Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), תשס"ה-2004

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הגורמים המדווחים

סעיף 2

2

Go

העברת מצבת תלמידים

סעיף 3

2

Go

דיווח על לימוד בלתי סדיר

סעיף 4

2

Go

דיווח על העדר רישום לשנת הלימודים הקרובה

סעיף 5

2

Go

דיווח על אי הגעה ללימודים

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), תשס"ה-2004*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12א ו-15(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "הממונה הארצי" – הממונה הארצי על ביקור סדיר ומניעת נשירה במשרד החינוך התרבות והספורט (להלן – המשרד);

           "ממונה מחוזי" – עובד המשרד הממונה על ביקור סדיר ומניעת נשירה בכל מחוז;

           "מפקח" – עובד המשרד המפקח על מוסד חינוך שהסמיכו השר לפי סעיף 12א לחוק.

הגורמים המדווחים

2.       מנהל מוסד חינוך ידווח כאמור בסעיף 12א לחוק לממונה הארצי, לממונה המחוזי ולפקח על מוסד החינוך בהתאם לקבוע בתקנות אלה.

העברת מצבת תלמידים

3.       (א)  מנהל רשות חינוך מקומית יעביר לכל מנהל מוסד חינוך באותה רשות, את רשימת התלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך לשנת לימודים מסוימת (להלן – מצבת התלמידים), לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים האמורה.

           (ב)  לא העביר מנהל רשות חינוך מקומית את מצבת התלמידים כאמור בתקנת משנה (א) עד תחילת שנת הלימודים, יודיע על כך מנהל המוסד למנהל המחוז של משרד החינוך שבו נמצא המוסד; מנהל המחוז יפנה בדרישה למנהל מחלקת החינוך להמציא את מצבת התלמידים במוסד למנהל המוסד כאמור בתקנת משנה (א).

דיווח על לימוד בלתי סדיר

4.       (א)  מנהל מוסד חינוך ידווח למפקח על כל הודע להורים על לימוד בלתי סדיר, ששלח בהתאם לסעיף 4(ז) לחוק.

           (ב)  חלפו 7 ימים מיום שליחת ההודעה להורים לפי תקנת משנה (א), והתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, ידווח מנהל מוסד החינוך על כך בכתב למפקח, לממונה המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך.

           (ג)   חלפו 30 ימים מיום שליחת ההודעה להורים כאמור בתקנת משנה (א) והתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, ידוחח מנהל מוסד החינוך על כך בכתב למפקח, לממונה המחוזי, לממונה הארצי ולמנהל מחלקת החינוך.

דיווח על העדר רישום לשנת הלימודים הקרובה

5.       מנהל מוסד חינוך ידווח למנהל מחלקת החינוך, למפקח ולממונה המחוזי, לא יאוחר משבוע לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, על תלמיד שהיה רשום במוסד החינוך בשנת הלימודים החולפת, ולא נרשם לשנת הלימודים הקרובה באותו מוסד חינוך.

דיווח על אי-הגעה ללימודים

6.       מנהל מוסד חינוך ידווח למנהל מחלקת החינוך, למפקח, ולממונה המחוזי, עד יום כ"ג בתשרי בכל שנה, על תלמיד המופיע במצבת התלמידים במוסד אך כלל לא הגיע ללימודים במוסד.

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט"ז באלול התשס"ד (2 בספטמבר 2004)                      לימור לבנת

                                                                                        שרת החינוך התרבות והסםורט* פורסם ק"ת תשס"ה מס' 6341 מיום 23.9.2004 עמ' 26.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות