נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), תשפ"א-2021

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – גני ילדים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': תקינה, תפוסה ושטח מזערי

Go

3

סעיף 2

תפוסה

Go

3

סעיף 3

תקינת מחנך מטפל במעון יום לפעוטות

Go

3

סעיף 4

שטח מעון יום לפעוטות

Go

4

 

פרק ג': צוות חינוך-טיפול

Go

4

סעיף 5

הכשרה למחנך מטפל

Go

4

סעיף 6

הכשרה פדגוגית

Go

4

סעיף 7

מוסד לימודי וקורס מוכר

Go

5

סעיף 8

בחינות

Go

5

סעיף 9

השתלמות והכשרת ריענון

Go

5

סעיף 10

הדרכה חינוכית תהליכים

Go

5

סעיף 11

קבלת מחנך מטפל לעבודה וחניכה שלו

Go

5

סעיף 12

תנאי עבודה הולמים

Go

6

סעיף 13

מניעת התנהגות מזיקה

Go

6

 

פרק ד': סדר יום, יצירת קשר עם ההורים ודיווח על אירועים חריגים

Go

6

סעיף 14

סדר יום ותכנית התפתחותית שנתית

Go

6

סעיף 15

קשר עם הורים ודיווח לממונה

Go

6

סעיף 16

חובת דיווח

Go

7

 

פרק ה': בטיחות

Go

7

סעיף 17

חובת ביטוח

Go

7

סעיף 18

הבטחת הבטיחות

Go

7

סעיף 19

תנאי בטיחות

Go

7

סעיף 20

תברואה ותזונה

Go

8

 

פרק ו': הוראות כלליות

Go

8

סעיף 21

ניהול תיק מעון

Go

8

סעיף 22

הגבלת שהייה של מי שאינו פעוט

Go

9

סעיף 23

שיפוט התקינה, התפוסה, השטח המזערי לפעוט, ההכשרה הפדגוגית וההדרכה החינוכית

Go

9

סעיף 24

דיווח לוועדה

Go

9

סעיף 25

תחילה ותחולה

Go

9

סעיף 26

הוראת שעה והוראות מעבר

Go

10

סעיף 27

סיוע כספי

Go

10

 

תוספת ראשונה

Go

10

 

תוספת שנייה

Go

10

 

תוספת שלישית

Go

12

 


תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), תשפ"א-2021*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 64 ו-77 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור הוועדה המיוחדת לזכויות הילד של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "האגף" – האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד;

          "האגף להכשרה מקצועית" – האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד;

          "בחינה מקצועית" – בחינה שעורך הממונה על זרוע העבודה לפי תקנה 8, שאינה בחינה למי שעבר תכנית הכשרה מותאמת לפי תקנה 6(ה) ו-(ו);

          "הכשרה פדגוגית" – הכשרה לפי תקנה 6;

          "זרוע עבודה" – זרוע עבודה במשרד;

          "מחנך-מטפל" – למעט עובד מעון יום לפעוטות שעיקר עיסוקו אינו בחינוך-טיפול;

          "ממונה על זרוע עבודה" – הממונה על זרוע עבודה או מי שהוא הסמיך לפעול מטעמו;

          "מקלט" – למעט מרחב מוגן דירתי (ממ"ד);

          "קבוצה" – קבוצת פעוטות הנמצאת באחריותם של אותם מחנכים-מטפלים, נמצאת בחלל פעילות המיועד לה ומופרדת מקבוצות אחרות של פעוטות בשטח המעון;

          "קורס התנהלות בטוחה" – כאמור בתקנה 5(2);

          "שכבות גיל" – שכבות גיל כמפורט בטור א' בתוספת הראשונה;

          "תפוסה" – לפי תקנה 2;

          "תקינה" – היחס בין מחנך-מטפל לבין מספר הפעוטות השוהים במעון כאמור בתקנה 3.

פרק ב': תקינה, תפוסה ושטח מזערי

תפוסה

2.    (א)  התפוסה המרבית במעון יום לפעוטות לקבוצה תהיה לפי טור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה.

          (ב)  הממונה רשאי, בנסיבות מיוחדות, לאפשר תפוסה שלא תעלה על שיעור של 10 אחוזים מהתפוסה שנקבעה בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה.

          (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם לא ניתן לספר לכל פעוט שטח מזערי לפי תקנה 4 ולפי טור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה, תופחת התפוסה באופן שיבטיח שטח מזערי כאמור.

תקינת מחנך-מטפל במעון יום לפעוטות

3.    (א)  התקינה במעונות יום לפעוטות לא תפחת מהתקינה שנקבעה בטור ג' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי שכבות הגיל שנקבעו בטור א'.

          (ב)  אם בקבוצה אחת פעוטות משכבות גיל שונות, יהיו התקינה והתפוסה לפי שקלול התקינה והתפוסה של שכבות הגיל, לפי מספר הפעוטות באותה שכבת גיל ביחס למספר הפעוטות בקבוצה.

          (ג)   בכל מקרה שתוצאות התקינה יניבו מספר בלתי שלם, יעוגל המספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב או למחציתו; תוצאות תקינה בשיעור של מחצית המספר, משמעותן היא שעות של מחנך-מטפל נוסף בחצי משעות הפעילות של המעון באותו יום.

          (ד)  על אף האמור בתקנות אלה, בכל קבוצה שבה שוהים שבעה פעוטות או יותר, יהיו שני מחנכים-מטפלים לפחות.

שטח מעון יום לפעוטות

4.    (א)  מפעיל מעון יום לפעוטות ידאג כי השטחים במעון יום לפעוטות יהיו מרווחים ביחס למספר הפעוטות השוהים בו, יאפשרו תנועה לפי שלבי התפתחות הפעוטות במעון וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת וכן יהיו בטוחים ומאווררים.

          (ב)  מפעיל מעון יום לפעוטות ידאג כי במעון יום לפעוטות יהיה שטח לכל פעוט שלא יפחת מהשטח המזערי האמור בטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה; לעניין זה יובא בחשבון רק שטח המשמש לפעילות הפעוט; שטח הפעילות לא יכלול את השטחים שבהם מצויים חדרי רחצה, שירותים, מחסן או מקלט.

          (ג)   הלינה תיעשה באזור קבוע ככל האפשר.

          (ד)  ההתלה תיעשה באזור קבוע המיועד לכך; אין באמור בתקנה זו כדי למנוע החתלה בשטח האמבטיה אם הוא מותאם ובטוח להחתלת פעוטות.

פרק ג': צוות חינוך-טיפול

הכשרה למחנך-מטפל

5.    לא יעסיק מפעיל של מעון יום לפעוטות מחנך-טיפול אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1)  עבר בהצלחה קורס בנושא עזרה ראשונה לפעוטות בהיקף שלא יפחת מ-22 שעות לימוד, שלפחות שליש מהן אינן מקוונות, ושבו יילמדו הנושאים המפורטים בחלק א' שבתוספת השנייה; המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם המלצות על תכנית הלימודים לפי הנושאים האמורים;

(2)  עבר בהצלחה קורס בנושא התנהלות בטוחה בהיקף שלא יפחת מ-14 שעות לימוד, שבו יילמדו הנושאים המפורטים בפסקאות (א) עד (ה) להלן:

(א)   הוראות להפעלת מעון יום הנוגעות לסביבה בטוחה ולכללי התנהגות;

(ב)   קיום סביבה פיזית בטוחה;

(ג)    התנהגות בטוחה ושינוי הרגלי בטיחות;

(ד)   למידה והדרכה מתוך תרחישים של מקרים שבהם נפגעו פעוטות;

(ה)   דפוסים של עבודת הצוות עם פעוטות והורים לצורך הטמעת התנהגות בטוחה;

(3)  עומד בדרישות תקנה 6;

(4)  עבר בהצלחה בחינה מקצועית, אם יוחלט על עריכת בחינה מקצועית לפי תקנה 8.

הכשרה פדגוגית

6.    (א)  על מחנך-מטפל לעבור תכנית הכשרה פדגוגית, במוסד לימודי או בקורס מוכר כאמור בתקנה 7, שתכלול את התכנים המפורטים בחלק ב' שבתוספת השנייה.

          (ב)  התקבל למעון יום לפעוטות מחנך-מטפל בלא שהשלים הכשרה פדגוגית כאמור בתקנת משנה (א), לא ימשיך מפעיל המעון להעסיקו אלא אם כן המחנך-מטפל יתחיל או ימשיך את תכנית ההכשרה בתוך שנה מהיום שבו התחיל לעבוד באותו מעון יום לפעוטות לראשונה, וישלימה בתקופה שלא תעלה על שנה מיום שהתחיל את הלימודים או שהמשיך אותם, לפי העניין.

          (ג)   תוכני הכשרה פדגוגית יכול שיהיו נלמדים תוך כדי ביצוע עבודה.

          (ד)  תכנית ההכשרה הפדגוגית העיונית והמעשית תכלול 220 שעות.

          (ה)  על אף האמור בתקנה זו, הממונה על זרוע עבודה רשאי להורות למחנך-מטפל המועסק כמנהל מעון או כבעל תפקיד אחר במעון, להשלים תכנית הכשרה מותאמת למנהל מעון או לבעלי תפקידים מסוימים במעון, בהיקף שעות העולה על 220 שעות ושלא יעלה על 400 שעות; תכנית כאמור יכול שתכלול תכנים שונים מהמפורטים בתוספת השנייה.

          (ו)   הממונה על זרוע עבודה רשאי להורות על תכנית הכשרה מותאמת בהיקף של פחות מ-220 שעות או לפטור מחובת תכנית הכשרה, או חלק ממנה, לפי תקנות אלה, בהתחשב בכישוריו, בתפקידו, בניסיונו או בותק במקצוע של המחנך-מטפל, ואולם לא יינתן פטור מחובת תכנית הכשרה על בסיס ניסיון או ותק בלבד.

          (ז)   הממונה על זרוע עבודה רשאי להוסיף על התכנים שבתוספת השנייה או להתאים את התכנים בתכנית הכשרה מותאמת לפי תקנות משנה (ה) ו-(ו) באופן זמני; בבוא הממונה על זרוע עבודה להוסיף על התכנים או להתאימם לתכנית הכשרה מותאמת כאמור, רשאי הוא להתייעץ עם מומחים בחינוך לגיל הרך או עם ארגונים המייצגים את עמדתם של מפעילי מעונות יום.

          (ח)  הועברו תכנים במסגרת קורס עזרה ראשונה, קורס התנהלות בטוחה, תכנית הכשרה פדגוגית או תכנית הכשרה מותאמת באופן מקוון עצמאי (אסינכרוני), תיחשב שעת לימוד של תכנים כאמור, כשעתיים לימוד באופן לא מקוון או באופן מקוון קבוצתי.

מוסד לימודי וקורס מוכר

7.    לעניין הכשרות לפי תקנות 5 ו-6 יראו מוסד לימודי או קורס מוכרים אם הם אחד מאלה:

(1)  מוסד או קורס שהכיר בהם האגף להכשרה מקצועית;

(2)  מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ובלבד שבמוסד האמור מעניק תואר מוכר לפי אותו חוק בתחום החינוך וההוראה;

(3)  מוסד או קורס שהכיר בו משרד החינוך לצורך לימודי הוראה וחינוך לגיל הרך;

(4)  לעניין קורס לעזרה ראשונה לפעוטות יראו נוסף על המוסדות האמורים בפסקאות (1) עד (3) גם גוף העונה על המלצות משרד הבריאות לעניין כישורים של גוף מכשיר לעזרה ראשונה;

(5)  לעניין קורס התנהלות בטוחה יראו נוסף על הקורסים האמורים בפסקאות (1) עד (3) גם קורס שהממונה הכיר בו לעניין זה.

בחינות

8.    הממונה על זרוע עבודה רשאי לערוך בחינה עיונית או מעשית לעניין עמידה בתוכני ההכשרה הנדרשים במסגרת הלימודים במוסד או בקורס מוכר, ורשאי הוא להורות על בחינה אחרת למי שעבר תכנית הכשרה מותאמת כאמור בתקנה 6(ה) ו-(ו); הבחינה תיערך בשפות עברית, ערבית, אמהרית, אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית, וניתן לערוך בחינות גם בשפות נוספות.

השתלמות והכשרת ריענון

9.    (א)  הממונה על זרוע עבודה רשאי להורות על הכשרת ריענון למחנכים-מטפלים בתכנים המפורטים בחלק ב' שבתוספת השנייה, אחת לשנתיים, בהיקף של עד 8 שעות.

          (ב)  בלי לגרוע מתקנות 5 ו-6, מפעיל מעון יום לפעוטות ידאג כי כלל הצוות העוסק בחינוך-טיפול יעבור השתלמות מזמן לזמן; השתלמות כאמור תכלול תכנים המפורטים בחלק ב' שבתוספת השנייה.

          (ג)   מחנך-מטפל יידרש לעבור הדרכת ריענון בעזרה ראשונה לפעוטות, אחת לשנתיים, בהיקף של שמונה שעות, במוסד או בקורס שהוכר לעניין קורס לעזרה ראשונה לפעוטות כאמור בתקנה 7 ובו ייכללו הנושאים המפורטים בחלק ג' שבתוספת השנייה.

הדרכה חינוכית תהליכים

10.  (א)  בלי לגרוע מתקנה 6, לא ייתן הממונה רישיון אלא אם כן יתחייב מבקש הרישיון כי במהלך כל שנת הלימודים יכלול צוות המעון מדריך חינוכי שיעביר הדרכה חינוכית בהיקף של 4 שעות לחודש; ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות בצוות המעון, פגישות אישיות עם מחנכים-מטפלים ומנהל המעון וכן פגישות עם כלל המחנכים-מטפלים יחד, או לפי חלוקה לקבוצות.

          (ב)  הממונה יפרסם המלצות לעניין ההשכלה, ההכשרה או הניסיון הראויים למדריך חינוכי.

קבלת מחנך-מטפל לעבודה וחניכה שלו

11.  (א)  בלי לגרוע מהאמור בתקנות אלה, לא יקבל מפעיל מעון יום לפעוטות עובד לעבודה עם פעוטות אלא לאחר שהשתכנע מנהל היום לפעוטות או מי מטעמו שהעובד מתאים לעבודה עם פעוטות, ולאחר שהיה לו יסוד סביר להניח שאינו מסוכן או שאין בהתנהגותו כדי להזיק לפעוטות השוהים במעון.

          (ב)  התקבל מחנך-מטפל חדש למעון היום לפעוטות בלי ניסיון בעבודה עם פעוטות או בלי שהוכח עברו התעסוקתי עם פעוטות, ילוו מנהל המעון או מי שהוא מינה לכך את המחנך-מטפל במהלך החדוש הראשון של עבודתו עם הפעוטות; לעניין תקנת משנה זו, "ליווי" – הדרכה מעשית לרבות בדבר סדר היום בקבוצה, חלוקת העבודה בתוך צוות המעון, נהלים, דרכי העברת פעילויות, התארגנות לקראת ארוחות, שינה וסוף היום, קבלת פעוטות ופרידה מהם בסוף היום.

          (ג)   מצא מפעיל מעון יום לפעוטות כי יש בהתנהגות של מחנך מטפל או של מי שנמצא במגע ישיר עם הפעוטות משום השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של פעוטות השוהים במעון היום לפעוטות, תופסק שהייתו של המחנך-מטפל במעון היום לפעוטות או של מי שנמצא במגע ישיר עם הפעוטות באופן מיידי, והמפעיל ידווח על כך לאגף.

תנאי עבודה הולמים

12.  (א)  מפעיל מעון היום יפעל להבטחת תנאי עבודה הולמים לצוות המעון, ובכלל זה הפסקות קצרות ומוסכמות להחלפת כוח ואוויר.

          (ב)  אין בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוקי עבודה ומסעיף 4(ג) לחוק.

מניעת התנהגות מזיקה

13.  מפעיל מעון יום לפעוטות יפעל למניעת כל התנהגות שיש בה כדי להזיק לפעוטות השוהים בו על ידי מי ששוהה במעון היום לפעוטות.

פרק ד': סדר יום, יצירת קשר עם ההורים ודיווח על אירועים חריגים

סדר יום ותכנית התפתחותית שנתית

14.  (א)  בתחילת כל שנת לימודים, מפעיל מעון יום לפעוטות יחליט על תכנית התפתחותית חינוכית המותאמת לגיל הפעוטות וכן על סדר יום מתוכנן לכל קבוצה, שיכלול יישום של התכנית כאמור, והמכוון לקידום התפתחותו הגופנית, השכלית והרגשית של הפעוט ולטיפול גופני שיבטיח זמנים סבירים לפעולות בצוותא וביחידות, ובכלל זה יחליט על זמני שינה וזמני אכילה; על סדר היום לתרום לאיזון הפנימי של הפעוט ושל המחנך-מטפל ולהיות מותאם לגיל הפעוטות ולשלבי התפתחותם בכל קבוצת גיל.

          (ב)  הממונה יפרסם תכנית התפתחותית חינוכית מומלצת לפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות וסדר יום מומלץ לפעוטות, לפי גילים.

          (ג)   סדר היום יהיה גמיש באופן שיהיה ניתן להתאימו לאילוצים, לצורכי הפעוטות ולצורכי צוות מעון היום.

          (ד)  במעון יום לפעוטות ייעשו סידורים מתאימים המאפשרים את הפעלתו לפי סדר היום, והוא יתנהל לפיו.

          (ה)  על מנהל המעון להסתייע במדריך החינוכי כאמור בתקנה 10, לבניית סדר היום כאמור בתקנת משנה (א), ורשאי הוא להסתייע בו לצורך בניית תכנית התפתחותית חינוכית.

קשר עם הורים ודיווח לממונה

15.  (א)  מנהל מעון יום לפעוטות יביא לידיעת ההורים בכתב, לרבות באמצעי תקשורת מקוונים, לא יאוחר מתחילת השנה, או במהלכה, לפי העניין, את כל אלה:

(1)   קיומו של רישיון הפעלה לפי החוק;

(2)   זהותו של צוות המעון, ובכלל זה מחנכים-מטפלים, מדריך חינוכי ומנהל מעון היום לפעוטות, וכן דרכי יצירת קשר עם מנהל מעון היום;

(3)   אנשים שמתגוררים במקום המשמש מעון יום לפעוטות, ונותני השירותים שהממונה אישר את שהייתם במעון, במסגרת הרישיון;

(4)   אם יש עובד או נותן שירות המועסקים לפי סעיף 15(ג) לחוק בטרם קבלת אישור או הודעה על כוונת סירוב מטעם הממונה בקשר להעסקתם או למתן השירות, על זהותם ועל משך עבודתם;

(5)   לוח ימי חופשות;

(6)   מדיניות ימי הסתגלות;

(7)   סדר יום כמפורט בתקנה 14;

(8)   תפריט אוכל שבועי סטנדרטי;

(9)   עיקרי התכנית ההתפתחותית החינוכית;

(10)  יציאות מאורגנות עם הפעוטות מחוץ למעון;

(11)  דיווח על שהיית מי שאינו פעוט במעון;

(12)  דרכי התקשרות עם מעון היום לפעוטות;

(13)  מספר הקבוצות הפועלות במעון, טווח הגילים בכל קבוצה, מספר הפעוטות בכל קבוצה, וכן זהות המחנכים-מטפלים האחראים לכל קבוצה;

(14)  פרטי ההתקשרות עם אחראי לטיפול בפניות הציבור באגף, לרבות מספר הטלפון והדואר האלקטרוני;

(15)  היחס בין מספר המטפלות למספר הפעוטות בפועל במעון היום לפעוטות, לפי קבוצה ולפי שכבת גיל;

(16)  שטח הפעילות לפעוט בפועל ביחושב כשטח הפעילות חלקי מספר הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות; שטח הפעילות לא יכלול את השטחים שבהם מצויים חדרי רחצה, שירותים, מחסן או מקלט.

          (ב)  מפעיל מעון יום לפעוטות לא ימנע מהורים לפעול להקמת נציגות הורים; הוקמה נציגות הורים, יפעל המנהל השיתוף פעולה עימה ויקיים פגישות עיתיות; אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מחובות מפעיל מעון היום כלפי כלל ההורים.

          (ג)   פנה הורה של פעוט השוהה במעון היום לפעוטות למפעיל המעון או למנהל המעון בבקשה לבירור חשש לפגיעה בפעוט או חשש להתנהגות שיש בה משום השפעה מזיקה על הפעוט, במעון היום לפעוטות, יברר מפעיל המעון את הפנייה באופן יעיל ובלא דיחוי, בשמירה על כבודם של ההורה, הפעוט וצוות המעון, וישיב להורה הפעוט.

          (ד)  מנהל מעון יום לפעוטות יעביר לממונה דיווח כאמור בתקנת משנה (א)(13) ו-(16) ב-1 בספטמבר של כל שנה.

חובת דיווח

16.  (א)  בלי לגרוע מחובות הדיווח הקיימות לפי כל דין, ובכלל זה סעיף 368ד לחוק העונשין, התשל"ז-1977, חייב מפעיל או מנהל מעון יום לפעוטות לדווח לאגף על תאונה קשה או על אירוע חריג שאירע במעון, מיד לאחר שהדבר נודע לו; הדיווח יכלול מידע בדבר סוג התאונה או האירוע, לרבות אם קשורים להיבטים של חינוך-טיפול, פגמים בטיחותיים ועוד, מעורבות מחנך-מטפל, איש צוות אחר במעון או נותן שירותים, תיאור התאונה או האירוע, שם הפעוט שנפגע ורמת הפגיעה, ואם הפעוט קיבל טיפול רפואי במקום – יכלול הדיווח הסבר על הטיפול הרפואי שקיבל.

          (ב)  הממונה רשאי לפרסם טופס לדוגמה באתר האינטרנט בדבר דיווח כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   אין בתקנה 15(ג) כדי לגרוע מחובות הדיווח לפי כל דין ולפי תקנה זו.

פרק ה': בטיחות

חובת ביטוח

17.  לא יפעל מעון יום לפעוטות אלא אם כן ברשותו ביטוח צד שלישי כנגד פגיעות העלולות להיגרם במהלך שהיית הפעוטות במעון, ביטוח תאונות אישיות וחבות מעסיק תקפים.

הבטחת הבטיחות

18.  (א)  חובתו של מפעיל מעון יום לפעוטות לפעול למניעה ולתיקון של כל מפגע בטיחותי שיש בו כדי לסכן את שלומם של הפעוטות במעון.

          (ב)  מפעיל מעון יום לפעוטות ימציא לממונה אחת לשנה הצהרה ערוכה בנוסח שלפי הטופס שבתוספת השלישית כי הוא פועל לפי תנאי הבטיחות המפורטים בתקנה 19 ובתוספת השלישית וכי הוא מחזיק באישורים ובתוצאות הבדיקות המפורטים בתקנה האמורה.

תנאי בטיחות

19.  (א)  מפעיל מעון יום לפעוטות יקיים את כל תנאי הבטיחות האמורים בתוספת השלישית וכן את תנאי הבטיחות האלה:

(1)   פעולות שיפוץ, בנייה והדברה יבוצעו בתקופות חופשות שבהן לא שוהים פעוטות במעון; נדרש מפעיל המעון, מסיבות הקשורות למניעת סיכון שלומם של הפעוטות השוהים במעון, לפעול לשיפוץ, בנייה או הדברה כאמור, יפעל אף במהלך שנת הלימודים, רק בשעות שבהן הפעוטות אינם שוהים במעון, ולאחר שננקטו כל האמצעים הסבירים כדי להגן על שלומם של הפעוטות, ובלבד שאין בנקיטת הפעולות עצמן כדי לסכן את שלומם או את בטיחותם של הפעוטות, ואולם פעולת בנייה דחופה ביותר שלא ניתן לדחות לשעות שבהן הפעוטות אינם שוהים במעון, יהיה ניתן לבצע גם בשעות שבהן הפעוטות שוהים במעון, ובלבד שהיא אינה פוגעת בפעילות הסדירה של המעון;

(2)   גישת הפעוטות למדרגות תתבצע בליווי מבוגר;

(3)   הגישה למדרגות תיחסם באמצעות מיתקן שאינו מהווה סכנה לבטיחותם של הפעוטות;

(4)   לא ייערמו חפצים לגובה רב;

(5)   החפצים במעון יהיו שלמים ולא יהוו סכנה לפעוטות;

(6)   בכל מרחבי חדר הפעילות במעון ובכל אזור שהיית הפעוטות לא יהיו רכיבים היכולים להוות סכנת חנק לפעוטות כגון שקיות ניילון, בלונים וכיוצא באלה;

(7)   השימוש בבריכות מים אסור, ואם קיימת בריכה במתחם המעון – הגישה אל אזור הבריכה עצמה תיחסם לחלוטין לפעוטות; על אף האמור, פעילות מים בגיגיות אישיות תתאפשר במים באיכות שתייה ובהשגחה צמודה של שני אנשי צוות במעון לפחות, ובתום הפעילות ירוקנו המים שבגיגית;

(8)   כל הציוד והצעצועים לשימוש הפעוטות יוחזקו במצב תקין ונקי, יהיו מיועדים, בטיחותיים ומתאימים לפעוטות;

(9)   בזמן השהייה של פעוטות במעון תיחסם הגישה למטבח ולכל חלל שאינו מיועד לפעילות הפעוטות; החסימה תתבצע באמצעות מיתקן שאינו מאפשר מעבר לפעוטות ושאינו מהווה סכנה לבטיחותם של הפעוטות;

(10)  חומרי הניקוי והחיטוי ותרופות יוחזקו בארון נפרד ונעול רחוק מהישג ידם של הפעוטות;

(11)  מיחמים וקומקומים, לרבות מיתקני שתייה שבהם זורמים מים חמים, יורחקו מהישג ידם של הפעוטות;

(12)  אזורי הפעילות של הפעוטות מאווררים;

(13)  לא יישארו פעוטות בלא השגחה מתמדת בכל שעות הפעילות של מעון יום לפעוטות, לרבות בזמן שינה;

(14)  לא ייעשה במעון שימוש באחד מאלה:

(א)   כיסא גבוה לאוכל;

(ב)   מיחם מים חשמלי מהיר לרחצה;

(ג)    תנור חשמל בעל גוף חימום גלוי או הסקות גז ונפט.

          (ב)  על מפעיל מעון יום לפעוטות לבצע את הבדיקות שלהלן באמצעות בעל מקצוע ובתקופות המנויות לצידן:

(1)   בדיקת מערכת החשמל באמצעות בודק לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד-1954, אחת לחמש שנים לפחות;

(2)   בדיקה באמצעות עורך מבדק בטיחות שהכיר בו משרד החינוך לעניין ביצוע בדיקות בטיחות למוסדות לחינוך, אחת לשנתיים לפחות, ובכלל זה לעניין היות השטח שמתחת למיתקני החצר מרופד בשכבת חול או בכל חומר בולם נפילה אחר לפי תקן ישראלי 1498;

(3)   בדיקת גז, אחת לחמש שנים לפחות.

          (ג)   אין בתקנת משנה (ב) לגרוע מחובתו של מפעיל מעון היום לקיים את הוראות הבטיחות המוטלות עליו לפי כל דין.

תברואה ותזונה

20.  (א)  מפעיל מעון יום לפעוטות יפעל לקיום תנאי תברואה נאותים במעון וינקוט פעולה הדרושה למניעה סדירה של מפגעי תברואה.

          (ב)  התזונה במעון היום לפעוטות תהיה נאותה, בריאה ומותאמת לפעוטות; משרד הבריאות יפרסם המלצות לתזונת פעוטות במעון יום לפעוטות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

פרק ו': הוראות כלליות

ניהול תיק מעון

21.  (א)  מנהל מעון יום לפעוטות חייב לנהל תיק מעון ובו המסמכים האלה:

(1)   שם ומספר הזהות של אנשי הצוות של מעון היום לפעוטות או נותני שירותים לפי סעיף 15 לחוק, והודעת הממונה כי אין מניעה בהעסקתם או בקבלת שירותיהם;

(2)   תעודות המעידות על הכשרת מחנכים-מטפלים כאמור בתקנות 5 עד 7;

(3)   תיעוד של תאונות חריגות שאירעו במעון וכן העתק של הדיווחים שנעשו לפי תקנה 16;

(4)   סדר היום המנוהל במעון ותכנית התפתחותית חינוכית כאמור בתקנה 14;

(5)   חוזה הביטוח כאמור בתקנה 17;

(6)   תיעוד על קיומה של הדרכה חינוכית;

(7)   תיעוד על שהיית מי שאינו פעוט במעון לפי תקנה 22;

(8)   אישורים ותוצאות של בדיקות לפי תקנה 19;

(9)   שמות הפעוטות השוהים במעון, מספר הזהות שלהם, תאריך לידתם, והקבוצה שאליה הם שייכים וכן שמות ההורים ודרכי יצירת קשר עימם;

(10)  מספר הקבוצות הפועלות במעון, שמות הפעוטות בכל קבוצה, שמות המחנכים-מטפלים האחראים על הקבוצה, טווח הגילים בקבוצה, ומספר הפעוטות בקבוצה.

          (ב)  פרטי תיק המעון יישמרו לתקופה של 7 שנים.

הגבלת שהייה של מי שאינו פעוט

22.  (א)  לא ישהה מי שאינו פעוט במעון יום לפעוטות אלא אם כן הוא איש צוות במעון או נותן שירותים כאמור בסעיף 15 לחוק.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מי שאינו פעוט לשהות במעון היום ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)   מנהל המעון או מי שמנהל המעון הסמיך לכך, דיווח להורים על שהיית מי שאינו פעוט במעון היום;

(2)   השהייה של מי שאינו פעוט מתקיימת כאשר כל הזמן נמצא במקום מחנך-מטפל המשגיח על הפעוטות;

(3)   אין בשהייתו של מי שאינו פעוט כדי להפריע לפעילות מעון היום;

(4)   האדם שאינו פעוט הוא אחד מאלה:

(א)   בן משפחה המתגורר במקום שבו מתנהלת פעילות המעון;

(ב)   קרוב משפחה של פעוט השוהה במעון, לרבות מי שהורה של פעוט הרשה אותו להביא או לאסוף את הפעוט מהמעון;

(ג)    אדם הנותן שירותים למעון גם אם לא חל לגביו סעיף 15 לחוק;

(ד)   בעל תפקיד בארגון המפעיל מעון יום לפעוטות.

          (ג)   אין בתקנה זו כדי למנוע מבעל סמכות לפי החוק או דין אחר להיכנס למעון היום לפי סמכויותיו ולצורך הפעלת סמכויותיו לפי דין.

שיפוט התקינה, התפוסה, השטח המזערי לפעוט, ההכשרה הפדגוגית וההדרכה החינוכית ת"ט תשפ"א-2021

23.  (א)  במהלך תקופה של שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלה יבחן הממונה על זרוע עבודה את האפשרות לשיפור התקינה, התפוסה, והשטח המזערי לפעוט במעונות יום לפעוטות שנקבעו לפי תקנה 2 עד 4 ובתוספת הראשונה, ואת הגדלת ההיקף של ההכשרה דפגוגית וההדרכה החינוכית שנקבעו לפי תקנות 6 ו-10, והכול בשים לב לנהוג במדינות ה-OECD; כמו כן הממונה על זרוע עבודה יבחן את ההשלכות של השיפור וההגדלה כאמור, לרבות עלויות, ויגיש את מסקנותיו לשר.

          (ב)  בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), במהלך תקופה של שנה וחצי מיום פרסומן של תקנות אלה, יבחן הממונה על זרוע עבודה את האפשרות לשיפור התקינה כך שכשלב ראשוני התקינה תהיה כמפורט להלן, ויגיש את מסקנותיו לשר:

(1)   לשכבת הגיל מלידה עד 15 חודשים – התקינה תהיה ביחס של 1:5;

(2)   לשכבת הגיל שמעל 15 חודשים ועד 24 חודשים – התקינה תהיה ביחס של 1:8;

(3)   לשכבת הגיל שמעל 24 חודשים – התקינה תהיה ביחס של 1:10.

מיום 1.2.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9133 מיום 1.2.2021 עמ' 1778

(א) במהלך תקופה של שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלה יבחן הממונה על זרוע עבודה את האפשרות לשיפור התקינה, התפוסה, והשטח המזערי לפעוט במעונות יום לפעוטות שנקבעו לפי תקנה 2 עד 4 ובתוספת הראשונה, ואת הגדלת ההיקף של ההכשרה דפגוגית וההדרכה החינוכית שנקבעו לפי תקנות 6 ו-10, והכול בשים לב לנהוג במדינות ה-Oecd OECD; כמו כן הממונה על זרוע עבודה יבחן את ההשלכות של השיפור וההגדלה כאמור, לרבות עלויות, ויגיש את מסקנותיו לשר.

דיווח לוועדה

24.  הממונה על זרוע עבודה יגיש לוועדה ב-1 בינואר של כל שנה דיווח על יישום תקנות אלה; הדיווח יכלול פירוט לגבי מספר מעונות היום לפעוטות וכן לגבי התפוסה, התקינה ושטח הפעילות לפעוט בפועל במעונות היום לפעוטות.

תחילה ותחולה

25.  (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2, 4(ב) ו-10, וטור ב' לטבלה שבתוספת הראשונה, ביום כ"ד באלול התשפ"א (1 בספטמבר 2021) (להלן – יום התחילה).

          (ב)  תחילתם של תקנה 2 וטור ב' לטבלה שבתוספת הראשונה ביום ה' באלול התשפ"ב (1 בספטמבר 2022).

          (ג)   תחילתה של תקנה 10 ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022).

          (ד)  תחילתה של תקנה 4(ב) ביום ט"ו באלול התשפ"ג (1 בספטמבר 2023), והיא תחול לגבי מעון יום שלא קיבל אישור ראשוני או רישיון הפעלה עד יום התחילה.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד) בעניין התחולה, תקנה 4(ב) תחול לגבי מעון יום שקיבל אישור ראשוני או רישיון הפעלה עד יום התחילה (להלן – מעון יום קיים), ביום 1 בספטמבר לאחר שהשר הודיע בהודעה ברשומות כי לפי מחקר שערך משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 80% ממעונות היום הקיימים שאינם בהסכם הפעלה עם המשרד, לפחות, עומדים בשטח מזערי לפעוט כאמור בטור ד' לטבלה שבתוספת הראשונה; הודיע השר כאמור לאחר יום 1 במרס של שנה מסוימת, תחול תקנת משנה האמורה לגבי מעונות יום קיימים ביום 1 בספטמבר של השנה שלאחריה.

הוראת שעה והוראות מעבר

26.  (א)  על אף האמור בתקנה 2(ב) ובטור ב' לטבלה שבתוספת הראשונה, בתקופה שמיום תחילתה של תקנה 2 עד יום ח' באלול התשפ"ה (1 בספטמבר 2025), רשאי הממונה לאשר תפוסה שלא תעלה על 15% מהתפוסה שנקבעה לגבי שכבת הגיל שמעל 15 חודשים ועד 24 חודשים.

          (ב)  לעניין תקנות אלה יראו את מי שעמד בדרישות האגף להכשרה מקצועית וקיבל תעודת מטפל או מנהל מעון יום לפעוטות ערב תחילתן, כמי שעמד בתנאים הקבועים בתקנות 6 ו-8.

          (ג)   מי שערב יום התחילה מילא תפקיד של מחנך-מטפל או מנהל במעון יום לפעוטות יוכל להשלים את ההכשרה הפדגוגית הנדרשת בתקנה 5(3) במשך ארבע שנים מיום פרסומן של תקנות אלה ולא תחול לעניין זה תקנה 6(ב).

          (ד)  מי שערב יום התחילה מילא תפקיד של מחנך-מטפל או מנהל במעון יום לפעוטות במשך חמש שנים לפחות, פטור מעמידה בתנאי האמור בתקנה 5(4), ותקנות 5(3) ו-6 יחולו עליו בשינוי כך שההכשרה הפדגוגית שתחול לגביו תכלול 120 שעות בלבד.

          (ה)  מי שערב יום התחילה מילא תפקיד של מחנך-מטפל או מנהל במעון יום לפעוטות, פטור מעמידה בתנאים האמורים בתקנה 5(3) ו-(4), אם הוא בעל השכלה אקדמית בתחום החינוך לגיל הרך, תעודת הוראה למורים וגננות לגיל הרך, או השכלה מתאימה אחרת שמכיר בה משרד החינוך.

סיוע כספי

27.  עד יום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) ייתן המנהל הכללי של המשרד הוראות לעניין סיוע כספי למעונות יום לפעוטות שאינם בהסכם הפעלה עם המשרד לשם העברת הדרכה חינוכית במעון כאמור בתקנה 10.

 

ת"ט תשפ"א-2021

תוספת ראשונה

 

טור א'

שכבת גיל

טור ב'

תפוסה (גודל קבוצה מרבי)

טור ג'

תקינה (יחס פעוטות למחנך-מטפל)

טור ד'

שטח מזערי לפעוט

לידה עד 15 חודשים

20

1:6

2.8 מטר מרובע

מעל 15 חודשים עד 24 חודשים

24

1:9

2.6 מטר מרובע

פעוט מעל 24 חודשים

30

1:11

2.2 מטר מרובע

 

ת"ט תשפ"א-2021

תוספת שנייה

(תקנה 5)

חלק א': קורס עזרה ראשונה

(1)      החייאה בסיסית במבוגר, ילד ותינוק כולל שימוש במכשיר החייאה (דפיברילטור) בדגש על ילדים ותינוקות, וכן תרגול מעשי של החייאה כאמור;

(2)      חנק מגוף זר בילדים ובתינוקות;

(3)      מניעת תגובה אלרגית במוסד חינוכי, זיהוי תגובה אלרגית ושוק אנפילקטי;

(4)      הסבר ותרגול מעשי של שימוש במזרק אפיפן;

(5)      דגשים לסביבה בטוחה ומניעת היפגעות בילדים;

(6)      סכמת טיפול בחולה ונפגע ותשאול בסיסי;

(7)      גישה לילד במצוקה נשימתית;

(8)      פרכוסים בילדים ותינוקות, לרבות פרכוסי חום;

(9)      מצבי חירום בילדים: עילפון, טביעה, התחשמלות, הרעלות;

(10)    פגיעות אקלים (התייבשות, מכת חום, היפותרמיה);

(11)    פגיעות מבעלי חיים (עקיצה, נשיכה, הכשרה);

(12)    טיפול בשטפי דם ובפציעות כתוצאה מחבלות ומנפילות;

(13)    כוויות;

(14)    שברים ונקעים;

(15)    תרגול מעשי בחבישה, קיבוע וטיפול בכווייה;

(16)    פגיעת ראש ועמוד שדרה;

(17)    פגיעת חזה, בטן, הלם (שוק) בילדים;

(18)    כללי התנהגות במקרה של רעידת אדמה.

 

חלק ב': הכשרה פדגוגית

(תקנה 6)

(1)      גישה ותפיסה חינוכית לגיל הרך;

(2)      התפתחות הילד – לידה עד גיל 3 כולל זיהוי מצבי סיכון, סימני מצוקה בילדים ומבוא לטיפול בילדים עם מוגבלות;

(3)      רב-תרבותיות;

(4)      הורות ומשפחה;

(5)      תכניות חינוכיות וסביבת למידה;

(6)      תפקיד ותפקוד של מחנך-מטפל;

(7)      איכות הטיפול בגיל הרך;

(8)      העשרת שפת המחנך-מטפל;

(9)      התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה;

(10)    היגיינה, בריאות ומניעת מחלות מידבקות;

(11)    תזונה ואורח חיים בריאים;

(12)    חובות דיווח לפי דין.

 

חלק ג': קורס ריענון עזרה ראשונה

(תקנה 9)

(1)      החייאה בסיסית במבוגר, ילד ותינוק כולל שימוש במכשיר החייאה (דפיברילטור) ותרגול מעשי של החייאה כאמור;

(2)      דגשים למניעת תגובה אלרגית במוסד חינוכי;

(3)      הסבר והדגמה בנוגע לשימוש במזרק אפיפן ותרגול מעשי;

(4)      טיפול בחנק מגוף זר בילדים ובתינוקות;

(5)      דגשים לסביבה בטוחה ומניעת היפגעות בילדים;

(6)      פגיעות אקלים (התייבשות, מכת חום, היפותרמיה);

(7)      פגיעות מבלי חיים (עקיצה, נשיכה, הכשה);

(8)      מצבי חירום שכיחים (עילפון, פרכוסים, הרעלות);

(9)      כוויות, שברים, שטפי דם;

(10)    חבישה וקיבוע.

 

ת"ט תשפ"א-2021

תוספת שלישית

(תקנות 18 ו-19)

הצהרה והתחייבות בדבר עמידה בתנאי בטיחות

אני,       (שם ושם משפחה מלאים), בעל מס' זהות      , מפעיל/ה / מורשה חתימה מטעם המפעיל (סמן את הנכון) מעון היום לפעוטות      , בכתובת       (להלן – המעון), מצהיר/ה כי לאחר בדיקה שביצעתי, המעון עומד בתנאי הבטיחות המפורטים בתקנה 19 לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות מעון יום לפעוטות), התשפ"א-2021, ובטבלה להלן וכי בתיק המעון מצויים תוצאות בדיקות שבוצעו לפי תקנה 19(ב) (להלן – האישורים).

אני מתחייב/ת כי המעון יפעל לקיום תנאי הבטיחות כאמור במשך כל תקופת תוקפו של הרישיון הניתן לפי החוק.

ידוע לי כי אם יימצא שהאישורים אינם מצויים בתיק המעון או כי לא מתקיים תנאי מתנאי הבטיחות המפורטים בטבלה להלן, הממונה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 (להלן – החוק), רשאי, בנסיבות העניין, לפעול להגבלה או לביטול רישיון המעון לפי סעיף 13 לחוק, להוצאת צו הפסקה מינהלי למעון לפי סעיף 32 לחוק; כל זאת נוסף על כל אמצעי מינהלי אחר או ענישה פלילית שניתן להטיל בשל כך או בשל מסירת מידע כוזב לפי החוק.

אני מתחייב/ת למסור אישורים לממונה לפי תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות מעון יום לפעוטות), התשפ"א-2021, או לפי דרישתו או לפי דרישת מפקח כהגדרתו בחוק.

 

          שם ושם משפחה                               __________________

                                                                                                     חתימה

 

טבלה: תנאי בטיחות

 

טור א': נושא

טור ב': תנאי בטיחות

(1) מיקום

בחצרות שנמצאות מתחת למרפסות, גגות או מתחת לכל מערכת אחרת ויש חשיפה לנפילת גופים מגובה, הותקן גגון או אמצעי מתאים אחר כדי למנוע פגיעה כתוצאה מנפילה חפצית

(2) דלתות

(א) הדלתות שלמות ויציבות בלא בליטות של ברגים, פינים או כל בליטה אחרת.

(ב) הדלתות לא מאפשרות פתיחה דו-כיוונית; לדלתות החדרים, השירותים והאמבטיה שבהן מותקנים מנעולים מתאפשרת פתיחה מבחוץ ומבפנים.

(ג) משני צידי הדלת מותקנים מגיני אצבעות מגובה הרצפה ולאורך הדלת בגובה 150 סנטימטרים לפחות, פרט לדלתות הנפתחות על גבי קיר בזווית של עד 100 מעלות ובלא גישה לילדים; הדלתות מצוידות באמצעות מקובע להאטה או למניעת טריקת כנף הדלת אל המשקוף באופן שיבטיח שלא תיגרם פגיעה לילדים כתוצאה מטריקת דלת או פתיחה פתאומית.

(ד) שערי פשפש שלמים ויציבים בלא בליטות של ברגים וכן מותקנים מגיני אצבעות לאורך השער ומגובה הרצפה או שהמרחק מבין שני צידי השער אינו עולה על 4 סנטימטרים, באופן שאינו מאפשר פגיעה או הילכדות אצבעות.

(ה) דלת הכניסה והיציאה לשטח המעון מצוידת במנגנון סגירה או במנעול למניעת כניסה ויציאה לא מבוקרת.

(3) חלונות

(א) פתחי החלונות שמורים מפני: נפילת ילדים, כנפיים הנכנסות לתוך חלל הכיתה בגובה נמוך מ-1.20 מטרים או הילכדות אצבעות.

(ב) בחלונות בעלי סף תחתון עד לגובה 1.20 מטרים, מותקן אמצעי למניעת נפילה, חלונות נמוכים הנפתחים לתוך חלל הכיתה או חלונות הנפתחים בגרירה אנכית (גיליוטינה) מעוגנים למקומם, וחלונות "קיס" מוגבלים לפתיחה של 15 מעלות או באמצעי אחר שימנע נפילת פעוטות.

(ג) אם סף החלון גבוה משני מטרים מהקרקע החיצונית, הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה החוצה, עד לגובה מטר וחצי לפחות, או באמצעות סורגים, מגביל פתיחה או אמצעים מתאימים אחרים.

(ד) הווילונות על החלונות אינם נגישים לפעוטות כלל.

(4) מדרגות

(א) המדרגות המצויות בשטח הפעילות והשהות של הפעוטות שלמות ומסוג המונע החלקה או בעלות אמצעים למניעת החלקה.

(ב) המעקים בנויים באופן שימנע נפילת פעוטות דרכם, ומבנה המעקה אינו מאפשר לטפס עליו או שהותקנו אמצעים שימנעו טיפוס ונפילה דרך המעקה.

(5) מערכת חשמל

(א) לוחות חשמל עשויים מחומרים בלתי דליקים בלא חלקים חשופים ועם סידורי נעילה מתאימים ואינם נגישים לפעוטות.

(ב) בתי התקע (שקעים), מפסקים ונקודות מאור מוגנים מפני אפשרות החדרת אצבעות או חפצים לתוכם, באמצעות מכסים או התקן תקני אחר.

(ג) כל אבזרי החשמל שלמים ומקובעים למקומם.

(ד) גופי תאורה אינם מותקנים על גבי חומרים דליקים.

(ה) גופי תאורה מוגנים מפגיעה פיזית במגינים כגון פריזמות, לוברים וכיוצא באלה.

(ו) כבלי חשמל קבועים מותקנים בתוך תעלות מתאימות.

(ז) כבלי חשמל אינם נמצאים בהישג ידם של הפעוטות.

(ח) מקום הפעילות של הפעוטות מרוחק מלוחות חשמל ראשיים של בניין או של מבנה 2 מטרים לפחות, ומשנאי חברת חשמל 3 מטרים לפחות, מלפנים ומאחור, כדי למנוע פגיעה בשלומם של הפעוטות כתוצאה מקרינה אלקטרו מגנטית.

(6) החצר או התחליף לחצר ומרפסת

(א) בחצר המעון ובדרכי הגישה אליה, אין נגישות של הפעוטות לתנועת כלי רכב או לחניית רכב.

(ב) אם יש מפלסים שונים שהפרשי הגובה ביניהם עלולים להוות סכנה לפעוטות, הם מופרדים באמצעים מתאימים או שננקטים אמצעים למניעת נפילת והיפגעות פעוטות.

(ג) מצע החצר ושטח המרפסת המיועדים לשימוש הפעוטות בלא בורות ומפגעים שונים שיכולים להיות מפגע בטיחותי.

(ד) העמודים בחצר, יציבים וממוגנים מפני פגיעת פעוטות.

(ה) בחצר המעון אין מכשולים, ובכלל זה עמודים וכל מפגע בטיחותי אחר, אלא אם כן העמודים מוגנו באופן מלא, ובכלל זה מיגון במזרני ספוג של ג'ימבורי, ושיהיו יציבים; בחצר אין חפצים עם חלודה, וברגים בולטים יהיו ממוגנים, באופן שימנע את פגיעת הפעוטות מהם.

(ו) מיתקני מעבה מזגנים, מזגנים ויחידות מזגן תלויות בחצרות ומעליהם, יציבים ומקובעים למיתקן התלייה, ואינם בהישג ידם של פעוטות או במקום שיכול ליפול עליהם.

(ז) קירות המבנה החיצוניים הסמוכים לחצר בלא בליטות או חספוס גס או חד המסכן את הפעוטות, ובכלל זה אין אדני חלוונת בולטים ומחודדים וכיוצא באלה, אלא אם כן מוגנו באופן מלא.

(ח) במעון שבו הגג או המרפסת משמשים את המעון כתחליף לחצר, מותקן מעקה מגן בגובה של 130 סנטימטרים לפחות; גובה המעקה נמדד ממשטח הדריכה העליון שהוא המשטח הגבוה ביותר המאפשר לילד דריכה עליו.

(ט) גינון וצמחייה בחצרות: אין צמחייה ועצים שעלולים להוות סכנת חנק או מסוגים רעילים או דוקרניים שמהווים מפגע או מסוג שגורם לתופעות אלרגיה במגע, אם יש באלה כדי לסכן את שלומם של הפעוטות השוהים במעון והכול לפי רשימה שמסר המשרד למפעיל מעון יום לפעוטות; בחצר אין עצים או גזעים בעלי ענפים נמוכים המפריעים למרחב הפעילות של הפעוטות או שיש סכנת נפילה מהם.

(י) הצללה: אם החצר או המפרסת חשופים לשמש ומתקיימת פעילות בחצר או במרפסת המעון בשעות שיש חשיפה לשמש – יש הצללה של 25% לפחות מהשטח באמצעות סככות צל או כל הצללה אחרת; קיימת הצללה לארגז חול.

(יא) חצר הגרוטאות: חצר הגרוטאות מקורה ותחומה, אין בה חפצים חלודים, חפצים בעלי דלתות שפעוטות עלולים להינעל בתוכם כמו מקרר ומכונת כביסה, כלי זכוכית, כלים מפלסטיק שבורים או בעלי קצוות חדים, חומרים דליקים כמו מכלי ספרֵיי למיניהם, חומרים רעילים, קרשים עם מסמרים וכדומה, כלי חשמל, גרוטאות שהאצבעות או איברי גוף אחרים עלולים להיתפס בהם, כלי עבודה כגון פטישים, מסורים, צבתות וכיוצא באלה.

(7) מיתקני חצר

(א) מיתקני המשחקים יציבים, שלמים ואין בהם נקודות הילכדות או הצבתות, בלא פינות חדות או חלקים בולטים ואין בהם אזורים נגועים בחלודה; חלקי העץ חלקים בלא כפיסים העלולים לגרום לפציעה.

(ב) ארגז החול עשוי מחומר קשיח מצופה בחומר סופג אנרגיית נפילה, פלסטיק, עץ וכדומה, בלא קצוות חדים; מסגרת ארגז החול שלמה ובלא נזקים; קיים כיסוי לארגז החול.

(ג) אין נדנדות תלויות במעון או בחצר המעון.

(ד) אין קרוסלות במעון או בחצר המעון.

(ה) אין קפציות לסוגיהן במעון או בחצר המעון.

(ו) אין בריכה במעון או בחצר המעון, ואם יש בריכה כאמור היא חסומה לגישת הפעוטות.

(ז) אין רכבים ממונעים במעון או בחצר המעון.

(8) גדרות ושערים

(א) החצר מגודרת מסביב בגדר היקפית יציבה וחזקה בלא רכיבים דוקרניים ובגובה של 1.5 מטרים לפחות מבפנים ומבחוץ.

(ב) לעניין פרט משנה (א) גובה הגדר נמדד משטח הדריכה; אם חצר המעון נמצאת בתוך חצר הבית המגודרת בגדר חיצונית כנדרש – הגדר הפנימית בגובה שלא יפחת ממטר.

(ג) השער בנוי באופן שלא ניתן לטפס עליו או לזחול מתחתיו ואין עליו רכיבים אופקיים המאפשרים טיפוס של פעוטות; השער מצויד במנגנון סגירה.

(9) סידורי בטיחות

(א) מיתקני תלייה מקובעים לקיר בגובה 1.5 מטרים לפחות עם הגנה על הווים ומונעים כל פגיעה וכל סיכון, או אינם נגישים לפעוטות.

(ב) במסגרת קיים חיבור למוקד חירום באמצעות לחצן מצוקה, יישומונים המתחברים למספרי חירום וכל אמצעי תקשורת מתאים אחר.

(10) הוראות כלליות

(א) פריטי הריהוט יציבים.

(ב) חומרי הניקוי והחיטוי ותרופות מוחזקים בארון נפרד ונעול רחוק מהישג ידם של פעוטות.

(ג) מיחמים וקומקומים, לרבות מיתקני שתייה שבהם זורמים מים חמים, הורחקו מהישג ידם של הפעוטות.

(ד) ארונות ושידות שגובהם מעל 90 סנטימטרים מקובעים אל הקיר בדרך שמונעת סכנת נפילה; תמונות, מדפים וקישוטים חוברו היטב אל הקיר למניעת נפילה.

(ה) עמדת מכלי גז נמצאת מרוחקת מאזור פעילות הפעוטות ובלא נגישות לפעוטות.

(ו) קישוטים אינם מחוברים אל נורות החשמל, אל חוטי הנורות ואל תקרות תלויות.

(ז) מאווררים ותנואי חימום חשמליים ניידים הותקנו על הקיר בגובה של 2 מטרים, האחר מחומרים דליקים ובאופן המבטיח את מניעת נפילתם; כבל ההזנה הוצמד לקיר כך שלא ניתן למשוך אותו.

(ח) במעון יש תיק עזרה ראשונה עם ציוד עזרה ראשונה לפי המלצות משרד הבריאות; ציוד העזרה ראשונה בלתי נגיש לפעוטות.

(ט) כלי האוכל מחומרים בטיחותיים שאינם מסוכנים ואינם עשויים מזכוכית.

(י) אין במעון או בחצר המעון צעצועים בעלי חלקים רופפים או מתפרקים בקלות, או צעצועים וחלקי צעצועים קטנים העלולים לגרום לחנק.

(יא) אין במעון ציוד שאינו מאושר לשימוש לפי תקנה 19(א)(14).

(יב) אזורי הפעילות של הפעוטות מאווררים.

(יג) המרווח בין רכיבים אנכיים כגון מעקות, סורגים, גדרות וכיוצא באלה, לא יעלה על 8 סנטימטרים – גודל מעבר ראש של פעוט; כמו כן, לא יהיו פתחים המאפשרים היתפסות של ראש הפעוט או נפילה דרכם.

(יד) כל לוחות הזכוכית במעון, ובכלל זה שמשות, דלתות וחלונות מזכוכית ומראות הנגישים לפעוטות, עשויים מחומר שאינו מתנפץ או ממוגנים באמצעים מתאימים כגון טפט שקוף המיועד למטרה זו.

 

 

כ"ו בטבת התשפ"א (10 בינואר 2021)                                איציק שמולי

                                                                                                        שר העבודה הרווחה

                                                                                                      והשירותים החברתיים

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשפ"א מס' 9117 מיום 25.1.2021 עמ' 1666.

ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9133 מיום 1.2.2021 עמ' 1778.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות