Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תש"ס-2000

 

 

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה

מסים – גבייה – אמצעי אכיפה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

תוכן ענינים

2

Go

תחולת הפקודה

סעיף 1

2

Go

חוב סופי

סעיף 2

2

Go

הוצאה לפועל בשל אי תשלומים

סעיף 3

3

Go

תחולה

סעיף 4

 


אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תש"ס-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) (להלן – הפקודה), אני מכריז לאמור:

תחולת הפקודה אכרזה (מס' 2) תשס"א-2001

1.       על גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, ועל תשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי דין (להלן – חובות לרשות המקומית) יחולו הוראות הפקודה למעט סעיף 10, וסעיף 11א(1) ייקרא כאילו המילה "ראשון" נמחקה ממנו; החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו בפקודה.

מיום 1.4.2001

אכרזה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723

1. על גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, ועל תשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי דין (להלן – חובות לרשות המקומית) יחולו הוראות הפקודה למעט סעיף 10, וסעיף 11א(1) ייקרא כאילו המילה "ראשון" נמחקה ממנו; החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו בפקודה.

חוב סופי אכרזה תשס"ב-2002

2.       (א)  על אף האמור בסעיף 1 ובכל דין אחר, לגבי חובות לרשות המקומית, לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי סעיף 4 לפקודה ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר, ערעור, לפי הענין (להלן – הליכי ערעור), ואם הגיש אדם הליכי ערעור או תובענה אחרת – כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד; הוראות סעיף זה לא יחולו על הליכי גביה לפי הפקודה שהחלו בהם לפני תחילת תוקפה של אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002.

          (ב)  בסעיף זה "השגה", "ערר" או "ערעור" כמשמעותם בהוראות הדין על פיו נקבע החיוב.

מיום 1.1.2002

אכרזה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 300

הוספת סעיף 2

הוצאה לפועל בשל אי תשלומים אכרזה תשס"ב-2002

3.       לענין גביה מכוח האמור באכרזה בו יראו –

(1)  את סעיף 4 לפקודה, כאילו אחרי "הסכום שהוא חייב לפרעו" נאמר "בתוך עשרים וחמישה ימים מיום המצאת הדרישה" ואחרי "שלא פרעו" נאמר "בתוך עשרים וחמישה ימים כאמור";

(2)  את סעיף 5 לפקודה, כאילו אחרי "מילא אחר הדרישה" נאמר "בתוך חמישה ימים מיום המצאתה".

מיום 1.1.2002

אכרזה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 300

הוספת סעיף 3

תחולה אכרזה תשס"ב-2002 אכרזה תש"ף-2019

4.       אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

מיום 1.1.2001

אכרזה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2004 עמ' 278

3. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ז' בניסן התשס"א (31 במרס 2001).

 

מיום 1.4.2001

אכרזה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723

2. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום ז' בניסן התשס"א (31 במרס 2001) ט' בתמוז התשכ"א (30 ביוני 2001).

 

מיום 1.7.2001

אכרזה (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 946

2. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום ט' בתמוז התשס"א (30 ביוני 2001) ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001).

 

מיום 1.1.2002

אכרזה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 300

2 4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) כ' בתמוז התשס"ב (30 ביוני 2002).

 

מיום 1.7.2002

אכרזה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 999

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום כ' בתמוז התשס"ב (30 ביוני 2002) כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).

 

מיום 1.1.2003

אכרזה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 398

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003).

 

מיום 1.1.2004

אכרזה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6282 מיום 31.12.2003 עמ' 124

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ט' בניסן התשס"ד (31 במרס 2004).

 

מיום 30.3.2004

אכרזה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 339

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום ט' בניסן התשס"ד (31 במרס 2004) י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004).

 

מיום 30.12.2004

אכרזה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6357 מיום 30.12.2004 עמ' 278

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005).

 

מיום 20.12.2005

אכרזה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 200

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006).

 

מיום 16.6.2006

אכרזה (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 849

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

 

מיום 31.12.2006

אכרזה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 411

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007).

 

מיום 19.12.2007

אכרזה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6629 מיום 19.12.2007 עמ' 208

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008).

 

מיום 23.12.2008

אכרזה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6732 מיום 23.12.2008 עמ' 240

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) י"ד בכסלו התש"ע (31 בדצמבר 2009).

 

מיום 31.12.2009

אכרזה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 410

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום י"ד בכסלו התש"ע (31 בדצמבר 2009) כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

 

מיום 20.12.2010

אכרזה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6953 מיום 20.12.2010 עמ' 282

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

 

מיום 12.12.2011

אכרזה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7058 מיום 12.12.2011 עמ' 270

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

 

מיום 1.1.2013

אכרזה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7204 מיום 1.1.2013 עמ' 506

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).

 

מיום 31.12.2013

אכרזה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 355

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

 

מיום 30.12.2014

אכרזה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7469 מיום 30.12.2014 עמ' 554

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015).

 

מיום 17.12.2015

אכרזה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 271

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

 

מיום 11.12.2016

אכרזה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 251

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).

 

מיום 5.11.2017

אכרזה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7881 מיום 5.11.2017 עמ' 184

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).

 

מיום 7.11.2018

אכרזה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8104 מיום 7.11.2018 עמ' 1309

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019).

 

מיום 27.10.2019

אכרזה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8283 מיום 27.10.2019 עמ' 37

4. אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

 

 

י"ח באדר א' התש"ס (24 בפברואר 2000)

                                                                      אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                                   שר האוצר

 

 

 * פורסמה ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 406.

תוקנה ק"ת תשס"א: מס' 6077 מיום 14.1.2004 עמ' 278 – אכרזה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.1.2001. מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723 – אכרזה (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.4.2001. מס' 6116 מיום 16.7.2001 עמ' 946 – אכרזה (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 300 – אכרזה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002. מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 999 – אכרזה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 398 – אכרזה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד: מס' 6282 מיום 31.12.2003 עמ' 124 – אכרזה תשס"ד-2003; תחילתה ביום 1.1.2004. מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 339 – אכרזה (מס' 2) תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6357 מיום 30.12.2004 עמ' 278 – אכרזה תשס"ה-2004.

ק"ת תשס"ו: מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 200 – אכרזה תשס"ו-2005. מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 849 – אכרזה (מס' 2) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 411 – אכרזה תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6629 מיום 19.12.2007 עמ' 208 – אכרזה תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6732 מיום 23.12.2008 עמ' 240 – אכרזה תשס"ט-2008.

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 410 – אכרזה תש"ע-2009.

ק"ת תשע"א מס' 6953 מיום 20.12.2010 עמ' 282 – אכרזה תשע"א-2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7058 מיום 12.12.2011 עמ' 270 – אכרזה תשע"ב-2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7204 מיום 1.1.2013 עמ' 506 – אכרזה תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 355 – אכרזה תשע"ד-2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7469 מיום 30.12.2014 עמ' 554 – אכרזה תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 271 – אכרזה תשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 251 – אכרזה תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7881 מיום 5.11.2017 עמ' 184 – אכרזה תשע"ח-2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8104 מיום 7.11.2018 עמ' 1309 – אכרזה תשע"ט-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8283 מיום 27.10.2019 עמ' 37 – אכרזה תש"ף-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות