תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה), תשס"ד-2004

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ועדות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מינוי חובה של ועדה

סעיף 2

3

Go

מינוי חובה של ועדה לרשות מקומית אשר לא עמדה ביעדי תכנית הבראה

סעיף 3

3

Go

מינוי חובה של ועדה לרשות מקומית או ראש רשות מקומית אשר לא הגישו תכנית הבראה

סעיף 4

3

Go

סמכות השר לשקול מינוי ועדה

סעיף 5


תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה), תשס"ד-2004*

           בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים 143א ו-347 לפקודת העיריות, וסעיפים 2 ו-38א לפקודת המועצות המקומיות, וסמכות שר האוצר על פי סעיף 143א לפקודת העיריות וסעיף 38א לפקודת המועצות המקומיות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "גירעון מצטבר", "גירעון שוטף", "הדוח המבוקר", "שיעור גביית ארנונה" לענין ארנונה או אספקת מים, "שיעור גירעון מצטבר", ו"שיעור גירעון שוטף" – כהגדרתם בסעיף 140ג לפקודת העיריות ובסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות;

           "המדרג החברתי-כלכלי" – הפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "השר" – שר הפנים;

           "מועצה" – מועצת עיריה או מועצה של מועצה מקומית, לפי הענין;

           "ראש רשות מקומית" – ראש עיריה או ראש מועצה מקומית, לפי הענין;

           "תכנית הבראה" – כהגדרתה בסעיף 140ג לפקודת העיריות לגבי עיריות ובסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות, לגבי מועצות מקומיות.

מינוי חובה של ועדה

2.       (א)  השר ימנה ועדה למילוי תפקידי מועצה וראש רשות מקומית, לגבי רשות מקומית, שנתקיימו לגביה כל אלה:

(1)   שיעור הגירעון השוטף של הרשות המקומית, כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, הוא חמישה עשר אחוזים או יותר;

(2)   שיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית, כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, הוא שלושים אחוזים או יותר;

(3)   נתקיים אחד מאלה:

(א)   שיעור גביית אספקת מים של הרשות המקומית בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר, נמוך משבעים אחוזים;

(ב)   בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר, שיעור גביית הארנונה של הרשות המקומית המשויכת לאשכולות –

(1)   1 עד 4 בהתאם למדרג החברתי-כלכלי – ארבעים אחוזים או פחות;

(2)   5 עד 7 בהתאם למדרג החברתי-כלכלי – חמישים אחוזים או פחות;

(3)   8 עד 10 בהתאם למדרג החברתי-כלכלי – שישים אחוזים או פחות.

           (ב)  על אף הוראות תקנת משנה (א), רשאי השר שלא למנות לעיריה ועדה כאמור אף אם התקיימו לגביה התנאים האמורים בה, אם נוכח כי התקיים לגביה האמור להלן:

(1)   לגבי רשות מקומית שהתקיים לגביה התנאי שבתקנת משנה (א)(3)(א) – כי שיעור גביית אספקת המים באותה רשות מקומית, בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר (בפסקת משנה זו – שנת הכספים האחרונה), עלה בהשוואה לשיעור הגביה כאמור בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים האחרונה, במחצית ההפרש לפחות ולא פחות מחמש נקודות אחוז;

(2)   לגבי רשות מקומית שהתקיים לגביה התנאי שבתקנת משנה (א)(3)(ב) – כי שיעור גביית הארנונה באותה רשות מקומית, בשנת הכספים האחרונה עלה בהשוואה לשיעור הגביה כאמור בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים האחרונה, במחצית ההפרש לפחות ולא פחות מחמש נקודות אחוז;

           בתקנת משנה זו, "מחצית ההפרש" – מחצית ההפרש, בנקודות אחוז, שבין שיעור גביית אספקת המים האמור בתקנת משנה (א)(3)(א) או שיעור גביית הארנונה האמור בתקנת משנה (א)(3)(ב), לפי הענין, לבין שיעור הגביה של אספקת המים או הארנונה, בשנה שקדמה לשנת הכספים האחרונה.

           (ג)   הוראות תקנה זו, לא יחולו על רשות מקומית שהשר אישר לה, תכנית הבראה בהתאם לסמכותו על פי סעיף 142ד לפקודת העיריות או לפי סעיף 43א לפקודת המועצות המקומיות.

מינוי חובה של ועדה לרשות מקומית אשר לא עמדה ביעדי  תכנית הבראה

3.       רשות מקומית שחלות לגביה הוראות פרק ד1 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, והשר אישר לה תכנית הבראה בתוקף סמכותו לפי סעיף 142ד לפקודת העיריות או בהתאם לסעיף 43א לפקודת המועצות המקומיות, ולא עמדה הרשות המקומית באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, יורה השר על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה; לענין תקנה זו, "יעד" – היעדים שנקבעו בתכנית ההבראה כיעדים עיקריים אשר על הרשות המקומית להשיגם בהתאם ללוח הזמנים והמועדים שנקבעו לענין זה, בתכנית ההבראה; המועד הראשון שייקבע בלוח הזמנים האמור, יהיה שישה חודשים מיום אישור התכנית וכן שני מועדים נוספים, לפחות, שייקבעו בו.

מינוי חובה של ועדה לרשות מקומית או ראש רשות מקומית אשר לא הגישו תכנית הבראה

4.       (א)  רשות מקומית שחלות לגביה הוראות סעיף 31יד לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אשר לא הגישה תכנית הבראה בתוך המועד שנקבע בסעיף האמור, יורה השר על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או תפקידי המועצה וראש המועצה.

           (ב)  הורה השר כאמור בתקנת משנה (א), על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה בלבד ולא הגיש ראש המועצה תכנית הבראה במועד שהחליט עליו השר, יורה השר על הפסקת כהונת ראש המועצה ויטיל על הועדה האמורה, למלא גם את תפקיד ראש המועצה.

סמכות השר לשקול מינוי ועדה

5.       רשאי השר למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה, בהתקיים אחד מאלה וזאת לאחר שנתן לראש הרשות המקומית הזדמנות להשמיע את טענותיו:

(1)  ראה השר כי הרשות המקומית צפויה שלא לעמוד ביחד אחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, וזאת מאחר שהרשות המקומית איננה פועלת לביצועה של תכנית ההבראה; הוראה זו תחול אף אם טרם הגיע המועד הנקוב בתכנית ההבראה להשגת היעד;

(2)  רשות מקומית ששיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית, כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, הוא 17.5 אחוזים או יותר ולא הגישה לאישור השר תכנית הבראה בתוך שישה חודשים מתחילת שנת התקציב; השר רשאי להאריך את התקופה להגשת תכנית ההבראה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים נוספים וזאת אם שוכנע כי קיים סיכוי של ממש שהרשות המקומית תגיש תכנית הבראה וכי המשך פעילות הרשות המקומית בלא תכנית הבראה לא יביא ליצירת גירעון שוטף בתקציב הרשות המקומית, בשיעור של עשרה אחוזים או יותר בחישוב שנתי.

י"ז בתמוז התשס"ד (6 ביולי 2004)                   אברהם פורז           בנימין נתניהו

                                                                                             שר הפנים                     שר האוצר* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 844.