נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), תשס"ד-2004

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

1

Go

עבירות מינהליות

סעיף 1

1

Go

קנס מינהלי קצוב

סעיף 2

1

Go

עבירה מינהלית נמשכת

סעיף 3

1

Go

עבירה מינהלית חוזרת

סעיף 4

1

Go

תחילה

סעיף 5


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), תשס"ד-2004*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), בהסכמת שר הפנים, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירות מינהליות

1.       עבירה על סעיף 64א לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – חוק העמותות), היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.       לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –

(1)  לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(1) ו-(3) לחוק העמותות – 1,000 שקלים חדשים;

(2)  לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(4), (5) ו-(6) לחוק העמותות – 1,500 שקלים חדשים;

(3)  לעבירה מינהלית לענין סעיף 64א(2) ו-(7) לחוק העמותות – 2,000 שקלים חדשים.

עבירה מינהלית נמשכת

3.       הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק החמישים של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.

עבירה מינהלית חוזרת

4.       הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפול הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.

תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ד באדר התשס"ד (17 במרס 2004)

                                                                יוסף (טומי) לפיד

                                                                                         שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 337.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות