נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), תשס"ג-2003

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – גז

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – תשתיות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תחולת תקנות רישוי בנייה

Go

2

סעיף 3

הגשת בקשה להיתר

Go

2

סעיף 4

מתן הודעה על הבקשה להיתר

Go

3

סעיף 5

התנגדות לבקשה והחלטה על מתן היתר

Go

3

סעיף 6

עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה

Go

3

סעיף 7

נספחים לבקשת היתר

Go

3

סעיף 9

מפת איתור העבודה

Go

3

סעיף 10

תכנית בנייה

Go

3

סעיף 11

חזית לצד רחוב

Go

3

סעיף 12

אופן הגשת הנספחים לבקשה

Go

4

סעיף 13

נספחים נוספים להבהרת הבקשה

Go

4

סעיף 14

נספים במספר ובקנה מידה שונים

Go

4

סעיף 16

מתן היתר ותנאיו

Go

4

סעיף 17

היתר ועותקיו

Go

4

סעיף 18

תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר

Go

4

סעיף 19

אגרות

Go

4

סעיף 20

תוקפו של היתר

Go

4

סעיף 21

תעודת גמר

Go

5


תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אחראי לביקורת" – אחראי לביקורת הביצוע של העבודה;

          "אחראי להקמת מיתקן גז" – מי שמינה הקבלן הראשי לאחראי להקמת מיתקן הגז;

          "בעל היתר" – מי שעל שמו הוצא היתר;

          "בעל נכס" – בעל זכות במקרקעין כמשמעותו בתקנה 36(ו) לתקנות רישוי בנייה;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

החלפת הגדרת "בעל נכס"

הנוסח הקודם:

"בעל נכס" – בעל זכות בנכס כמשמעו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות בקשה להיתר);

          "בקשה להיתר" – בקשה להיתר להקמת מיתקן גז הערוכה לפי תקנות אלה, לרבות נספחיה;

          "גז טבעי" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק משק הגז הטבעי);

          "היתר" – היתר לפי סעיף 119ו לחוק;

          "חוק הגז בטיחות ורישוי" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "חוק הגז בטיחות ורישוי"

          "הממונה" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

מחיקת הגדרת "הממונה"

הנוסח הקודם:

"הממונה" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;

          "מהנדס" – מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף 20 לחוק;

          "מיתקן גז" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי ולמעט מיתקן גז שסעיף 119ה לחוק חל עליו;

          "מיתקן להפחתת לחץ (PRMS)" – מיתקן להפחתה או ויסות של לחץ גז טבעי או מדידתו;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "מיתקן להפחתת לחץ (PRMS)"

          "מיתקני תשתית" – דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "מיתקני תשתית"

          "מיתקן גז לצריכה עצמית" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

מחיקת הגדרת "מיתקן גז לצריכה עצמית"

הנוסח הקודם:

"מיתקן גז לצריכה עצמית" – מיתקן גז לצריכה עצמית של צרכן הגז המחבר בין מונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי לבין מיתקנים בחצריו של הצרכן;

          "מנהל עבודה" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

מחיקת הגדרת "מנהל עבודה"

הנוסח הקודם:

"מנהל עבודה" – מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988;

          "מפה מצבית" – מפה שבה מסומן בקנה מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;

          "מפת איתור עבודה" – כמשמעה בתקנה 9;

          "מפרט" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

מחיקת הגדרת "מפרט"

הנוסח הקודם:

"מפרט" – כמשמעו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי שאושר בידי המנהל והממונה כהגדרתם בחוק האמור והערוך על פי הוראות תקנות אלה;

          "מתכנן המחוז" – כמשמעו בסעיף 8 לחוק;

          "מתכנן מיתקן גז" – (נמחקה);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122

מחיקת הגדרת "מתכנן מיתקן גז"

הנוסח הקודם:

"מתכנן מיתקן גז" – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת לפי תקנות המהנדסים ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון מיתקן גז נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;

          "נכס" – הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;

          "עבודה" – עבודה בנכס או השימוש בו הטעונים היתר;

          "עורך הבקשה" – מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו, הכל כמפורט בתקנות אלה ובטופס 1 לתוספת;

          "רשות הכבאות" – רשות הכבאות וההצלה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (להלן – חוק הכבאות);

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "רשות הכבאות"

          "רשות הרישוי לגז" – רשות הרישוי למיתקני גז טבעי כמשמעה בסעיף 119ו לחוק;

          "שירות התגוננות אזרחית" – כמשמעה בסעיף 2 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

          "תכנית" – כהגדרתה בחוק, וכן תכנית עבודה כהגדרתה בסעיף 25(א) לחוק משק הגז הטבעי;

          "תכניות בניה" – כמשמעותן בתקנה 10;

          "תקנות המהנדסים" – תקנות המהנדסים והאגריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967;

          "תקנות בקשה להיתר" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "תקנות בקשה להיתר"

          "תקנות רישוי בנייה" – תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

הוספת הגדרת "תקנות רישוי בנייה"

תחולת תקנות רישוי בנייה

2.       (א)  תקנות רישוי בנייה לא יחולו על הקמתו של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.

          (ב)  לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בתקנות רישוי בנייה זולת אם משתמע אחרת.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

תחולת תקנות בקשה להיתר רישוי בנייה

2. (א) תקנות בקשה להיתר רישוי בנייה לא יחולו על הקמתו של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.

(ב) לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בתקנות בקשה להיתר רישוי בנייה זולת אם משתמע אחרת.

הגשת בקשה להיתר

3.       (א)  בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי לגז בידי מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה, או בידי בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי או בידי צרכן גז טבעי כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי, לגבי מיתקן גז המחבר בין המונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי ובין מיתקנים בחצריו של הצרכן (להלן – המבקש).

          (ב)  בקשה להיתר תוגש לפי טופס 1 בתוספת.

          (ג)   על בקשה להיתר כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:

(1)   המבקש;

(2)   עורך הבקשה להיתר;

(2א) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו;

(3)   מתכנן מיתקן גז;

(4)   האחראי להקמת מיתקן גז;

(5)   האחראי לביקורת.

          (ד)  חתימותיהם של האחראי להקמת מיתקן גז ושל האחראי לביקורת כאמור בתקנת משנה (ג)(4) ו-(5), יכול שיימסרו לרשות הרישוי לגז לאחר הגשת בקשה להיתר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר.

          (ה)  מתכנן המחוז רשאי לפטור מהצורך בחתימת מתכנן מיתקן הגז ביחס למיתקן להפחתת לחץ.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

3. (א) בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי לגז בידי מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה, או בידי בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי או בידי צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית או בידי צרכן גז טבעי כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי, לגבי מיתקן גז המחבר בין המונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי ובין מיתקנים בחצריו של הצרכן (להלן – המבקש).

(ב) בקשה להיתר תוגש בשלושה עותקים, לפי טופס 1 בתוספת, בצירוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים.

(ג) על בקשה להיתר ומפרט כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:

(1) המבקש;

(2) עורך הבקשה להיתר;

(2א) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו;

(3) מתכנן מיתקן גז;

(4) האחראי להקמת מיתקן גז;

(5) האחראי לביקורת.

(ד) חתימותיהם של האחראי להקמת מיתקן גז ושל האחראי לביקורת כאמור בתקנת משנה (ג)(4) ו-(5), יכול שיימסרו לרשות הרישוי לגז לאחר הגשת בקשה להיתר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר.

(ה) מתכנן המחוז רשאי לפטור מהצורך בחתימת מתכנן מיתקן הגז ביחס למיתקן להפחתת לחץ.

מתן הודעה על הבקשה להיתר

4.       (א)  לא יינתן היתר להקמת מיתקן גז אלא לאחר תום עשרים וחמישה ימים מיום שהמציא מבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס או מיום קיום התנאים לפי תקנת משנה (ב); בעל ההיתר ימציא לרשות הרישוי לגז ראיות על המצאת הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס.

          (א1) בהודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר יפורטו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה, משרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה תצלום אוויר בקנה מידה 1:1,000 של הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן הגז, רצועת הצינור ותחום המגבלות הנובעות מהם.

          (ב)  בהעדר מענו של בעל הנכס על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט כי מענו של בעל הנכס אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר כדי להשיגו, יפרסם את דבר הגשת הבקשהלהיתר בעיתון יומי בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק ויצרף את עותק הפרסום לבקשת ההיתר.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 123

(א) לא יינתן היתר להקמת מיתקן גז אלא לאחר תום עשרים וחמישה ימים מיום שהמציא מבקש ההיתר העתק מן הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס או מיום קיום התנאים לפי תקנת משנה (ב); בעל ההיתר ימציא לרשות הרישוי לגז ראיות על המצאת הבקשה המצאת הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס.

(א1) בהודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר יפורטו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה, משרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה תצלום אוויר בקנה מידה 1:1,000 של הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן הגז, רצועת הצינור ותחום המגבלות הנובעות מהם.

התנגדות לבקשה והחלטה על מתן היתר

5.       (א)  בעל נכס רשאי להגיש לרשות הרישוי לגז התנגדות לבקשה להיתר בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו ההודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר או מיום הפרסום האמור בתקנה 4(ב), לפי המאוחר.

          (ב)  החלטת רשות הרישוי לגז בהתנגדות תתקבל על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות לפיו והתכניות החלות בנכס, והיא תינתן לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת הבקשה להיתר.

          (ג)   רשות הרישוי לגז תשלח למתנגד ולמבקש הודעה בדואר רשום בדבר החלטתה.

          (ד)  החליטה רשות הרישוי לגז לדחות את ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א), לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו ארבעה עשר ימים מיום משלוח ההודעה למתנגד ולמבקש כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ה)  הוראות תקנה 4 ותקנות משנה (א) עד (ד) לא יחולו, לענין בקשה להיתר שחתומה בידי בעלי הנכס, כולם או חלקם, בכל הנוגע לאותם בעלי נכס שחתמו עליה.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 124

(א) בעל נכס רשאי להגיש לרשות הרישוי לגז התנגדות לבקשה להיתר בתוך עשרים ימים מיום שהומצא לו העתק שהומצאה לו ההודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר או מיום הפרסום האמור בתקנה 4(ב), לפי המאוחר.

(ב) החלטת רשות הרישוי לגז בהתנגדות תתקבל על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות לפיו והתכניות החלות בנכס, והיא תינתן לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת הבקשה להיתר.

(ג) רשות הרישוי לגז תשלח לבעל הנכס למתנגד ולמבקש הודעה בדואר רשום בדבר החלטתה.

(ד) החליטה רשות הרישוי לגז לדחות את ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א), לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו ארבעה עשר ימים מיום משלוח ההודעה לבעל הנכס למתנגד ולמבקש כאמור בתקנת משנה (ג).

עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה

6.       עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 27 ו-28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "לרשות הרישוי" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז".

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 124

6. עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר בתקנות 27 ו-28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "לועדה המקומית" "לרשות הרישוי" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז".

נספחים לבקשת היתר

7.       (א)  לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:

(1)   מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה בקנה מידה של 1:1,000;

(2)   מפת איתור העבודה;

(3)   תשריט סכמתי של מיתקן גז;

(4)   תכניות בניה;

(5)   טבלת חישובי שטחים.

          (ב)  הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש ועורך הנספח.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 124

7. (א) לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:

(1) מפה מצבית מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה בקנה מידה של 1:1,000;

(2) מפת איתור העבודה;

(3) תשריט סכמתי של מיתקן גז;

(4) תכניות בניה;

(5) טבלת חישובי שטחים.

(ב) הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מיתקן גז ועורך הנספח.

8.       (בוטלה).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 124

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

מפה מצבית

8. (א) מפה מצבית תיערך כאמור בתקנה 4 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה, למעט תקנת משנה (א) שבה, תחול, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "המהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן המחוז".

(ב) מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:1,000.

מפת איתור העבודה

9.       (א)  מפת איתור העבודה תיערך בקנה המידה של מפת המדידה ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין שמבקשים להקימם:

(1)   בניינים ודרכי הגישה אליהם;

(2)   מיתקן גז, לרבות סימון המגבלות הנובעות ממנו;

(3)   דרכי הגישה למיתקן הגז;

(4)   כניסות ויציאות של מיתקן גז;

(5)   חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6)   קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995;

(7)   מיתקני התשתית הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית;

(8)   ארובה וגובהה;

(9)   גדרות;

(10)  תיאור התנאים הפיסיים של השטח שבתחום הבקשה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(7), פנה עורך הבקשה לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה האמורה לעניין מיתקני תשתית שאין לגביהם פרטים בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין מידע כאמור במפת איתור העבודה, ובלבד שפנייה כאמור תהיה לכתובת הגוף הרשומה אצל רשם החברות, ולעניין גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות – למשרדיו הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקני תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 124

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

מפת איתור העבודה

9. (א) מפת איתור העבודה תיערך בקנה מידה 1:1,000, ובה יצוינו הפרטים המפורטים להלן בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם מבקשים להקימם:

(1) בנינים ודרכי הגישה אליהם;

(2) מיתקן גז;

(3) דרכי גישה למיתקן גז;

(4) כניסות ויציאות של מיתקן גז;

(5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6) קווי אספקת מים;

(7) חיבור לביוב ציבורי;

(8) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם קיימים;

(9) מכלי גז וצנרת לאספקת גז שאינם של מיתקן הגז;

(10) ארוכה וגובהה;

(11) מיתקן חימום להסקה מרכזית על ידי דלק נוזלי שאינו של מיתקן גז;

(12) דרכי ניקוז הנכס;

(13) קווים ועמודים של חשמל וטלפון וקווי טלוויזיה בכבלים;

(14) גדרות;

(15) תיאור התנאים הפיזיים של הנכס.

תכנית בנייה

10.    (א)  תכניות בנייה למיתקן גז ייערכו בקנה מידה 1:100 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקני הגז, גבהים, מידות חתכים וחזיתות של מבנה.

          (ב)  תכניות בנייה לקו גז ייערכו בקנה מידה 1:1,000 ויכללו את סימון הקו, חתכי אורך במקום שקיימת בו חציית נחל או תשתית אחרת וחתכים אופייניים נוספים.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

תכניות בניה

10. תכניות בניה ייערכו בקנה מידה 1:500 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקני הגז.

חזית לצד רחוב

11.    תכנית בנייה של חזית בניין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, תיערך כאמור בפרט 2(ג) לתוספת לתקנות רישוי בנייה, והוראות הפרט האמור יחולו על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

חזית לצד רחוב

11. תכנית בניה של חזית בנין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, תיערך כאמור בתקנה 8 לתקנות בקשה להיתר, והוראות התקנה האמורה יחולו על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "מהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן המחוז".

אופן הגשת הנספחים לבקשה

12.    הגשת הנספחים לבקשה להיתר תיעשה לפי התוספת לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה מתכנן המחוז.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

12. הגשת הנספחים לבקשה להיתר תיעשה לפי תקנה 9 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה התוספת לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה מתכנן המחוז, ולענין זה, במקום "לועדה המקומית" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז".

נספחים נוספים להבהרת הבקשה

13.    המבקש יגיש לרשות הרישוי לגז, לפי בקשתה בכתב, נספחים נוספים הדרושים, לדעתה, להבהרת הבקשה; רשות הרישוי לגז רשאית להורות למבקש להגיש העתק מנספחים אלה גם לבעלי הנכס.

נספים במספר ובקנה מידה שונים

14.    ראה מתכנן המחוז כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, מנימוקים מיוחדים שיירשמו –

(1)  להתיר הגשת נספחים לבקשה במספר שונה מהנקוב בתקנות אלה ובקנה מידה שונה מהנקוב בהן;

(2)  להוסיף או לגרוע מהפרטים הנדרשים בכל אחד מהנספחים וכן מהנספחים עצמם.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

14. ראה מתכנן המחוז כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, על דעת יושב ראש הועדה המחוזית ומנימוקים מנימוקים מיוחדים שיירשמו –

15.    (בוטלה).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

ביטול תקנה 15

הנוסח הקודם:

בדיקת הבקשה

15. (א) הוגשה בקשה להיתר לרשות הרישוי לגז והיא תואמת את הוראות החוק, את תקנות אלה ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר מתכנן המחוז בכתב את הדבר.

(ב) בבקשה להיתר שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), יפרט מתכנן המחוז את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה את דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת על פי סעיף 151 לחוק.

מתן היתר ותנאיו

16.    (א)  לא יינתן היתר, למעט היתר לעבודות פיתוח או להקמת מבנה שאין בהם הנחת צנרת גז, אלא אם כן נמסר לרשות הרישוי על ידי מבקש ההיתר –

(1)   במיתקן גז, למעט מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי – אישור שניתן למפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי, הכולל את פרטי הבקשה להיתר ותואם לה;

(2)   במיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי שמוגשת לגביו בקשה להיתר לפי תקנות אלה – הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק האמור כי המיתקן המתואר בבקשה להיתר תואם לנדרש לפי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון;

(3)   אישור קיום התייעצות עם רשות הכבאות ביחס לבקשה להיתר, למעט ביחס לקו תת-קרקעי ומיתקן נלווה לפי תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית), התשע"ה-2015; לא הגיבה רשות הכבאות בתוך 30 ימים מיום שהועברה אליה הבקשה להיתר, ניתן להמשיך בהליכים למתן היתר גם בלא קבלת עמדתה.

          (ב)  רשות רישוי לגז רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים לצורך מיתקן גז או להקמתו, בין השאר בענינים אלה:

(1)   חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;

(2)   מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;

(3)   מילויים וחפירות;

(4)   התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה;

(5)   עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע הנדרשות לצורך מיתקן הגז או להקמתו, כמפורט להלן:

(א)   סלילת מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;

(ב)   נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;

(6)   הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;

(7)   מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, טלפון, חשמל, חומרים מסוכנים, גז, מיתקנים לאצירת אשפה ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הכבאות;

(8)   מקומות חניה הנדרשים לצורך מיתקן הגז או להקמתו וגישה אליהם;

(9)   נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;

(10)  מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת עלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;

(11)  נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה והשבת המצב לקדמותו.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 125

16. (א) לא יינתן היתר, למעט היתר לעבודות פיתוח או להקמת מבנה שאין בהם הנחת צנרת גז, אלא אם כן נמסר לרשות הרישוי על ידי מבקש ההיתר –

(1) במיתקן גז, למעט מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי – אישור שניתן למפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי, הכולל את פרטי הבקשה להיתר ותואם לה;

(2) במיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי שמוגשת לגביו בקשה להיתר לפי תקנות אלה – הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק האמור כי המיתקן המתואר בבקשה להיתר תואם לנדרש לפי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון;

(3) אישור קיום התייעצות עם רשות הכבאות ביחס לבקשה להיתר, למעט ביחס לקו תת-קרקעי ומיתקן נלווה לפי תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית), התשע"ה-2015; לא הגיבה רשות הכבאות בתוך 30 ימים מיום שהועברה אליה הבקשה להיתר, ניתן להמשיך בהליכים למתן היתר גם בלא קבלת עמדתה.

(ב) רשות רישוי לגז רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים לצורך מיתקן גז או להקמתו, בין השאר בענינים אלה:

(1) חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;

(2) מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;

(3) מילויים וחפירות;

(4) התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה;

(5) עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע הנדרשות לצורך מיתקן הגז או להקמתו, כמפורט להלן:

(א) סלילת מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;

(ב) נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;

(6) הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;

(7) מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, טלפון, חשמל, חומרים מסוכנים, גז, מיתקנים לאצירת אשפה ומיתקנים לבטיחות אש ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הכבאות;

(8) מקומות חניה הנדרשים לצורך מיתקן הגז או להקמתו וגישה אליהם;

(9) נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;

(10) מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת עלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;

(11) נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה והשבת המצב לקדמותו.

היתר ועותקיו

17.    (א)  היתר ייערך לפי טופס 2 שבתוספת וייחתם בידי יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז.

          (ב)  להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה, חתום בידי יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז.

          (ג)   עותקים של ההיתר יישמרו במשרדי הועדה המחוזית ובמשרדי הועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון הציבור; עותק נוסף של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג, לאדם שהרשה לכך מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, שוטר או כבאי, לפי בקשתו; הודעה בדבר מתן ההיתר תימסר לרשות הכבאות.

          (ד)  (בוטלה).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 126

(ג) עותקים של ההיתר יישמרו במשרדי הועדה המחוזית ובמשרדי הועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון הציבור; עותק נוסף של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג, לאדם שהרשה לכך מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, שוטר או כבאי, לפי בקשתו; הודעה בדבר מתן ההיתר תימסר לרשות הכבאות.

(ד) בעל ההיתר ימציא לבעל הנכס העתק מההיתר, שניתן לו לגבי אותו נכס, בסמוך לאחר מתן ההיתר.

תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר

18.    (א)  היתר להקמת מיתקן גז יינתן בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר וכל היתר להקמת מיתקן גז יותנה בכך שהעבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות, בשינויים המחויבים, כפי שיאשר מתכנן המחוז, לאחר שמצא כי השינוי דרוש להקמת מיתקן הגז ואין בו פגיעה בבטיחות.

          (ב)  מתן היתר להקמת מיתקן גז לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך הבקשה, ממתכנן מיתקן גז, מהאחראי להקמת מיתקן גז, ומהאחראי לביקורת, בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים שאישר מתכנן המחוז, לפי תקנת משנה (א).

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 126

(א) היתר להקמת מיתקן גז יינתן בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר וכל היתר להקמת מיתקן גז יותנה בכך שהעבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות, בשינויים המחויבים, כפי שיאשר מתכנן המחוז, לאחר שנועץ בממונה ומצא שמצא כי השינוי דרוש להקמת מיתקן הגז ואין בו פגיעה בבטיחות.

אגרות

19.    בעד מתן היתר להקמת מיתקן גז ישולמו לרשות הרישוי לגז האגרות המפורטות בתוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.

תוקפו של היתר

20.    (א)  תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם רשות הרישוי לגז רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שנים, אם שוכנעה כי היקפו או מורכבותו של ההיתר מחייבים זאת.

          (ב)  החלטת רשות הרישוי לגז בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנתיים מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.

          (ג)   תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.

          (ד)  הוחל בעבודה על פי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר, תחדש רשות הרישוי לגז את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.

          (ה)  לא הוחל בעבודה בתוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר – בטל ההיתר, אך רשאית רשות הרישוי לגז, לפי שיקול דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.

          (ו)   תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה (ה) הוא לשנה.

          (ז)   לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי לגז שאופייה המיוחד של הבניה מחייב חידוש נוסף להיתר.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 126

(ב) החלטת רשות הרישוי לגז בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנה שנתיים מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.

(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.

(ד) הוחל בעבודה על פי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר, תחדש רשות הרישוי לגז את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.

(ה) לא הוחל בעבודה בתוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר – בטל ההיתר, אך רשאית רשות הרישוי לגז, לפי שיקול דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.

(ו) תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה (ד) או (ה) הוא לשנה.

תעודת גמר

21.    על בקשה להיתר יחול חלק ט' לתקנות רישוי בנייה, בשינויים המחויבים; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.

מיום 9.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 126

החלפת תקנה 21

הנוסח הקודם:

תעודת גמר

21. תקנה 21 לתקנות בקשה להיתר תחול בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "המהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן מחוז", מקום שבו נאמר "יושב ראש ועדה מקומית" יראו כאילו נאמר "יושב ראש ועדה מחוזית", ובכל מקום שבו נאמר "מתכנן שלד הבנין" יראו כאילו נאמר "מתכנן מיתקן גז"; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.


תוספת

טופס 1

(תקנה 3(ב))

]בקשה להיתר להקמת מיתקן גז[

טופס 2

(תקנה 17(א))

היתר

תיק מס' ..........................................................................

גוש: ............... חלקה: ......... ח"ח: ........ מגרש: ..............

תכנית מתאר ארצית: ........................................................

מס' תכנית מיתאר מקומית או מפורטת ...............................

רשות הרישוי לגז, מחוז ....................................................

היתר מס': ......................................................................

רשות מקומית:        שכונה:                            רחוב:                             מספר:

שם

מס' זהות /
מס' תאגיד

מען

טל'/פקס'/דואר אלקטרוני

בעל ההיתר

ט.

פ.

ד.

בעל הזכות בנכס

ט.

פ.

ד.

עורך ראשי של הבקשה

ט.

פ.

ד.

אחראי להקמת מיתקן הגז

ט.

פ.

ד.

מתכנן שלד הבניין

ט.

פ.

ד.

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור רשות הרישוי לגז.

על פי אישור רשות הרישוי לגז האמורה ......................................... מיום .......................

מותר:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

בתנאי שהעבודות האמורות יבוצעו בהתא לתקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003, ובהתאם לנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה וימולאו התנאים המיוחדים האלה:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

להלן חישוב שיעור אגרת הבניה:

סך הכל

מחיר

יחידת המדידה

כמות

תאור העבודה

ש"ח

אג'

ש"ח

אג'

ס"כ אגרת הבניה

פיקדון שולם ביום ................................ לפי קבלה מס' ....................................

יתרת אגרת בניה שולמה ביום ............................ לפי קבלה מס' ........................

תאריך נתינת ההיתר ..............................

היתר זה יפקע תוקפו בתום שלוש / ............... (עד חמש) שנים.

____________________                      ____________________________

      חתימת מתכנן המחוז                                   חתימת יו"ר הועדה המחוזית או יו"ר

                                                                       ועדת המשנה של הועדה המחוזית

חותמת רשות הרישוי לגז

לוט: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים בידי יו"ר הועדה המחוזית/מתכנן המחוז.

-----------------

לפי תקנה 17(ג) לתקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003, עותק אחד של ההיתר על נספחיו חתום ומאושר, יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן ביצוע העבודה, ויוצג לפי דרישה למי שהרשה לו מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, לשוטר או לכבאי.

טופס 3

(תקנה 21)

]בקשה לתעודת גמר[

טופס 4

(תקנה 21)

תעודת גמר

מס' .............................................

תיק מס' .......................................

גוש:.................. חלקה:............. ח"ח:............ מגרש:................

היתר מס' ..................................

מיום ........................................

רשות הרישוי לגז ....................................................................

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21 לתקנות התכנון והבניה (רישוי למיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהמיתקן/התוספת למיתקן/השינוי במיתקן הנמצא בתחום הרשות המקומית ........................... שכונה ......................... רחוב ......................... מס' ........... נבנה/הושלם/הותאם לפי תנאי ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז כאחד עד תאריך ...................... וכי מותר להשתמש במיתקן למטרות המפורטות בהיתר.

אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה:

מועד החלטת יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז על הדחייה

מועד אחרון לקיום התנאי

מהות התנאי

1.

2.

3.

______________________                  ___________________

              מתכנן המחוז                                                 חתימה

תאריך ................................

1.    עותק החישובים הסטטיים שמור ב..................................................

2.    מס' רישום ................................. בתיק מס' ..................................

       בפילם מס' .................................

3.    עותק מתכנית הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן המיתקן ...........................................

       מענו ................................................. מס' הטלפון ...............................................

כ"ד באדר א' התשס"ג (26 בפברואר 2003)                            אליהו ישי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6232 מיום 16.3.2003 עמ' 620.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7726 מיום 9.11.2016 עמ' 122 – תק' תשע"ז-2016; ר' תקנה 21 לענין תחולה.

21. תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות