נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), תשפ"א-2020

 

 

דיני חוקה  – בחירות – בחירות לכנסת

דיני חוקה  – כנסת – בחירות

תוכן ענינים

 

פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

Go

2

 

סימן א': מטרה ותחולה

Go

2

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

תחולה

Go

2

 

סימן ב': רישום מפלגות

Go

2

סעיף 3

תיקון חוק המפלגות

Go

2

 

סימן ג': ועדת הבחירות

Go

2

סעיף 4

פרשנות

Go

2

סעיף 5

העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע

Go

2

סעיף 6

הוראות לעניין מכרזים

Go

3

 

סימן ד': ניהול הבחירות לכנסת העשרים וארבע

Go

3

סעיף 7

תיקון חוק הבחירות לכנסת   מס' 74   הוראת שעה

Go

3

סעיף 8

הוראות שעה לעניין סדרי בחירות

Go

3

סעיף 9

תיקון חוק הבחירות

Go

3

סעיף 10

תיקון חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות   מס' 7   הוראת שעה

Go

4

 

סימן ה': הלוואות לסיעות

Go

4

סעיף 11

הוראת שעה   הלוואות לסיעות

Go

4

 

פרק ב': תיקוני חקיקה

Go

5

סעיף 12

תיקון חוק הבחירות לכנסת   מס' 75

Go

5

סעיף 13

תיקון חוק הבחירות

Go

5

סעיף 14

תיקון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

Go

5

 


חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), תשפ"א-2020*

פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

סימן א': מטרה ותחולה

מטרה

1.    מטרתו של פרק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע, בשל המועד שנקבע לבחירות וסמיכות הזמנים בין מערכת הבחירות האמורה למערכות הבחירות לכנסת העשרים ואחת, לכנסת העשרים ושתיים ולכנסת העשרים ושלוש וקיומה בעת שמוטלות על הציבור הגבלות לעניין נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, או מכוח סעיף 20 לפקודת בריאות העם.

תחולה

2.    הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

סימן ב': רישום מפלגות

תיקון חוק המפלגות

3.    חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ייקרא כך:

(1)  בסעיף 4 –

(א)   אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף 33 לעניין הדרך להוכחת עמידה בדרישת האזרחות הקבועה בסעיף 2, הרשם רשאי לבדוק, בעצמו או על ידי מי מטעמו, אם מייסד מפלגה הוא אזרח ישראלי בעת הגשת בקשה לרישום מפלגה לפי סעיף זה.";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "ארבעה ימים";

(2)  בסעיף 6 –

(א)  בסעיף קטן (ב), במקום "שלושים ימים" יבוא "עשרה ימים";

(ב)  בסעיף קטן (ג), אחרי ההתנגדות או לדחותה" יבוא "וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה".

סימן ג': ועדת הבחירות

פרשנות

4.    למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות לכנסת).

העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע

5.    (א)  הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת, הבחירות לכנסת העשרים ושתיים או הבחירות לכנסת העשרים ושלוש וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדה בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור; בסעיף זה, "רשות ציבורית" – כמפורט להלן:

(1)   הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(2)   לשכת נשיא המדינה;

(3)   הכנסת;

(4)   מבקר המדינה;

(5)   רשות מקומית;

(6)   תאגיד שהוקם בחוק.

          (ב)  עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו מעבודתו, ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה – לא יועסק העובד בוועדת בחירות; סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.

          (ה)  (1)   רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) עקב כך שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך;

(2)   היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית.

הוראות לעניין מכרזים

6.    על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 –

(1)  התקשרות ועדת הבחירות המרכזית בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות ששווייה אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים; ואולם, בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום התפזרות הכנסת העשרים ושלוש לא תתקשר ועדת הבחירות המרכזית עם מתקשר מסוים בלא מכרז לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 200,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;

(2)  התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז שפרסם משרד, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בתנאים הזהים לתנאי המכרז או בתנאים המיטיבים עם ועדת הבחירות המכרזית, אינה טעונה מכרז אם מצאה ועדת המכרזים כי ההתקשרות נדרשת לצורך ניהול הבחירות נוכח נגיף הקורונה החדש, ובלבד שהתקשרות כאמור ששווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים תיעשה באישור ועדת הפטור של ועדת הבחירות המרכזית ומטעמים מיוחדים שיירשמו;

(3)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום.

סימן ד': ניהול הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון חוק הבחירות לכנסת   מס' 74 הוראת שעה

7.    [בוצע תיקון בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969].

 

הוראות שעה לעניין סדרי בחירות

8.    (א)  הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים), התש"ף-2020, שקבעה ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 145(ד) לחוק הבחירות לכנסת, יעמדו בתוקפן עד פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

          (ב)  בסעיף 145(ד) לחוק הבחירות לכנסת, במקום "60" יבוא "90", ובמקום "רשאית הוועדה המרכזית" יבוא "רשאי יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו, או רשאית הוועדה המרכזית אם ביקש זאת אחד מהסגנים לגבי הצעה שהניח היושב ראש בפני הסגנים".

תיקון חוק הבחירות

9.    חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, ייקרא כך שבסעיף 17ה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) (1) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש ועדת בחירות אזורית רשאי להורות כי דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית, אם מצא כי אין אפשרות מעשית לקיים את הדיון בנוכחות הצדדים בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש או אם הצדדים ביקשו זאת אף אם יש אפשרות מעשית לקיים את הדיון בנוכחות הצדדים;

(2)   דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי פסקה (1) רק אם יתאפשר לכל המשתתפים בדיון לראות את הדיון ואת כלל המשתתפים בו באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בדיון ואת הנעשה בו בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

תיקון חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות   מס' 7   הוראת שעה

10.  חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996, ייקרא כך:

(1)  בהגדרה "תקופת הבחירות", במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)  תקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות;";

(2)  בהגדרה "תשלום", במקום הסכום הנקוב בה יבוא "18,000 שקלים חדשים".

סימן ה': הלוואות לסיעות

הוראת שעה   הלוואות לסיעות

11.  (א)  על אף האמור בסעיף 14(ב) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019 –

(1)   ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן – חוק המימון) לאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע, יובאו בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואות שניתנו לאותה סיעה בתקופות כהונתן של הכנסת העשרים ואחת, הכנסת העשרים ושתיים והכנסת העשרים ושלוש;

(2)   לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת יקראו את סעיף 7ג לחוק המימון כך:

(א)   בסעיף קטן (ב)(2), במקום "מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא "מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע ועד תום ארבע שנים וארבעה חודשים";

(ב)   סעיף קטן (ג) לא יחול, ויחולו הוראות אלה: הסתיימה כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש לפני פירעון הלוואה כאמור בסעיף קטן (ב), לא תנוכה יתרת ההלוואה מהמקדמה שהיא זכאית לה לפי סעיף 4 לקראת הבחירות לכנסת העשרים וארבע; לא הגישה סיעה רשימת מועמדים לכנסת העשרים וארבע, תנוכה יתרת ההלוואה ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, ולא יחולו עליה הוראות סעיף קטן (ב)(2) כנוסחו בפסקת משנה (א);

(3)   לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים יקראו את סעיף 7ג לחוק מימון כך:

(א)   בסעיף קטן (ב) –

(1)   בפסקה (1), במקום "לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא "לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום ארבע שנים וחצי";

(2)   בפסקה (2), במקום "מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא "מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע ועד תום ארבע שנים וארבעה חודשים";

(ב)   סעיף קטן (ג) לא יחול, ויחולו הוראות סעיף קטן (א)(2)(ב);

(4)   לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש יקראו את סעיף 7ג לחוק המימון כך:

(א)   בסעיף קטן (ב) –

(1)   בפסקה (1), במקום "לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא " לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום ארבע שנים וארבעה חודשים";

(2)   בפסקה (2), במקום "מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת" יבוא "מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע ועד תום ארבע שנים וארבעה חודשים";

(ב)   סעיף קטן (ג) לא יחול, ויחולו הוראות סעיף קטן (א)(2)(ב);

(5)   לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע יקראו את סעיף 7ג(ב) לחוק המימון כך:

(א)   בפסקה (1), במקום "לכל חודש מיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא "לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום ארבע שנים וארבעה חודשים";

(ב)   בפסקה (2), במקום "שלוש שנים" יבוא "ארבע שנים וארבעה חודשים".

          (ב)  על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק המימון, לעניין קבלת הלוואה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש, סיעה שעד יום תחילתו של חוק זה לא קיבלה הלוואה לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון או שקיבלה חלק מסכום ההלוואה שהיא רשאית לקבל כאמור, תהיה זכאית לקבל הלוואה אף ללא אישורו של יושב ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, בתנאים האלה:

(1)   ההלוואה תהיה בשיעור שלא יעלה על 80% מסכום ההלוואה שהסיעה הייתה זכאית לקבל לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון נכון ליום תחילתו של חוק זה;

(2)   הסיעה ביקשה את ההלוואה בתוך עשרה ימים מיום תחילתו של חוק זה.

פרק ב': תיקוני חקיקה

תיקון חוק הבחירות לכנסת   מס' 75

12.    [בוצע תיקון בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969].

תיקון חוק הבחירות

13.  בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 –

(1)  בסעיף 17ד –

(א)   בסעיף קטן (ד), אחרי "בסעיף 17ה(ב)" יבוא "או (ב1)";

(ב)   בסעיף קטן (ה), במקום "י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021)" יבוא "כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022)";

(2)  בסעיף 17ה, בסופו יבוא:

"(ג)  היה בעל הדין שחויב בתשלום הוצאות או שכר טרחת עורך דין לפי סעיף קטן (ב) רשימת מועמדים משותפת, רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי ההוצאות ושכר טרחת עורך הדין יוטלו רק על אחת מהמפלגות שהגישה את רשימת המועמדים האמורה; לעניין זה, "רשימת מועמדים משותפת" – כהגדרתה בסעיף 57 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969."

תיקון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

14.  בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 –

(1)  בסעיף 7(א)(1), בסופו יבוא:

"(כ)  הצבעה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית;";

(2)  בסעיף 16(א), בסופו יבוא:

"(18) הצבעה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית;";

(3)  בסעיף 44 –

(א)   בסעיף קטן (ב) –

(1)   ברישה, אחרי "ערכאות שיפוטיות)" יבוא "וכן על משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת וועדות הבחירות האזוריות, על מקום קלפי בבחירות לכנסת ועל מקום אחר בעת שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות";

(2)   בפסקה (1), אחרי "של כל גוף כאמור" יבוא "ובוועדת הבחירות המרכזית לכנסת וועדות הבחירות האזוריות – יושב ראש הוועדה המרכזית";

(ב)   בסעיף קטן (ד)(1), במקום "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה" יבוא "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש של ועדת בחירות אזורית, חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה, חברי ועדת הבחירות האזורית, וכן מי שמבצע בעבור ועדת הבחירות המרכזית תפקיד או נותן לה שירות, בעת ביצוע התפקיד או מתן השירות, ובלבד שהוא עובד חיוני לפי רשימה שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית";

(ג)    אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) הגבלות שנקבעו בתקנות כאמור בסעיף 7(א)(1) או לפי סעיף 16(א), לא יחולו, ביום הבחירות לכנסת וב-21 הימים שלפני יום הבחירות, על אדם בעת שהוא ממלא עבור מפלגה תפקיד שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, קבע כי הוא מסוג התפקידים הדרושים למפלגה לשם היערכותה לבחירות לכנסת וקיומן של הבחירות האמורות.";

(4)  בסעיף 47(ב), אחרי "תקנות לפי סעיף 4" יבוא "ביטול הכרזה על אזור תיירות מיוחד לפי סעיף 12ב".

 

 

                                                        בנימין נתניהו

                                                                         ראש הממשלה

                   ראובן ריבלין                                                            יריב לוין

                          נשיא המדינה                                                                        יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 194 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 869 עמ' 62).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות