להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית), תשס"ד-2004

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת

Go

2

סעיף 3

תחילה ותחולה

Go

2


תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית), תשס"ד-2004*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158א(א1)(1) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בית חולים", "בית לאסיפות" ו"בית לעצרות עם" – כמשמעותם בחלק ח' שבתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות בקשה להיתר);

          "בנין ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק;

          "בקשה להיתר" – בקשה לקבלת היתר לפי פרק ה' לחוק;

          "ועדה" – "ועדה מקומית" כהגדרתה בתקנות בקשה להיתר;

          "מנגנון פיקוד שבת" – כהגדרתו בסעיף 158א(א1)(3) לחוק.

פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת

2.    אלה סוגי הבנינים והמקומות הפטורים מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית לפי הוראות סעיף 158א(א1)(1) לחוק:

(1)  בנין מגורים, בית לאסיפות ובית לעצרות עם, שמצויים ברשות מקומית, ברובע או בשכונה ששיעור היהודים המתגוררים בהם דרך קבע, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אינו עולה על עשרה אחוזים מכלל התושבים;

(2)  בנין ציבורי למעט הבנינים המפורטים להלן:

(א)   בית אבות, אלא אם כן בית האבות מיועד לאוכלוסיה שאינה יהודית;

(ב)   בית חולים;

(ג)    בית כנסת;

(ד)   בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות;

(ה)   בית ספר;

(ו)    בית לאסיפות ובית לעצרות עם המיועד לפעילות תרבות, נוער, ספורט או מדע;

(ז)    בנין ציבורי אחר שלדעת הועדה יהיה פתוח בשבת או בחג;

(3)  בנין מגורים שרק מעלית אחת שבו מגיעה לכל קומה מקומות הבנין; "קומה", לענין זה – למעט קומה המשמשת לחניה או למרתף.

תחילה ותחולה

3.    (א) תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001 (להלן – יום התחילה).

          (ב)  תקנות אלה יחולו לגבי סוגי הבנינים כאמור בתקנה 2 שבקשה להיתר לגביהם הוגשה לועדה לאחר יום התחילה.

ד' בסיון התשס"ד (24 במאי 2004)                        אברהם פורז

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6321 מיום 10.6.2004 עמ' 658.