נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (דיווח של בעל רישיון על אירוע מיוחד), תשפ"א-2020

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

דיווח על אירוע מיוחד

Go

2

סעיף 3

מתכונת הדיווח

Go

3

סעיף 4

פטור

Go

3

סעיף 5

דחיית מועד דיווח

Go

3

סעיף 6

אצילת סמכויות

Go

3

סעיף 7

ביטול

Go

3

סעיף 8

תחילה ותחולה

Go

3

 

תוספת ראשונה

Go

3

 

תוספת שנייה

Go

4

 


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (דיווח של בעל רישיון על אירוע מיוחד), תשפ"א-2020*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(5) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אירוע מיוחד" – כמפורט בטבלה שבתוספת הראשונה;

           "אתר ליבה" – אתר ראשי או אתר ראשי חלופי (גיבוי), שבו מותקנות מערכות החיוניות למתן שירותי המפעיל לכלל מנוייו או לחלק ניכר מהם, ובכלל זה מתג, ציוד תקשורת, בסיסי נתונים, מערכות מחשוב, אחסון ומרכז בקרה וניהול;

           "דוח סופי" – דוח כאמור בתקנה 2(ג);

           "דוח ראשוני" – דוח כאמור בתקנה 2(ב);

           "הודעה" – הודעה כאמור בתקנה 2(א);

           "מב"ל" (מפעיל בין-לאומי) – מי שנותן שירותי בזק בין-לאומיים מכוח רישיון כללי לפי החוק;

           "המנהל" – סגן המנהל הכללי לענייני פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת;

           "מפ"א" (מפעיל פנים-ארצי) – מי שנותן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים מכוח רישיון כללי לפי החוק;

           "מפעיל" – כל אחד מאלה:

(1)   מב"ל;

(2)   מפ"א;

(3)   מפעיל רט"ן;

(4)   מפעיל שירותי תמסורת;

(5)   מפעיל שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי;

(6)   ספק גישה לאינטרנט;

           "מפעיל רט"ן" (רשת טלפון נייד) – מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד מכוח רישיון כללי לפי החוק, ובכלל זה מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת מכוח רישיון כללי לפי החוק;

           "מפעיל שירותי תמסורת" – מי שנותן שירותי תמסורת מכוח רישיון כללי או מיוחד לפי החוק, למעט מפעיל שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי;

           "מפעיל שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי" – מי שנותן שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי מכוח רישיון כללי או מיוחד לפי החוק;

           "ספק גישה לאינטרנט" – מי שנותן שירותי גישה לאינטרנט ל-20,000 מנויים או יותר מכוח רישיון כללי או מיוחד לפי החוק.

דיווח על אירוע מיוחד

2.       (א)  מפעיל יודיע למנהל במסרון או באמצעי תקשורת מקוון אחר שיורה לו המנהל, על קרות אירוע מיוחד, בסמוך ככל האפשר לאחר שנודע לו על קרות האירוע המיוחד; ההודעה תכלול מידע על האירוע המיוחד, ובכלל זה השירות שנפגע, מספר המנויים שנפגעו ומשך הזמן המוערך לטיפול באירוע כאמור; פרטי ההתקשרות לשם מסירת ההודעה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

           (ב)  מפעיל ימציא למנהל דוח ראשוני בהתאם למפורט בפרט 1 לתוספת השנייה, ביום העבודה שלמחרת המועד שבו המפעיל המציא את ההודעה.

           (ג)   מפעיל ימציא למנהל דוח סופי בהתאם למפורט בפרט 2 לתוספת השנייה לאחר סיום האירוע במיוחד ובתוך שלושה ימי עבודה ממועד סיום האירוע המיוחד, ואולם לעניין אירוע מיוחד שמקורו באתר ליבה של מפעיל, ימציא המפעיל דוח כאמור בתוך 14 ימי עבודה ממועד סיום האירוע המיוחד.

           (ד)  נמשך האירוע המיוחד אחרי המועד שבו המפעיל המציא דוח ראשוני, רשאי המנהל לדרוש מהמפעיל למסור לו כל מידע נוסף לגבי האירוע המיוחד, ובכלל זה לעניין המידע המפורט בפרט 1 לתוספת השנייה, בתדירות שיורה לו עליה.

מתכונת הדיווח

3.       המנהל רשאי, אם ראה כי נסיבות העניין מצדיקות זאת, להורות למפעיל מסוים להמציא לו דיווח מן הדיווחים המפורטים בתקנה 2 במתכונת אחרת, כפי שיורה.

פטור

4.       המנהל רשאי, אם ראה כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהחלטה מנומקת בכתב, לפטור מפעיל מסוים מהחובה לדווח דיווח לפי תקנה 2(ב) עד (ד), לעניין אירוע מיוחד מסוים.

דחיית מועד דיווח

5.       המנהל רשאי, אם ראה כי נסיבות העניין מצדיקות זאת, לדחות למפעיל מסוים את מועד הדיווח של דיווח לפי תקנה 2(ב) עד (ד), לעניין אירוע מיוחד מסוים.

אצילת סמכויות

6.       המנהל רשאי לאצול לעובד משרד התקשורת בעל מומחיות בתחום פיקוח ואכיפה את הסמכויות הנתונות לו לפי תקנות אלה, כולן או חלקן, למעט הסמכות לפי תקנה 4; הודעה על אצילה כאמור תפורסם ברשומות[1].

ביטול

7.       תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון), התשמ"ו-1986 – בטלות.

תחילה ותחולה

8.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על אירועים מיוחדים שיתקיימו אחרי יום התחילה.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

בתוספת זו –

"אתר קצה" – אתר רדיו תאי המשמש לצורכי קליטה ושידור או לשיפור קיבולת ברשת הגישה של מפעיל רט"ן, שמידותיו עולות על 12x20x20 סנטימטרים;

"השבתה" – חוסר פעילות בשל תקלה או לשם תחזוקה;

"מוקד חירום ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1)  מוקד החירום של משטרת ישראל;

(2)  מוקד החירום של הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

(3)  מוקד החירום של אגודת מגן דוד אדום שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950;

(4)  מוקד החירום של שירות ההתגוננות האזרחית שהוקם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

 

טור א'

המפעיל

טור ב'

האירוע המיוחד

1. מב"ל

1. השבתת שירות שיחות (דיבור) בין-לאומי לכלל מנויי המב"ל או לכלל המנויים של מפעיל אחד או יותר, למשך שעה או יותר

2. שיעור השיחות שנכשלו מתוך כלל השיחות (GOS) בשעה הוא עשרה אחוזים או יותר, למשך שעה או יותר

2. מפ"א

1. השבתת שירות שיחות (דיבור) או שירות העברת נתונים, ל-10,000 או יותר ממנויי המפעיל, או לעשרה אחוזים או יותר ממנויי המפעיל בשעה, הנמוך מביניהם, למשך שעה או יותר

2. שיעור השיחות שנכשלו מתוך כלל השיחות (GOS) בשעה הוא עשרה אחוזים או יותר, למשך שעה או יותר

3. שיעור זמינות שירות העברת הנתונים בשעה הוא פחות מתשעים אחוזים, למשך שעה או יותר

4. כל השבתה מלאה של אתר ליבה

5. כל השבתה של עשרה אחוזים או יותר מקווי התמסורת בין רשת המפעיל למוקד חירום ציבורי

6. השבתת שירות ליישוב לשש שעות או יותר

3. מפעיל רט"ן

1. השבתה של חמישה עד עשרה אתרי קצה שביניהם קיים רצף גאוגרפי בכיסוי הסלולרי, ובלבד שההשבתה נמשכת 72 שעות רצופות או יותר

2. השבתה של 11 עד 50 אתרי קצה שביניהם קיים רצף גאוגרפי בכיסוי הסלולרי, ובלבד שההשבתה נמשכת 12 שעות רצופות או יותר

3. כל השבתה של 51 אתרים או יותר שביניהם קיים רצף גאוגרפי בכיסוי הסלולרי

4. השבתת שירות שיחות (דיבור), שירות העברת נתונים או שירות העברת מסרונים ל-10,000 או יותר ממנויי המפעיל, או לעשרה אחוזים או יותר ממנויי המפעיל בשעה, הנמוך מביניהם, למשך שעה או יותר

5. שיעור השיחות שנכשלו מתוך כלל השיחות (GOS) בשעה הוא עשרה אחוזים או יותר, למשך שעה או יותר

6. שיעור זמינות שירות העברת הנתונים בשעה הוא פחות מתשעים אחוזים, למשך שעה או יותר

7. שיעור זמינות שירות מסרונים בשעה הוא פחות מתשעים אחוזים, למשך שעה או יותר

8. השבתה באתר ליבה של אחד מהמרכיבים שלהלן: בסיס הנתונים, המערכת האחראית על הרשאות גישה לרשת ומכילה את הפרטים של כל מנוי סלולרי (HSS) או המערכת האחראית על ניהול תהליך ההתחברות לרשת ומהווה צומת הבקרה הראשי (MME), למשך שעה או יותר

9. כל השבתה מלאה של אתר ליבה

4. מפעיל שירותי תמסורת

1. שיעור הזמינות של כלל שירותי התמסורת בשעה הוא פחות מתשעים אחוזים, למשך שעה או יותר

5. מפעיל שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי

1. שיעור הזמינות של כלל שירותי התמסורת הניתנים באמצעות הכבל התת-ימי בשעה הוא פחות משמונים אחוזים, למשך שעה או יותר

2. כל אירוע של קריעת הכבל התת-ימי או חשיפתו, בישראל או מחוץ לישראל

6. ספק גישה לאינטרנט

1. השבתת שירות העברת נתונים ל-10,000 או יותר ממנויי המפעיל, או לעשרה אחוזים או יותר ממנויי המפעיל בשעה, הנמוך מביניהם, למשך שעה או יותר

2. שיעור זמניות שירות העברת הנתונים בשעה הוא פחות מתשעים אחוזים, למשך שעה או יותר

3. כל השבתה מלאה של אתר ליבה

 

תוספת שנייה

(תקנה 2(ב), (ג) ו-(ד))

 

1. דוח ראשוני

1. שם המפעיל

 

 

2. תאריך ושעת מילוי הדוח

 

3. פרטי ממלא הדוח (שם, שם משפחה ותפקיד)

 

4. השירות שנפגע

 

5. מספר המנויים שנפגעו

 

6. משך הזמן המוערך לטיפול בתקלה

 

7. תיאור התקלה

 

8. מיקום גאוגרפי של מקור התקלה

 

9. האזור הגאוגרפי שמושפע מהתקלה

 

10. סיבת התקלה

 

11. משמעויות התקלה

 

2. דוח סופי

1. שם המפעיל

 

 

2. תאריך ושעת מילוי הדוח

 

3. פרטי ממלא הדוח (שם ומשפחה, תפקיד)

 

4. השירות שנפגע

 

5. מספר המנויים שנפגעו

 

6. משך הזמן המוערך לטיפול בתקלה

 

7. תיאור התקלה

 

8. מיקום גאוגרפי של מקור התקלה

 

9. האזור הגאוגרפי שמושפע מהתקלה

 

10. סיבת התקלה

 

11. משמעויות התקלה

 

12. זמני האירוע המיוחד מתחילתו ועד סופו

 

13. היקף התקלה

 

14. הפעולות שננקטו לטיפול בתקלה

 

15. הפעולות המתוכננות למניעת הישנות אירועים דומים, אם יש

 

 

 

ח' בחשוון התשפ"א (26 באוקטובר 2020)                              יועז הנדל

                                                                                                                   שר התקשורת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 8856 מיום 28.10.2020 עמ' 284.

[1] ר' י"פ תשפ"א מס' 9280 מיום 8.12.2020 עמ' 1957.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות