נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

1

סעיף 2

איסור יציאה מישראל

Go

1

סעיף 3

הגבלת הנכנסים לישראל

Go

1

סעיף 4

סייגים לאיסור יציאה מישראל

Go

1

סעיף 8

תוקף

Go

1

סעיף 6

דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים וועדת השגות

Go

1

סעיף 7

תחילה

Go

1

סעיף 9

הוראת מעבר

Go

1

 

פרק א': הגדרות ופרשנות

Go

1

 

פרק ב': יציאה מישראל וכניסה לישראל

Go

1

 

פרק ג': הוראות כלליות

Go

1

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(1), ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), לאחר שהממשלה שוכנעה באמור בסעיף 7א(1) ו-(2) ושקלה את האמור בסעיף 7א(ב)(3) לחוק, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות

1.       בתקנות אלה –

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          "דיפלומט" – אחד מאלה:

(1)   אדם המחזיק בדרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי;

(2)   אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי, או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש לצאת במעבר טאבה לצורך מילוי תפקידו;

מיום 15.3.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2628

הוספת הגדרת "דיפלומט"

          "ועדת השגות" – ועדת השגות לפי סעיף 7א(ה) לחוק;

          "ועדת חריגים" – ועדת חריגים לפי סעיף 7א(ג) לחוק;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "מחלים" – כהגדרתו בצו בידוד בית;

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428

הוספת הגדרת "מחלים"

תק' תשפ"א-2021

          "מעבר גבול יבשתי" – תחנת מעבר גבול שנקבעה כתחנת גבול;

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת הגדרת "מעבר גבול יבשתי"

תק' תשפ"א-2021

          "מעבר גבול ימי" – נמל שנקבע כתחנת גבול;

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת הגדרת "מעבר גבול ימי"

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428

הוספת הגדרת "צו בידוד בית"

תק' תשפ"א-2021

          "שדה תעופה בין-לאומי" – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול;

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת הגדרת "שדה תעופה בין-לאומי"

          "תושב קבע" – מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל;

תק' תשפ"א-2021

          "תחנת גבול" – תחנת גבול המנויה בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987;

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת הגדרת "תחנת גבול"

תק' תשפ"א-2021

          "תעודת איש צוות" – כמשמעותה בחלק ז' לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981, או תעודה מקבילה שנתנה רשות מוסמכת במדינה חברה באמנה כהגדרת מדינה חברה בחוק הטיס, התשע"א-2011;

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת הגדרת "תעודת איש צוות"

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "תעודת מחלים או מחוסן" – כמשמעותם בצו בידוד בית;

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428

הוספת הגדרת "תעודת מחלים או מחוסן"

          "תקנות הגבלת הפעילות" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          "תקנות חובת ביצוע בדיקה" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021.

מיום 15.3.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2628

הוספת הגדרת "תקנות חובת ביצוע בדיקה"

פרק ב': יציאה מישראל וכניסה לישראל

איסור יציאה מישראל תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

2.       (א)  לא יצא אדם מישראל דרך מעבר טאבה ולא יצא אדם דרך תחנת גבול אחרת, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(2)   פסקה (2ב) לא חלה עליו והוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;

תק' תשפ"א-2021

(2א) הוא איש צוות בכלי טיס, היוצא מישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור, ובידו תעודת איש צוות;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(2ב) הוא מחלים והציג תעודת מחלים או מחוסן בתוקף לפי דרישה של גורם מוסמך בתחנת הגבול;

(3)   מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו מישראל לפי תקנה 4.

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר יציאה דרך תחנת גבול "מעבר טאבה" בשל צורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר יציאה של דיפלומט דרך תחנת גבול "מעבר טאבה".

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

הוספת פסקה 2(2א)

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428

2. (א) לא יצא אדם מישראל דרך מעבר טאבה ולא יצא אדם דרך תחנת גבול אחרת, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;

(2) הוא פסקה (2ב) לא חלה עליו והוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;

(2א) הוא איש צוות בכלי טיס, היוצא מישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור, ובידו תעודת איש צוות;

(2ב) הוא מחלים והציג תעודת מחלים או מחוסן בתוקף לפי דרישה של גורם מוסמך בתחנת הגבול;

(3) מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו מישראל לפי תקנה 4.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר יציאה דרך תחנת גבול "מעבר טאבה" בשל צורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים.

 

מיום 15.3.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2628

הוספת תקנת משנה 2(ג)

הגבלת הנכנסים לישראל תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

3.       (א)  לא ייכנס אדם לישראל אלא דרך שדה תעופה בין-לאומי או מעבר גבול ימי.

 

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" של אדם שיצא מחוץ לישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, במועדים שיורה שר הפנים ולא יותר מפעמיים בשבוע; הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב למספר הנכנסים לישראל דרך תחנות גבול אחרות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת מקום לביצוע בדיקה לפי תקנה 3(א) לתקנות חובת ביצוע בדיקה.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה של דיפלומט דרך תחנת גבול "מעבר טאבה" ודרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן".

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה של אדם שיצא לפי תקנה 2(ב) דרך מעבר טאבה, במועד שיורה שר הפנים; הוראה כאמור תינתן כאמור בתקנת משנה (ב).

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ה)  (פקעה).

מיום 8.2.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9160 מיום 8.2.2021 עמ' 1878

3. (א) לא ייכנס אדם לישראל אלא אם כן ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.

 

מיום 10.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

איסור כניסה לישראל

3. לא ייכנס אדם לישראל אלא אם כן ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

איסור כניסה לישראל

3. (א) לא ייכנס אדם לישראל אלא דרך שדה תעופה בין-לאומי או מעבר גבול ימי, ואם ועדת חריגים אישרה את כניסתו לישראל.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ועדת חריגים רשאית לאשר בקשה של אדם שיצא מחוץ לישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, להיכנס לישראל דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" לצורך מעבר למקום מגוריו הקבוע בישראל, במועד שתורה; מועד הכניסה ייקבע במטרה לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב להוראות לפי סעיף 22ג לחוק, ובהסכמת שר הביטחון או נציגו.

(ג) תקנת משנה (א) לא תחול על איש צוות בכלי טיס הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור ובידו תעודת איש צוות.

 

מיום 15.3.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2628

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" של אדם שיצא מחוץ לישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, במועדים שיורה שר הפנים ולא יותר מפעמיים בשבוע; הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב למספר הנכנסים לישראל דרך תחנות גבול אחרות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת מקום לביצוע בדיקה לפי תקנה 3(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021 לתקנות חובת ביצוע בדיקה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה של דיפלומט דרך תחנת גבול "מעבר טאבה" ודרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן".

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה של אדם שיצא לפי תקנה 2(ב) דרך מעבר טאבה, במועד שיורה שר הפנים; הוראה כאמור תינתן כאמור בתקנת משנה (ב).

 

מיום 15.3.2021 עד יום 17.3.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2629

הוספת תקנת משנה (ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), תתאפשר כניסה של עובדים זרים החיוניים לפעילות בתי המלון באילת לישראל, דרך מעבר ערבה, במועדים שיורה שר הפנים; הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת ביצוע בדיקה לפי תקנה 3(א) לתקנות חובת ביצוע בדיקה.

סייגים לאיסור יציאה מישראל

4.       רשאי לצאת מישראל מי שוועדת חריגים אישרה כי הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן:

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(1)  לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו; לגבי קטין הנזקק לטיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי – ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש;

(2)  לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;

(3)  לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא באות המדינה;

(4)  לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;

(5)  לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

ת"ט תשפ"א-2021

(6)  ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית;

(7)  לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב יציאה מישראל.

מיום 8.2.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9160 מיום 8.2.2021 עמ' 1878

(6) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שהגעתם לישראל שיציאתם מישראל חיונית;

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2429

(1) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו; לגבי קטין הנזקק לטיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי – ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש;

תק' (מס' 4)  תשפ"א-2021

5.       (בוטלה).

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2429

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

סייגים לאיסור כניסה לישראל

5. (א) אזרח ישראל או תושב קבע שוועדת חריגים אישרה כי הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד האמורים להלן רשאי להיכנס לישראל:

(1) לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

(2) לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ובכלל זה השתתפות בהלוויה של נפטר המובא לקבורה בישראל;

(3) לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל;

(4) לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;

(5) אישה בשליש השלישי להריונה;

(6) לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;

(7) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(8) הוא יצא כדין מישראל, לפי ההגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע בישראל.

(ב) מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים, אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן:

(1) לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;

(2) לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

(3) ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית;

(4) מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו.

(ג) מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע והוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע, רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים המפורטים בתקנת משנה (א).

דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים וועדת השגות

6.       (א)  פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה; לפנייה יצורפו אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תנאי או צורך כאמור בתקנה 4 או 5, במבקש.

          (ב)  קישור לטופס המקוון יפורסם באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה.

          (ג)   יפורסמו דרכי פנייה נוספות למי שאינו מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זה כתובת להגשת פנייה כאמור.

          (ד)  ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש ממגיש בקשה הצגת אישורים או מסמכים נוספים להוכחת האמור בפנייתו ולצורך הכרעה בפנייה.

פרק ג': הוראות כלליות

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 7.00.

תוקף תק' (מס' 4)  תשפ"א-2021

8.       תוקפן של תקנות אלה עד יום ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021).

מיום 21.2.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9191 מיום 18.2.2021 עמ' 2098

8. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח' באדר התשפ"א (20 בפברואר 2021) כ"ב באדר התשפ"א (6 במרס 2021).

 

מיום 24.2.2021

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9209 מיום 24.2.2021 עמ' 2234

8. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ב באדר התשפ"א (6 במרס 2021) י"ט באדר התשפ"א (3 במרס 2021) בשעה 07:00.

 

מיום 3.3.2021 בשעה 07:00

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9233 מיום 3.3.2021 עמ' 2376

8. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ט באדר התשפ"א (3 במרס 2021) בשעה 07:00 כ"ג באדר התשפ"א (7 במרס 2021).

 

מיום 7.3.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2429

8. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג באדר התשפ"א (7 במרס 2021) ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021).

 

הוראת מעבר

9.       (א)  יראו במי שקיבל אישור יציאה לטיסה מחוץ לישראל לפי תקנה 2(17)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 4.

          (ב)  יראו במי שעומד בתנאים המפורטים בתקנה 2(17)(א) ו-(א1) לתקנות הגבלת הפעילות עד יום כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 7.00 כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 2.

          (ג)   יראו במי שקיבל אישור מוועדת החריגים לפי החלטת ממשלה 776 מיום 1 בפברואר 2021 על "הקמת ועדת חריגים למתן אישור לנוסע בכלי טיס לישראל מטעמים הומניטריים", כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים כמפורט בתקנה 5.

 

 

כ"ג בשבט התשפ"א (5 בפברואר 2021)                              בנימין נתניהו

                                                                                                            ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 9147 מיום 5.2.2021 עמ' 1836.

אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9160 מיום 8.2.2021 עמ' 1878.

ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9160 מיום 8.2.2021 עמ' 1878.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9171 מיום 10.2.2021 עמ' 1964 – תק' תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9185 מיום 16.2.2021 עמ' 2078.

ק"ת תשפ"א מס' 9191 מיום 18.2.2021 עמ' 2098 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 21.2.2021. אושר חלקית ק"ת תשפ"א מס' 9209 מיום 24.2.2021 עמ' 2234 – החלטה תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9233 מיום 3.3.2021 עמ' 2376 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 3.3.2021 בשעה 07:00. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9238 מיום 4.3.2021 עמ' 2396.

ק"ת תשפ"א מס' 9246 מיום 6.3.2021 עמ' 2428 – תק' (מס' 4) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.3.2021 ור' תקנה 7 לענין הוראת שעה. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9257 מיום 10.3.2021 עמ' 2560.

ק"ת תשפ"א מס' 9268 מיום 14.3.2021 עמ' 2628 – תק' (מס' 5) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 15.3.2021. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2736. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9285 מיום 21.3.2021 עמ' 2762.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות