נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020

 

 

בתי משפט וסדרי דין – הוצאה לפועל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הוראת שעה   הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה

Go

2

סעיף 3

תוקף

Go

2

 


חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק ההוצאה לפועל" – חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

           "חייב" – כהגדרתו בחוק ההוצאה לפועל.

הוראת שעה   הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה

2.       (א)  על אף האמור בסעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, בתקופת תוקפו של חוק זה –

(1)   לא תוטל על חייב הגבלה מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה מכוח סעיף 66א(6) לחוק;

(2)   הגבלה לפי סעיף 66א(6) שהוטלה לפני תחילתו של חוק זה ולא נכנסה לתוקף לפי סעיף 66ג(א) לחוק ההוצאה לפועל – בטלה;

(3)   הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) שנכנסה לתוקף לפי סעיף 66ג(א) לחוק ההוצאה לפועל – לא תחול.

           (ב)  בתום תקופת תוקפו של חוק זה, הגבלה כאמור בסעיף קטן (א)(3) תחול מחדש בלא צורך במשלוח התראה לפי סעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל.

תוקף

3.    (א)  חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ו באדר התשפ"א (27 בפברואר 2021).

           (ב)  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של חוק זה עד ליום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ובלבד שבמועד אישור הצו הייתה בתוקף הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                       אבי ניסנקורן

                                                   ראש הממשלה                                                     שר המשפטים

          ראובן ריבלין                                          יריב לוין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ף מס' 2847 מיום 27.8.2020 עמ' 426 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1358 עמ' 674).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות