נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), תשפ"א-2021

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

 

פרק א': הגדרות ופרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

2

 

פרק ב': חובת ביצוע בדיקות

Go

2

סעיף 2

חובת ביצוע בדיקה לפני הכניסה לישראל

Go

2

סעיף 3

חובת ביצוע בדיקה לאחר הכניסה לישראל

Go

3

 

פרק ג': הוראות כלליות ועונשין

Go

3

סעיף 4

עונשין

Go

3

סעיף 5

עבירות מינהליות

Go

3

סעיף 6

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

4

סעיף 7

סמכויות שוטר

Go

4

סעיף 8

תחילה

Go

4

סעיף 9

תוקף

Go

4

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), תשפ"א-2021*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(2), ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות

1.       בתקנות אלה –

           "בדיקה" – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR או בדיקה מסוג נוסף שיקבע המנהל בהוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;

           "מעבר גבול ימי" – נמל שנקבע כתחנת גבול;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

           "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

מיום 30.6.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3516

הוספת הגדרת "צו בידוד בית"

           "שדה תעופה בין-לאומי" שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול;

           "תחנת גבול" – תחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987.

פרק ב': חובת ביצוע בדיקות

חובת ביצוע בדיקה לפני הכניסה לישראל תק' (מס' 2)  תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2021

2.       בלי לגרוע מתקנה 30(א)(3) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף-2020, אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל לא ייכנס לישראל דרך תחנת גבול שאינה בשדה תעופה בין-לאומי בלא –

(1)  שיש בידיו ממצא שלילי בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד כניסתו לישראל או אם נכנס לישראל במעבר גבול ימי במהלך 72 השעות שקדמו ליציאתו מהמדינה האחרת; אישור כאמור יוצג לקצין ביקורת הגבולות;

(2)  על אף האמור בפסקה (1), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל דרך תחנת גבול כאמור, גם אם לא הציג ממצא שלילי כאמור, אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זאת אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות במדינה שממנה הוא מגיע לישראל; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

(3)  על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל דרך תחנת גבול אם הציג ממצא חיובי, בנסיבות מיוחדות, אם שוכנע כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ולפי תנאי האישור.

מיום 7.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9306 מיום 6.4.2021 עמ' 2886

2. בלי לגרוע מתקנה 30(א)(3) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף-2020, ומתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021 ומתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2), התשפ"א-2021, אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל לא ייכנס לישראל דרך תחנת גבול שאינה בשדה תעופה בין-לאומי בלא –

 

מיום 21.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9631 מיום 14.9.2021 עמ' 70

2. בלי לגרוע מתקנה 30(א)(3) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף-2020, ומתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2), התשפ"א-2021, אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל לא ייכנס לישראל דרך תחנת גבול שאינה בשדה תעופה בין-לאומי בלא –

חובת ביצוע בדיקה לאחר הכניסה לישראל

3.       (א)  אדם הנכנס לישראל יבצע עם כניסתו לישראל בדיקה במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול; מפעיל תחנת הגבול יקצה מקום בתחנת הגבול לביצוע בדיקה כאמור.

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו רשאי לאשר לנוסע הנכנס לישראל בטיסה ייעודית להעלאת עולים לבצע את הבדיקה במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה שאליו הוא מועבר עם הגעתו לישראל; לעניין זה, "מרכז קליטה" – מקום המיועד למגורי עולים בתקופתם הראשונה בישראל שמפעילה הסוכנות היהודית.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

           (ג)   איש צוות, הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו, בכלי טיס – המופעל בהפעלה מסחרית, לא יהיה חייב לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו כל אלה:

(1)   יש בידו ממצא שלילי בבדיקה שביצע בתוך שבעת הימים שקדמו למועד כניסתו לישראל;

(2)   המפעיל האווירי המעסיק אותו מקיים שיטת מעקב מתועדת שתבטיח כי אנשי הצוות שהוא מעסיק מקיימים את חובות הבדיקה לפי תקנת משנה זו;

תק' תשפ"ב-2021

(3)   לעניין איש צוות שהגיע לישראל ממדינה המפורטת בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א-2021 – בכל הזמן שבו שהה במדינה כאמור הוא לא יצא משטח שדה התעופה באותה מדינה.

תק' תשפ"ב-2021

           (ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ג), על איש צוות, הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו, בכלי טיס – המופעל בהפעלה מסחרית, לא תחול תקנת משנה (א) אם מתקיימים בו התנאים האלה:

(א)   הוא נכנס לישראל לאחר ששהה במדינה אחרת עד 12 שעות ולא יצא משטח שדה התעופה באותה המדינה;

(ב)   מתקיים בו אחד מאלה:

(1)    הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-SARS–COV–2 שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת אישור ההחלמה;

(2)    הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות, ולאחר מכן קיבל מנה של החיסון לפי אחת מפסקאות המשנה האלה:

(א)   חלפו 14 ימים לפחות מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(ב)   במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(3)    הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת המנה השנייה של החיסון;

(4)    הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, וכן קיבל את המנה השלישית של החיסון, בהתאם לאחת הפסקאות המפורטות להלן:

(א)   חלפו לפחות 14 ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(ב)   במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון.

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

           (ד)  בתקנה זו –

           "איש צוות", "הפעלה מסחרית" ו"כלי טיס" – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע"א-2011;

           "מפעיל אווירי" – כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020.

מיום 16.2.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9187 מיום 16.2.2021 עמ' 2087

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בתחנת גבול שהמנהל הודיע כי אין אפשרות לבצע בה בדיקה, בתקופת תוקפה של הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 5) (תיקון), התשפ"א-2021, אדם החייב בבידוד במקום בידוד מטעם המדינה יבצע את הבדיקה במקום לבידוד מטעם המדינה שהורה לו מפעיל מקום הבידוד מטעם המדינה ובמועד שהורה; מפעיל מקום לבידוד מטעם המדינה יקצה מקום במקום בידוד מטעם המדינה לביצוע בדיקה כאמור; הודעת המנהל כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, משרד החוץ משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.

 

מיום 10.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9255 מיום 9.3.2021 עמ' 2556

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בתחנת גבול שהמנהל הודיע כי אין אפשרות לבצע בה בדיקה, בתקופת תוקפה של הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 5), התשפ"א-2021, אדם החייב בבידוד במקום בידוד מטעם המדינה יבצע את הבדיקה במקום לבידוד מטעם המדינה שהורה לו מפעיל מקום הבידוד מטעם המדינה ובמועד שהורה; מפעיל מקום לבידוד מטעם המדינה יקצה מקום במקום בידוד מטעם המדינה לביצוע בדיקה כאמור; הודעת המנהל כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, משרד החוץ משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.

 

מיום 7.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9306 מיום 6.4.2021 עמ' 2886

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו רשאי לאשר לנוסע הנכנס לישראל בטיסה ייעודית להעלאת עולים שאושרה לפי תקנה 1א(ג)(3) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, לבצע את הבדיקה במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה שאליו הוא מועבר עם הגעתו לישראל; לעניין זה, "מרכז קליטה" – מקום המיועד למגורי עולים בתקופתם הראשונה בישראל שמפעילה הסוכנות היהודית.

 

מיום 30.6.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3516

הוספת תקנות משנה 3(ג), 3(ד)

 

מיום 21.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9631 מיום 14.9.2021 עמ' 70

(ג) איש צוות, הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו, בכלי טיס – המופעל בהפעלה מסחרית, לא יהיה חייב לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו כל אלה:

(1) יש בידו ממצא שלילי בבדיקה שביצע בתוך שבעת הימים שקדמו למועד כניסתו לישראל;

(2) המפעיל האווירי המעסיק אותו מקיים שיטת מעקב מתועדת שתבטיח כי אנשי הצוות שהוא מעסיק מקיימים את חובות הבדיקה לפי תקנת משנה זו;

(3) לעניין איש צוות שהגיע לישראל ממדינה המפורטת בסעיף 2(י) לצו בידוד בית בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א-2021 – בכל הזמן שבו שהה במדינה כאמור הוא לא יצא משטח שדה התעופה באותה מדינה.

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ג), על איש צוות, הנכנס לישראל במסגרת מילוי תפקידו, בכלי טיס – המופעל בהפעלה מסחרית, לא תחול תקנת משנה (א) אם מתקיימים בו התנאים האלה:

(א) הוא נכנס לישראל לאחר ששהה במדינה אחרת עד 12 שעות ולא יצא משטח שדה התעופה באותה המדינה;

(ב) מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות על בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל-SARS–COV–2 שתועד במערכת משרד הבריאות או קופות החולים, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת אישור ההחלמה;

(2) הוא קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות, ולאחר מכן קיבל מנה של החיסון לפי אחת מפסקאות המשנה האלה:

(א) חלפו 14 ימים לפחות מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

(3) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, ולא חלפו שישה חודשים מיום קבלת המנה השנייה של החיסון;

(4) הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, וכן קיבל את המנה השלישית של החיסון, בהתאם לאחת הפסקאות המפורטות להלן:

(א) חלפו לפחות 14 ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון;

(ב) במועד יציאתו מישראל חלפו שבעה ימים מתום היום שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון.

פרק ג': הוראות כלליות ועונשין

עונשין

4.       העושה אחד מאלה – דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)  אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל ונכנס לישראל בלי שיש בידיו ממצא שלילי בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד כניסתו לישראל או אישור אחר כמפורט בתקנה 2 ובניגוד לאמור בתקנה האמורה;

תק' תשפ"א-2021

(2)  אדם הנכנס לישראל שלא ביצע בדיקה במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול במעבר הגבול או במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה, בניגוד לתקנה 3;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(3)  אדם הנכנס לישראל, האחראי על קטין שלא מלאו לו 12 שנים הנכנס לישראל יחד עימו, שמנע ביצוע בדיקה בקטין כאמור, במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול במעבר הגבול או במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה כהגדרתו בתקנה 3(ב).

מיום 10.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9255 מיום 9.3.2021 עמ' 2556

החלפת פסקה 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) אדם הנכנס לישראל שלא ביצע בדיקה במעבר גבול או במקום לבידוד מטעם המדינה בניגוד לתקנה 3.

 

מיום 30.6.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3516

הוספת פסקה 4(3)

עבירות מינהליות תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

5.       (א)  העבירות המנויות בתקנה 4 המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלן קנס מינהלי קצוב, כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן:

מס"ד

טור א'

העבירה

טור ב'

סכום בשקלים חדשים

(1)

4(1)

2,500

(2)

4(2)

3,500

(3)

4(3)

3,500

           (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן בתקנה זו – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

מיום 30.6.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3517

הוספת פרט (3) בטבלה בסעיף קטן 5(א)

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

6.       הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה הוא כל אחד מאלה:

(1)  שוטר;

(2)  מפקד שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין.

סמכויות שוטר

7.       לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.

תחילה

8.       תחילתה של תקנה 2 ביום ב' באדר התשפ"א (14 בפברואר 2021).

תוקף תק' תשפ"ב-2021

9.       תוקפן של תקנות אלה, עד יום י"ב בחשוון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021).

מיום 10.3.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9255 מיום 9.3.2021 עמ' 2556

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום כ"ה באדר התשפ"א (9 במרס 2021) כ"ד בניסן התשפ"א (6 באפריל 2021).

 

מיום 7.4.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9306 מיום 6.4.2021 עמ' 2886

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום כ"ד בניסן התשפ"א (6 באפריל 2021) כ"ב באייר התשפ"א (4 במאי 2021).

 

מיום 5.5.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9350 מיום 4.5.2021 עמ' 3072

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום כ"ב באייר התשפ"א (4 במאי 2021) כ"א בסיוון התשפ"א (1 ביוני 2021).

 

מיום 2.6.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9419 מיום 1.6.2021 עמ' 3282

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום כ"א בסיוון התשפ"א (1 ביוני 2021) י"ט בתמוז התשפ"א (29 ביוני 2021).

 

מיום 30.6.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3517

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום י"ט בתמוז התשפ"א (29 ביוני 2021) י"ט בתמוז התשפ"א (27 ביולי 2021).

 

מיום 30.6.2021

ת"ט תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9470 מיום 28.6.2021 עמ' 3524

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום י"ט בתמוז התשפ"א (27 ביולי 2021) י"ח באב התשפ"א (27 ביולי 2021).

 

מיום 27.7.2021

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9514 מיום 23.7.2021 עמ' 3804

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום י"ח באב התשפ"א (27 ביולי 2021) ט"ו באלול התשפ"א (23 באוגוסט 2021).

 

מיום 24.8.2021

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9586 מיום 23.8.2021 עמ' 4028

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום ט"ו באלול התשפ"א (23 באוגוסט 2021) י"ד בתשרי התשפ"ב (20 בספטמבר 2021).

 

מיום 21.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9631 מיום 14.9.2021 עמ' 71

9. תוקפן של תקנות אלה, עד יום י"ד בתשרי התשפ"ב (20 בספטמבר 2021) י"ב בחשוון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021).

 

 

כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021)                            בנימין נתניהו

                                                                                                                  ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 9175 מיום 11.2.2021 עמ' 1978.

אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9185 מיום 16.2.2021 עמ' 2078.

ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9187 מיום 16.2.2021 עמ' 2087.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9255 מיום 9.3.2021 עמ' 2556 – תק' תשפ"א-2021; תחילתן ביום 10.3.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9306 מיום 6.4.2021 עמ' 2886 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 7.4.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9335 מיום 26.4.2021 עמ' 3036.

ק"ת תשפ"א מס' 9350 מיום 4.5.2021 עמ' 3072 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 5.5.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9383 מיום 18.5.2021 עמ' 3182.

ק"ת תשפ"א מס' 9419 מיום 1.6.2021 עמ' 3282 – תק' (מס' 4) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 2.6.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9454 מיום 21.6.2021 עמ' 3440.

ק"ת תשפ"א מס' 9468 מיום 28.6.2021 עמ' 3516 – תק' (מס' 5) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 30.6.2021. ת"ט ק"ת תשפ"א מס' 9470 מיום 28.6.2021 עמ' 3524. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9492 מיום 7.7.2021 עמ' 3620.

ק"ת תשפ"א מס' 9514 מיום 23.7.2021 עמ' 3804 – תק' (מס' 6) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 27.7.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9533 מיום 1.8.2021 עמ' 3858.

ק"ת תשפ"א מס' 9586 מיום 23.8.2021 עמ' 4028 – תק' (מס' 7) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 24.8.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9593 מיום 29.8.2021 עמ' 4050.

ק"ת תשפ"ב מס' 9631 מיום 14.9.2021 עמ' 70 – תק' תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 21.9.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות