נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003

 

 

דיני חוקה  – אזרחות ושבות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלת אזרחות וישיבה בישראל

Go

2

סעיף 3

היתר לגבי בני זוג

Go

2

סעיף 3א

היתר לגבי ילדים

Go

2

סעיף 3א1

היתר ורישיון במקרים הומניטריים מיוחדים

Go

3

סעיף 3ב

היתרים נוספים

Go

3

סעיף 3ג

היתר מיוחד

Go

3

סעיף 3ד

מניעה ביטחונית

Go

3

סעיף 3ה

שינוי התוספת

Go

4

סעיף 4

הוראות מעבר

Go

4

סעיף 5

תוקף

Go

4

 


חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה;

          "חוק האזרחות" – חוק האזרחות, התשי"ב-1952;

          "חוק הכניסה לישראל" – חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          "מפקד האזור" – לענין יהודה והשומרון – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל ביהודה והשומרון, ולענין חבל עזה – מי שיסמיך שר הפנים, בהסכמת שר הביטחון;

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 730 (ה"ח 173)

החלפת הגדרת "מפקד האזור"

הנוסח הקודם:

"מפקד האזור" מפקד כוחות צבא ההגנה לישראל באזור;

 

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 295 (ה"ח 273)

"מפקד האזור" – לענין יהודה והשומרון – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל ביהודה והשומרון, ולענין חבל עזה – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל בחבל עזה או מי שיסמיך שר הפנים, בהסכמת שר הביטחון;

 

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "תושב אזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, וכן מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור, ולמעט תושב יישוב ישראלי באזור.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 730 (ה"ח 173)

"תושב אזור" – לרבות מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, וכן מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור, ולמעט תושב יישוב ישראלי באזור.

הגבלת אזרחות וישיבה בישראל (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

2.       בתקופת תוקפו של חוק זה, על אף האמור בכל דין לרבות סעיף 7 לחוק האזרחות, שר הפנים לא יעניק לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת אזרחות לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, ומפקד האזור לא ייתן לתושב אזור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור.

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 295 (ה"ח 273)

2. בתקופת תוקפו של חוק זה, על אף האמור בכל דין לרבות סעיף 7 לחוק האזרחות, שר הפנים לא יעניק לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת אזרחות לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, ומפקד האזור לא ייתן לתושב כאמור לתושב אזור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור.

היתר לגבי בני זוג (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

3.       על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים לפי שיקול דעתו לאשר בקשת תושב האזור למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור –

(1)  לגבי תושב אזור שגילו מעל 35 שנים – לשם מניעת הפרדתו מבת זוגו השוהה כדין בישראל;

(2)  לגבי תושבת אזור שגילה מעל 25 שנים – לשם מניעת הפרדתה מבן זוגה השוהה כדין בישראל.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 730 (ה"ח 173)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

סייגים

3. על אף הוראות סעיף 2 -

(1) רשאי שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, לתת לתושב אזור רישיון לישיבה בישראל או היתר לשהייה בישראל, למטרת עבודה או לשם טיפול רפואי, לתקופה קצובה, וכן למטרה זמנית אחרת – לתקופה  מצטברת שלא תעלה על שישים חודשים, וכן רישיון לישיבה בישראל או היתר לשהייה בישראל לשם מניעת הפרדת ילד עד גיל 12 מהורהו השוהה בישראל כדין;

(2) רשאי שר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור, אם שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות או מתן הרישיון לישיבה בישראל הם מענינה המיוחד של המדינה; בפסקה זו, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד.

היתר לגבי ילדים (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

3א.     על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים, לפי שיקול דעתו –

(1)  לתת לקטין תושב אזור שגילו עד 14 שנים רישיון לישיבה בישראל לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל;

(2)  לאשר בקשה למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור לקטין תושב האזור שגילו מעל 14 שנים לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל, ובלבד שלא יוארך היתר כאמור אם הקטין אינו מתגורר דרך קבע בישראל.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 730 (ה"ח 173)

הוספת סעיף 3א

היתר ורישיון במקרים הומניטריים מיוחדים (תיקון מס' 2)  תשס"ז-2007

3א1.   (א)  על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים, מטעמים הומניטריים מיוחדים, בהמלצת ועדה מקצועית שמינה לענין זה (בסעיף זה – הוועדה) –

(1)   לתת רישיון לישיבת ארעי בישראל לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת, שבן משפחתו שוהה כדין בישראל;

(2)   לאשר בקשה למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור, לתושב אזור שבן משפחתו שוהה כדין בישראל.

          (ב)  שר הפנים רשאי להחליט על הקמת כמה ועדות לענין סעיף זה, שהרכבן יהיה כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ג)   הרכב הוועדה יהיה –

(1)   מי שכשיר להתמנות לשופט בית המשפט המחוזי, שימנה שר הפנים והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שימנה שר הביטחון;

(3)   נציג שימנה ראש שירות הביטחון הכללי מבין עובדי השירות;

(4)   נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו;

(5)   נציג ציבור שימנו שר המשפטים ושר הפנים.

          (ד)  שר הפנים ייתן החלטה, בכתב, אם לתת רישיון או לאשר בקשה, לפי הענין, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך שישה חודשים מיום שהומצאו לוועדה כל המסמכים הדרושים; החלטת השר תהיה מנומקת.

          (ה)  לענין סעיף זה –

(1)   העובדה כי בן משפחתו של מבקש ההיתר או הרישיון, השוהה כדין בישראל, הוא בן זוגו, או כי לבני הזוג ילדים משותפים, לא תהווה כשלעצמה טעם הומניטרי מיוחד;

(2)   היה מבקש הרישיון תושב סוריה, ובן זוגו הוא בן העדה הדרוזית השוהה כדין בישראל ומתגורר בשטח רמת הגולן שהוחל עליו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל, לפי חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981, רשאי שר הפנים לראות בכך טעם הומניטרי מיוחד.

          (ו)   שר הפנים יכול לקבוע בצו, באישור הממשלה, מכסה שנתית מרבית של רישיונות או היתרים שיינתנו או שיאושרו לפי סעיף זה.

          (ז)   בסעיף זה, "בן משפחה" – בן זוג, הורה או ילד.

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 295 (ה"ח 273)

הוספת סעיף 3א1

היתרים נוספים (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

3ב.     על אף הוראות סעיף 2, רשאי מפקד האזור לתת היתר לשהייה בישראל למטרה כמפורט להלן:

(1)  טיפול רפואי;

(2)  עבודה בישראל;

(3)  למטרה זמנית, ובלבד שהיתר לשהייה למטרה כאמור יינתן לתקופה מצטברת שלא תעלה על שישה חודשים.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 731 (ה"ח 173)

הוספת סעיף 3ב

היתר מיוחד (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

3ג.     על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת, ורשאי מפקד האזור לתת לתושב אזור היתר לשהייה בישראל, אם שוכנעו כי התושב או האזרח כאמור מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות, מתן הרישיון לישיבה בישראל או מתן ההיתר לשהייה בישראל, לפי הענין, הם מענינה המיוחד של המדינה; בפסקה זו, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 731 (ה"ח 173)

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 296 (ה"ח 273)

3ג. על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת, ורשאי מפקד האזור לתת לתושב אזור היתר לשהייה בישראל, אם שוכנעו כי תושב האזור כי התושב או האזרח כאמור מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות, מתן הרישיון לישיבה בישראל או מתן ההיתר לשהייה בישראל, לפי הענין, הם מענינה המיוחד של המדינה; בפסקה זו, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד.

מניעה ביטחונית (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

3ד.     לא יינתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור, לפי סעיפים 3, 3א1, 3א(2), 3ב(2) ו-(3) ו-4(2), ולא יינתן רישיון לישיבה בישראל לכל מבקש אחר שאינו תושב אזור, אם קבע שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, בהתאם לחוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים, כי תושב האזור או המבקש האחר או בן משפחתם עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל; בסעיף זה, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח ואחות ובני זוגם. לענין זה, רשאי שר הפנים לקבוע כי תושב האזור או המבקש האחר עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, בין השאר על סמך חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים ולפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של תושב האזור או המבקש האחר מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 731 (ה"ח 173)

הוספת סעיף 3ד

 

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 296 (ה"ח 273)

3ד. לא יינתן היתר לשהייה בישראל לתושב אזור לפי סעיף 3, 3א(2), 3ב(2) ו-(3) ו-4(2), אם קבע לא יינתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור, לפי סעיפים 3, 3א1, 3א(2), 3ב(2) ו-(3) ו-4(2), ולא יינתן רישיון לישיבה בישראל לכל מבקש אחר שאינו תושב אזור, אם קבע שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, בהתאם לחוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים, כי תושב האזור או בן משפחתו או המבקש האחר או בן משפחתם עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל; בסעיף זה, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח ואחות ובני זוגם. לענין זה, רשאי שר הפנים לקבוע כי תושב האזור או המבקש האחר עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, בין השאר על סמך חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים ולפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של תושב האזור או המבקש האחר מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה.

שינוי התוספת (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

3ה.     הממשלה רשאית, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 296 (ה"ח 273)

הוספת סעיף 3ה

 

הוראות מעבר

4.       על אף הוראות חוק זה –

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(1)  רשאי שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, להאריך את תוקפו של רישיון לישיבה בישראל או של היתר לשהייה בישראל, שהיו בידי תושב אזור ערב תחילתו של חוק זה, בהתחשב, בין השאר, בקיומה של מניעה ביטחונית כאמור בסעיף 3ד;

(2)  רשאי מפקד האזור לתת היתר לשהייה זמנית בישראל לתושב אזור שהגיש בקשה להתאזרחות לפי חוק האזרחות או בקשה לרישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, לפני יום א' בסיון התשס"ב (12 במאי 2002) ואשר ביום תחילתו של חוק זה טרם ניתנה החלטה בענינו, ובלבד שלא תוענק לתושב כאמור, לפי הוראות פסקה זו, אזרחות לפי חוק האזרחות ולא יינתן לו רישיון לישיבת ארעי או לישיבת קבע, לפי חוק הכניסה לישראל.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 731 (ה"ח 173)

(1) רשאי שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, להאריך את תוקפו של רישיון לישיבה בישראל או של היתר לשהייה בישראל, שהיו בידי תושב אזור ערב תחילתו של חוק זה, בהתחשב, בין השאר, בקיומה של מניעה ביטחונית כאמור בסעיף 3ד;

תוקף צו תש"ף-2020

5.       חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ו' בתמוז התשפ"א (16 ביוני 2021), ואולם רשאית הממשלה, באישור הכנסת, להאריך בצו את תוקפו, לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת.

מיום 28.7.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 834

הארכת תוקף החוק עד יום 5.2.2005

 

מיום 3.2.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 398

הארכת תוקף החוק עד יום 31.5.2005

 

מיום 31.5.2005

צו (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 657

הארכת תוקף החוק עד יום 31.8.2005

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 731 (ה"ח 173)

5. חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסומו עד יום ב' בניסן התשס"ו (31 במרס 2006), ואולם רשאית הממשלה, באישור הכנסת, להאריך בצו את תוקפו, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת.

 

מיום 17.7.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6500 מיום 17.7.2006 עמ' 1002

הארכת תוקף החוק עד יום 16.1.2007

 

מיום 16.1.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 470

הארכת תוקף החוק עד יום 15.4.2007

 

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 296 (ה"ח 273)

5. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ב' בניסן התשס"ו (31 במרס 2006), ואולם עד יום כ"ח בתמוז התשס"ח (31 ביולי 2008), ואולם רשאית הממשלה, באישור הכנסת, להאריך בצו את תוקפו, לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת.

 

מיום 15.7.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6692 מיום 15.7.2008 עמ' 1134

הארכת תוקף החוק עד יום 31.7.2009

 

מיום 30.7.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6799 מיום 30.7.2009 עמ' 1172

הארכת תוקף החוק עד יום 31.7.2010

 

מיום 28.7.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6913 מיום 28.7.2010 עמ' 1431

הארכת תוקף החוק עד יום 31.1.2011

 

מיום 31.1.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6971 מיום 31.1.2011 עמ' 612

הארכת תוקף החוק עד יום 31.7.2011

 

מיום 31.7.2011

צו (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7019 מיום 31.7.2011 עמ' 1198

הארכת תוקף החוק עד יום 31.1.2012

 

מיום 31.1.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7084 מיום 31.1.2012 עמ' 704

הארכת תוקף החוק עד יום 31.1.2013 (עד יום 5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18)

 

מיום 5.5.2013

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1120

הארכת תוקף החוק עד יום 30.4.2014

 

מיום 3.4.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014 עמ' 1036

הארכת תוקף החוק עד יום 30.4.2015 (עד יום 30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

 

מיום 28.6.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290

הארכת תוקף החוק עד יום 30.6.2016

 

מיום 28.6.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7677 מיום 28.6.2016 עמ' 1456

הארכת תוקף החוק עד יום 30.6.2017

 

מיום 29.6.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7831 מיום 29.6.2017 עמ' 1306

הארכת תוקף החוק עד יום 30.6.2018

 

מיום 26.6.2018 (הוארך עד יום 16.6.2020 לאור התפזרות הכנסות ה-21 וה-22)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8027 מיום 26.6.2018 עמ' 2226

הארכת תוקף החוק עד יום 30.6.2019

 

מיום 11.6.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8593 מיום 11.6.2020 עמ' 1540

הארכת תוקף החוק עד יום 16.6.2021

 

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

תוספת

(סעיפים 2, 3א1, 3ג, 3ה)

איראן, לבנון, סוריה, עיראק

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 296 (ה"ח 273)

הוספת תוספת

 

 

                                       אריאל שרון                                        אברהם פורז

                                                 ראש הממשלה                                                      שר הפנים

            משה קצב                                        ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 544 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 31 עמ' 482).

תוקן ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 834 – צו תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 398 – צו תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 657 – צו (מס' 2) תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 730 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 173 עמ' 560) – תיקון מס' 1.

ק"ת תשס"ו מס' 6500 מיום 17.7.2006 עמ' 1002 – צו תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 470 – צו תשס"ז-2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 295 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 273 עמ' 182) – תיקון מס' 2.

ק"ת תשס"ח מס' 6692 מיום 15.7.2008 עמ' 1134 – צו תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6799 מיום 20.7.2009 עמ' 1172 – צו תשס"ט-2009.

ק"ת תש"ע מס' 6913 מיום 28.7.2010 עמ' 1431 – צו תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6971 מיום 31.1.2011 עמ' 612 – צו תשע"א-2011.

ק"ת תשע"א מס' 7019 מיום 31.7.2011 עמ' 1198 – צו (מס' 2) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7084 מיום 31.1.2012 עמ' 704 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1120 – צו תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014 עמ' 1036 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290 – צו תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7677 מיום 28.6.2016 עמ' 1456 – צו תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7831 מיום 29.6.2017 עמ' 1306 – צו תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8027 מיום 26.6.2018 עמ' 2226 – צו תשע"ח-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8593 מיום 11.6.2020 עמ' 1540 – צו תש"ף-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות