נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה-2005

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות – כלבים

בריאות – חיסונים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ייחוד החיסון

סעיף 2

2

Go

חובת חיסון

סעיף 3

2

Go

הרשאה לבצע חיסון

סעיף 4

2

Go

ביטול הרשאה

סעיף 5

3

Go

חיסון

סעיף 6

3

Go

הנפקת תרכיבי חיסון

סעיף 7

3

Go

הודעה ודיווח

סעיף 8

3

Go

ביטול

סעיף 9

3

Go

תחילה ותוקף

סעיף 10


תקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה-2005*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"א-2011

          "המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

מיום 8.9.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7031 מיום 8.9.2011 עמ' 1362

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

          "הרופא הווטרינר המחוזי" – רופא וטרינר ממשלתי שמנהל לשכה וטרינרית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

          "חוק ההסדרה" – חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

          "חיסון" – חיסון בתרכיב כנגד מחלת הכלבת שאישר המנהל;

          "כלב" – כלב שגילו עולה על שלושה חודשים;

          "כלב נחיה" – כהגדרתו בחוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיה, התשנ"ג-1993;

תק' תשס"ט-2009

          "מחסן" – רופא וטרינר ממשלתי, עובד המדינה שהוא מפקח לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, רופא וטרינר עירוני או מחסן מורשה;

מיום 20.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 929

"מחסן" – רופא וטרינר ממשלתי, עובד המדינה שהוא מפקח לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, רופא וטרינר עירוני או מחסן מורשה;

תק' תשס"ט-2009

          "מחסן מורשה" – רופא וטרינר שהורשה לבצע חיסון לפי תקנה 3;

מיום 20.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 929

"מחסן מורשה" – רופא וטרינר שהורשה לבצע חיסון לפי תקנה 3 4;

          "מיתקן מוגן" – כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי-חיים), התשנ"ד-1994;

          "מרכז רישום" – מרכז רישום ארצי כהגדרתו בחוק ההסדרה;

          "סימון" – כמשמעותו בחוק ההסדרה;

          "פרטי רישום" – הפרטים המחויבים ברישום במרכז הרישום לפי חוק ההסדרה;

          "קורא שבבים" – כהגדרתו בתקנות ההסדרה;

          "רישיון" – רישיון שהנפיקה רשות מקומית בהתאם לחוק ההסדרה;

          "תקנות ההסדרה" – תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005.

ייחוד החיסון

2.    לא יבצע אדם, זולת מחסן, חיסון נגד מחלת הכלבת.

חובת חיסון תק' תשס"ט-2009

3.    (א)  לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה, ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון.

תק' תשס"ט-2009

          (א1) חלפה שנה מיום חיסונו האחרון של כלב, רשאי הרופא הווטרינר העירוני להתיר, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ואשר נוגעים למצבו הבריאותי של הכלב, את החזקתו של הכלב בלא חיסון לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים; הותרה החזקת כלב בלא חיסון על ידי רופא וטרינר עירוני לפי תקנה זו, לא תוארך התקופה אלא על ידי המנהל בהתאם לסמכותו לפי תקנת משנה (א2).

תק' תשס"ט-2009

          (א2) הוארכה התקופה להחזקת כלב בלא חיסון כאמור בתקנת משנה (א1), רשאי המנהל להתיר החזקת הכלב בלא חיסון לתקופה של עד 3 שנים מיום חיסונו האחרון, ורשאי הוא לחזור ולהאריך את התקופה ל-3 שנים נוספות בכל פעם, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, אם מצא שחיסון הכלב לא יהיה יעיל או יגרום לפגיעה ממשית בבריאותו.

תק' תשס"ט-2009

          (א3) הרופא הווטרינר העירוני והמנהל לא יעשו שימוש בסמכויותיהם לפי תקנות (א1) או (א2) אלא לפי בקשת בעל הכלב שהוגשה בכתב 30 ימים לפחות לפני תום תקופת החיסון או תקופת ההארכת ההיתר, לפי העניין.

          (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול לגבי כלבים שמוחזקים במאורת בידוד.

מיום 20.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 930

(א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה, ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון.

(א1) חלפה שנה מיום חיסונו האחרון של כלב, רשאי הרופא הווטרינר העירוני להתיר, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ואשר נוגעים למצבו הבריאותי של הכלב, את החזקתו של הכלב בלא חיסון לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים; הותרה החזקת כלב בלא חיסון על ידי רופא וטרינר עירוני לפי תקנה זו, לא תוארך התקופה אלא על ידי המנהל בהתאם לסמכותו לפי תקנת משנה (א2).

(א2) הוארכה התקופה להחזקת כלב בלא חיסון כאמור בתקנת משנה (א1), רשאי המנהל להתיר החזקת הכלב בלא חיסון לתקופה של עד 3 שנים מיום חיסונו האחרון, ורשאי הוא לחזור ולהאריך את התקופה ל-3 שנים נוספות בכל פעם, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, אם מצא שחיסון הכלב לא יהיה יעיל או יגרום לפגיעה ממשית בבריאותו.

(א3) הרופא הווטרינר העירוני והמנהל לא יעשו שימוש בסמכויותיהם לפי תקנות (א1) או (א2) אלא לפי בקשת בעל הכלב שהוגשה בכתב 30 ימים לפחות לפני תום תקופת החיסון או תקופת ההארכת ההיתר, לפי העניין.

הרשאה לבצע חיסון

4.    (א)  רופא וטרינר, שמבקש הרשאה לבצע את החיסון (להלן – ההרשאה), יגיש למנהל בקשה בכתב לפי הטופס שבתוספת.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  המנהל ייתן הרשאה לרופא וטרינר אם ברשות המבקש קורא שבבים ואמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח או אם המבקש הצהיר בכתב שהוא מבקש הסמכה רק לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלבים; ואולם רשאי המנהל להתנות את ההרשאה בתנאים או לסרב לתתה אם התקיים במבקש האמור בתקנה 5(2) ו-(3).

מיום 20.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 930

(ב) המנהל ייתן הרשאה לרופא וטרינר אם ברשות המבקש קורא שבבים ואמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח או אם המבקש הצהיר בכתב שהוא מבקש הסמכה רק לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלבים; ואולם רשאי המנהל להתנות את ההרשאה בתנאים או לסרב לתתה אם התקיים במבקש האמור בתקנה 5(2) ו-(3).

ביטול הרשאה

5.    רשאי המנהל לאחר שנתן למחסן מורשה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, לבטל את הרשאתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)  חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה 4;

תק' תשס"ט-2009

(2)  המחסן המורשה הפר הוראות לפי חוק ההסדרה, פקודת הכלבת, 1934 או תנאי מתנאי ההרשאה;

(3)  המחסן המורשה הורשע בעבירה שלדעת המנהל מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמחסן מורשה.

מיום 20.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 930

(2) המחסן המורשה הפר הוראות לפי חוק ההסדרה, פקודת הכלבת, 1934 או תנאי מתנאי ההרשאה;

חיסון

6.    (א)  מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע את כל הפעולות האלה:

(1)   בדק את בעל החיים ומצא שהוא חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון;

(2)   קיבל מבעליו מידע על כל טיפול רפואי שניתן לבעל החיים, בתקופה של ארבעה עשר ימים לפני יום החיסון ומצא שאין בטיפול כדי לפגוע ביעילות החיסון;

(3)   היה בעל החיים כלב – בדק ומצא שהכלב מסומן לפי חוק ההסדרה בסימון שפרטיו, שהוא אימת בקורא שבבים, רשומים ברישיון; לא היה הכלב מסומן, יסמנו לפי תקנות ההסדרה;

(4)   היה בעל החיים כלב או חתול, קיבל מידי בעליו הצהרה, בחתימת ידו כי, למיטב ידיעתו, הכלב או החתול לא נשך בתקופה של עשרה ימים לפחות לפני יום החיסון.

          (ב)  המחסן לא ישלב חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון.

          (ג)   המחסן יאשר בטופס הרישיון, בחתימת ידו, את ביצוע החיסון ומועדו.

          (ד)  היה בעל החיים כלב – יוודא המחסן את פרטי הרישום במרכז הרישום; מצא שאין רישום במרכז – ידווח לרופא הווטרינר העירוני בהתאם לתקנות ההסדרה.

          (ה)  נודע למחסן מורשה על אירוע כלבת באזור, לא יבצע חיסונים בבעלי חיים ששהו בו אלא באישורו של הרופא הווטרינר המחוזי ובהתאם להוראותיו; לענין תקנת משנה זו, "אזור" – תחום שהיקפו וגבולותיו נקבעו בידי הרופא הווטרינר המחוזי בהתייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני הנוגע לענין.

הנפקת תרכיבי חיסון

7.    תרכיבים נגד מחלת הכלבת ינופקו למחסן מורשה באמצעות הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת מרפאת המחסן המורשה.

הודעה ודיווח

8.    מחסן ידווח על כל חיסון וסימון שביצע, בתוך 7 ימים ממועד ביצועו לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר בעל הכלב; הדיווח ייעשה בהתאם להוראות תקנות ההסדרה.

ביטול

9.    תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל"ד-1976, למעט תקנות 5(ב) ו-(6) – בטלות.

תחילה ותוקף

10.  תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות ההסדרה; תוקפה של תקנה 7 לשנה מיום תחילתן של תקנות אלה.

תוספת

(תקנה 3)

לכבוד

מנהל השירותים הווטרינריים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת

1.    אני הח"מ –

שם פרטי       שם משפחה       מס' זהות      

מס' רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית       כתובת מרפאה      

כתובת פרטית       מבקש הסמכה כמחסן מורשה.

2.     כרופא וטרינר עירוני ברשות מקומית      .

3.    ברשותי –

(1)  קורא שבבים;

(2)  אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח.

4.      לא קיבלתי בעבר הרשאה לבצע חיסון נגד כלבת.

  הרשאתי בעבר בוטלה ביום       מטעמים אלה:

     

5.    אני מתחייב –

(1)  להודיע על כל שינוי בפרטי בקשתי;

(2)  למסור דיווחים במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

               תאריך                   שם הרופא הווטרינר        ______________

                                                                                                                 חתימה

*      יש למחוק את המיותר

**    בסעיף 4 יש למלא את החלופה המתאימה.

ט"ו בטבת התשס"ה (27 בדצמבר 2004)                     ישראל כ"ץ

                                                                                       שר החקלאות ופיתוח הכפר* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6365 מיום 27.1.2005 עמ' 377.

תוקנו ק"ת תשס"ט מס' 6779 מיום 21.5.2009 עמ' 929 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 7031 מיום 8.9.2011 עמ' 1362 – תק' תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות