נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), תש"ף-2020

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – שיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

גריעת שיק שסורב

Go

2

סעיף 2

ביטול הגבלה

Go

2

סעיף 3

גריעת שיקים לעניין הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון

Go

2

סעיף 4

גריעת שיק לעניין התראה על שיקים שסורבו

Go

2


תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), תש"ף-2020*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

גריעת שיק שסורב

1.       סורב שיק בחשבונו של יחיד או של תאגיד, ייגרע אותו שיק ממניין השיקים לעניין סעיף 2(א) לחוק, אם היום שסורב בו חל בתקופה שמיום א' בתמוז התש"ף (23 ביוני 2020) עד יום כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020).

ביטול הגבלה

2.       (א)  הגבלה לפי סעיף 2(א) לחוק שהתמלא בה התנאי לפי תקנות אלה – בטלה.

           (ב)  על ביטול הגבלה לפי תקנה זו ידווח הבנק לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל בנק את הפרטים בדבר ביטול ההגבלה, הכל כפי שקבע המפקח לפי סעיף 13 לחוק.

גריעת שיקים לעניין הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון

3.       נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף 3א1(ב)(1) לחוק.

גריעת שיק לעניין התראה על שיקים שסורבו

4.       נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף 2(א1) לחוק.

 

 

ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020)                                  אבי ניסנקורן

                                                                                                                   שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ף מס' 8718 מיום 27.8.2020 עמ' 2102.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות