נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תנאים להמחאה

סעיף 2

2

Go

שמירת דינים

סעיף 3


 תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), תשס"ה-2005*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "איגרת חוב" – איגרת חוב מובטחת כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

           "המחאה" – כמשמעותה בחוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969, לרבות שעבוד;

           "הממונה" ו"חברה" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

           "זכות" – זכות לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה, לרבות זכות מותנית או עתידית;

           "משקיע" – משקיע המנוי בפסקאות (1) עד (4) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תנאים להמחאה

2.    חברה לא תמחה ולא תשעבד זכות או חלק ממנה, זולת אם נתקיימו כל אלה:

(1)  נתקבל אישור מאת החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך; אישור כאמור לא יינתן אלא אם כן נתקבל אישור הממונה כי החברה עומדת בחובותיה וממלאת את תפקידיה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

(2)  ההמחאה ניתנה להבטחת אשראי שנתקבל ממשקיעים או להבטחת חוב על פי איגרת חוב שהנפיקה החברה;

(3)  ההמחאה כפופה לחובות החברה למשרדי הממשלה, לרבות תשלומי מסים.

שמירת דינים

3.    תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

כ"ט בשבט התשס"ה (8 בפברואר 2005)                     בנימין נתניהו

                                                                                                         שר האוצר* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 439.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות