נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים), תשס"ג-2002

חקלאות טבע וסביבה – נהיגה ברכב בחוף הים

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – עבירות וביהמ"ש

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

תוכן ענינים

2

Go

תכנית הכשרה מתאימה

סעיף 1

2

Go

הכשרה קודמת

סעיף 2


תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים), תשס"ג-2002*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק איסור נהיגה בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק), ובתיאום עם השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

תכנית הכשרה מתאימה

1.       (א)  הכשרה מתאימה למועמד לשמש מפקח לפי סעיף 4 לחוק תהיה לי תכנית הכוללת את אלה:

(1)   הסברים על מטרות החוק;

(2)   סמכויות מפקח לפי החוק;

(3)   מושגים כלליים בדיני עונשין;

(4)   אופן אכיפת איסור הנהיגה בחוף הים.

           (ב)  משך ההכשרה יהיה מחצית יום עבודה.

           (ג)   את ההכשרה תקיים המחלקה לרישוי ופיקוח במשרד הפנים, בשיתוף גופי אכיפה כגון הרשות לשמירת הטבע והגנים.

           (ד)  תכנית ההכשרה יכול שתורחב, לבקשת הממונה הארצי לאתרי רחצה במשרד הפנים.

הכשרה קודמת

2.       מי שעבר הכשרה כאמור בתקנה 1, שקיים משרד הפנים, או שקוימה מטעמו, לפני תחילתן של תקנות אלה יראו אותו כאילו עבר הכשרה לפי תקנות אלה.

י"ד בחשון התשס"ג (20 באוקטובר 2002)                אליהו ישי

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 128.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות