נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ה-2004

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התנגדויות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת גוף

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ה-2004*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

קביעת גוף

1.       הגוף הציבורי והמקצועי שלהלן נקבע בזה לענין הגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית, מקומית או מפורטת שהופקדה ושיש לו ענין ציבורי בה: עמותה לקידום התכנון, הבניה והסביבה בישראל.

תחילה

2.       תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

י"ג באלול התשס"ד (30 באוגוסט 2004)

                                                                   אברהם פורז

                                                                                             שר הפנים* פורסם ק"ת תשס"ה מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 7.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות