Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה – השגת יעדי תקציב

תוכן ענינים

תוכן

Go

3

פרק א': מטרת החוק

Go

4

סעיף 1

מטרה

Go

4

פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים

Go

4

סעיף 44

הגדרות ופרשנות

Go

4

סעיף 45

היטל על העסקת עובד זר ושיעורו

Go

4

סעיף 46

תשלום ההיטל

Go

4

סעיף 47

תחולת הוראות הפקודה

Go

4

סעיף 48

ביצוע ותקנות ושינוי התוספת

Go

5

סעיף 62

הסכם בדבר גמלת ניידות   הוראת שעה

Go

5

פרק ט"ו: הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי

Go

5

סעיף 75

הגדרות

Go

5

סעיף 76

הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים

Go

6

סעיף 77

סייג לתחולה

Go

6

סעיף 78

החלת ההסכם לעידוד הצמיחה במשק

Go

6

סעיף 79

עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה

Go

6

סעיף 80

סייג לענין תשלומים שונים

Go

6

סעיף 80א

הרחבת תחולת סעיף 80

Go

6

סעיף 81

דין הפחתת המשכורת לענין גמלאות

Go

6

סעיף 82

דין חייל

Go

6

סעיף 83

דין נושא משרה

Go

6

סעיף 84

דין עובד קבלן כוח אדם

Go

7

סעיף 85

החלת חוק יסודות התקציב

Go

7

סעיף 86

עדיפות ואי פגיעה בשכר מינימום

Go

7

סעיף 87

ביצוע ותקנות

Go

7

פרק ט"ז: תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית

Go

7

סעיף 88

הגדרות

Go

7

סעיף 89

ניכוי תשלומים מעובד

Go

8

סעיף 90

ניכוי תשלומים מנושא משרה

Go

8

סעיף 91

ייעוד התשלומים

Go

8

סעיף 92

ניהול התשלומים

Go

8

סעיף 93

פטור מעיקול

Go

8

סעיף 94

החזר התשלומים

Go

8

סעיף 95

דין חייל

Go

8

סעיף 95א

דין עובד כבאות

Go

8

סעיף 96

עדיפות

Go

9

סעיף 97

ביצוע ותקנות

Go

9

פרק י"ז: שונות

Go

9

סעיף 103

תמלוגים מאת רשות הנמלים והרכבות   הוראת שעה

Go

9

סעיף 104

תשלום מאת רשות שדות התעופה   הוראת שעה

Go

9

סעיף 105

תשלום מאת רשות הדואר   הוראת שעה

Go

9

סעיף 106

תשלום מאת רשות השידור   הוראת שעה

Go

9

סעיף 109

תחילה

Go

9


חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003*

תוכן

פרק א':   מטרת החוק (סעיף 1)

פרק ב':   רשויות מקומיות (סעיפים 2-6)

פרק ג':    משק החשמל (סעיף 7)

פרק ד':   תעריפי מים והיטלי הפקה (סעיפים 8-13)

פרק ה':   חקיקה תקציבית – דחיה וביטול (סעיפים 14-24)

פרק ו':    חברות ממשלתיות (סעיפים 25-26)

פרק ז':    תקשורת (סעיפים 27-31)

פרק ח':   מס הכנסה (סעיפים 32-40)

פרק ט':   מסים עקיפים (סעיפים 41-43)

פרק י':    היטל על העסקת עובדים זרים (סעיפים 44-48)

פרק י"א: חקלאות (סעיפים 49-57)

פרק י"ב: ביטוח לאומי

סימן א':  תיקונים שונים (סעיפים 58-65)

סימן ב':  הצמדת גמלאות החל בשנת 2006 (סעיפים 66-68)

פרק י"ג:  בריאות (סעיפים 69-72)

פרק י"ד:  הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות (סעיפים 73-74)

פרק ט"ו: הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי (הוראת שעה) (סעיפים 75-87)

פרק ט"ז: תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית (סעיפים 88-97)

פרק י"ז:  שונות (סעיפים 98-109)


פרק א': מטרת החוק

מטרה

1.       חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר התייעלות מבנית ארוכת טווח של המגזר הציבורי, לבצע רפורמות בענפי המשק, להשיג את יעדי התקציב ולצמצם את הגירעון הממשלתי, ההוצאה הממשלתית והציבורית והחוב הלאומי, והכל במסגרת תכנית להבראת כלכלת ישראל.

* בפרקים ב' עד ט' תיקוני חקיקה עקיפים. ניתן לראות את הנוסח המלא באתר תחת "רשומות – ספר החוקים". יש לשים לב לתיקונים מאוחרים שנעשו בחלק מסעיפים אלה. התיקונים מפורטים בהערת השוליים של כותרת החוק.

פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים

הגדרות ופרשנות

44.     (א)  בפרק זה –

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2004

           "הכנסה" – הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה לרבות הכנסה כאמור שהופקה או שנצמחה באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה האמורה;

(תיקון מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2004

           "השכר הממוצע במשק" – כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה;

           "מעסיק" – כל המשלם הכנסה לעובד זר, או האחראי לתשלומה, לרבות מי שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט כל אחד מאלה:

(1)   עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו;

(2)   עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;

(3)   עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;

(תיקון מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2004

(4)   עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2004

(5)   עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש – הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה;

(תיקון מס' 10) תשס"ו-2006

(6)   עובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל-אביב-יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור;

(תיקון מס' 15) תשע"א-2011

(7)   עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה – הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(א)   הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;

(ב)   התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים;

(ג)    התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;

(ד)    העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;

(ה)   מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(8)   משקיע זר שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וכן עובד חיוני שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 לפי החוק האמור, ובני זוגם.

           (ב)  לכל מונח בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 147 (ה"ח 64)

תיקון מס' 3 (תיקון) תשס"ה-2004

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 30 (ה"ח 64)

(א) בפרק זה –

"הכנסה" – הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;

"השכר הממוצע במשק" – כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה;

"מעסיק" – כל המשלם הכנסה לעובד זר, או האחראי לתשלומה, לרבות מי שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה;

"עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, למעט כל אחד מאלה:

(1) עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו;

(2) עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;

(3) עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;

(4) עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה;

(5) עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש – הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה.

מיום 2.12.2004

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 31 (ה"ח 82)

"הכנסה" – הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה לרבות הכנסה כאמור שהופקה או שנצמחה באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה האמורה;

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 172 (ה"ח 64)

הוספת פסקה (6) בהגדרת "עובד זר"

מיום 16.3.2011

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2283 מיום 16.3.2011 עמ' 638 (ה"ח 375)

הוספת פסקה (7) בהגדרת "עובד זר"

מיום 11.2.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 545 (ה"ח 980)

"עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, למעט כל אחד מאלה:

(1) עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו;

(2) עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;

(3) עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;

(4) עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה;

(5) עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש – הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה;

(6) עובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל-אביב-יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור;

(7) עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה – הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(א) הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;

(ב) התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים;

(ג) התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;

(ד) העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;

(ה) מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה;

(8) משקיע זר שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וכן עובד חיוני שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 לפי החוק האמור, ובני זוגם.

היטל על העסקת עובד זר ושיעורו (תיקון מס' 10) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 13) תשס"ט-2009 (הוראת שעה) תשע"ו-2016

45.     (א)  מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות – 0%, ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין – 15%.

           (ב)  ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 172 (ה"ח 64)

(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 8% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואולם בשנת המס 2006 חייב מעסיק בהיטל בשיעור של 10% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם באותה שנת מס.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 8% 10% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואולם בשנת המס 2006 חייב מעסיק בהיטל בשיעור של 10% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם באותה שנת מס.

מיום 1.1.2010 (בכפוף להוראת מעבר בסעיף 22 לתיקון)

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 177 (ה"ח 436)

(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 10% 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות – 10%, ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין – 15%.

מיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2020

תיקון מס' 18 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 545 (ה"ח 980)

(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות – 10% בענף החקלאות – 0%, ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין – 15%.

תשלום ההיטל

46.     מעסיק ישלם לפקיד השומה את ההיטל במועדים שנקבעו לפי הוראות פקודת מס הכנסה לתשלום מס שניכה במקור מאותה הכנסה של העובד הזר.

תחולת הוראות הפקודה

47.     הוראות פקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחויבים, על ההיטל כאילו היה מס שיש לנכותו מההכנסה של העובד הזר, לרבות ההוראות שענינן דיווח, גביה ועונשין, אלא אם כן נקבע אחרת לענין מסוים לפי פרק זה, ויראו מעסיק שלא שילם את ההיטל כמי שניכה מס במקור ולא שילם אותו לפקיד השומה כאמור בסעיף 219 לפקודה.

ביצוע ותקנות ושינוי התוספת (תיקון מס' 15) תשע"א-2011

48.     (א)  שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

(תיקון מס' 15) תשע"א-2011

           (ב)  שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 16.3.2011

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2283 מיום 16.3.2011 עמ' 638 (ה"ח 375)

ביצוע ותקנות ושינוי התוספת

48. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

(ב) שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

* בפרקים י"א עד י"ד תיקונים עקיפים. לענין הנוסח המפורט ר' לעיל.

הסכם בדבר גמלת ניידות – הוראת שעה

62.     (א)  על אף האמור בהסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 בחוק הביטוח הלאומי (בסעיף זה – ההסכם), ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), סכומי ההטבות הניתנות לפי ההסכם לא יעודכנו בתקופה שמיום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003) עד יום א' בטבת התשס"ו (31 בדצמבר 2005), ויראו אותם בתום התקופה האמורה כאילו עודכנו לפי ההסכם.

           (ב)  עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של שנת 2004 או של שנת 2005 בשיעור של יותר מ-5% ביחס למדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה הקודמת, יעודכנו ההטבות לפי ההסכם בשיעור עליית המדד כאמור, בניכוי חמש נקודות האחוז.

           (ג)   בסעיף זה –

           "הטבות" – כל מענק, קצבה, פיצוי וכל תשלום אחר, בין בכסף ובין בשווה כסף;

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרק ט"ו: הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי (הוראת שעה)

הגדרות

75.     בפרק זה –

           "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005);

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

           "הסכם" – הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בפרק זה – חוק הסכמים קיבוציים), צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל, או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, שלפיהם המעסיק משלם שכר או תשלומים נלווים לעובד, או המסדירים תנאי עבודה אחרים של העובד;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"הסכם" – הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בפרק זה – חוק הסכמים קיבוציים), צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל, או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, שלפיהם המעביד המעסיק משלם שכר או תשלומים נלווים לעובד, או המסדירים תנאי עבודה אחרים של העובד;

           "ההסכם לעידוד הצמיחה במשק" – הסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, שנחתם ביום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה;

           "הענקות ותשלומים" – תשלומים חד-פעמיים המשולמים עקב סיום עבודה, שירות או כהונה לפי דין או הסכם;

           "מוסד חינוך" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

           "מעסיק" – כל אחד מאלה:

(1)   המדינה;

(2)   גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפרק זה – חוק יסודות התקציב);

(3)   תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(4)   גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

(5)   מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(6)   גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעסיק לענין פרק זה;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"מעביד" "מעסיק" – כל אחד מאלה:

(1) המדינה;

(2) גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפרק זה – חוק יסודות התקציב);

(3) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(4) גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

(5) מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(6) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד מעסיק לענין פרק זה;

           "משכורת" – הכנסת עבודה כהגדרתה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, שניתנה בכסף;

           "נושא משרה" – כל אחד מאלה:

(1)   ראש הממשלה;

(2)   שר;

(3)   סגן שר;

(4)   יושב ראש הכנסת;

(5)   ראש האופוזיציה;

(6)   סגן יושב ראש הכנסת;

(7)   יושב ראש ועדה בכנסת;

(8)   חבר הכנסת;

(9)   מבקר המדינה;

(10)  שופט;

(11)  שופט בית דין לעבודה;

(12)  שופט תעבורה;

(13)  דיין;

(14)  קאדי;

(15)  קאדי מד'הב;

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

           "עובד" – מי שמלאו לו 18 שנים המועסק אצל מעסיק על פי הסכם;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"עובד" – מי שמלאו לו 18 שנים המועסק אצל מעביד מעסיק על פי הסכם;

           "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

           "קופת גמל" – כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה;

           "קצבה" – סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו או מעבודתו, או לשאיריו של עובד כאמור;

           "שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (בפרק זה – חוק שכר מינימום).

הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים

76.     (א)  בתקופה הקובעת או בעדה תפחת משכורתו של עובד או יידחו תשלומים שלהם הוא זכאי לפי הסכם, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל עליו המסדיר, בין השאר, ענינים אלה ואשר אושר בידי שר האוצר.

           (ב)  לא חל על עובד הסכם קיבוצי כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגביו הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק.

סייג לתחולה

77.     הוראות סעיף 76 לא יחולו על עובד בשירות המדינה, המועסק בחוזה מיוחד לפי תקנה 1(3) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960, החל ביום י"ג באדר א' התשס"ג (15 בפברואר 2003) או לאחריו, ברמת שכר הנמוכה מזו שהיתה קיימת לפני המועד האמור לגבי עובדים מסוגו.

החלת ההסכם לעידוד הצמיחה במשק (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

78.     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק, כפי שיקבע, יחולו על מעסיקיהם של עובדים מאורגנים שחל עליהם סעיף 76(ב) ועל ארגוני העובדים המייצגים עובדים כאמור.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

78. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק, כפי שיקבע, יחולו על מעבידיהם מעסיקיהם של עובדים מאורגנים שחל עליהם סעיף 76(ב) ועל ארגוני העובדים המייצגים עובדים כאמור.

עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה

79.     לגבי עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה, לא תובא בחשבון, בחישוב המשכורת אשר תופחת בהתאם להוראות סעיף 76, הפחתת המשכורת של נושא המשרה לפי פרק זה.

סייג לענין תשלומים שונים

80.     הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב אלה:

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

(1)  תשלומי המעסיק והעובד לקופת גמל המשולמים בעד התקופה הקובעת;

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2004

(1א)        ההכנסה, החיוב במס או הפטור ממנו, לפי הענין, בשל תשלומים לקופת גמל בעד התקופה הקובעת, לפי הוראות סעיפים 3(ה), (ה1), (ה3), 9(7א) ו-45א לפקודת מס הכנסה;

(2)  ההענקות והתשלומים המשולמים לעובד או לשאירו, בתקופה הקובעת או בעדה;

(3)  גמלה המשתלמת למבוטח או לתלוי בו, לפי סימנים ה' ו-ח' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(4)  תגמול המשולם לפי חוזה ביטוח נכות כאמור בפרק ג' לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, וכן דמי ביטוח המשולמים לפי חוזה כאמור בעד התקופה הקובעת.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 31 (ה"ח 82)

הוספת פסקה 80(1א)

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(1) תשלומי המעביד המעסיק והעובד לקופת גמל המשולמים בעד התקופה הקובעת;

הרחבת תחולת סעיף 80 (תיקון מס' 7) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

80א.   במהלך כל התקופה שבה הופחתה משכורתו של עובד שהוא עובד אצל מעסיק שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה "מעסיק" שבסעיף 75, יחולו לגביו הוראות סעיף 80(1) ו-80(1א), ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

(1)  משכורתו הופחתה בתוך 90 ימים מיום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003);

(2)  העובד אינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 31 (ה"ח 82)

הוספת סעיף 80א

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

80א. במהלך כל התקופה שבה הופחתה משכורתו של עובד שהוא עובד אצל מעביד מעסיק שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה "מעביד" "מעסיק" שבסעיף 75, יחולו לגביו הוראות סעיף 80(1) ו-80(1א), ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

דין הפחתת המשכורת לענין גמלאות (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

81.     על אף הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, וההחלטות שהתקבלו לפיו, והסכם שלפיו משולמת קצבה מאוצר המדינה או מקופת המעסיק, הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לתשלום קצבה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

81. על אף הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, וההחלטות שהתקבלו לפיו, והסכם שלפיו משולמת קצבה מאוצר המדינה או מקופת המעביד המעסיק, הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לתשלום קצבה.

דין חייל (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

82.     (א)  לענין פרק זה, יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עבודה.

           (ב)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לקבוע הסדרים השונים מההסדרים הקבועים בפרק זה לגבי חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת; בסעיף זה, "חייל" ו"משכורת מיוחדת" – כהגדרתם בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(א) לענין פרק זה, יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד עבודה.

דין נושא משרה

83.     לענין פרק זה, יראו נושא משרה כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעיבד.

דין עובד קבלן כוח אדם (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

84.     הוראות פרק זה יחולו גם על מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם אצל מעסיק על פי הסכם.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

84. הוראות פרק זה יחולו גם על מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם אצל מעביד מעסיק על פי הסכם.

החלת חוק יסודות התקציב

85.     הוראות סעיפים 29א, 29ב, 33א(ב1), 33א(ד) עד (ו), 34(א)(1), 34(ב), 35, 35א, 36, 37(ד) עד (ו) ו-39 לחוק יסודות התקציב, לענין שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה, לרבות הסמכויות הנתונות בהן, יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי תשלום משכורת שנעשה בניגוד להוראות פרק זה.

עדיפות ואי פגיעה בשכר מינימום

86.     (א)  הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות:

(1)   חוק הסכמים קיבוציים, צו הרחבה שניתן לפיו ביום ב' בשבט התשס"ג (5 בינואר 2003) בענין תשלום תוספת יוקר וצווי הרחבה שניתנו לפי החוק האמור בענין תשלום קצובת הבראה;

(2)   חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(3)   החלטה שהתקבלה לפי אחד מאלה:

(א)   חוק-יסוד: הממשלה;

(ב)   חוק-יסוד: השפיטה;

(ג)    חוק-יסוד: מבקר המדינה;

(ד)    חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;

(ה)   חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;

(ו)    חוק הדיינים, התשט"ו-1955;

(ז)    חוק הקאדים, התשכ"א-1961;

(ח)   חוק שכר חברי הכנסת, תש"ט-1949;

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) משכורתו של עובד לא תפחת בשל הוראות פרק זה מהשכר שלו הוא זכאי לפי הוראות חוק שכר מינימום.

ביצוע ותקנות

87.     שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

פרק ט"ז: תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית

הגדרות

88.     בפרק זה –

           "המועד הקובע" – יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);

           "הסכם" – הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;

(תיקון מס' 11) תשס"ז-2007

           "חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 58 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "חוק קופות גמל"

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

           "עובד" – מי שמועסק אצל מעסיק, לרבות שוטר וסוהר, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת המעסיק;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"עובד" – מי שמועסק אצל מעביד מעיסק, לרבות שוטר וסוהר, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת המעביד המעסיק;

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

           "מעסיק" – כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק מהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופתו:

(1)   המדינה;

(2)   גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיפים 21 ו-32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(3)   גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במשירין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעסיק לענין פרק זה;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"מעביד" "מעסיק" – כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק מהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופתו:

(1) המדינה;

(2) גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיפים 21 ו-32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(3) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במשירין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד מעסיק לענין פרק זה;

           "משכורת" – הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;

           "משכורת קובעת", לענין עובד או נושא משרה מסוים, בזמן מסוים – רכיבי המשכורת המשולמים לעובד או לנושא המשרה, שהיו מובאים בחשבון לצורך חישוב הקצבה, אילו אותו עובד או נושא משרה היה פורש לגמלאות באותו זמן;

           "נושא משרה" – כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופת הגוף שבו הוא מכהן:

(1)   נושאי המשרה המפורטים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 (בפרק זה – חוק גמלאות לנושאי משרה);

(2)   ראש רשות כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977 (בפרק זה – חוק הרשויות המקומיות);

(3)   ראש מועצה דתית וסגניו אשר עליהם חל חוק הרשויות המקומיות, לפי הוראות סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 (בפרק זה – חוק שירותי הדת היהודיים);

(4)   רב עיר כהגדרתו בסעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים;

(תיקון מס' 11) תשס"ז-2007

           "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה" – כהגדרתן בחוק קופות גמל;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 59 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה"

           "קצבה" – סכום המשתלם מדי חודש לעובד או לנושא משרה שפרש לגמלאות, או לשאיריו;

(תיקון מס' 11) תשס"ז-2007

           "שאיר", של עובד או של נושא משרה – כמשמעותו בהסדר הפנסיה החל לגבי העובד או נושא המשרה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 59 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "שאיר"

ניכוי תשלומים מעובד (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

89.     (א)  מהמשכורת המשולמת לעובד בעד המועד הקובע ואילך ינכה המעסיק תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:

(1)   בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) – 1% ממשכורתו הקובעת של העובד;

(2)   בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך – 2% ממשכורתו הקובעת של העובד.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), נקבעו בהסכם, שאושר על ידי שר האוצר, שיעורים אחרים מהשיעורים הקבועים באותו סעיף קטן, שהם אחידים לגבי כלל העובדים אצל אותו מעסיק, ינכה המעסיק, לפי הוראות סעיף קטן (א), תשלומים בשיעורים שנקבעו בהסכם כאמור.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

89. (א) מהמשכורת המשולמת לעובד בעד המועד הקובע ואילך ינכה המעביד המעסיק תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:

(1) בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) – 1% ממשכורתו הקובעת של העובד;

(2) בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך – 2% ממשכורתו הקובעת של העובד.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נקבעו בהסכם, שאושר על ידי שר האוצר, שיעורים אחרים מהשיעורים הקבועים באותו סעיף קטן, שהם אחידים לגבי כלל העובדים אצל אותו מעביד מעסיק, ינכה המעביד המעסיק, לפי הוראות סעיף קטן (א), תשלומים בשיעורים שנקבעו בהסכם כאמור.

ניכוי תשלומים מנושא משרה

90.     מהמשכורת המשולמת לנושא משרה בעד המועד הקובע ואילך ינוכו תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:

(1)  בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) – 1% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה;

(2)  בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך – 2% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה.

ייעוד התשלומים (תיקון מס' 14) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

91.     (א)  התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיפים 89 או 90, על ידי המדינה או על ידי גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לעובדים אחרים של המעסיק או לאותו נושא משרה או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, הכל לפי העניין.

(תיקון מס' 11) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 14) תשס"ט-2009

           (ב)  התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, על ידי מי שאינו המדינה או גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים – לעובדים אחרים של המעסיק או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 59 (ה"ח 260)

91. התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לעובדי המעביד או לנושאי משרה, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים – לעובדים אחרים של המעביד או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 190 (ה"ח 436)

91. (א) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיפים 89 או 90, על ידי המדינה או על ידי גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לעובדים אחרים של המעביד או לאותו נושא משרה או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, הכל לפי העניין.

(ב) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, על ידי מי שאינו המדינה או גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים – לעובדים אחרים של המעביד או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

91. (א) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיפים 89 או 90, על ידי המדינה או על ידי גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לעובדים אחרים של המעביד המעסיק או לאותו נושא משרה או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, הכל לפי העניין.

(ב) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, על ידי מי שאינו המדינה או גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים – לעובדים אחרים של המעביד המעסיק או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.

ניהול התשלומים (תיקון מס' 11) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

92.     (א)  התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, או על ידי גוף מהגופים המפורטים להלן, ינוהלו בחשבון נפרד של המעסיק בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בחשבון של המעסיק בקופת גמל מרכזית לקצבה; ואלה הגופים:

(1)   בנק ישראל;

(2)   המוסד לביטוח לאומי;

(3)   הרשות לשיקום האסיר, כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983;

(4)   יד יצחק בן-צבי, כמשמעותה בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969;

(5)   מע"צ – חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ;

(6)   רשות העתיקות, כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;

(7)   רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;

(8)   רשות ניירות ערך, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(9)   שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

(10)  גוף אחר שתשלומי הקצבה בעד עובדיו משולמים באמצעות המדינה, ושקבע שר האוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות.

           (ב)  כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף קטן (א), ושנמשך בידי המעסיק, שלא באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעובדו, לנושא משרה או לשאיריו, יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעסיק יפתח למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים (בפרק זה – החשבון הנפרד).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 59 (ה"ח 260)

החלפת סעיף 92

הנוסח הקודם:

חשבון נפרד

92. התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, ינוהלו בחשבון נפרד (בפרק זה – החשבון) על פי כללים שיקבע שר האוצר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

92. (א) התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, או על ידי גוף מהגופים המפורטים להלן, ינוהלו בחשבון נפרד של המעביד המעסיק בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בחשבון של המעביד המעסיק בקופת גמל מרכזית לקצבה; ואלה הגופים:

(1) בנק ישראל;

(2) המוסד לביטוח לאומי;

(3) הרשות לשיקום האסיר, כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983;

(4) יד יצחק בן-צבי, כמשמעותה בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969;

(5) מע"צ – חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ;

(6) רשות העתיקות, כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;

(7) רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;

(8) רשות ניירות ערך, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(9) שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

(10) גוף אחר שתשלומי הקצבה בעד עובדיו משולמים באמצעות המדינה, ושקבע שר האוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות.

(ב) כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף קטן (א), ושנמשך בידי המעביד המעסיק, שלא באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעובדו, לנושא משרה או לשאיריו, יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעביד שהמעסיק יפתח למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים (בפרק זה – החשבון הנפרד).

פטור מעיקול (תיקון מס' 11) תשס"ז-2007

93.     כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף 92(א), או בחשבון הנפרד, לא יהיה ניתן לשעבוד או לעיקול על פי כל דין, ואולם ניתן יהיה להטיל עיקול על כספים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו של עובד שסיים את שירותו או עבודתו או של נושא משרה שסיים את כהונתו, לפי הענין, ושנמצאים בחשבון הנפרד, בשל תביעה של העובד או של נושא המשרה לתשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 60 (ה"ח 260)

93. הכספים שבחשבון לא יהיו ניתנים כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף 92(א), או בחשבון הנפרד, לא יהיה ניתן לשעבוד או לעיקול על פי כל דין, ואולם ניתן יהיה להטיל עיקול בשל תביעה על כספים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו של עובד שסיים את שירותו או עבודתו או של נושא משרה שסיים את כהונתו, לפי הענין, ושנמצאים בחשבון הנפרד, בשל תביעה של העובד או של נושא המשרה לתשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94.

החזר התשלומים (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

94.     (א)  עובד שסיים את שירותו או עבודתו או נושא משרה שסיים את כהונתו, ואשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעסיק או מקופת הגוף שבו כיהן, יהיה זכאי להחזר התשלומים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו.

           (ב)  שר האוצר יקבע כללים להחזר התשלומים לפי סעיף קטן (א).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(א) עובד שסיים את שירותו או עבודתו או נושא משרה שסיים את כהונתו, ואשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעביד המעסיק או מקופת הגוף שבו כיהן, יהיה זכאי להחזר התשלומים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו.

דין חייל (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

95.     לענין פרק זה יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע ושהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום פנסיה מקופת המדינה, כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עבודה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

95. לענין פרק זה יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע ושהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום פנסיה מקופת המדינה, כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד יחסי עבודה.

דין עובד כבאות (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

95א.   (א)  בסעיף זה –

           "חברה מנהלת", "עמית-מעביד" ו"קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

           "יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

           "יתרה צבורה" – כהגדרתה לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

           "יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות" – כהגדרתם בסעיפים 2 ו-97 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בהתאמה;

           "עובד כבאות בפנסיה תקציבית" – כהגדרתו בסעיף 107ג לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

           (ב)  החל ביום כינון הרשות יראו את המדינה –

(1)   כמעביד של עובד כבאות בפנסיה תקציבית גם לגבי תשלומים שנוכו ממשכורתו של העובד לפי פרק זה לפני המועד האמור;

(2)   כעמית-מעביד לעניין קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית-מעביד בה הוא איגוד ערים לכבאות, או לעניין היתרה בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית-מעביד בה הוא רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות, הצבורה בשל עובדי כבאות בפנסיה תקציבית.

           (ג)   על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה, חברה מנהלת של קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית-מעביד בה הוא איגוד ערים או רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות תעביר למדינה, לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום כינון הרשות, את היתרה הצבורה לזכותו של העמית-מעביד בעד עובדי כבאות בפנסיה תקציבית.

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 746 (ה"ח 672)

הוספת סעיף 95א

עדיפות

96.     הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם.

ביצוע ותקנות

97.     שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

פרק י"ז: שונות

* בסעיפים 98 עד 102 תיקונים עקיפים.

תמלוגים מאת רשות הנמלים והרכבות – הוראת שעה

103.  עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961, למדינה, נוסף על התמלוגים לפי סעיף 35א(ב) לחוק האמור ועל התמלוגים לפי סעיף 30(א) לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ג-2002, תמלוגים בסך של 34 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.

תשלום מאת רשות שדות התעופה – הוראת שעה

104.  עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות שדות התעופה כמשמעותה בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, למדינה, נוסף על התשלום השנתי לפי סעיף 40א לחוק האמור, תשלום בסך של 20 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.

תשלום מאת רשות הדואר – הוראת שעה

105.  עד יום ו' בחשבון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, למדינה, נוסף על התשלום השנתי לפי סעיף 44א לחוק האמור, תשלום בסך של 20 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.

תשלום מאת רשות השידור – הוראת שעה

106.  עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, למדינה, תשלום בסך של 10 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.

* בסעיפים 107 ו-108 תיקונים עקיפים.

תחילה

109.  תחילתו של חוק זה ביום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

(תיקון מס' 15) תשע"א-2011

תוספת

(סעיף 44(א))

הסכם חופשת עבודה

צו תשע"א-2011

1.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו-זילנד;

צו תשע"ו-2015

2.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

צו תשע"ו-2015

3.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה;

צו תשע"ו-2015

4.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה;

צו (מס' 2)  תשע"ו-2016

5.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצ'כית;

צו תשע"ז-2017

6.        הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של אוסטריה.

מיום 16.3.2011

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2283 מיום 16.3.2011 עמ' 638 (ה"ח 375)

הוספת תוספת

מיום 16.6.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1061

הוספת פרט 1 לתוספת

מיום 29.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 201

הוספת פרטים 4-2 לתוספת

מיום 2.5.2016

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1085

הוספת פרט 5 לתוספת

מיום 13.2.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 693

הוספת פרט 6 לתוספת

                                       אריאל שרון                                       בנימין נתניהו

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

            משה קצב                                         ראובן ריבלין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 386 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262).

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 64 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201) – תיקון מס' 1 בסעיף 31 לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 99 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 2 בסעיף 35 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 147 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52)  – תיקון מס' 3 [במקור מס' 2] בסעיף 114 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004 (תוקן ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 30 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 3 (תיקון) תשס"ה-2004 [במקור תיקון מס' 6] בסעיף 1 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), תשס"ה-2004; תחילתו ביום 1.6.2003).

ס"ח תשס"ד מס' 1923 מיום 5.2.2004 עמ' 288 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 81 עמ' 340) – תיקון מס' 4 בסעיפים 2, 5 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.7.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1941 מיום 9.6.2004 עמ' 392 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 37 עמ' 49) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 23), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1963 מיום 2.12.2004 עמ' 31 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 82 עמ' 344) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2004; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 359 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 8 בסעיף 13 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 367 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 9 בסעיף 25 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005 (תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 43) – תיקון מס' 9 (תיקון) תשס"ח-2008).

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 172 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 146) – תיקון מס' 10.

ת"ט ס"ח תשס"ו מס' 2053 מיום 2.3.2006 עמ' 261; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 58 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 11 בסעיף 15 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; ר' סעיף 16 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 12 בסעיף 25 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 177 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 13 בסעיף 21 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010 ור' סעיף 22 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 190 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 14 בסעיף 33 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2283 מיום 16.3.2011 עמ' 638 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 375 עמ' 116) – תיקון מס' 15.

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1061 – צו תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600) – תיקון מס' 16 בסעיף 143 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 8.2.2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 17 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7575 מיום 29.11.2015 עמ' 201 – צו תשע"ו-2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 545 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 980 עמ' 268) – תיקון מס' 18 והוראת שעה.

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1086 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 693 – צו תשע"ז-2017.