להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק"

Go

4

סעיף 3

אופן קבלת אישור "תו ירוק" ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי

Go

5

סעיף 4

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

Go

6

סעיף 4ג

תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב"תו ירוק"

Go

6

סעיף 5

הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

Go

8

סעיף 6

הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

Go

8

סעיף 7

עונשין

Go

8

סעיף 8

עבירה מינהלית

Go

10

סעיף 9

קנס מינהלי קצוב

Go

10

סעיף 10

עבירה מינהלית חוזרת

Go

10

סעיף 11

עבירה מינהלית נמשכת

Go

10

סעיף 12

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

10

סעיף 13

סמכויות שוטר

Go

10

סעיף 14

תחילה

Go

10

סעיף 15

תוקף

Go

10

סעיף 16

הוראת שעה   הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR

Go

11

סעיף 17

הוראת שעה   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום

Go

11

סעיף 18

הוראת שעה   פטור מהצגת אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית לילד

Go

11

סעיף 20

הוראת שעה   מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי

Go

12

סעיף 21

הוראת שעה   הצגת תוצאת בדיקת PCR בראש השנה

Go

12

סעיף 22

הוראת שעה   תוקף תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ביום כיפור

Go

13

סעיף 23

הוראת שעה   "תו ירוק" זמני

Go

13

 

תוספת

Go

13

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021*

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "אדם מנוע חיסון"

           "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב);

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית"

           "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR"

           "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל" – (נמחקה);

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 754

הוספת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל"

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

מחיקת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל"

הנוסח הקודם:

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;

           "אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – (נמחקה);

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת הגדרת "אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת הגדרת "אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"

הנוסח הקודם:

"אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה, לכל אדם ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור, שניתן על ידי משרד התיירות ובהתאם לתוקף המצוין על גבי האישור;

           "אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

(1)   אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן שניתן מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021);

(2)   (נמחקה);

(3)   אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

(4)   אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;

(6)   אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת פסקה (4) להגדרת "אישור "תו ירוק""

 

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת פסקה (6) להגדרת "אישור "תו ירוק""

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(6) אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(1) אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן שניתן מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021);

(2) תעודת מחלים או מחוסן;

           "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

"בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

           "בית מלון" – (נמחקה);

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "בית מלון"

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

מחיקת הגדרת "בית מלון"

הנוסח הקודם:

"בית מלון" – מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד מאלה:

(1) מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(2) מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

           "גוף בודק" – (נמחקה);

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

מחיקת הגדרת "גוף בודק"

הנוסח הקודם:

"גוף בודק" – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;

           "הוראות המנהל" – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;

           "יחידת אירוח" – (נמחקה);

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "יחידת אירוח"

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

מחיקת הגדרת "יחידת אירוח"

הנוסח הקודם:

"יחידת אירוח" – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד לפחות;

           "ילד" – מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "ילד"

           "מדריך" – (נמחקה);

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת הגדרת "מדריך"

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת הגדרת "מדריך"

הנוסח הקודם:

"מדריך" – כהגדרתו בצו בידוד בית;

           "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודת האמורה;

           "מחלים או מחוסן" – מי שזכאי לתעודת מחלים או מחוסן, ובלבד שהונפק לו אישור על כך לפי פסקה (1) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

החלפת הגדרת "מחלים או מחוסן"

הנוסח הקודם:

"מחלים או מחוסן" – מחלים כהגדרתו בצו בידוד בית;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

החלפת הגדרת "מחלים או מחוסן"

הנוסח הקודם:

"מחלים או מחוסן" – מי שקיבל ממשרד הבריאות תעודת מחלים או מחוסן;

           "מסוף מעבר יבשתי" – מסוף מעבר כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "מסוף מעבר יבשתי"

           "מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין-לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

"מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בין-לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין-לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

           "מתחם לינה" – (נמחקה);

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת הגדרת "מתחם לינה"

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת הגדרת "מתחם לינה"

הנוסח הקודם:

"מתחם לינה" – כהגדרתו בצו בידוד בית;

           "סוכן" – (נמחקה);

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת הגדרת "סוכן"

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת הגדרת "סוכן"

הנוסח הקודם:

"סוכן" – כהגדרתו בצו בידוד בית;

           "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

           "קבוצת תיירים" – (נמחקה);

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת הגדרת "קבוצת תיירים"

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת הגדרת "קבוצת תיירים"

הנוסח הקודם:

"קבוצת תיירים" – קבוצת תיירים מאושרת כמשמעותה בסעיף 2(ד5) לצו בידוד בית;

           "שדה תעופה בין-לאומי" – כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "שדה תעופה בין-לאומי"

           "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – (נמחקה);

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

מחיקת הגדרת "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"

הנוסח הקודם:

"תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה, או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה;

           "תחנת תחבורה יבשתית" – כל אחד מאלה:

(1)   מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;

(2)   תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש"ס-2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;

           "תכנית "מגן חינוך"" – תכנית מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות חינוך אחת לשבוע;

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "תכנית "מגן חינוך""

           "תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם; אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

"תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם ובלבד שהונפקו מיום כ"ז בתרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021); אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

"תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם ובלבד שהונפקו מיום כ"ז בתרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021); אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

           "תעודת נכה" – תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת הגדרת "תעודת נכה"

           "תעודת קורונה" – (פקעה).

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת הגדרת "תעודת קורונה"

הנוסח:

"תעודת קורונה" – תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR), הכוללת את תאריכי קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה, לפי העניין, ושאינה אישור לפי פסקה (1) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

1א.     (בוטלה).

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

הוספת תקנה 1א

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

החלפת תקנת משנה 1א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מקום הפועל ב"תו ירוק" כמפורט בתקנה 2 או 4א.

 

מיום 12.11.2021

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9725 מיום 10.11.2021 עמ' 866

(א) לא יקיים אדם התקהלות ולא ישתתף בהתקהלות לא יקיים אדם התקהלות במבנה ולא ישתתף בהתקהלות במבנה, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת במבנה, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 אנשים לעניין זה, "התקהלות מותרת במבנה" – עד 100 אנשים.

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

(א) לא יקיים אדם התקהלות במבנה ולא ישתתף בהתקהלות במבנה, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת במבנה, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת במבנה" – עד 100 אנשים עד 50 אנשים.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

ביטול תקנה 1א

הנוסח הקודם:

הגבלת התקהלות

1א. (א) לא יקיים אדם התקהלות במבנה ולא ישתתף בהתקהלות במבנה, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת במבנה, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת במבנה" – עד 50 אנשים.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:

(1) מקום הפועל ב"תו ירוק" כמפורט בתקנה 2 או 4א;

(2) מסוף מעבר יבשתי וטרמינל נוסעים בשדה תעופה בין-לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוך כל אחד מהם.

חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק"

2.       (א)  לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

 

 

(1)   אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2)   מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3)   מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון;

 

(4)   (נמחקה);

(5)   (נמחקה);

(6)   (נמחקה);

(7)   מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8)   (נמחקה);

(9)   (נמחקה);

(10)  (נמחקה);

(11)  (נמחקה);

(12)  (נמחקה).

           (א1)        (בוטלה).

           (א2)        (בוטלה).

           (א3)        (בוטלה).

           (א4)        (בוטלה).

           (א5)        (נמחקה).

           (ב)  (בוטלה).

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

2. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המפורטים להלן, המצוי במבנה ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, או לתינוק עד גיל שנה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה, שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של מזון;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון.

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון (להלן – בית מלון);

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור.

(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2) מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3) מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם לעניין אירוע או פעילות כאמור בפסקאות (1) עד (3) באותה תקנת משנה המתקיימים חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

2. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד לתינוק עד גיל שנה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון (להלן – בית מלון);

(6) בית מלון;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור.

(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2) מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3) מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(ב) (בוטלה).

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל שלוש:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(4) מועדון שדה (קאנטרי קלאב), מכון כושר, סטודיו או בריכת שחייה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2) או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

מיום 18.8.2021

החלטה (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9577 מיום 18.8.2021 עמ' 4008

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

מיום 17.8.2021

תק' (מס' 3) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9573 מיום 17.8.2021 עמ' 3994

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; לעניין זה, "גן לאומי ושמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודה נכה:

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

(4) מועדון שדה (קאנטרי קלאב), מכון כושר, סטודיו או בריכת שחייה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(4) מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, "בריכת טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;

 

מיום 8.10.2021

פסקאות 2(א)(4), 2(א)(5), 2(א)(6) מיום 11.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

(4) מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, "בריכת טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה בבית אוכל אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2) או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; לעניין זה, "גן לאומי ושמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.

(10) אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

(א1) (בוטלה).

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מוזאון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים התלמידים, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור תישמר הפרדה, ככל האפשר, בין הקבוצה כאמור לבין הקהל השוהה במוזאון.

(א4) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין ספרייה, רשאי אדם להפעילה בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד.

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה או למי שהציג תעודת קורונה:

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 754

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

לעניין זה –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים ואשר חייב באישור ובתיאום מכוח תקנה 8 או 9 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה;

(11) רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמתקיימת בו בחינה מעשית בנהיגה כמשמעותה בתקנות 206א ו-206ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), מעט בחינה מעשית בנהיגה לקבלת רישיון נהיגה לדרגות הקבועות בתקנות 176 עד 179 לתקנות התעבורה.

(א1) (בוטלה).

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

הוספת תקנת משנה 2(א5)

 

מיום 12.11.2021

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9725 מיום 10.11.2021 עמ' 866

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים או מקום שמתקיים בו פסטיבל ולמעט מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(1) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;

(2) אם המקום מצוי במבנה – עד 100 צופים;

לעניין זה –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים ואשר חייב באישור ובתיאום מכוח תקנה 8 או 9 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים או מקום שמתקיים בו פסטיבל ולמעט מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(1) (א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;

(2) (ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 100 צופים עד 50 צופים;

לעניין זה –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים ואשר חייב באישור ובתיאום מכוח תקנה 8 או 9 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(א5) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מקום כאמור בפסקאות (3) עד (6) ו-(8) עד (10) לתקנת המשנה האמורה, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לחבר בקבוצת תיירים, אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקה קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום; בכניסה של קבוצת תיירים כאמור, תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום.

 

מיום 27.12.2021

תק' (מס' 15) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9833 מיום 26.12.2021 עמ' 1334

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "אזור הישיבה במבנה" – לרבות אזור הישיבה במתחם סגור ומקורה, כגון במיתקן לסגירת חורף;

(12) חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה, למעט בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), חנות אופטיקה, חנות למכירת עזרים רפואיים, מרכול, מכולת או סופרמרקט; לעניין זה, שטח החנות יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח החנות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

 

מיום 31.12.2021

תק' (מס' 16) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9874 מיום 30.12.2021 עמ' 1526

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים או מקום שמתקיים בו פסטיבל ולמעט מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים עד 100 צופים;

 

מיום 11.1.2022

תק' (מס' 18) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9915 מיום 10.1.2022 עמ' 1704

מחיקת פסקה 2(א)(12)

הנוסח הקודם:

(12) חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה, למעט בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), חנות אופטיקה, חנות למכירת עזרים רפואיים, מרכול, מכולת או סופרמרקט; לעניין זה, שטח החנות יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח החנות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

2. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות הכוללים הגשה או מכירה של מזון;

(4) מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "אזור הישיבה במבנה" – לרבות אזור הישיבה במתחם סגור ומקורה, כגון במיתקן לסגירת חורף;

(6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים או מקום שמתקיים בו פסטיבל ולמעט מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 100 צופים;

(ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים;

לעניין זה –

"מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים" – מרוץ ספורטיבי רב-משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים ואשר חייב באישור ובתיאום מכוח תקנה 8 או 9 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989;

"פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(7) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה;

(11) רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמתקיימת בו בחינה מעשית בנהיגה כמשמעותה בתקנות 206א ו-206ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), מעט בחינה מעשית בנהיגה לקבלת רישיון נהיגה לדרגות הקבועות בתקנות 176 עד 179 לתקנות התעבורה;

(12) (נמחקה).

(א1) (בוטלה).

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מוזאון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים התלמידים, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור תישמר הפרדה, ככל האפשר, בין הקבוצה כאמור לבין הקהל השוהה במוזאון.

(א4) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין ספרייה, רשאי אדם להפעילה בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד.

(א5) (נמחקה).

(ב) (בוטלה).

אופן קבלת אישור "תו ירוק" ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי

3.       (א)  אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה"תו הירוק" באחת הדרכים האלה:

(1)   בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;

(2)   באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;

(3)   באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה;

(4)   בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות.

           (ב)  אישור "תו ירוק" יכלול את הפרטים האלה:

(1)   שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2)   מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3)   מועד פקיעת תוקף האישור;

(4)   אמצעי לאימות האישור.

           (ג)   הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה:

(1)   הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;

(2)   הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).

           (ד)  סריקה של אישור ה"תו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1), תתבצע כמפורט להלן:

(1)   קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);

(2)   בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה"תו הירוק" עצמו; לא ייעשה כל שימוש במידע האמור בתקנת משנה (ב), למעט לצורך אימות האישור.

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ד) סריקה של אישור ה"תו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 755

(ד) סריקה של אישור ה"תו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1), תתבצע כמפורט להלן:

(1) קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);

(2) בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה"תו הירוק" עצמו; לא ייעשה כל שימוש במידע האמור בתקנת משנה (ב), למעט לצורך אימות האישור.

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

4.       (א)  המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.

           (ב)  המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:

 

(1)   אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד);

(1א) (פקעה);

(2)   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

(5)   לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות – אישור כאמור בפסקה (1) או (2) או תעודת נכה;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

           (ב1)        על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

           (ג)   מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.

           (ד)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.

           (ה)  המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3843

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה;

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש:

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת פסקה 4(ב)(5)

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד) ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד);

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקה 4(ב)(1א)

הנוסח:

(1א) תעודת קורונה, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 755

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

ביטול תקנת משנה 4(ב1)

הנוסח הקודם:

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

4א.     (בוטלה).

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3843

הוספת תקנה 4א

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד או לתינוק עד גיל שנה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4 הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל שלוש, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

4א. (א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל בתפוסה של עד 50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד)" "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה או למי שהציג תעודת קורונה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 850

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4, ולעניין כניסה של קבוצת תיירים למקום – תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 12.11.2021

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9725 מיום 10.11.2021 עמ' 866

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של מעל 1,000 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4, ולעניין כניסה של קבוצת תיירים למקום – תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל בתפוסה של עד 50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים, או מקום שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים הוא 100 אנשים או 1,000 אנשים, לפי העניין, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים מעל 50 אנשים, או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של מעל 1,000 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4, ולעניין כניסה של קבוצת תיירים למקום – תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים 50 אנשים, או מקום שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 100 אנשים 50 אנשים או 1,000 אנשים, לפי העניין, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

 

מיום 31.12.2021

תק' (מס' 16) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9874 מיום 30.12.2021 עמ' 1526

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של מעל 1,000 אנשים מעל 100 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים, או מקום שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים עד 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים או 1,000 אנשים או 100 אנשים, לפי העניין, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1926

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

הפעלת מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק"

4א. (א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה, ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים, או מקום שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח, ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים או 100 אנשים, לפי העניין, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

4ב.     (בוטלה).

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

הוספת תקנה 4ב

 

מיום 29.10.2021 בשעה 05:00

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9706 מיום 28.10.2021 עמ' 800

4ב. (א) במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7) במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה או בשטח פתוח או במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) המצוי במבנה או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א המצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנה זו, התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן:

(1) במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 400 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, ובאירוע המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח – לא יותר מ-400 אנשים;

(2) במקום כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) או בתקנה 4א – בשטח פתוח – עד 5,000 אנשים, במבנה – עד 1,000 אנשים, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 5,000 אנשים.

(2) במקום כאמור בתקנה 2(א9(2), (3) או (7) או בתקנה 4א, המצוי במבנה – עד 1,000 אנשים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום כאמור באותה תקנת משנה הפועל ב"תו ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה, ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים – בחלק שיש בו מקומות ישיבה מסומנים לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו מקומות ישיבה מסומנים התפוסה המרבית המותרת תהיה עד 5,000 אנשים.

 

מיום 12.11.2021

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9725 מיום 10.11.2021 עמ' 866

(א) במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה או בשטח פתוח או במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7) המצוי במבנה או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א המצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנה זו, התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן:

(1) במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 400 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, ובאירוע המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח – לא יותר מ-400 אנשים;

(1) במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה – עד 600 איש; לעניין זה, "המצוי במבנה" – לרבות מקום כאמור שהאירוע המתקיים בו, מתקיים חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח;

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1927

ביטול תקנה 4ב

הנוסח הקודם:

תפוסה מותרת במקום הפועל ב"תו ירוק"

4ב. (א) במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7) המצוי במבנה או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א המצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנה זו, התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן:

(1) במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה – עד 600 איש; לעניין זה, "המצוי במבנה" – לרבות מקום כאמור שהאירוע המתקיים בו, מתקיים חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח;

(2) במקום כאמור בתקנה 2(א9(2), (3) או (7) או בתקנה 4א, המצוי במבנה – עד 1,000 אנשים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום כאמור באותה תקנת משנה הפועל ב"תו ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה.

תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב"תו ירוק"

4ג.[1]    (א)  במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 2, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ואולם לעניין קניון או חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה ושאינה בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

           (א1)        בחנות ששטחה קטן מ-100 מטרים רבועים, בבית מרקחת, בחנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), במרכול, במכולת או בסופרמרקט, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 4 לקוחות, לפי המקל מביניהם.

           (ב)  לעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי תקנת משנה (א) יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, "מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.

           (ג)   המחזיק או המפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

           (ד)  הוראות תקנות משנה (א) ו-(ג) לא יחולו על –

(1)   מקום ששטחו קטן מ-100 מטרים רבועים, למעט חנות מהחנויות המפורטות בתקנת משנה (א1), ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב כאמור בתקנת משנה (ג);

(2)   מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג) לחוק;

(3)   רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר;

(4)   מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;

(5)   טרמינל נוסעים בשדה תעופה בין-לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;

(6)   מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות;

 

 

 

(7)   בית אוכל, לרבות בר או פאב;

 

(8)   מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א)   אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 100 צופים;

(ב)   אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים;

(9)   מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה של מזון או תערוכות;

(10)  מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב);

(11)  בית מלון;

(12)  מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(13)  מוזאון;

(14)  ספרייה;

(15)  אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת תקנה 4ג

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

הוספת פסקאות 4ג(ד)(4), 4ג(ד)(5)

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת פסקה 4ג(ד)(6)

 

מיום 11.10.2021

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168

הוספת פסקה 4ג(ד)(7)

 

מיום 12.11.2021

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9725 מיום 10.11.2021 עמ' 867

(6) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים;

(6) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים;

(7) אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל;

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;

(ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 100 צופים.

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

(6) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים עד 50 אנשים או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים;

(7) אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל;

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;

(ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 100 צופים עד 50 צופים.

 

מיום 27.12.2021

תק' (מס' 15) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9833 מיום 26.12.2021 עמ' 1334

(א) במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 2 או 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ואולם לעניין קניון – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

 

מיום 31.12.2021

תק' (מס' 16) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9874 מיום 30.12.2021 עמ' 1526

(6) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח ופועל בתפוסה של עד 1,000 אנשים עד 100 אנשים;

(7) אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל;

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים עד 100 צופים;

(ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים.

 

מיום 11.1.2022

תק' (מס' 18) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9915 מיום 10.1.2022 עמ' 1704

(א) במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 2 או 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ואולם לעניין קניון או חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה ושאינה בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

(א1) בחנות ששטחה קטן מ-100 מטרים רבועים, בבית מרקחת, בחנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), במרכול, במכולת או בסופרמרקט, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 4 לקוחות, לפי המקל מביניהם.

(ד) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ג) לא יחולו על –

(1) מקום ששטחו קטן מ-100 מטרים רבועים, למעט חנות מהחנויות המפורטות בתקנת משנה (א1), ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב כאמור בתקנת משנה (ג);

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1927

(א) במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 2 או 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ואולם לעניין קניון או חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה ושאינה בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

(ד) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ג) לא יחולו על –

(6) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי במבנה ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות המצוי בשטח פתוח ופועל בתפוסה של עד 100 אנשים;

(7) אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל, לרבות בר או פאב;

(8) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:

(א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 100 צופים;

(ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים;

(9) מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה של מזון או תערוכות;

(10) מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב);

(11) בית מלון;

(12) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(13) מוזאון;

(14) ספרייה;

(15) אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

4ד.     (בוטלה).

מיום 11.10.2021

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168

הוספת תקנה 4ד

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1927

ביטול תקנה 4ד

הנוסח הקודם:

הוראות להפעלת אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל

4ד. באזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-1.5 מטרים בין שולחן לשולחן ויוודא שמירה על המרחק האמור בשעות הפעילות במקום.

4ה.     (בוטלה).

מיום 27.12.2021

תק' (מס' 15) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9833 מיום 26.12.2021 עמ' 1334

הוספת תקנה 4ה

 

מיום 11.1.2022

תק' (מס' 18) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9915 מיום 10.1.2022 עמ' 1704

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), מחזיק או מפעיל של קניון רשאי להפעיל מתחם מזון משותף, רק למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה (להלן – מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"); פסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א) לא יחולו לעניין מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק".

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקניון.

(ג) מפעיל או מחזיק או בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך קניון, לא ייתן שירות אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה; לעניין זה, "מתן שירות" – כולל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל באמצעות איסוף עצמי (Take Away) ולמעט באמצעות משלוח למקום שהוא מחוץ לקניון; האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין קניון שבו מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק".

(ד) מחזיק או מפעיל של קניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר בשעה לכל הפחות.

(ה) מחזיק או מפעיל של קניון יקצה סדרנים מטעמו אשר יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה וחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1927

ביטול תקנה 4ה

הנוסח הקודם:

הוראות לעניין קניון

4ד. (א) בלי לגרוע מהאמור בתקנות אלה, מחזיק או מפעיל של קניון –

(1) לא יאפשר ישיבה במתחם מזון משותף;

(2) לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;

(3) יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה במתחם המזון המשותף.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), מחזיק או מפעיל של קניון רשאי להפעיל מתחם מזון משותף, רק למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה (להלן – מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"); פסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א) לא יחולו לעניין מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק".

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקניון.

(ג) מפעיל או מחזיק או בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך קניון, לא ייתן שירות אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה; לעניין זה, "מתן שירות" – כולל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל באמצעות איסוף עצמי (Take Away) ולמעט באמצעות משלוח למקום שהוא מחוץ לקניון; האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין קניון שבו מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק".

(ד) מחזיק או מפעיל של קניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר בשעה לכל הפחות.

(ה) מחזיק או מפעיל של קניון יקצה סדרנים מטעמו אשר יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה וחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.

הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

5.       מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:

(1)  המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

(2)  המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;

(3)  אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה;

(4)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות תקנות אלה (להלן – ממונה קורונה).

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת פסקה 5(4)

5א.     (בוטלה).

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 851

הוספת תקנה 5א

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

ביטול תקנה 5א

הנוסח הקודם:

חובות סוכן ומדריך המפעילים או המלווים טיול מאורגן של קבוצת תיירים

5א. על סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים ועל מדריך המלווה טיול כאמור, לפי העניין, יחולו הוראות אלה, במהלך תקופת שהותה של קבוצת התיירים בישראל:

(1) (א) הסוכן ימנה מדריך קבוע שישהה עם קבוצת התיירים בכל עת, למעט בעת שהייתם במתחם הלינה, וכן ימנה נהג קבוע בעבור חברי הקבוצה; לא ימנה הסוכן מדריך או נהג כאמור, אם אינם מחוסנים או מחלימים; הסוכן יידע את המדריך לגבי חובתו לשהות עם חברי הקבוצה בכל עת למעט בעת שהייתם במתחם הלינה;

(ב) המדריך לא יתיר לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, לשהות מחוץ למתחם הלינה בלעדיו;

(2) הסוכן והמדריך יביאו לידיעת חברי הקבוצה את ההוראות האלה:

(א) תנאי יציאתם מבידוד לפי סעיף 2(ד5) לצו בידוד בית;

(ב) כי עליהם לשהות יחד ובסמיכות למדריך, בכל עת, למעט בעת שהייתם במתחם הלינה, לרבות אי-כניסה למקום כאמור בפסקאות (1), (2) ו-(7) לתקנה 2(א), ואי-השתתפות באירוע מאורגן המתקיים בהשתתפות אנשים נוספים שאינם חברי הקבוצה או נותני שירות לקבוצה, ובכלל זה כנס או מסיבה;

(ג) כי בשעות שבהן לא מתקיימת פעילות מטעם הסוכן או המדריך, עליהם לשהות באזורים שהוקצו בעבורם במתחם הלינה בלבד;

(ד) כי על כל חבר בקבוצה לשאת עימו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו לנשיאתו, או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו לנשיאתו, במהלך תקופת הבידוד שהוא חב בה כאמור בסעיף 2(א5) לצו בידוד בית;

(ה) את חובתם לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית;

(3) הסוכן או המדריך לא יבקר יחד עם חברי הקבוצה, כולם או חלקם, במקום כאמור בפסקאות (1), (2) ו-(7) לתקנה 2(א), או באירוע מאורגן אחר המתקיים בהשתתפות אנשים נוספים שאינם חברי הקבוצה או נותני שירות לקבוצה, ובכלל זה כנס או מסיבה, ולא יוביל את חברי הקבוצה, כולם או חלקם, אל מקום או אירוע כאמור; נודע למדריך כי חבר הקבוצה ביקר במקום או באירוע כאמור, ידווח על כך באופן מיידי לסוכן;

(4) הסוכן יתאם מראש את מועדי הביקור של קבוצת התיירים באתרי הביקור, לרבות בבתי אוכל; הביקור של קבוצת התיירים באתרי הביקור יתואם כאמור כך שהביקור יהיה, ככל האפשר, בשעות שאינן שעות העומס במקום;

(5) (א) בהזמנת מתחם הלינה, יידע הסוכן את מפעיל מתחם הלינה כי מדובר בקבוצת תיירים, ויבקש ממנו להקצות לחברי הקבוצה אזור נפרד של לינה וכן להקצות להם אזור נפרד לאכילה בחדר האוכל של המקום; לא יתקשר הסוכן עם מפעיל מתחם לינה שלא הסכים לבקשה כאמור;

(ב) בעת תיאום הגעת הקבוצה לבית אוכל, יבקש הסוכן ממפעיל בית האוכל להקצות לחברי הקבוצה אזור נפרד לאכילה; לא יזמין הסוכן שירותים ממפעיל בית אוכל שלא הסכים לבקשה כאמור;

(ג) הסוכן יקצה הסעה נפרדת לחברי הקבוצה, ולא יאפשר הסעת אנשים נוספים יחד עם חברי הקבוצה או עם נותני השירות לקבוצה;

(6) הסוכן ינהל רישום של מקומות הביקור שבהם שהתה הקבוצה ואת מועדי הביקור, ישמור את הרישום 20 ימים לאחר יציאת הקבוצה מישראל, וימסור את הרישום לבקשת משרד הבריאות, לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית;

(7) הסוכן יעביר אל מוקד משרד התיירות הצהרה חתומה אחת ל-24 שעות על כך שהתקבלו תוצאות שליליות בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בעבור כל אחד מחברי הקבוצה, או אחת ל-72 שעות, על כך שהתקבלו תוצאות שליליות בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בעבור כל אחד מחברי הקבוצה, והכול לגבי חברי הקבוצה החבים בבידוד כאמור בסעיף 2(ד5) לצו בידוד בית ובמהלך תקופת הבידוד;

(8) הסוכן ידווח, בהקדם, ככל האפשר, למוקד משרד התיירות, שפרטי ההתקשרות עימו יפורסמו באתר משרד התיירות, במקרים המפורטים להלן:

(א) סירוב חבר מחברי הקבוצה לבצע בדיקה כאמור בפסקה (7) לתקנה זו;

(ב) קבלת תוצאה חיובית של חבר מחברי הקבוצה בבדיקת קורונה מיידית או בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR;

(ג) אם נודע לו על הפרת חובת הבידוד החלה על חבר הקבוצה עקב מגע הדוק עם חולה, לפי סעיף 2(א) לצו בידוד בית;

(ד) אם נודע לו על הפרת ההוראות שהביא לידיעת חברי הקבוצה לפי פסקה (2)(ב), בידי חבר הקבוצה;

(9) במקרה של קבלת תוצאה חיובית בבדיקת קורונה שבוצעה לחבר בקבוצה, או במקרה שחלה על חבר בקבוצה חובת בידוד בשל מגע הדוק עם חולה, בהתאם לסעיף 2(א) לצו בידוד בית, יעדכן הסוכן על כך גם את מפעיל מתחם הלינה שבו שוהה קבוצת התיירים.

הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

6.       לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

 

(1)  הוא מחלים או מחוסן;

(1ב)        (פקעה);

(2)  הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(2ב)        הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום;

(3)  הוא פעוט עד גיל שלוש;

 

 

(3ב)        הוא ילד בעל תעודת נכה;

(4)  הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5)  (נמחקה);

(6)  (נמחקה);

(7)  (נמחקה);

(8)  (נמחקה).

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

6. לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים או מחוסן;

(2) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(3) הוא תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5) בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

(2ב) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(3) הוא תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5) בבית מלון – גם מי שקיבל גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

(3) הוא תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש;

 

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

הוספת פסקה 6(2ג)

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(3) הוא פעוט עד גיל שלוש;

(3ב) הוא ילד בעל תעודת נכה;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקאות 6(6), 6(7)

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקה 6(1ב)

הנוסח:

(1ב) הוא קיבל תעודת קורונה;

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 755

החלפת פסקה 6(5)

הנוסח הקודם:

(5) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 853

הוספת פסקה 6(8)

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1008

מחיקת פסקה 6(8)

הנוסח הקודם:

(8) במקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) – גם חבר בקבוצת תיירים ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1927

6. לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים או מחוסן;

(1ב) (פקעה);

(2) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(2ב) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(3) הוא פעוט עד גיל שלוש;

(3ב) הוא ילד בעל תעודת נכה;

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5) בבית מלון – גם כל אחד מאלה:

(1) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2) ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(6) במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

(7) בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד;

(8) (נמחקה).

עונשין

7.       (א)  העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

 

 

 

 

 

(א)   שטח המקום לא עולה על 500 מ"ר;

(ב)   (נמחקה);

(ג)    שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2)   המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

 

(2א) (נמחקה);

(2א1) (נמחקה);

(2ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א)   שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ב)   שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2ג)  מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);

(2ד)  (נמחקה);

(2ה) (נמחקה);

(3)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);

(4)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);

(4א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);

(4ב) (נמחקה);

(4ג)  (נמחקה);

(4ד)  (נמחקה);

(4ה) (נמחקה);

(4ו)  (נמחקה);

(4ז)  (נמחקה);

(4ח) (נמחקה);

(5)   השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א)   מחלים או מחוסן;

(א2)  (פקעה);

(ב)   אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2)  אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב3)  אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום;

(ג)    פעוט עד גיל שלוש;

 

 

(ג2)  ילד בעל תעודת נכה;

(ד)    מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה)   (נמחקה);

(ו)    (נמחקה);

(ז)    (נמחקה);

(ח)   (נמחקה).

           (ב)  בתקנה זו –

           "מפעיל" – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ג) תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – ילד;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

7. (א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – ילד;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם מי שקיבל גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ג) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

(2ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2ג) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);

(3) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);

(4) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);

(4א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 27.8.2021

פסקה 7(א)(5)(ב3) מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ג2) ילד בעל תעודת נכה;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

(2) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א לפי תקנה 4א(א), שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

(2א1) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4א(ג), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ג2) ילד בעל תעודת נכה;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ו) במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

(ז) בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 160

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה או אדם שהציג תעודת קורונה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(א2) אדם שקיבל תעודת קורונה;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 755

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסה לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ה) בבית מלון – גם כל אחד מאלה:

(1) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2) ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

 

מיום 9.11.2021

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9721 מיום 9.11.2021 עמ' 853

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסה לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, ולעניין כניסת חבר בקבוצת תיירים למקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) – גם לא הציג מדריך הקבוצה בעת כניסת הקבוצה למקום אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, ששמו ומספר הדרכון של אותו חבר מופיע בו, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(4ב) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר מינה בעבור הקבוצה מדריך או נהג שאינו מחוסן או מחלים, בניגוד לתקנה 5א(1)(א);

(4ג) מדריך של קבוצת תיירים אשר התיר לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, לשהות מחוץ למתחם הלינה בלעדיו, בניגוד לתקנה 5א(1)(ב);

(4ד) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים או מדריך אשר –

(א) ביקר יחד עם חברי הקבוצה, כולם או חלקם, במקום או באירוע מאורגן כמפורט בתקנה 5א(3), בניגוד לתקנה האמורה;

(ב) הוביל את חברי הקבוצה, כולם או חלקם, אל מקום או אירוע מאורגן כמפורט בתקנה 5א(3), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ה) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים אשר לא ניהל רישום, לא שמר את הרישום או לא מסר את הרישום לבקשת משרד הבריאות כאמור בתקנה 5א(6);

(4ו) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא העביר הצהרה חתומה על תוצאות שליליות בבדיקת קורונה מיידית או בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אל מוקד משרד התיירות לגבי חברי הקבוצה החבים בבידוד ובמהלך תקופת הבידוד, כאמור בתקנה 5א(7), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ז) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא העביר אל מוקד משרד התיירות דיווח במקרים המפורטים בתקנה 5א(8)(א) ו-(ב), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ח) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא דיווח למוקד משרד התיירות במקרים המפורטים בתקנה 5א(8)(ג) ו-(ד), בניגוד לתקנה האמורה;

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(ח) במקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) – גם חבר בקבוצת תיירים ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.

 

מיום 29.11.2021

תק' (מס' 12) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9764 מיום 29.11.2021 עמ' 1009

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסה לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, ולעניין כניסת חבר בקבוצת תיירים למקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) – גם לא הציג מדריך הקבוצה בעת כניסת הקבוצה למקום אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, ששמו ומספר הדרכון של אותו חבר מופיע בו, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(4ב) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר מינה בעבור הקבוצה מדריך או נהג שאינו מחוסן או מחלים, בניגוד לתקנה 5א(1)(א);

(4ג) מדריך של קבוצת תיירים אשר התיר לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, לשהות מחוץ למתחם הלינה בלעדיו, בניגוד לתקנה 5א(1)(ב);

(4ד) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים או מדריך אשר –

(א) ביקר יחד עם חברי הקבוצה, כולם או חלקם, במקום או באירוע מאורגן כמפורט בתקנה 5א(3), בניגוד לתקנה האמורה;

(ב) הוביל את חברי הקבוצה, כולם או חלקם, אל מקום או אירוע מאורגן כמפורט בתקנה 5א(3), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ה) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים אשר לא ניהל רישום, לא שמר את הרישום או לא מסר את הרישום לבקשת משרד הבריאות כאמור בתקנה 5א(6);

(4ו) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא העביר הצהרה חתומה על תוצאות שליליות בבדיקת קורונה מיידית או בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אל מוקד משרד התיירות לגבי חברי הקבוצה החבים בבידוד ובמהלך תקופת הבידוד, כאמור בתקנה 5א(7), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ז) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא העביר אל מוקד משרד התיירות דיווח במקרים המפורטים בתקנה 5א(8)(א) ו-(ב), בניגוד לתקנה האמורה;

(4ח) סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא דיווח למוקד משרד התיירות במקרים המפורטים בתקנה 5א(8)(ג) ו-(ד), בניגוד לתקנה האמורה;

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(ח) במקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) – גם חבר בקבוצת תיירים ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.

 

מיום 27.12.2021

תק' (מס' 15) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9833 מיום 26.12.2021 עמ' 1335

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסה לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר על 500 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ג) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2ד) מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, או בלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה במתחם המזון המשותף, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון ובניגוד לאמור בתקנה 4ה(א);

(2ה) מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שנתן שירות, למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור בתקנה 4ה(ג);

 

מיום 11.1.2022

תק' (מס' 18) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9915 מיום 10.1.2022 עמ' 1705

(2ד) מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, או בלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה במתחם המזון המשותף, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון והכול למעט בשטח בית אוכל או בשטח מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק" המצויים בקניון ובניגוד לאמור בתקנה 4ה(א) או מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהפעיל מתחם מזון משותף למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור בתקנה 4ה(א1);

(2ה) מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שנתן שירות, למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור בתקנה 4ה(ג); לעניין פסקה זו, "קניון" – למעט קניון שבו מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק";

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1928

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסה לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום לא עולה על 500 מ"ר;

(ב) (נמחקה);

(ג) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א(א), שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

(2א1) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4א(ג), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;

(2ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2ג) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);

(2ד) מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, או בלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה במתחם המזון המשותף, והכול למעט בשטח בית אוכל או בשטח מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק" המצויים בקניון ובניגוד לאמור בתקנה 4ה(א) או מפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שהפעיל מתחם מזון משותף למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור בתקנה 4ה(א1);

(2ה) מפעיל או מחזיק של בית אוכל או דוכן למכירת מזון המצויים בתוך קניון, בעצמו או באמצעות אחר, שנתן שירות, למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור בתקנה 4ה(ג); לעניין פסקה זו, "קניון" – למעט קניון שבו מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק";

(3) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);

(4) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);

(4א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);

(4ב) (נמחקה);

(4ג) (נמחקה);

(4ד) (נמחקה);

(4ה) (נמחקה);

(4ו) (נמחקה);

(4ז) (נמחקה);

(4ח) (נמחקה);

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(א2) (פקעה);

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ג2) ילד בעל תעודת נכה;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם כל אחד מאלה:

(1) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2) ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ו) במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

(ז) בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד;

(ח) (נמחקה).

עבירה מינהלית

8.       עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

9.       לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב' בתוספת.

עבירה מינהלית חוזרת

10.     הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.

עבירה מינהלית נמשכת

11.     הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 9, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

12.     הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)  שוטר;

(2)  מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(3)  עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;

(4)  פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011;

(5)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(6)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008.

סמכויות שוטר

13.     לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:

(1)  להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;

(2)  למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;

(3)  (נמחקה).

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת פסקה 13(3)

 

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 21) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9975 מיום 6.2.2022 עמ' 1928

מחיקת פסקה 13(3)

הנוסח הקודם:

(3) להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 1א, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.

תחילה

14.     תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באב התשפ"א (21 ביולי 2021).

תוקף

15.     (א)  תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022).

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תוקפה של תקנה 4ג עד יום ח' באדר א' התשפ"ב (9 בפברואר 2022).

מיום 29.7.2021

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9531 מיום 29.7.2021 עמ' 3854

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021) עד יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021).

 

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021) יום י"ז באלול התשפ"א (25 באוגוסט 2021).

 

מיום 29.7.2021

החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9532 מיום 29.7.2021 עמ' 3856

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ז באלול התשפ"א (25 באוגוסט 2021) יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021).

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021) יום כ"ז באלול התשפ"א (4 בספטמבר 2021).

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ז באלול התשפ"א (4 בספטמבר 2021) יום כ"ג באלול התשפ"א (31 באוגוסט 2021).

 

מיום 18.8.2021

החלטה (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9577 מיום 18.8.2021 עמ' 4008

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג באלול התשפ"א (31 באוגוסט 2021) יום י"ח באלול התשפ"א (26 באוגוסט 2021).

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ח באלול התשפ"א (26 באוגוסט 2021) יום כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021).

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4113

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021) יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021).

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 67

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) ט"ז בתשרי התשפ"ב (22 בספטמבר 2021).

 

מיום 21.9.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9643 מיום 20.9.2021 עמ' 112

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז בתשרי התשפ"ב (22 בספטמבר 2021) כ"ח בתשרי התשפ"ב (4 באוקטובר 2021).

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח בתשרי התשפ"ב (4 באוקטובר 2021) א' בחשוון התשפ"ב (7 באוקטובר 2021).

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום א' בחשוון התשפ"ב (7 באוקטובר 2021) ט"ו בחשוון התשפ"ב (21 באוקטובר 2021).

 

מיום 22.10.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9694 מיום 21.10.2021 עמ' 755

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ו בחשוון התשפ"ב (21 באוקטובר 2021) כ"ט בחשוון התשפ"ב (4 בנובמבר 2021).

 

מיום 4.11.2021

תק' (מס' 8) תשפ"ב-2021