Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג-2002*

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

סכום מרבי

Go

2

סעיף 2

אישור מיוחד

Go

2

סעיף 3

הגדרות

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2


תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג-2002*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – החוק), ולפי פרט ג' בתוספת השניה לחוק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סכום מרבי

1.       הסכום המרבי לענין תרומה שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה בדוח הכספי את שם התורם הוא 20,000 שקלים חדשים לשנה.

אישור מיוחד

2.       (א)  הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדוח הכספי שלה את שמו של תורם שתרם למעלה מ-20,000 שקלים חדשים אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין, לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב על כך, שפורטו בה שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם.

          (ב)  הרשם רשאי לבקש כל מידע נוסף הדרוש לטיפול בבקשה לאחר הגשתה.

הגדרות

3.       בתקנות אלה –

          "תורם" –

(1)  אדם, לרבות בני ביתו הסמוכים על שולחנו, ותאגיד שהוא בעל שליטה בו;

(2)  תאגיד, לרבות אדם שהוא בעל שליטה בו ותאגיד אחר המצוי בשליטת אותו תאגיד;

          "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תחילה

4.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"א באלול התשס"ב (29 באוגוסט 2002)                אליהו ישי

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 82.

* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 82.

בוטלו ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2136 בתקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי) (ביטול), תשע"ח-2018; תוקף הביטול עם כניסתם לתוקף של כללים לגבי הגשת בקשות ומסמכים באופן מקוון לפי סעיף 38ב לחוק העמותות.