תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 3

כללי התנהגות במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

Go

6

סעיף 4

איסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

Go

6

סעיף 5

איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה

Go

6

סעיף 7

הגבלת פעילות במקום ציבורי או עסקי

Go

7

סעיף 8

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור

Go

9

סעיף 8א

הוראות נוספות להפעלת מקום ציבורי או עסקי מסוים הפתוח לציבור

Go

11

סעיף 8ב

אישור "תו ירוק"

Go

15

סעיף 9

התפוסה המותרת במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור

Go

15

סעיף 10

תנאים לבית תפילה

Go

18

סעיף 10א

תפילה בכותל המערבי, במסגד אל אקצה ובכנסיית הקבר

Go

19

סעיף 11ב

רישום ושמירת פרטים

Go

19

סעיף 12

סגירת מקום לשם מניעת הדבקה או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית

Go

20

סעיף 13

עונשין

Go

20

סעיף 14

עבירה מינהלית

Go

22

סעיף 15

קנס מינהלי קצוב

Go

22

סעיף 16

עבירה מינהלית חוזרת

Go

22

סעיף 17

עבירה מינהלית נמשכת

Go

22

סעיף 18

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

22

סעיף 19

סמכויות שוטר

Go

23

סעיף 20

תחילה

Go

23

סעיף 21

תוקף

Go

23

סעיף 22

הוראת מעבר

Go

23

סעיף 23

הוראת שעה   חגי תשרי

Go

23

סעיף 24

הוראת שעה   התקהלות בעת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה

Go

24

סעיף 25

הוראת שעה   יציאה לשדה תעופה

Go

25

סעיף 26

הוראת שעה   בחירות ברשות מקומית

Go

25

סעיף 27

הוראת שעה   הפעלת קניון בתכנית ניסיונית

Go

25

סעיף 28

הוראת שעה   הפעלת שוק בתכנית ניסיונות

Go

27

סעיף 29

הוראת שעה   הפעלת מוזאון בתכנית ניסיונית

Go

28

סעיף 30

הוראת שעה   חגים נוצריים

Go

29

 

תוספת ראשונה

Go

30

 

תוספת שנייה

Go

30

 

תוספת שנייה א'

Go

30

 

תוספת שלישית

Go

31

 

תוספת רביעית

Go

31

 

תוספת חמישית

Go

32

 

תוספת שישית

Go

32

 

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020*

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

          "אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא קבע כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;

מיום 29.4.2021

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9340 מיום 28.4.2021 עמ' 3046

הוספת הגדרת "אדם מנוע חיסון"

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

          "אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

(1)   אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 8ב(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1א) אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 8ב(א), לקטין מתחת לגיל 16 או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה ועד תום היום האחרון של תקופת תוקפו;

(2)   תעודת מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

(3)   אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2144

הוספת הגדרת "אישור תו ירוק"

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

"אישור תו ירוק אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

(1) אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 8ב(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;

(2) תעודת מחלים או מחוסן;

(3) אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

 

מיום 29.4.2021

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9340 מיום 28.4.2021 עמ' 3046

הוספת פסקה (1א) להגדרת "אישור "תו ירוק""

          "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

          "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות;

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2740

הוספת הגדרת "בדיקת קורונה מיידית"

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          "בחירות מקדימות" – (נמחקה);

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9074 מיום 7.1.2021 עמ' 1448

הוספת הגדרת "בחירות מקדימות"

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

מחיקת הגדרת "בחירות מקדימות"

הנוסח הקודם:

"בחירות מקדימות" – כהגדרתן בסעיף 17ב לחוק המפלגות;

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

          "בעל תפילה" – (נמחקה);

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

מחיקת הגדרת "בעל תפילה"

הנוסח הקודם:

"בעל תפילה" – חזן שעובר לפני התיבה בתפילות הימים הנוראים או בעל תקיעה המיומן בתקיעת שופר בראש השנה;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

          "גוף בודק" – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2740

הוספת הגדרת "גוף בודק"

          "הוראות המנהל" – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;

          "התקהלות" – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          "חוק המפלגות" – (נמחקה);

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9074 מיום 7.1.2021 עמ' 1448

הוספת הגדרת "חוק המפלגות"

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

מחיקת הגדרת "חוק המפלגות"

הנוסח הקודם:

"חוק המפלגות" – חוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020

          "חנות רחוב" – (נמחקה);

מיום 8.11.2020 בשעה 06:00

תק' (מס' 9) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8878 מיום 6.11.2020 עמ' 370

הוספת הגדרת "חנות רחוב"

 

מיום 17.11.2020 בשעה 06.00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8902 מיום 17.11.2020 עמ' 476

"חנות רחוב" – חנות, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות אליה נעשית ישירות מהרחוב או חנות הנמצאת במתחם קניות פתוח שאינו קניון ואינה מקום כאמור בתקנה 7(1) או (3);

 

מיום 8.12.2020

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8974 מיום 8.12.2020 עמ' 818

מחיקת הגדרת "חנות רחוב"

הנוסח הקודם:

"חנות רחוב" – חנות, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות אליה נעשית ישירות מהרחוב או חנות הנמצאת במתחם קניות פתוח שאינו קניון ואינה מקום כאמור בתקנה 7(1) או (3);

          "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          "מחזיק או מפעיל של שוק", לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2144

הוספת הגדרת "מחזיק או מפעיל של שוק"

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          "מחלים" – כהגדרתו בצו בידוד בית;

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2144

הוספת הגדרת "מחלים"

          "מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש"ף-2020, או בתוך שדה תעופה בין-לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

          "ספורטאי מקצועי" – מי שהוא אחד מאלה:

(1)   הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים, שאישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

(הוראת שעה) תשפ"א-2021

(2)   ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;

(3)   ספורטאים מקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

(4)   ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3) ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן:

(א)   בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – ספורטאים בליגה הראשונה;

(ב)   בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות;

מיום 25.9.2020 בשעה 14:00

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8787 מיום 25.9.2020 עמ' 46

הוספת הגדרת "ספורטאי בין-לאומי"

 

מיום 14.10.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8820 מיום 14.10.2020 עמ' 160

החלפת הגדרת "ספורטאי בין-לאומי" בהגדרת "ספורטאי מקצועי"

הנוסח הקודם:

"ספורטאי בין-לאומי" – ספורטאי הנמנה עם אחד מאלה:

(1) הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים;

(2) קבוצה הרשומה בליגה בישראל והמשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;

(3) קבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה הרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין-לאומי או תחרות בין-לאומית;

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

(4) ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3) ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים הראשונה בענפי הכדור, גברים או נשים; ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן:

(א) בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – ספורטאים בליגה הראשונה;

(ב) בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות;

 

מיום 8.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9076 מיום 7.1.2021 עמ' 1454

הוראת שעה (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9111 מיום 20.1.2021 עמ' 1610

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9132 מיום 1.2.2021 עמ' 1772

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9146 מיום 5.2.2021 עמ' 1834

(2) ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים וכי הקבוצה נרשמה לתחרות או למפעל לפני יום כ"ד בטבת התשפ"א (8 בינואר 2021);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          "ספורטאי תחרותי" – (נמחקה);

מיום 1.11.2020 בשעה 06.00

תק' (מס' 8) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8863 מיום 30.10.2020 עמ' 310

הוספת הגדרת "ספורטאי תחרותי"

 

מיום 26.11.2020

תק' (מס' 14) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8942 מיום 26.11.2020 עמ' 638

(1) ספורטאי קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים – גם ספורטאי בגיר, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), כי הוא עומד בתנאים אלה:

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1062

מחיקת הגדרת "ספורטאי תחרותי"

הנוסח הקודם:

"ספורטאי תחרותי" – ספורטאי שהוא אחד מאלה:

(1) ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), כי הוא עומד בתנאים אלה:

(א) היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום י"א בחשוון התשפ"א (29 באוקטובר 2020);

(ב) נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט;

(ג) בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט;

(ד) התקיים בו אחד מאלה:

(1) לעניין ענף ספורט אישי – הוא השתתף ב-4 תחרויות לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020);

(2) לעניין ענף ספורט קבוצתי – הוא היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020);

(2) נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית כמשמעותה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020);

 

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2144

הוספת הגדרת "ספורטאי תחרותי"

 

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2740

"ספורטאי תחרותי" – אחד מאלה:

(1) ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), כי הוא עומד בתנאים אלה:

(א) היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020);

(ב) נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט;

(ג) בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט;

(ד) התקיים בו אחד מאלה:

(1) לעניין ענף ספורט אישי – הוא השתתף ב-4 תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

(2) לעניין ענף ספורט קבוצתי – הוא היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

(2) נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית, כמשמעותה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 37) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9311 מיום 8.4.2021 עמ' 2898

"ספורטאי תחרותי" – אחד מאלה:

(1) ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), כי הוא עומד בתנאים אלה:

(א) היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), ולעניין קטין מתחת לגיל 16 – רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור;

(ב) נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט;

(ג) בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט;

(ד) (נמחקה);

(2) נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית, כמשמעותה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית;

(2) נהג כלי תחרותי שהוא בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית כמשמעותו בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010;

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

מחיקת הגדרת "ספורטאי תחרותי"

הנוסח הקודם:

"ספורטאי תחרותי" – אחד מאלה:

(1) ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), כי הוא עומד בתנאים אלה:

(א) היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), ולעניין קטין מתחת לגיל 16 – רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור;

(ב) נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט;

(ג) בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט;

(ד) (נמחקה);

(2) נהג כלי תחרותי שהוא בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית כמשמעותו בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          "עובד" – (נמחקה);

מיום 25.9.2020 בשעה 14:00

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8787 מיום 25.9.2020 עמ' 46

הוספת הגדרת "עובד"

 

מיום 14.10.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8820 מיום 14.10.2020 עמ' 160

"עובד" – כהגדרתו בחוק, ולעניין ספורטאי – ספורטאי בין-לאומי ספורטאי מקצועי בלבד;

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

מחיקת הגדרת "עובד"

הנוסח הקודם:

"עובד" – כהגדרתו בחוק, ולעניין ספורטאי – ספורטאי מקצועי בלבד;

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1062

הוספת הגדרת "עובד"

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

מחיקת הגדרת "עובד"

הנוסח הקודם:

"עובד" – כהגדרתו בחוק, ולעניין ספורטאי – ספורטאי מקצועי בלבד;

          "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

          "רופא מחוזי" – לרבות סגנו;

          "ראש השירות" – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          "תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית.

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2145

הוספת הגדרת "תעודת מחלים או מחוסן"

תק' (מס' 26)  תשפ"א-2021

2.       (בוטלה).

מיום 18.9.2020 בשעה 14:00

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8767 מיום 17.9.2020 עמ' 2786

(19) יציאה למרחק של עד 500 מטרים עד 1,000 מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;

(20) יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 500 מטרים העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

 

מיום 25.9.2020

תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8788 מיום 25.9.2020 עמ' 50

2. (א) לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

(1) הגעה של עובד, מועמד לעבודה או מועמד להליכי מיון, למקום עבודה, שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו;

(1) יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו מותרת לפי כל דין, לרבות יציאה של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת;

(2) הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור;

(3) קבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או רפואה משלימה;

(3) קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;

(4) תרומת דם;

(5) הגעה לפעילות או למוסד שפעילותם מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, ובהתאם להוראות התקנות האמורות;

(6) ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית כמפורט בפרט 11(ב)(1) לחוק על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בידוד בית ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

(7) השתתפות בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב; לעניין זה, "בן משפחה קרוב" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

(8) יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;

(9) יציאת בעל תפילה ובני ביתו הגרים עימו, שקיבל אישור ליציאתו לשם כך מאת השר לשירותי דת או גורם מקצועי שמינה לשם כך, לצורך השתתפות בתפילה במועדים האמורים בתקנה 4(ב);

(10) העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;

(11) טיפול חיוני בבעל חיים;

(12) הגעה למשכן הכנסת;

(13) השתתפות בהפגנה;

(14) הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;

(15) סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;

(16) יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה, עד 8 שעות לפני מועד הטיסה;

(16) (א) יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה היא למטרה שפורטה בתקנה זו;

(2) הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א (25 בספטמבר 2020) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א)(2), המנהל הכללי של משרד התחבורה רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם כרטיס הטיסה נרכש אחרי המועד כאמור באותה פסקה, אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;

(17) יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בריאות העם, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;

(18) יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

(19) יציאה למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;

(20) יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

(21) יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים של בני משפחה מקרבה ראשונה.

(ב) יציאה של אדם לפעולה או למטרה המנויה בתקנת משנה (א), תהיה רק בתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו של אותו אדם, זולת אם מקום ביצועה של הפעולה או המטרה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור.

 

מיום 1.10.2020

תק' (מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8800 מיום 1.10.2020 עמ' 82

2. (א) לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

(1) יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו מותרת לפי כל דין בחוק או בתקנות לפיו, לרבות יציאה של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת;

(2) הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;

(3) קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;

(4) תרומת דם;

(5) הגעה לפעילות או למוסד שפעילותם מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, ובהתאם להוראות התקנות האמורות;

(6) ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית כמפורט בפרט 11(ב)(1) לחוק על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בידוד בית ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

(7) השתתפות בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב; לעניין זה, "בן משפחה קרוב" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

(8) יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;

(9) יציאת בעל תפילה ובני ביתו הגרים עימו, שקיבל אישור ליציאתו לשם כך מאת השר לשירותי דת או גורם מקצועי שמינה לשם כך, לצורך השתתפות בתפילה במועדים האמורים בתקנה 4(ב);

(10) העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;

(11) טיפול חיוני בבעל חיים;

(12) הגעה למשכן הכנסת;

(13) השתתפות בהפגנה;

(14) הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;

(15) סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;

(16) (א) יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה היא למטרה שפורטה בתקנה זו;

(2) הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א (25 בספטמבר 2020) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א)(2), המנהל הכללי של משרד התחבורה רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם כרטיס הטיסה נרכש אחרי המועד כאמור באותה פסקה, אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;

(17) יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בריאות העם, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;

(18) יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

(19) יציאה למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;

(20) יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד;

(21) יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים של בני משפחה מקרבה ראשונה.

(ב) יציאה של אדם לפעולה או למטרה המנויה בתקנת משנה (א), תהיה רק בתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו של אותו אדם, זולת אם מקום ביצועה של הפעולה או המטרה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור, ובכל מקרה עד למגבלת המרחק שנקבעה בתקנת משנה (א) לאותה פעולה או מטרה, אם נקבעה.

 

מיום 14.10.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8820 מיום 14.10.2020 עמ' 160

(7) השתתפות בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב השתתפות בחתונה, בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין; לעניין זה, "בן משפחה קרוב" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

הגבלת יציאה למרחב הציבורי

2. (א) לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

(1) יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק או בתקנות לפיו, לרבות יציאה של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת;

(2) הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;

(3) קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;

(4) תרומת דם;

(5) הגעה לפעילות או למוסד שפעילותם מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, ובהתאם להוראות התקנות האמורות;

(6) ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית כמפורט בפרט 11(ב)(1) לחוק על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בידוד בית ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

(7) השתתפות בחתונה, בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין; לעניין זה, "בן משפחה קרוב" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

(8) יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;

(9) (נמחקה);

(10) העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;

(11) טיפול חיוני בבעל חיים;

(12) הגעה למשכן הכנסת;

(13) השתתפות בהפגנה;

(14) הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;

(15) סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;

(16) (א) יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה היא למטרה שפורטה בתקנה זו;

(2) הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א (25 בספטמבר 2020) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א)(2), המנהל הכללי של משרד התחבורה רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם כרטיס הטיסה נרכש אחרי המועד כאמור באותה פסקה, אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;

(17) יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בריאות העם, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;

(18) יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

(19) יציאה למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;

(20) יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד;

(21) (נמחקה).

(ב) יציאה של אדם לפעולה או למטרה המנויה בתקנת משנה (א), תהיה רק בתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו של אותו אדם, זולת אם מקום ביצועה של הפעולה או המטרה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור, ובכל מקרה עד למגבלת המרחק שנקבעה בתקנת משנה (א) לאותה פעולה או מטרה, אם נקבעה.

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1062

הוספת תקנה 2

 

מיום 3.1.2021

תק' (מס' 22) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9056 מיום 3.1.2021 עמ' 1362

(3) קבלת טיפול רפואי או טיפול סוציאלי חיוני טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה או השתתפות בפעילות או בתכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(13) השתתפות בחתונה, בהלוויה או בברית בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של קרוב משפחה, או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין; לעניין זה, "קרוב משפחה" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9074 מיום 7.1.2021 עמ' 1448

הוספת פסקאות 2(21), 2(22)

 

מיום 8.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9076 מיום 7.1.2021 עמ' 1454

הוראת שעה (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9111 מיום 20.1.2021 עמ' 1610

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9132 מיום 1.2.2021 עמ' 1772

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9146 מיום 5.2.2021 עמ' 1834

(3) קבלת טיפול רפואי טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה או השתתפות בפעילות או בתכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(17) יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה אל מחוץ לישראל, עד 8 שעות לפני מועד הטיסה;

(17) (א) יציאת אדם לטיסה אל מחוץ לישראל משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות (2), (3), (7), (10), (13) ו-(14) או למטרת חזרה של אדם אל מקום מגוריו הקבוע הנמצא מחוץ לישראל;

(2) הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה, גם אם לא התקיים האמור בפסקאות משנה (1) ו-(2) לפסקת משנה (א), אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;

מיום 26.1.2021

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9115 מיום 25.1.2021 עמ' 1660

(17) (א) יציאת אדם לטיסה אל מחוץ לישראל משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה ובלבד שהטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות להלן:

(1) הטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות (2), (3), (7), (10), (13) ו-(14) או למטרת חזרה של אדם אל מקום מגוריו הקבוע הנמצא מחוץ לישראל;

(2) הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;

(1) קבלת טיפול רפואי;

(2) השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, כהגדרתו בפסקה (13);

(3) הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בלבד מעמד בו או שנדרש להשתתף בו;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשאים לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה, גם אם לא התקיים האמור בפסקאות משנה (1) ו-(2) בפסקאות משנה (1) עד (3) לפסקת משנה (א), אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;

מיום 1.2.2021

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9132 מיום 1.2.2021 עמ' 1772

(17) (א) יציאת אדם לטיסה אל מחוץ לישראל לטיסה למדינה מחוץ לישראל משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה, ובלבד שהטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות להלן:

(1) קבלת טיפול רפואי;

(2) השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, כהגדרתו בפסקה (13);

(3) הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בלבד מעמד בו או שנדרש להשתתף בו;

(4) מעבר של אדם אל מקום שהייה קבוע הנמצא מחוץ לישראל;

(א1) אדם שיציאתו לטיסה למדינה מחוץ לישראל מותרת כאמור בפסקת משנה (א), ישלח הודעה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, על כך שהוא יוצא לטיסה למטרה מהמטרות המפורטות בפסקת משנה (א), ועל מועד טיסתו או המועד שבו הוא נדרש לטוס; הודעה כאמור תישלח מוקדם ככל האפשר;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו יחד עם המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו רשאים לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה, גם אם לא התקיים האמור בפסקאות משנה (1) עד (3) לפסקת משנה (א), אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(ג) (נמחקה);

מיום 5.2.2021

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9146 מיום 5.2.2021 עמ' 1834

הוספת פסקה 2(17)(ד)

הנוסח:

(ד) יציאת אדם למעבר גבול יבשתי למי שהותר לו לפי כל דין לצאת מישראל, או יציאת אדם למעבר גבול ימי;

 

מיום 7.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9151 מיום 6.2.2021 עמ' 1848

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

הגבלת יציאה למרחב הציבורי

2. לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

(1) הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;

(2) סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;

(3) קבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה;

(4) יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;

(5) העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;

(6) טיפול חיוני בבעל חיים;

(7) יציאה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק או בתקנות לפיו, לרבות של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו;

(8) הגעה למשכן הכנסת;

(9) השתתפות בהפגנה;

(10) הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;

(11) תרומת דם;

(12) הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילויות, לשירותים או לתכניות שהותרו בחוק או בתקנות לפיו;

(13) השתתפות בחתונה, בהלוויה, בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של קרוב משפחה, או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין; לעניין זה, "קרוב משפחה" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;

(14) יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בידוד בית, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;

(15) יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

(16) יציאה למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים, ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;

(17) יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה אל מחוץ לישראל, עד 8 שעות לפני מועד הטיסה;

(18) ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית כמפורט בסעיף 11(ב)(1) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בידוד בית ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

(19) יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד;

(21) יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות;

(22) יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, ובכלל זה לבחירות מקדימות, ולהתמודדות בהן; לעניין פסקה זו, "מועמד" – שר, סגן שר או חבר כנסת, או מי שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה או בבחירות מקדימות.

כללי התנהגות במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי תק' (מס' 6)  תשפ"א-2020

3.       (א)  השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

          (ב)  השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתקנת משנה (א), למעט אנשים הגרים באותו מקום.

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

כללי התנהגות במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

3. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2 –

(1) (א) השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

(2) (ב) השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתקנת משנה (א), למעט אנשים הגרים באותו מקום.

איסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי או עסקי תק' (מס' 6)  תשפ"א-2020 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

4.       (א)  בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 500 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 500 אנשים.

 

תק' (מס' 30) תשפ"א-2021

          (א1) (בוטלה).

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

          (ב)  (בוטלה).

תק' (מס' 37) תשפ"א-2021

          (ג)   (נמחקה).

מיום 25.9.2020 בשעה 14:00

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8787 מיום 25.9.2020 עמ' 46

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 10, תפילה שמתקיימת בתקופה שמיום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 17:30, עד יום ב' בתשרי התשפ"א (20 בספטמבר 2020), בשעה 20:00, או בתקופה שמיום ט' בתשרי התשפ"א (27 בספטמבר 2020), השעה 17:00, עד יום י' בתשרי התשפ"א (28 בספטמבר 2020), בשעה 20:00, תתקיים לפי האמור בתקנת משנה (א) או לפי אחד מאלה:

(ג) לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות במסגרת הפגנה; לעניין זה, "התקהלות במסגרת הפגנה" – שהייה בסמיכות של קבוצה של אנשים המשתתפים בהפגנה בלא שמירת מרחק כאמור בתקנה 3.

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2 בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 10, תפילה שמתקיימת בתקופה שמיום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 17:30, עד יום ב' בתשרי התשפ"א (20 בספטמבר 2020), בשעה 20:00, או בתקופה שמיום ט' בתשרי התשפ"א (27 בספטמבר 2020), השעה 17:00, עד יום י' בתשרי התשפ"א (28 בספטמבר 2020), בשעה 20:00, תתקיים לפי האמור בתקנת משנה (א) או לפי אחד מאלה:

(1) בשטח פתוח, בחלוקה לקבוצות נפרדות במתחמים שונים שבכל אחת מספר האנשים אינו עולה על 20; תפילה כאמור תתקיים בכפוף לתנאים האלה, ועל פי הוראות המנהל, בין השאר לעניין מניעת הדבקה וכללי היגיינה:

(א) שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

(ב) סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;

(ג) הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם;

(ד) מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות;

(ה) לא יוגש מזון לצריכה במקום;

(2) (א) במבנה, בכפוף לתנאים המפורטים בפסקת משנה (ב) ובהתאם לרמת התחלואה ברשות המקומית שבה מתקיימת התפילה, כמפורט להלן:

(1) ברשות מקומית או במקום בעל רמת תחלואה גבוהה במיוחד המפורטים בתוספת הראשונה – בקבוצות נפרדות שמספר האנשים בכל אחת מהן אינו עולה על 10; מספר הקבוצות המרבי יהיה בהתאם למספר הכניסות הקיימות במבנה מוכפל ב-3 בעבור כל אחת משתי הכניסות הראשונות, ומוכפל ב-2 בעבור כל כניסה נוספת שקיימת במבנה, והכול בלבד שמספר האנשים הכולל לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 4 מטרים רבועים מהשטח באולם שמיועד לתפילה;

(2) ברשות מקומית שאינה כאמור בפסקת משנה (א) – בקבוצות נפרדות שמספר האנשים בכל אחת מהן אינו עולה על 25; מספר הקבוצות המרבי המותר הוא כמספר הכניסות הקיימות במבנה מוכפל ב-2, והכול בלבד שמספר האנשים הכולל לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 4 מטרים רבועים מהשטח באולם שמיועד לתפילה;

(ב) תפילה במבנה לפי פסקת משנה (א), תתקיים בהתאם להוראות אלה ולהוראות המנהל, בין השאר, לעניין מניעת הדבקה וכללי היגיינה:

(1) הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ובכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם למספר האנשים בקבוצה האמור בפסקת משנה (א), לפי העניין, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה;

(2) בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שני כיסאות ביניהם;

(3) סימון כל מתחם על ידי מחיצות ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר; במבנה כאמור שהותקנו בו מחיצות, תיאסר הדלקה ושימוש באש, לרבות הותרת נרות דולקים;

(4) שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;

(5) מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרה של כניסת המתפללים ושל התנאים הנדרשים;

(6) הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר, כללי ההתנהגות המחייבים במקום ושם ממונה הקורונה;

(7) לא יוגש מזון לצריכה במקום.

 

מיום 8.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9076 מיום 7.1.2021 עמ' 1455

הוראת שעה (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9111 מיום 20.1.2021 עמ' 1610

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9132 מיום 1.2.2021 עמ' 1772

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9146 מיום 5.2.2021 עמ' 1834

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 5 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 10 אנשים.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין חתונה, ברית והלוויה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

 

מיום 7.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9151 מיום 6.2.2021 עמ' 1848

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 5 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 10 אנשים.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין חתונה, ברית והלוויה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

 

מיום 15.2.2021

תק' (מס' 29) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9183 מיום 15.2.2021 עמ' 2064

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין חתונה, ברית והלוויה לעניין חתונה, הלוויה, ברית או טקס דומה לברית בדתות אחרות, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

 

מיום 19.2.2021 בשעה 07:00

תק' (מס' 30) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9189 מיום 17.2.2021 עמ' 2092

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 5 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 10 אנשים עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין חתונה, הלוויה, ברית או טקס דומה לברית בדתות אחרות, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים "התקהלות מותרת" – עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 50 אנשים.

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 37) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9311 מיום 8.4.2021 עמ' 2898

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 50 אנשים בשטח פתוח עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 50 אנשים ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 אנשים.

(א1) (בוטלה).

(ב) (בוטלה).

(ג) לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות במסגרת הפגנה; לעניין זה, "התקהלות במסגרת הפגנה" – שהייה בסמיכות של קבוצה של אנשים המשתתפים בהפגנה בלא שמירת מרחק כאמור בתקנה 3.

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 אנשים עד 500 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 500 אנשים.

איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה תק' (מס' 6)  תשפ"א-2020 תק' (מס' 40)  תשפ"א-2021

5.       (א)  (בוטלה).

 

 

 

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

          (א1) לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 7(ב) או 10(ג), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחלים;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1א) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

(2)   הוא תינוק עד גיל שנה;

(3)   הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד, לפי תקנה 7(ג2) (להלן – אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית);

(4)   הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          (א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחלים;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

(1א) הוא תינוק עד גיל שנה;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1א1) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שיש להם אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(1ב) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(2)   (נמחקה);

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021 תק' (מס' 42) תשפ"א-2021

(3)   הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם או קבוצת תיירים שכניסתה לישראל אושרה בידי שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, בהתאם להמלצת משרד התיירות (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג)(1);

תק' (מס' 33) תשפ"א-2021

(3א) זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);

(4)   הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

          (א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב)ו-(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחלים;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1א) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

(2)   הוא תינוק עד גיל שנה;

(3)   הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(4)   הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(5)   הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (ב)  (בוטלה).

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

          (ג)   (בוטלה).

תק' תש"ף-2020

          (ד)  (בוטלה).

מיום 18.9.2020 בשעה 14:00

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8767 מיום 17.9.2020 עמ' 2786

ביטול תקנת משנה 5(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) לא ישהה אדם בבית מגורים שאינו מקום מגוריו, למעט למטרות המפורטות בתקנה 2(1) עד (18).

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה או בחוף ים

(ג) לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, בחוף ים, למעט לצורך פעילות כאמור בתקנה 2(1) או (18).

 

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2145

הוספת תקנות משנה 5(א1), 5(א2)

 

מיום 2.3.2021

תק' (מס' 33) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9232 מיום 2.3.2021 עמ' 2372

הוספת פסקה 5(א2)(3א)

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

(א1) לא ישהה אדם שאינו מחלים או תינוק עד גיל שנה, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי, שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "צו ירוק", לפי תקנה 7(ב) או 10(ג).

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא תינוק עד גיל שנה;

(2) הוא קטין מתחת לגיל 16 שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג);

(3) הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג);

(3א) זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);

(4) הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב)ו-(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1).

 

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2740

(א1) לא ישהה אדם שאינו מחלים או תינוק עד גיל שנה, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי, שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "צו ירוק", לפי תקנה 7(ב) או 10(ג).

(א1) לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 7(ב) או 10(ג), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד, לפי תקנה 7(ג2) (להלן – אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית);

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא תינוק עד גיל שנה;

(1ב) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

(2) הוא קטין מתחת לגיל 16 שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג);

(3) הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג);

(3א) זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);

(4) הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב)ו-(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);

(4) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.

 

מיום 29.4.2021

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9340 מיום 28.4.2021 עמ' 3046

(א1) לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 7(ב) או 10(ג), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד, לפי תקנה 7(ג2) (להלן – אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית);

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא תינוק עד גיל שנה;

(1א1) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שיש להם אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3);

(1ב) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

(2) הוא קטין מתחת לגיל 16 שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג);

(3) הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג) בתקנה 7(ג)(1);

(3א) זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);

(4) הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב)ו-(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);

(4) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

(א) לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה לפי תקנה 7.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב)ו-(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);

(4) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

(5) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

(ב) גורם מוסמך כאמור בתקנה 18(א) יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, בניגוד לתקנת משנה (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

 

מיום 19.5.2021

תק' (מס' 42) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9388 מיום 19.5.2021 עמ' 3198

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו-(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים;

(1א) הוא תינוק עד גיל שנה;

(1א1) הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שיש להם אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3);

(1ב) הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;

(2) (נמחקה);

(3) הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם או קבוצת תיירים שכניסתה לישראל אושרה בידי שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, בהתאם להמלצת משרד התיירות (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג)(1);

(3א) זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);

(4) הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.

תק' (מס' 34)  תשפ"א-2021

6.       (בוטלה).

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

הגבלות על נסיעה בכלי תחבורה פרטי

6. נהג בנסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל נפרד; תקנה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור.

תק' (מס' 34)  תשפ"א-2021

6א.     (בוטלה).

מיום 1.11.2020 בשעה 06.00

תק' (מס' 8) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8863 מיום 30.10.2020 עמ' 310

הוספת תקנה 6א

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1063

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

שיעור נהיגה מעשי

6א. שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 6.

 

מיום 7.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9151 מיום 6.2.2021 עמ' 1848

הוספת תקנה 6א

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

שיעור נהיגה מעשי

6א. שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 6.

הגבלת פעילות במקום ציבורי או עסקי תק' (מס' 40)  תשפ"א-2021

7.       (א)  (בוטלה).

 

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (ב)  לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המנויים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחתו למי שהציג אישור "תו ירוק", לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע לפי תקנת משנה (ג2):

 

 

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(1)   (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(1א) (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(2)   מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות, אירוע ספורט בנוכחות קהל, מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים, מסיבה, שמחות, כנס, טקס, חוג לבגירים, הרצאה; בפסקה זו –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא מרוץ כאמור; מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים שאושר לפי פסקה זו יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(3)   (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(4)   מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון, או מקום לעריכת יריד במבנה;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(5)   בית מלון, למעט אחד מאלה:

(א)   בית מלון שמיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;

(ב)   בית מלון שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג)    בית מלון שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

בפסקה זו –

"בית מלון" – לרבות מתחם אירוע שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח, פנסיון או אכסניה;

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות האירוח;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(5א) חדר אוכל בבית מלון;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(6)   (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(7)   (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(8)   (נמחקה);

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(9)   אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה (2);

 

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(10)  (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(11)  (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(12)  (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(13)  (נמחקה).

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1)   איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;

(2)   זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(3)   קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון אישור "תו ירוק" לפי פסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 39) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(2) שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות ולאירועים), רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (ג1א) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2), רשאי אדם להפעיל מקום כאמור בפסקת המשנה האמורה, שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, גם למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בכפוף לתקנה 9(א5).

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

          (ג2) מפעיל מקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (ב), רשאי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון – הבדיקה תהיה תקפה ל-24 שעות בלבד; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה.

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (ד)  מחזיק או מפעיל של בית מלון כהגדרתו בתקנת משנה (ב)(5), יבחר אם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור לפי תקנות משנה (ב)(5) ו-(ג) או להפעילו גם למי שאינו בעל אישור "תו ירוק" לאחת מהמטרות האלה:

(1)   חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;

(2)   מקום לבידוד מטעם המדינה;

(3)   בית מלון הנמצא בסמוך למוסד רפואי – שימוש של מטופלים ובני משפחותיהם.

מיום 25.9.2020 בשעה 14:00

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8787 מיום 25.9.2020 עמ' 46

לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, בית אוכל, בריכת שחייה, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד;

(2) מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים באותו מקום;

(3) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד;

 

מיום 25.9.2020

תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8788 מיום 25.9.2020 עמ' 51

(2) מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים באותו מקום;

(3) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד;

(4) קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק, למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני;

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון של ספורטאי תחרותי; לעניין זה, "ספורטאי תחרותי" – ספורטאי המחזיק באישור של איגוד או התאחדות, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט), המאשר כי הספורטאי עומד בתנאים האלה: הספורטאי היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור ערב מועד תחילתן של תקנות אלה, הספורטאי נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט ובוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט, והכול ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

(א) לעניין ענף ספורט אישי – הספורטאי לקח חלק ב-4 תחרויות לפחות בשנים 2019 ו-2020;

(ב) לעניין ענף ספורט קבוצתי – הספורטאי היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות בשנים 2019 ו-2020;

בעבור אימון של ספורטאי בין-לאומי בלבד;

 

מיום 14.10.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8820 מיום 14.10.2020 עמ' 160

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון של ספורטאי בין-לאומי בלבד ספורטאי מקצועי בלבד או בעבור תחרות של ספורטאי מקצועי כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "ספורטאי מקצועי";

 

מיום 18.10.2020

תק' (מס' 6) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8831 מיום 16.10.2020 עמ' 204

הוספת פסקאות 7(1א), 7(9)

 

מיום 1.11.2020 בשעה 06.00

פסקה 7(6) מיום 31.10.2020

תק' (מס' 8) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8863 מיום 30.10.2020 עמ' 310

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק, למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני;

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון של ספורטאי מקצועי בלבד או בעבור תחרות של ספורטאי מקצועי כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "ספורטאי מקצועי";

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד;

(7) בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(7א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7), מתחם אירוח הכולל 4 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יותר מיחידת אירוח אחת, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

(8) קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי-מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק; לעניין זה, "מקום עבודה ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, ורשות מקומית;

(9) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט;

(10) בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 1.1.1.21 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(11) מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

(12) מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

(13) מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי ("חנו וצפו" – דרייב אין).

 

מיום 1.11.2020

ת"ט (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8865 מיום 1.11.2020 עמ' 320

(7א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7), מתחם אירוח הכולל שמופעלות בו 4 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יותר מיחידת אירוח אחת יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

 

מיום 6.11.2020

תק' (מס' 9) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8878 מיום 6.11.2020 עמ' 370

(7א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7), מתחם אירוח שמופעלות בו 4 יחידות אירוח 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

 

מיום 8.11.2020 בשעה 06:00

תק' (מס' 9) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8878 מיום 6.11.2020 עמ' 370

הוספת פסקה 7(1ב)

הנוסח:

(1ב) חנות רחוב, למעט חנות כאמור הפועלת בקניון מרוקה, בקניון שאינו מקורה הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות, בשוק קמעונאי או ביריד;

 

מיום 8.11.2020 בשעה 06:00

תק' (מס' 9) (תיקון) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8879 מיום 6.11.2020 עמ' 372

הוספת פסקה 7(1ב) [במקום הנוסח שפורסם בתק' (מס' 9) תשפ"א-2020]

 

מיום 17.11.2020 בשעה 06.00

תק' (מס' 10) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8902 מיום 17.11.2020 עמ' 476

(1ב) חנות רחוב, למעט חנות כאמור הפועלת בקניון, במתחם קניות פתוח, בשוק קמעונאי או ביריד; לעניין זה, "מתחם קניות פתוח" – מתחם קניות שאינו קניון ושכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות ומופעל באמצעות חברת ניהול;

 

מיום 18.11.2020

תק' (מס' 12) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8910 מיום 18.11.2020 עמ' 496

(9) גן חיות, ספארי וכן שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט;

 

מיום 26.11.2020

תק' (מס' 14) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8942 מיום 26.11.2020 עמ' 638

(6) (א) מקום מקום סגור המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד שהוא קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים – גם ספורטאי בגיר;

(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, המצוי בשטח פתוח, ואשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד;

 

מיום 8.12.2020

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8974 מיום 8.12.2020 עמ' 818

7. לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, בית אוכל, בריכת שחייה, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם תרבות, תיירות או פנאי, בית אוכל, בריכת שחייה, יריד, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד ובכלל זה דוכן שעיקר עיסוקו כאמור;

(1א) בית אוכל – בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away);

(1ב) חנות רחוב, למעט חנות כאמור הפועלת בקניון, בשוק קמעונאי או ביריד;

(2) (נמחקה);

(3) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד;

(3) חנות או דוכן שאינם מקום כאמור בפסקה (1), מכבסה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(14) קניון או שוק קמעונאי;

(15) מוזאון.

 

מיום 17.12.2020

תק' (מס' 19) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8998 מיום 17.12.2020 עמ' 944

(3) חנות או דוכן שאינם מקום כאמור בפסקה (1), ספרייה, מכבסה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1063

7. לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, בית אוכל, בריכת שחייה, יריד, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם, בית אוכל, בריכת שחייה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, ובכלל זה דוכן שעיקר עיסוקו כאמור והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד;

(1א) בית אוכל – בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away);

(1ב) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) חנות או דוכן שאינם מקום כאמור בפסקה (1), ספרייה, מכבסה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(3) חנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני כמפורט להלן:

(א) חנות המציעה למכירה והמוכרת מוצרים מהמפורט להלן, ובלבד שהיא מציעה למכירה ומוכרת מוצרים אלה ומוצרים הנזכרים בפסקה (1) לעיל בלבד:

(1) מכשירי חשמל חיוניים לבית, כגון מקרר, תנור אפייה, תנור חימום ומזגן;

(2) מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים, לתחזוקת מערכות תשתית של הבית, כגון תיקונים במערכות חשמל, אינסטלציה, גז וחימום;

(3) מוצרי תקשורת או מחשבים;

(ב) מכבסה;

(ג) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(4) קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני, וכן מקום המשמש לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות;

(6) (א) מקום סגור המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד שהוא קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים – גם ספורטאי בגיר;

(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, המצוי בשטח פתוח, ואשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד;

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד;

(7) בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(7א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7), מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

(8) קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי-מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק; לעניין זה, "מקום עבודה ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, ורשות מקומית;

(9) גן חיות, ספארי וכן שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט;

(10) בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 1.1.1.21 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(11) מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

(12) מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

(13) מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי ("חנו וצפו" – דרייב אין);

(14) קניון או שוק קמעונאי;

(15) מוזאון.

 

מיום 3.1.2021

תק' (מס' 22) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9056 מיום 3.1.2021 עמ' 1362

הוספת פסקאות 7(5א), 7(5ב)

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9074 מיום 7.1.2021 עמ' 1448

הוספת פסקה 7(16)

 

מיום 8.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9076 מיום 7.1.2021 עמ' 1455

הוראת שעה (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9111 מיום 20.1.2021 עמ' 1610

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9132 מיום 1.2.2021 עמ' 1772

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9146 מיום 5.2.2021 עמ' 1834

(5ב) מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "ספורטאי מקצועי" או בעבור אימון של ספורטאי מקצועי כהגדרתו בפסקה (4) לאותה הגדרה;

(7) בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

מיום 22.1.2021 עד יום 7.2.2021 בשעה 07.00

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9113 מיום 22.1.2021 עמ' 1622

החלפת פסקה 7(6)

הנוסח:

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון של ספורטאי מקצועי בלבד או בעבור תחרות של ספורטאי מקצועי כמפורט להלן:

(א) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "ספורטאי מקצועי";

(ב) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בפסקה (4) להגדרה "ספורטאי מקצועי", שמשתתף בליגה הבכירה בענף הכדורסל או הכדורגל, של גברים או של נשים.

 

מיום 7.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9151 מיום 6.2.2021 עמ' 1848

(7) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7ב), בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(7א) (נמחקה);

(7ב) מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

(17) בית אוכל – בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away);

(18) מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

(19) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט, וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות, ובלבד שלא תופעל אטרקציה תיירותית במקומות המפורטים בפסקה זו;

(20) ספרייה בדרך של השאלת ספרים בלבד;

(21) מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרת ציוד בלבד.

 

מיום 9.2.2021 בשעה 19:00

תק' (מס' 27) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9157 מיום 7.2.2021 עמ' 1872

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד;, ובלבד שמקום כאמור לא יציע למכירה ולא ימכור מוצרים אלה:

(א) אופניים וציוד לאופניים;

(ב) בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע, צעיף, כפפות וכיוצא בהם;

(ג) ספרים;

(ד) ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון;

(ה) ציוד מחנאות;

(ו) צעצועים;

(ז) רהיטים ואבזרי נוי לבית;

(ח) תכשיטים;

 

מיום 15.2.2021

תק' (מס' 29) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9183 מיום 15.2.2021 עמ' 2064

(19) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט, וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות, ובלבד שלא תופעל אטרקציה תיירותית במקומות המפורטים בפסקה זו;

 

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2145

7. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, יריד ודוכן בו, בית אוכל, בריכת שחייה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד, ובלבד שמקום כאמור לא יציע למכירה ולא ימכור מוצרים אלה:

(א) אופניים וציוד לאופניים;

(ב) בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע, צעיף, כפפות וכיוצא בהם;

(ג) ספרים;

(ד) ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון;

(ה) ציוד מחנאות;

(ו) צעצועים;

(ז) רהיטים ואבזרי נוי לבית;

(ח) תכשיטים;

(1א) (נמחקה);

(1ב) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) חנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני כמפורט להלן:

(א) חנות המציעה למכירה והמוכרת מוצרים מהמפורט להלן, ובלבד שהיא מציעה למכירה ומוכרת מוצרים אלה ומוצרים הנזכרים בפסקה (1) לעיל בלבד:

(1) מכשירי חשמל חיוניים לבית, כגון מקרר, תנור אפייה, תנור חימום ומזגן;

(2) מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים, לתחזוקת מערכות תשתית של הבית, כגון תיקונים במערכות חשמל, אינסטלציה, גז וחימום;

(3) מוצרי תקשורת או מחשבים;

(ב) מכבסה;

(ג) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(3) מכבסה;

(3א) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(3ב) קניון;

(3ג) שוק קמעונאי;

(3ד) חנות שאינה מקום כאמור בפסקה (1);

(4) קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני, וכן מקום המשמש לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות;

(5א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

(5ב) מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(6) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד;

(6) (א) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד מאלה:

(1) קטין;

(2) ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;

(3) ספורטאי בגיר שהוא מחלים;

(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי בשטח פתוח, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי;

(6א) סטודיו תחרותי למחול בעבור רקדנים קטינים מתחת לגיל 16, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) הרקדנים הרשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול לפחות מיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021), והם הציגו אישור על כך;

(ב) הסטודיו השלים רישום כדין לתחרות מחול בין-לאומית עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

(7) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7ב), בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(7א) (נמחקה);

(7ב) מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

(8) קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי-מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק; לעניין זה, "מקום עבודה ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, ורשות מקומית;

(9) (נמחקה);

(10) בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 1.1.1.21 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(11) (נמחקה);

(12) (נמחקה);

(13) (נמחקה);

(14) (נמחקה);

(15) (נמחקה);

(16) מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, שקבע הגוף המוסמך לעניין זה של מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות (להלן – הגוף המוסמך);

(17) בית אוכל – בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away);

(18) מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

(19) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות, ובלבד שלא תופעל אטרקציה תיירותית במקומות המפורטים בפסקה זו;

(20) ספרייה בדרך של השאלת ספרים בלבד;

(21) מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרת ציוד בלבד;

(22) מוזאון;

(23) גן חיות או ספארי;

(24) אטרקציה תיירותיית בשטח פתוח, בלא הפעלת מיתקנים במקום האטרקציה, למעט הפעלת רכבל.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור "תו ירוק":

(1) מכון כושר או סטודיו;

(2) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל, ובכלל זה בית קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות, ובלבד שפעילות התרבות מתקיימת בישיבה של הקהל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוזיקה ואירוע ספרותי;

(3) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט בנוכחות קהל, ובכלל זה אצטדיון, מגרש ספורט או אולם ספורט, ובלבד שהצפייה בו היא בישיבה;

(4) מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון;

(5) בית מלון, למעט חדר האוכל שבו; לעניין זה, "בית מלון" – לרבות מתחם אירוח כמשמעותו בתקנת משנה (א)(7ב) שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח;

(6) בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה;

(2) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.

(ד) מקום ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור הותרהף הן לפי תקנת משנה (א) והן לפי תקנת משנה (ב), רשאי המחזיק או המפעיל של המקום להפעילו לפי אחת משתי תקנות המשנה האמורות בלבד.

 

מיום 2.3.2021

תק' (מס' 33) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9232 מיום 2.3.2021 עמ' 2372

הוספת פסקה 7(ב)(7)

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2434

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, יריד ודוכן בו, בית אוכל, בריכת שחייה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(4) קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, במשרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, או ברשות מקומית לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(8) קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי-מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק; לעניין זה, "מקום עבודה ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, ורשות מקומית;

(17) בית אוכל – בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (Take Away);

(17) בית אוכל, למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל;

(24) אטרקציה תיירותיית בשטח פתוח, בלא הפעלת מיתקנים במקום האטרקציה, למעט הפעלת רכבל.

(24) אטרקציה תיירותית שהיא אחת מאלה:

(א) אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח, בלא הפעלת מיתקנים במקום הטארקצייה, למעט הפעלת רכבל;

(ב) אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים, אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות אישר את הפעלתה גם למי שאינו בעל אישור "תו ירוק" בשים לב לסיכון להדבקה בנגיף בהתאם למאפייני המקום; אישור המנהל הכללי כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור "תו ירוק" וכן לתינוק עד גיל שנה:

(1) מכון כושר או סטודיו;

(2) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל, ובכלל זה בית קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות, ובלבד שפעילות התרבות מתקיימת בישיבה של הקהל, ולמעט מקום כאמור בפסקה (10); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוזיקה ואירוע ספרותי ולרבות טקס הכולל מרכיבים דומים לאלה;

(3) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט בנוכחות קהל, ובכלל זה אצטדיון, מגרש ספורט או אולם ספורט, ובלבד שהצפייה בו היא בישיבה;

(4) מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון;

(5) בית מלון, למעט חדר האוכל שבו; לעניין זה, "בית מלון" – לרבות מתחם אירוח כמשמעותו בתקנת משנה (א)(7ב) שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח;

(5א) חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד;

(6) בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים.

(7) מקום שמתקיים בו כנס בחירות שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון;

(8) מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון;

(9) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום המשמש לשמחות ולאירועים כמשמעותו בפסקה (11);

(10) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כהגדרתה בפסקה (2), בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות;

(11) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות או לאירועים);

(12) אטרקצייה תיירותית במבנה או בשטח פתוח, שמופעלים בה מיתקנים, למעט אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים כאמור בתקנה 7(א)(24)(ב).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה;

(2) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.

 

מיום 9.3.2021 בשעה 12:00

החלטה (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9256 מיום 9.3.2021 עמ' 2558

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד, ובלבד שמקום כאמור לא יציע למכירה ולא ימכור מוצרים אלה:

(א) אופניים וציוד לאופניים;

(ב) בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע, צעיף, כפפות וכיוצא בהם;

(ג) ספרים;

(ד) ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון;

(ה) ציוד מחנאות;

(ו) צעצועים;

(ז) רהיטים ואבזרי נוי לבית;

(ח) תכשיטים;

 

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2741

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי, בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, יריד ודוכן בו, בית אוכל, בריכת שחייה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד;

(1א) (נמחקה);

(1ב) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) מכבסה;

(3א) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(3ב) קניון;

(3ג) שוק קמעונאי או יריד המתקיים בשטח פתוח;

(3ד) חנות שאינה מקום כאמור בפסקה (1);

(4) קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, במשרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, או ברשות מקומית לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק, וכן מקום המשמש לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות;

(5א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

(5ב) מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(6) (א) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד מאלה:

(1) קטין;

(2) ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;

(3) ספורטאי בגיר שהוא מחלים;

(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי בשטח פתוח, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי;

(6א) סטודיו תחרותי למחול בעבור רקדנים קטינים מתחת לגיל 16, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) הרקדנים הרשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול לפחות מיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021), והם הציגו אישור על כך;

(ב) הסטודיו השלים רישום כדין לתחרות מחול בין-לאומית עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

(7) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7ב), בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר ושלא יפעלו מיתקנים משותפים, למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנת משנה זו;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(24) אטרקציה תיירותית שהיא אחת מאלה:

(א) אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח, בלא הפעלת מיתקנים במקום הטארקצייה, למעט הפעלת רכבל;

(ב) אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים, אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות אישר את הפעלתה גם למי שאינו בעל אישור "תו ירוק" בשים לב לסיכון להדבקה בנגיף בהתאם למאפייני המקום; אישור המנהל הכללי כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(24) אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח;

(25) בריכת שחייה המצויה בשטח פתוח.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור "תו ירוק" וכן לתינוק עד גיל שנה לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע לפי תקנת משנה (ג2):

(1) מכון כושר או סטודיו;

(1א) מקום המשמש לאימון ספורט שאינו מכון כושר או סטודיו;

(2) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל, ובכלל זה בית קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות, ובלבד שפעילות התרבות מתקיימת בישיבה של הקהל, ולמעט מקום כאמור בפסקה (10); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוזיקה ואירוע ספרותי ולרבות טקס הכולל מרכיבים דומים לאלה;

(2) מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה, המתקיימים בישיבה ובלא מכירה או הגשה של מזון (להלן – מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון);

(3) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט בנוכחות קהל, ובכלל זה אצטדיון, מגרש ספורט או אולם ספורט, ובלבד שהצפייה בו היא בישיבה;

(4) מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון, או מקום לעריכת יריד במבנה;

(5) בית מלון; לעניין זה, "בית מלון" – לרבות מתחם אירוח כמשמעותו בתקנת משנה (א)(7ב) שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח;

(5א) חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד;

(6) בריכת שחייה המצויה במבנה או מקווה טהרה לגברים;

(7) מקום שמתקיים בו כנס שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון;

(8) מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון;

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כמשמעותם בפסקה (2), שאינם מתקיימים בישיבה או שכוללים הגשה או מכירה של מזון, ובכלל זה מופע מוסיקה, שמחות, מסיבה, חוג לבגירים המתקיים שלא בישיבה או כנס הכולל הגשת מזון (להלן – מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון);

(9) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום המשמש לשמחות ולאירועים כמשמעותו בפסקה (11) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה (8);

(10) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כהגדרתה בפסקה (2), בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות;

(11) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות או לאירועים);

(12) אטרקצייה תיירותית במבנה או בשטח פתוח, שמופעלים בה מיתקנים, למעט אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים כאמור בתקנה 7(א)(24)(ב).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה;

(2) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(8) שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות ולאירועים), רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.

(ג2) מפעיל מקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (ב), רשאי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון – הבדיקה תהיה תקפה ל-24 שעות בלבד; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה.

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 37) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9311 מיום 8.4.2021 עמ' 2898

(13) מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי האירוע שמתקיים בו הוא מרוץ ספורטיבי כאמור (להלן – מקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים); מרוץ שאושר לפי פסקה זו יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.

(ד) מקום ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור הותרה, הן לפי תקנת משנה (א) והן לפי תקנת משנה (ב), רשאי המחזיק או המפעיל של המקום להפעילו לפי אחת משתי תקנות המשנה האמורות בלבד, ואולם רשאי מחזיק או מפעיל של בריכת שחייה כאמור בתקנת משנה (ב)(6) להפעילה בשעות נפרדות בעבור ספורטאי מקצועי או בעבור ספורטאי תחרותי כמשמעותו בפסקאות (1) או (2) לתקנת משנה (א)(6)(א), לפי אותה תקנת משנה.

 

מיום 29.4.2021

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9340 מיום 28.4.2021 עמ' 3046

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(6) (א) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד מאלה:

(1) קטין;

(2) ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;

(3) ספורטאי בגיר שהוא מחלים שהוא בעל אישור "תו ירוק";

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

(1) קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות 72 השעות שקדמו להצגתה;

(2) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל;

(3) קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון אישור "תו ירוק" לפי פסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(8) שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות ולאירועים), רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות 72 השעות שקדמו להצגתה.

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3096

7. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:

(1) מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד;

(1א) (נמחקה);

(1ב) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) מכבסה;

(3א) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

(3ב) קניון;

(3ג) שוק קמעונאי או יריד המתקיים בשטח פתוח;

(3ד) חנות שאינה מקום כאמור בפסקה (1);

(4) קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני;

(5) מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות המנויים בסעיף 11(ב) לחוק, וכן מקום המשמש לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות;

(5א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

(5ב) מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם;

(6) (א) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד מאלה:

(1) קטין;

(2) ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;

(3) ספורטאי בגיר שהוא בעל אישור "תו ירוק";

(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי בשטח פתוח, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי;

(6א) סטודיו תחרותי למחול בעבור רקדנים קטינים מתחת לגיל 16, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) הרקדנים הרשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול לפחות מיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021), והם הציגו אישור על כך;

(ב) הסטודיו השלים רישום כדין לתחרות מחול בין-לאומית עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

(7) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (7ב), בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן – מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:

(א) מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעלו מיתקנים משותפים, למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנת משנה זו;

(ב) מיתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

(7א) (נמחקה);

(7ב) מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו –

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

(8) (נמחקה);

(9) (נמחקה);

(10) בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 1.1.1.21 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(11) (נמחקה);

(12) (נמחקה);

(13) (נמחקה);

(14) (נמחקה);

(15) (נמחקה);

(16) מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, שקבע הגוף המוסמך לעניין זה של מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות (להלן – הגוף המוסמך);

(17) בית אוכל, למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל;

(18) מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

(19) שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת;

(20) ספרייה;

(21) מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרת ציוד בלבד;

(22) מוזאון;

(23) גן חיות או ספארי;

(24) אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח;

(25) בריכת שחייה המצויה בשטח פתוח.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחת מקום מהמקומות המפורטים להלן למי שהציג אישור "תו ירוק" לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המנויים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחתו למי שהציג אישור "תו ירוק", לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע לפי תקנת משנה (ג2):

(1) מכון כושר או סטודיו;

(1א) מקום המשמש לאימון ספורט שאינו מכון כושר או סטודיו;

(2) מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה, המתקיימים בישיבה ובלא מכירה או הגשה של מזון (להלן – מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון);

(2) מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות, אירוע ספורט בנוכחות קהל, מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים, מסיבה, שמחות, כנס, טקס, חוג לבגירים, הרצאה; בפסקה זו –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא מרוץ כאמור; מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים שאושר לפי פסקה זו יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור;

(3) (נמחקה);

(4) מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון, או מקום לעריכת יריד במבנה;

(5) בית מלון; לעניין זה, "בית מלון" – לרבות מתחם אירוח כמשמעותו בתקנת משנה (א)(7ב) שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח;

(5) בית מלון, למעט אחד מאלה:

(א) בית מלון שמיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;

(ב) בית מלון שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(ג) בית מלון שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

בפסקה זו –

"בית מלון" – לרבות מתחם אירוע שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח, פנסיון או אכסניה;

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות האירוח;

(5א) חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד;

(5א) חדר אוכל בבית מלון;

(6) בריכת שחייה המצויה במבנה או מקווה טהרה לגברים;

(7) (נמחקה);

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כמשמעותם בפסקה (2), שאינם מתקיימים בישיבה או שכוללים הגשה או מכירה של מזון, ובכלל זה מופע מוסיקה, שמחות, מסיבה, חוג לבגירים המתקיים שלא בישיבה או כנס הכולל הגשת מזון (להלן – מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון);

(9) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה (8) כאמור בפסקה (2);

(10) (נמחקה);

(11) (נמחקה);

(12) אטרקצייה תיירותית במבנה;

(13) מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי האירוע שמתקיים בו הוא מרוץ ספורטיבי כאמור (להלן – מקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים); מרוץ שאושר לפי פסקה זו יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:

(1) איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;

(2) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל;

(3) קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון אישור "תו ירוק" לפי פסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(8) לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(2) שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות ולאירועים), רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.

(ג1א) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2), רשאי אדם להפעיל מקום כאמור בפסקת המשנה האמורה, שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, גם למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בכפוף לתקנה 9(א5).

(ג2) מפעיל מקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (ב), רשאי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון – הבדיקה תהיה תקפה ל-24 שעות בלבד; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה.

(ד) מקום ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור הותרה, הן לפי תקנת משנה (א) והן לפי תקנת משנה (ב), רשאי המחזיק או המפעיל של המקום להפעילו לפי אחת משתי תקנות המשנה האמורות בלבד, ואולם רשאי מחזיק או מפעיל של בריכת שחייה כאמור בתקנת משנה (ב)(6) להפעילה בשעות נפרדות בעבור ספורטאי מקצועי או בעבור ספורטאי תחרותי כמשמעותו בפסקאות (1) או (2) לתקנת משנה (א)(6)(א), לפי אותה תקנת משנה.

(ד) מחזיק או מפעיל של בית מלון כהגדרתו בתקנת משנה (ב)(5), יבחר אם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור לפי תקנות משנה (ב)(5) ו-(ג) או להפעילו גם למי שאינו בעל אישור "תו ירוק" לאחת מהמטרות האלה:

(1) חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;

(2) מקום לבידוד מטעם המדינה;

(3) בית מלון הנמצא בסמוך למוסד רפואי – שימוש של מטופלים ובני משפחותיהם.

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור תק' (מס' 40)  תשפ"א-2021

8.       מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:

(1)  המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (8) לתקנה זו, בתקנה 7 ובתקנה 9; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום;

(2)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה) (ימסור את שמו בטופס ההצהרה;

(3)  בדלפק שירות, אם יש במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

(4)  (נמחקה);

(5)  (א)   המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;

(ג)    אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;

(6)  המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;

(7)  המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

(8)  אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל שמהקום יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן כל הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(9)  המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היכיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

(10) המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

מיום 17.12.2020

תק' (מס' 19) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8998 מיום 17.12.2020 עמ' 944

הוספת פסקת משנה 8(4)(ג)

 

מיום 7.1.2021

תק' (מס' 23) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9074 מיום 7.1.2021 עמ' 1448

הוספת פסקאות משנה 8(4)(ד), 8(4)(ה)

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2436

מחיקת פסקה 8(4)

הנוסח הקודם:

(4) בטרם כניסה למקום –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:

(1) האם אתה משתעל?

(2) האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?

(3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

(ג) הוראות פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו לגבי מקום ציבורי או עסקי המצוי בתוך קניון;

(ד) לעניין מקום שהוא מקום קלפי לעריכת בחירות מקדימות יחולו פסקאות משנה (א) ו-(ב) בשינויים אלה:

(1) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים למקום הקלפי את השאלות שבפסקת משנה (א)(2) ו-(3) בלבד;

(2) השיב אדם בחיוב על השאלה שבפסקת משנה (א)(2) או שנמצא כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה במדידת חום כאמור בפסקת משנה (ב), המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, יתיר את כניסתו אם אותו אדם הציג אישור החלמה או ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת pcr שביצע ביום הבחירות, ובמקרה שהחום החל לפני יום הבחירות – אם הציג ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת pcr שביצע לפני יום הבחירות ולאחר הופעת החום;

(ה) קבע הגוף המוסמך קלפי המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד, לא יחולו עליה פסקאות משנה (א) עד (ד);

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3098

8. מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, שלא נאסרה הפעלתו בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:

(9) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היכיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

הוראות נוספות להפעלת מקום ציבורי או עסקי מסוים הפתוח לציבור תק' (מס' 8)  תשפ"א-2020

8א.     מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות תקנה 8 ולהוראות המפורטות להלן, לצדו:

 

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(1)  (נמחקה);

תק' (מס' 22) תשפ"א-2021 תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(1א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה –

(א)   המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

 

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ב)   בטיפול המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1)   המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2)   המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(2)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(3)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(4)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(5)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(6)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(7)  (נמחקה);

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

(8)  (נמחקה);

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021 תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(9)  מתחם אירוח כהגדרתו בתקנה 7(ב)(5) שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר –

 

 

(א)   ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ב)   לא יופעל חדר אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(5א);

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021 תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(10) מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה –

 

(א)   המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

ת"ט (מס' 3) תשפ"א-2021

(ב)   בטיפול המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1)   המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבלות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2)   המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג) ; ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בתקנה 7(ג2) – יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(1)   אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציג אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3), או איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג)(1), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(2)   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

(ג)    מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(12) קניון –

(א)   המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב)   בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת;

(ג)    המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:

(1)   מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:

(א)   בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;

(ב)   בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;

(ג)    בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(2)   הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין שמירת מרחק, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ד)   המחזיק או המפעיל של הקניון ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ה)   נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מאכילה בשטח הקניון;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

(ו)    המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9);

(ז)    המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(ז)    המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים בשטח הקניון בכפוף להוראות אלה:

(1)   בדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא יפחת מ-4 מטרים בין דוכנים המוצבים בשורה, זולת אם מצויה מחיצה ביניהם, ולא יפחת מ-6 מטרים בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה;

(2)   מחיצה כאמור בפסקה (1) תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 מטרים לפחות מגובה הרצפה;

(3)   הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;

(4)   בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;

(ח)   המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

(ט)   המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;

(י)    המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(13) שוק קמעונאי – בהתאם להוראות פסקה (12) בשינויים המחויבים;

 

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(13א) באזור הישיבה בשטח פתוח הנמצא בבית אוכל –

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ג)    בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(14) מכון כושר או סטודיו –

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(ג)    בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;

(ד)   בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(15) במקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א)   אם המקום מצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ב)   במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני;

(ג)    על אף האמור בתקנה 7(ג1), במקום כאמור המשמש לשמחות ולאירועים, המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, במספר העולה על 5 אחוזים ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו; אין באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום או של קטין או מנוע חיסון שהציגו אישור "תו ירוק" לפי פסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"", וכל אלה לא ייספרו לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(16) (נמחקה);

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(17) מוזאון –

 

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(א)   (נמחקה);

(ב)   המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;

(ג)    יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו-(י), בשינויים המחויבים;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ד)   סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 50 אנשים ובתיאום מראש;

(ה)   תנועת המבקרים במוזאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ו)    במוזאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(18) (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(18א) (נמחקה);

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(19) בריכת שחייה –

 

(א)   בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(ב)   מפעיל מזנון בשטח הבריכה, למעט מזנון בשטח פתוח, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021 תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(ג)    בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;

 

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(20) (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(21) (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(22) (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

(23) (נמחקה);

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021 תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(24) באטרקצייה תיירותית, בכפוף להוראות אלה:

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים במקום;

(ב)   המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות עמידה, הצבעת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מיתקנים;

(ג)    המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכה בכל עת, לרבות בעת הפעילות באטרקצייה והשימוש במיתקנים, ומלעט בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום, ביחידה נפרדת של מיתקן;

(ד)   באטרקצייה הכוללת שימוש באבזרים הבאים במגע עם הפנים של המשתמש, המחזיק או המפעיל של המקום ישתמש, ככל האפשר, באבזרים לשימוש חד-פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; בשימוש באבזרים רב-פעמיים, המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש;

(ה)   בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(25) (נמחקה);

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

(26) במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, כאמור בתקנה 7(ג1א) –

(א)   המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין בכניסה למקום ובו יצוין כי האירוע אינו מוגבל לכניסת בעלי אישור "תו ירוק" בלבד, וכן יצוין בו שמו של מפעיל המקום;

(ב)   הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(ג)    הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ד)   הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה)   המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ו)    המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז)    המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה יהיה ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;

(ח)   המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ט)   המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;

(י)    המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט על החובה לשבת במהלך האירוע;

(יא)  המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים.

מיום 1.11.2020 בשעה 06.00

פסקה 8א(1) מיום 31.10.2020

תק' (מס' 8) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8863 מיום 30.10.2020 עמ' 311

ת"ט תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8864 מיום 31.10.2020 עמ' 318

הוספת תקנה 8א

 

מיום 8.12.2020

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8974 מיום 8.12.2020 עמ' 818

הוספת פסקאות 8א(6), 8א(7), 8א(8)

 

מיום 17.12.2020

תק' (מס' 19) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8998 מיום 17.12.2020 עמ' 944

(ו) במוזאון שבו מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון יציב סדרן בסמוך לכל מוצג פעיל בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה.

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1064

8א. מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות תקנה 8 ולהוראות המפורטות להלן, לצדו:

(1) בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או תחרותי כאמור בתקנה 7(א) – בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(2) מתחם אירוח כאמור בתקנה 7(7א) –

(א) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;

(ב) לא יופעלו מיתקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(3) מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 7(11) –

(א) המפעיל של המקום חיטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(ב) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

(ג) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(4) מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 7(12) –

(א) בתנאים האמורים בפסקה (3) לגבי טיפול כאמור המתבצע באמצעות מגע בגוף המטופל;

(ב) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(5) מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי כאמור בתקנה 7(13) –

(א) בתפוסה שלא תעלה על 400 כלי רכב פרטיים;

(ב) בלא מכירת מזון;

(ג) הצבת סדרנים ושמירת ההוראות;

(ד) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירת מרוחחים, אופן רכישת הכרטיסים וניקוי וחיטוי;

(6) קניון –

(א) המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב) בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות תקנה 9(א)(3) לעניין התפוסה המרבית המותרת;

(ג) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:

(1) מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:

(א) בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;

(ב) בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;

(ג) בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;

(2) הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;

(ד) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

(ה) נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות;

(ו) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;

(ח) המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

(ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;

(י) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(7) שוק קמעונאי –

(א) המחזיק או המפעיל של השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב) המחזיק או המפעיל של השוק יפעל לעמידת הדוכנים שבשטח השוק בהוראות החלות עליהם לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתם בהוראות לעניין מניעת התקהלויות ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בתורים;

(ג) המחזיק או המפעיל של השוק ימנה 3 סדרנים לפחות, נוסף על הסדרנים בכניסות לשוק לפי תקנה 9(א3), שיסיירו בשטח השוק ויידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, שמירת מרחק, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית;

(ד) המחזיק או המפעיל של השוק יפעל למניעת התקהלות בשטח השוק, כולל בסמוך לכניסה לשוק, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

(ה) נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בשוק מערכת כריזה – המפעיל של השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות;

(ו) המחזיק או המפעיל של השוק וכן מחזיק ומפעיל של דוכן בשוק, לא יאפשר אכילה בשטח השוק ובכלל זה טעימות, לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;

(ז) המחזיק או המפעיל של השוק יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק;

(ח) המחזיק או המפעיל של השוק יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

בפסקה זו, "מחזיק או מפעיל של השוק" לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;

(8) מוזאון –

(א) הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;

(ב) המחזיק או המפעיל של המוזאון ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (6)(ג), בשינויים המחויבים;

(ג) יחולו הוראות פסקה (6)(ט) ו-(י) בשינויים המחויבים;

(ד) סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים ובתיאום מראש;

(ה) תנועת המבקרים במוזאון תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;

(ו) במוזאון שבו מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה.

 

מיום 3.1.2021

תק' (מס' 22) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9056 מיום 3.1.2021 עמ' 1362

הוספת פסקה 8א(1א)

 

מיום 7.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 26) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9151 מיום 6.2.2021 עמ' 1849

הוספת פסקאות 8א(9), 8א(10)

 

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2147

8א. מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות תקנה 8 ולהוראות המפורטות להלן, לצדו:

(1) בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי כאמור בתקנה 7(א) כאמור בתקנה 7(א)(6) – בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(1א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 7(5א) בתקנה 7(א)(5א)

(א) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ב) בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1) המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) (נמחקה);

(6) (נמחקה);

(7) (נמחקה);

(8) (נמחקה);

(9) מתחם אירוח כאמור בתקנה 7(7ב) בתקנה 7(א)(7ב)

(א) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;

(ב) לא יופעלו מיתקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

(10) מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 7(18) בתקנה 7(א)(18)

(א) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ב) בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1) המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבלות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(ג) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(12) קניון כאמור בתקנה 7(א)(3ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב) בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת;

(ג) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:

(1) מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:

(א) בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;

(ב) בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;

(ג) בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;

(2) הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;

(ד) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

(ה) נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות;

(ו) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;

(ח) המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

(ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;

(י) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(13) שוק קמעונאי כאמור בתקנה 7(א)(3ג) – בהתאם להוראות פסקה (12) בשינויים המחויבים;

(14) מכון כושר או סטודיו כאמור בתקנה 7(ב)(1) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ג) לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום;

(ד) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(15) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) במקום כאמור בפסקת משנה (ג), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט, לא יפחת מארבעה מטרים;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(יא) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

(יב) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; בפעילות תרבות – לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;

(יג) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

(יד) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

(16) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) במקום כאמור בפסקת משנה (ג), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה לא יפחת מארבעה מטרים;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(יא) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

(יב) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;

(יג) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

(יד) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

(17) מוזאון כאמור בתקנה 7(א)(22) או מקום שמוצגת בו תערוכה כאמור בתקנה 7(ב)(4) –

(א) הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;

(ב) המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;

(ג) יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו-(י), בשינויים המחויבים;

(ד) סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים ובתיאום מראש;

(ה) תנועת המבקרים במוזאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;

(ו) במוזאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה;

(18) בית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5) –

(א) המחזיק או המפעיל יפעל, ככל האפשר, לקיום הפרדה בין איש צוות אוויר או אזרח זר, שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה נפרדת ובלא שימוש במיתקני המלון המשותפים על ידי איש צוות האוויר או האזרח הזר;

(ב) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(19) בריכת שחייה כאמור בתקנה 7(ב)(6) –

(א) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;

(ב) מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(ג) לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום.

 

מיום 22.2.2021

ת"ט (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9202 מיום 22.2.2021 עמ' 2188

(10) מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 7(א)(18) –

(א) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ב) בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1) המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבלות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

 

מיום 22.2.2021

ת"ט (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9202 מיום 22.2.2021 עמ' 2188

(1) בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או של ספורטאי תחרותי כאמור בתקנה 7(א) כאמור בתקנה 7(א)(6) – בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(15) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט, לא יפחת מארבעה מטרים;

(16) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) –

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט לא יפחת מארבעה מטרים;

 

מיום 2.3.2021

תק' (מס' 33) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9232 מיום 2.3.2021 עמ' 2372

(15) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(16) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) –

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(20) מקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בתקנה 7(ב)(7) –

(א) הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד, בלא הגשת אוכל או מכירתו במקום הכנס, ובכלל זה באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את הכנס;

(ב) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ג) במקום כאמור בפסקת משנה (ב), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ד) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ה) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המשתתפים לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים בכנס, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 משתתפים;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים בכנס כי לא ניתן לאכול בעת הכנס, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(ח) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים לכנס ויציאתם ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 34) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9248 מיום 6.3.2021 עמ' 2436

(1) בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או של ספורטאי תחרותי כאמור בתקנה 7(א)(6) – בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(ג) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(12) קניון כאמור בתקנה 7(א)(3ב) –

(ו) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9);

(13א) בית אוכל כאמור בתקנה 7(א)(17) או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ג) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

(14) מכון כושר או סטודיו כאמור בתקנה 7(ב)(1) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ג) לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לא תופעל סאונה במקום;

(ד) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(15) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(א1) הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) במקום כאמור בפסקת משנה (ג), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל, המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים לכל 75 צופים;

(16) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) –

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים לכל 75 צופים;

(17) מוזאון כאמור בתקנה 7(א)(22) או מקום שמוצגת בו תערוכה כאמור בתקנה 7(ב)(4) –

(א) הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;

(ב) המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;

(ג) יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו-(י), בשינויים המחויבים;

(ד) סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים 20 אנשים ובתיאום מראש;

(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5א) – בהתאם להוראות פסקה (13א);

(19) בריכת שחייה כאמור בתקנה 7(ב)(6) –

(א) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;

(ב) מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(ג) לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לא תופעל סאונה במקום;

(20) מקום שמתקיים בו כנס בחירות שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון כאמור בתקנה 7(ב)(7) –

(21) מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון – יחולו הוראות פסקאות משנה (א) – לעניין קיום הכנס כשהקהל בישיבה בלבד, (ב) עד (ו) ו-(ח) עד (י) לפסקה (20);

(22) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות כאמור בתקנה 7(ב)(10) –

(א) יחולו הוראות פסקה (13א) והוראות פסקאות משנה (א), (א1) – למעט איסור אכילה במקום, (ב), (ו) עד (ח) ו-(יא) עד (יד) לפסקה (15); לעניין זה, אפשר למנות את הסדרן לפי פסקת משנה (13א)(א), מבין הסדרנים שמונו לפי פסקה (15)(ח);

(ב) מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בלא הגשה עצמית ("בופה") או הפעלת מזנון;

(23) במקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה 7(ב)(11) –

(א) המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום, ובכלל זה אזור הטקס או אזור הריקודים; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק והמפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

(ב) באזור האכילה, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן;

(ג) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ויוודאו שמירת מרווחים בין שולחנות כאמור בפסקה (2); מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים;

(ד) על אף האמור בתקנה 7(ג1), המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום, במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו;

(24) באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה 7(א)(24)(ב) או 7(ב)(12) – בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי.

 

מיום 19.3.2021 בשעה 17:00

תק' (מס' 35) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9282 מיום 18.3.2021 עמ' 2742

(1) בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או של ספורטאי תחרותי כאמור בתקנה 7(א)(6) – בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(9) מתחם אירוח כאמור בתקנה 7(א)(7ב) –

(א) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;

(ב) לא יופעלו מיתקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנה 7(א);

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג); ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בתקנה 7(ג2) – יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

(ג) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(12) קניון כאמור בתקנה 7(א)(3ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב) בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת;

(ג) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:

(1) מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:

(א) בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;

(ב) בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;

(ג) בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;

(2) הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;

(ד) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

(ה) נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות ומאכילה בשטח הקניון;

(ו) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9);

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים בשטח הקניון בכפוף להוראות אלה:

(1) בדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא יפחת מ-4 מטרים בין דוכנים המוצבים בשורה, זולת אם מצויה מחיצה ביניהם, ולא יפחת מ-6 מטרים בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה;

(2) מחיצה כאמור בפסקה (1) תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 מטרים לפחות מגובה הרצפה;

(3) הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;

(4) בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;

(ח) המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

(ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;

(י) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(13) שוק קמעונאי כאמור בתקנה 7(א)(3ג) – בהתאם להוראות פסקה (12) בשינויים המחויבים;

(13א) בית אוכל כאמור בתקנה 7(א)(17) או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ג) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

(14) מכון כושר או סטודיו כאמור בתקנה 7(ב)(1) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לא תופעל סאונה במקום;

(ד) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(15) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(א1) הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע, לרבות באזור קבלת הפנים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) במקום כאמור בפסקת משנה (ג), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים יהיה ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל, המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(יא) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו לעניין אירוע שמספר המשתתפים בו הוא עד 500 אנשים;

(יב) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; בפעילות תרבות – לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;

(יג) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

(יד) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(16) מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) במקום כאמור בפסקת משנה (ג), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל למקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט לא יפחת מארבעה מטרים;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(יא) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

(יב) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;

(יג) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

(יד) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(17) מוזאון כאמור בתקנה 7(א)(22) או מקום שמוצגת בו תערוכה כאמור בתקנה 7(ב)(4) –

(א) הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;

(ב) המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;

(ג) יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו-(י), בשינויים המחויבים;

(ד) סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 20 אנשים ובתיאום מראש;

(ה) תנועת המבקרים במוזאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;

(ו) במוזאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה;

(18) בית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5) –

(א) המחזיק או המפעיל יפעל, ככל האפשר, לקיום הפרדה בין איש צוות אוויר או אזרח זר, שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה נפרדת ובלא שימוש במיתקני המלון המשותפים על ידי איש צוות האוויר או האזרח הזר;

(ב) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5א) – בהתאם להוראות פסקה (13א);

(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5א) –

(א) בהתאם להוראות פסקה (13א);

(ב) תתאפשר הפעלת מזנון ("בופה"), ובלבד שהגשת מזון לאורחים, שאינו מזון ארוז מראש, תיעשה על ידי איש צוות;

(19) בריכת שחייה כאמור בתקנה 7(ב)(6) כאמור בתקנות 7(א)(6), 7(א)(25) או 7(ב)(6)

(א) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;

(ב) מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לא תופעל סאונה במקום;

(20) מקום שמתקיים בו כנס שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון כאמור בתקנה 7(ב)(7) –

(א) הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד, בלא הגשת אוכל או מכירתו במקום הכנס, ובכלל זה באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את הכנס;

(ב) בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים – המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

(ג) במקום כאמור בפסקת משנה (ב), המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

(ד) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ה) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המשתתפים לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים בכנס, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 משתתפים;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים בכנס כי לא ניתן לאכול בעת הכנס, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(ח) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים לכנס ויציאתם ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(21) מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון – יחולו הוראות פסקאות משנה (א) – לעניין קיום הכנס כשהקהל בישיבה בלבד, (ב) עד (ו) ו-(ח) עד (י) לפסקה (20);

(21) מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון כאמור בתקנה 7(ב)(8) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;

(ב) באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק של לא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן;

(ג) במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני;

(ד) במקום שבו מופעל מזנון, המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון, כגון סימון מקומות עמידה בתור, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות ובלא הגשה עצמית;

(ה) באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון, המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

(ו) במקום המשמש לקיום אירוע בהושבה, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום ולעניין מקום שהכניסה אליו בתשלום – בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) על אף האמור בתקנה 7(ג1), במקום המשמש לשמחות ולאירועים, המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו; אין באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום, והוא לא ייספר לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;

(ח) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה, ניקוי וחיטוי;

(22) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות כאמור בתקנה 7(ב)(10) –

(א) יחולו הוראות פסקה (13א) והוראות פסקאות משנה (א), (א1) – למעט איסור אכילה במקום, (ב), (ו) עד (ח) ו-(יא) עד (יד) לפסקה (15); לעניין זה, אפשר למנות את הסדרן לפי פסקת משנה (13א)(א), מבין הסדרנים שמונו לפי פסקה (15)(ח);

(ב) מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) בלא הגשה עצמית ("בופה") או הפעלת מזנון;

(23) במקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה 7(ב)(11) –

(א) המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום, ובכלל זה אזור הטקס או אזור הריקודים; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק והמפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

(ב) באזור האכילה, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן;

(ג) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ויוודאו שמירת מרווחים בין שולחנות כאמור בפסקה (2); מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים;

(ד) על אף האמור בתקנה 7(ג1), המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום, במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו;

(24) באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה 7(א)(24)(ב) או 7(ב)(12) – בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי.

(24) באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה 7(א)(24) או 7(ב)(12), בכפוף להוראות אלה:

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים במקום;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות עמידה, הצבעת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מיתקנים;

(ג) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכה בכל עת, לרבות בעת הפעילות באטרקצייה והשימוש במיתקנים, ומלעט בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום, ביחידה נפרדת של מיתקן;

(ד) באטרקצייה הכוללת שימוש באבזרים הבאים במגע עם הפנים של המשתמש, המחזיק או המפעיל של המקום ישתמש, ככל האפשר, באבזרים לשימוש חד-פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; בשימוש באבזרים רב-פעמיים, המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש;

(ה) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי.

 

מיום 9.4.2021

תק' (מס' 37) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9311 מיום 8.4.2021 עמ' 2899

(15) מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(א1) הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע, לרבות באזור קבלת הפנים, למעט הגשה או מכירה של שתייה כאמור בפסקת משנה (ט); הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים, הגשה של שתייה אל מקום הישיבה או מכירה של שתייה במקום הישיבה;

(25) במקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים כאמור בתקנה 7(ב)(13), המחזיק או המפעיל של המרוץ ינקוט אמצעים למניעת התקהלות של אנשים במספר העולה על האמור בתקנה 4(א), ובכלל זה, יחלק את האירוע לכמה מקצים בהתאם להגבלת ההתקהלות האמורה.

 

מיום 29.4.2021

תק' (מס' 39) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9340 מיום 28.4.2021 עמ' 3047

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג); ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בתקנה 7(ג2) – יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16 גם קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציג אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3), או, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג) כאמור בתקנה 7(ג)(1), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

(ג) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

 

מיום 6.5.2021

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9355 מיום 5.5.2021 עמ' 3098

(1א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 7(א)(5א)

(א) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ב) בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1) המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

(9) מתחם אירוח כאמור בתקנה 7(א)(7ב) כהגדרתו בתקנה 7(ב)(5) שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר

(א) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;

(ב) לא יופעלו מיתקנים משותפים, למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנה 7(א);

(ב) לא יופעל חדר אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(5א);

(10) מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 7(א)(18)

(א) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ב) בטיפול המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1) המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבלות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

(11) כל מקום כאמור בתקנה 7(ב) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג) ; ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בתקנה 7(ג2) – יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציג אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 7(ג)(3), או איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג)(1), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

(ג) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);

(12) קניון כאמור בתקנה 7(א)(3ב)

(א) המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;

(ב) בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת;

(ג) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:

(1) מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:

(א) בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;

(ב) בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;

(ג) בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;

(2) הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות הוראות לעניין שמירת מרחק, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;

(ד) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

(ה) נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות ומאכילה ולהימנע מאכילה בשטח הקניון;

(ו) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9);

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון;

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים בשטח הקניון בכפוף להוראות אלה:

(1) בדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא יפחת מ-4 מטרים בין דוכנים המוצבים בשורה, זולת אם מצויה מחיצה ביניהם, ולא יפחת מ-6 מטרים בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה;

(2) מחיצה כאמור בפסקה (1) תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 מטרים לפחות מגובה הרצפה;

(3) הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;

(4) בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;

(ח) המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

(ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;

(י) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(13) שוק קמעונאי כאמור בתקנה 7(א)(3ג) – בהתאם להוראות פסקה (12) בשינויים המחויבים;

(13א) בית אוכל כאמור בתקנה 7(א)(17) או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9) באזור הישיבה בשטח פתוח הנמצא בבית אוכל

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ג) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

(14) מכון כושר או סטודיו כאמור בתקנה 7(ב)(1)

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;

(ד) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(15) מקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(א1) הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע, לרבות באזור קבלת הפנים, למעט הגשה או מכירה של שתייה כאמור בפסקת משנה (ט); הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג) (נמחקה);

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) (נמחקה);

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה, יהיה ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל, המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים, הגשה של שתייה אל מקום הישיבה או מכירה של שתייה במקום הישיבה;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

(יא) המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו לעניין אירוע שמספר המשתתפים בו הוא עד 500 אנשים;

(יב) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;

(יג) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

(יד) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום;

(15) במקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בתקנה 7(ב)(2) –

(א) אם המקום מצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ב) במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני;

(ג) על אף האמור בתקנה 7(ג1), במקום כאמור המשמש לשמחות ולאירועים, המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, במספר העולה על 5 אחוזים ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו; אין באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום או של קטין או מנוע חיסון שהציגו אישור "תו ירוק" לפי פסקה (1א) להגדרה "אישור "תו ירוק"", וכל אלה לא ייספרו לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;

(16) (נמחקה);

(17) מוזאון כאמור בתקנה 7(א)(22) או מקום שמוצגת בו תערוכה כאמור בתקנה 7(ב)(4) מוזאון

(א) הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;

(ב) המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;

(ג) יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו-(י), בשינויים המחויבים;

(ד) סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 20 אנשים שלא יעלה על 50 אנשים ובתיאום מראש;

(ה) תנועת המבקרים במוזאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;

(ו) במוזאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה;

(18) בית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5) –

(א) המחזיק או המפעיל יפעל, ככל האפשר, לקיום הפרדה בין איש צוות אוויר או אזרח זר, שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה נפרדת ובלא שימוש במיתקני המלון המשותפים על ידי איש צוות האוויר או האזרח הזר;

(ב) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7(ב)(5א) –

(א) בהתאם להוראות פסקה (13א);

(ב) תתאפשר הפעלת מזנון ("בופה"), ובלבד שהגשת מזון לאורחים, שאינו מזון ארוז מראש, תיעשה על ידי איש צוות;

(19) בריכת שחייה כאמור בתקנות 7(א)(6), 7(א)(25) או 7(ב)(6)

(א) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;

(ב) מפעיל מזנון בשטח הבריכה, למעט מזנון בשטח פתוח, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;

(20) (נמחקה);

(21) מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון כאמור בתקנה 7(ב)(8) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;

(ב) באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק של לא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן;

(ג) במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני;

(ד) במקום שבו מופעל מזנון, המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון, כגון סימון מקומות עמידה בתור, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות ובלא הגשה עצמית;

(ה) באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון, המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

(ו) במקום המשמש לקיום אירוע בהושבה, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום ולעניין מקום שהכניסה אליו בתשלום – בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) על אף האמור בתקנה 7(ג1), במקום המשמש לשמחות ולאירועים, המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו; אין באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום, והוא לא ייספר לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;

(ח) בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה, ניקוי וחיטוי;

(22) (נמחקה);

(23) (נמחקה);

(24) באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה 7(א)(24) או 7(ב)(12), בכפוף להוראות אלה:

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים במקום;

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות עמידה, הצבעת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מיתקנים;

(ג) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכה בכל עת, לרבות בעת הפעילות באטרקצייה והשימוש במיתקנים, ומלעט בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום, ביחידה נפרדת של מיתקן;

(ד) באטרקצייה הכוללת שימוש באבזרים הבאים במגע עם הפנים של המשתמש, המחזיק או המפעיל של המקום ישתמש, ככל האפשר, באבזרים לשימוש חד-פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; בשימוש באבזרים רב-פעמיים, המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש;

(ה) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;

(25) במקום שמתקיים בו מרוץ רב-משתתפים כאמור בתקנה 7(ב)(13), המחזיק או המפעיל של המרוץ ינקוט אמצעים למניעת התקהלות של אנשים במספר העולה על האמור בתקנה 4(א), ובכלל זה, יחלק את האירוע לכמה מקצים בהתאם להגבלת ההתקהלות האמורה.

(26) במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, כאמור בתקנה 7(ג1א) –

(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין בכניסה למקום ובו יצוין כי האירוע אינו מוגבל לכניסת בעלי אישור "תו ירוק" בלבד, וכן יצוין בו שמו של מפעיל המקום;

(ב) הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;

(ג) הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;

(ד) הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

(ה) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ו) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

(ז) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה יהיה ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;

(ח) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;

(ט) המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;

(י) המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט על החובה לשבת במהלך האירוע;

(יא) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים.

אישור "תו ירוק" תק' (מס' 31)  תשפ"א-2021

8ב.     (א)  אדם יהיה זכאי לקבל את אישור "התו הירוק" באחת הדרכים האלה:

(1)   בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;

(2)   באמצעות יישומון שמרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;

(3)   בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרך שאינה מקוונת.

          (ב)  אישור "תו ירוק" יכלול פרטים אלה:

(1)   שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2)   מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3)   מועד פקיעת תוקף האישור;

(4)   אמצעי לאימות האישור.

          (ג)   הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 8א(11)(ב) תהיה באחת מאלה:

(1)   הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;

(2)   הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).

          (ד)  סריקה של אישור "התו הירוק" כאמור בתקנה 8א(11)(ב) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:

(1)   קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);

(2)   בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מיד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור "התו הירוק" עצמו.

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2152

הוספת תקנה 8ב

התפוסה המותרת במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור תק' (מס' 40)  תשפ"א-2021

9.       (א)  במקום ציבורי או עסקי, למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט בתקנה 7(ב), המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

תק' (מס' 13) תשפ"א-2020

          (א1) (נמחקה).

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (א2) בקניון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (א3) בשוק קמעונאי, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, וכל זאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

תק' (מס' 21)  תשפ"א-2020

          (א4) (בוטלה).

תק' (מס' 40) תשפ"א-2021

          (א5) במקום ציבורי או עסקי שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, כאמור בתקנה 7(ג1א), המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות מספר האנשים, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על 500.

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020 תק' (מס' 21)  תשפ"א-2020 תק' (מס' 25) תשפ"א-2021 תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          (ב)  המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (א), (א2), (א3) או (א5), לפי העניין, ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

 

 

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

          (ג)   בתקנה זו, "מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.

מיום 8.11.2020 בשעה 06:00

תק' (מס' 9) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8878 מיום 6.11.2020 עמ' 370

(א) במקום ציבורי או עסקי, למעט חנות רחוב, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:

(1) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(2) במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח.

(א1) מחזיק או מפעיל של חנות רחוב שהפעלתה מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, לא יכניס לחנות יותר מ-4 אנשים, למעט עובדי המקום.

 

מיום 19.11.2020

תק' (מס' 13) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8916 מיום 19.11.2020 עמ' 516

(א) במקום ציבורי או עסקי, למעט חנות רחוב, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:

(1) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(2) במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח;

(3) בחנות רחוב – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(א1) מחזיק או מפעיל של חנות רחוב שהפעלתה מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, לא יכניס לחנות יותר מ-4 אנשים, למעט עובדי המקום.

 

מיום 8.12.2020

תק' (מס' 17) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8974 מיום 8.12.2020 עמ' 820

9. (א) במקום ציבורי או עסקי, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, למעט קניון, שוק קמעונאי ומזאון, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:

(1) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(2) במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח;

(3) בחנות רחוב במקום כאמור בתקנה 7(3) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים, ואולם במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(א1) (נמחקה).

(א2) בקניון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם, ולמעט שטח מקום ציבורי או עסקי המצוי בו, שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור אסורה לפי תקנה 7.

(א3) בשוק קמעונאי, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין תקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים בשטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

(א4) במוזאון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למוזאון, למעט עובדי המוזאון, כך שבכל עת לא ישהו במוזאון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המוזאון, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

(ב) המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (א) כאמור בתקנת משנה (א), (א2), (א3) או (א4), לפי העניין.

(ג) בתקנה זו –

"מחזיק או מפעיל של שוק" לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;

"מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.

 

מיום 17.12.2020

תק' (מס' 19) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8998 מיום 17.12.2020 עמ' 944

(א4) במוזאון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למוזאון, למעט עובדי המוזאון, כך שבכל עת לא ישהו במוזאון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המוזאון, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם "התפוסה המרבית המותרת" – כאמור בפסקה (3) להגדרת "התפוסה המרבית המותרת" שבתקנת משנה (א).

 

מיום 27.12.2020 בשעה 17:00

תק' (מס' 21) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9023 מיום 27.12.2020 עמ' 1064

9. (א) במקום ציבורי או עסקי, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, למעט קניון, שוק קמעונאי ומזאון, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:

(1) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(2) במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח;

(3) במקום כאמור בתקנה 7(3) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים, ואולם במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(3) במקום כאמור בתקנה 7(3) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על ארבעה אנשים, לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(א1) (נמחקה).

(א2) בקניון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם, ולמעט שטח מקום ציבורי או עסקי המצוי בו, שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור אסורה לפי תקנה 7.

(א3) בשוק קמעונאי, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין תקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים בשטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

(א4) במוזאון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למוזאון, למעט עובדי המוזאון, כך שבכל עת לא ישהו במוזאון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנת משנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כאמור בפסקה (3) להגדרת "התפוסה המרבית המותרת" שבתקנת משנה (א).

(ב) המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (א), (א2), (א3) או (א4), לפי העניין בתקנת משנה (א).

(ג) בתקנה זו –

"מחזיק או מפעיל של שוק" לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;

"מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.

 

מיום 5.2.2021

תק' (מס' 25) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9149 מיום 5.2.2021 עמ' 1842

(ב) המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (א), ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

 

מיום 21.2.2021 בשעה 07:01

תק' (מס' 31) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9194 מיום 19.2.2021 עמ' 2152

9. (א) במקום ציבורי או עסקי, שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה 7, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, "התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:

(1) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(2) במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח;

(3) במקום כאמור בתקנה 7(3) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על ארבעה אנשים, לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

(3) בחנות כאמור בתקנה 7(א)(3ד) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ואולם במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם;

(4) במוזאון כאמור בתקנה 7(א)(22) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ואולם במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;

(5) בגן חיות או בספארי כאמור בתקנה 7(א)(23) – מספר אנשים כאמור בפסקה (1), ואולם לעניין זה יקראו את הפסקה האמורה, כך שבמקום "7 מטרים רבועים" יבוא" 15 מטרים רבועים";

(6) באטרקציה תיירותית כאמור בתקנה 7(א)(24) – מספר אנשים כאמור בפסקה (1), ואולם לעניין זה יקראו את הפסקה האמורה, כך שבמקום "ט מטרים רבועים" יבוא "15 מטרים רבועים", ולעניין רכבל המופעל במקום הטארקציה, אם מופעל – מספר אנשים שלא יעלה על המחצית מהתפוסה המותרת, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

(7) במקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7(ב)(2) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין;

(8) במקום שנערך בו אירוע ספורט כאמור בתקנה 7(ב)(3) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה או ע