נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, תשס"ג-2002      

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – רבני עיר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מגורים במקום כהונה

סעיף 2

2

Go

ביצוע

סעיף 3

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 4


חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס"ג-2002*

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "רב" – רב עיר או רב שכונה, במשרה מלאה או חלקית, ששכרו משתלם, כולו או חלקו, על ידי מועצה דתית, רשות מקומית או משרד הדתות;

           "רב עיר" – כהגדרתו בסעיף 15(א)(2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971;

           "רב שכונה" – כהגדרתו בסעיף 7(5) לחוק הרבנות הראשית לישראל;

           "מקום מגורים קבוע" – המקום שבו מתגורר רב עם משפחתו ברוב ימות השנה;

           "מקום כהונה", לגבי רב - כל אחד מאלה:

(1)  רב עיר - שטח השיפוט של הרשות המקומית;

(2)  רב שכונה - תחום אותה שכונה;

           "השר" - השר לעניני דתות[1].

מגורים במקום כהונה

2.       (א)  מקום מגוריו הקבוע של רב יהיה במקום כהונתו; לענין סעיף זה יראו כמקום מגורים קבוע במקום כהונה גם מקום מגורים הנמצא מחוץ למקום הכהונה ובלבד שהוא במרחק שאינו עולה על 2 קילומטרים ממקום הכהונה של הרב.

           (ב)  רב שמקום מגוריו הקבוע לא היה, ערב מינויו או בחירתו לרב, במקום כהונתו כנדרש בסעיף זה, והוא לא עבר להתגורר במקום כהונתו בתוך שנה מיום מינויו, בטל מינויו בתום אותה שנה.

           (ג)   רב שמינויו עלול להתבטל לפי הוראות סעיף קטן (ב) יוכיח לשר, או למי שהוא הסמיכו לענין זה, עד תום השנה האמורה באותו סעיף קטן, כי מקום מגוריו הקבוע הוא במקום כהונתו; לא הוכיח כאמור - בטל מינויו בתום אותה שנה.

ביצוע

3.       השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

הוראות מעבר

4.       (א)  רב שמקום מגוריו הקבוע לא היה, ערב פרסומו של חוק זה, במקום כהונתו כנדרש בסעיף 2, יעבור להתגורר במקום כהונתו עד תום שנה מיום פרסומו של חוק זה; לא עבר להתגורר במקום כהונתו כאמור - בטל מינויו.

           (ב)  הוראות סעיף 2(ג) יחולו על רב כאמור בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

                                       אריאל שרון                                         אשר אוחנה

                                                  ראש הממשלה                                                 השר לעניני דתות

            משה קצב                                         אברהם בורג

              נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת* פורסם בס"ח תשס"ג מס' 1877 מיום 21.11.2002 עמ' 101 (ה"ח תשס"ב מס' 3071 עמ' 222).

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. הועברו לשר לשירותי דת י"פ תשס"ח מס' 5774 מיום 7.2.2008 עמ' 1820.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות