אש;

(4) טיסה החוצה את המרחב האווירי של ישראל בלי לנחות בה.

 

מיום 1.2.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 9) תשפ"א-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9131 מיום 31.1.2021 עמ' 1768

תק' (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9153 מיום 6.2.2021 עמ' 1856

הוספת תקנה 1א

הנוסח:

איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

1א. (א) לא ייכנס כלי טיס זר אל שטח ישראל, ומפעיל שדה תעופה לא יאשר את נחיתתו בשדה תעופה בישראל, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס זר המופעל באחד מאלה:

(1) טיסת מטען; לעניין זה, "טיסת מטען" – טיסה הנכנסת לישראל ויוצאת ממנה כטיסה להובלת מטען בלבד;

(2) טיסה לפינוי חירום רפואי;

(3) טיסת כיבוי אש;

(4) טיסה החוצה את המרחב האווירי של ישראל בלי לנחות בה;

(5) טיסה הנדרשת לטובת הניהול התקין של יחסי החוץ של מדינת ישראל, לפי אישור המנהל הכללי של משרד החוץ;

(6) טיסה לצורך תחזוקה על ידי בעל רישיון להפעלת מכון בדק לפי חוק הטיס, שאינה תחזוקת קו, ומנהל רשות התעופה האזרחית שוכנע כי מדובר בטיסה כאמור; לעניין זה, "תחזוקת קו" – כהגדרתה בתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2013;

(7) טיסה שמובילה ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות או מפעל בין-לאומי, ובלבד שבטיסה יהיו רק ספורטאים מקצועיים או מלוויהם הנדרשים לשם השתתפות בתחרות או במפעל בין-לאומי כאמור, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי היא טיסה כאמור.

 

מיום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9154 מיום 6.2.2021 עמ' 1858

הוספת תקנה 1א

 

מיום 21.2.2021

תק' (מס' 12) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9192 מיום 18.2.2021 עמ' 2100

החלפת תקנה 1א

הנוסח הקודם:

איסור כניסה לישראל ויציאה מישראל של כלי טיס הנושא נוסעים

1א. (א) בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה –

(1) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או אל מחוץ לישראל, אלא אם כן כל הנוסעים בכלי הטיס רשאים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(2) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או אל מחוץ לישראל, ומפעיל שדה תעופה לא יאשר המראה או נחיתה של כלי טיס כאמור, אלא אם כן התקיימו לגבי טיסת כלי הטיס אחד מאלה:

(א) הטיסה היא טיסה לפינוי חירום רפואי;

(ב) הטיסה חוצה את המרחב האווירי של ישראל בלי לנחות בה;

(ג) המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המנהל הכללי של משרד החוץ, המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגיהם, אישור את הטיסה לצורך מתן מענה לנוסעים הרשאים להיכנס לישראל או לצאת מישראל, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה, באופן שיאפשר את חזרתם של נוסעים שמרכז חייהם בישראל בהקדם האפשרי ובוויסות הגעתם לפי שיקולי בריאות הציבור, ובשים לב להוראות לפי סעיף 22ג לחוק;

(ד) טיסה ציבורית תאושר רק אם היא של מפעיל אווירי ישראלי; לעניין זה, "טיסה ציבורית" – טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד.

(ב) על אף האמור, תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2446

החלפת תקנה 1א

הנוסח הקודם:

הגבלות כניסה לישראל ויציאה ממנה של כלי טיס הנושא נוסעים

1א. (א) בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או אל מחוץ לישראל, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) כל הנוסעים בכלי הטיס רשאים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(2) כלי הטיס לא הגיע לישראל או יצא ממנה כטיסה הנושאת מטען בלבד;

(3) מתקיים בטיסה אחד מאלה:

(א) היא טיסה ציבורית אל אחת מהנקודות האלה או ממנה:

(1) ניו יורק, ארצות הברית;

(2) פרנקפורט, גרמניה;

(ב) היא טיסה שאינה טיסה ציבורית, שהמנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו אישר, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, ומתקיימת בה אחת מהעילות המפורטות להלן; לא תאושר טיסה אל ישראל כאמור אם יש בה נוסע שאותה עילה לאישור הטיסה לא מתקיימת בו, אלא באישור מיוחד מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו:

(1) היא נדרשת לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או ביטחון המדינה, לפי אישור המנהל הכללי של משרד החוץ, המנהל הכללי של משרד הביטחון או המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(2) היא טיסה ייעודית להובלת ספורטאים מקצועיים או מלוויהם הנדרשים לשם השתתפות בתחרות או במפעל בין-לאומי כאמור או חזרה מהם, לפי אישור המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

(3) היא טיסה ייעודית להעלאת עולים לפי אישור המנהל הכללי של משרד העלייה והקליטה;

(4) היא נדרשת מטעמים הומניטיריים, או בשל צורך מיוחד;

(ג) בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל מפעיל שדה התעופה יבטיח, ככל האפשר, כי –

(1) מספר כלל הנוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים מישראל בשדות התעופה הבין-לאומיים לא יעלה על 2,000 נוסעים יוצאים ו-2,000 נוסעים נכנסים ביום, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, בהתחשב בשיקולי בריאות הציבור, ובשים לב להוראות לפי סעיף 22ג לחוק;

(2) מדי שבוע יוקצו חלונות זמן לנחיתה או להמראה לטיסה ציבורית מכל הנקודות המפורטות בתקנת משנה (א)(3)(א) או אליהן, לפי היקף הבקשות להקצאת חלון כאמור שהוגשו לאותו שבוע;

(3) אם הוגשו בקשות לחלון זמן לנחיתה או להמראה של טיסה ציבורית מאותה נקודה או אליה בידי כמה מפעילים אוויריים, ולא ניתן להיענות לכולן בו-זמנית – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו בין המפעילים האוויריים לפי סבב ובצורה שוויונית; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית מנהל רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

(ב) שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר הבריאות ושר החוץ, רשאית להורות על הוספה של טיסה ציבורית לנקודה או מנקודה שאינה נמנית בתקנת משנה (א)(3)(א), בהתקיים צורך של נוסעים הרשאים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה, בהתחשב בקיבולת הנוסעים הנכנסים והיוצאים היומית בשדה התעופה, ובשיקולים תעופתיים ובריאותיים באותה נקודה.

(ג) שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א) או (ב), אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, ולאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.

(ד) בתקנה זו –

"חלון זמן" (slot), לנחיתה, או להמראה – הזמן המיועד לנחיתת כלי הטיס בשדה תעופה או להמראת כלי הטיס משדה התעופה, שהקצה מפעיל שדה התעופה למפעיל האווירי;

"טיסה ציבורית" – טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד.

(ה) תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי.

 

מיום 8.3.2021

ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9251 מיום 8.3.2021 עמ' 2494

(ד) בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –

(1) יבטיח, ככל האפשר, כי מספר כלל הנוסעים הנכנסים לישראל בשדות התעופה הבין-לאומיים לא יעלה על 3,000 נוסעים נכנסים ביום, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו, ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, בהתחשב בשיקולי בריאות הציבור, ובשים לב למספר הנכנסים ממעברים יבשתיים לפי תקנה 3 לתקנות הגבלות היציאה מישראל והכניסה אליה; במסגרת מספר הנוסעים הנכנסים כאמור לא ייכללו טיסות ייעודיות כאמור בתקנת משנה (ג)(2) עד (4);

(2) יקצה חלונות זמן לנחיתה או להמראה של טיסות ציבוריות משדות תעופה אלה או אליהם בלבד:

(א) בוריספיל (KBP), קייב, אוקראינה;

(ב) ג'ון פיג'רלד פ. קנדי (JFK), ניו יורק, ארצות הברית;

(ג) ניוארק (EWR), ניו גרז'י ג'רזי ארצות הברית;

 

מיום 15.3.2021

תק' (מס' 14) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9274 מיום 15.3.2021 עמ' 2692

(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה בטיסה ציבורית אם הוא יצא מישראל או הגיע אליה, בהתאמה, בטיסה הנושאת מטען בלבד.

(ד) בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –

(1) יבטיח, ככל האפשר, כי מספר כלל הנוסעים הנכנסים לישראל בשדות התעופה הבין-לאומיים לא יעלה על 3,000 נוסעים נכנסים ביום, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו, ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, בהתחשב בשיקולי בריאות הציבור, ובשים לב למספר הנכנסים ממעברים יבשתיים לפי תקנה 3 לתקנות הגבלות היציאה מישראל והכניסה אליה; במסגרת מספר הנוסעים הנכנסים כאמור לא ייכללו טיסות ייעודיות כאמור בתקנת משנה (ג)(2) עד (4);

(2) יקצה חלונות זמן לנחיתה או להמראה של טיסות ציבוריות משדות תעופה אלה או אליהם בלבד:

(א) בוריספיל (KBP), קייב, אוקראינה;

(ב) ג'ון פ. קנדי (JFK), ניו יורק, ארצות הברית;

(ג) ניוארק (EWR), ניו ג'רזי ארצות הברית;

(ד) הית'רו (LHR), לונדון, בריטניה;

(ה) פרנקפורט (FRA), גרמניה;

(ו) הונג קונג (HKG);

(ז) שארל דה גול (CDG), פריס, צרפת;

(ח) טורונטו (YYZ) קנדה;

(3) אם הוגשו בקשות לחלון זמן לנחיתה או להמראה של טיסה ציבורית מאותו שדה תעופה בידי כמה מפעילים אוויריים, ולא ניתן להיענות לכולן בו-זמנית – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו בין המפעיל האוויריים לפי סבב ובצורה שוויונית; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית מנהל רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

(2) יקצה חלונות זמן לנחיתה בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנוסעים לישראל בשדה התעופה, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, ותקנות אלה;

(3) הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה של טיסה ציבורית, ולא ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקאות (1) או (2) – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו.

(ה) שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר הבריאות ושר החוץ, רשאית להוסיף טיסה משדה תעופה שאינו מצוין בתקנת משנה (ד)(2) או אל שדה תעופה כאמור, בהתקיים צורך לקיום טיסה מאותו שדה תעופה או אליו, בהתחשב בתהליכי הטיפול בנוסעים הנכנסים בשדה התעופה, ובשיקולים תעופתיים ובריאותיים בשדה התעופה שממנו מבקשים להוציא את אותה טיסה.

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

1א. (א) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה, אלא אם כן כל הנוסעים בכלי הטיס רשאים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה.

(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה בטיסה ציבורית אם הוא יצא מישראל או הגיע אליה, בהתאמה, בטיסה הנושאת מטען בלבד.

(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה בטיסה שאינה טיסה ציבורית, אלא אם כן המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו אישר, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, ומתקיימת בה אחת מהעילות המפורטות להלן; לא תאושר טיסה אל ישראל כאמור אם יש בה נוסע שאותה עילה לאישור הטיסה לא מתקיימת בו, אלא באישור מיוחד מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו:

(1) היא נדרשת לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או ביטחון המדינה, לפי אישור המנהל הכללי של משרד החוץ, המנהל הכללי של משרד הביטחון או המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(2) היא טיסה ייעודית להובלת ספורטאים מקצועיים או מלוויהם הנדרשים לשם השתתפות בתחרות או במפעל בין-לאומי כאמור או חזרה מהם, לפי אישור המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

(3) היא טיסה ייעודית להעלאת עולים לפי אישור המנהל הכללי של משרד העלייה והקליטה;

(4) היא טיסה ייעודית להגעת עובדים זרים חיוניים, לפי אישור המנהל הכללי של המשרד הנוגע בדבר;

(5) היא נדרשת מטעמים הומניטריים, או בשל צורך מיוחד.

(ד) בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –

(1) יבטיח, ככל האפשר, כי מספר כלל הנוסעים הנכנסים לישראל בשדות התעופה הבין-לאומיים לא יעלה על 3,000 נוסעים נכנסים ביום, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו, ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, בהתחשב בשיקולי בריאות הציבור, ובשים לב למספר הנכנסים ממעברים יבשתיים לפי תקנה 3 לתקנות הגבלות היציאה מישראל והכניסה אליה; במסגרת מספר הנוסעים הנכנסים כאמור לא ייכללו טיסות ייעודיות כאמור בתקנת משנה (ג)(2) עד (4);

(2) יקצה חלונות זמן לנחיתה בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנוסעים לישראל בשדה התעופה, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021, ותקנות אלה;

(3) הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה של טיסה ציבורית, ולא ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקאות (1) או (2) בפסקה (2) – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו.

(ה) (בוטלה).

(ו) שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, לאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.

(ז) בתקנה זו –

"חלון זמן" (slot), לנחיתה, או להמראה – הזמן המיועד לנחיתת כלי הטיס בשדה תעופה או להמראת כלי הטיס משדה התעופה, שהקצה מפעיל שדה התעופה למפעיל האווירי;

"טיסה ציבורית" – טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד;

"עולה" – מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

(ח) תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי.

פרק ב': טרמינל הנוסעים

אחריות מפעיל שדה תעופה – כללי

2.       מפעיל שדה תעופה בין-לאומי –

(1)  ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;

תק' תש"ף-2020

(2)  יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –

תק' תש"ף-2020

(א)   בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;

תק' תש"ף-2020

(ב)   ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;

(3)  יספק, או יבטיח כי יסופק, למועסקים מטעמו בבידוק בטחוני או בתפקיד אחר המחייב קרבה לנוסע, ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;

תק' תש"ף-2020

(4)  ידריך את מי שהוא מעסיק מטעמו בבידוד ביטחוני, וביישום תקנות 6 ו-9, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונן מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות;

תק' תש"ף-2020

(5)  יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק א' לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בפרק זה.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054

(2) ימסד יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו

(א) יהיו בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;

(ב) ימוסדו, ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות הישימות;

(3) יספק, או יבטיח כי יסופק, למועסקים מטעמו בבידוק בטחוני או בתפקיד אחר המחייב קרבה לנוסע, ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;

(4) ידריך את מי שהוא מעסיק מטעמו בבידוד ביטחוני, וביישום תקנות 6 ו-9, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונן מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת מתן השירות בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות;

(5) יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק א' לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בפרק זה.

שינויים ביישום חובות לפי תקנות הגבלת הפעילות

3.       לעניין הפעלת שדה תעופה בין-לאומי, יחולו על מפעיל שדה התעופה תקנות הגבלת הפעילות בשינויים אלה:

תק' תש"ף-2020

(1)  (נמחקה);

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(2)  (נמחקה);

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(3)  על אף האמור בתקנה 9(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות, המנהל רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה להציב שולחנות וכיסאות במתחם אכילה משותף בשדה תעופה, ולאפשר ישיבה לצורך אכילה בו, בתנאים שיורה עליהם לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה, לעניין מיקומם ומספרם של השולחנות והכיסאות והמרחק ביניהם, ולעניין הניקיון וההיגיינה במתחם זה.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2055

3. לעניין הפעלת שדה תעופה בין-לאומי, יחולו על מפעיל שדה התעופה תקנות הגבלת הפעילות בשינויים אלה:

(1) ההצהרה הנדרשת לפי תקנה 7(1) לתקנות הגבלת הפעילות, תוגש למנהל רשות התעופה האזרחית ולא לרשות המקומית, במסמך בנוסח הערוך לפי חלק א' לתוספת הראשונה, ולא באופן מקוון;

(2) לעניין חובתו לפי תקנה 7(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות, האמור בה יחול בשינויים אלה:

(א) המלים "ככל האפשר" – לא ייקראו;

(ב) על אף האמור בצו בידוד בית, נוסע יוצא שחום גופו 38 מעלות צלזיוס או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת חום נוספת, שתיערך בלא דיחוי בסמוך לכניסה לטרמינל הנוסעים במקום מבודד;

(ג) נמצא בבדיקה הנוספת כי חום גופו של הנוסע הוא 38 מעלות או יותר – לא תותר כניסתו לטרמינל הנוסעים;

(ד) נמדד חום גופו של נוסע נכנס ונמצא כי הוא 38 מעלות צלזיוס או יותר, יתיר לו מפעיל שדה התעופה להיכנס לטרמינל לשם קבלת טיפול רפואי או לשם יציאתו כדין מן הטרמינל בלבד; מפעיל שדה התעופה יבטיח, ככל האפשר, כי מעבר הנוסע כאמור בטרמינל הנוסעים יבוצע באופן המצמצם את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה.

 

מיום 10.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682

הוספת פסקה 3(3)

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

מחיקת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) לעניין חובתו לפי תקנה 7(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות, האמור בה יחול בשינויים אלה:

(א) המלים "ככל האפשר" – לא ייקראו;

(ב) על אף האמור בצו בידוד בית, נוסע יוצא שחום גופו 38 מעלות צלזיוס או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת חום נוספת, שתיערך בלא דיחוי בסמוך לכניסה לטרמינל הנוסעים במקום מבודד;

(ג) נמצא בבדיקה הנוספת כי חום גופו של הנוסע הוא 38 מעלות או יותר – לא תותר כניסתו לטרמינל הנוסעים;

(ד) נמדד חום גופו של נוסע נכנס ונמצא כי הוא 38 מעלות צלזיוס או יותר, יתיר לו מפעיל שדה התעופה להיכנס לטרמינל לשם קבלת טיפול רפואי או לשם יציאתו כדין מן הטרמינל בלבד; מפעיל שדה התעופה יבטיח, ככל האפשר, כי מעבר הנוסע כאמור בטרמינל הנוסעים יבוצע באופן המצמצם את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה.

מעבר נוסעים בין טרמינל הנוסעים לבין כלי הטיס תק' תש"ף-2020

4.       (א)  מפעיל שדה התעופה יארגן את מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס ובין כלי הטיס לטרמינל הנוסעים, ככל האפשר, באמצעות גשר הליכה נייד (שרוול).

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

          (ב)  בוצע מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס או בין כלי הטיס לטרמינל הנוסעים באמצעות אוטובוס, מספר הנוסעים באוטובוס לא יעלה על 75% ממספר הנוסעים המרבי המותר לפי הוראות יצרן האוטובוס.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2055

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

מעבר נוסעים בין טרמינל הנוסעים לבין כלי הטיס

4. מפעיל שדה התעופה יארגן את מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס ולהפך, ככל האפשר, באמצעות גשר הליכה נייד (שרוול); מספר הנוסעים המרבי המותר באוטובוס המוביל נוסעים בין טרמינל הנוסעים לבין כלי הטיס ולהפך יהיה לפי תקנות שקבעה הממשלה לפי סעיף 12 לחוק.

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9310 מיום 8.4.2021 עמ' 2896

(ב) בוצע מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס או בין כלי הטיס לטרמינל הנוסעים באמצעות אוטובוס, מספר הנוסעים באוטובוס לא יעלה על מחצית מקיבולת הנוסעים המרבית המותרת 75% ממספר הנוסעים המרבי המותר לפי הוראות יצרן האוטובוס.

חובת מפעיל שדה תעופה על יידוע הנוסעים תק' תש"ף-2020

5.       מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור הנוסעים את תקנות הגבלת הפעילות ותקנות אלה הנוגעות למגבלות הכניסה לטרמינל הנוסעים, לדרישות מהנוסע, אופן יישומן, והעונש על הפרתן, וכן פעולות מומלצות לציבור הנוסעים לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בעת השהייה בשדה התעופה, והכול באמצעות שילוט ועלוני מידע מתאימים; שילוט ועלוני מידע כאמור –

(1)  יהיו בשפות עברית, ערבית ואנגלית;

(2)  יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי ת"י 1918 חלק 4;

תק' תש"ף-2020

(2א) לעניין שילוט – הוא יוצב בכניסה לטרמינל הנוסעים וכן ברחבי הטרמינל;

תק' תש"ף-2020

(3)  לעניין עלוני המידע – הם יהיו זמינים ברחבי טרמינל הנוסעים ויימסרו לבקשת אנשים עם מוגבלויות באופן שיבטיח להם נגישות למידע ולקבלת השירות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2055

5. מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור הנוסעים את תקנות הגבלת הפעילות ותקנות אלה הנוגעות למגבלות הכניסה לטרמינל הנוסעים, לדרישות מהנוסע, אופן יישומן, והעונש על הפרתן, וכן פעולות מומלצות לציבור הנוסעים לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה, הקורונה בעת השהייה בשדה התעופה, והכול באמצעות שילוט ועלוני מידע מתאימים; שילוט ועלוני מידע כאמור –

(1) יהיו בשפות עברית, ערבית ואנגלית;

(2) יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי ת"י 1918 חלק 4;

(2א) לעניין שילוט – הוא יוצב בכניסה לטרמינל הנוסעים וכן ברחבי הטרמינל;

(3) יהיו זמינים לעניין עלוני המידע – הם יהיו זמינים ברחבי טרמינל הנוסעים ויימסרו לבקשת אנשים עם מוגבלויות באופן שיבטיח להם נגישות למידע ולקבלת השירות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.

הגבלות על כניסה לטרמינל הנוסעים

6.       (א)  מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מנגנון למניעת כניסת אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:

תק' תש"ף-2020

(1)   הכניסה היא למטרות עיסוקו של האדם;

(2)   הוא נוסע יוצא –

(א)   שהציג את שני אלה:

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"א-2020 תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

(1)   כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור;

(2)   אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30;

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(ב)   (נמחקה);

(3)   הוא נוסע נכנס;

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"א-2020

(4)   הוא נוסע בטיסה פנים-ארצית, שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך שעתיים ממועד כניסתו טרמינל הנוסעים כאמור;

(5)   הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים אחרים, הנזקק לליווי לשם השלמת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס.

          (ב)  לא ייכנס אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בתקנת משנה (א), ומפעיל שדה התעופה התיר את כניסתו לטרמינל הנוסעים לפי תקנת המשנה האמורה.

          (ג)   מפעיל שדה התעופה רשאי לדרוש מכל נוסע או מלווה של נוסע שכניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה לפי תקנת משנה (א), לענוד במקום גלוי על בגדיו תג המעיד על כך שכניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה, אם הדבר נדרש לשם הבטחת קיום תקנה זו; תג כאמור לא יכלול פרטים מזהים של נוסע או מלווה כאמור.

תק' תש"ף-2020

          (ד)  מפעיל שדה התעופה יקיים בכניסה לטרמינל הנוסעים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות אינה זמינה לו, או אינה אפשרית לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי ההצהרה המקוונת והנפקת האישור על כך.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2055

(א) מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מנגנון למניעת כניסת אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:

(1) הכניסה היא למטרות עיסוקו של האדם;

(2) הוא נוסע יוצא –

(א) שהציג את שני אלה:

(1) כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 השעות הקרובות שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור;

(2) אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30;

(ב) חום גופו בבדיקה שנערכה לפי תקנה 7(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר;

(3) הוא נוסע נכנס;

(4) הוא נוסע בטיסה פנים-ארצית, שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך השעתיים הקרובות שעתיים ממועד כניסתו טרמינל הנוסעים כאמור;

(5) הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים אחרים, הנזקק לליווי לשם השלמת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס.

(ד) מפעיל שדה התעופה יקיים בכניסה לטרמינל הנוסעים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות אינה זמינה לו או אינה אפשרית לו אינה זמינה לו, או אינה אפשרית לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי ההצהרה המקוונת והנפקת האישור על כך.

 

מיום 1.10.2020 עד יום 16.10.2020 (בוטלה)

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8801 מיום 1.10.2020 עמ' 86

תק' תשפ"א-2020 (תיקון)

ק"ת תשפ"א מס' 8829 מיום 16.10.2020 עמ' 200

(א) מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מנגנון למניעת כניסת אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:

(1) הכניסה היא למטרות עיסוקו של האדם;

(2) הוא נוסע יוצא –

(א) שהציג את שני אלה:

(1) כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור; וכן אחד מאלה:

(א) אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א (25 בספטמבר 2020);

(ב) אישור בכתב מאת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאמור בתקנה 2(א)(16)(ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020 (בתקנה זו ובתוספת הרביעית – תקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי);

(ג) הצהרה חתומה בידו, כי יצא ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2 לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, שמקום ביצועה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו או מקום שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור, הכוללת את הפרטים כאמור בתוספת הרביעית; מפעיל שדה התעופה יעמיד לשימוש הנוסעים, בכניסה לטרמינל הנוסעים, טפסים למתן הצהרה כאמור;

(ד) דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של ארגון האומות המאוחדות ובה אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין-לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983; לעניין פסקת משנה זו, "דרכון חוץ דיפלומטי", "דרכון שירות חוץ", "אשרה דיפלומטית" ו"אשרת שירות" – כמשמעותם בסעיף 17 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30;

(ב) חום גופו בבדיקה שנערכה לפי תקנה 7(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות תקנה 8(4)(ב) לתקנות הגבלות השהייה במרחב הציבורי אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר;

(3) הוא נוסע נכנס;

(4) הוא נוסע בטיסה פנים-ארצית, שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך שעתיים ממועד כניסתו טרמינל הנוסעים כאמור, וכן אישור, הצהרה או מסמך אחר כמפורט בתקנה 6(א)(2)(א)(1)(א) עד (ד);

(5) הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים אחרים, הנזקק לליווי לשם השלמת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס.

 

מיום 14.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9095 מיום 13.1.2021 עמ' 1550

(א) מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מנגנון למניעת כניסת אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:

(1) הכניסה היא למטרות עיסוקו של האדם;

(2) הוא נוסע יוצא –

(א) שהציג את שני אלה:

(1) כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור; וכן אחד מאלה:

(א) אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה עד יום כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021);

(ב) אישור בכתב מאת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאמור בתקנה 2(17)(ב) לתקנות הגבלת פעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות;

(ג) הצהרה חתומה בידו, הכוללת את הפרטים כאמור בתוספת הרביעית, כי יצא ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2(17)(א)(1) לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות; מפעיל שדה התעופה יעמיד לשימוש הנוסעים, בכניסה לטרמינל הנוסעים, טפסים למתן הצהרה כאמור;

(ד) דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של ארגון האומות המאוחדות ובה אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין-לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983; לעניין פסקת משנה זו, "אשרה דיפלומטית", "אשרת שירות חוץ", "דרכון חוץ דיפלומטי" ו"דרכון שירות חוץ" – כמשמעותם בסעיף 17 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30;

(ב) חום גופו בבדיקה שנערכה לפי תקנה 7(4)(ב) 8(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר;

(3) הוא נוסע נכנס;

(4) הוא נוסע בטיסה פנים-ארצית, שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך שעתיים ממועד כניסתו טרמינל הנוסעים כאמור;

(5) הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים אחרים, הנזקק לליווי לשם השלמת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס.

מיום 19.1.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9107 מיום 19.1.2021 עמ' 1594

(ד) דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של ארגון האומות המאוחדות ובה אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין-לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983; לעניין פסקת משנה זו, "אשרה דיפלומטית", "אשרת שירות חוץ אשרת שירות", "דרכון חוץ דיפלומטי" ו"דרכון שירות חוץ" – כמשמעותם בסעיף 17 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

מיום 26.1.2021

תק' (מס' 6) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1662

(1) כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור וכן אחד מאלה:

(א) אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה עד יום כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021);

(ב) אישור בכתב מאת המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאמור בתקנה 2(17)(ב) לתקנות הגבלת פעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות;

(ג) הצהרה חתומה בידו, הכוללת את הפרטים כאמור בתוספת הרביעית, כי יצא ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2(17)(א)(1) בתקנה 2(17)(א) לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות; מפעיל שדה התעופה יעמיד לשימוש הנוסעים, בכניסה לטרמינל הנוסעים, טפסים למתן הצהרה כאמור;

(ד) דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של ארגון האומות המאוחדות ובה אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין-לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983; לעניין פסקת משנה זו, "אשרה דיפלומטית", "אשרת שירות חוץ", "דרכון חוץ דיפלומטי" ו"דרכון שירות חוץ" – כמשמעותם בסעיף 17 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

מחיקת פסקה 6(א)(2)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) חום גופו בבדיקה שנערכה לפי תקנה 7(4)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר;

חובות נוסע למסירת פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו תק' תש"ף-2020

7.       (א)  נוסע בטיסה בין-לאומית ימסור ב-24 השעות שלפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה ולפני העלייה לכלי הטיס, פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק א' לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

          (ב)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, ימסור פרטים נוספים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב' לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

          (ג)   לעניין קטין שהוא נוסע נכנס כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) – האחראי על אותו קטין באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור על אותו קטין.

תק' תש"ף-2020

          (ד)  מידע שהתקבל לפי תקנות משנה (א) עד (ג) –

(1)   יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;

תק' תש"ף-2020

(2)   יימחק כאמור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור על נוסע נכנס שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.

תק' תש"ף-2020

          (ה)  נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, יציג לקצין ביקורת גבולות אישור כי מסר למשרד הבריאות פרטים כנדרש בתקנה זו וכן הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30; לעניין זה, "קצין ביקורת גבולות" – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

7. (א) נוסע בטיסה בין-לאומית ימסור ב-24 השעות שלפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה ולפני העלייה לכלי הטיס, פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק א' לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, ימסור פרטים נוספים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב' לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ג) לעניין קטין שהוא נוסע נכנס כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) – האחראי על אותו קטין באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור על אותו קטין.

(ד) מידע שהתקבל לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) (א) עד (ג)

(1) יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;

(2) יימחק כאמור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור מאת נוסע נכנס זר על נוסע נכנס שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.

(ה) נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, יציג לקצין ביקורת גבולות אישור כי מסר למשרד הבריאות פרטים כנדרש בתקנה זו וכן הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30; לעניין זה, "קצין ביקורת גבולות" – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

חובת השוהים בטרמינל הנוסעים

8.       כל השוהה בטרמינל הנוסעים –

(1)  יענוד באופן גלוי תג המעיד כי כניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה כאמור בתקנה 6(ג), אם נדרש לכך לפי אותה תקנה;

(2)  יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אלא אם כן הוא נדרש להסיר את המסכה לצורך תהליכי בידוק לנוסעים;

תק' תש"ף-2020

(3)  יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם אחר שאין לו עמו קרבה מותרת, לרבות בתורים.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

(3) יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם אחר שאין לו עמו קרבה מותרת, לרבות בתורים.

נוסע שחש בתסמינים בטרמינל הנוסעים תק' תש"ף-2020

9.       נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים ולפני עלייתו לכלי הטיס יפנה לאלתר לנציג של מפעיל שדה התעופה; נציג כאמור יעניק לאותו נוסע סיוע והכוונה ככל הנדרש לשם הבטחת הגעתו המהירה לגורמי הבריאות בשדה התעופה, ויודיע על כך לאלתר למפעיל האווירי.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

9. נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים ולפני עלייתו לכלי הטיס יפנה לאלתר לגורמי הבריאות בשדה התעופה; מפעיל שדה התעופה יעניק לנוסע כאמור לנציג של מפעיל שדה התעופה; נציג כאמור יעניק לאותו נוסע סיוע והכוונה ככל הנדרש לשם הבטחת הגעתו המהירה לגורמי הבריאות כאמור לגורמי הבריאות בשדה התעופה, ויודיע על כך לאלתר למפעיל האווירי.

פרק ג': כלי הטיס

תחולה על מפעיל אווירי

10.    (א)  פרק זה יחול על מפעיל אווירי המפעיל טיסה מסחרית להולכת נוסעים מישראל אליה או בשטחה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מפעיל אווירי כאמור, המפעיל כלי טיס שמספר מושבי הנוסעים בו אינו עולה על 30 –

(1)   תקנות 18, 27(א)(3) ו-(4), ו-(ג) ו-28(א)(2) – לא יחולו;

(2)   התדרוך הנדרש לפי תקנה 24(ב) יכול שייעשה בעל פה.

אחריות מפעיל אווירי – כללי

11.    מפעיל אווירי –

(1)  ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;

תק' תש"ף-2020

(2)  יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –

תק' תש"ף-2020

(א)   בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;

תק' תש"ף-2020

(ב)   ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;

(3)  יספק לאנשי הצוות ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;

(4)  ידריך את מי שהוא מעסיק או שמועסק מטעמו בהפעלת הטיסות ומתן שירות לנוסע, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונם מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות, בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוח בעת קבלת השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת מתן השירות;

(5)  יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק ב' לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בתקנות אלה.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

(2) ימסד יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו

(א) יהיו בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;

(ב) ימוסדו, ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות הישימות;

מידע לרוכשי כרטיסי טיסה תק' תש"ף-2020

12.    בלי לגרוע מחובות גילוי לנוסע לפי כל דין, בטרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי יביא לידיעת רוכש כרטיס הטיסה כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא רכש את כרטיס הטיסה לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

12. בלי לגרוע מחובות גילוי לנוסע לפי כל דין, בטרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי יביא לידיעת רוכש כרטיס הטיסה כי הוא או כל אדם שלו שבעבורו הוא רכש את כרטיס הטיסה לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30.

יידוע נוסעים לפני הגעתם לשדה התעופה תק' תש"ף-2020

13.    מפעיל אווירי יעביר לנוסעים, בין 48 שעות ל-24 שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה, מידע לגבי כל אלה:

(1)  כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30;

(2)  כללי בריאות הציבור החלים בכניסה למדינת היעד וביציאה ממנה, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה במדינת היעד, אם נמסר;

תק' תש"ף-2020

(3)  משך תהליכי הבידוק הצפוי בשדה התעופה של ההמראה ושל הנחיתה, וכללי ההתנהגות בטרמינל הנוסעים, לרבות לגבי חובת ענידת תג מזהה אם חלה, חובת עטיית מסכות ושמירת מרחק, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם מסר;

(4)  כללי ההתנהגות בכלי הטיס, ובכלל זה –

תק' תש"ף-2020

(א)   כללי העלייה לכלי הטיס והירידה ממנו שהוא הסדיר ויישם לפי תקנות 20 ו-29 לפי העניין;

תק' תש"ף-2020

(ב)   צמצום השירות בטיסה שהוא הסדיר ויישם לפי תקנה 25;

(ג)    משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה משומשת;

(5)  העונשים על הפרת תקנות אלה.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

13. מפעיל אווירי יעביר לנוסעים, 24 שעות לפחות לפני מועד ההגעה המשוער לשדה התעופה בין 48 שעות ל-24 שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה, מידע לגבי כל אלה:

(1) כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30;

(2) כללי בריאות הציבור החלים בכניסה למדינת היעד וביציאה ממנה, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה במדינת היעד, אם נמסר;

(3) משך תהליכי הבידוק הצפוי בשדה התעופה של ההמראה ושל הנחיתה, וכללי ההתנהגות בטרמינל הנוסעים, לרבות לגבי חובת ענידת תג מזהה אם חלה, חובת עטיית מסכות ושמירה על ריחוק פיזי ושמירת מרחק, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם נמסר מסר;

(4) כללי ההתנהגות בכלי הטיס, ובכלל זה –

(א) כללי העלייה לכלי הטיס והירידה ממנו שהוא מיסד ומיישם הסדיר ויישם לפי תקנות 20 ו-29 לפי העניין;

(ב) צמצום השירות בטיסה שהוא מיסד ומיישם הסדיר ויישם לפי תקנה 25;

(ג) משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה משומשת;

(5) העונשים על הפרת תקנות אלה.

הגבלת גישה לכלי הטיס ובתוכו

14.    מפעיל אווירי יבטיח כי –

(1)  ספקי שירות לא ייכנסו לכלי הטיס, אלא אם כן כניסתם אליו חיונית לשם מתן השירות;

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(2)  לא תינתן גישה לתא הטייס, אלא לאיש צוות או אדם אחר שנוכחותו בתא הטייס נדרשת להפעלת כלי הטיס או לפיקוח על הפעלתו.

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

החלפת תקנת משנה 14(2)

הנוסח הקודם:

(2) לא תינתן גישה לתא הטייס, אלא לאיש צוות שנוכחותו בתא הטייס חיונית להפעלת כלי הטיס.

ניקיון וחיטוי של כלי הטיס תק' תש"ף-2020

15.    (א)  מפעיל אווירי יסדיר ויישם תכנית ניקוי וחיקוי של כלי הטיס שהוא מפעיל הכוללת מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא –

תק' תש"ף-2020

(1)   ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תכנית הניקוי והחיטוי;

(2)   ניקוי וחיטוי במהלך טיסה או אחרי נחיתה, בעקבות הימצאותו של חולה או אדם עם תסמינים בכלי הטיס.

          (ב)  ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תקנת משנה (א)(1) יבוצע –

(1)   לפני כל טיסה ארוכת טווח, ובתום כל טיסה ארוכת טווח; לעניין זה, "טיסה ארוכת טווח" – טיסה של 6 שעות או יותר, כולל טיסה עם חניות ביניים, אם הנוסעים והכבודה אינם יורדים או מורדים מכלי הטיס במהלכן;

(2)   כל 24 שעות לפחות, אלא אם כן –

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(א)   בהתאם לניהול סיכונים שביצע המפעיל האווירי לעניין זה, הלוקח בחשבון את מאפייני כלי הטיס והטיסה, ומשך הזמן של יעילות חומרי החיטוי, נמצא כי יש להגביר את תדירות פעולות הניקוי והחיטוי או ניתן להקטינה;

(ב)   לא נעשה שימוש בכלי הטיס להולכת נוסעים מזמן סיום פעילות הניקוי והחיטוי הקודמת.

          (ג)   נוהלי המפעיל האווירי ליישום תקנה זו יהיו לפי המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס.

          (ד)  מפעיל אווירי יתעד את פעולות הניקיון והחיטוי שבוצעו לפי תקנה זו בגיליון בנוסח הערוך לפי התוספת השלישית.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

(א) מפעיל אווירי יבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא מפעיל אווירי יסדיר ויישם תכנית ניקוי וחיקוי של כלי הטיס שהוא מפעיל הכוללת מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא

(1) ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תכנית ניקוי וחיטוי שהוא מיסד, הכוללת מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי;

(1) ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תכנית הניקוי והחיטוי;

 

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

(ב) ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תקנת משנה (א)(1) יבוצע –

(1) לפני כל טיסה ארוכת טווח, ובתום כל טיסה ארוכת טווח; לעניין זה, "טיסה ארוכת טווח" – טיסה של 6 שעות או יותר, כולל טיסה עם חניות ביניים, אם הנוסעים והכבודה אינם יורדים או מורדים מכלי הטיס במהלכן;

(2) כל 24 שעות לפחות, אלא אם כן –

(א) בהתאם לניהול סיכונים שביצע המפעיל האווירי לעניין זה, הלוקח בחשבון את מאפייני כלי הטיס והטיסה, ומשך הזמן של יעילות חומרי החיטוי, נמצא כי יש להגביר את תדירות פעולות הניקוי והחיטוי או ניתן להקטינה;

(ב) לא נעשה שימוש בכלי הטיס להולכת נוסעים מזמן סיום פעילות הניקוי והחיטוי הקודמת.

ציוד בכלי הטיס

16.    מפעיל אווירי יבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בכל אלה:

(1)  שקיות חד-פעמיות לאיסוף מסכות משומשות;

(2)  מסכות שניתן לספק לנוסעים שאין להם מסכה תקינה לעשות בה שימוש במהלך הטיסה;

(3)  חומרים לחיטוי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש הנוסעים ואנשי הצוות; אין באמור כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי סעיף 74 לחוק הטיס.

ציוות אנשי הצוות לטיסה

17.    (א)  לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(1)   הוא אינו חולה;

(2)   ב-14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(א)   לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021 תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(ב)   הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(ג)    הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(2א) אם הוא שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, ומגיע לישראל לתקופה של מעל 72 שעות, מתקיים בו גם האמור בתקנה 30(א)(3);

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(3)   (נמחקה).

          (ב)  מפעיל אווירי יסדיר ויפעיל מנגנון שיבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן התקיימו הוראות תקנת משנה (א).

          (ג)   בכפוף למגבלות לעניין ציוות כלי הטיס שנקבעו לפי חוק הטיס, המפעיל האווירי ייסד ויישם שיטה לציוות כלי הטיס, והיערכות מתאימה לטיפול במצב שבו איש צוות מגלה תסמינים או חולה; שיטה כאמור תהיה, ככל האפשר, בשים לב להנחיות לעניין זה במדריך האירופי לניהול אנשי צוות.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

(א) לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –

(1) הוא אינו חולה; לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה;

(2) ב-14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

(א) לא היו לו תסמינים;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(3) בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם –

(א) העביר למפעיל האווירי הצהרה המאשרת את קיום האמור בפסקאות (1) עד (3) (1) ו-(2);

(ב) נמדד חום גופו באמצעי שאינו פולשני, ונמצא כי חום גופו אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר.

 

מיום 23.1.2021

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9110 מיום 20.1.2021 עמ' 1606

(א) לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –

(1) הוא אינו חולה; לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה;

(2) ב-14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(2א) אם הוא שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, ומגיע לישראל לתקופה של מעל 72 שעות, מתקיים בו גם האמור בתקנה 30(א)(3);

(3) בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם –

(א) העביר למפעיל האווירי הצהרה המאשרת את קיום האמור בפסקאות (1) ו-(2), ואם שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות כאמור בפסקה (2א), העביר גם אישור המעיד על קיום אחד התנאים האמורים בתקנה 30(א)(3);

(ב) נמדד חום גופו באמצעי שאינו פולשני, ונמצא כי חום גופו אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר.

 

מיום 14.2.2021

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9169 מיום 10.2.2021 עמ' 1922

(א) לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –

(1) הוא אינו חולה;

(2) ב-14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

מחיקת פסקה 17(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם –

(א) העביר למפעיל האווירי הצהרה המאשרת את קיום האמור בפסקאות (1) ו-(2), ואם שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות כאמור בפסקה (2א), העביר גם אישור המעיד על קיום אחד התנאים האמורים בתקנה 30(א)(3);

(ב) נמדד חום גופו באמצעי שאינו פולשני, ונמצא כי חום גופו אינו 38 מעלות צלזיוס או יותר.

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

(2) ב-14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;

רישום נוסעים לטיסה תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

18.    (א)  מפעיל אווירי יפעיל בשדה התעופה דלפקים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) –

(1)   לטיסה בין-לאומית – 4 שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן;

(2)   לטיסה פנים-ארצית – שעתיים לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (א1) מספר הדלפקים כאמור בתקנת משנה (א) יהיה –

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(1)   בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו עד 200 מושבים – 6 דלפקים לפחות;

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

(2)   בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו מעל 200 מושבים – 8 דלפקים לפחות;

(3)   בטיסה פנים-ארצית – 4 דלפקים לפחות.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (א2) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), מפעיל שדה התעופה רשאי לאשר למפעיל אווירי לפתוח דלפקים לרישום נוסעים לטיסה במועד מאוחר יותר מהאמור בתקנת משנה (א) או במספר נמוך מהאמור בתקנת משנה (א1), אם תפוסת הנוסעים בטיסה נמוכה; אישור כאמור יינתן בכתב, לא יאוחר מ-5 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  מפעיל אווירי יעודד את הנוסעים למזער את כמות הכבודה שהם נושאים עמם לתא הנוסעים.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2056

18. (א) המפעיל האווירי מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה וסיועו ובסיועו, יתקין בשדה התעופה אמצעים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) באופן עצמאי.

(ב) המפעיל האווירי מפעיל אווירי יעודד את הנוסעים למזער את כמות הכבודה שהם נושאים עמם לתא הנוסעים; במסגרת זאת המפעיל האווירי יידע את הנוסעים כי לפי סעיף 74 לחוק הטיס אין לארוז סוללות ליתיום בכבודה שאינה נישאת בתא הנוסעים.

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1428

(א) מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה ובסיועו, יתקין בשדה התעופה אמצעים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) באופן עצמאי.

(א) מפעיל אווירי יפעיל בשדה התעופה דלפקים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) –

(1) לטיסה בין-לאומית – 4 שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן;

(2) לטיסה פנים-ארצית – שעתיים לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

(א1) מספר הדלפקים כאמור בתקנת משנה (א) יהיה –

(1) בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו עד 200 מושבים – 8 דלפקים לפחות;

(2) בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו מעל 200 מושבים – 6 דלפקים לפחות;

(3) בטיסה פנים-ארצית – 4 דלפקים לפחות.

(א2) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), מפעיל שדה התעופה רשאי לאשר למפעיל אווירי לפתוח דלפקים לרישום נוסעים לטיסה במועד מאוחר יותר מהאמור בתקנת משנה (א) או במספר נמוך מהאמור בתקנת משנה (א1), אם תפוסת הנוסעים בטיסה נמוכה; אישור כאמור יינתן בכתב, לא יאוחר מ-5 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

(א1) מספר הדלפקים כאמור בתקנת משנה (א) יהיה –

(1) בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו עד 200 מושבים – 8 6 דלפקים לפחות;

(2) בטיסה בין-לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו מעל 200 מושבים – 6 8 דלפקים לפחות;

הושבת הנוסעים תק' תש"ף-2020

19.    (א)  מפעיל אווירי ימסד ויישם שיטה לתכנון הושבת הנוסעים בכלי הטיס שתגדיל, ככל האפשר, את המרחק הפיזי בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ומנוסעים שלא חלה עליהם חובת עטיית מסכה לפי צו בידוד בית, והכול בכפוף לשמירה על מגבלות מסה ואיזון ומגבלות הושבת נוסעים, לפי ספר העזר למבצעים שלו, ובהתחשב בצורכיהם של נוסעים עם מוגבלות.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  מפעיל אווירי –

(1)   ינהל, לגבי כל טיסה, רשימה של הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה;

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

(2)   יעביר לנציג משרד הבריאות כל רשימה כאמור, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2057

19. (א) מפעיל אווירי ימסד ויישם שיטה לתכנון הושבת הנוסעים בכלי הטיס שתגדיל, ככל האפשר, את המרחק הפיזי בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ומנוסעים שלא חלה עליהם חובת עטיית מסכה לפי צו בידוד בית, והכול בכפוף לשמירה על מגבלות מסה ואיזון ומגבלות הושבת נוסעים, לפי ספר העזר למבצעים שלו, ובהתחשב בצורכיהם של נוסעים עם מוגבלות.

(ב) מפעיל אווירי –

(1) ינהל, לגבי כל טיסה, רשימה של הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה;

(2) יעביר למנהל כל רשימה כאמור, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2448

(2) יעביר למנהל לנציג משרד הבריאות כל רשימה כאמור, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה.

עליית נוסעים לכלי הטיס תק' תש"ף-2020

20.    (א)  מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח ככל האפשר, כי בתהליך עליית הנוסעים לכלי הטיס, החל מהתייצבות הנוסעים בשער היציאה (gate) מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס עד להושבתם בו, תובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, הוראות אלה לא יחולו אם נעשה שימוש באוטובוס להובלת הנוסעים מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, ותחול תקנה 4.

          (ב)  נוסע לא יעלה לכלי הטיס אלא לפי הנחיות נציגי המפעיל האווירי שניתנו בהתאם לתקנה זו.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2057

(א) מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח ככל האפשר, כי בתהליך עליית הנוסעים לכלי הטיס, החל מהתייצבות הנוסעים בשער היציאה (gate) מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס עד להושבתם בו, תובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, הוראות אלה לא יחולו אם נעשה שימוש באוטובוס להובלת הנוסעים מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, ותחול תקנה 4.

אוורור כלי טיס תק' תש"ף-2020

21.    (א)  מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים, ובכלל זה –

תק' תש"ף-2020

(1)   שימוש מיטבי במערכת מיזוג אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר באוויר (air recirculation system) לרבות מסנני האוויר שלה, ובמערכת בקרת האקלים בכלי הטיס, לפי המלצות יצרן כלי הטיס ויצרן מערכת כאמור, לפי העניין;

(2)   אוורור תא הנוסעים בטרם עליית הנוסעים לכלי הטיס, בעת עליית הנוסעים לכלי הטיס, בכל עת שנוסעים שוהים בו, ובעת ירידתם ממנו, ובכלל זה לעניין שימוש במנוע עזר (APU) או ביחידה קרקעית לאספקת אוויר ממוזג, לשם אספקת אוויר למערכות כאמור בפסקה (1);

(3)   צמצום, ככל האפשר, של מקרים שבהם כלי טיס ישוגר לטיסה בנסיבות כמפורט להלן, גם אם הדבר מותר לפי רשימת הציוד המזערי שאושרה לגבי אותו כלי הטיס:

(א)   עם מערכת מיזוג אוויר מדוחס לא שמישה;

(ב)   עם מאוורר מיחזור אוויר לא שמיש – אם בכלי הטיס מותקנים מסנני חלקיקי אוויר עם יעילות גבוהה (HEPA filter);

לעניין זה, "רשימת ציוד מזערי" – לעניין מפעיל אווירי ישראלי – רשימה שאישר מנהל רשות התעופה האזרחית לעניין אותו כלי טיס לפי תקנה 31א לתקנות ההפעלה, ולעניין מפעיל אווירי זר – רשימה מקבילה שאישרה הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל, כהגדרתה בחוק הטיס;

(4)   תצורה מיטבית של כלי הטיס אם מערכת מיזוג אוויר מדוחס או מאוורר לשימוש חוזר באוויר הופכים לא שמישים במהלך הטיסה;

(5)   מניעת חסימת פתחי אוורור.

          (ב)  מפעיל שדה התעופה לא ימנע שימוש במנוע עזר (APU) בקרבת פתח כלי הטיס, אם הדבר נדרש להפעלת מערכת מיזוג האוויר של כלי הטיס ולא ניתן לעשות שימוש באוויר ממוזג ומסונן ממקור חיצוני אחר.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2057

(א) מפעיל אווירי ימסד יסדיר ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים, ובכלל זה –

(1) שימוש מיטבי במערכת מיזוג אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר באוויר (air recirculation system) לרבות מסנני האוויר שלה, ובמערכת בקרת האקלים בכלי הטיס, לפי המלצות יצרן כלי הטיס ויצרן מערכת כאמור, לפי העניין;

תק' (מס' 15)  תשפ"א-2021

22.    (בוטלה).

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2057

החלפת תקנה 22

הנוסח הקודם:

מדידת חום לנוסעים לפני עלייה לכלי הטיס

22. מפעיל אווירי יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנוסעים בסמוך לפני עלייתם לכלי הטיס; נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת חום נוספת, שתיערך במקום סמוך ומבודד; נמצא בבדיקה הנוספת כי חום גופו של הנוסע הוא 38 מעלות או יותר, לא תותר עלייתו לכלי הטיס.

 

מיום 10.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682

22. (א) מפעיל אווירי יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנוסעים בסמוך לפני עלייתם לכלי הטיס ולא יאפשר עלייתו של נוסע שנמצא כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס או יותר לכלי הטיס, ואולם נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת חום נוספת, שתיערך במקום סמוך ומבודד, בלא דיחוי; נמצא גם בבדיקה הנוספת כי חום גופו של הנוסע הוא 38 מעלות או יותר, לא יאפשר המפעיל האווירי את עלייתו לכלי הטיס.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם כלי הטיס ממריא משדה תעופה שבכניסה אליו מבוצעת לנוסעים מדידת חום ונמנעת כניסתו של נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

ביטול תקנה 22

הנוסח הקודם:

מדידת חום לנוסעים לפני עלייה לכלי הטיס

22. (א) מפעיל אווירי יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנוסעים בסמוך לפני עלייתם לכלי הטיס ולא יאפשר עלייתו של נוסע שנמצא כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס או יותר לכלי הטיס, ואולם נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת חום נוספת, שתיערך במקום סמוך ומבודד, בלא דיחוי; נמצא גם בבדיקה הנוספת כי חום גופו של הנוסע הוא 38 מעלות או יותר, לא יאפשר המפעיל האווירי את עלייתו לכלי הטיס.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם כלי הטיס ממריא משדה תעופה שבכניסה אליו מבוצעת לנוסעים מדידת חום ונמנעת כניסתו של נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

איסור עליה לכלי הטיס בלא מסכה

23.    מפעיל אווירי לא יתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס, אלא אם כן הנוסע עוטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.

תדרוך הנוסעים לפני טיסה ובמהלכה

24.    (א)  מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה, וכן במהלך הטיסה, הנוסעים יתודרכו על כל אלה:

תק' תש"ף-2020

(1)   כללים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות, כאמור בתקנה 25(3);

(2)   החובה לעטות מסכה במהלך הטיסה, מקרים שבהם ניתן או נדרש להסיר את המסכה, ואופן השלכתה לפסולת;

(3)   משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה, ונסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  תדרוך נוסעים לפי תקנה זו –

(1)   ייעשה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי תקנות ההפעלה, אם נדרשת, וכן באמצעות מידע חזותי, או אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע;

(2)   יינתן בשפה האנגלית, ובכלי טיס שמפעיל מפעיל אווירי כאמור בפסקה (1) להגדרת מפעיל אווירי – גם בעברית;

(3)   יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.

תק' תש"ף-2020

          (ג)   אין בתקנה זו כדי לגרוע מחובות לתדרוך נוסעים לפי הנהלים הישימים בספר העזר למבצעים.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2057

24. (א) מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה, וכן במהלך הטיסה, הנוסעים יתודרכו על כל אלה:

(1) כללים שייסד שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות, כאמור בתקנה 25(3);

(2) החובה לעטות מסכה במהלך הטיסה, מקרים שבהם ניתן או נדרש להסיר את המסכה, ואופן השלכתה לפסולת;

(3) משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה, ונסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה.

(ב) תדרוך נוסעים לפי תקנה זו ייעשה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי תקנות ההפעלה, אם נדרשת, וכן באמצעות מידע חזותי, או, אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע; התדרוך כאמור יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני סמלול, ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.

(ב) תדרוך נוסעים לפי תקנה זו –

(1) ייעשה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי תקנות ההפעלה, אם נדרשת, וכן באמצעות מידע חזותי, או אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע;

(2) יינתן בשפה האנגלית, ובכלי טיס שמפעיל מפעיל אווירי כאמור בפסקה (1) להגדרת מפעיל אווירי – גם בעברית;

(3) יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.

(ג) אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מחובות לתדרוך נוסעים לפי הנהלים הישימים בספר העזר למבצעים.

שירות בטיסה

25.    מפעיל אווירי –

(1)  יצמצם ככל האפשר את השירות בטיסה, כולל חלוקה או מכירה של מזון ושתייה, ובלבד שתובטח נוחיות הנוסעים ורווחתם, בין השאר בהתחשב במשך הטיסה;

תק' תש"ף-2020

(2)  יסדיר ויישם נהלים לביצוע תפקידי הדיילים בכלי הטיס, שיבטיחו, ככל האפשר, מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים;

תק' תש"ף-2020

(3)  יסדיר כללים להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות באזור ציבורי בכלי הטיס; לעניין זה, "אזור ציבורי" – אזור תאי השירותים, המטבח והמעברים בכלי הטיס.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

(2) ייסד יסדיר ויישם נהלים לביצוע תפקידי הדיילים בכלי הטיס, שיבטיחו, ככל האפשר, מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים;

(3) יסדיר כללים להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות באזור ציבורי בכלי הטיס; לעניין זה, "אזור ציבורי" – אזור תאי השירותים, המטבח והמעברים בכלי הטיס.

חובות דייל – שמירת היגיינה בכלי הטיס

26.    בעת שהיית הנוסעים בכלי הטיס, הדיילים –

(1)  יימנעו, ככל האפשר, ממגע עם כבודת היד של הנוסעים, אלא אם כן הדבר נדרש לשם הבטחת בטיחות הטיסה;

(2)  יציידו את תאי השירותים בכלי הטיס באמצעים לחיטוי ידיים;

(3)  יאספו מהנוסעים פסולת של מסכות משומשות;

(4)  יזכירו לנוסעים את חובתם לעטות מסכה, לפי הצורך.

מקרה שבו נוסע מפתח תסמינים אחרי המראה תק' תש"ף-2020

27.    (א)  מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –

(1)   מתן הוראות לנוסע בעל תסמינים כאמור, לעניין עטיית מסכה או אמצעי חלופי לכך;

(2)   הגשת סיוע לנוסע בעל תסמינים כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס לפי תקנות ההפעלה;

(3)   יצירת אזור מבודד בתא הנוסעים ובידוד הנוסע ונוסעים הנלווים אליו באזור זה;

תק' תש"ף-2020

(4)   מתן שירות לנוסע בעל תסמינים כאמור ולנוסעים נלווים אליו על ידי איש צוות מסוים בלבד, וככל האפשר, מניעת אותו איש צוות ממגע עם נוסעים ואנשי צוות אחרים;

(5)   מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  אם נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).

תק' תש"ף-2020

          (ג)   נוסע ימלא אחר הוראות איש צוות שניתנו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, ובכלל זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקני כלי הטיס או הגבלה על מעבר באזורים ציבוריים בו.

          (ד)  נוסע שפיתח תסמינים תוך כדי טיסה, וכל נוסע נלווה אליו, ירדו מכלי הטיס לאחר שכל שאר הנוסעים סיימו לרדת ממנו.

תק' תש"ף-2020

          (ה)  מפעיל אווירי ידווח למנהל, בהקדם האפשרי, על כל מקרה כאמור בתקנת משנה זו ועל ביצוע תקנה זו, ובלבד שלא יעביר למנהל לפי תקנה זו מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

27. (א) מפעיל אווירי ייסד יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –

(1) מתן הוראות לנוסע בעל תסמינים כאמור, לעניין עטיית מסכה או אמצעי חלופי לכך;

(2) הגשת סיוע לנוסע בעל תסמינים כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס לפי תקנות ההפעלה;

(3) יצירת אזור מבודד בתא הנוסעים ובידוד הנוסע ונוסעים הנלווים אליו באזור זה;

(4) מתן שירות לנוסע בעל תסמינים כאמור ולנוסעים נלווים אליו על ידי איש צוות מסוים בלבד, וככל האפשר, מניעת אותו איש צוות ממגע עם נוסעים ואנשי צוות אחרים;

(5) מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר.

(ב) אם נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שייסד שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).

(ג) נוסע ימלא אחר הוראות איש צוות שניתנו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, ובכלל זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקני כלי הטיס או הגבלה על מעבר בשטחים באזורים ציבוריים בו.

(ד) נוסע שפיתח תסמינים תוך כדי טיסה, וכל נוסע נלווה אליו, ירדו מכלי הטיס לאחר שכל שאר הנוסעים סיימו לרדת ממנו.

(ה) מפעיל אווירי ידווח למנהל, בהקדם האפשרי, על כל מקרה כאמור בתקנת משנה זו ועל ביצוע תקנה זו, ובלבד שלא יעביר למנהל לפי תקנה זו מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים.

מקרה שבו איש צוות מפתח תסמינים אחרי המראה תק' תש"ף-2020

28.    (א)  מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –

(1)   כללים להתנהלות של אותו איש צוות;

(2)   יצירת אזור מבודד בכלי הטיס ובידוד איש הצוות באזור זה;

תק' תש"ף-2020

(3)   הגשת סיוע לאיש הצוות כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס, לפי הצורך;

(4)   מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר;

(5)   עריכת ניהול סיכונים למקרה שבו איש הצוות שחש בתסמינים הוא איש צוות אוויר ליד ההגאים, ובכלל זה קביעת אמצעי אפחות סיכון כהגדרתו בתקנות מערכת ניהול בטיחות מתאימים לתרחישים שונים.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  חש איש צוות בתסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

28. (א) מפעיל אווירי ייסד יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –

(1) כללים להתנהלות של אותו איש צוות;

(2) יצירת אזור מבודד בכלי הטיס ובידוד איש הצוות באזור זה;

(3) הגשת סיוע לאיש הצוות כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס, לפי הצורך;

(4) מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר;

(5) עריכת ניהול סיכונים למקרה שבו איש הצוות שחש בתסמינים הוא איש צוות אוויר ליד ההגאים, ובכלל זה קביעת אמצעי אפחות סיכון כהגדרתו בתקנות מערכת ניהול בטיחות מתאימים לתרחישים שונים.

(ב) חש איש צוות בתסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שייסד שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).

ירידת נוסעים מכלי הטיס תק' תש"ף-2020

29.    (א)  מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח, ככל האפשר, כי תהליך ירידת הנוסעים מכלי הטיס יבוצע כך שתובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, נעשה שימוש באוטובוס להסעת הנוסעים מכלי הטיס לטרמינל הנוסעים, תחול לעניין מספר הנוסעים המרבי באוטובוס תקנה 4(ב).

          (ב)  נוסע לא ירד מכלי הטיס אלא לפי הנחיות אנשי הצוות שניתנו בהתאם לתקנה זו.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

(א) מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח, ככל האפשר, כי תהליך ירידת הנוסעים מכלי הטיס יבוצע כך שתובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, נעשה שימוש באוטובוס להובלת הנוסעים מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, לעניין שמירת המרחק בין הנוסעים בהיותם באוטובוס תחול תקנה 4 להסעת הנוסעים מכלי הטיס לטרמינל הנוסעים, תחול לעניין מספר הנוסעים המרבי באוטובוס תקנה 4(ב).

הצהרת בריאות של נוסע תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

30.    (א)  לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(1)   הוא אינו חולה;

(2)   ב-14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(א)   לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021 תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(ב)   הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(ג)    הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(2א) (נמחקה);

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021 תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(3)   על נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) ועל נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות במדינה אחרת (להלן בפסקה זו – נוסע) יחולו גם הוראות אלה:

(א)   מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021 תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(2)   אם הוא נוסע יוצא – הוא מחלים בישראל;

 

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021 תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע ששהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א)(1), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקת משנה (א)(1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

תק' תש"ף-2020 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ב)  לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –

(1)   פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

תק' תש"ף-2020

(2)   הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021 תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

          (ב1) לא יעלה כנוסע לטיסה בין-לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי את כל אלה:

 

 

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021 תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

(1)   לעניין נוסע נכנס או נוסע במעבר – אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב);

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(2)   אישור על ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR כאמור בתקנה משנה (א)(3)(א)(1) או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א)(2) או אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה (א)(3)(ב);

לעניין זה, "נוסע במעבר" – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

          (ב2) (נמחקה).

          (ג)   האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.

תק' תש"ף-2020

          (ד)  מפעיל אווירי יקיים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו או מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה 7, אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

(ב) לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו נוסע אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור כי ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –

(1) פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

(2) הוא אישר, בנוסח כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה, את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

(ג) האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.

(ד) מפעיל אווירי יקיים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו או מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה 7, אינם זמינים לו או אינם אפשריים לו אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך.

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1428

(ב) לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור כי אלא אם כן ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –

(1) פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

(2) הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

(ב1) נוסע נכנס או נוסע במעבר לא יעלה כנוסע לטיסה בין-לאומית, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב); לעניין זה, "נוסע במעבר" – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.

 

מיום 23.1.2021

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9110 מיום 20.1.2021 עמ' 1606

(א) לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):

(1) הוא אינו חולה; לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה;

(2) ב-14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(3) על נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל יחולו גם הוראות אלה:

(א) מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

(2) מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות ומנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א)(1) או (2), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זה, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקה (1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

(ב) לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –

(1) פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

(2) הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

(ב1) נוסע נכנס או נוסע במעבר לא יעלה כנוסע לטיסה בין-לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי את כל אלה:

(1) אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב);

(2) אישור על ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR כאמור בתקנה משנה (א)(3)(א)(1) או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א)(2) או אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה (א)(3)(ב);

לעניין זה, "נוסע במעבר" – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.

 

מיום 7.2.2021 בשעה 7:00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9154 מיום 6.2.2021 עמ' 1859

(א) לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):

(1) הוא אינו חולה;

(2) ב-14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(2א) בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה – הוא רשאי להיכנס לישראל או לצאת ממנה, לפי הענין, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(3) על נוסע נכנס על נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) ועל נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל (להלן בפסקה זו – נוסע) יחולו גם הוראות אלה:

(א) מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

(2) מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות ומנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל נוסע, לעלות לטיסה בין-לאומית, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א)(1) או (2), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זה, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקה (1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

(ב) לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן ב-24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –

(1) פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

(2) הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

(ב1) נוסע נכנס או נוסע במעבר לא יעלה כנוסע לטיסה בין-לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין-לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי את כל אלה:

(1) לעניין נוסע נכנס או נוסע במעבר – אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב);

(2) אישור על ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR כאמור בתקנה משנה (א)(3)(א)(1) או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א)(2) או אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה (א)(3)(ב);

לעניין זה, "נוסע במעבר" – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.

(ב2) נוסף על האמור בתקנה (ב1), בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה, נוסע בטיסה בין-לאומית יציג למפעיל האווירי, לפי דרישתו, מסמך הנדרש לפי העניין והמפורט להלן:

(1) אישור שנתנה לו ועדת חריגים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(2) אסמכתה כי הציג לוועדת חריגים הצהרה ומסמכים המעידים על כך שהוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(3) הצהרה כי אינו אזרחי ישראלי ואינו תושב קבוע בה.

 

מיום 14.2.2021

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9169 מיום 10.2.2021 עמ' 1922

(א) לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):

(1) הוא אינו חולה;

(2) ב-14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(2א) בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה – הוא רשאי להיכנס לישראל או לצאת ממנה, לפי הענין, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(3) על נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) ועל נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל (להלן בפסקה זו – נוסע) יחולו גם הוראות אלה:

(א) מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

(2) אם הוא נוסע יוצא – מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות ומנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע, לעלות לטיסה בין-לאומית, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א)(1) או (2), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זה, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקה (1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א)(1), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקת משנה (א)(1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2448

החלפת תקנת משנה 30(ב2)

הנוסח הקודם:

(ב2) נוסף על האמור בתקנה (ב1), בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה, נוסע בטיסה בין-לאומית יציג למפעיל האווירי, לפי דרישתו, מסמך הנדרש לפי העניין והמפורט להלן:

(1) אישור שנתנה לו ועדת חריגים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(2) אסמכתה כי הציג לוועדת חריגים הצהרה ומסמכים המעידים על כך שהוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(3) הצהרה כי אינו אזרחי ישראלי ואינו תושב קבוע בה.

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

(א) לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):

(1) הוא אינו חולה;

(2) ב-14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –

(א) לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב) הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

(ג) הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;

(2א) בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה – הוא רשאי להיכנס לישראל או לצאת ממנה, לפי הענין, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(ב2) נוסף על האמור בתקנה (ב1), בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה נוסע יוצא בטיסה בין-לאומית יציג למפעיל האווירי, לפי דרישתו, אחד מאלה:

(1) תעודת מחלים או מחוסן;

(2) אישור מוועדת חריגים כהגדרתה בסעיף 7א לחוק;

(3) אסמכתה כי הציג לוועדת חריגים הצהרה ומסמכים המעידים על כך שהוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה;

(4) הצהרה כי אינו אזרחי ישראלי ואינו תושב קבוע בה.

 

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

(3) על נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) ועל נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל במדינה אחרת (להלן בפסקה זו – נוסע) יחולו גם הוראות אלה:

(א) מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

(2) אם הוא נוסע יוצא – מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות הוא מחלים בישראל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע ששהה מחוץ לישראל במדינה אחרת מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א)(1), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקת משנה (א)(1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

חובות נוסע בכלי טיס תק' תש"ף-2020

31.    (א)  נוסע השוהה באזור ציבורי בכלי טיס, כמשמעותו בתקנה 25(3), ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  נוסע בכלי טיס ינהג לפי הכללים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, לעניין התנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות כאמור בתקנה 24(א)(1).

תק' תש"ף-2020

          (ג)   נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בעת אכילה ושתייה בו, וכן בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיות אנשי הצוות.

תק' תש"ף-2020

          (ד)  נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי הטיס; איש צוות שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר את המידע לטייס המפקד בלא דיחוי; הטייס המפקד, כהגדרתו בחוק הטיס, יעביר את המידע בלא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2058

31. (א) נוסע השוהה באזור ציבורי בכלי טיס, כמשמעותו בתקנה 25(3), ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת; לעניין זה, "אזור ציבורי" – אזור תאי השירותים, המטבח והמעברים.

(ב) נוסע בכלי טיס ינהג לפי הכללים שייסד שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, לעניין התנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות כאמור בתקנה 24(א)(1).

(ג) נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בעת אכילה ושתייה בו, וכן בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיות אנשי הצוות.

(ד) נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי הטיס; איש צוות שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר את המידע לטייס המפקד בלא דיחוי; הטייס המפקד, כהגדרתו בחוק הטיס, יעביר את המידע בלא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס.

חובות סוכן נסיעות או מארגן תק' תש"ף-2020

32.    (א)  על אף האמור בתקנות 12 ו-13, חובות המפעיל האווירי לעניין יידוע נוסעים לפי התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע.

          (ב)  בתקנה זו –

          "מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

          "סוכן נסיעות" – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2059

(א) על אף האמור בתקנות 12 ו-13, חובות המפעיל האווירי לעניין יידוע נוסעים בטרם מכירת כרטיס טיסה, או 24 שעות לפחות לפני מועד ההגעה המשוער לשדה התעופה לפי התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע.

פרק ד': הוראות כלליות, חובות דיווח, ועונשין

חובות דיווח של מפעיל שדה התעופה ומפעיל אווירי תק' תש"ף-2020 תק' (מס' 19)  תשפ"א-2021

33.    מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, יעביר למנהל מידע כאמור בטור ג' בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו, בהקדם האפשרי, ועד 24 שעות ממועד האירוע:

 

מס"ד

המדווח

האירוע

המידע הנדרש

(1)

(נמחקה)

 

 

(2)

(נמחקה)

 

 

(3)

(נמחקה)

 

 

(4)

מפעיל אווירי

נוסע הראה תסמינים או התלונן על תסמינים במהלך הטיסה

מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה

(5)

מפעיל אווירי

נוסע הפר את כללי ההתנהלות בכלי הטיס שנקבעו לפי תקנות אלה

מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה

(6)

מפעיל אווירי

הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה

מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל אנשי הצוות באותה תקופה, בחלוקה לאנשי צוות אוויר ודיילים

(7)

מפעיל שדה תעופה

אדם השוהה בטרמינל הנוסעים הפר את כללי ההתנהלות בטרמינל הנוסעים שנקבעו לפי תקנות אלה

מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל השוהים בטרמינל הנוסעים באותה תקופה

(8)

(נמחקה)

 

 

(9)

מפעיל שדה התעופה

(נמקחקה)

 

 

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2059

33.                                                                                                                                                                    מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, יעביר למנהל, אחת לשבוע, מידע כאמור בטור ג' בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו:

 

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

מחיקת שורה (8)

הנוסח הקודם:

 

 

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

33.                                                                                                                                                                    מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, יעביר למנהל, אחת לשבוע, מידע כאמור בטור ג' בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו, בהקדם האפשרי, ועד 24 שעות ממועד האירוע:

 

 

 

אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור תק' תש"ף-2020

34.    (א)  מנהל רשות התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, ליישם אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם התקיימו כל אלה:

(1)   המבקש הוכיח לו, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:

(א)   קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי;

(ב)   האמצעי החלופי הוא הגבלה שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 12 לחוק;

(ג)    האמצעי החלופי אינו פוגע בזכויות מעבר לפגיעה הנגרמת מיישום דרישות התקנות;

(2)   המנהל שוכנע כי האמצעי החלופי מבטיח את שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך לפחות לזו המושגת בקיום הדרישה שלגביה ביקש ליישם את האמצעי החלופי.

          (ב)  מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים על כל היתר שנתן לפי תקנת משנה (א).

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2059

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור

34. (א) מנהל רשות התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, לקיים אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם המבקש הוכיח לו, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:

(1) קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי;

(2) האמצעי החלופי הוא מסוג שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 12 לחוק;

(3) האמצעי החלופי מבטיח את שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך לפחות לזו הנשמרת על ידי קיום התקנות;

(4) האמצעי החלופי אינו פוגע בזכויות הציבור מעבר לפגיעה הנגרמת מיישום דרישות התקנות.

(ב) מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים אחת לשבוע, על היתרים שניתנו לפי תקנת משנה (א).

עונשין

35.    העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)  מפעיל שדה תעופה שלא הסדיר או הפעיל מנגנון שימנע כניסת אדם לטרמינל הנוסעים אם לא התקיים בו תנאי מהתנאים לכך המפורטים בתקנה 6(א);

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(2)  נוסע יוצא שנכנס לטרמינל הנוסעים בלי שהתקיימו בו הוראות תקנה 6(א)(2) , בניגוד להוראות תקנה 6(ב);

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(3)  מי שנכנס לטרמינל הנוסעים ואינו נוסע יוצא, בלא שהתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים לכך בתקנה 6(א) , בניגוד להוראות תקנה 6(ב);

(4)  מפעיל אווירי המפעיל טיסות בלא שהגיש הצהרה למנהל רשות התעופה האזרחית כאמור בתקנה 11(5);

(5)  מפעיל אווירי שלא הבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בציוד נדרש כמפורט בתקנה 16;

(6)  מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות אלא אם כן התקיימו באותו אדם הוראות תקנה 17(א)(3), בניגוד להוראות תקנה 17(ב);

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(6א) מפעיל אווירי שלא הפעיל בשדה התעופה דלפקים לרישום לטיסה –

(1)   מספר שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן כנדרש בתקנה 18(א), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;

(2)   שלא במספר כאמור בתקנה 18(א1), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

(6ב) מפעיל אווירי שלא העביר לנציג משרד הבריאות, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה, את רשימת הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה, בניגוד לתקנה 19(ב);

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(7)  (נמחקה);

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(8)  (נמחקה);

(9)  מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס בלי שאותו נוסע עוטה מסכה לפי הוראות צו בידוד בית, בניגוד להוראות תקנה 23;

(10) מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע הראה תסמינים או התלונן על תסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 27(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;

(11) נוסע שלא מילא אחר הוראות אנשי הצוות שניתנו לפי תקנה 27(ג);

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(11א) מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 28(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;

(12) העולה לטיסה כנוסע אף על פי שלא נתקיימו בו הוראות תקנה 30(א);

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(13) העולה לטיסה בין-לאומית כנוסע נכנס או נוסע במעבר בלי שהציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים המנויים בתקנה 30(א)(3) ואישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021 תק' (מס' 11) תשפ"א-2021 תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

(13א) נוסע נכנס ששהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה האמורה;

 

 

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(14) מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס בלי שאותו נוסע נכנס או נוסע במעבר הציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים לקיום האמור בתקנה 30(א)(3) ואישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);

(15) מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו למנהל דיווח על אירועים בניגוד להוראות תקנה 33.

מיום 10.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682

(2) נוסע יוצא שנכנס לטרמינל הנוסעים בלי שהתקיימו בו הוראות תקנה 6(א)(2), בניגוד להוראות תקנה 6(ב);

(3) מי שנכנס לטרמינל הנוסעים ואינו נוסע יוצא, בלא שהתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים לכך בתקנה 6(א), בניגוד להוראות תקנה 6(ב);

(11א) מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 28(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1429

(6א) מפעיל אווירי שלא הפעיל בשדה התעופה דלפקים לרישום לטיסה –

(1) מספר שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן כנדרש בתקנה 18(א), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;

(2) שלא במספר כאמור בתקנה 18(א1), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;

(13) העולה לטיסה בין-לאומית כנוסע נכנס או נוסע במעבר בלי שהציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב) 30(ב1);

(14) מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס בלי שאותו נוסע נכנס או נוסע במעבר הציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב) 30(ב1);

 

מיום 23.1.2021

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9110 מיום 20.1.2021 עמ' 1607

(13) העולה לטיסה בין-לאומית כנוסע נכנס או נוסע במעבר בלי שהציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים המנויים בתקנה 30(א)(3) ואישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);

(13א) נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי, אישור החלמה או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה האמורה;

(14) מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס בלי שאותו נוסע נכנס או נוסע במעבר הציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים לקיום האמור בתקנה 30(א)(3) ואישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);

 

מיום 14.2.2021

תק' (מס' 11) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9169 מיום 10.2.2021 עמ' 1922

(13א) נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי, אישור החלמה או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה האמורה;

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2448

הוספת פסקה 35(6ב)

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

מחיקת פסקאות 35(7), 35(8)

הנוסח הקודם:

(7) מפעיל אווירי שלא הסדיר ביצוע מדידת חום לנוסעים בסמוך לפני עלייתם לכלי הטיס, בניגוד להוראות תקנה 22;

(8) מפעיל אווירי שהתיר עליית אדם לכלי הטיס, בניגוד להוראות תקנה 22;

 

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

(13א) נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל במדינה אחרת מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה האמורה;

עבירות מינהליות

36.    (א)  העבירות המנויות בתקנה 35 המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלהן קנס מינהלי קצוב:

(1)   לעניין נוסע, מפעיל שדה תעופה ומפעיל אווירי שלא כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ב' בטבלה;

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021 תק' (מס' 13) תשפ"א-2021 ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021 תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

(2)   לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ג' בטבלה;

 

מס"ד

טור א'

העבירה

טור ב'

סכום בשקלים

טור ג'

סכום בשקלים

(1)

35(1)

5,000

 

(2)

35(2)

500

 

(3)

35(4)

5,000

2,000

(4)

35(5)

5,000

2,000

(5)

35(6)

5,000

2,000

(5א)

35(6א)(1)

5,000

 

(5ב)

35(6א)(2)

5,000

 

(5ג)

35(6ב)

5,000

2,500

(6)

(נמחק)

 

 

(7)

(נמחק)

 

 

(8)

35(9)

5,000

2,000

(9)

35(10)

5,000

2,000

(9א)

35(11א)

5,000

2,000

(10)

35(13)

2,500

 

(10א)

35(13א)

2,500

 

(11)

35(14)

2,500

2,500

(12)

35(15)

2,500

1,500

 

          (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן בתקנה זו – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א), לפי העניין.

          (ג)   הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

מיום 10.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682

הוספת פרט (9א) בפסקה 36(א)(2)

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1429

הוספת פרטים (5א), (5ב) בפסקה 36(א)(2)

 

מיום 23.1.2021

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9110 מיום 20.1.2021 עמ' 1607

 

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2449

הוספת פרט (5ג) בפסקה 36(א)(2)

 

מיום 8.3.2021

ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9251 מיום 8.3.2021 עמ' 2494

 

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2815

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

מחיקת פרטים (6), (7) בפסקה 36(א)(2)

הנוסח הקודם:

 

 

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

37.    הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:

(1)  שוטר;

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021 ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

(2)  מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין כאמור בסעיף 25(א)(2) לחוק.

מיום 23.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2059

החלפת פסקה 27(2)

הנוסח הקודם:

(2) מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2449

(2) מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין כאמור בסעיף 25(א)(2) לחוק סמכויות מיוחדות.

 

מיום 8.3.2021

ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9251 מיום 8.3.2021 עמ' 2494

(2) מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין כאמור בסעיף 25(א)(2) לחוק סמכויות מיוחדות לחוק.

סמכויות שוטר

38.    לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:

(1)  להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;

(2)  למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.

שמירת דינים – הוראות המנהל

39.    אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

תחילה דחויה למפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב)

40.    תחילתן של תקנות אלה לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב), שבוע מיום פרסומן.

 

תוקף תק' (מס' 19)  תשפ"א-2021

41.    תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בסיוון התשפ"א (20 במאי 2021).

מיום 10.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682

41. תוקפן של תקנות אלה 28 ימים מיום תחילתן עד יום י"ט בתשרי התשפ"א (7 באוקטובר 2020).

 

מיום 1.10.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8801 מיום 1.10.2020 עמ' 86

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ט בתשרי התשפ"א (7 באוקטובר 2020) כ"ו בתשרי התשפ"א (14 באוקטובר 2020).

 

מיום 15.10.2020

תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8825 מיום 14.10.2020 עמ' 174

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו בתשרי התשפ"א (14 באוקטובר 2020) כ"ד בחשוון התשפ"א (11 בנובמבר 2020).

 

מיום 12.11.2020

תק' (מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8889 מיום 11.11.2020 עמ' 410

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ד בחשוון התשפ"א (11 בנובמבר 2020) כ"ג בכסלו התשפ"א (9 בדצמבר 2020).

 

מיום 10.12.2020

תק' (מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8979 מיום 9.12.2020 עמ' 872

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בכסלו התשפ"א (9 בדצמבר 2020) כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021).

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1429

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021) כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

 

מיום 1.2.2021

תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9131 מיום 31.1.2021 עמ' 1768

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021) ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021).

 

מיום 21.2.2021

תק' (מס' 12) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9192 מיום 18.2.2021 עמ' 2102

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021) כ"ו באדר התשפ"א (10 במרס 2021).

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 13) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2449

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו באדר התשפ"א (10 במרס 2021) ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021).

 

מיום 21.3.2021

תק' (מס' 15) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021) ט"ו בניסן התשפ"א (28 במרס 2021).

 

מיום 28.3.2021 עד יום 16.4.2021

תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2815

פקעו

ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ו בניסן התשפ"א (28 במרס 2021) כ"ו בניסן התשפ"א (8 באפריל 2021).

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 17) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9310 מיום 8.4.2021 עמ' 2896

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו בניסן התשפ"א (8 באפריל 2021) י' באייר התשפ"א (22 באפריל 2021).

 

מיום 22.4.2021

תק' (מס' 18) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9332 מיום 22.4.2021 עמ' 2988

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום י' באייר התשפ"א (22 באפריל 2021) כ"ד באייר התשפ"א (6 במאי 2021).

 

מיום 7.5.2021

תק' (מס' 19) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124

41. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ד באייר התשפ"א (6 במאי 2021) ט' בסיוון התשפ"א (20 במאי 2021).

 

תק' תש"ף-2020

תוספת ראשונה

(תקנות 2 ו-11)

חלק א': התחייבות מפעיל שדה תעופה ליישום התקנות

(תקנה 2(5))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות  לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה ב      ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז       המכהן כמנהל שדה התעופה       [שם שדה התעופה].

(1)      אני מצהיר כי הפעלת שדה התעופה       [שם שדה התעופה] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 2 עד 6, 9, 18, 20, 21(ב) ו-33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).

(2)      אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בשדה התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

(3)      שמו של ממונה הקורונה בשדה התעופה הוא:      

(4)      ולראיה באתי על התחום:

 

חתימה ___________________

חלק ב': התחייבות מפעיל אווירי ליישום התקנות

(תקנה 11(5))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה ב      ביום       בחודש       בשנת       על ידי       ת"ז       המכהן כמנהל חברת התעופה       [שם חברת התעופה].

(1)      אני מצהיר כי הפעלת הטיסות של חברת התעופה       [שם חברת התעופה] בין       [שם שדה התעופה בישראל] לבין       [שם שדה התעופה במדינת חוץ] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 11 עד 30 ו-33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).

(2)      אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בהפעלת כלי הטיס של חברת התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

(3)      שמו של ממונה הקורונה בחברת התעופה הוא:      

(4)      ולראיה באתי על החתום:

 

חתימה __________________

 

An undertaking regarding the performance of the actions that are required in the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights) 5780-2020, drawn up and signed in       on the       day in the month of       in the year       by       passport No.       acting as the manager of the airline       [insert airline name].

(1)        I declare that the operation of the airline       [insert airline name] between       [name of the airport in Israel] and       [name of the airport in the foreign country] satisfies the conditions set out in Regulations 11 to 30 and 33 of the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights) 5780-2020 or an alternative measure mean approved pursuant to Regulation 34 of the said Regulations.

(2)        I am aware of my duty to satisfy the said conditions in the operation of the aircrafts of the airline for the purpose of protecting public health.

(3)        The name of the coordinator in charge of Coronavirus in the airline is:      .

(4)        And in witness hereof I am hereby undersigned:

 

Signature ______________________

 

תק' תש"ף-2020

תוספת שנייה

הצהרת בריאות ופרטי איתור נוסע

(תקנות 7 ו-30)

חלק א': פרטי הנוסע והנסיעה

(1)      פרטים אישיים:

(א)  שם פרטי ושם משפחה;

(ב)  אזרחות;

(ג)   תושבות ישראלית (כן/לא);

(ד)  פרטי דרכון: מספר, המדינה המנפיקה;

(ה)  מספר תעודת זהות (לתושב ישראל);

(2)      פרטי קטין שבאחריות הנוסע – כאמור בפרט (1)(א) עד (ה), אם יש;

(3)      פרטי יצירת קשר:

(א)  טלפון נייד כולל קידומת בין-לאומית;

(ב)  טלפון נייד נוסף כולל קידומת בין-לאומית, אם יש;

(ג)   כתובת דואר אלקטרוני;

(4)      פרטי הטיסה:

(א)  שם המפעיל האווירי;

(ב)  מספר טיסה;

(ג)   מדינת ההמראה;

(ד)  תאריך המראה;

(ה)  תאריך הנחיתה.

חלק ב': פרטי יצירת קשר לנוסע נכנס שאינו תושב ישראל

(1)      כתובת מגורים קבועה מחוץ לישראל: שם המדינה, שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד;

(2)      כתובת מגורים ראשונה בישראל: שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד, ואם כתובת המגורים הראשונה היא בית מלון – שם בית המלון וכתובתו;

(3)      פרטי איש קשר ליצירת קשר במצב חירום: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד כולל קידומת בין-לאומית;

(4)      אם הנסיעה היא כחלק מקבוצה מאורגנת –

(א)  שם מארגן הקבוצה ומספר טלפון כולל קידומת בין-לאומית;

(ב)  פרטי ראש הקבוצה: שם, מספר טלפון כולל קידומת בין-לאומית.

תק' תש"ף-2020 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021 תק' (מס' 12) תשפ"א-2021 תק' (מס' 16) תשפ"א-2021

חלק ג' – הפרטים הכלולים בהצהרת בריאות של נוסע

(1)      הפרטים האישיים שמסר כאמור בחלק א' נכונים ומלאים;

(2)      הוא אינו חולה (לעניין זה מחלים אינו נחשב "חולה");

(3)      ב-14 הימים שקדמו למתן ההצהרה –

(א)  לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCoV;

(ב)  הוא לא היה במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;

(ג)   התקיים בו אחד מאלה אלא אם כן הוא מחלים:

(1)   לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד;

(2)   שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד ונהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;

(3א)    מתקיים בו האמור בתקנה 30(א)(3);

(4)      הוא מתחייב שלא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר;

(5)      אם הוא אחראי על קטין שמילא את פרטיו באותו טופס – הצהרה זו נכונה גם לאותו קטין;

(6)      ידוע לו כי הצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי.

 

תוספת שלישית

(תקנה 15(ג))

גיליון בקרה לחיטוי כלי טיס – נגיף הקורונה

סימני לאומיות ורישום של כלי הטיס:      

תאריך לועזי (יום/חודש/שנה)

זמן

(24 שעות בזמן אוניברסלי מתואם)

שדה התעופה

(לפי קוד ICAO)

הערות

שם מבצע החיטוי

 

 

 

 

 

אזורים שחוטאו בכלי הטיס

 

חומר החיטוי שבו נעשה שימוש

הערות

חתימת מבצע החיטוי

 תא הטייס

 תא הנוסעים

 תא/י מטען

אחר:

 

 

 

 

 

 

 

AIRCRAFT COVID-19 DISINFECTION CONTROL SHEET

Aircraft Registration and nationality:      

Date

(dd/mm/yy)

Time

(24hr – UTC)

Airport

(ICAO code)

Remarks

Disinfector name

 

 

 

 

 

Aircraft areas treated

 

Disinfectant material

Comments

Disinfector signature

 Flight deck

 Passenger cabin

 Cargo compartment(s)

Other:

 

 

 

 

 

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

תוספת רביעית

(פקעה)

מיום 1.10.2020 עד יום 16.10.2020 (בוטלה)

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8801 מיום 1.10.2020 עמ' 86

תק' תשפ"א-2020 (תיקון)

ק"ת תשפ"א מס' 8829 מיום 16.10.2020 עמ' 200

הוספת תוספת רביעית

הנוסח:

תוספת רביעית

(תקנה 6(א)(2)(א)(1)(ג))

פרטים שיש לכלול בטופס הצהרה על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה, למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2 לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי:

(1) שמו של הנוסע ומספר תעודת הזהות או הדרכון שלו;

(2) הצהרת הנוסע שלפיה יצא ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר, לטיסה משדה התעופה, לשם פעולה או מטרה כאמור בתקנה 2 לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, שמקום ביצועה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו או מקום שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור;

(3) חתימת הנוסע ותאריך החתימה;

(4) רשימת המטרות והפעולות המנויות בתקנה 2 לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, מביניהן יסמן הנוסע את המטרות או הפעולות הרלוונטיות לעניינו.

 

מיום 14.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9095 מיום 13.1.2021 עמ' 1551

הוספת תוספת רביעית

הנוסח:

תוספת רביעית

(תקנה 6(א)(2)(א)(1)(ג))

פרטים שיש לכלול בטופס הצהרה על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה, למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2(17)(א)(1) לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות:

(1) שמו של הנוסע ומספר הזהות או הדרכון שלו;

(2) הצהרת הנוסע ולפיה יצא ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר, לטיסה משדה התעופה, לשם פעולה או מטרה כאמור בתקנה 2(17)(א)(1) לתקנות הגבלת הפעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות;

(3) חתימת הנוסע ותאריך החתימה;

(4) רשימת המטרות והפעולות המנויות בתקנה 2(17)(א)(1) לתקנות הגבלת הפעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות, מביניהן יסמן הנוסע את המטרות או הפעולות הנוגעות לעניינו.

מיום 26.1.2021

תק' (מס' 6) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1662

פרטים שיש לכלול בטופס הצהרה על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה התעופה, למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 2(17)(א)(1) 2(17)(א) לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות:

(1) שמו של הנוסע ומספר הזהות או הדרכון שלו;

(2) הצהרת הנוסע ולפיה יצא ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר, לטיסה משדה התעופה, לשם פעולה או מטרה כאמור בתקנה 2(17)(א)(1) 2(17)(א) לתקנות הגבלת הפעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות;

(3) חתימת הנוסע ותאריך החתימה;

(4) רשימת המטרות והפעולות המנויות בתקנה 2(17)(א)(1) 2(17)(א) לתקנות הגבלת הפעילות, כנוסחה בתקנה 5(2) לתקנות הידוק הגבלות, מביניהן יסמן הנוסע את המטרות או הפעולות הנוגעות לעניינו.

 

 

כ"ג באב התש"ף (13 באוגוסט 2020)                                  בנימין נתניהו

                                                                                                            ראש הממשלה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8695 מיום 14.8.2020 עמ' 1988.

תוקנו ק"ת תש"ף מס' 8707 מיום 23.8.2020 עמ' 2054 – תק' תש"ף-2020. אושרו ק"ת תש"ף מס' 8709 מיום 23.9.2020 עמ' 2066 – החלטה תש"ף-2020.

ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2074.

ק"ת תש"ף מס' 8749 מיום 10.9.2020 עמ' 2682 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020. אושרו ק"ת תש"ף מס' 8755 מיום 15.9.2020 עמ' 2714.

ק"ת תשפ"א מס' 8801 מיום 1.10.2020 עמ' 86 – תק' תשפ"א-2020; ר' תקנה 1(ב) לענין הוראת שעה (אושרו ק"ת תשפ"א מס' 8817 מיום 12.10.2020 עמ' 128). תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 8829 מיום 16.10.2020 עמ' 200 – תק' תשפ"א-2020 (תיקון) (אושרו ק"ת תשפ"א מס' 8835 מיום 19.10.2020 עמ' 224).

ק"ת תשפ"א מס' 8825 מיום 14.10.2020 עמ' 174 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2020; תחילתן ביום 15.10.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8889 מיום 11.11.2020 עמ' 410 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2020; תחילתן ביום 12.11.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8979 מיום 9.12.2020 עמ' 872 – תק' (מס' 4) תשפ"א-2020; תחילתן ביום 10.12.2020. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 8993 מיום 16.12.2020 עמ' 930.

ק"ת תשפ"א מס' 9067 מיום 6.1.2021 עמ' 1428 – תק' (מס' 5) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9095 מיום 13.1.2021 עמ' 1550 – תק' (מס' 6) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 14.1.2021 ותוקפן בתקופה הקובעת לפי תקנות הידוק הגבלות וכל עוד עומדת בתוקפה תקנה 5(2) לאותן תקנות. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9102 מיום 18.1.2021 עמ' 1582. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9107 מיום 19.1.2021 עמ' 1594. תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1662 – תק' (מס' 6) (תיקון) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 26.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9110 מיום 20.1.2021 עמ' 1606 – תק' (מס' 7) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 23.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9116 מיום 25.1.2021 עמ' 1662 – תק' (מס' 8) תשפ"א-2021; תוקפה מיום 26.1.2021 עד יום 31.1.2021 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תקנות אלה לא יחולו על טיסה שהמריאה לפני תחילתן.

ק"ת תשפ"א מס' 9131 מיום 31.1.2021 עמ' 1768 – תק' (מס' 9) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 1.2.2021 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9135 מיום 1.2.2021 עמ' 1782 – ת"ט (מס' 2) תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9136 מיום 1.2.2021 עמ' 1784. תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9153 מיום 6.2.2021 עמ' 1856 – תק' (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9164 מיום 8.2.2021 עמ' 1894.

ק"ת תשפ"א מס' 9154 מיום 6.2.2021 עמ' 1858 – תק' (מס' 10) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.2.2021 בשעה 7:00 ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9164 מיום 8.2.2021 עמ' 1895.

5. טיסה להובלת נוסעים שהמנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אישר ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותה כאילו אושרה לפי תקנה 1א(2)(ג) או (ד) לפי העניין.

ק"ת תשפ"א מס' 9169 מיום 10.2.2021 עמ' 1922 – תק' (מס' 11) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 14.2.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9182 מיום 15.2.2021 עמ' 2062.

ק"ת תשפ"א מס' 9192 מיום 18.2.2021 עמ' 2100 – תק' (מס' 12) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 21.2.2021 ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9204 מיום 23.2.2021 עמ' 2196 – ת"ט (מס' 3) תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9223 מיום 28.2.2021 עמ' 2270.

5. טיסה להובלת נוסעים שאושרה לפי תקנה 1א(א)(2)(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותה כטיסה שאושרה לפי תקנה 1א(א)(3)(ב) לתקנות אלה.

ק"ת תשפ"א מס' 9249 מיום 6.3.2021 עמ' 2446 – תק' (מס' 13) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.3.2021. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9251 מיום 8.3.2021 עמ' 2494 – ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9254 מיום 9.3.2021 עמ' 2554.

ק"ת תשפ"א מס' 9274 מיום 15.3.2021 עמ' 2692 – תק' (מס' 14) תשפ"א-2021; ר' תקנות 2, 3 לענין תחולה והוראת מעבר.

2. תקנות אלה יחולו על טיסות שמועד המראתן המתוכנן הוא מיום ג' בניסן התשפ"א (16 במרס 2021).

3. אין בתקנות אלה כדי לבטל חלונות זמן להמראה או לנחיתה שהקצה מפעיל שדה התעופה לטיסות שמועד המראתן עד ליום ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021).

ק"ת תשפ"א מס' 9284 מיום 20.3.2021 עמ' 2760 – תק' (מס' 15) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 21.3.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9291 מיום 24.3.2021 עמ' 2778.

ק"ת תשפ"א מס' 9299 מיום 28.3.2021 עמ' 2814 – תק' (מס' 16) תשפ"א-2021. פקעו ק"ת תשפ"א מס' 9330 מיום 22.4.2021 עמ' 2982; תוקף הפקיעה מיום 16.4.2021. *לאור עמדת משרד המשפטים נוסח התיקון נותר בטקסט*

ק"ת תשפ"א מס' 9310 מיום 8.4.2021 עמ' 2896 – תק' (מס' 17) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 9.4.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9337 מיום 27.4.2021 עמ' 3040.

ק"ת תשפ"א מס' 9332 מיום 22.4.2021 עמ' 2988 – תק' (מס' 18) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9362 מיום 6.5.2021 עמ' 3124 – תק' (מס' 19) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.5.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות