נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), תשס"ד-2003

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – מניעת זיהום מים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרות

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

איסורים

Go

2

סעיף 4

סייגים

Go

2

סעיף 5

סייג

Go

3

סעיף 6

שמירת דינים

Go

3

סעיף 7

עונשין

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3


תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), תשס"ד-2003*

           בתוקף סמכויותי לפי סעיף 20ד(א)(2) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק) וסעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם מועצת המים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

מטרות

1.       מ*טרתן של תקנות אלה להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומניעת זיהום מקורות מים, כתוצאה מהשפעות מאכלות (קורוזיביות) של שפכי תעשיה, וזאת על ידי קביעת ערכי הגבה שלהם.

הגדרות

2.       ב*תקנות אלה –

           "מאגר" – בריכה או מקווה מים שבו נאספים שפכים לצורך אגירתם;

           "מערכת ביוב" – מערכת המשמשת לאיסוף השפכים והובלתם;

           "מפעיל" – אחד מאלה:

(1)   בעל רישיון העסק של מפעל;

(2)   אדם שבבעלותו, באחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;

           "מפעל" – עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים שבו מעבדים או מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, באופן הגורם להזרמת שפכים;

           "מקור מים" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, למעט נחלים;

           "נותן אישור" – מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים;

           "ערך הגבה" – מדד לריכוז יוני המימן בתמיסה (pH);

           "שפכים" – פסולת נוזלית המוזרמת ממפעל למערכת ביוב או למאגר, למעט שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח של המפעל.

איסורים

3.       ל*א יזרים מפעל שפכים –

(1)  שערך ההגבה שלהם נמוך מ-6.0 או עולה על 10.0 – למערכת ביוב;

(2)  שערך ההגבה שלהם נמוך מ-6.0 או עולה על 9.0 – למאגר.

סייגים

4.       ע*ל אף האמור בתקנה 3, רשאי מפעיל להזרים למערכת ביוב או ישירות למאגר –

(1)  שפכים שערך ההגבה שלהם נמוך מ-6.0 אך לא נמוך מ-5.0, בהתקיים אלה:

(א)   הצנרת בנקודת החיבור של המפעל למערכת הביוב או למאגר עשויה חומרים העמידים לערך הגבה בתחום שבין 5.0 ל-6.0, כגון: צנרת מחומרים פלסטיים או צנרת שאינה עשויה תרכובות בטון;

(ב)   ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל והשפכים הזורמים בצנרת הביוב העירונית או במי המאגר, לפי הענין, אינו נמוך מ-6.0, סמוך למקום יציאתם מהמפעל;

(2)  שפכים שערך ההגבה שלהם עולה על 10.0 בהזרמה למערכת הביוב או עולה על 9.0 בהזרמה למאגר, בהתקיים אלה:

(א)   בהזרמה למערכת ביוב –

(1)    ערך ההגבה של השפכים בנקודת החיבור של המפעל למערכת הביוב אינו עולה על 10.5;

(2)    ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל והשפכים הזורמים בצנרת הביוב אינו עולה על 10.0 סמוך למקום יציאתם מהמפעל;

(3)    כמות השפכים המוזרמת לביוב העירוני קטנה מ-10 מטרים מעוקבים ליממה;

(ב)   בהזרמה למאגר –

(1)    הוכח להנחת דעתו של נותן האישור כי לא יהיה בכך כדי לגרום לנזקים סביבתיים ולסתימות במערכות השקיה שמי המאגר מוזרמים אליהן;

(2)    כמות השפכים המוזרמת מהמפעל אינה עולה על 25 אחוזים מסך כמות מי המאגר בממוצע שנתי, אלא אם כן אישר נותן האישור הזרמת כמות גדולה יותר לאחר שהוכח להנחת דעתו האמור בפסקת משנה (1).

סייג

5.       א*ין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מסמכותו של נותן האישור לקבוע בתנאים ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, ערכי הגבה מחמירים לענין שפכים המוזרמים ממפעל, במקרים מיוחדים שבהם שוכנע כי הדבר דרוש לשם מניעת זיהום מקורות מים.

שמירת דינים

6.       ה*וראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות כל דין, למעט הוראות בחוק עזר שענינן קביעת ערכי הגבה בשפכים.

עונשין

7.       ה*עובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – כאמור בסעיף 20כא לחוק.

תחילה

8.       ת*חילתן של תקנות אלה – שישה חודשים מיום פרסומן.

א' בחשון התשס"ד (27 באוקטובר 2003)                יהודית נאות

                                                                                        השרה לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות