תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), תשס"ג-2003

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

כשירות

סעיף 2


תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), תשס"ג-2003*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001 (להלן – החוק), לאחר שמיעת נציגי הרשויות המקומיות, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא הסמיכו לצורך תקנות אלה;

           "השר" – לרבות מי שהשר הסמיכו לצורך תקנות אלה;

           "ישיבה גבוהה" – מוסד תורני לבוגרי החינוך העל יסודי ולבוגרי ישיבות קטנות, המתוקצב או הנתמך על ידי המדינה, והתלמידים לומדים בו מערכת לימודים תורנית, שבועית, מלאה, של שבע שעות ביום לפחות, במשך חמישה ימים בשבוע או יותר (להלן – תכנית מלאה), והשר הכיר בו לענין תקנות אלה;

           "כולל" – מוסד תורני לבוגרי ישיבות גבוהות, המתוקצב או הנתמך על ידי המדינה, שבו חמישה תלמידים לפחות, התלמידים לומדים בו תכנית מלאה, והשר הכיר בו לענין תקנות אלה;

           "מוסד מוכר" – מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

           "רישיון הוראה קבוע" – רישיון שנותן המנהל הכללי לעובדי הוראה, לרשות רישיון עיסוק בהוראה, ורישיון למורה מוסמך, כמשמעותו בחלק ג' לתקנות החינוך;

           "תעודת הוראה" – תעודה לעובדי הוראה, שנותן מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל, בית ספר לחינוך של מוסד מוכר, או מוסד להכשרת מורים בחו"ל, ובלבד שהשר הכיר במוסד כאמור לענין תקנות אלה;

           "תעודת הסמכה" – תעודה שנותן המנהל הכללי לעובדי הוראה, שהשלימו את השכלתם בפדגוגית על סמך השתתפות בקורסים ועמידה בבחינות, בהתאם להוראות המנהל הכללי.

כשירות

2.       לא ימונה אדם למנהל מחלקת חינוך, ולא יכהן ככזה, אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה לפחות:

(1)  הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר או של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לענין זה, או מי שנתקיימו בו כל אלה:

(א)   בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;

(ב)   בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה;

(ג)    עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

(2)  הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע;

(3)  הוא בעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן:

(א)   במבקש להתמנות למנהל מחלקת חינוך במועצה מקומית או במועצה אזורית – שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך (להלן – תפקיד ניהול חינוכי);

(ב)   במבקש להתמנות למנהל מחלקת חינוך בעיריה –

(1)    שבה לא יותר מ-100,000 תושבים – ארבע שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהול חינוכי;

(2)    שבה יותר מ-100,000 תושבים – חמש שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהול חינוכי.

כ"ה בטבת התשס"ג (30 בדצמבר 2002)                              לימור לבנת

                                                                                                                    שרת החינוך* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 426.