נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), תשס"ה-2004*

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

1

Go

הגדרות

סעיף 1

1

Go

בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך

סעיף 2

2

Go

עריכת בקשה וחישובים סטטיים

סעיף 3

2

Go

שמירת תכניות קונסטרוקציה

סעיף 4

2

Go

בדיקת הבקשה

סעיף 5

2

Go

החלטה בבקשה

סעיף 6

2

Go

תוקף ההרשאה

סעיף 7

2

Go

שמירת דינים

סעיף 8

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 9

2

Go

תחילה

סעיף 10

         

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 261(ה)(2) ו-(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר התחבורה, עם השר לאיכות הסביבה ועם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "גשר" – גשר אשר מפתחו הכולל עולה על 12 מטרים;

          "צוות מלווה" – גוף שנקבע בתכנית לצורך אישור, פיקוח ובקרה על התכניות המפורטות לביצועה של הדרך;

          "תכנית" – התכנית מכוחה מבוקשת ההרשאה למבנה דרך;

          "תכניות הנדסיות" – תשריטים, תרשימים וחתכים המפורטים בתקנה 2(3);

          "תקנות המהנדסים" – תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.

בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך

2.      בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (להלן – הבקשה) תיערך לפי טופס 1 שבתוספת וכמפורט להלן:

(1)  נוסף על האמור בסעיף 261(ה)(2) לחוק, תכלול הבקשה פרטים אלה:

(א)   כאשר לפי הוראות התכנית נקבע צוות מלווה לביצועה – הרכב הצוות;

(ב)   שמו של עורך החישובים הסטטים למבנה הדרך;

(ג)    התקנים לפיהם נערך התכנון ההנדסי;

(ד)   הדרכים שיבטיחו נגישות לאנשים עם מוגבלויות;

(2)  הבקשה תוגש בשני עותקים למתכנן המחוז והעתק אחד למהנדס הועדה המקומית;

(3)  לבקשה יצורפו התכניות ההנדסיות כמפורט להלן:

(א)   תשריט תנוחת מבנה הדרך על גבי מפה טופוגרפית הכוללת קואורידנטות עם ציון מיקום מבנה הדרך מודגש בצבע או בגוון שונה מרקע המפה, גבולות ומספרי גושים וחלקות וכן תרשים סביבה על רקע התכנית, בקנה מידה של התכנית;

(ב)   חתך לאורך מבנה הדרך לרבות הסוללה או החפיר, ו-20 מטרים נוספים מכל צד של מבנה הדרך;

(ג)    תרשים מבט צד של גשר או מחלף ותרשים מבט של חזית המנהרה (פורטל);

(ד)   חתך טיפוסי לרוחב מבנה הדרך;

(ה)   חתך טיפוסי בחיבור מבנה הדרך אל החפיר או הסוללה;

(ו)    התכניות ההנדסיות האמורות ייערכו בקנה מידה של 1:500 ואולם מתכנן המחוז, לאחר התייעצות עם מהנדס הועדה המקומית, רשאי להתיר עריכת תכנית הנדסית בקנה מידה שונה מזה הקבוע בתקנה זו, אם ראה כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת;

(ז)    התכניות ההנדסיות יוגשו בליווי קבצי רישום למחשב.

עריכת בקשה וחישובים סטטיים

3.       (א)  מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות מוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות והוא בלבד, מוסמך לחתום על בקשה לפי תקנות אלה.

          (ב)  החישובים הסטטיים למבנה הדרך ייערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים אותה שעה ולפי הוראות כל דין הנוגע לענין זה.

שמירת תכניות קונסטרוקציה

4.       תכניות הקונסטרוקציה יישמרו בידי מגיש הבקשה לפרק זמן שלא יפחת מ-10 שנים ממועד השלמת מבנה הדרך.

בדיקת הבקשה

5.       (א)  נוסף על האמור בסעיף 261(ה)(3) לחוק, יבדקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית את התאמת הבקשה להנחיות הצוות המלווה, אולם לא יבדקו את תכנון הקונסטרוקציה של מבנה הדרך.

          (ב)  תוצאות הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) ייערכו לפי טופס 2 שבתוספת.

החלטה בבקשה

6.       (א)  מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית רשאים להתנות את מתן ההרשאה להקמת מבנה דרך בתנאים הנוגעים לאספקת תשתיות למבנה הדרך ואי פגיעה בתשתיות קיימות, או בתנאים ארכיטקטוניים, אלא אם כן נקבעו תנאים ארכיטקטוניים בתכנית, או בידי הצוות המלווה, או שאותו צוות קבע שלא נדרשים תנאים ארכיטקטוניים.

          (ב)  הרשאה להקמת מבנה דרך תינתן לפי טופס 3 שבתוספת.

תוקף ההרשאה

7.       תוקפה של הרשאה הוא למשך 5 שנים מיום נתינתה, והיא תפקע לאחר מועד זה אם לא הוחל בביצועו של מבנה הדרך.

שמירת דינים

8.       אין בקבוע בתקנות אלה כדי לפגוע בהוראות כל דין לרבות הוראות תקנות המהנדסים.

הוראות מעבר

9.       (א)  תקנות אלה לא יחולו על –

(1)   תכניות שהופקדו, או תכניות מיתאר ארציות שהועברו להערות הועדות המחוזיות, לפני יום י' באייר התשנ"ד (21 באפריל 1994);

(2)   מבני דרך שהוחל בהקמתם קודם תחילתן של תקנות אלה.

          (ב)  לא ניתן יהיה להתנות מתן הרשאה להקמת מבנה דרך בתנאים ארכיטקטוניים, כאמור בתקנה 6(א), אם ההרשאה ניתנה מכוחה של תכנית שהופקדה או אושרה, או תכנית מיתאר ארצית שהועברה להערות הועדות המחוזיות, לפני תחילתן של תקנות אלה, אלא בתום ארבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה.

תחילה

10.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[טופס בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך]

טופס 2

(תקנה 5(ב))

בדיקה ואישור

החלטת מתכנן המחוז:      

לא מאשר (נימוקים):      

מאשר בתנאים (פירוט התנאים):      

חתימה: ____________ חותמת: ____________

הערות:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

תאריך:      

החלטת מהנדס הועדה המקומית:      

לא מאשר (נימוקים):      

מאשר בתנאים/ופירוט התנאים:      

חתימה: ____________ חותמת: _____________

הערות:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

תאריך:      

טופס 3

(תקנה 6(ב))

טופס להרשאה להקמת מבנה דרך

אל: מגיש הבקשה

הנדון: מס' הבקשה בקשה לאישור מבנה דרך מסוג      

ניתנת בזה הרשאה להקמת מבנה דרך מסוג       במקום       לפי הבקשה להרשאה מס'       מיום      .

תנאים הלרשאה (אם נקבעו):

1.       _________________________________________________________

2.       _________________________________________________________

3.       _________________________________________________________

שם מהנדס הועדה המקומית:              שם מתכנן המחוז:      

חתימה: _____________                   חתימה: ________________

תאריך:      

כ"ב באלול התשס"ד (8 בספטמבר 2004)                   אברהם פורז

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 56.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות