חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955

 

 

בתי משפט וסדרי דין – ראיות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

עבירה נלווית

Go

3

סעיף 2

העדת ילד

Go

3

סעיף 2ב

נוכחות מלווה וחוקר ילדים בעת מתן עדות של ילד

Go

4

סעיף 2ג

איסור חקירה נגדית בידי נאשם

Go

4

סעיף 3

מינוי חוקרי ילדים

Go

4

סעיף 3א

מינוי חוקר ילדים בכיר

Go

5

סעיף 4

חקירה על ידי חוקר ילדים בלבד

Go

5

סעיף 4א

הזמנת ילד לחקירה

Go

5

סעיף 4ב

הוצאת ילד ממקום שהותו לצורך חקירה

Go

5

סעיף 4ג

חקירת ילד עם מוגבלות שכלית

Go

6

סעיף 4ד

חקירת ילד בשעות הלילה

Go

6

סעיף 4ה

הודעה על חקירת ילד חשוד או על מעצרו

Go

6

סעיף 4ו

חקירת ילד חשוד ללא הודעה להורה או לקרוב אחר

Go

6

סעיף 5

נוכחות בחקירה

Go

7

סעיף 5א

תיעוד חקירה

Go

7

סעיף 5ב

דרכי העיון בהקלטה

Go

8

סעיף 5ג

נוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת ילד חשוד

Go

8

סעיף 5ד

הודעה לילד חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו

Go

9

סעיף 5ה

חקירת ילד חשוד בשעות הלילה

Go

9

סעיף 5ו

תקנות לעניין סעיפים 4ד עד 4ו ו 5ג עד 5ה

Go

9

סעיף 6

סודיות

Go

9

סעיף 6א

דלתיים סגורות

Go

10

סעיף 7

נוכחותו של ילד בפעולות חקירה

Go

10

סעיף 8

דין וחשבון למשטרה

Go

10

סעיף 9

ראיות כשרות

Go

10

סעיף 10

חקירה נוספת

Go

10

סעיף 10א

רציפות הדיון

Go

10

סעיף 11

עדות מסייעת

Go

11

סעיף 11א

הליכים אחרים

Go

11

סעיף 12

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 13

תחילת תוקף

Go

11

 

תוספת

Go

11

 


חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955*

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 9)  תשס"ג-2003

           "אח" – לרבות אח חורג;

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

הוספת הגדרת "אח"

(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

           "בן משפחה" – הורה, הורה של הורה, אח, גיס, דוד, או צאצא של כל אחד מאלה;

מיום 1.9.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 522 (ה"ח 69)

הוספת הגדרת "בן משפחה"

(תיקון מס' 9)  תשס"ג-2003

           "הורה" – לרבות בן זוגו של הורה, מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס;

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

הוספת הגדרת "הורה"

           "ילד" – מי שלא מלאו לו ארבע עשרה שנה;

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2017

           "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" – עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, לפי העניין;

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

הוספת הגדרת "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

"עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" – עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, לפי העניין;

(תיקון מס' 9) תשס"ג-2003

           "פגיעת איבה" – כהגדרתה בפסקאות (1) ו-(2) בסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

הוספת הגדרת "פגיעת איבה"

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010

           "פקיד סעד" – (נמחקה);

מיום 1.9.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 522 (ה"ח 69)

הוספת הגדרת "פקיד סעד"

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

מחיקת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – פקיד סעד שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או פקיד סעד כהגדרתו בסעיף 1 בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, לפי הענין;

(תיקון מס' 8) תשס"א-2001

           "עבירה נגד המוסר" – (נמחקה);

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח 2943)

מחיקת הגררת "עבירה נגד המוסר"

הנוסח הקודם:

"עבירה נגד המוסר" - אחת העבירות המפורטות בתוספת.

(תיקון מס' 3)  תש"ן-1989

           "קטין" – כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

מיום 7.12.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 12 (ה"ח 1947)

הוספת הגדרת "קטין"

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 10) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשס"ו-2005

           "קלטת חקירה" – דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או קולי, המתעדים חקירת ילד, בקשר עם עבירה המנויה בתוספת;

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה) תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת הגדרת "קלטת חקירה"

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח 46)

"קלטת חקירה" - קלטת וידאו או קלטת קולית המתעדת חקירת ילד בקשר עם עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף עבירה המנויה בתוספת;

 

מיום 8.12.2006 ואילך

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ו מס' 2038 מיום 8.12.2005 עמ' 51 (ה"ח 101)

"קלטת חקירה" – קלטת וידאו או קלטת קולית המתעדת דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או קולי, המתעדים חקירת ילד, בקשר עם עבירה המנויה בתוספת;

 

 

(תיקון מס' 8)  תשס"א-2001

           "עבירה נגד הגוף" – (נמחקה);

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת הגדרת "עבירה נגד הגוף"

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח 2943)

מחיקת הגררת "עבירה נגד הגוף"

הנוסח הקודם:

"עבירה נגד הגוף" - עבירה מהעבירות המפורטות בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט העבירות המפורטות בתוספת;

(תיקון מס' 9) תשס"ג-2003

           "תאונת דרכים" – כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

הוספת הגדרת "תאונת דרכים"

 

עבירה נלווית (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

1א.     (א)  בסעיף זה, "עבירה נלווית" – עבירה נוספת לעבירה המנויה בתוספת, שנעברה במהלך ביצוע העבירה המנויה בתוספת או בקשר אליה, בין אם על ידי האדם החשוד בביצוע העבירה המנויה בתוספת ובין אם על ידי אדם אחר, ובלבד שהילד נחקר לפי חוק זה על העבירה המנויה בתוספת.

           (ב)  לענין חוק זה, דין עבירה נלווית כדין עבירה המנויה בתוספת.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח 2943)

הוספת סעיף 1א

העדת ילד (תיקון מס' 6) תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001 (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

2.       )  אין מעידים ילד על עבירה המנויה בתוספת, שנעשתה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתה ואין מקבלים כראיה הודעתו של ילד על עבירה כאמור, אלא ברשות חוקר ילדים ובנוכחותו.

 

(תיקון מס' 6) תש"ס-1999 (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

           (ב)  הרשה חוקר ילדים עדותו של ילד, לא יהיו נוכחים בשעת גביית העדות אלא התובע, הנאשם, עורך דינו, חוקר הילדים ומי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 2ב, או מהוראות סעיף 15 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001.

(תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

           (ג)   בית המשפט רשאי, ביוזמתו או לבקשת חוקר הילדים, לצוות על הפסקת גבייתה של עדות או קבלתה של הודעה כאמור בסעיף קטן (א) אם הוא סבור, לאחר ששמע את חוקר הילדים, שהמשכן עלול לגרום נזק נפשי לילד.

 

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

           (ד)  חוקר ילדים רשאי להתנות את עדותו של ילד על עבירה המנויה בתוספת בתנאים אלה, כולם או מקצתם:

(תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

(1)   גביית העדות שלא בנוכחות הנאשם, אלא בנוכחות סניגורו, באמצעות מערכת טלוויזיה במעגל סגור או בדרך אחרת; על עדות לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 2ב(ב) עד (ד) והתקנות שהותקנו לפי הוראות סעיף קטן (ו) לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957;

(2)   גביית העדות בתוך תקופה מסוימת או לאחר תום תקופה מסוימת, שיקבע;

(3)   גביית העדות שלא על דוכן העדים;

(4)   גביית העדות כשהשופט ועורכי הדין אינם לבושים מדי משפט;

(5)   גביית העדות בלשכת השופט;

(6)   גביית העדות שלא במקום מושבו של בית המשפט; מקום העדות ייקבע על ידי בית המשפט, לאחר ששמע את עמדת חוקר הילדים;

(תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

(7)   גביית העדות בנוכחות אדם המלווה את הילד לצדו במהלך עדותו, לפי בחירת הילד, אף אם הוא מעיד בדלתיים סגורות לפי כל דין.

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

           (ה)  לאחר תחילת עדותו של ילד, שחוקר ילדים הרשה אותה, רשאי בית המשפט, מיזמתו, או לבקשת בעל דין, הילד או הורהו, וכן לבקשת חוקר הילדים, לקבוע תנאים כאמור בסעיף קטן (ד) או לשנות תנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן וכן להורות על התאמת השאלות ליכולותיו של הילד, ולתת הוראות לעניין משך החקירה הנגדית, אם הוא סבור שהמשך גביית העדות בלא תנאים, בתנאים שנקבעו או בלא הוראות כאמור עלול לגרום נזק נפשי לילד או לפגום בעדות; לא יחליט בית המשפט כאמור אלא לאחר ששמע את חוקר הילדים.

           (ו)   לא ייתן חוקר ילדים החלטה לפי סעיף קטן (א) ולא יתנה את עדותו של ילד כאמור בסעיף קטן (ד), ובית המשפט לא ייתן החלטה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ה), אלא לאחר שנתנו לילד המסוגל לחוות דעה משלו הזדמנות להביע את עמדתו בענין עדותו ודרכי גבייתה, לפי הענין; לדעתו של הילד יינתן משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

           (ז)   (1)   החליט חוקר ילדים להרשות עדותו של ילד, עם או בלי תנאים כאמור בסעיף קטן (ד), יעריך מחדש את החלטתו סמוך לפני מתן העדות בבית המשפט.

(2)   החליט חוקר ילדים שלא להרשות עדותו של ילד לפי חוק זה והחלטתו לא ניתנה סמוך לפני המשפט, יעריך מחדש את החלטתו סמוך לפני המשפט.

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

           (ח)  החליט חוקר ילדים להרשות עדותו של ילד לפי חוק זה, עם או בלי תנאים, רשאי בית המשפט, מיזמתו או לבקשת הילד או הורהו שאינו נאשם במשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להורות כי ההחלטה תיבחן מחדש בידי חוקר ילדים בכיר.

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

           (ט)  חוקר הילדים ינמק בכתב את החלטותיו לפי סעיף זה.

מיום 1.1.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 9 (ה"ח 504)

הוספת סעיף קטן 2(ג)

 

מיום 7.12.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 12 (ה"ח 1947)

החלפת סעיף קטן 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) אין מעידים ילד על מעשה עבירה נגד המוסר, שנעשתה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתה, ואין מקבלים כראיה הודעתו על מעשה כזה, אלא ברשות חוקר נוער.

 

מיום 3.1.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 54 (ה"ח 2001)

החלפת סעיף קטן 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) אין מעידים ילד על מעשה עבירה נגד המוסר שנעשה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתו, או על מעשה עבירה של הורה כלפי ילדו לפי סעיפים 337, 368ב ו - 368ג לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ואין מקבלים כראיה הודעתו של קטין על מעשה כאמור, אלא ברשות חוקר נוער. 

 

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30(ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

2. (א) אין מעידים ילד על מעשה עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף שנעשה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתו ואין מקבלים כראיה הודעתו של ילד על מעשה כאמור, אלא ברשות חוקר נוער חוקר ילדים.

(ב) הרשה חוקר נוער חוקר ילדים עדותו של ילד, לא יהיו נוכחים בשעת גביית העדות אלא התובע, הנאשם , עורך דינו, חוקר הנוער חוקר הילדים ומי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח.

(ג) רשאי בית המשפט לצוות על הפסקת גבייתה של עדות או קבלתה של הודעה כאמור בסעיף קטן (א) אם הוא סבור, לאחר ששמע את חוקר הנוער חוקר הילדים, שהמשכן עלול לגרום נזק נפשי לילד.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח 2943)

החלפת סעיף קטן 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) אין מעידים ילד על מעשה עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף שנעשה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתו ואין מקבלים כראיה הודעתו של ילד על מעשה כאמור, אלא ברשות חוקר ילדים.

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח 46)

הוספת סעיפים קטנים 2(ד)-2(ט)

 

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1106 (ה"ח 714)

(א) אין מעידים ילד על עבירה המנויה בתוספת, שנעשתה בגופו או בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתה ואין מקבלים כראיה הודעתו של ילד על עבירה כאמור, אלא ברשות חוקר ילדים ובנוכחותו.

(ב) הרשה חוקר ילדים עדותו של ילד, לא יהיו נוכחים בשעת גביית העדות אלא התובע, הנאשם, עורך דינו, חוקר הילדים ומי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 2ב, או מהוראות סעיף 15 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001.

(ג) רשאי בית המשפט בית המשפט רשאי, ביוזמתו או לבקשת חוקר הילדים, לצוות על הפסקת גבייתה של עדות או קבלתה של הודעה כאמור בסעיף קטן (א) אם הוא סבור, לאחר ששמע את חוקר הילדים, שהמשכן עלול לגרום נזק נפשי לילד.

(ד) חוקר ילדים רשאי להתנות את עדותו של ילד על עבירה המנויה בתוספת בתנאים אלה, כולם או מקצתם:

(1) גביית העדות שלא בנוכחות הנאשם, אלא בנוכחות סניגורו סניגורו, באמצעות מערכת טלוויזיה במעגל סגור או בדרך אחרת; על עדות לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 2ב(ב) עד (ד) והתקנות שהותקנו לפי הוראות סעיף קטן (ו) לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957;

(2) גביית העדות בתוך תקופה מסוימת או לאחר תום תקופה מסוימת, שיקבע;

(3) גביית העדות שלא על דוכן העדים;

(4) גביית העדות כשהשופט ועורכי הדין אינם לבושים מדי משפט;

(5) גביית העדות בלשכת השופט;

(6) גביית העדות שלא במקום מושבו של בית המשפט; מקום העדות ייקבע על ידי בית המשפט, לאחר ששמע את עמדת חוקר הילדים;

(7) גביית העדות בנוכחות אדם המלווה את הילד לצדו במהלך עדותו, לפי בחירת הילד, אף אם הוא מעיד בדלתיים סגורות לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 לפי כל דין.

(ה) לאחר תחילת עדותו של ילד, שחוקר ילדים הרשה אותה, רשאי בית המשפט, מיזמתו, או לבקשת בעל דין, הילד או הורהו, וכן לבקשת חוקר הילדים, לקבוע תנאים כאמור בסעיף קטן (ד) או לשנות תנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן וכן להורות על התאמת השאלות ליכולותיו של הילד, ולתת הוראות לעניין משך החקירה הנגדית, אם הוא סבור שהמשך גביית העדות בלא תנאים או בתנאים שנקבעו בלא תנאים, בתנאים שנקבעו או בלא הוראות כאמור עלול לגרום נזק נפשי לילד או לפגום בעדות; לא יחליט בית המשפט כאמור אלא לאחר ששמע את חוקר הילדים.

(תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

2א.     (בוטל).

מיום 7.12.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 12 (ה"ח 1947)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 31.7.1991

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 209 (ה"ח 2061)

2א. בעדותו של קטין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 349 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע שלא בנוכחות ההורה-הנאשם אלא בנוכחות סניגורו.

 

מיום 9.12.1999

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

2א. בעדותו של קטין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע שלא בנוכחות ההורה-הנאשם אלא בנוכחות סניגורו.

 

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 199 (ה"ח 2865)

2א. בעדותו של קטין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע שלא בנוכחות ההורה-הנאשם אלא בנוכחות סניגורו.

"בסעיף זה, "הורה" - לרבות בן זוגו של הורה, מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס.

 

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

2א. בעדותו של קטין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע שלא בנוכחות ההורה-הנאשם אלא בנוכחות סניגורו.

"בסעיף זה, "הורה" - לרבות בן זוגו של הורה, מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס.

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח 46)

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

העדת קטין נגד הורהו

2א. בעדותו של קטין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע שלא בנוכחות ההורה-הנאשם אלא בנוכחות סניגורו.

נוכחות מלווה וחוקר ילדים בעת מתן עדות של ילד (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

2ב.     (א)  בכפוף להוראות סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), ילד זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו במהלך עדותו בדיון בבית המשפט אף אם הדיון נערך בדלתיים סגורות לפי כל דין, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת מטעמים של טובת הילד שיירשמו.

           (ב)  על אף האמור בסעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי, חוקר הילדים שחקר ילד בעבירה המנויה בתוספת יהיה נוכח במהלך עדותו של הילד בבית המשפט, אלא אם כן הודיע חוקר הילדים כי קיימת מניעה לכך או אם החליט בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1106 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 2ב

איסור חקירה נגדית בידי נאשם (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

2ג.      (א)  הרשה חוקר ילדים, לפי הוראות סעיף 2, את עדותו של ילד שהוא נפגע בעבירה המנויה בתוספת או שעבירה המנויה בתוספת נעשתה בנוכחותו, לא יחקור הנאשם בעצמו את הילד, אלא סניגורו.

           (ב)  לא היה הנאשם מיוצג בהליך שאמור להעיד בו ילד כאמור בסעיף קטן (א), ימנה לו בית המשפט סניגור לייצגו בעת חקירת הילד; סירב הנאשם למינוי סניגור, יודיע לו בית המשפט כי בהתאם להוראות סעיף זה אין הוא רשאי לחקור בעצמו את הילד.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1106 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 2ג

מינוי חוקרי ילדים (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

3.       (א)  שר המשפטים ימנה חוקרי ילדים לצורך חוק זה, בהמלצת ועדה (בסעיף זה – הוועדה), שחבריה הם:

(1)   נשיא בתי המשפט לנוער או שופט נוער שימנה נשיא בתי המשפט לנוער, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)   מנהל השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או חוקר ילדים בכיר מטעמו;

(3)   קצין משטרה בכיר, שימנה השר לביטחון הפנים;

(4)   עובד משרד החינוך שהוא איש חינוך, שימנה שר החינוך;

(5)   עובד משרד הבריאות שהוא פסיכיאטר או פסיכולוג, המומחה לילדים ולנוער, שימנה שר הבריאות.

           (ב)  החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

           (ג)   הוועדה רשאית לקבוע את סדרי דיוניה ועבודתה ככל שלא נקבעו בידי שר המשפטים.

מיום 4.1.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 20 (ה"ח 421)

(ג) הועדה תהיה של ארבעה חמישה, והם:

(1) שופט של בית משפט שלום המכהן אותה שעה כשופט לענין פקודת העבריינים הצעירים, 1937, שיתמנה על ידי שר המשפטים;

(2) מומחה להיגיינה רוחנית שיתמנה על ידי שר הבריאות;

(3) מחנך שיתמנה על ידי שר החינוך והתרבות;

(4) מומחה לטיפול בילד ובנוער שיתמנה על ידי שר הסעד;

(5) קצין משטרה גבוה שיתמנה על ידי שר המשטרה.

 

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

מינוי חוקרי נוער חוקרי ילדים

3. (א) שר המשפטים ימנה חוקרי נוער חוקרי ילדים לצורך חוק זה.

(ב) לא יתמנה חוקר נוער חוקר ילדים אלא לאחר התייעצות בועדה.

 

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1107 (ה"ח 714)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מינוי חוקרי ילדים

3. (א) שר המשפטים ימנה חוקרי ילדים לצורך חוק זה.

(ב) לא יתמנה חוקר ילדים אלא לאחר התייעצות בועדה.

(ג) הועדה תהיה של חמישה, והם:

(1) שופט של בית משפט שלום המכהן אותה שעה כשופט לענין פקודת העבריינים הצעירים, 1937, שיתמנה על ידי שר המשפטים;

(2) מומחה להיגיינה רוחנית שיתמנה על ידי שר הבריאות;

(3) מחנך שיתמנה על ידי שר החינוך והתרבות;

(4) מומחה לטיפול בילד ובנוער שיתמנה על ידי שר הסעד;

(5) קצין משטרה גבוה שיתמנה על ידי שר המשטרה.

(ד) השופט ישמש יושב ראש הועדה.

(ה) הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

מינוי חוקר ילדים בכיר (תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

3א.     שר הרווחה, בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 3, ימנה מבין חוקרי הילדים, חוקר ילדים בכיר לצורך חוק זה.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח 46)

הוספת סעיף 3א

חקירה על ידי חוקר ילדים בלבד (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

4.       פרט לחקירה בעדות שחוקר הילדים הרשה אותה לפי סעיף 2, אין חוקרים ילד בעבירה המנויה בתוספת, אלא על ידי חוקר ילדים; אולם הוראה זו לא תחול –

(1)   על שאלות הנשאלות בשעת מעשה העבירה או תיכף לאחריה, או משהתעורר חשש סביר שנעברה עבירה כזאת;

(2)   על שאלות ששאל האב, האם, האפוטרופוס, האדם שהילד נמצא בפיקוחו או ברשותו, או רופא.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

חקירה על ידי חוקר נוער חוקר ילדים בלבד

4. פרט לחקירה בעדות שחוקר הנוער שחוקר הילדים הרשה אותה לפי סעיף 2, אין חוקרים ילד במעשה עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף אלא על ידי חוקר נוער חוקר ילדים; אולם הוראה זו לא תחול -

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

4. פרט לחקירה בעדות שחוקר הילדים הרשה אותה לפי סעיף 2, אין חוקרים ילד במעשה עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת אלא על ידי חוקר ילדים; אולם הוראה זו לא תחול -

הזמנת ילד לחקירה (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

4א.     (א)  ילד שיש לחקרו בעבירה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד בביצועה, יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.

           (ב)  על אף הוראת סעיף קטן (א), מותר להזמין ילד לחקירה כאמור באותו סעיף קטן בלא הודעה להורהו ומותר לחקרו, אף בלא ידיעת ההורה, אם מתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010

(1)   הילד ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו; הודעה על החקירה תימסר לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק, לכל המאוחר עם תום החקירה, והוא רשאי להורות, על אף בקשת הילד, כי תימסר הודעה להורה, אם סבר כי טובת הילד מחייבת זאת;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

(2)   לדעת הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הילדים, הזמנת הילד בהודעה להורהו תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע; ואולם, בכפוף להוראות סעיף זה, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הילד באותה העת או לקרוב בגיר של הילד, ככל הניתן בנסיבות הענין, וכן תימסר הודעה להורהו מוקדם ככל האפשר;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשע"א-2010

(3)   לדעת הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, נכון לעשות כן על יסוד אחד מאלה:

(א)   טעמים של טובת הילד, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הילד, בשל היות החשוד בביצוע העבירה בן משפחתו של הילד;

(ב)   חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

           (ג)   חדל להתקיים הטעם שהצדיק חקירת ילד בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע הקצין הממונה על חקירת העבירה להורה על חקירת הילד, אם אין מניעה אחרת להודיע עליה לפי סעיף זה.

           (ד)  הוראות סעיף זה וסעיף 4ב יחולו גם לענין פעולות חקירה כאמור בסעיף 7.

           (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על זימון ילד לתחנת המשטרה לפי סעיף 68(א) בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בענין חקירה בעבירה המנויה בתוספת.

מיום 1.9.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 522 (ה"ח 69)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 711 (ה"ח 224, ה"ח 221)

(ב) על אף הוראת סעיף קטן (א), מותר להזמין ילד לחקירה כאמור באותו סעיף קטן בלא הודעה להורהו ומותר לחקרו, אף בלא ידיעת ההורה, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) הילד ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו; הודעה על החקירה תימסר לפקיד הסעד, לכל המאוחר עם תום החקירה, והוא רשאי להורות, על אף בקשת הילד, כי תימסר הודעה להורה, אם סבר כי טובת הילד מחייבת זאת;

(2) לדעת הממונה על חקירת העבירה הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הילדים, הזמנת הילד בהודעה להורהו תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע; ואולם, בכפוף להוראות סעיף זה, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הילד באותה העת או לקרוב בגיר של הילד, ככל הניתן בנסיבות הענין, וכן תימסר הודעה להורהו מוקדם ככל האפשר;

(3) לדעת הממונה על חקירת העבירה הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם פקיד הסעד, נכון לעשות כן על יסוד אחד מאלה:

(א) טעמים של טובת הילד, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הילד, בשל היות החשוד בביצוע העבירה בן משפחתו של הילד;

(ב) חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.

(ג) חדל להתקיים הטעם שהצדיק חקירת ילד בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע הממונה על חקירת העבירה הקצין הממונה על חקירת העבירה להורה על חקירת הילד, אם אין מניעה אחרת להודיע עליה לפי סעיף זה.

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(ב) על אף הוראת סעיף קטן (א), מותר להזמין ילד לחקירה כאמור באותו סעיף קטן בלא הודעה להורהו ומותר לחקרו, אף בלא ידיעת ההורה, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) הילד ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו; הודעה על החקירה תימסר לפקיד הסעד לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק, לכל המאוחר עם תום החקירה, והוא רשאי להורות, על אף בקשת הילד, כי תימסר הודעה להורה, אם סבר כי טובת הילד מחייבת זאת;

(2) לדעת הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הילדים, הזמנת הילד בהודעה להורהו תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע; ואולם, בכפוף להוראות סעיף זה, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הילד באותה העת או לקרוב בגיר של הילד, ככל הניתן בנסיבות הענין, וכן תימסר הודעה להורהו מוקדם ככל האפשר;

(3) לדעת הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם פקיד הסעד עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, נכון לעשות כן על יסוד אחד מאלה:

(א) טעמים של טובת הילד, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הילד, בשל היות החשוד בביצוע העבירה בן משפחתו של הילד;

(ב) חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.

הוצאת ילד ממקום שהותו לצורך חקירה (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

4ב.     (א)  בסעיף זה, "מקום שהות" – מקום שבו שוהה ילד לצורך חינוכי או טיפולי, שאינו טיפול רפואי, לרבות בית ספר, גן ילדים או קייטנה.

           (ב)  התקיים תנאי המצדיק חקירת ילד בעבירה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד בביצועה, בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף 4א, רשאי חוקר ילדים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), להוציא את הילד ממקום שהותו, אף בלא ידיעת ההורה, לצורך החקירה או לצורך פעולה אחרת כאמור בסעיף 7 בקשר לעבירה כאמור, ובלבד שהילד לא יוצא ממקום שהותו בניגוד לרצונו.

           (ג)   חוקר ילדים לא יוציא ילד ממקום שהותו לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן סבר כי חקירת הילד מחוץ למקום שהותו עדיפה בנסיבות הענין על חקירתו במקום שהותו ולאחר שעשה את כל אלה:

(1)   הזדהה לפני מנהל מקום שהותו של הילד או לפני האדם האחראי על ניהול המקום באותה עת, הודיע לו כי הוא עומד להוציא את הילד מהמקום ומסר לו את פרטיו;

(2)   התייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום שהותו של הילד המכירים את הילד;

(3)   הסביר לילד, בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו, את מטרת הוצאתו ממקום שהותו והצורך בביצועה.

           (ד)  הוציא חוקר ילדים ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה, ילווה הילד, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות הענין, במהלך שהותו מחוץ למקום, גם בידי עובד חינוך או אדם אחר המוכר לו מאותו מקום (בסעיף זה – המלווה), בכפוף להוראת סעיף 5.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

           (ה)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, חוקר ילדים שהוציא ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה יחזיר את הילד בתום החקירה לביתו, לאחר שהתייעץ עם הקצין הממונה על חקירת העבירה, או למקום שממנו הוצא הילד, או יוודא כי המלווה יחזיר את הילד אל אותו המקום.

מיום 1.9.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 523 (ה"ח 69)

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 711 (ה"ח 224, ה"ח 221)

(ה) בלי לגרוע מהוראות כל דין, חוקר ילדים שהוציא ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה יחזיר את הילד בתום החקירה לביתו, לאחר שהתייעץ עם הממונה על חקירת העבירה הקצין הממונה על חקירת העבירה, או למקום שממנו הוצא הילד, או יוודא כי המלווה יחזיר את הילד אל אותו המקום.

חקירת ילד עם מוגבלות שכלית (תיקון מס' 13) תשס"ו-2005

4ג.      אדם עם מוגבלות שכלית כהגדרתו בחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005, שהוא ילד, ייחקר בידי חוקר ילדים שהוא חוקר מיוחד כהגדרתו בחוק האמור, ואולם יחולו הוראות חוק זה כאשר העבירה שבה נחקר הילד היא עבירה המנויה בתוספת.

מיום 8.12.2006 ואילך

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ו מס' 2038 מיום 8.12.2005 עמ' 51 (ה"ח 101)

הוספת סעיף 4ג

חקירת ילד בשעות הלילה (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

4ד.     (א)  בסעיף זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 20:00 ל-07:00.

           (ב)  ילד שיש לחקרו בעבירה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד בביצועה, לא ייחקר בשעות הלילה בתחנת המשטרה או במקום אחר המשמש לחקירת הילד, ולא תימשך חקירתו במקום כאמור בשעות אלה, בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), ניתן לחקור ילד בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה בשעות הלילה באחד מאלה:

(1)   הילד הגיע מיוזמתו או לבקשתו לתחנת המשטרה או למקום אחר המשמש לחקירת הילד בשעות כאמור כדי להגיש תלונה או למסור עדות על עבירה שבוצעה;

(2)   אם העבירה שהוא היה עד לביצועה נעברה בסמוך למועד החקירה;

(3)   הקצין הממונה על חקירת העבירה, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, הורה, בהחלטה מנומקת בכתב, כי ילד ייחקר בעבירה כאמור בשעות הלילה, אם שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לאחד מאלה:

(א)   שיבוש או סיכול חקירתם או מעצרם של חשודים בעבירה המנויה בתוספת שבקשר אליה הוא נחקר כעד;

(ב)   מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לאותה עבירה;

(ג)    מניעת שחרורם של חשודים ממעצר;

(4)   הילד והורהו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה ובלבד שלא תתאפשר חקירתו של הילד בשל הסכמתם כאמור אחרי השעה 00:00;

(5)   חוקר הילדים, לאחר שהתייעץ עם הקצין הממונה על חקירת העבירה, שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאי חוקר ילדים שלא לחקור ילד בשעות הלילה כאמור באותו סעיף קטן, אלא במועד מאוחר יותר שאינו בשעות הלילה, ומוקדם ככל הניתן, אם סבר כי לא ניתן לקיים את החקירה בשעות הלילה נוכח מצבו הגופני או הנפשי של הילד.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 711 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 4ד

הודעה על חקירת ילד חשוד או על מעצרו (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

4ה.     (א)  ילד החשוד בביצוע עבירה המנויה בתוספת (בחוק זה – ילד חשוד), יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את הורה הילד במאמץ סביר – בידיעת קרוב משפחה בגיר או אדם בכיר אחר המוכר לילד, ובלבד שנשמעה עמדת הילד לעניין זהות אותו בגיר (בחוק זה – קרוב אחר), אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין.

           (ב)  ילד חשוד השוהה במעון יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת מנהל המעון וכן בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את הורה הילד במאמץ סביר – בידיעת קרוב אחר, אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 712 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 4ה

חקירת ילד חשוד ללא הודעה להורה או לקרוב אחר (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

4ו.      (א)  על אף הוראות סעיף 4ה, רשאי הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (בחוק זה – קצין מוסמך), לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, בהחלטה מנומקת בכתב, להורות על הזמנת ילד חשוד שאינו עצור לחקירה או על חקירתו, בלי להודיע על כך להורהו, לקרוב אחר או למנהל מעון, לפי העניין, אם שוכנע כי הודעה כאמור עלולה –

(1)   לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הילד או של אדם אחר;

(2)   להביא לשיבוש הליכי החקירה בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או בן משפחתו של מי מהם, היה צד לעבירה שבה חשוד הילד.

           (ב)  לצורך קבלת החלטה כאמור בפסקה (1) שבסעיף קטן (א), רשאי הקצין המוסמך להביא בחשבון הודעה מנומקת בכתב של מנהל מעון, כי יש חשש שהודעה להורה או לקרוב אחר תביא לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.

           (ג)   (1)   הורה הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א), בלא שהודיע להורה של הילד, וחלפו שמונה שעות מהגעתו של הילד לתחנת המשטרה או למקום האחר המשמש לחקירת הילד, או חדל להתקיים הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או חקירה בלי להודיע להורה, לפי המוקדם, תימסר להורה הילד בלא דיחוי, הודעה על הימצאותו של הילד בתחנת המשטרה או במקום אחר המשמש לחקירת הילד, ועל חקירתו;

(2)   הורה הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א) בלא שהודיע אף לקרוב אחר או למנהל המעון, לפי העניין, יחולו הוראות פסקה (1) אם חלפו שש שעות מהגעתו של הילד לתחנת המשטרה או למקום האחר המשמש לחקירת הילד כאמור בפסקה (1), או חדל להתקיים הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או חקירה שלא בידיעתם, לפי המוקדם.

           (ד)  החליט הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א), וחלף פרק הזמן כאמור בסעיף קטן (ג)(2), רשאי קצין נוער מרחבי, ובהעדרו – קצין נוער מחוזי, להאריך את פרק הזמן האמור אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה, ובלבד שפרק הזמן המרבי מהגעתו של הילד לתחנת המשטרה או למקום האחר המשמש לחקירת הילד לא יעלה על שמונה שעות:

(1)   סכנה ממשית לשלומו של הילד או לביטחונו;

(2)   חשש לשיבוש הליכי החקירה בעבירה מסוג פשע בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או בן משפחתו של מי מהם היו צד לעבירה שבה חשוד הילד.

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010

           (ה)  חדל להתקיים הטעם שבשלו לא נמסרה ההודעה להורה הילד או לקרוב אחר, תימסר ההודעה בלא דיחוי, אלא אם כן הופעלה סמכות כאמור בסעיף 36 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המעצרים), התשנ"ו-1996, או שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הפעיל את סמכותו לפי סעיף 11 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 713 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 4ו

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(ה) חדל להתקיים הטעם שבשלו לא נמסרה ההודעה להורה הילד או לקרוב אחר, תימסר ההודעה בלא דיחוי, אלא אם כן הופעלה סמכות כאמור בסעיף 36 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המעצרים), התשנ"ו-1996, או שפקיד סעד שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הפעיל את סמכותו לפי סעיף 11 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960.

נוכחות בחקירה  (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

5.       לא יהיה אדם נוכח בחקירת ילד על ידי חוקר ילדים, אלא ברשות חוקר הילדים.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

5. לא יהיה אדם נוכח בחקירת ילד על ידי חוקר נוער חוקר ילדים, אלא ברשות חוקר הנוער חוקר הילדים.

תיעוד חקירה (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

5א.     (א)  חוקר ילדים יתעד חקירת ילד הנעשית על ידו, במלואה, לרבות כל חילופי הדברים עם הילד הנחקר או בנוכחותו, כדלקמן –

(1)   באמצעות וידאו;

(2)   בהקלטה קולית - אם אין אפשרות סבירה לתיעוד באמצעות וידאו, או אם סירב הילד להשיב לשאלות חוקר הילדים בשל השימוש בוידאו וסירובו תועד באמצעות וידאו;

(3)   בכתב - אם אין אפשרות סבירה לתיעוד בהקלטה קולית, או אם סירב הילד להשיב לשאלות חוקר הילדים בשל ההקלטה הקולית וסירובו תועד בהקלטה כאמור.

           (ב)  לא ייעשה כל שינוי בקלטת חקירה.

           (ג)   תמליל מודפס של חקירת ילד, שתיעד חוקר ילדים באמצעות וידאו או בהקלטה קולית (להלן - תמליל), יוכן בכל אחד מאלה:

(1)   משהוגש כתב אישום בעבירה נושא החקירה;

(2)   לפי דרישת תובע, לצורך מילוי תפקידו.

           (ד)  חוקר הילדים אחראי להכנתו של התמליל במקרים האמורים בסעיף קטן (ג).

           (ה)  בסעיף זה, "חקירת ילד" - לרבות חקירה נוספת של ילד בהתאם להוראות סעיף 10.

           (ו)   מיד בפתיחת החקירה, יבהיר חוקר הילדים לילד הנחקר את חשיבות תיעוד החקירה בוידאו, ויפרט את דרכי התיעוד האחרות.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת סעיף 5א

דרכי העיון בהקלטה (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

5ב.     (א)  הוראות סעיפים 74 ו-75 לחוק סדר הדין הפלילי יחולו על קלטת חקירה ועל תמליל, בשינויים אלה:

(1)   התובע יעביר לידי הנאשם את התמליל;

(2)   הנאשם זכאי להאזין לקלטת החקירה, לצפות בה, ולהשוות את תוכנה לאמור בתמליל;

(3)   הנאשם אינו זכאי להעתיק את קלטת החקירה, להוציאה ממקום הימצאה הקבוע או לקבל לידיו את העתקה, אלא אם כן הורה בית משפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיפרט; הורה בית משפט כאמור, חייב הנאשם להחזיר את קלטת החקירה וכל העתק שלה, וכן את התמליל, לתיק בית המשפט, בתום ההליך המשפטי, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר להחזרתם כאמור.

           (ב)  לענין סעיף זה, "הנאשם" – לרבות מי שפועל מטעמו כמפורט בסעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 31 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1107 (ה"ח 714)

(א) הוראות סעיפים 74 ו-75 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), יחולו על קלטת חקירה ועל תמליל, בשינויים אלה:

נוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת ילד חשוד (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

5ג.      (א)  על אף הוראות סעיף 5, ילד חשוד שהוזמן לחקירה בידיעת הורהו או קרוב אחר או שנמסרה הודעה על חקירתו לאחד מהם, לפי הוראות סעיף 4ה(א) עד (ג), זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת החקירה, אלא אם כן הביע הילד התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק במעצר, והכל, אם סבר הקצין המוסמך, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, כי אין במתן אפשרות לנוכחות ההורה או הקרוב האחר כאמור כדי להביא לאחד מאלה:

(1)   פגיעה בטובת החקירה או בטובת הילד;

(2)   אחד הטעמים המנויים בסעיף 4ו(א);

(3)   אחד הטעמים המנויים בסעיף קטן (ג)(2)(א) עד (ה);

(4)   חשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר.

           (ב)  הורה או קרוב אחר של ילד חשוד שהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (א), יוזמן להיות נוכח בחקירה והחקירה תעוכב עד להגעתו.

           (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הקצין המוסמך, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, על התחלת חקירתו של קטין כאמור באותו סעיף קטן בלי להמתין לנוכחות הורהו או קרוב אחר –

(1)   אם ההורה או הקרוב האחר לא הגיע לחקירה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מהמועד שבו הוזמן;

(2)   אם שוכנע כי המתנה כאמור עלולה להביא לאחר מאלה, ובלבד שחקירת הילד בלא נוכחות הורהו או קרוב אחר תימשך רק כל עוד מתקיים הטעם שהצדיק את אי-ההמתנה כאמור:

(א)   פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד;

(ב)   סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הילד;

(ג)    מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהילד חשוד בביצועה;

(ד)    סיכול של מניעת עבירות נוספות;

(ה)   מניעת שחרורם ממעצר של הילד או של חשודים אחרים;

(3)   לא ניתן לאתר מי מהם במאמץ סביר.

           (ד)  הורה הקצין המוסמך על חקירת ילד חשוד בלא הזמנת הורהו או קרוב אחר להיות נוכח עמו בחקירה כאמור בסעיף קטן (א), ינמק את החלטתו והיא תתועד בכתב.

           (ה)  הוחל בחקירתו של ילד חשוד בלי להמתין לנוכחותו של הורהו או של קרוב אחר מאחד הטעמים האמורים בסעיף קטן (ג), והגיע הורהו של הילד או קרוב אחר לתחנת המשטרה או למקום האחר המשמש לחקירת הילד במהלך החקירה, יורשה אותו אדם להיות נוכח בהמשך חקירת הילד וחוקר הילדים ייתן לילד הזדמנות להיוועץ באותו אדם במועד האפשרי הראשון בהתאם למהלך החקירה.

           (ו)   נכח הורהו של ילד או קרוב אחר בחקירת הילד, לא יתערב במהלך החקירה ולא יצא מחדר החקירה, אלא אם כן התיר לו חוקר הילדים לעשות כן ובתנאים שיקבע; בטרם תחל חקירת ילד בנוכחות הורהו או קרוב אחר, יודיע חוקר הילדים להורה או לקרוב האחר, לפי העניין, על המגבלות החלות עליו כאמור.

           (ז)   ראה חוקר הילדים כי הורהו של ילד או קרוב אחר הנוכח בחקירת הילד מפריע לחקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה, מתערב בחקירה אף שהוזהר שלא לעשות כן או מאיים על הילד באופן ישיר או מרומז, רשאי חוקר הילדים, בהחלטה מנומקת בכתב, להרחיק את ההורה או הקרוב האחר מן החקירה.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 714 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 5ג

הודעה לילד חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

5ד.     (א)  בטרם ייחקר ילד חשוד, יודיע חוקר הילדים לילד, בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכויותיו המפורטות להלן, נוסף על חובותיו על פי כל דין כלפי הילד בהיותו חשוד:

(1)   זכותו להיוועץ בעורך דין ביחידות, ולהיות מיוצג על ידי סניגור, וכן זכאותו לייצוג לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995;

(2)   זכותו לנוכחות הורהו או קרוב אחר בחקירתו, כאמור בסעיף 5ג.

           (ב)  בטרם ייחקר ילד חשוד עצור שהובא לתחנה או ילד חשוד העצור בהתאם להוראות סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, שהובא לתחנה כשהוא עצור, יודיע חוקר הילדים לסניגורו של הקטין על חקירתו, ואם אין לו סניגור יודיע כאמור לסניגוריה הציבורית כדי שתבחן את זכאותו לייצוג; בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין בהודעה לסניגורו של הקטין או לסניגוריה הציבורית כאמור, כדי לעכב את החקירה.

           (ג)   שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע הוראות בדבר נוסח הודעה כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 715 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 5ד

חקירת ילד חשוד בשעות הלילה (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

5ה.     ילד חשוד לא ייחקר בתחנת המשטרה או במקום אחר המשמש לחקירת ילד, בשעות הלילה כהגדרתן בסעיף 4ד(א), ואולם רשאי הקצין המוסמך, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, כי ילד חשוד ייחקר בשעות הלילה באחד מאלה:

(1)  העבירה שהוא חשוד בביצועה נעברה בסמוך למועד עיכוב הילד או מעצרו;

(2)  העבירה שהוא חשוד בביצועה היא עבירה המנויה בתוספת והקצין הממונה על חקירת העבירה שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לאחד מהמקרים המנויים בסעיף 5ג(ג)(2);

(3)  הילד והורהו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה, ובלבד שלא תתאפשר חקירתו של הילד בשל הסכמתם כאמור אחרי השעה 00:00.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 716 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 5ה

תקנות לעניין סעיפים 4ד עד 4ו ו-5ג עד 5ה (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

5ו.      השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין יישום סעיפים 4ד עד 4ו ו-5ג עד 5ה.

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 716 (ה"ח 224, ה"ח 221)

הוספת סעיף 5ו

סודיות (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

6.       (א)  לא יפרסם אדם דבר שיש בו כדי לגלות זהותו של ילד הנחקר בעבירה המנויה בתוספת, או שהעיד בקשר אליה לפני בית משפט, אלא ברשות בית המשפט.

 

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

           (א1) לא יפרסם אדם קלטת חקירה או תמליל, ובכלל זה העתקם, או זכרון דברים או דין וחשבון כאמור בסעיפים 8 ו-9, אלא ברשות בית המשפט.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

           (א2) לענין סעיף זה, "פרסום" – הצגה, השמעה, הפצה או העברה מחוץ לבית המשפט, למעט לידי אחד מאלה או בפניו:

(1)   הנאשם, סניגורו והמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו של הסניגור או אדם אחר המפורט בסעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2)   תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי ומי שמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו;

(3)   חוקר ילדים;

(תיקון מס' 8) תשס"א-2001

(4)   שוטר, הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו בחקירת עבירה המנויה בתוספת;

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010

(5)   עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו על פי חוק;

(תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

(6)   מי שחוקר ילדים העביר אליו את קלטת החקירה, ובכלל זה את העתקה, לשם תמלול, או מי שחוקר ילדים, באישור מנהל השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, העביר אליו את קלטת החקירה כאמור, או את התמליל, לשם מחקר שמטרתו הכשרת חוקרי ילדים או פיתוח מקצועי לסיוע בעבודת חוקרי ילדים והכשרתם, והכול ובלבד שלא יועברו פרטים מעבר לאלה הנכללים בקלטת או בתמליל.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

           (ב)  העובר על סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד.

(תיקון מס' 13) תשס"ו-2005

           (ג)   בסעיף זה, "בית המשפט" –

(1)   בטרם הוגש כתב אישום – בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתנהלת החקירה;

(2)   לאחר שהוגש כתב אישום – בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 31 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה) תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

פרסומים סודיות

6. (א) לא יפרסם אדם דבר שיש בו כדי לגלות זהותו של ילד שנחקר בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף, או שהעיד בקשר אליה לפני בית משפט, אלא ברשות בית המשפט.

(א1) לא יפרסם אדם קלטת חקירה או תמליל, ובכלל זה העתקם, או זכרון דבריםאו דין וחשבון כאמור בסעיפים 8 ו-9, אלא ברשות בית המשפט.

(א2) לענין סעיף זה, "פרסום" - הצגה, השמעה, הפצה או העברה מחוץ לבית המשפט, למעט על ידי אחד מאלה או בפניו:

(1) הנאשם, סניגורו והמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו של הסניגור או אדם אחר המפורט בסעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי ומי שמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו;

(3) חוקר ילדים;

(4) שוטר, הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו בחקירת עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף;

(5) פקיד סעד, הנזקק לדבר אסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו על פי חוק.

(ב) העובר על סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 250 לירות שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או שני הענשים כאחד.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

(א) לא יפרסם אדם דבר שיש בו כדי לגלות זהותו של ילד שנחקר בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת, או שהעיד בקשר אליה לפני בית משפט, אלא ברשות בית המשפט.

(א1) לא יפרסם אדם קלטת חקירה או תמליל, ובכלל זה העתקם, או זכרון דברים או דין וחשבון כאמור בסעיפים 8 ו-9, אלא ברשות בית המשפט.

(א2) לענין סעיף זה, "פרסום" - הצגה, השמעה, הפצה או העברה מחוץ לבית המשפט, למעט על ידי אחד מאלה או בפניו:

(1) הנאשם, סניגורו והמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו של הסניגור או אדם אחר המפורט בסעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי ומי שמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו;

(3) חוקר ילדים;

(4) שוטר, הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו בחקירת עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף עבירה המנויה בתוספת;

(5) פקיד סעד, הנזקק לדבר אסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו על פי חוק.

 

מיום 8.12.2006 ואילך

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ו מס' 2038 מיום 8.12.2005 עמ' 51 (ה"ח 101)

הוספת סעיף קטן 6(ג)

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

(א2) לענין סעיף זה, "פרסום" - הצגה, השמעה, הפצה או העברה מחוץ לבית המשפט, למעט על ידי אחד מאלה או בפניו:

(1) הנאשם, סניגורו והמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו של הסניגור או אדם אחר המפורט בסעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי;

(2) תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי ומי שמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו;

(3) חוקר ילדים;

(4) שוטר, הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו בחקירת עבירה המנויה בתוספת;

(5) פקיד סעד עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, הנזקק לדבר אסור בפרסום על פי סעיפים קטנים (א) או (א1), לצורך מילוי תפקידו על פי חוק.

 

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1107 (ה"ח 714)

הוספת פסקה 6(א2)(6)

דלתיים סגורות  (תיקון מס' 6) תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

6א.     דיון בבית משפט שיש בו כדי לגלות את זהותו של ילד שנחקר בעבירה המנויה בתוספת, יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לנהלו, כולו או מקצתו, בפומבי.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

6א. דיון בבית משפט שיש בו כדי לגלות את זהותו של ילד שנחקר בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת, יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לנהלו, כולו או מקצתו, בפומבי.

 

נוכחותו של ילד בפעולות חקירה  (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

7.       נתגלה הצורך, תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה המנויה בתוספת, לעשות פעולה המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה, לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו של חוקר ילדים.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

7. נתגלה הצורך, תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף, לעשות פעולה המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה, לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו של חוקר נוער חוקר ילדים.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

7. נתגלה הצורך, תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת, לעשות פעולה המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה, לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו של חוקר ילדים.

 

דין וחשבון למשטרה (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

8.       (א)  נערכה חקירה בעבירה המנויה בתוספת, על ידי חוקר ילדים לפי בקשת המשטרה, יגלה חוקר הילדים לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו.

 

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

           (ב)  הוראות סעיף 6 יחולו על דין וחשבון חוקר הילדים לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

8. (א) נערכה חקירה בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף על ידי חוקר נוער חוקר ילדים לפי בקשת המשטרה, יגלה חוקר הנוער חוקר הילדים לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו.

(ב) הוראות סעיף 6 יחולו על דין וחשבון חוקר הנוער חוקר הילדים לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

(א) נערכה חקירה בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת על ידי חוקר ילדים לפי בקשת המשטרה, יגלה חוקר הילדים לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו.

ראיות כשרות (תיקון מס' 6) תש"ס-1999 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

9.       (א)  עדות בעבירה המנויה בתוספת, שתועדה בידי חוקר ילדים בהתאם להוראות חוק זה, וכן זכרון דברים או דין וחשבון לענין חקירה שתועדה כאמור, שנרשמו בידי חוקר ילדים בשעת החקירה או אחריה – כשרים להתקבל כראיה בבית משפט.

           (ב)  שוכנע בית המשפט כי ננקטו כל האמצעים הסבירים לתיעוד החקירה באמצעות וידאו או הקלטה קולית בהתאם להוראות סעיף 5א, אולם הקלטת החקירה לא צלחה בשל תקלה טכנית, רשאי בית המשפט לקבל כראיה, תיעוד בכתב של החקירה שנעשה בידי חוקר הילדים, במקום קלטת חקירה.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9. עדות בעבירה נגד המוסר שנגבתה ונרשמה על ידי חוקר נוער, וכן זכרון דברים או דין וחשבון בדבר חקירה בעבירה כזאת שנרשמו על ידי חוקר נוער בשעת החקירה או אחריה - כשרים להתקבל כראיה בבית משפט.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

(א) עדות בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת, שתועדה בידי חוקר ילדים בהתאם להוראות חוק זה, וכן זכרון דברים או דין וחשבון לענין חקירה שתועדה כאמור, שנרשמו בידי חוקר ילדים בשעת החקירה או אחריה - כשרים להתקבל כראיה בבית משפט.

חקירה נוספת (תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

10.     הופסקה גביית עדות או קבלת הודעה כאמור בסעיף 2(ג) או שהוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף 9, רשאים הנאשם או התובע לדרוש, וכן רשאי השופט לצוות, שחוקר הילדים יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו שאלה פלונית; אולם רשאי חוקר הילדים לסרב לשאול את השאלות הנדרשות, כולן או מקצתן, אם הוא סבור ששאלתן עלולה לגרום נזק נפשי לילד.

מיום 1.1.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 9 (ה"ח 504)

10. הוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף 9 הופסקה גביית עדות או קבלת הודעה כאמור בסעיף 2(ג) או שהוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף 9, רשאים הנאשם או התובע לדרוש, וכן רשאי השופט לצוות, שחוקר הנוער יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו שאלה פלונית; אולם רשאי חוקר הנוער לסרב לשאול את השאלות הנדרשות, כולן או מקצתן, אם הוא סבור ששאלתן עלולה לגרום נזק נפשי לילד.

 

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

10. הופסקה גביית עדות או קבלת הודעה כאמור בסעיף 2(ג) או שהוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף 9, רשאים הנאשם או התובע לדרוש, וכן רשאי השופט לצוות, שחוקר הנוער שחוקר הילדים יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו שאלה פלונית; אולם רשאי חוקר הנוער חוקר הילדים לסרב לשאול את השאלות הנדרשות, כולן או מקצתן, אם הוא סבור ששאלתן עלולה לגרום נזק נפשי לילד.

רציפות הדיון (תיקון מס' 17) תשע"ז-2017

10א.   (א)  החל בית המשפט בשמיעת עדותו של ילד נפגע עבירה או שעבירה נעשתה בנוכחותו וחוקר ילדים הרשה את עדותו לפי הוראות סעיף 2, יסיים בית המשפט, ככל האפשר, את שמיעת עדותו ביום שבו החלה; לא הסתיימה שמיעת עדותו של הילד באותו יום, ישמע בית המשפט, ככל האפשר, את עדותו ברציפות, יום אחר יום, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם טובת הילד; לא עשה כן בית המשפט, ינמק את החלטתו לשמיעה לא רצופה של העדות.

           (ב)  בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת הילד, חוקר ילדים או הורהו של הילד, רשאי להפסיק או לדחות את שמיעת העדות, אם סבר שמתן העדות ברציפות מקשה על הילד.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1107 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 10א

עדות מסייעת

11.     לא יורשע אדם על סמך ראיה לפי סעיף 9, אלא אם יש לה סיוע בראיה אחרת.

הליכים אחרים  (תיקון מס' 6) תש"ס-1999 (תיקון מס' 10) תשס"ד-2004

11א.   בהליך משפטי, שאינו הליך פלילי שענינו עבירה המנויה בתוספת, יחולו הוראות אלה:

 

 

(תיקון מס' 8) תשס"א-2001

(1)   עדות בעבירה המנויה בתוספת, כאמור בסעיף 9 וכן זכרון דברים או דין וחשבון כאמור באותו סעיף, לא יתקבלו כראיה, אלא אם כן הרשה בית המשפט לקבלם כראיה;

(2)   בית המשפט לא ייתן רשות כאמור בפסקה (1), אלא אם כן שוכנע, מטעמים שיירשמו, כי הדבר דרוש לטובת הילד או כדי למנוע עיוות דין;

(3)   רשות כאמור בפסקה (1), יכול שתהא מוגבלת בתנאים ויכול שתוגבל לראיה מסוימת, הכל כפי שיקבע בית המשפט, תוך התחשבות בצורך למנוע את פרסום הראיה;

(4)   לענין סעיף זה, "בית המשפט" – לרבות בית דין, כהגדרתו בסעיף 155(1) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 32 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

(1) עדות בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף בעבירה המנויה בתוספת כאמור בסעיף 9 וכן זכרון דברים או דין וחשבון כאמור באותו סעיף, לא יתקבלו כראיה, אלא אם הרשה בית המשפט לקבלם כראיה;

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח 46)

בהליך משפטי, שאינו הליך פלילי שענינו עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף עבירה המנויה בתוספת, יחולו הוראות אלה:

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 6) תש"ס-1999

12.    שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות קביעת נהלים בענין קלטות חקירה, אחסונן, שמירתן וביעורן.

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 33 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

12. שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות קביעת נהלים בענין קלטות חקירה, אחסונן, שמירתן וביעורן.

תחילת תוקף

13.    תחילתו של חוק זה היא ביום ד' בתשרי תשט"ז (20 בספטמבר 1955).

 

(תיקון מס' 4)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 8)  תשס"א-2001

תוספת

(סעיף 2)

(א)      עבירות לפי סעיפים 199 עד 214, 345 עד 351 לחוק העונשין.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-1999

(ב)      עבירה של אחראי על קטין, כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, שנעברה כלפי הקטין שעליו הוא אחראי, לפי סעיפים 337, 368ב ו-368ג לחוק האמור.

(תיקון מס' 9)  תשס"ג-2003

(ג)       (בוטל).

(תיקון מס' 9)  תשס"ג-2003

(ד)      (בוטל).

(תיקון מס' 9)  תשס"ג-2003

(ה)      (בוטל).

(תיקון מס' 11) תשס"ה-2004

(ו)       עבירה לפי סעיפים 329(א)(1), 333, 334, 335, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 372, 373, 374, 377, 380 ו-382 לענין עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין, שלא בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה, והחשוד בביצוע העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא אחד מהם או הילד.

(תיקון מס' 9) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 11) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 18) תשע"ט-2019

(ז)       עבירה לפי סעיפים 300 עד 301ג ו-305 לחוק העונשין, שלא בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה, אם בעת גביית העדות התקיים אחד מאלה:

(1)  לילד לא מלאו 12 שנים והוא אינו החשוד בביצוע העבירה;

(2)  לילד מלאו 12 שנים, החשוד בביצוע העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא אחד מהם או הילד.

מיום 1.1.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 9 (ה"ח 504)

תוספת

(סעיף 1)

עבירה על הסעיפים: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

עבירות על החוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות), תשכ"ב - 1962.

 

מיום 7.12.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 12 (ה"ח 1947)

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 1)

עבירה על הסעיפים: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

עבירות על החוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות), תשכ"ב-1962.

 

מיום 3.1.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 54 (ה"ח 2001)

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 1)

עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, התשל"ז-1977: 208 עד 211, 345(א) ו-346 עד 349.

 

מיום 2.7.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 33 (ה"ח 2743)

חוק (דחיית תחילה), תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2838)

החלפת סעיף (ב) לתוספת

הנוסח הקודם:

(ב) עבירה של הורה כלפי ילדו לפי סעיפים 337, 368ב ו-368ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

מיום 10.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

תוספת

(סעיף 1)(סעיף 2)

(א) עבירות לפי סעיפים 199 עד 214, 345 עד 351 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 117 (ה"ח 2943)

הוספת סעיפים (ג)-(ה) לתוספת

 

מיום 16.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

ביטול סעיפים (ג)-(ה) לתוספת

הנוסח הקודם:

(ג) עבירה לפי סעיפים 368ב ו-368ג לחוק העונשין, שנעברה על ידי אדם, שאינו האחראי על הילד, אם ט רם מלאו לילד 12 שנים, והוא הנפגע בעבירה; לענין זה, "אחראי על הילד" - כהגדרת "אחראי על קטין" בסעיף 368א לחוק העונשין.

(ד) עבירה לפי סעיפים 329(1) ו-333 לחוק העונשין, שנעברה על ידי הורה, אחות או אח של הילד, לרבות אחות או אח חורגים, או שנעברה כלפי אחד מהמנויים בסעיף זה או כלפי הילד, והכל אם טרם מלאו לילד 12 שנים; לענין זה, "הורה" - כהגדרתו בסעיף 2א.

(ה) עבירה לפי סעיפים 298, 300 ו-305 לחוק העונשין, אם טרם מלאו לילד 12 שנים והוא אינו חשוד בעבירה.

 

מיום 16.7.2002 לגבי עבירה שנעברה בידי בן משפחה של הילד והנפגע ממנה הוא הילד או בן משפחתו

"בן משפחה" - הורה, סב, צאצא, אח, גיס, דוד

מיום 1.1.2003 לגבי שאר העבירות

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 480 (ה"ח 3153)

הוספת סעיף (ז) לתוספת

 

מיום 1.1.2004 עד יום 31.12.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

תיקון מס' 9 (תיקון)

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 (ה"ח 25)

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6320 מיום 2.6.2004 עמ' 648

הוספת סעיף קטן (ו)(1) לתוספת

 

מיום 30.12.2004

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 51 (ה"ח 69)

(ז) עבירה לפי סעיפים 298, 300 ו - 305 לחוק העונשין, שלא בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה, אם בעת גביית העדות טרם מלאו לילד 12 שנים והוא אינו החשוד בעבירה התקיים אחד מאלה:

(1) לילד לא מלאו 12 שנים והוא אינו החשוד בביצוע העבירה;

(2) לילד מלאו 12 שנים, החשוד בביצוע העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא אחד מהם או הילד.

 

מיום 1.1.2005 (ר' תיקון מס' 11)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח 3153)

תיקון מס' 9 (תיקון)

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 (ה"ח 25)

הוספת פסקאות (ו)(2) ו-(ו)(3) לתוספת

 

מיום 31.12.2004

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 51 (ה"ח 69)

מחיקת פסקאות (ו)(2) ו-(ו)(3) לתוספת

הנוסח הקודם:

(2) החשוד בעשיית העבירה הוא הורה או אח בגיר של הילד;

(3) החשוד בעשיית העבירה הוא בגיר שאינו הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא הילד או הורהו או אחיו.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 51 (ה"ח 69)

החלפת סעיף קטן (ו) לתוספת

הנוסח הקודם:

(ו) עבירה לפי סעיפים 329(א)(1) ו - 333 לחוק העונשין, שלא בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה, אם בעת גביית העדות טרם מלאו לילד 12 שנים, ומתקיים אחד מאלה:

(1) החשוד בעשיית העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא אחד מהם או הילד;

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 232 (ה"ח 972)

(ז) עבירה לפי סעיפים 298, 300 300 עד 301ג ו-305 לחוק העונשין, שלא בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה, אם בעת גביית העדות התקיים אחד מאלה:

 

 

      יצחק בן-צבי                  משה שרת                   פנחס רוזן

         נשיא המדינה                       ראש הממשלה                      שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשט"ו מס' 184 מיום 16.6.1955 עמ' 96 (ה"ח תשי"ד מס' 211 עמ' 264).

תוקן ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 20 (ה"ח תש"ך מס' 421 עמ' 88) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 2.1.1963 עמ' 9 (ה"ח תשכ"ב מס' 504 עמ' 147) – תיקון מס' 2.

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 12 (ה"ח תשמ"ט מס' 1947 עמ' 146) – תיקון מס' 3 בסעיף 7 לחוק העונשין (תיקון מס' 26), תש"ן-1989.

ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 54 (ה"ח תש"ן מס' 2001 עמ' 223) – תיקון מס' 4 בסעיף 4 בחוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 9), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 209 (ה"ח תשנ"א מס' 2061 עמ' 253) – תיקון מס' 5 בסעיף 4 לחוק העונשין (תיקון מס' 35), תשנ"א-1991.

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 30 (ה"ח תשנ"ח מס' 2743 עמ' 530) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 17 לענין תחילה. תוקן ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח תש"ס מס' 2838 עמ' 182) – דחיית תחילה; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 199 (ה"ח תש"ס מס' 2865 עמ' 344) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח תשס"א מס' 2943 עמ' 176) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 13 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ב מס' 1857 מיום 16.7.2002 עמ' 479 (ה"ח תשס"ב מס' 3153 עמ' 758) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 4 לתיקון לענין תחילה וסעיף 5 לענין תוקף. תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 – תיקון מס' 9 (תיקון) בסעיפים 20-21 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6320 מיום 2.6.2004 עמ' 648 – צו תשס"ד-2004; תחילתו ביום 2.6.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 534 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 46 עמ' 126) – תיקון מס' 10 בסעיף 5 בחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 4), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 50 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 69 עמ' 252) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותוקף.

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 522 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 69 עמ' 252) – תיקון מס' 12; תחילתו ביום 1.9.2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2038 מיום 8.12.2005 עמ' 51 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 101 עמ' 417) – תיקון מס' 13 בסעיף 27 לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס"ו-2005; ר' סעיף 31 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 711 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 224 עמ' 468, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 221 עמ' 254) – תיקון מס' 14 בסעיף 51 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 15 בסעיף 4 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 16 בסעיף 1 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1106 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 714 עמ' 198) – תיקון מס' 17; ר' סעיף 9 לענין הוראת מעבר.

9. חוקר ילדים שמונה לפי הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, יראו אותו כאילו מונה לפי הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה.

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 232 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 972 עמ' 166) – תיקון מס' 18 בסעיף 12 לחוק העונשין (תיקון מס' 137), תשע"ט-2019; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.