נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), תשס"ג-2003

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ישיבות מוסד תכנון

Go

2

סעיף 3

מספר הישיבות של המועצה הארצית

Go

2

סעיף 4

מספר ישיבות של ועדה מחוזית

Go

2

סעיף 5

מספר ישיבות של ועדה מקומית

Go

2

סעיף 6

מספר הישיבות של רשות רישוי מקומית

Go

2

סעיף 7

מתן הוראות לענין כינוס ישיבות נוספות מן המנין

Go

2

סעיף 8

מתן הוראות לכינוס ישיבה שלא מן המנין

Go

2

סעיף 9

תחילה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "המועצה הארצית" – המועצה הארצית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 2 לחוק;

          "השר" – שר הפנים או מי שהוא אצל לו מסמכותו על פי החוק;

          "ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 7 לחוק;

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 18 או 19 לחוק;

          "ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית" – כמשמעה בסעיף 11(א) לחוק;

          "ועדת משנה לתכנון ולבניה" – ועדת משנה לתכנון ולבניה של ועדה מקומית כמשמעה בסעיף 18(ה) או 29א לחוק;

          "ועדת משנה של המועצה הארצית" – כמשמעה בסעיף 6(א) לחוק;

          "ועדת משנה של ועדה מחוזית" – כמשמעה בסעיף 11ב לחוק;

          "מוסד תכנון" – המועצה הארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, וכן ועדת משנה של כל אחת מהן, ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית או רשות רישוי מקומית;

          "רשות רישוי מקומית" – כמשמעה בסעיף 30 לחוק.

ישיבות מוסד תכנון

2.       מוסד תכנון יקיים ישיבות מן המנין וישיבות שלא מן המנין, הכל כמפורט בתקנות אלה.

מספר הישיבות של המועצה הארצית

3.       (א)  המועצה הארצית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה, ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ-11.

          (ב)  ועדת משנה אחת לפחות של המועצה הארצית, תקיים בכל חודש שתי ישיבות מן המנין לפחות, אך רשאית היא להחליט שבשני חודשים של השנה תקיים ישיבה אחת בלבד.

          (ג)   כל ועדת משנה נוספת של המועצה הארצית מלבד זאת שבתקנת משנה (ב), תקיים ישיבות במספר הקבוע בתקנת משנה (א) לפחות.

          (ד)  יושב ראש המועצה הארצית או יושב ראש ועדת המשנה של המועצה הארצית, לפי הענין, רשאי לכנס את המועצה הארצית או את ועדת המשנה לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך.

מספר ישיבות של ועדה מחוזית (הוראת שעה) תשע"ד-2014

4.       (א)  ועדה מחוזית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה, ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ-12.

          (ב)  ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית תקיים בכל חודש שלוש ישיבות מן המנין לפחות, אך רשאית היא להחליט בשני חודשים של השנה לקיים שתי ישיבות בלבד.

          (ג)   ועדת משנה אחת נוספת של ועדה מחוזית תקיים לפחות את מספר הישיבות הקבוע בתקנת משנה (א).

          (ד)  יושב ראש ועדה מחוזית או יושב ראש ועדת משנה כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי הענין, רשאי לכנס את הועדה המחוזית או את ועדת המשנה לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך וכן רשאי הוא להפחית במספר הישיבות של ועדת משנה, אם ראה כי אין בהן צורך.

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

          (ה)  (פקעה).

מיום 10.4.2014 עד יום 10.4.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1066

4. (א) ועדה מחוזית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש פעמיים בחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה, ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ-12 24.

(ב) ועדת משנה להתנגדויות של ועדה מחוזית תקיים בכל חודש שלוש ישיבות מן המנין לפחות, אך רשאית היא להחליט בשני חודשים של השנה לקיים שתי ישיבות בלבד.

(ג) ועדת משנה אחת נוספת של ועדה מחוזית תקיים לפחות את מספר הישיבות הקבוע בתקנת משנה (א).

(ד) יושב ראש ועדה מחוזית או יושב ראש ועדת משנה כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי הענין, רשאי לכנס את הועדה המחוזית או את ועדת המשנה לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך וכן רשאי הוא להפחית במספר הישיבות של ועדת משנה, אם ראה כי אין בהן צורך.

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), רשאי השר, לבקשת יושב ראש ועדה מחוזית, לאחר שנוכח לדעת כי אין צורך שהוועדה המחוזית או ועדת המשנה שלה תקיים ישיבות מן המניין בתדירות הנדרשת לפי תקנות המשנה האמורות, להפחית את תדירות הישיבות ולהורות ליושב ראש הוועדה המחוזית על תדירות הישיבות הנדרשת מהוועדה האמורה.

מספר ישיבות של ועדה מקומית

5.       (א)  ועדה מקומית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה ובלבד שמנין ישיבותיה בשנה לא יפחת מ-12.

          (ב)  לענין תקנת משנה (א) יראו בישיבה של ועדת משנה לתכנון ולבניה כישיבה של הועדה המקומית שהקימה אותה, ובלבד שאם לפי סעיף 18(ז) לחוק נתקבלה דרישה בכתב של חבר ועדהמקומית או נציגה לקיים דיון במליאת הועדה בענין שנדון בועדת המשנה, הוא יתקיים בישיבתה הקרובה של הועדה המקומית ובתוך שלושים ימים ממועד הדרישה.

          (ג)   יושב ראש ועדה מקומית או יושב ראש ועדת משנה לתכנון ולבניה, רשאי לכנס את הועדה המקומית או את ועדת המשנה, בהתאמה, לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך.

מספר הישיבות של רשות רישוי מקומית

6.       (א)  רשות רישוי מקומית תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות.

          (ב)  יושב ראש ועדה מקומית רשאי לכנס את רשות הרישוי המקומית לישיבות נוספות, שלא מן המנין, אם ראה כי קיים צורך בכך.

מתן הוראות לענין כינוס ישיבות נוספות מן המנין

7.       (א)  ראה השר כי יש צורך שהמועצה הארצית, ועדה מחוזית או ועדת משנה שלהן, תקיים ישיבות מן המנין בתדירות גבוהה מזו הקבועה בתקנות אלה – יורה על כך ליושב ראש מוסד התכנון ויפרט בהוראתו את תדירות הישיבות הנדרשת.

          (ב)  ראה יושב ראש ועדה מחוזית כי יש צורך שועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ולבניה או רשות רישוי מקומית, המצויה במרחב התכנון המחוזי שבתחום אחריותו, תקיים ישיבות מן המנין בתדירות גבוהה מזו הקבועה בתקנות אלה – יורה על כך ליושב ראש מוסד התכנון ויפרט בהוראתו את תדירות הישיבות הנדרשת.

מתן הוראות לכינוס ישיבה שלא מן המנין

8.       (א)  השר רשאי להורות למועצה הארצית, לועדה מחוזית או לועדות המשנה שלהן לקיים ישיבה שלא מן המנין, אם ראה כי יש בכך צורך.

          (ב)  יושב ראש ועדה מחוזית רשאי להורות לועדה מקומית, לועדת משנה לתכנון ולבניה או לרשות רישוי מקומית, המצויה במרחב התכנון המחוזי שבתחום אחריותו, לקיים ישיבה שלא מן המנין, אם ראה כי יש בכך צורך.

תחילה

9.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).

ט"ו באדר ב' התשס"ג (19 במרס 2003)                               אברהם פורז

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 694.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1066 – הוראת שעה; תוקפה למשך שנתיים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות