נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

הגבלת התקהלות

Go

4

סעיף 2

חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק"

Go

4

סעיף 3

אופן קבלת אישור "תו ירוק" ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי

Go

5

סעיף 4

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

Go

5

סעיף 4א

הפעלת מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק"

Go

6

סעיף 4ב

תפוסה מותרת במקום הפועל ב"תו ירוק"

Go

6

סעיף 4ג

תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב"תו ירוק"

Go

7

סעיף 4ג

הוראות להפעלת אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל

Go

7

סעיף 5

הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

Go

7

סעיף 6

הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

Go

8

סעיף 7

עונשין

Go

8

סעיף 8

עבירה מינהלית

Go

10

סעיף 9

קנס מינהלי קצוב

Go

10

סעיף 10

עבירה מינהלית חוזרת

Go

10

סעיף 11

עבירה מינהלית נמשכת

Go

10

סעיף 12

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

10

סעיף 13

סמכויות שוטר

Go

10

סעיף 14

תחילה

Go

10

סעיף 15

תוקף

Go

10

סעיף 16

הוראת שעה   הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR

Go

10

סעיף 17

הוראת שעה   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום

Go

11

סעיף 18

הוראת שעה   פטור מהצגת אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית לילד

Go

11

סעיף 20

הוראת שעה   מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי

Go

12

סעיף 21

הוראת שעה   הצגת תוצאת בדיקת PCR בראש השנה

Go

12

סעיף 21

הוראת שעה   תוקף תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ביום כיפור

Go

12

 

תוספת

Go

13

 

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021*

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          "אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "אדם מנוע חיסון"

תק' תשפ"א-2021

          "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב);

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית"

תק' תשפ"א-2021

          "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR"

          "אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

(1)   אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן שניתן מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021);

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

(2)   (נמחקה);

(3)   אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(4)   אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(6)   אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת פסקה (4) להגדרת "אישור "תו ירוק""

 

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת פסקה (6) להגדרת "אישור "תו ירוק""

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(6) אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(1) אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן שניתן מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021);

(2) תעודת מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

          "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

"בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          "בית מלון" – מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד מאלה:

(1)   מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;

(2)   מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "בית מלון"

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

          "גוף בודק" – (נמחקה);

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

מחיקת הגדרת "גוף בודק"

הנוסח הקודם:

"גוף בודק" – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;

          "הוראות המנהל" – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          "יחידת אירוח" – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד לפחות;

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

הוספת הגדרת "יחידת אירוח"

תק' תשפ"א-2021

          "ילד" – מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

הוספת הגדרת "ילד"

          "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודת האמורה;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

          "מחלים או מחוסן" – מי שזכאי לתעודת מחלים או מחוסן, ובלבד שהונפק לו אישור על כך לפי פסקה (1) להגדרה "אישור "תו ירוק"";

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

החלפת הגדרת "מחלים או מחוסן"

הנוסח הקודם:

"מחלים או מחוסן" – מחלים כהגדרתו בצו בידוד בית;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

החלפת הגדרת "מחלים או מחוסן"

הנוסח הקודם:

"מחלים או מחוסן" – מי שקיבל ממשרד הבריאות תעודת מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "מסוף מעבר יבשתי" – מסוף מעבר כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "מסוף מעבר יבשתי"

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין-לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

"מקום ציבורי או עסקי" – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בין-לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין-לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;

          "צו בידוד בית" – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "שדה תעופה בין-לאומי" – כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020;

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "שדה תעופה בין-לאומי"

תק' תשפ"א-2021

          "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – (נמחקה);

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

מחיקת הגדרת "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה"

הנוסח הקודם:

"תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" – תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה, או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה;

          "תחנת תחבורה יבשתית" – כל אחד מאלה:

(1)   מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;

(2)   תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש"ס-2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          "תכנית "מגן חינוך"" – תכנית מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות חינוך אחת לשבוע;

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

הוספת הגדרת "תכנית "מגן חינוך""

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

          "תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם; אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

"תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם ובלבד שהונפקו מיום כ"ז בתרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021); אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

"תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל או תעודת מחוסן תקפה שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם ובלבד שהונפקו מיום כ"ז בתרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021); אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          "תעודת נכה" – תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת הגדרת "תעודת נכה"

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

          "תעודת קורונה" – (פקעה).

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת הגדרת "תעודת קורונה"

הנוסח:

"תעודת קורונה" – תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR), הכוללת את תאריכי קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה, לפי העניין, ושאינה אישור לפי פסקה (1) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

הגבלת התקהלות תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

1א.     (א)  לא יקיים אדם התקהלות ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, "התקהלות מותרת" – עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 אנשים.

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

          (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:

(1)   מקום הפועל ב"תו ירוק" כמפורט בתקנה 2 או 4א;

(2)   מסוף מעבר יבשתי וטרמינל נוסעים בשדה תעופה בין-לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוך כל אחד מהם.

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

הוספת תקנה 1א

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042

החלפת תקנת משנה 1א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מקום הפועל ב"תו ירוק" כמפורט בתקנה 2 או 4א.

חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק" תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' (מס' 3)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 4)  תשפ"ב-2021

2.       (א)  לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

 

 

(1)   אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2)   מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(3)   מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

תק' תשפ"ב-2021 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(4)   מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(5)   אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2021 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(6)   בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו;

 

 

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(7)   מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2) או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(8)   מוזאון;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(9)   ספרייה;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(10)  אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          (א1) (בוטלה).

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          (א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

          (א3) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מוזאון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים התלמידים, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור תישמר הפרדה, ככל האפשר, בין הקבוצה כאמור לבין הקהל השוהה במוזאון.

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

          (א4) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין ספרייה, רשאי אדם להפעילה בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  (בוטלה).

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842

2. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המפורטים להלן, המצוי במבנה ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, או לתינוק עד גיל שנה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה, שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של מזון;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון.

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון (להלן – בית מלון);

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור.

(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2) מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3) מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם לעניין אירוע או פעילות כאמור בפסקאות (1) עד (3) באותה תקנת משנה המתקיימים חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908

2. (א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד לתינוק עד גיל שנה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון (להלן – בית מלון);

(6) בית מלון;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור.

(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2) מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3) מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(ב) (בוטלה).

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל שלוש:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

(4) מכון כושר או סטודיו;

(4) מועדון שדה (קאנטרי קלאב), מכון כושר, סטודיו או בריכת שחייה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2) או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

מיום 18.8.2021

החלטה (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9577 מיום 18.8.2021 עמ' 4008

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

מיום 17.8.2021

תק' (מס' 3) (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9573 מיום 17.8.2021 עמ' 3994

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), גן חיות, ספארי, וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; לעניין זה, "גן לאומי ושמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודה נכה:

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

(4) מועדון שדה (קאנטרי קלאב), מכון כושר, סטודיו או בריכת שחייה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(4) מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, "בריכת טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;

 

מיום 8.10.2021

פסקאות 2(א)(4), 2(א)(5), 2(א)(6) מיום 11.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;

(3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות;

(4) מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, "בריכת טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

(5) אזור הישיבה בבית אוכל אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);

(6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;

(7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2) או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

(8) מוזאון;

(9) ספרייה;

(10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; לעניין זה, "גן לאומי ושמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.

(10) אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

(א1) (בוטלה).

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

(א3) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מוזאון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים התלמידים, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור תישמר הפרדה, ככל האפשר, בין הקבוצה כאמור לבין הקהל השוהה במוזאון.

(א4) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין ספרייה, רשאי אדם להפעילה בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד.

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה או למי שהציג תעודת קורונה:

אופן קבלת אישור "תו ירוק" ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי

3.       (א)  אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה"תו הירוק" באחת הדרכים האלה:

(1)   בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;

(2)   באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;

(3)   באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה;

(4)   בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות.

          (ב)  אישור "תו ירוק" יכלול את הפרטים האלה:

(1)   שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2)   מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3)   מועד פקיעת תוקף האישור;

(4)   אמצעי לאימות האישור.

          (ג)   הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה:

(1)   הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;

(2)   הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ד)  סריקה של אישור ה"תו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1), תתבצע כמפורט להלן:

(1)   קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);

(2)   בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה"תו הירוק" עצמו.

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ד) סריקה של אישור ה"תו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק"

4.       (א)  המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

          (ב)  המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:

 

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

(1)   אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד);

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(1א) (פקעה);

תק' תשפ"א-2021

(2)   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(5)   לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות – אישור כאמור בפסקה (1) או (2) או תעודת נכה;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          (ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

          (ג)   מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.

          (ד)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.

          (ה)  המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3843

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה;

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;

האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש:

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת פסקה 4(ב)(5)

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:

(1) אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד) ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד);

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקה 4(ב)(1א)

הנוסח:

(1א) תעודת קורונה, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;

הפעלת מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק" תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 3)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2021 תק' (מס' 4)  תשפ"ב-2021

4א.     (א)  מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

 

 

 

תק' תשפ"ב-2021

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

(1)   בפסקה (1), המילים "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2)   בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

תק' תשפ"ב-2021

          (ג)   מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל בתפוסה של עד 50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3843

הוספת תקנה 4א

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד או לתינוק עד גיל שנה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4 הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל שלוש, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

4א. מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

4א. (א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

(2) בפסקה (2), המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים" – לא ייקראו.

(ג) מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל בתפוסה של עד 50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:

(1) בפסקה (1), המילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד)" "ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד)" – לא ייקראו;

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה או למי שהציג תעודת קורונה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר.

תפוסה מותרת במקום הפועל ב"תו ירוק" תק' (מס' 3)  תשפ"א-2021

4ב.     (א)  במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7) או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנה זו, התפוסה המרבית המותרת" – כמפורט להלן:

(1)   במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 400 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, ובאירוע המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח – לא יותר מ-400 אנשים;

(2)   במקום כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) או בתקנה 4א – בשטח פתוח – עד 5,000 אנשים, במבנה – עד 1,000 אנשים, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 5,000 אנשים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום כאמור באותה תקנת משנה הפועל ב"תו ירוק" ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה, ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים – בחלק שיש בו מקומות ישיבה מסומנים לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו מקומות ישיבה מסומנים התפוסה המרבית המותרת תהיה עד 5,000 אנשים.

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3987

הוספת תקנה 4ב

תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב"תו ירוק" תק' (מס' 3)  תשפ"א-2021

4ג.     (א)  במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 2 או 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

          (ב)  לעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי תקנת משנה (א) יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, "מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.

          (ג)   המחזיק או המפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

          (ד)  הוראות תקנות משנה (א) ו-(ג) לא יחולו על –

(1)   מקום ששטחו קטן מ-100 מטרים רבועים, ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב כאמור בתקנת משנה (ג);

(2)   מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג) לחוק;

(3)   רחבת הכותל המערבי, מסגד אל-אקצה וכנסיית הקבר;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(4)   מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(5)   טרמינל נוסעים בשדה תעופה בין-לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(6)   מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים;

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

(7)   אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל.

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת תקנה 4ג

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

הוספת פסקאות 4ג(ד)(4), 4ג(ד)(5)

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

הוספת פסקה 4ג(ד)(6)

 

מיום 11.10.2021

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168

הוספת פסקה 4ג(ד)(7)

הוראות להפעלת אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל תק' (מס' 5)  תשפ"ב-2021

4ג.     באזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-1.5 מטרים בין שולחן לשולחן ויוודא שמירה על המרחק האמור בשעות הפעילות במקום.

מיום 11.10.2021

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168

הוספת תקנה 4ד

הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור

5.       מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:

(1)  המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

(2)  המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;

(3)  אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(4)  המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות תקנות אלה (להלן – ממונה קורונה).

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת פסקה 5(4)

הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" תק' תשפ"א-2021

6.       לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הוא מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(1ב) (פקעה);

תק' תשפ"א-2021

(2)  הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(2ב) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(3)  הוא פעוט עד גיל שלוש;

 

 

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(3ב) הוא ילד בעל תעודת נכה;

(4)  הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(5)  בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(6)  במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(7)  בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

6. לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחלים או מחוסן;

(2) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(3) הוא תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5) בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

(2ב) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(3) הוא תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;

(4) הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(5) בבית מלון – גם מי שקיבל גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

(3) הוא תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש;

 

מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

הוספת פסקה 6(2ג)

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(2ג) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(3) הוא פעוט עד גיל שלוש;

(3ב) הוא ילד בעל תעודת נכה;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקאות 6(6), 6(7)

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

הוספת פסקה 6(1ב)

הנוסח:

(1ב) הוא קיבל תעודת קורונה;

עונשין

7.       (א)  העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' (מס' 3) תשפ"א-2021 תק' (מס' 4) תשפ"א-2021 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(1)   המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א)   שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר;

(ב)   שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ג)    שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2021

(2)   המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א(א), שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

תק' תשפ"ב-2021

(2א1) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4א(ג), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(2ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א)   שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ב)   שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(2ג)  מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);

(3)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);

(4)   מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(4א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);

תק' תשפ"א-2021

(5)   השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א)   מחלים או מחוסן;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(א2) (פקעה);

תק' תשפ"א-2021

(ב)   אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021 תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(ג)    פעוט עד גיל שלוש;

 

 

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(ג2)  ילד בעל תעודת נכה;

(ד)   מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(ה)   בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(ו)    במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

(ז)    בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

          (ב)  בתקנה זו –

          "מפעיל" – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ג) תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – ילד;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

7. (א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – ילד;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם מי שקיבל גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ג) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

(2ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(א) שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר;

(ב) שטח המקום עולה על 500 מ"ר;

(2ג) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);

(3) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);

(4) מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);

(4א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) תינוק עד גיל שנה פעוט עד גיל שלוש;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 27.8.2021

פסקה 7(א)(5)(ב3) מיום 1.9.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ג2) ילד בעל תעודת נכה;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66

(2) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א לפי תקנה 4א(א), שלא הציג שלט כאמור בתקנה 4(א);

(2א) מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;

(2א1) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4א(ג), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

(ב2) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ב3) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ג) פעוט עד גיל שלוש;

(ג2) ילד בעל תעודת נכה;

(ד) מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;

(ה) בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

(ו) במוזאון – גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;

(ז) בספרייה – גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.

 

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 160

(א) העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה או אדם שהציג תעודת קורונה, ולעניין מוזאון – למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על-יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ולעניין ספרייה – למעט מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד, והכול בניגוד לתקנה האמורה:

(5) השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 4(א):

(א) מחלים או מחוסן;

(א2) אדם שקיבל תעודת קורונה;

(ב) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;

עבירה מינהלית

8.       עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

9.       לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב' בתוספת.

עבירה מינהלית חוזרת

10.    הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.

עבירה מינהלית נמשכת

11.    הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 9, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי

12.    הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)  שוטר;

(2)  מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(3)  עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;

(4)  פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011;

(5)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(6)  עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008.

סמכויות שוטר

13.    לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:

(1)  להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;

(2)  למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(3)  להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 1א, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת פסקה 13(3)

תחילה

14.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באב התשפ"א (21 ביולי 2021).

תוקף תק' (מס' 4)  תשפ"ב-2021

15.    תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ו בחשוון התשפ"ב (21 באוקטובר 2021).

מיום 29.7.2021

החלטה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9531 מיום 29.7.2021 עמ' 3854

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021) עד יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021).

 

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021) יום י"ז באלול התשפ"א (25 באוגוסט 2021).

 

מיום 29.7.2021

החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9532 מיום 29.7.2021 עמ' 3856

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ז באלול התשפ"א (25 באוגוסט 2021) יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021).

 

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3909

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021) יום כ"ז באלול התשפ"א (4 בספטמבר 2021).

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ז באלול התשפ"א (4 בספטמבר 2021) יום כ"ג באלול התשפ"א (31 באוגוסט 2021).

 

מיום 18.8.2021

החלטה (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9577 מיום 18.8.2021 עמ' 4008

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג באלול התשפ"א (31 באוגוסט 2021) יום י"ח באלול התשפ"א (26 באוגוסט 2021).

 

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ח באלול התשפ"א (26 באוגוסט 2021) יום כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021).

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4113

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021) יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021).

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 67

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) ט"ז בתשרי התשפ"ב (22 בספטמבר 2021).

 

מיום 21.9.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9643 מיום 20.9.2021 עמ' 112

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז בתשרי התשפ"ב (22 בספטמבר 2021) כ"ח בתשרי התשפ"ב (4 באוקטובר 2021).

 

מיום 5.10.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח בתשרי התשפ"ב (4 באוקטובר 2021) א' בחשוון התשפ"ב (7 באוקטובר 2021).

 

מיום 8.10.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 159

15. תוקפן של תקנות אלה עד יום א' בחשוון התשפ"ב (7 באוקטובר 2021) ט"ו בחשוון התשפ"ב (21 באוקטובר 2021).

 

הוראת שעה – הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR תק' תשפ"א-2021

16.    על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום כ"ט באב התשפ"א (7 באוגוסט 2021), יראו כאילו –

(1)  בתקנה 2 –

(א)   בתקנת משנה (א), ברישה, אחרי "בבדיקת קורונה מיידית" בא "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR";

(ב)   בתקנת משנה (א1), ברישה, אחרי "בבדיקת קורונה מיידית" בא "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR";

(2)  בתקנה 4(ב), אחרי פסקה (2) בא:

"(3)  אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;";

(3)  בתקנה 4א, אחרי "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" בא "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR";

(4)  בתקנה 6, אחרי פסקה (2) בא:

"(2א) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

(5)  בתקנה 7(א)(5), אחרי פסקת משנה (ב) בא:

"(ב1) אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;".

מיום 29.7.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3844

הוספת תקנה 16

הוראת שעה – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום תק' (מס' 2)  תשפ"א-2021

17.    על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ג' באלול התשפ"א (11 באוגוסט 2021), יראו לעניין תקנות 2, 4(ב)(1), 4א ו-7(א)(1), אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום כאישור "תו ירוק".

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3910

הוספת תקנה 17

הוראת שעה – פטור מהצגת אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית לילד תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

18.    על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021), יראו כאילו –

(1)  בתקנה 1, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה בא:

"(5)  אישור שמנפיק משרד הבריאות לפי תקנה 3(א), לילד או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה";

(2)  בתקנה 2 –

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(א)   בתקנת משנה (א), ברישה, במקום "לפעוט עד גיל 3" בא "לילד";

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(ב)   אחרי תקנת משנה (א) בא:

"(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט פעוט עד גיל שלוש, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1)   אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2)   מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3)   מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.";

(3)  בתקנה 4(ב), ברישה, בסופה בא "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד";

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

(4)  בתקנה 4א, במקום "או לפעוט עד גיל שלוש" בא "או לילד";

(5)  בתקנה 6 –

(א)   אחרי פסקה (1) בא:

"(1א) הוא ילד או אדם מנוע חיסון, שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

(ב)   בפסקה (3), בסופה בא "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;";

(6)  בתקנה 7(א)(5) –

(א)   אחרי פסקת משנה (א) בא:

"(א1) ילד או אדם מנוע חיסון, שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

(ב)   בפסקת משנה (ג), בסופה בא "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד.".

מיום 8.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3910

הוספת תקנה 18

 

מיום 17.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

18. על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום י"א באלול התשפ"א (19 באוגוסט 2021) שעד יום ט' באלול התשפ"א (17 באוגוסט 2021), יראו כאילו –

(1) בתקנה 1, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה בא:

"(5) אישור שמנפיק משרד הבריאות לפי תקנה 3(א), לילד או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה";

(2) בתקנה 2 –

(א) בתקנת משנה (א), ברישה, במקום "לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל 3" בא "לילד";

(ב) אחרי תקנת משנה (א) בא:

"(א1) על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה למעט פעוט עד גיל שלוש, אלא אם כן הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

(2) מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

(3) מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.";

(3) בתקנה 4(ב), ברישה, בסופה בא "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד";

(4) בתקנה 4א, במקום "או לתינוק עד גיל שנה לפעוט עד גיל שלוש" בא "או לילד";

תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021

19.    (בוטלה).

מיום 27.8.2021

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4043

הוספת תקנה 19

 

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4113

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

הוראת שעה – הצגת תעודה המעידה על זכאות למתן שירות בלא המתנה בתור

19. על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד תחילתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021, עד יום ג' בתשרי התשפ"ב (9 בספטמבר 2021), יראו כאילו –

(1) בתקנה 1, אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" בא:

"זכאות למתן שירות בלא המתנה בתור" – לפי תקנה 13 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013;

(2) בתקנה 2(א), ברישה, בסופה בא "או לילד שהציג תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור";

(3) בתקנה 4(ב), בסופה בא:

"(4) לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות – אישור כאמור בפסקה (1) או (2) או תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור.";

(4) בתקנה 4א, אחרי "או לפעוט עד גיל שלוש" בא "או לילד שהציג תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור";

(5) בתקנה 6, אחרי פסקה (3) בא:

"(3א) הוא ילד בעל תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור;";

(6) בתקנה 7(א) –

(א) בפסקה (1), אחרי "למעט פעוט עד גיל שלוש" בא "או ילד שהציג תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור";

(ב) בפסקה (5), אחרי פסקת משנה (ג) בא:

"(ג1) ילד בעל תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי המציינת את זכאותו למתן שירות בלא המתנה בתור;".

הוראת שעה – מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

20.    על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2021, עד יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) ובתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשפ"ב (21 בספטמבר 2021) עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ב (28 בספטמבר 2021), יראו כאילו –

(1)  בתקנה 4ג –

(א)   בתקנת משנה (ד)(3), המילים "רחבת הכותל המערבי" – נמחקו;

(ב)   אחרי תקנת משנה (ד) בא:

"(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 1א, ברחבת הכותל המערבי, המפעיל יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום מעל 8,000 אנשים שיחולקו ל-15 קבוצות נפרדות לפחות; לעניין זה, "המפעיל" – הקרן למורשת הכותל המערבי.";

(2)  אחרי תקנה 5 בא:

"מינוי סדרנים לשם שמירה על חובת עטיית מסכה ברחבת הכותל המערבי

5א.   בלי לגרוע מהאמור בתקנה 5, ברחבת הכותל המערבי המפעיל, כהגדרתו בתקנה 4ג(ה), ימנה סדרנים שתפקידם ליידע את השוהים במקום על חובתם לעטות מסכה לפיל סעיף 3ה לצו בידוד בית."

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4113

הוספת תקנה 20

 

מיום 21.9.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9643 מיום 20.9.2021 עמ' 112

הוראת שעה – מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי

20. על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2021, עד יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) ובתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשפ"ב (21 בספטמבר 2021) עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ב (28 בספטמבר 2021), יראו כאילו –

הוראת שעה – הצגת תוצאת בדיקת PCR בראש השנה תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021

21.    (א)  על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום א' בתשרי התשפ"ב (7 בספטמבר 2021) עד יום ג' בתשרי התשפ"ב (9 בספטמבר 2021), יראו כאילו בתקנות, בכל מקום, במקום "72" בא "96".

          (ב)  בתקופה שמיום כ"ט באלול התשפ"א (6 בספטמבר 2021) עד יום ב' בתשרי התשפ"ב (8 בספטמבר 2021), יראו כאילו –

(1)   בתקנה 4א, אחרי "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" בא "ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אם הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" ואחרי "ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4" בא "בשינוי זה: מפעיל המקום יהיה רשאי להכניס למקום גם ילד או אדם מנוע חיסון, שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR";

(2)   בתקנה 6, אחרי פסקה (4) בא:

"(4א) במקום הפתוח לציבור שמתקיימו בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 96 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

(3)   בתקנה 7(א) –

(א)   בפסקה (1), ברישה, אחרי "בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" בא "ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון למקום הפתוח לציבור שמתקיימו בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א – גם לא הציג בעת כניסתו למקום אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR";

(ב)   בפסקה (5), אחרי פסקת משנה (ד) בא:

"(ד1) במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 96 השעות שקדמו לכניסתו למקום."

מיום 5.9.2021

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4113

הוספת תקנה 21

הוראת שעה – תוקף תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ביום כיפור תק' תשפ"ב-2021

21.    על אף האמור בתקנות אלה, ביום י' בתשרי התשפ"ב (16 בספטמבר 2021), יראו כאילו –

(1)  בתקנה 1, בהגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית", במקום "שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה" בא "שבוצעה במהלך יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) או במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב (16 בספטמבר 2021)";

(2)  בתקנה 6(2), במקום "שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום" בא "שביצע במהלך יום ט' בתשרי התשם"ב (15 בספטמבר 2021) או במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב (16 בספטמבר 2021)";

(3)  בתקנה 7(א)(5)(ב), במקום "שביצע במהלך השעות שקדמו לכניסתו למקום" בא "שביצע במהלך יום ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021) או במהלך יום י' בתשרי התשפ"ב (16 בספטמבר 2021)".

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 67

הוספת תקנה 22

 

תוספת

(תקנות 8 ו-9)

 

 

טור א'

העבירות המינהליות

טור ב'

קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

(1)

7(א)(1)(א)

5,000

(2)

7(א)(1)(ב)

7,500

(3)

7(א)(1)(ג)

10,000

(4)

7(א)(2)

3,000

(4א)

7(א)(2א)

3,750

(4א1)

7(א)(2א1)

1,000

(4ב)

7(א)(2ב)(א)

3,750

(4ג)

7(א)(2ב)(ב)

5,000

(4ד)

7(א)(2ג)

2,000

(5)

7(א)(3)

1,000

(6)

7(א)(4)

1,000

(7)

7(א)(5)

1,000

 

מיום 18.8.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3988

הוספת פרטים (4א) עד (4ד) לתוספת

 

מיום 16.9.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 67

הוספת פרט (4א1) לתוספת

 

 

י' באב התשפ"א (19 ביולי 2021)                                         נפתלי בנט

                                                                                                            ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"א מס' 9508 מיום 20.7.2021 עמ' 3768. אושרו בחלקן ק"ת תשפ"א מס' 9531 מיום 29.7.2021 עמ' 3854 – החלטה תשפ"א-2021.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9528 מיום 29.7.2021 עמ' 3842 – תק' תשפ"א-2021. אושר בחלקן ק"ת תשפ"א מס' 9532 מיום 29.7.2021 עמ' 3856 – החלטה (מס' 2) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9546 מיום 6.8.2021 עמ' 3908 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 8.8.2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9568 מיום 17.8.2021 עמ' 3974.

ק"ת תשפ"א מס' 9572 מיום 17.8.2021 עמ' 3986 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2021; ר' תקנות 15, 16 לענין תחילה והוראת שעה. אושרו בחלקן ק"ת תשפ"א מס' 9577 מיום 18.8.2021 עמ' 4008 – החלטה (מס' 3) תשפ"א-2021. תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9573 מיום 17.8.2021 עמ' 3994 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשפ"א-2021. אושרו ק"ת תשפ"א מס' 9578 מיום 18.8.2021 עמ' 4010.

15. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 13, ביום י' באלול התשפ"א (18 באוגוסט 2021) (להלן – יום התחילה).

16. על אף האמור בתקנה 4ב(א) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 7 לתקנות אלה, בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ג באלול התשפ"א (21 באוגוסט 2021), יראו כאילו בתקנה 4ב(א) האמורה, בהגדרה "תפוסה מותרת" –

 (1) פסקה (1) – נמחקה;

 (2) בפסקה (2), במקום "בתקנה 2(א)(2), (3) או (7)" בא "בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7)".

ק"ת תשפ"א מס' 9590 מיום 26.8.2021 עמ' 4042 – תק' (מס' 4) תשפ"א-2021; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

8. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באלול התשפ"א (27 באוגוסט 2021), ואולם תחילתן של פסקה (6) להגדרה "אישור "תו ירוק"", ההגדרה "תכנית "מגן חינוך"", תקנה 6(2ג) ותקנה 7(א)(5)(ב3), כנוסחן בתקנות 1(1) ו-(5), 4 ו-5(2), ביום כ"ד באלול התשפ"א (1 בספטמבר 2021).

ק"ת תשפ"א מס' 9609 מיום 5.9.2021 עמ' 4112 – תק' (מס' 5) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9630 מיום 14.9.2021 עמ' 66 – תק' תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 16.9.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9643 מיום 20.9.2021 עמ' 112 – תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 21.9.2021. אושרו ק"ת תשפ"ב מס' 9645 מיום 22.9.2021 עמ' 116.

ק"ת תשפ"ב מס' 9657 מיום 4.10.2021 עמ' 144 – תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 5.10.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9663 מיום 7.10.2021 עמ' 158 – תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראת שעה.

ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168 – תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 11.10.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות