נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון),
תשס"ג-2003

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת דרישה לדיון חוזר

Go

2

סעיף 3

מועד קיום הדיון החוזר

Go

2

סעיף 4

סמכות מוסד תכנון בדיון חוזר

Go

2

סעיף 5

סדר הדיון ושמיעת צדדים הנוגעים בדבר

Go

2

סעיף 6

מועד לקבלת החלטה בדיון חוזר

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון),
תשס"ג-2003
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "דיון חוזר" – דיון חוזר במליאת מוסד תכנון בהחלטת ועדת משנה, בהתאם לדרישת חבר או נציג במוסד כמשמעו בסעיף 18(ב) לחוק (להלן – נציג במוסד תכנון), לפי סעיפים 6(ב), 11ד או 18(ז) לחוק;

          "המועצה הארצית" – המועצה הארצית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 2 לחוק;

          "ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 7 לחוק;

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיפים 18 או 19 לחוק;

          "ועדת משנה" – ועדת משנה לתכנון ולבניה, ועדת משנה של ועדה מחוזית או ועדת משנה של המועצה הארצית;

          "ועדת משנה לתכנון ולבניה" – ועדת משנה לתכנון ולבניה של ועדה מקומית כמשמעה בסעיפים 18(ה) או 19(א1)(2) לחוק;

          "ועדת משנה של ועדה מחוזית" – כמשמעה בסעיפים 11(א), 11א או 11ב לחוק;

          "ועדת משנה של המועצה הארצית" – כמשמעה בסעיף 6(א) לחוק;

          "מוסד תכנון" – המועצה הארצית, ועדה מחוזית או ועדה מקומית;

          "צדדים הנוגעים בדבר" – לרבות ועדה מקומית או ועדה מחוזית, רשות מקומית, מגיש תכנית או בקשה,מתנגד, וכל מי שהשמיע את טענותיו לפני ועדת המשנה.

הגשת דרישה לדיון חוזר

2.       חבר או נציג במוסד תכנון, ובועדה מחוזית שני נציגים לפחות, הדורשים לקיים דיון חוזר, יודיעו על כך בדרישה מנומקת בכתב, ליושב ראש מוסד התכנון ולמזכיר מוסד התכנון, בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטתה של ועדת המשנה לידיהם.

מועד קיום הדיון החוזר

3.       מוסד תכנון יקיים דיון חוזר בישיבתו הקרובה שלאחר הגשת הדרישה כאמור בתקנה 2, ואולם הוגשה הדרישה במועצה הארצית או בועדה מחוזית חמישה עשר ימים או פחות לפני מועד ישיבתו של מוסד התכנון, יידחה הדיון החוזר לישיבה שלאחר מכן.

סמכות מוסד תכנון בדיון חוזר

4.       מוסד תכנון המקיים דיון חוזר רשאי להותיר את החלטת ועדת המשנה על כנה, להחזיר את הענין לדיון בועדת המשנה שלגבי החלטתה נדרש הדיון החוזר, עם הוראות או בלעדיהן, או לשנות את החלטת ועדת המשנה.

סדר הדיון ושמיעת צדדים הנוגעים בדבר

5.       (א)  מוסד תכנון שמקיים דיון חוזר, יחליט תחילה אם יש להותיר את החלטת ועדת המשנה על כנה או להחזיר את הענין לועדת המשנה.

          (ב)  לא החליט מוסד התכנון כאמור בתקנת משנה (א) – לא ישנה את החלטת ועדת המשנה בטרם נתן הזדמנות לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם בענין, בכתב או בעל פה, כפי שיחליט.

מיום 8.9.2003

ת"ט תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6263 מיום 8.9.2003 עמ' 1114

(ב) לא החליט מוסד התכנון כאמור בתקנת משנה (ב) בתקנת משנה (א) – לא ישנה את החלטת ועדת המשנה בטרם נתן הזדמנות לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם בענין, בכתב או בעל פה, כפי שיחליט.

מועד לקבלת החלטה בדיון חוזר

6.       קיים מוסד תכנון דיון חוזר, יכריע בענין בתוך שלושים ימים ממועד הדיון.

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"א בתמוז התשס"ג (21 ביולי 2003)                                   אברהם פורז

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 20.8.2003 עמ' 959.

ת"ט ק"ת תשס"ג מס' 6263 מיום 8.9.2003 עמ' 1114.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות