תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של
עמית-עצמאי במצב אבטלה), תשפ"א-2021

 

 

משפט פרטי וכלכלהכספיםשירותים פיננסייםקופות גמל

משפט פרטי וכלכלהתאגידים וניירות ערךקופות גמל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

משיכה של  עמית עצמאי

Go

2

סעיף 3

תוקף

Go

3

סעיף 4

תחולה

Go

3

 


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של
עמית-עצמאי במצב אבטלה), תשפ"א-2021
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(ב3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "יתרת זכאות צבורה" במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית-עצמאי בחשבונו בקופת הגמל עד יום חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד;

          "המועד הקובע" – כהגדרתו בסעיף 23(ב3) לחוק;

          "מרכיב החיסכון" – מרכיב חיסכון למצב אבטלה כמשמעותו בסעיף 23(ב3) לחוק;

          "עמית-עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו" – עמית-עצמאי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   מתקיימים לגביו כל אלה:

(א)   העמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, לפי העניין, וניתן לו אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי תיק העוסק שלו מסווג כתיק לא פעיל;

(ב)   העסק של העמית-עצמאי לא הועבר לקרוב כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה; לעניין זה, "העברה לקרוב" – לרבות פתיחת עסק זהה על שם קרוב כאמור;

(2)   הוא סגר את עסקו לציבור בשל הגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, לתקופה מצטברת של חודש לפחות במהלך שנת 2020 או 2021.

משיכה של  עמית עצמאי

2.       עמית-עצמאי רשאי למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי ומקופת גמל לתגמולים, אם התקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(1)  התקיים אחד מאלה, לפי העניין:

(א)   לפי סעיף 23(ב3)(1)(א) לחוק, העמית-עצמאי הפקיד לקופת גמל לקצבה תשלומים בעד 24 חודשים לפחות או בעד 8 רבעונים לפחות, מתוך שלוש שנות המס שקדמו למועד המשיכה, לרבות הפקדה למפרע באותה שנת מס;

(ב)   לפי סעיף 23(ב3)(1)(ב) לחוק, העמית-עצמאי הפקיד לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים, כעמית-עצמאי, לפני המועד הקובע, תשלומים בעד 24 חודשים לפחות או בעד 8 רבעונים לפחות, מתוך ארבע שנות המס שקדמו למועד הקובע, לרבות הפקדה למפרע באותה שנת מס;

(2)  משיכת הכספים תהיה בשלושה תשלומים חודשיים רצופים ושווים, ואם הוא עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד;

(3)  במועד המשיכה חלפו 26 חודשים לפחות ממועד המשיכה הקודמת של כספים לפי תקנות אלה, אם הייתה משיכה קודמת כאמור;

(4)  סכום המשיכה לפי תקנות אלה מכלל קופות הגמל, בתוספת סכומים הנמשכים לפי תקנות אלה בקופות גמל אחרות, לא יעלה על התקרה הקבועה בסעיף 23(ב3)(1)(א)(2)(ב) או בסעיף 23(ב3)(1)(ב)(1) או (2) לחוק, לפי העניין;

(5)  אם לא עומדים לזכות העמית-עצמאי כספים במרכיב החיסכון בקופת גמל אחרת העולים, בתוספת הסכומים הקיימים לזכותו במרכיב החיסכון בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, על התקרה הקבועה בסעיף 23(ב3)(1)(א)(1) לחוק – תתאפשר משיכה בסכום המשלים לסכום האמור בסעיף 23(ב3)(1)(א)(1) לחוק גם ממרכיב התגמולים, בכפוף לתנאי שבאותו סעיף;

(6)  העמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או שהוא הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה;

(7)  אם התקיים בעמית-עצמאי האמור בפסקה (2) של ההגדרה "עמית-עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו" – סכום המשיכה, כאמור בפסקה (4), לא יעלה על 7,500 שקלים חדשים כפול מספר החודשים שבםה היה העסק סגור כאמור בפסקה להגדרה האמורה;

(8)  היתרה הצבורה שממנה מבקש העמית-עצמאי לבצע את המשיכה לא הומרה לקצבה;

(9)  העמית-עצמאי לא העביר כספים ממרכיב החיסכון לקופת גמל אחרת, בלא שהעביר את כל הכספים שבמרכיב התגמולים;

(10) העמית-עצמאי לא העביר כספים ממרכיב התגמולים לקופת גמל אחרת, בלא שהעביר את כל הכספים שבמרכיב החיסכון.

תוקף

3.       תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

תחולה

4.       תקנות אלה יחולו גם על כספים שהופקדו לקופת גמל לפני המועד הקובע, בתנאים הקבועים בחוק.

 

 

כ' בשבט התשפ"א (2 בפברואר 2021)                                 ישראל כ"ץ

                                                                                                               שר האוצר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 9144 מיום 4.2.2021 עמ' 1828.