נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר),
תשפ"א-2021

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק א': החזקת מכשיר החייאה

Go

2

סעיף 2

דרישות ממכשיר החייאה

Go

2

סעיף 3

חובת החזקת מכשיר החייאה

Go

2

סעיף 4

עמדת מכשיר החייאה

Go

2

סעיף 5

שלט המכוון אל מכשיר החייאה

Go

2

סעיף 6

סדר הפעולות בעת שימוש במכשיר ההחייאה

Go

2

סעיף 7

בדיקות תקינות תקופתיות

Go

2

 

פרק ב': הצבת ערכת עזרה ראשונה

Go

3

סעיף 8

חובת הצבת ערכת עזרה ראשונה

Go

3

סעיף 9

תכולת ערכת עזרה ראשונה

Go

3

סעיף 10

בדיקות תקינות

Go

3

 

פרק ג': שילוט

Go

3

סעיף 11

הוראות כלליות נוספות לעניין השילוט

Go

3

 

פרק ד': הוראות כלליות

Go

3

סעיף 12

הוראת מעבר

Go

3

סעיף 13

תחולה

Go

3

 

תוספת ראשונה

Go

4

 

תוספת שנייה

Go

4

 

תוספת שלישית

Go

4

 

תוספת רביעית

Go

5

 

תוספת חמישית

Go

6

 


 תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר),
תשפ"א-2021*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א, 3ב ו-4 לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות ולעניין תקנה 2 – באישורו, ולמעט לעניין פרק ב' – באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "חוק ציוד רפואי" – חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;

          "המנהל" ו"הפנקס" – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;

          "תעודת הרישום" – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.

פרק א': החזקת מכשיר החייאה

דרישות ממכשיר החייאה

2.    מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל הפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום, והוא יהיה נייד, קל לנשיאה ומיועד לשימוש על מבוגרים ועל ילדים.

חובת החזקת מכשיר החייאה

3.       מחזיק בית ספר שבו לומדים יותר מ-500 תלמידים, יציב מכשיר החייאה אחד לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו, הזמין בכל שעות הפעילות של בית הספר.

עמדת מכשיר החייאה

4.    (א)  מחזיק בית ספר יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר ההחייאה תהיה מוצבת, ככל האפשר, בסמוך למקום ההצבה של ערכת העזרה הראשונה.

          (ב)  עמדת מכשיר החייאה תוצב באופן ובמיקום בטיחותיים שאינם מסכנים את התלמידים, ובכל מקרה בגובה שלא יעלה על 160 סנטימטרים ולא יפחת מ-140 סנטימטרים מגובה הרצפה.

          (ג)   מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה, בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת הראשונה.

שלט המכוון אל מכשיר החייאה

5.    מחזיק בית ספר יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת השנייה, בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין, על פי האמור להלן:

(1)  במבנה בית הספר – בגרמי המדרגות בכל קומה, בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר החייאה ובין אם לאו, באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על 50 מטרים;

(2)  סמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל מבנה של בית הספר, אם יש בבית הספר כמה מבנים.

סדר הפעולות בעת שימוש במכשיר ההחייאה

6.    מחזיק בית ספר יציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית (להלן – סדר הפעולות); עותק נוסף מודפס של סדר הפעולות יוצב בתוך עמדת מכשיר ההחייאה.

בדיקות תקינות תקופתיות

7.       (א)  מחזיק בית ספר ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית בהתאם להוראות היצרן, שתבוצע על ידי נציג מקצועי של היצרן או היבואן של המכשיר, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.

          (ב)  מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, את תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר החחייאה, אם יש, את הימצאות המדבקות הנדרשות להפעלת המכשיר וכן את תוקפן, וכמו כן כי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר; מצא האחראי במהלך בדיקה זו כי מסתיים תוקף המדבקות – ידאג להחליפן לפני פקיעת תוקפן.

          (ג)   מחזיק בית ספר ימנה אחראי שידאג להחלפת המדבקות הנלוות למכשיר ההחייאה באופן מיידי לאחר כל שימוש במכשיר ההחייאה אשר כלל שימוש במדבקות הנלוות, ולחידוש מלאי המדבקות הנדרשות לצורך הפעלה עתידית תקינה של המכשיר.

          (ד)  מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ב': הצבת ערכת עזרה ראשונה

חובת הצבת ערכת עזרה ראשונה

8.       (א)  מחזיק בית ספר יציב ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו.

          (ב)  מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת העזרה הראשונה או לצדה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת הרביעית.

תכולת ערכת עזרה ראשונה

9.       ערכת עזרה ראשונה שמוצבת בבית ספר תכלול את הפריטים המפורטים בתוספת החמישית.

בדיקות תקינות

10.    (א)  מחזיק בית ספר ידאג לתקינות ולשלמות ערכת העזרה הראשונה.

          (ב)  מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבועיים את שלמות ערכת העזרה הראשונה.

          (ג)   מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנה זו; תוצאות הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ג': שילוט

הוראות כלליות נוספות לעניין השילוט

11.    מחזיק בית ספר ידאג כי בשלט המוצב לפי תקנות 4(ג), 5 ו-8(ב) יתקיימו כל אלה:

(1)  הוא עשוי חומר קשיח;

(2)  הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;

(3)  אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר, או שיוצב שלט הזוהר בחושך;

(4)  הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאולכוסייה השוהה בדרך כלל בבית הספר.

פרק ד': הוראות כלליות

הוראת מעבר

12.    עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי, יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 7(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.

תחולה

13.    הוראות סעיפים 3א ו-3ב לחוק יחולו על כלל בתי הספר כאמור בסעיפים האמורים, החל מיום י"ט בניסן התשפ"א (1 באפריל 2021).

 

תוספת ראשונה

(תקנה 4(ג))

 

תוספת שנייה

(תקנה 5)

 

תוספת שלישית

(תקנה 6)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

 

תוספת רביעית

(תקנה 8(ב))

 

תוספת חמישית

(תקנה 9)

תכולת תיק עזרה ראשונה

 

 

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תיק נשיאה או גב

1

יש לציין על גביו "עזרה ראשונה"

2.

משולש בד

5

 

3.

תחבושת אישית

5

 

4.

תחבושת בינונית

1

 

5.

חוסם עורקים

1

 

6.

אגד (תחבושת אלסטית)

10

בגדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3

גליל

8.

פלסטר

200

בגדלים שונים

9.

מלע"כ (מספריים)

1

 

10.

פד גזה סטרילי

20

 

11.

סד קשיח לקיבוע

1

 

12.

תמיסה לחיטוי עור (כגון: סביעור)

1

 

13.

תחבושת לכוויות (דוגמת ברנשילד)

3

 

14.

שמיכה היפותרמית

2

 

15.

כפפות חד-פעמיות

10

זוגות

16.

פנס ראש

1

יש לפרק את הסוללות ולשמור אותן מחוץ לגוף הפנס

17.

מזרק אפינפרין

1 או 2 – לפי הקבוע בתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"-2020

הוחזק בבית הספר מכשיר החייאה לפי החוק –

תכשיר האפינפרין יוצב בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020;

אם לא הוצב בבית הספר מכשיר החייאה –

בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020, המזרק יימצא בתוך ארון או מגירה ייעודיים, ואפשר כי מקום זה אף ישמש להצבת ערכת העזרה הראשונה

הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.

 

 

י"ט בטבת התשפ"א (3 בינואר 2021)                                    יואב גלנט

                                                                                                               שר החינוך

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 9101 מיום 18.1.2021 עמ' 1574.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות