נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

השכר הממוצע   תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 220   הוראת שעה

Go

2

סעיף 2

תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים   מס' 27   הוראת שעה

Go

2

 


חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020*

השכר הממוצע – תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 220 – הוראת שעה (תיקון מס' 1)  תשפ"ב-2021

1.       על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 ובשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים והמענקים המפורטים להלן, השכר הממוצע בשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), בתוספת 2.45%:

(1)  קצבה חודשית לפי סעיף 4 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;

(2)  מענק לפי סעיף 6 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000;

(3)  תגמול חודשי לפי סעיף 2 לחוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995;

(4)  תשלום מיוחד בעד יילוד שנקבע לפי הוראות סעיפים 62 ו-62א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(5)  קצבה חודשית לפי סעיף 3 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

(6)  מענק הטבות לפי סעיף 17א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(7)  קצבה חודשית שנקבעה לפי הוראות סעיף 7 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992;

(8)  הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה שנקבעו לפי הוראות סעיף 7ב לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

מיום 15.11.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח 1443)

1. על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 ובשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) ואולם, לעניין הקצבאות, התשלומים והמענקים המפורטים להלן, השכר הממוצע בשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), בתוספת 2.45%:

(1) קצבה חודשית לפי סעיף 4 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;

(2) מענק לפי סעיף 6 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000;

(3) תגמול חודשי לפי סעיף 2 לחוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995;

(4) תשלום מיוחד בעד יילוד שנקבע לפי הוראות סעיפים 62 ו-62א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(5) קצבה חודשית לפי סעיף 3 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

(6) מענק הטבות לפי סעיף 17א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(7) קצבה חודשית שנקבעה לפי הוראות סעיף 7 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992;

(8) הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה שנקבעו לפי הוראות סעיף 7ב לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – מס' 27 – הוראת שעה (תיקון מס' 1)  תשפ"ב-2021

2.       בשנת הכספים 2021 ובשנת הכספים 2022 יקראו את ההגדרה "השכר הממוצע במשק" שבסעיף 4(א)(1) סיפה לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כך שבמקום "ערב קביעת הפיצוי" יבוא "ביום ד' בניסן התש"ף (29 במרס 2020)".

מיום 15.11.2021

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח 1443)

2. בשנת הכספים 2021 ובשנת הכספים 2022 יקראו את ההגדרה "השכר הממוצע במשק" שבסעיף 4(א)(1) סיפה לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כך שבמקום "ערב קביעת הפיצוי" יבוא "ביום ד' בניסן התש"ף (29 במרס 2020)".

 

 

 

                    איציק שמולי                    בנימין נתניהו                    אבי ניסנקורן

                     שר העבודה, הרווחה                       ראש הממשלה                           שר המשפטים

                    והשירותים החברתיים

                                      ראובן ריבלין                       יריב לוין

                                                     נשיא המדינה                          יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשפ"א מס' 2891 מיום 29.12.2020 עמ' 260 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1382 עמ' 156).

תוקן ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 1290) – תיקון מס' 1 בסעיף 26 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקת להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 15.11.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות