נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), תשס"ב-2002

מעמד אישי ומשפחה – מניעת אלימות במשפחה – יידוע

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – מניעת אלימות במשפחה – יידוע

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – עובדי חינוך – יידוע

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

יידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול

סעיף 2

2

Go

תיעוד פעולת היידוע

סעיף 3


תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), תשס"ב-2002*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(ג) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "השר" – שר החינוך;

           "גורמי טיפול" – תחנת משטרה, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים;

           "מוסד חינוך" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

יידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול

2.       עובד חינוך, שחלה עליו חובת יידוע של אדם לפי הוראות סעיף 11א(ב) לחוק –

(1)  יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול, לקבלת סיוע;

(2)  ייתן לאדם כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו, לפי רשימות שיפיץ משרד החינוך מזמן לזמן.

תיעוד פעולת היידוע

3.       (א)  עובד חינוך יתעד בכתב את הפעולות כאמור בתקנה 2 שעשה לביצוע סעיף 11א(ב) לחוק.

           (ב)  התיעוד לפי תקנת משנה (א), יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת, ויישמר בתיק מיוחד (להלן – התיק) שיקצה לענין זה מנהל מוסד החינוך שבו מועסק עובד החינוך שיידע את האדם (להלן – מנהל המוסד), ואם אינו מועסק במוסד חינוך – פקיד במשרד החינוך שהשר הסמיך לכך במיוחד (להלן – הפקיד).

           (ג)   הטופס יישמר בתיק, בידי מנהל המוסד או הפקיד, במקום נעול, באופן שאינו מאפשר גישה לשום אדם זולת מנהל מוסד החינוך או הפקיד.

תוספת

(תקנה 3(ב))

יידוע על אפשרויות סיוע לנושא האלימות במשפחה

ביום       יידעתי את        על כך  לפנות לתחנת המשטרה, למחלקה לשירותים חברתיים, ולמרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, ונתתי  כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי הטיפול האמורים.

________       ____________________      _________________

   תאריך                       שם עובד החינוך                       חתימת עובד החינוך

כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002)                       לימור לבנת

                                                                                                 שרת החינוך* פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6181 מיום 11.7.2002 עמ' 947.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות