נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021

 

 

בטחון – שעת חירום

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

כניסת עובד בהצגת "תו ירוק"

Go

2

סעיף 3

חובות המעסיק

Go

3

סעיף 4

תחולה

Go

3

סעיף 4א

עונשין

Go

3

סעיף 4ב

עבירה מינהלית

Go

4

סעיף 4ג

גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי

Go

4

סעיף 6

תחילה

Go

4

סעיף 7

תוקף

Go

4

סעיף 8

הוראת שעה

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 11 ו-23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 4(ד)(2) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021 תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

          "אדם מנוע חיסון" – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 734

הוספת הגדרת "אדם מנוע חיסון"

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10030 מיום 1.3.2022 עמ' 2214

"אדם מנוע חיסון" – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

          "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים האלה:

(1)   שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2)   מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3)   מועד פקיעת תוקף האישור;

(4)   אמצעי לאימות האישור;

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10030 מיום 1.3.2022 עמ' 2214

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, ובלבד שבמקום "24 שעות" יבוא "84 שעות"; אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים האלה:

(1) שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2) מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3) מועד פקיעת תוקף האישור;

(4) אמצעי לאימות האישור;

          "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך השבוע שקדם להצגתה;

          "אישור "תו ירוק"" – אחד מאלה:

(1)   אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;

(2)   תעודת מחלים או מחוסן;

(3)   אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

(4)   (פקעה);

          "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021;

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

          "בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי" – כהגדרתה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

מיום 5.1.2022

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9887 מיום 3.1.2022 עמ' 1564

הוספת הגדרת "בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי"

          "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודת האמורה;

          "תעודת מחלים או מחוסן" – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

          "תקנות הגבלת פעילות" – (נמחקה).

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10030 מיום 1.3.2022 עמ' 2214

מחיקת הגדרת "תקנות הגבלת פעילות"

הנוסח הקודם:

"תקנות הגבלת פעילות" – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

כניסת עובד בהצגת "תו ירוק"

2.       (א)  עובד לא ייכנס למקום עבודתו המנוי בתקנה 4, אלא אם כן הציג למעסיק או למי מטעמו אחד מאלה, בצירוף תעודה מזהה:

(1)   אישור "תו ירוק";

(2)   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

(3)   לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

תק' תשפ"ב-2021

(4)   (פקעה);

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(5)   לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(6)   (פקעה).

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

          (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול לעניין עובד שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה ושמעסיקו קבע לגביו כך בכתב.

מיום 8.10.2021 עד יום 17.10.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9665 מיום 8.10.2021 עמ' 164

הוספת פסקה 2(א)(4)

הנוסח:

(4) "תעודת קורונה" – תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR), הכוללת את תאריכי קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה, לפי העניין, ושאינה אישור לפי פסקה (1) להגדרה "אישור "תו ירוק"".

 

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 734

2. (א) עובד לא ייכנס למקום עבודתו המנוי בתקנה 4, אלא אם כן הציג למעסיק או למי מטעמו אחד מאלה, בצירוף תעודה מזהה:

(1) אישור "תו ירוק";

(2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

(3) לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" – האמור בפסקאות (1) או (2), או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

(4) (פקעה);

(5) לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול לעניין עובד שהמעסיק קבע לגביו שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה ושמעסיקו קבע לגביו כך בכתב.

 

מיום 20.10.2021 עד יום 2.11.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 736

הוספת פסקה 2(א)(6)

הנוסח:

(6) תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ברשות הפלסטינית, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה מי שנכנס לישראל באשרת כניסה המאפשרת עבודה בישראל.

 

מיום 5.1.2022

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9887 מיום 3.1.2022 עמ' 1564

(3) לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" – האמור בפסקאות (1) או (2), או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

חובות המעסיק

3.       (א)  מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום העבודה לגבי הכללים שבתקנה 2.

          (ב)  מעסיק במקום עבודה לא יאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה בניגוד להוראות תקנה 2.

תחולה

4.       תקנות אלה יחולו במקומות העבודה המפורטים להלן:

(1)  מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:

(א)   בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;

(ב)   מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם, 1940;

(ג)    מוסד לטיפול במשתמשים בסמים;

(ד)   ארגון הנותן שירותי רפואת חירום;

(ה)   מי שנותן שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000;

(2)  מוסד רווחה שהוא אחד מאלה:

(א)   בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012;

(ב)   בית אבות;

(ג)    מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג)(1) או (2) לחוק שהיא אחת מאלה:

(1)   מסגרת חוץ-ביתית לקטינים;

(2)   מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן;

(3)   מסגרת חוץ-ביתית לאנשים עם מוגבלויות;

(4)   מסגרת רווחה שאינה כוללת לינת לילה, המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים;

(5)   מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993;

(6)   מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת או מספקת הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות;

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2022

(3)  (נמחקה).

מיום 7.2.2022

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9957 מיום 31.1.2022 עמ' 1862

מחיקת פסקה 4(3)

הנוסח הקודם:

(3) מקום ציבורי או עסקי המנוי בתקנה 2(א) לתקנות הגבלת פעילות, אם הוא פועל בדרך של פתיחתו לציבור.

עונשין תק' (מס' 2)  תשפ"ב-2021

4א.     מעסיק שהתיר כניסה של עובד למקום עבודה לאדם שהוא לא אחד מהמפורטים להלן בניגוד לאמור בתקנה 3(ב), דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)  מי שהציג אחד מאלה, בצירוף הצגת תעודה מזהה:

(א)   אישור "תו ירוק";

(ב)   אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

(ג)    אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות";

(ד)   לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנה 2(א)(2) או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום עבודתו בצירוף הצגת תעודה מזהה;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

(ה)   (פקעה);

(2)  עובד שלא בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה, והמעסיק קבע לגביו שהוא כזה.

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 734

הוספת תקנה 4א

 

מיום 20.10.2021 עד יום 2.11.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 736

הוספת פסקה 4א(1)(ה)

הנוסח:

(ה) תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ברשות הפלסטינית, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה מי שנכנס לישראל באשרת כניסה המאפשרת עבודה בישראל;

 

מיום 5.1.2022

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9887 מיום 3.1.2022 עמ' 1564

(ג) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות";

עבירה מינהלית תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

4ב.     (א)  עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת היא עבירה מינהלית.

          (ב)  לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב' בתוספת.

          (ג)   הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב), או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 735

הוספת תקנה 4ב

גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי תק' (מס' 2)  תשפ"ב-2021

4ג.     (א)  הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 4ב הוא כל אחד מאלה:

(1)   שוטר;

(2)   מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(3)   עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020), לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;

(4)   פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011;

(5)   עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(6)   עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008.

          (ב)  לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 735

הוספת תקנה 4ג

החלטה תשפ"ב-2021

5.       (בוטלה).

מיום 29.9.2021

החלטה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9650 מיום 29.9.2021 עמ' 128

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

עונשין

5. מעסיק שהתיר כניסה של עובד למקום עבודה בלי שהציג אישור כאמור בתקנה 2(א)(1), (2) או (3), בניגוד לאותה תקנה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

תחילה החלטה תשפ"ב-2021

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בתשרי התשפ"ב (5 באוקטובר 2021) (להלן – יום התחילה).

מיום 29.9.2021

החלטה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9650 מיום 29.9.2021 עמ' 128

6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30 בספטמבר 2021) ביום כ"ט בתשרי התשפ"ב (5 באוקטובר 2021) (להלן – יום התחילה).

תוקף תק' (מס' 10)  תשפ"ב-2022

7.       תוקפן של תקנות אלה עד יום ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרס 2022).

מיום 29.9.2021

החלטה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9650 מיום 29.9.2021 עמ' 128

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ב בחשוון התשפ"ב (28 באוקטובר 2021) יום י"ג בחשוון התשפ"ב (19 באוקטובר 2021).

 

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 736

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בחשוון התשפ"ב (19 באוקטובר 2021) י"ב בכסלו התשפ"ב (16 בנובמבר 2021).

 

מיום 17.11.2021

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9737 מיום 16.11.2021 עמ' 906

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ב בכסלו התשפ"ב (16 בנובמבר 2021) כ"ו בכסלו התשפ"ב (30 בנובמבר 2021).

 

מיום 1.12.2021

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9768 מיום 30.11.2021 עמ' 1020

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו בכסלו התשפ"ב (30 בנובמבר 2021) י' בטבת התשפ"ב (14 בדצמבר 2021) או תום תוקפו של החוק, לפי המוקדם מביניהם.

 

מיום 15.12.2021

תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9798 מיום 14.12.2021 עמ' 1138

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום י' בטבת התשפ"ב (14 בדצמבר 2021) או תום תוקפו של החוק, לפי המוקדם מביניהם י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021).

 

מיום 21.12.2021

תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9823 מיום 21.12.2021 עמ' 1222

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021) ב' בשבט התשפ"ב (4 בינואר 2022).

 

מיום 5.1.2022

תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9887 מיום 3.1.2022 עמ' 1564

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום ב' בשבט התשפ"ב (4 בינואר 2022) כ"ט בשבט התשפ"ב (31 בינואר 2022).

 

מיום 5.1.2022

החלטה (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9899 מיום 5.1.2022 עמ' 1596

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ט בשבט התשפ"ב (31 בינואר 2022) ח' בשבט התשפ"ב (10 בינואר 2022).

 

מיום 11.1.2022

תק' (מס' 8) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9921 מיום 10.1.2022 עמ' 1718

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח' בשבט התשפ"ב (10 בינואר 2022) ו' באדר א' התשפ"ב (7 בפברואר 2022) או מועד פקיעתו של החוק, לפי המוקדם.

 

מיום 13.1.2022

החלטה (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9927 מיום 13.1.2022 עמ' 1738

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום ו' באדר א' התשפ"ב (7 בפברואר 2022) ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) או מועד פקיעתו של החוק, לפי המוקדם.

 

מיום 2.2.2022

תק' (מס' 9) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9957 מיום 31.1.2022 עמ' 1862

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) או מועד פקיעתו של החוק, לפי המוקדם כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022).

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10030 מיום 1.3.2022 עמ' 2214

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022) ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרס 2022).

הוראת שעה החלטה תשפ"ב-2021

8.       בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ג בחשוון התשפ"ב (19 באוקטובר 2021) יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות אלה, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה בא:

"(4) אישור מאת הגורם המחסן, לאדם, המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד nCoV."

מיום 29.9.2021

החלטה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9650 מיום 29.9.2021 עמ' 128

8. בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021) יום י"ג בחשוון התשפ"ב (19 באוקטובר 2021) יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות אלה, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה בא:

 

תק' (מס' 2)  תשפ"ב-2021

תוספת

(תקנה 4ב(א) ו-(ב))

 

 

טור א'

העבירות המינהליות

טור ב'

קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

(1)

5,000

 

מיום 20.10.2021

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 736

הוספת תוספת

 

 

ט"ז בתשרי התשפ"ב (22 בספטמבר 2021)                            נפתלי בנט

                                                                                                            ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשפ"ב מס' 9646 מיום 23.9.2021 עמ' 118.

אושרו בחלקן ק"ת תשפ"ב מס' 9650 מיום 29.9.2021 עמ' 128 – החלטה תשפ"ב-2021.

תוקנו ק"ת תשפ"ב מס' 9665 מיום 8.10.2021 עמ' 164 – תק' תשפ"ב-2021; תוקפן עד יום 17.10.2021. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9667 מיום 10.10.2021 עמ' 168. אושרו ק"ת תשפ"ב מס' 9669 מיום 11.10.2021 עמ' 172.

ק"ת תשפ"ב מס' 9690 מיום 19.10.2021 עמ' 734 – תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 20.10.2021. אושרו ק"ת תשפ"ב מס' 9692 מיום 21.10.2021 עמ' 740.

ק"ת תשפ"ב מס' 9737 מיום 16.11.2021 עמ' 906 – תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 17.11.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9768 מיום 30.11.2021 עמ' 1020 – תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 1.12.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9798 מיום 14.12.2021 עמ' 1138 – תק' (מס' 5) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 15.12.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9823 מיום 21.12.2021 עמ' 1222 – תק' (מס' 6) תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 22.12.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9887 מיום 3.1.2022 עמ' 1564 – תק' (מס' 7) תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 5.1.2022. אושרו בחלקן ק"ת תשפ"ב מס' 9899 מיום 5.1.2022 עמ' 1596 – החלטה (מס' 2) תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 9921 מיום 10.1.2022 עמ' 1718 – תק' (מס' 8) תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 11.1.2022 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה. אושרו בחלקן ק"ת תשפ"ב מס' 9927 מיום 13.1.2022 עמ' 1738 – החלטה (מס' 3) תשפ"ב-2022. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9937 מיום 18.1.2022 עמ' 1796.

2. על אף האמור בתקנות העיקריות, לעניין עובד שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, בתקופה שעד יום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022), יראו כאילו בתקנות העיקריות –

 (1) בתקנה 1, אחרי ההגדרה "אישור "תו ירוק"" בא:

  ""אישור "תו ירוק" זמני" – אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, ואשר תקף ל-30 ימים מיום קבלת מנת החיסון כאמור;";

 (2) בתקנה 2(א), בסופה בא:

  "(7) לעניין מקום צביורי או עסקי לפי תקנה 4(3) – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור "תו ירוק" זמני";

 (3) בתקנה 4א, בפסקה (1), בסופה בא:

  "(ו) לעניין מקום ציבורי או עסקי לפי תקנה 4(3) – אישור כאמור בפסקה זו או אישור "תו ירוק" זמני".

ק"ת תשפ"ב מס' 9957 מיום 31.1.2022 עמ' 1862 – תק' (מס' 9) תשפ"ב-2022; ר' תקנה 3 לענין תחילה. אושרו ק"ת תשפ"ב מס' 9966 מיום 2.2.2022 עמ' 1898.

ק"ת תשפ"ב מס' 10030 מיום 1.3.2022 עמ' 2214 – תק' (מס' 10) תשפ"ב-2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות