נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), תשס"ד-2004

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

משפט בינ"ל פומבי – אמנות

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח

Go

3

סעיף 4

חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח

Go

3

סעיף 4א

דיווח

Go

3

סעיף 5

הגבלת ייצור, ייצוא וצריכה של מתיל ברומיד

Go

3

סעיף 6

שימוש פטור

Go

3

סעיף 6א

חלוקת הכמות המותרת לשימוש של מתיל ברומיד

Go

4

סעיף 7

העברת זכות לייצור חומר מפוקח

Go

4

סעיף 8

דיווח

Go

4

סעיף 9

עונשין

Go

4

סעיף 10

שמירת דינים

Go

4

סעיף 11

תחילה

Go

4

 

תוספת ראשונה

Go

4

 

תוספת שניה

Go

7

 

תוספת שלישית

Go

7

 


תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), תשס"ד-2004*

תק' תשס"ט-2009

          בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

מטרה תק' תשפ"א-2020

1.       מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 586

1. מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית או משום שהם גורמים או עלולים לגרום לשינוי באקלים או במזג האוויר, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.

הגדרות

2.       (א)  בתקנות אלה –

          "חומר מפוקח" – חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר;

          "חומר מפוקח ממוחזר" – חומר מפוקח שנאסף מציוד, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה;

          "יבואן" – יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;

          "יצרן" – יצרן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;

          "כמות יבוא" – סך כל כמות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש פטור;

          "כמות ייצור" – סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

          "כמות יצוא" – סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

          "כמות צריכה" – ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא;

          "ממונה" – כהגדרתו בחוק;

          "פרוטוקול מונטריאול" או "הפרוטוקול" – פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987 שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה);

תק' תשפ"א-2020

          "רישיון ייבוא" – כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939;

תק' תשפ"א-2020

          "רישיון ייצוא" – כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 1940;

          "שימוש פטור" – כמשמעותו בתקנה 6;

תק' תשס"ט-2009

          "שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)" – שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול כשימוש קריטי או חיוני.

תק' תשפ"א-2020

          (ב)  לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן – אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368

הוספת הגדרת "שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)"

 

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 586

(א) בתקנות אלה –

"רישיון ייבוא" – כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939;

"רישיון יבוא" – כהגדרתו בצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014;

"רישיון ייצוא" – כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 1940;

"רישיון יצוא" – כהגדרתו בצו יצוא חופשי, התשס"ז-2006;

"שימוש פטור" – כמשמעותו בתקנה 6;

"שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)" – שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול כשימוש קריטי או חיוני.

(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן – אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים.

(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול, כפי שתוקן עד למועד תחילתן של תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) (תיקון), התשפ"א-2020.

הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח

3.       (א)  לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מיובא או מיוצר בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא – ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם ולא ייבא חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה  למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

תק' תשפ"א-2020

          (ג)   לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

תק' תשס"ט-2009 תק' תשפ"א-2020

          (ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC's), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4.

          (ד)  כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם ולא ייבא חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה  למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

(ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC's), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4.

 

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 586

(ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בקבוצות 7, 8 ו-9 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

(ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC's) או הידרופלורוכרבונים (HFCs), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית או לחלק א'1 של התוספת השלישית, לפי העניין, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4.

(ד) כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית.

(ה) כמות הצריכה של כלל החומרים המפוקחים המפורטים בקבוצה 9 בחלק ב' לתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א'1 לתוספת השלישית, ותופחת לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א'1 לתוספת השלישית.

חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח תק' תשפ"א-2020

4.       (א)  רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית.

          (ב)  הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח.

תק' תשס"ט-2009 תק' תשפ"א-2020

          (ג)   חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  הכמות המותרת למכירה של מתיל ברומיד, תיעשה כאמור בתקנת משנה (ג) באופן שלא יאוחר מ-1 במרס תחולק 60% לפחות מכמות מתיל הברומיד המותרת למכירה באותה שנה.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368

(ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 ביולי לגבי השנה הבאה אחריה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה.

(ד) הכמות המותרת למכירה של מתיל ברומיד, תיעשה כאמור בתקנת משנה (ג) באופן שלא יאוחר מ-1 במרס תחולק 60% לפחות מכמות מתיל הברומיד המותרת למכירה באותה שנה.

 

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 587

(א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית בחלקים א', א'1 או ב' לתוספת השלישית, לפי העניין.

(ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח.

(ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה; דיווח בדבר סך הכמויות שחולקו בכל חלוקה יפורסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה בסמוך למועד החלוקה.

דיווח תק' תשס"ט-2009

4א.     הממונה ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה ולא יאוחר מיום 31 במרס לגבי השנה שקדמה לה, על ייצור, ייבוא, ייצוא ומכירה של כל אחד מסוגי החומרים המפוקחים, לרבות המכסות שנקבעו למכירה לפי תקנה 4 וזהותם של מקבלים מכסות אלה; בדיווח כאמור תיכלל השוואה בין נתוני השנה המדווחת לזו שקדמה לה.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368

הוספת תקנה 4א

הגבלת ייצור, ייצוא וצריכה של מתיל ברומיד תק' תשס"ט-2009

5.       (א)  לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט כחומר מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן – מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות שנקבעה לאותו אדם על ידי הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 4(א).

          (ב)  לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית לצד השורה "כל שנה משנת 2009 ואילך".

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

5. (א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט כחומר מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן – מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות כמפורט בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית בכמות העולה על הכמות שנקבעה לאותו אדם על ידי הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 4(א).

(ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד המיועדת לצריכה לשימוש פטור או לייצוא למטרות שימוש פטור כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית לצד השורה "כל שנה משנת 2009 ואילך".

שימוש פטור

6.       שימוש פטור הוא כל אחד מאלה:

(1)  שימוש בחומר מפוקח לייצור חומר אחד, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר (feedstock);

(2)  שימוש בחורמ מפוקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט בטור א' בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול מונטריאול ותפורסם באתר האינטרנט;

(3)  השמדת החומר המפוקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאול; החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט;

(4)  הסגר (quarantine); לענין זה, "הסגר" – חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק של ממש בגידולים חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם;

(5)  קדם-משלוח (pre-shipment); לענין זה, "קדם משלוח" – חיטוי באמצעות מתיל ברומיד של מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או הייצוא;

תק' תשס"ט-2009

(6)  (נמחקה);

(7)  שימוש חוזר בחומר מפוקח (recovered substance);

(8)  שימוש בחומר מפוקח ממוחזר (reclaimed or recycled substance).

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

מחיקת פסקה 6(6)

הנוסח הקודם:

(6) שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול (essential or critical use);

חלוקת הכמות המותרת לשימוש של מתיל ברומיד תק' תשס"ה-2005 תק' תשס"ט-2009

6א.     המנהל יקבע את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימוש כמפורט בטור ג' של חלק ב' לתוספת השלישית, בהתאם לאמות מידה שהוא יקבע לפי סוג השימוש, משך השימוש והיקפו; לענין תקנה זו, "המנהל" –

(1)  בכל הנוגע לשימוש בחקלאות – מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(2)  בכל הנוגע לשימוש בתברואה – המנהל לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975.

מיום 10.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 776

הוספת תקנה 6א

 

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

6א. המנהל יקבע את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימוש (critical use) כאמור בתקנה 6(6) הכמות המותרת לשימוש כמפורט בטור ג' של חלק ב' לתוספת השלישית, בהתאם לאמות מידה שהוא יקבע לפי סוג השימוש, משך השימוש והיקפו; לענין תקנה זו, "המנהל" –

העברת זכות לייצור חומר מפוקח

7.       הועברה אל ישראל כמות ייצור של מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן – המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצור חומר מפוקח בכמות העולה על האמור בחלק ב' בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)  ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת הכמות המותרת לייצור חומר מפוקח לישראל;

(2)  כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד.

דיווח

8.       יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפוקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפוקח; דיווח כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרוטוקול מונטריאול וכפי שיעדכנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר האינטרנט.

עונשין תק' תשס"ט-2009

9.       העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

9. העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שמירת דינים

10.    הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

תחילה

11.    תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תק' תשס"ט-2009

12.    (נמחקה).

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

מחיקת תקנה 12

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר למתיל ברומיד

12. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד לייצוא לצרכים של מדינות מתפתחות כמשמעותן בסעיף 5 לפרוטוקול (להלן – מדינות מתפתחות) ובלבד שכמות זו אינה עולה בכל שנה על –

(1) עד י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) – הכמות השנתית הממוצעת שיוצרה בישראל בשנים 1995 עד 1998 לייצוא למדינות המתפתחות;

(2) בתקופה שמיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 80% מהכמות השנתית הממוצעת שיוצרה בישראל בשנים 1995 עד 1998 לייצוא לצורכי פנים של מדינות מתפתחות.

 

ת"ט תשס"ד-2004

תוספת ראשונה

רשימת החומרים המפוקחים

מיום 18.2.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6293 מיום 18.2.2004 עמ' 264

הוספת כותרת וכותרת משנה

 

חלק א' – חומרים מפוקחים אסורים בייצור ובייבוא

(תקנות 2(א) ו-3(א) ו-(ב))

קבוצה 1 (נספח I A לפרוטוקול מונטריאול) – כלורופלורוקרבונים

CFCl3 (CFC 11)                                                       C2F4Cl2 (CFC 114)

CF2Cl2 (CFC 12)                                                     C2F5Cl (CFC 115)

C2F3Cl3 (CFC 113)

 

קבוצה 2 (נספח II A לפרוטוקול מונטריאול) – הלונים

C2F4Br2 (HALON 2402)

CF2BrCl (HALON 1211)

CF3Br (HALON 1301)

 

קבוצה 3 (נספח I B לפרוטוקול מונטריאול) – כלורופלורוקרבונים

CF3Cl (CFC 13)                                                       C3F3Cl5 (CFC 213)

C2FCl5 (CFC 111)                                                   C3F4Cl4 (CFC 214)

C2F2Cl4 (CFC 112)                                                  C3F5Cl3 (CFC 215)

C3FCl7 (CFC 211)                                                   C3F6Cl2 (CFC 216)

C3F2Cl6 (CFC 212)                                                  C3F7Cl (CFC 217)

 

קבוצה 4 (נספח II B לפרוטוקול מונטריאול) – קרבון טטרהכלוריד

CCl4

 

קבוצה 5 (נספח III B לפרוטוקול מונטריאול) – 1-1-1 טריכלורואתן

trichloroethane – C2H3Cl3 1, 1, 1

 

קבוצה 6 (נספח II C לפרוטוקול מונטריאול) – הידרוברומופלורוקרבונים

C3HF2Br5                               CHFBr2                                  C3HF5Br2

C3HF3Br4                               CHF2Br                                  C3HF6Br

C3HF4Br3                               CH2FBr                                  C3HF6Br

C3H5F2Br                               C2HFBr4                                C3H2F2Br4

C3H5FBr2                               C2HF2Br3                               C3H2F3Br3

C3H6FBr                                C2HF3Br2                               C3H2F4Br2

C2H4FBr                                C2HF4Br                                C3H2F5Br

C3HFBr6                                C2H2FBr3                               C3H3FBr4

C3H4FBr3                               C2H2F2Br                               C3H3F2Br3

C3H4F2Br2                            C2H2F3Br                               C3H3F3Br2

C3H4F3Br                               C2H3FBr2                               C3H3F4Br

                                               C2H3F2Br

 

תק' תשס"ט-2009

קבוצה 6א (נספח CIII  לפרוטוקול מונטריאול) – ברומוכלורומתאן

Bromochloromethane                             CH2BrCl;

מיום 18.2.2004

תיקון טעות תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6293 מיום 18.2.2004 עמ' 264

הוספת חלק א' לתוספת ראשונה

 

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

הוספת קבוצה 6א

 

חלק ב' – חומרים מפוקחים מוגבלים ביצור, יבוא וצריכה

(תקנות 2(א), 3(ג) ו-(ד), ו-5(א))

קבוצה 7 (נספח C I לפרוטוקול מונטריאול – HCFCs)

טור א'                                     טור ב'                                     טור ג'

נוסחה                                     כינוי                                        פוטנציאל דלדול האוזון

                                                                                               (פד"א)*

CHFCl2                                  (HCFC-21)**                        0.04

תק' תשס"ט-2009

CHF2Cl                                  (HCFC-22)**                        0.055

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

CHF2Cl2 CHF2Cl (HCFC-22)** 0.055

CH2FCl                                  (HCFC-31)                            0.02

C2HFCl4                                (HCFC-121)                         0.01-0.03

C2HF2Cl3                               (HCFC-122)                         0.02-0.08

C2HF3Cl2                               (HCFC-123)                         0.02-0.06

CHCl2CF3                              (HCFC-123)**                     0.02

C2HF4Cl                                (HCFC-124)                         0.02-0.04

CHFClCF3                             (HCFC124)**                       0.022

C2H2FCl3                               (HCFC-131)                         0.07-0.05

C2H2F2Cl2                             (HCFC-132)                         0.008-0.05

C2H2F3Cl                               (HCFC-133)                         0.02-0.06

C2H3FCl2                               (HCFC-141)                         0.005-0.07

CH3CFCl2                              (HCFC-141b)                       0.11

C2H3F2Cl                               (HCFC-142)                         0.008-0.07

CH3CF2Cl                              (HCFC-142b)**                   0.065

C2H4FCl                                (HCFC-151)                         0.003-0.005

C3HFCl6                                (HCFC-221)                         0.015-0.07

C3HF2Cl5                               (HCFC-222)                         0.01-0.09

C3HF3Cl4                               (HCFC-223)                         0.01-0.08

C3HF4Cl3                               (HCFC-224)                         0.01-0.09

C3HF5Cl2                               (HCFC-225)                         0.02-0.07

CF3CF2CHCl2                       (HCFC-225ca)**                 0.025

CF2ClCF2CHClF                  (HCFC-225cb)**                 0.033

C3HF6Cl                                (HCFC-226)                         0.02-0.10

C3H2FCl5                               (HCFC-231)                         0.05-0.09

C3H2F2Cl4                             (HCFC-232)                         0.008-0.010

C3H2F3Cl3                             (HCFC-233)                         0.23-0.007

C3H2F4Cl2                             (HCFC-234)                         0.01-0.28

C3H2F5Cl                               (HCFC-235)                         0.03-0.52

C3H3FCl4                               (HCFC-241)                         0.004-0.09

C3H3F2Cl3                             (HCFC-242)                         0.005-0.13

C3H3F3Cl2                             (HCFC-243)                         0.007-0.12

C3H3F4Cl                               (HCFC-244)                         0.009-0.14

C3H4FCl3                               (HCFC-251)                         0.001-0.01

C3H4F2Cl2                             (HCFC-252)                         0.005-0.04

C3H4F3Cl                               (HCFC-253)                         0.003-0.03

C3H5FCl2                               (HCFC-261)                         0.002-0.02

C3H5F2Cl                               (HCFC-262)                         0.002-0.02

C3H6FCl                                (HCFC-271)                         0.001-0.03

 

קבוצה 8 (נספח E לפרוטוקול מונטריאול) – מתיל ברומיד

נוסחה                          פד"א (ODP)*

CH3Br                        0.6

 

* "פוטנציאל דלדול האוזון" – מספר המבטא את מידת ההשפעה האפשרית, הבדוקה או המחושבת, של חומר מפוקח על שכבת האוזון; כאשר מצוין טווח של פד"א (ODP) הערך הקובע לחישוב הוא הערך הגבוה, המבוסס על הערכה ולא על סמך בדיקות מעבדה, כמו במקרים שבהם מצוין מספר בודד.

** ערך הפד"א (ODP) במקרים אלה נקבע לפי האיזומר הנפוץ ביותר מסחרית.

 

תק' תשפ"א-2020

קבוצה 9 (נספח F לפרוטוקול מונטריאול – HFCs)

 

 

***"פוטנציאל התחממות גלובלית ל-100 שנה" – מספר המבטא את מידת ההשפעה האפשרית של חומר מפוקח על ההתחממות הגלובלית, באופן יחסי להשפעה של פחמן דו-חמצני, המוגדרת כ-1 (GWP).

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 587

הוספת קבוצה 9

 

תוספת שניה

(תקנה 6(2))

רמת נקיון מינימלית לחומרים מפוקחים המיועדים לבדיקות אנליטיות או לצורכי מחקר

                              טור א'                                                 טור ב'

דרגת נקיון באחוזים של החומר המפוקח                   החומר המפוקח

                        99.5                                    CCl4 (reagent grade)

                        99.0                                    1,1,1-trichloroethane

                        99.5                                    CFC-11

                        99.5                                    CFC-13

                        99.5                                    CFC-12

                        99.5                                    CFC-113

                        99.5                                    CFC-114

                        99.5                                    Other w/Boiling P>20C

                        99.0                                    Other w/Boiling P<20C

 

תוספת שלישית

תק' תשפ"א-2020

חלק א'

(תקנה 3(ד) ו-4)

לוח זמנים להגבלת ולהפחתת יבוא והצריכה של HCFCs

טור א'                                     טור ב'                                     טור ג'

החל בשנת             אחוז הגבלה או הפחתה                 כמות מרבית לצריכה*

1989 (שנת בסיס)                                                       329 (כמות הבסיס)

1996                הקפאה בהתאם לצריכה

                            בשנת הבסיס 89                           329

2004                               35                                  213

תק' תשס"ט-2009

2010                               75                                  82.25

2015                               90                                  33

2020**                           99.5                               1.645

2030                               100                                0

* כמות מרבית לצריכה – מחושבת על ידי הכפלת כמות הבסיס של HCFCs באחוזי ההפחתה המפורטים בטור ב' בתוספת זו ובהתייחס לתקופות זמן שבטור א'. לענין זה, "כמות הבסיס" – הכמות (בטונות) שיובאה, נצרכה או יוצרה בשנה שנקבעה כשנת הבסיס להתייחסות לכל קבוצה של חומרים מפוקחים, המוכפלת בפוטנציאל דלדול אוזון של כל חומר מפוקח או קבוצה של חומרים מפוקחים.

** החל בשנה זאת מוגבלת הצריכה לתחזוקת מיתקנים קיימים בלבד.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

2010 65 75 115 82.25

 

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 587

* כמות מרבית לצריכה – מחושבת על ידי הכפלת כמות הבסיס של HCFCs באחוזי ההפחתה המפורטים בטור ב' בתוספת זו המפורטים בטור ב' בחלק זה ובהתייחס לתקופות זמן שבטור א'. לענין זה, "כמות הבסיס" – הכמות (בטונות) שיובאה, נצרכה או יוצרה בשנה שנקבעה כשנת הבסיס להתייחסות לכל קבוצה של חומרים מפוקחים, המוכפלת בפוטנציאל דלדול אוזון של כל חומר מפוקח או קבוצה של חומרים מפוקחים.

 

תק' תשפ"א-2020

חלק א'1

(תקנות 3(ג1) ו-(ה) ו-4)

לוח זמנים להגבלה ולהפחתה של יבוא וצריכה של HFC

 

***כמות מרבית לצריכה – מחושבת על ידי הכפלת כמות הבסיס של HFCs באחוזי ההפחתה המפורטים בטור ב' בחלק זה, בהתייחס לתקופות הזמן שבטור א' והפחתתה מכמות הבסיס.

****"טונה שוות ערך פחמן דו-חמצני" – יחידת מידה המתקבלת כתוצאת המכפלה של כמות החומר ביחידות משקל של טונה בפוטנציאל ההתחממות הגלובלית ל-100 שנה של אותו החומר.

מיום 1.7.2022

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 588

הוספת חלק א'1

 

חלק ב'

(תקנות 4, 5(א) ו-7)

תק' תשס"ט-2009

כמויות מרביות לייצור וצריכה של מתיל ברומיד

טור א'                         טור ב'                         טור ג'                          טור ג'

החל בשנת                   אחוז הגבלה או            כמות מרבית                כמות ייצור

                                    הפחתה                        לצריכה                        (בטונות)

                                                                       (בטונות)

1991 (שנת                  שנת הבסיס                  3580                           24500

בסיס)                          לחישובים

1995                     הקפאת הייצור          3580                     24500

                            והצריכה בהתאם

                                    ליצור ולצריכה שהיו

                                    בשנת הבסיס 1991

1999                     25                         2685                     18375

2001                     50                         1790                     12250

2003                     70                         1074                     7350

2005                     100                       0                          0

תק' תשס"ט-2009

כל שנה משנת                                                 הכמות השנתית           הכמות המרבית לצריכה כאמור בטור

2009 ואילך                                                     שאושרה לאותה שנה ג' לאותה שנה, ונוסף עליה –

                                                                       בהחלטה של מפגש     (1) כמות שנתית המיועדת לסיפוק

                                                                       הצדדים, לשימושים     צורכי פנים של מדינות המוגדרות

                                                                       קריטיים (critical        מתפתחות על פי פרוטוקול

                                                                       uses) בישראל, פחות מונטריאול ובהתאם לפרוטוקול;

                                                                       כמות החומר שנעשה (2) כמות שנתית המיועדת בעבור

                                                                       בה שימוש כאמור       שימושים פטורים בישראל ובעבור

                                                                       בתקנה 6(7) ו-(8).       ייצוא לשימושים קריטיים ופטורים.

מיום 11.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 369

לוח זמנים להגבלת והפחתת ייצור וצריכה של מתיל ברומיד כמויות מרביות לייצור וצריכה של מתיל ברומיד

טור א' טור ב' טור ג' טור ג'

החל בשנת אחוז הגבלה או כמות מרבית כמות ייצור

הפחתה לצריכה (בטונות)

(בטונות)

1991 (שנת שנת הבסיס 3580 24500

בסיס) לחישובים

1995 הקפאת הייצור 3580 24500

והצריכה בהתאם

ליצור ולצריכה שהיו

בשנת הבסיס 1991

1999 25 2685 18375

2001 50 1790 12250

2003 70 1074 7350

2005 100 0 0

כל שנה משנת הכמות השנתית הכמות המרבית לצריכה כאמור בטור

2009 ואילך שאושרה לאותה שנה ג' לאותה שנה, ונוסף עליה –

בהחלטה של מפגש (1) כמות שנתית המיועדת לסיפוק

הצדדים, לשימושים צורכי פנים של מדינות המוגדרות

קריטיים (critical uses)   מתפתחות על פי פרוטוקול

בישראל, פחות כמות מונטריאול ובהתאם לפרוטוקול;

החומר שנעשה בה (2) כמות שנתית המיועדת בעבור

שימוש כאמור שימושים פטורים בישראל ובעבור

בתקנה 6(7) ו-(8). ייצוא לשימושים קריטיים ופטורים.

 

 

כ"ו בכסלו התשס"ד (21 בדצמבר 2003)                              יהודית נאות

                                                                                                      השרה לאיכות הסביבה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 139.

ת"ט ק"ת תשס"ד מס' 6293 מיום 18.2.2004 עמ' 263.

תוקנו ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 776 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 368 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 8932 מיום 24.11.2020 עמ' 586 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.7.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות