צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

הטלת ניהול אתר לאומי

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובהסכמת שר הפנים ושר האוצר, אני מצווה לאמור:

הטלת ניהול אתר לאומי

1.       על עיריית באר שבע מוטל בזה ניהולו של האתר הלאומי תחנת הרכבת הטורקית ומגדל המים (להלן – האתר), בשל ערכו המקומי המיוחד, בכפוף לתנאים אלה:

(1)  האתר על כל חלקיו יהיה פתוח לציבור;

(2)  הכניסה לשטח הפתוח של האתר תהיה בלא תשלום; לענין זה, "השטח הפתוח" – כל תחום האתר למעט המבנים אשר בו;

(3)  שיקום ופיתוח האתר יתואמו עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא מינה לענין זה.

תחילה

2.       תחילתו של צו 30 ימים מיום פרסומו.

ה' בכסלו התשס"ה (18 בנובמבר 2004)

                                                                     אילן שלגי

                                                                        ממלא מקום השר לאיכות הסביבה* פורסם ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 234.