Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת),
תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מוסד חינוך מתאים

סעיף 2

2

Go

סכום ההשתתפות

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת),
תשס"ה-2005
*

תק' תשע"ה-2014

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו-15 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – החוק), לאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, ולאחר התייעצות עם מרכז השלטון המקומי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 48

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א(א)(4) ו-15 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – החוק), לאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, ולאחר התייעצות עם מרכז השלטון המקומי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בית ספר יסודי" – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו', או בכיתות א' עד ח';

          "גן ילדים" – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 3 עד 5, או מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 3 עד 4, ושחל עליו צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, או צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001;

          "חטיבת ביניים" – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט';

          "חטיבה עליונה" – מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב, או י' עד י"ב, ובלבד שכיתה ט' או י' שבו היא מוסד חינוך מוכר או בית ספר על-יסודי שחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969;

תק' תשע"ה-2014

          "תקן שעות" – כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956.

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 48

הוספת הגדרת "תקן שעות"

מוסד חינוך מתאים

2.    מוסד חינוך מתאים לצורך סעיף 7א לחוק יהיה מוסד העונה על התנאים המפורטים להלן:

(1)  הוא אחד מאלה:

תק' תשע"ה-2014

(א)   גן ילדים ובית ספר יסודי – בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי, שניתנה לגביו הודעה של ההורה הרושם לפי סעיף 24 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

תק' תשע"ה-2014

(א1) חטיבת ביניים;

(ב)   חטיבה עליונה;

(ג)    מוסד חינוכי לכיתות א' עד ח', השייך לתאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל;

(ד)   מוסד חינוכי לכיתות א' עד ח', השייך לתאגיד מרכז החינוך העצמאי;

(ה)   מוסד חינוך אחר שהרשות השולחת אישרה כמוסד חינוך מתאים, ובלבד שהוא מוסד חינוך שחל עליו סעיף 7א לחוק;

(2)  המרחק בין מרכז היישוב שבו מתגורר התלמיד למרכז היישוב שבו מצוי מוסד החינוך אינו עולה על 30 ק"מ; ואולם, אם ראה השר או מי שהוא הסמיך לכך, כי קיימות נסיבות המצדיקות כי התלמיד יישלח למוסד חינוך כאמור בפסקה (1), אף אם המרחק בין מרכז היישוב שבו מתגורר התלמיד למרכז היישוב שבו מצוי מוסד החינוך האמור עולה על 30 ק"מ – יורה על כך, בהסכמת הרשות השולחת.

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 49

(1) הוא אחד מאלה:

(א) גן ילדים, בית ספר יסודי או חטיבת ביניים גן ילדים ובית ספר יסודי – בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי, שניתנה לגביו הודעה של ההורה הרושם לפי סעיף 24 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

(א1) חטיבת ביניים;

סכום ההשתתפות

3.       (א)  סכום ההשתתפות שתשלם הרשות השולחת לרשות הקולטת בשל תלמיד שנשלח אליה מפאת היעדר מוסד חינוך מתאים ברשות השולחת, יהיה:

תק' תשע"ה-2014

(1)   לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א), (ג), (ד) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – 662 שקלים חדשים לשנה;

תק' תשע"ה-2014

(1א) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א1) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבת ביניים – 845 שקלים חדשים לשנה;

תק' תשע"ה-2014

(2)   לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (ב) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבה עליונה – 849 שקלים חדשים לשנה.

תק' תשע"ה-2014

          (ב)  הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם; לענין זה, "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 5.11.2014 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תקנת משנה 3(ב) מיום 1.9.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 49

3. (א) סכום ההשתתפות שתשלם הרשות השולחת לרשות הקולטת בשל תלמיד שנשלח אליה מפאת היעדר מוסד חינוך מתאים ברשות השולחת, יהיה:

(1) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א), (ג), (ד) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – 575 שקלים חדשים לשנה 662 שקלים חדשים לשנה;

(1א) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א1) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבת ביניים – 845 שקלים חדשים לשנה;

(2) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (ב) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבה עליונה – 644 שקלים חדשים לשנה 849 שקלים חדשים לשנה.

(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 בפברואר 1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם; לענין זה, "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בשנת הלימודים תשע"ד

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 49

(א) סכום ההשתתפות שתשלם הרשות השולחת לרשות הקולטת בשל תלמיד שנשלח אליה מפאת היעדר מוסד חינוך מתאים ברשות השולחת, יהיה:

(1) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א), (ג), (ד) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – 662 שקלים חדשים לשנה;

(1א) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א1) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבת ביניים – 845 שקלים חדשים לשנה 813 שקלים חדשים לשנה;

(2) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (ב) ו-(ה) שבתקנה 2(1) – ביחס לתלמיד בחטיבה עליונה – 849 שקלים חדשים לשנה 817 שקלים חדשים לשנה.

שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים תק' תשע"ה-2014

3א.     הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע, בהסכם, שהרשות השולחת תשתתף בתשלומים נוספים על אלה שקבועים בתקנות אלה, בשל שעות לימוד נוספות על תקן שעות ובשל שירותים נוספים, שנותנת הרשות הקולטת (להלן – פעילות נוספת), ובלבד שתלמיד מהרשות השולחת לא ייפגע בשל פעילות נוספת ולא יידרשו תשלומים בשל פעילות נוספת מהתלמיד או מהוריו.

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 49

הוספת תקנה 3א

תחילה

4.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)

                                                                             לימור לבנת

                                                                                    שרת החינוך התרבות והספורט* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 48 – תק' תשע"ה-2014; ר' תקנה 6 לענין תחילה.

6. תחילתה של תקנה 3(ב), כתיקונה בתקנה 4(2) לתקנות אלה, ביום תחילת שנת הלימודים התשע"ה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות